Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

Turnzaal Amazone Poh COon Gisteren rjfn It t Grat enhoffe de kampioeiMckappen Keurtume ron hef KN GV voar hel district Zuid HolMnd Behoeden Uej R Bemhard twn itfass uit Rotterdam t dens het nummer pgardapringien Sparta ontneemt Hermes haar kampioensillusies Rumoerige strijd door zwakke leiding Na een bardnekkigen siryd die xieh als gevolg van de zwakke leiding kenmerkte door UI van Incidenten is Sparta er in geslaagd de moeiiyke opdracht om Hermes D V 8 op eigen grond Ie klappen lol een goed einde te brengen Hel werd 3 3 voor de Rotterdammers cQfers die als een krans liggen op de kiat waarin de Schiedammers na hun kampioensillu les hebben begraven Een regelmatig verloop had deze ontmoeting niet en dat geeft altijd een wrang bijsmaakje aan overwinning en nederlaag Het was voor de gastheeren stellig sneu om op deze wijze te moeten verliezen maar men zou er stellig verkeerd aan doen de overwinning Van Sparta geheel toe te schrijven aan de scheidsrechterlijke dwalingen van den heer Mooi Want over het geheel genomen speelde Sparta och wel wat beter dan Hermes wier grootste kracht ook nu weer school in het Hermes speelde slordiger meer speciaal m de verdediging die er dezen middag niet al te best In was Beun maakte twee fouten die even zoovele doelpunten opleverden de belde acblerspeiers ruimden wel flink op doch bekommerden zich er niet om waar de bal terechtkwam en in de middenllnie die angstvallig achterbleef WO y d Have beslist zwak en kon ook v d Tuyn zijn ouden vorm niet benaderen De voorhoede leverde in het begin haar gebruikelijke flitsende combinaties welke haar na een goed kwartier van Spartaansch overwicht het eerste doelpunt opleverden Het kwam van den voet van Stolk die plotselinji vrij voor Pil kwam te staan fn hem met een rustigen schuiver passeerde fomeii Aangezien de gebrulkelUke landelijke tumkampioenschapswedstrjjden dit seizoen om vfci schillende redenen o a wegens de ijeperkte leisgelegenheid geen doorgahg konden vinden heeft het bestuur van het Ned Gymn Verbond aan het eind van nel vorig Jaar besloten hiervoor In de plaats kampioenschappen tft laten verwerken In zes districten De kampioenswedstrijden voor het district Zuid Holland nu werden gistermiddag gehouden in de gymnasueluok len van tiet gymnasium aan de Bllderdvjkstraat te Den Hastt Groot was de ber langstelimg van het piuuiek terwijl van d zijde van het NGV danweiig waren de heeren J H F Summerlen G J W Brand leden der Technische Commissie De wedstrijden wared uitgeschreven voor drie caugonen n t jeugd tuMérs van IS 20 jaar turners en turnsters Ofschoon meerderen zich hadden aangemeld verschenen op het appèl 4 Jeugdtumere 14 heeren tumers ep 11 dames turnsters In de keuxe van de wedstrfjdstof was men vrij Er bestond dus alle gelegenheid om zich van zbn of haar beste zijde te ten zien men Kon vaardigheid aan vindingrijkheid paren waarvan enkelen dan ook fraaie resuluten lieten bewonderen De onderdeelen der wedstrijden waren vrije oefening brug ringen rek paard voltigeeren en paardspringen De behaalde hresuluten vfarep de volgende j Jeugd tumers 1 14 jaar 1 F Martinlus fumlust Den Haag 12 3 4 pnt t W Anten WIK Den Haag N 1 1 punt 1 M Quist Spartó Delft 7 1 4 pnt j 4 L Rondel WIK Den Haag 4414 