Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1941

L TWEEDE BLAD WOENSDAG 19 FEBRUARI zijn zoon laten lezen omdat hü het zoo goed gesteld vond doch wat den inhoitd betreft deze was in strijd met de realiteit en daarom hechtte hij geen geloof aan den inhoud van het vers In zijn eisch deed de Staatsanwalt uitkomen dat het zeer verkeerd is geschriften met een voor Duitschland beleedigenden inhoud te verspreiden en dat dit vooral een ambtenaar als M ernstig moet worden aangerekend wijl hü als vertegenwoordiger van het departement het bezoek aan de inrichtinife kwam brengen De eisch luidde 15 maanden gevangenisstraf met aftrek van drie maanden preventieve hechtenis Tegen de directricp eischte spreker ƒ 500 boete in verband met haar gezondheidstoestand werd in dit geval geen vrijheidsstraf gevorderd tegen de assistente een maand met aftrek van preventief eveneens een ma and en tegen den boekhouder zeven maanden gevangenisstraf onder aftrek van de drie in voorloopige hechtenis doorgebrachte maanden De rechter veroordeelde M tot een jaar gevangenisstraf de directie tot ƒ 500 waarvan in verrekening met voorarrest ƒ 180 wordt afgetrokken de assistente overeenkomstig den eisch tot een m aand met aftrek en den boekhouder tot zes maanden met aftrek UTRECHTSCHE POLITIERECHTER KEBK EN SCHOOL VERLAGING LEE LINGENSCHAAl Salarh klooaterlinge met 40 oernunderd Naar wij vernemen zal m kort een besluit van den 86 reneraal van het departonentZ CultunrbesGherming OnderwM VVetensehappen veraehijnen i ba het salaris van de reiirt onderwtjzers die in gemetni leven met U pntcent wor kort De aldus vrijgemaakte gd willen warden besteed aan eeniT Mging der leerlingenschaal n door ongeveer 2200 kweekèlhjJ met akte en werfcloeze der iL lers als volwaardig gesalaiittjl leerKRichtcn In het onderwij m len kannen worden opgenomeii Wy verwijzen naar het artiku onder de rubriek Kerk en Schoolt het tweede blad waaruit h ijkt dd een dergelyk besluit te verwacht ONBEVOEGD ONDEESCBETDINGSTEEKEN GEDRAGEN Voor den Utrechtschen politierechter mr RüUng stond gistepniddag terecht de 25 jdrige varensgeiel E F te Utrecht ter zake van tiet onbevoegd dragctvan een onderschaMingsteeken Verdachte was vóór d i oorlog io dienst van het Nedcrlandsche leger geweest had meegestreden in de oorlogsdagen en had na de capitulatie van ons leger den dienst verloten Hij kon wèl bij den opbouwdienst komen maar verdachte had er de voorkeur aan gegeven in het burgerleven een betrekking te zoeken Na maanden van vergeefsch solliciteeren was het hem niet gelukt een baan te krijgen en zoo langzamerhand raakte bü door zijn burgerkLeeren Geld om nieuwe te koopen had hij uiteraard ook niet en zoo kwam hij er toe om izijn oude legerunifoi m maar weer voor den dag te halen en te doen alsof hij bij den Opbouwdienst was Daartoe had hij op listige wijze ook een blaW koord het onderscheidingsteeken vS l den Opbouwdienst aan zijn jas genaSii en tetrekkelijk langen tijd kon hij goegemeente wijs maken dat hij bij den Opbouwdienst was Te langen leste kwam de zaak uit en daarom had hij zich thans ter zake van het onbevoegd dragen van een onderscheidingsteeken voor den rechter te verantwoorden In verband met het feit dat verdachte nog eea blanco strafregister had wilde de fficier ijan Justitie jhr mr Twiss Quarles van Uff rd geen gevangenisstraf eischen Aan den anderen kant kc verdachte ook g een hooge geldboete betalen De eisch luidde tien gulden of vijf dagen De poiitierecj ter vonniste conform den eisch ARNHEMSCHE RECHTBANK DOOPSGEZINDE BSOEDESSCItf Aangenomen naar Hengelo O p j Smidts te Den Helder Nieuwe Nifc dorp PREDIKANTEN VRU VAN Um BELASTING Naar prof dr H H Kuyper in Oc Heraut mededeelt heeft hei Deim tement van Financiën aan de msfto teurs een lijst gezonden van ambl die vrij zyn van de loonbclajlï waaronder ook het ambt van prèS kant wordt genoemd GEREF KERKEN Beroepen te Haarlem vacature C Veenhof Js van der Linden e T Post Gr Beroepen te Harlingen O Bousnu k IJiselmuiden Grafhorst Beroepen te Harlingen ds O W Bouwsma te