pnt Turnsters 1 JUevr q Huls Losschuyt Donar Uen Haag nilx an 2 Mevr T Bakker Ocks en R Bemhard beiden Maas Rotterdam 17 pnt 1 S A Ifostèr mysses Rotterdam S 1 2 pnt 4 A Vrollik Maas Rotterdam U S pnt s A Boonenbuig W j IK 78 pnt A van Schalk Donar 70 pnt na S onderdeelen opgegeven wegens blessure 7 C V d Schulp Donar 691 4 Pnt 8 T Gorissen Donar M 1 1 pnt L Lutz Donar 671 4 pnt 10 D v d Mijl Donar 63 3 1 pnt Turners 1 F tl Waal Donar 01 3 4 pnt 2 F Schouk Sparta Delft 67 3 4 pnt 1 C de Jong Amoldl Rotterdam 821 1 pnt 4 M Ridderhof imoldl Rotterdam TI 1 2 iPnts 6 A Bagijn fkmoldl Rotterdam 741 4 pnt 6 J W van TÏeiJnen Donar 74 pnt 7 WAV AeUt Herpules Bodegraven 70 pnt 8 H van Oriel WIK 68 pnt 9 B Markesteln Krallngen Rotterdam 611 4 pnt 10 C L Coppens Kralingen Botterdam S71 1 pnt Voor verkiezing In de keprcorpsen vanhet NGV ïullen aldus t z t na afloop vanalle districtskampioenswedstrijden In aanmerking komen de dames O HulsLas schuyt T Bakker Qcks R Bemhard ens A Koster en de heeren F de Waal FSchouck C de Jong F Martinlus en WAnten Strafschop Enkele minntea late kende de scheidsrechter aan Sparta een atrataehop toe en deae drnkte eigenlQk iQn tempel op hel verdere verloop van den strDd Het was namelijk een strafschop met een luchtje Domméring werd door twee Schiedammers aangevallen die bij hun poging om hem den bal te ontfutselen uitgleden De SparUan sprong over hun beenen heen maar werd In zijn loop gestoord door het fluitje Den Boer voltrok het vonnis en de stand was gelQk Dat was het psychologische moment Inden strijd tusschen deze twee clubs eenstrijd die altijd fel en verbeten is Hermesgaf den nioed wel niet dadelijk op maarde elastidwHk was er toch uit en kwamer ook niet meer In zelfs niet toenBorrani vijf minuten later na een hoekschop van Lehgkeek den bal veroverdeen hem keihard vla de banden van Pjlin het net kogeldei S parta nam de overrhand de druk werd steeds zwaarder entoen er 3S min was gespeeld loste Drokeen ver schot Beun ving den bal dochliet hem vallen precies voor de voetenvan den toegeloopeh Weber die deed wat iedereen in zijn plaats zom hebben gedaan 2 2 Verheul zette nu Lengkcek schaakmat zijn broer wijdde zich speciaal aan Borrani en met wind en regen in den rug trokken de Spartanen steeds op Beun af die kort voor de nist moest zwichten voor een mooien schuiver van Dommering Na de her vatting werden de rollen omgedraaid Hermes kwam nu wat meer in den aanval maar Borrani was niet gelukkig met zijn schoten Toen maakte Beun zijn tweede fout Handig werk van den ijverigen Seton die telkens dankbaar profiteerde van zijn vrijheid stelde Drok in staat een schot te wagen Laag vloog het leder in den doelmond Beun dook er naar raakte bet ook maar via zijn handen zette het zijn tocht voort Het spel dat toch afcnlet uitmuntte door vriendelijkheid werd er niet zachtzinniger door en zeker niet toen Lex Janse doorliep op een through pass Van Stolk en den achterstand tot 4 terugbracht De sehejdsrechter bleek tegen deze moellijkhedeh met opgewassen en bracht de gemoederen door enkele vreemde beslissingen Bo meer in beroering Breedvoerige discussie Eea kwartier voor het taUle cette ItQ allege wat Bermai woa ia raur ea vlam Sparte seoarde aitmei fc haar vSfde deetpaat deer Deamiering Dieaa pooiUe teen Drok booi den bal toespeelde reok ep de Eondaguiddag ttvk het goede tattematlonale boksprogrammi in het Berlijnache Siortpai is xooveel belangstellenden dat geen enkeie plaats onbeaet bleef Van btjioodere beteek iis was ongatwltfeld de strUd om het Europeesch kamploetischap lichtgewicht tusschen Karl Blabo uit Weenen en den I n Carl Andersen welke ekidlgde in oen benauwde doch verdiende puntenoverwinning van den Dultschen kam pioen na 15 rotulen waardoor Blabo zich opnieuw Ton den Buropeesclien tlt veraekerde SPORTNIEUWS Goed werk van A D O in Ai o weer door D H C bedreigd net stadion Nog geen nederlaag van V S V Feijenoord een punt ontnomen THM c we rtJ ijtüJanirrffllT ila de baan weten te effeoki voor Vreken wiens ver doorbuigenden voorzet op het hoofd van den toesnellenden invaller v d Tas daalde Met een vaart was de kopbal toen via de armen van Vlietstra over de lijn gevlogen Een vleiend succes voor den reservist die ook al bewees uit het goeden hout gesneden te zijn Mk tol iaat leceawiaardig aM meer ap ap den va ria na tati en dag vaa M d r valcd er ft t rta eo met kille welke lletxéla tot eea besaek kei Fe eneoriMMI n Baodde Het I weer èf 4e MtBcarreatie van Sehle èf de BbMeekedeade plaats der faM wal al 4 e fMtoren samen 4 mkUm 4e belaafMelllng t t hoog nil MM maa ea er wellieht geen kip kmaeii stfa ware ADO niet met een m n Ireta sappartera veraeheaen Deme ageaaars gingen verheugd weer temg mat een dik verdiend pnal in den tak iMtaald op n altyd nog sterke tegenpartg m aa a goeden wedstrQd waarin de gasf bewesen dal men hun eventueel bat spelen vaa kMnpioeas redsIrtlden trafcs gerust kan toeverlronwen Eenjluiste uitslag Het 1 1 gelijke spel is èn voor ADO en TQor FeUenoord een bevredigend resultaat Aan belde lianlen was de verdediging In orde de aanval als geheel minder en te weinig schotvaardig De Haagsche middenllnie waarin de reservespii v d Barg lich volkomen thuisgevoelde en Tap loowel als Loof oudergewoonte doorbeten wanneer er geduelleerd werd was beter dan de Rotterdarosche Paauwe kapte weliswaar uitstekend maar Kupnen rat niet genoeg achter zijn voorwaartsen terwUl v Heyzen ons de Vroedl niet deed vergeten En de voorhoede van Feljenoord kon best n steuntje velen Vooral lef rechterzijde kwtfm er weinig goeds tot stand en het leek soms of de vleugel daar m er Choufoers schitterenden vorm wilde helpen gccentueeren dan Ich self in de attentie aanbevelen Ben kon het physlek niet aan en verder was Vrauwdeunt n ventje en geen Vente Veel meer of liever het eenige gevaar dreigde voor ADO van den linkervleugel waar Linssen een boeiend verhaal vertelde en rap htm aan de lippen hing De velden in h t Westen ligbbeB stek gtsterea kranig gehondea Zelfs op het terrein van Xerxes koa wortfen gespeeld soodat idle tien vistgestelde eatmoetincen doorCiagea en de soolaag stu gelegen competitie met een ftlBkea mk weer op gang perd gebrackt In de volgende minuten kreeg ADO een serie opgelegde om van te watertanden maar Weathoven schoot dezen middag vrywel niet slechts ééns sprong een kogel van zijn voet via de lat achter en Eversteyn stond met den obstruction regel op slechten voet althans sïïhetdsrechter Israels nam dat zoo waar En in piaats van ff 2 werd het I 1 Even sterk De rustige gelijkmatigheid waardoor de eerste helft zich