Usselmuiden Beroepen te Groningen vatH B V t Veer B Holwerda te Amen foort DISTRWUTIENIEUWS Twee in pmats van vier kaaslxmnen MET INGANG VAN MAANDAG AJ De secretaris gcnerial van liet d parlement van Landbouw en Viih schenj maakt het volgende met b trekkmg tot de distributie van kut bekend Teneinde de bevoorrading van d winkeliers een regelmatiger vertoop te doen hebben is besloten met ingang van Maandag 24 ebruari a s een wijziging in de bonaanwijzingen voflf kaas te brengen Met ingang van dien datum zullen niet zooals tot mi toe gebruikelijk was vier bonnen maar tw oe bfflinen worden aangewezen welke recht geven op het koopen van kaaï Drae bonnen zuilen geldig zijn va i Maandag 24 Februari tot en met Zi ndag i Maart a s De bonnen die op 9 Maart nog niet gebruikt zijn blijver voort nog veertien dagen geldig dus tot en met Zondag 23 Matirt a Met ingang van Maandag 10 Maar zullen dan wederom twee iKinnen vupr kaas worden aangewezen welke eerticn dagen geldig zullen zi in en vervolgen nog veertien dagen gebruikt inogen worden Hierdoor Afl eenerzyds worden be reikt dat gWurende de eerste twtt weken de winkeliers ten volle aan SU aanvragen van him klanten kuninn voldoen en anderzijds dat de n oS lijkheid om vier kaasbonnen tegeliji te besteden voor het aanschaffen van een stuk kaas of een geheel kaasje m 10 Maart as weer geopend i NAAR VERBODEN ZENDER GELl ISTERD Voor de Amhemsche rechtbank stond gisteren terecht de 2S jarige wmkeher T A van K uit Arnhem wegens het luisteren naar een verboden zender De veroachte gaf toe dat hij op een dag in October naar den Engelschen zender had geluisterd Hij luisterde echter naar muziek wat naar hy meende niet vertxxien was Toen er berichten kwamen was hy in slaap gevallen en hy had er niets van gehoord totdat de politie de boven den Ainkel gelegen kamer was binnengekomen De officier van justitie mr O E G Graaf van Limburg Slinmi eisrfite ƒ 25 of 25 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het in besla genomen radiotoestel Uitspraak 4 Maa t DOLLARS EN GOI DEN TIENTJES ACHTERGEHOUDEN Voor de rechtbank te Arnhem heeft gisteren terecht gestaan de 58 jarige winkelier L C uit Velp wien ttn laste was gelegd dat hy een aantal Amerikaansche bankbiljetten ter waarde van 2 000 dollar en 54 gouden tientjes niet bij de Nedcrlandsche Bank had aangegeven De officier van Justitie eischte vijfhonderd gulden subs drie maanden hechtenis met verbeurdverklaring van de opbrengst der gouden tientjes welke ƒ 684 bedraagt Uitspraak op 4 Maart KUNST EN LEHEREI COOS SPEENHÓFF VEERTIG JAA OF DE FLANKEN Op Zaterdag 1 Maart a s des mif dags half twee zal Coos Speenhoö Diligentia te Den Haag gehuldigo wordem Dien dag is het veertig JW geleden dat onze echVNederlandsïhe bard voor het eerst in het opinbaai optrad Dit debuut zal dien middag feestelijk herdacht wonden Teneinde de stemming te verhoogen hebben verschillende bekende klcin kuni tenaan op verschillend gebied hun m dcwerking toegezegd Hoofdzaak bli fi liter het optreden van den heer in vrouw Coos en CeSarine Speennott die tevens op Zondagavond 2 MM met hun ensemble de voorstelling W len herhalen GELD EN GOEDEREN INDISCHE BEURZEN HEROPEND Europapress meldt uit Tokio De effectenbeurzen van Batavia er Soeraliaya welke sedert 10 Mei 1940 waren gesloten zijn weer geopend De handel in doliarpapieren mag slechts plaats vinden met een speciale vergunning van de devtezen autoriteiten welke vergimning in den laatsten tyd evenwel weinig werd verleend INDEXCUFER AANDEELEN Het indexcijfer van koersen van aandeelen was 18 Februarj 137 7 De omzet van aandeelcii was op 15 lFebruari 826 MARKTBERICHTEN KAASMAKKI WORBDF N 19 r br Aanvoer 2 pertiitfi Ooud rhc Pi IJ 41 SO Hmdfl v ui 10 Februari ƒ 214 550 100 15 371 590 192 986 361 57 977 150 MENSCHENREDDER OVERLEDEN Te Maassluis is op jarigen leeftyd overleden Bote van Noord die hoewel het reeds lang geleden is dat hü zijn laatsten schipbreukeling wist te redden toch als één van de helden onzer gevaarlijke kusten gekenmerkt moet worden Van 1870 tot 1880 voer