gekenmerkt had alleen Sinke zond in die periode n paar fiksche omhalen in welke Koek naar behooren behandelde was verdwenen beide parIgen wierpen zich nu energiek en begeerig op de taak het leidende doelpunt dat de zege zou inhouden te scoren Apo zag zich nog eenige corners toegewezen en Vrauwdeunt rende in n buitenspel positie dat gebeurde hem te vaak deren middag al werd er ook wel eens ten onrechte voor gefloten r doch de stand bleef ongewijzigd De ploegen die vóór den aanvang een minuut stilte betrachtten om een Feijenoord lid c t Vnjdag om het leven kwam te gedenken zagen er aldus uit FeUenoord Vlietstra v d Lelie en v d Heide Paauwe Kuppeiv en v Heyzen Zaanen Benz Vrauwdei nt Sinke en Linssen ADO Koek De Jong en Choufoer Tap V d Berg en Loof Vreken J Eversteyn Westhoven De Heer en v d Tas Aan verrassingen geen gebrek Dat kan ook niet anders na zoo n periode van gedwongen rust ADO moest een punt afstaan aan Peljenoord toch was haar 1 1 een knap staaltje werk Nog beter deed haar concurrente D H C In IJmuiden waar de Oelftsche ploeg door een 1 1 zege de leiders weer bijna op ztj wist te komen Hermes D V 8 door Sparu geklopt f wat Jammer dat de Spartanen zoo laat abn kun herstel ilJn begonnen I ruilde van piaats met D F C dat In een doelpuntrijken wedstrijd t Ckjol met naar Hilversum terugzond De weteranen van K F C met spil Nleuwenhfizen aan het hoofd in de verdediging brachten zoowaar wat licht In de Koogsche duisternis en dwongen D W S een gelijk spel van 2 2 af In afd IJ kwam het niet tot de verwachte eerste nederlaag van V S v AJax deed er haar uiterste best voor maar het resultaat was n blanco score RFC schoot onbarmhartig uit de sloffen getuige de 0 6 op haar staden buurtgenoote Xerxes c V V verloor met dezelfde trieste cijfers In Amsterdam Vjin BI wit Haarlem presteerde wat van de roodbroeken verwacht werd zij hield er H B S met 5 2 onder terwijl V U C en D O S de punten deelden 3 S wat ons van de Hagenaars is meegevallen Hockey DE HOCKEV UITSLAGEN Heerei Westen ie klasse H H IJ C Hilversum 3 1 Gooi T O G O 3 S H D M Amsterdam 2 2 B M H C H O C 1 1 Promotie klasse a Leidep Victoria 1 2 S O S H D M 2 3 2 TweeJe klasse A Kieviten H H IJ C 2 3 4 TOGO 2 Rij swijk 3 3 Rotterdam DHC 2 3 2 HHIJC 3 H C M 9 0 Derde klasse A H H IJ C H Victorla 2 4 4 Hudito 1 Dordrecht 1 0 Derde klasse B Rijswijk 2 T O G O 3 2 1 HLC HDM 5 3 1 Kieviten ï HO C 4 i 1 HDM fr Lelden 3 2 0 Vierde klasse A Dordrecht 2 Rotterdam 2 O O Leonidas 4 Victoria 4 4 1 Vierde klasse B Hudjto 3 Rijswijk 3 3 Leonidas 1 Groen peel 5 5 1 H D S Leonidas 3 14 0 Groen Geel 3 V C L 3 2 2 Rijswijk 4 S O S S 4 3 Vierde klasse C Cl te Werve 2 H O C 5 7 1 Leiden 5 Leiden 2 5 T O G O Leiden 4 8 2 TOOG ♦ D H C 4 7 0 Oeaten Nijmegen Arnhem Upward 7 2 Union Deventer 0 2 Znidea Eerste klasse Venlo H TC C l l Breda Tilburg O l Damn We 4eii Af deeling A Den Haag Amsterdam HDM TOG 0 1 2 Amsterdam Gooi Rood Wit Gooi g 1 Afdeeling B Den Haag Rotterdam H H I J C 2 Victoria ï 1 Afdeeling C Den Haag Rotterdam A V C L Hudito 4 1 Den Haag Rotterdam B SOS 2 Kieviten 2 0 3 HOC 2 Leiden 2 2 6 Zolden Afdeeling A Tilburg THOR 1 5 HDS HTCC O I MOP EMHC 3 1 Janelte Walen ea Amsterdam beker Leiden Hilversum 3 4 Cl ter Werve Oh Kay 3 1 S C H C Kameleon 2 12 0 SOS Kieviten 1 5 Plnokklo B H V 2 8 0 De Staart THOR 3 8 1 RCM Be Fair 2 6 COMPETITIESTANDEN Afdreling I West 150 146 123 108 108 i08 0 89 099 0S4 32 21 84 22 30 ïl 31 21 32 25 17 17 24 27 22 24 19 31 12 13 13 12 12 12 13 13 13 11 ADO DHr DFC HDVS Sparta DWS FeUenoord Stol m vogels t Gooi KFC 10 40 0 09 Afdeeltng II West 182 133 1 27 108 1 0 82 080 a ii 0 67 040 30 12 33 22 31 29 31 21 22 16 26 33 10 22 39 32 23 37 U S VSV Haarlem DOS Ajax Blauw Wit VUC Xerxes HBS RFC CW De standen hebben door dit alles niet veel verandering ondergaan Archie foto AfdeeliBg m Ooot 12 8 S 1 18 SS 11 CBOUFOBR d ochterspeler non ADO Me luisteren in den i dstr d tegen 158 1J 8 1 33 125 0 83 083 0 76 0 75 Heraclee NEC Tubantia Enschedé Quick Hengelo Wagenlngaa Ensch Ban GoAhead AOOW 40 19 30 21 26 18 18 23 retfenoord Hitonder op irtej wat Goals van links 10 27 40 ft 25 30 18 34 g 22 28 O 67 S 12 32 0 42 De blonde Hagenaar doorxag vrijwel alle Afdeellag IV Zaldi 14 10 2 t 23 41 18 M i lil 8 4 a 14 7 a 4 14 e 4 4 14 7 X f 16 7 l T 13 6 1 7 3 X 7 3 S 813 2 3 g 16 3 3 10 PSV NAC LONGA Juliana MW Eindbovea NOAD BW Willem n Helmond Roermond Llmburgla 157 1J3 1 33 1 22 114 114 1 0 85 0 69 0 64 0 54 0J 3 25 1420 37 23 42 28 6 27 19 IS 34 3015 28 33 11 24 28 8 20 26 8 15 34 18 50 21 32 e lianen van den wel eer volhardenden tterdamm r die paa een kwartier voor bat einde de kans kreeg om bliksemsnel Ingrijpend achter den rug van zijn eeuwlgon befager Koek met een vlnnlgen schui ver te verrassen Llnssens fraaie doelpunt boteêfcende voor Feijenoord een onge Khten geiijkmafcer na een achterstand aflurende zes minuten Voordien was bij AOU eveneens de linksbuiten er In ge laagd het net achter Vlietstra te vinden Tap Ijverend voor een oprngrsch had n 1 WMrennen v Vliet was Ede Klas A Emma UW Quick HVV Marttalt BMT Sliedrecbt Vlos Neptunus Spartaan Unltas 11 11 O 10 7 1 6 3 6 t 5 O 4 O 3 2 3 3 3 O 2 1 O 2 22 48 8 16 38 21 13 3 22 12 30 22 10 27 38 8 28 26 8 22 36 O 88 2 160 144 1 1 O KoTlhttl NEDERLAND8CRB KORFBALBOND De uitslagen luiden Noord Holland Je klasse Amsterdam Blauw Wit DED na 30 minuten gestaakt bij stand 0 0 Swift Koog Zaondyk na 31 minuten gestaakt bij stand O 0 Zwtmmen ongenaalcbaar 12 10 9 9 11 10 9 10 Andere Nederlanders stelden echter teleur in Antwerpen 23 38 10 22 28 23 43 0 81 0 60 0 55 0 20 In hel Sportpaleis te Antwerpen werd gtsterniiddag een internationaal programma verreden viaaiaan verschillende Nederland ache sprinters deelnamen 2de Klas B 6 6 8 79 4 10 6 8 3 10 2 Overmaas irv s Vr schaar ODS SW Excelsior Fluks Gouda Hollandiaaa VDL 16 7 36 15 28 22 22 20 21 17 120 22 21 1 16 23 O 70 18 26 O 66 160 160 127 1 2 NIEUW NEDERLAN08CB KECORD de beste prestaties werden verrtflil door onzen wereldkampioen Van VWet dis al zijn ritten wist te Vinnen Toph kpn dit niet verjilnderen dat de Belgen in het totaal klassement segevierden Zondagmiddag heeft B Seton van de Haagsche vcreeniging Zian te Hilversum het Nederlandsch record op de 100 meter schoolslag heeren iriet O 8 sec verbeterd en gebracht op I min 12 4 sec Het oude record stond op ttaam van den Amster 13 19 0 571 dammer Smithuizen gevestigd op 20 Jan 24 40 0 33 1939 té Kopenhagen met 1 min 13 2 sec De altsiagen Sprint over ZyénSïSn roet vliegende start ie aerie 1 Haerbo 2 v d Vijver op 1 wirllengte t d laatstf 200 meter 118 sec 8 2 7 1 12 2 it berie 1 CoolS 2 Derksen op 1 2 wiet lingtp lUd laatste 200 meter 11 9 sec O 10 Se Serie 1 Scherena 2 v d Vijver op en 12 wiellengte tijd laatste 200 meter U 1 sec Verdere N V B uitslagen AFDEELING I Tweede klasse Alkin Basra AIcm VIctr l DWV APC t t Watergrm De Kennemers 5 5 Hercules Volendam 1 1 HVC HFC De Spartaan BCH J Hllvetsum EDO 4 1 Velox HBC t g AFDEELING IL Tweede klasis UW Spartaan Mu a BMT Martlnlt 4 S Neptunus HW 1 Quldt Slledrecht 11 l Vriend sch VDI 1 UVS Gouda 7 e ODS Fluks 1 1 Derde klams De Ooievaars ASC 4 1 Laaickwartler LFC l DOSBSJC 1 1 aOA De Musschen 1 1 Terlaak DHZ 1 1 BEC VOC 1 1 DHL Schavenlngen 1 s H van HoUandrVCS S 1 Het Noorden J CV 4 OW Olympla l ONA DHS t l Oe Pechvogels VFC Alphen Woerdtti i RDM coal 1 DCU lMaaltmi f t CBOH Zwljodreehl ga Jagera CromvUet l a Oranje Blauw VVP Waddinxveen MSV 5 1 Ammerst SV Moordr 1 Bodegraven Oudewater II 1 BTC Wassenaar l Ursus Zwart BI 1 1 Quick Steps Spoorwljk 1 3 RAVA Wlt Blauw 1 1 Concordia Celerltas 4 1 DVC 1K t t Naaldwijk DSO 1 3 SMV Oud Beijerland 1 1 NHS Lekkerkerk 51 CKC DRL 4 Dilettant Zwervers 1 3 IFCOLIVIO 4 6 4e Serie 1 Haerbos 2 Derksen gediskwalificeerd tijd laauta 200 meter 12 2 sec Be Serie 1 v Vliet Cools op een kwart wiellengte tijd laatste 200 meter 121 sec 6e Serie 1 Schcrens 2 Derksen op een M wiellengte tUd laaute 200 meter 12 sec Te Serie 1 Van Vljet 2 Haerbos op 1 wiellengte tUd laatste 200 meter 12 4 sec e Serie 1 Cools 2 Van der VUver op 3 wiellengtes i jd laatste 200 meter 12 sec Aoo n Quick n 1 I Sparta n VUC n 4 Excelsior n Xerxes II L Bes tweede klassa HW n ADO IV 5 4 VUC Ut UVS n l ADO m FeUenoord in 1 1 Sparu III HBS n 1 S Excelsior lU ojs S 1 RFC n Emma n l CW n Neptunus m 1 4 DCL n Xerxes m 1 g Kes derde kiaage lies eerste klasse 9e Serie 1 Van Vliet 2 Scherens op IA wiellengte tUd laatste 200 meter M g sec De eindstand luidde 1 BelgW 12 punten i Nederland IS punten Van Vliet toonde iteh op dezen middag twUfeld de beste sprinter Zelfs Sche gaf hu geen schUn van kans De resul der andere Nederlandscbe sprinters nmen ongetwUfeld tot bescheidenheid ch uit de retniluien blijkt ondubbelzinnig onze landgenooten gehandicapt zt n 1 onvoldoende training waardoor Alphen n UVS ni 1 1 Schevenlngen m Laakkwartier II1 1 Alp iki lï VCS 11 1 1 HBS IV VUC IV 1 1 HW in BMT II 1 4 Celerltaa n VI08 n 1 BVC U Laakkwartier m i Quick UI ONA n 1 i Olympla n Gsv n 4 1 ona m Gouda ni t 7 Hoek van Holland n Nepttmus IV 1 I FeUenoord IV DHL n 1 BW IV VFC III 1 Fortune III CW W 1 11 Florissant II FSV Pretorla II l U W3 Gr Willem I VOOBL 1 Tel VOC Ill Coal B 4 U ZwttwUacllt a WerveA 9bU 1 BOV ESOO 1 De VW 114 o ere Belgische miners als Haer akkelUk hebben gewonnen O het pregrarama bestond uit a twee manches van en 60 km waarin de stayer Vierde Tetlllngen TONA 14 4 Wilhebnus Texas s Archipel VVLV 1 1 Rouwkoop yyPbhs lUn kracht toonde door oa zUn PW teoncurrent Kaen uit te chakelen f m 3 I4 aMn 99JS46 De twe e klo g GROOTE OVERWINNINGEN V J QUICK U V V EN U V S enrallen die overigens se waren Geleidelijk awi namen ÏTï naars het inltiaUet over bJLV corincdcanaen deden iteh o TZ üde niet voor zoodat mét bliiï Swerd gerust 1 Kort na de hervatting veroo Sena jr een atralachop i Bow geen fout De Hotterdanunen SSC dapper voor den gelijkmaker i S Mnvallen bleven weinig gevaarlflk waarbij de bal door een ga weerMT net vloog en de scheidsrechter hJ niet toekende BmnH r AUK r P a I JS Colthoff zich i dat hij dl rblter onvriendelijk b£L de en ileswege van verder sDel T uitgesloten Niettemin bracht sSé Istand op 0 3 en eerst kort voor J gorissen voor Neptunus tegenscor i Spanning tot hei etid In en uit het net Neptuniu leed te Rotterdam een kleine nederlaag tegen H V V Oe Rotterdammers begonnen veelbelovend vielen telkens aan en opereerden voornamelijk op de Haagsche speelhelft H V V moest het dan ook veelal hebben van snelle open Vaa de voor 4e tweede Klaa e TMrfgesteMe wedelriidra ram alleea d e tnssehea Hollaadwaa en S V V reen doerlaag De OTerlge terteiaen Mekea gved bespeelbaar ea eakele elaba muktea Ifiervan gebrnik om hua door de la e raat opgewekte daelpuntenhonger te beviledlgen De leldera ia beide alde llagea kiemen nog aiei la actie maar het ware juist haa aaasie eeacnrrentea D V V Qalek ea D VS die kaa goeden urn demeastreerdea Tawehea Ovenaaae eal VM y betaalt bet do iMg eea Intenee aate wedleep te warden Martlnlt keerde met een zege n 1 op B M T uit Den Haag terug H Üeen prettige wedstrijd waarin it aars al spoedig door fluskcr de IdS namen Uit een hoekschop kopte V Boutjdadelijk daarop den gelijk kj i Weer kregen de Hagenaars door BuUde leiding toen ook deze uit een Ito schop doelpuntte Door open spel m de Schiedammers ecbter ki vaarlijlHrZuit een voorzet vanJlelngjud schoot Bout keurig in Nog voor de run kiMartlnlt door De Wildt e n verdijvoorsprong van 3 2 peralribaae aaar balteaapel t woa kier niet goed waar te aemea ea eek de Sehiedaauaera blefcea deoe meealag te s B teegedaOB Z t protesteerdea heftig ea ichaardea lich als ée maa road den seheldsre er die v d Tnyn hel veld altwnd omdat deze ieta aan hebben geiegd Hoewel v I Tuya en alle anderea het ontkenden Meet de besUaaing gehandhaafd evenals de laekennmg van het doei nl Het debat daorde ongeveer sea minuten sender dal mea nalnurmk tot avereeiMlemming ken kamen Het publiek hitste de spelers op om den tryd te staken hoe dom foch maar deze waren gelukkig zoo verstandig tenaiotte hun plaatsen weer in te nemen zoodat bet spel voortgang kon hebben Zonder eenig gezdg dwaalde de herder dit laatste kwartier echter tusschen zijn opstandige schapen en het eindg dat met onveranderden stand aanbraklmede dank zg de SparUanscbe lat dielWen harden ual van Borrani weerstond beteekende en opluchting voor allen De strijd bleef na de rust rij pamajj want nadat Noordijk een toit van IW lijn met een doelpimt had afgestraft gSI BMT zoo actief dat Fortuyn en rSJ broek den stand weer gelijk monden btta gen Heftig werd er nu gestreden m k overwinning en een minuut vo ir he einde trof een strak schot vap Nootttk doel zoodat Martlnlt de ze e hailie Rake cijfai In een zeer eenzijdigen wedstrijd t in UW zoowel voor ais na de ag overwegend sterker was werd SpirtM met groote cijfers geklopt Na twee nig ten begon de scoringmachine van de Stichtenaren te draaien en met rust Da de Stand al 4 0 De Rotterdammers wsib sleèhts sporadisch op de helft vn di Utrechtenaren verschenen Nadat de stand na de hcrvatttog tol 8 O was opgevoerd wist partaaa tega te scoren UW slaagde er h nogniatli te doelpunten en de bezoekers die dij per volhielden konden oven voor e nde nog een tegenpunt aan de Kin toevoegen zoodat de elndsUnd 9 2 wad DubJDele ci fen KAMPIOENSCHAPPEN KEURTURNEN NGV District Zuid HoUand Sliedrecht kreeg In Den Haag met ll 3 klop van Quick Binnen vijf minut maakte Holzappel het eerste doelpmlvoor de Hagenaars maar Sliedrecht wigdoor een fout vaii de Haagsche defemiigelijk te maken Hierna ging Quicli w tot het offensief over en Milkatlta kopKfraai in na een voorzet van De GrootEven later plaatste Arkema den bal ksijvan vérren afstand juist onder de IstTech zag het er voor Sliedrecht nog Biddreigend uit want lU liep door een fooivan Helsdingen den achterstand weertot S 2 liL Na de rust duurde het rangen tQd eer Makatlta er 4 2 van maakte inair toen was het hek van den dam en do goed samenspel tusschen midden inle voorhoede kon Arkema viermaai d l punten waarna HakatlU Pronk en Do Groot den stand tot 11 1 opvoeide Door een fout van Van Helsciiigen slaagde Sliedrecht er tenslotten In den stui4 op 11 ï t brengen V D L overspeeld Evenals te Vlaardlngeh destijdb liehaalde Vrlendenschaar ook gisteren ter een overwinning op VDL Er ontwikkelde zich aan de zijde van de thuiscI iO een goed opgezet spel met als gevolg een serie gevaarlijke aanvallen VDL h d evenwel vrouwe Fortuna op haar hswl i en het succes kwam juist aan deze zijde toen uit een snellen doorbraak Van Oii schot onhoudbaar kon doelpunten it Inspireerde Vrlendenschaar tot al inniger aanpakken en na ruim een hall uur had Amsenu sucOes De tweede helft zette in met goed trerk van Richter die uit een voorzet van llnki fraai Inschoot VDL werd nu gehfl overspeeld en Richter kon nogmaah doelpunten Het kranige yo hoiidej va VDL werd hierna beloond met een keurig doelpunt van Koudtjzer Toen kwsi de thuisclub echter weer aan Het woor en door Zomer en Richter werd het 5 1 In kompioensvonn UjV S bleek van de lange rust weinig hinder te hebben want op jvertulgendo wijze bracht zij 3ouda een nederlssf toe De Leidenaars namen van den aftrsv af het spel in handen en reeds ia titf tntnuten boekten zij door Oostcrom een voorspi ong van 0 De Goudsche ssnvallen waren weinig gevaarlijk en hot Leidsche achtertrio had r dan ook go moeite mee Ook de aanvallen vsn UVS leverden docr tijdig ingrijpen van ds Goudsche achterhoede voorlooplg V doelpunten op Eerst na een half uiff kon P Kantebeen een stand van 3 0 do noteeren Blaho blijft Europees di kampioen lichtgewicht De strijd droeg in de tweede helft li zelfde aspect Na een kwartier was b door Van Leeuwen 4 O toen deze u een voorzet van rechts goBd Inschoot e korten tijd later Wees bet scoringsborj S O aan Nog waren de Leldenaara ni tevreden en P en A Kantebeen brachts den eindstand op 7 0 Pogingen va Gouda om althans de eer te redden ol lukten geheel en dL Beiiauwde zege op Andersen Dr e PSOOTE HULDIGT rBUINOOKD KampieeBamedallla ottgereil Dr D J y Proojo de voorzitter den N V B heeft gisteren met den bonfflj secretaris den heer A Stoal den wedstru Feijenoord A D O bijgewoond en den aanvan ln het kleedlokaal van w thuisclub dtrVelers van Feijenoord oj met een enkel woerd gecompUmc vanwege het behaalde kampioenscbao Nederland 1940 Een en ander glne St zeld van het overreiken van e bdurarende gouden kamploensmedaiue m De Via der n K te bütii en