hy op 12 tot 22 jarigen leeftijd op de reddingboot die te Maassluis gestatioaeenl was en bij noodseinen den Waterweg werd afgesleept In dit tijdvak wist hü 80 J schipbreukelingen te redden OFFICIEELE VALLTAKOEBSEN Dot NEDEBLANPSCIR BAKK 1 Fekninri Valnu $ cbrUtell kc en tel New Vorli 1 SSVi j 1 i Bcr ttn J TiM l n 43 BniiM l fSO U 30J7 HcMnkI t3 t l3m Stockholm 44 81 SO Ziiricli 43 3 tilt B Bkp itert Biriyn 7SH 7 iJ Kew Torlt f IJSVr 1 BruBci tmm im Stockholm 144 76 144 94 Zurich J 43 ctK 1 096 S30 65B 19 940 891 1 118 471 541 1 556 318 125 153 629 168 200 445 168 209 445 427 773 836 208 060 000 BOITEIIURD DUITSCHLAND IXGtRBERICHr VAN HEDES Aanval op troepenkamp BAVEM BENGBA8I BESTOOKT Het opperbev van de weennacht maakt bekaid Succesvolle aanvallen in duikvhicbt raren gisteren gericht op vliegvelden tfoepenkampen spoorwegemplacementen en colonnes vrachtauto in Zuiden Zuidoost Engeland Voltrelfcrs vernielden hang r en pp den beganen grond staande vliegtuigen Voltreffers kiHiden bovendien geplaatst worden op verscheidene spoorwegstations spoorwegemplacementen en twee rijdende treinen Ten Noorden van Portsmouth werd een troepenkamp met bijzonder groot succes aangevallen Een lange afstandsgevcchtsvUegtuig bombardeerde ten Westen van Ierland een groot tankschip en trof het zoo hevig dat iet als verloren beschouwd moet worden Een andere succesvolll aanval was gericht op een koopvaardijschip ten Oosten van Harwich In Cyrenaica deden formaties van het Duitsche lucht wapen op 18 Februari een aanval pp de haven van Benghasi 0e aanval had de gewenschle uitwerking Ten Zuidwesten van Agedabia werden troepenconcentraties en Ionnes vrachtauto s verstrooid Ook vannacht vloog de vyand noch naar het Duitsche rijksgebied noch naar de be elte gebieden Een afzonderlijl vliegend vijandelijk gevechtsvliegtuig werd in fle ochtenduren van gisteren ep weg naar het bezette gebied genoodzaakt te landen De bemanning werd gevangen genomen Twee eigen toestellen worden vermist ITALIË tEGERBERICHT VAN HEDEN Grieksch offensief voortgezet NnévWE AANVAL OP DZJARABOEB AFGESLAGEN Het 257ste communiqué van het Italiaansrhe hoofdkwartier luidt Aan het Gneksche front heeft de Tijand in den sector van het elfde leger Itjn aanval voortgezet zonder resultaten te behalen Onze troepen hebben hebben verscheidene malen tegenaanvallen Sedaan en den vyand gevoelige verezen toegebracht In Noord Afrika is een nieuwe hevige anval van den vqand op Dzjar aboeb afgeslagen Tg Koefra zijn vijandelijke auto s die onze stellingen trachtten te naderen op doeUreffonde wijze gebombaarderd Afdeelmgen van het Duitsche ▼ liegercorp hebben herhaaldelijk een T jandeliike basis aangevallen en de daar liggen schepen alsmede de havenwerken gebombardeerd Een afdeeling stuka s heeft aanzienlijke concentraties van vijandolyke geiriechan aèerde strijdmiddelen verrast en met eer goed gevolg gebombardeerd Aan het front van Kenya in OostAinlta ztjn pogmgeiV van den vijand onze stellingen te najfcren onmiddellijk ver jdeld door onjT troepen die don tegenstander iware verliezen toebrachten Aan den benedenloop van de Jpèba hebben onze vliegtuigen vijandelijke femechaniscerde strijdmiddelen en troepen gebombardeerd Te Cheren heeft de hardnekkige tegenstand van onze dappere troepen den vijandelijken aanval opgehouden Gedurende de gevechten van de laatste dagen hebben zich hei vierde koloniale bataljon Toselliliet 4 ste koloniale bataljon het elfde regiment grenadiers van Savoye en het alpenjagersbataljon Uorkhamba bijzonder onderscheiden De vijand heeft eenige luchtvallen Cedaan op plaatsen in Erythrea en in den Joebasector hebben Uit de opvallend korte en deels elkaar tegensprekende commentaren blflkt ten slotte dat de regeeri ig in Londen op het Tuiksch Bulgaarscfae pact niet gerekend had welks zwaartepunt ligt in het uitsluiten van militaire conflicten tusschen de onderteekenaars Nog eenige uren voordat de onderteekening van het pact bekend werd spraken verantwoordelijke kringen over het sluiten van een zuiver accoord van vriendschap waarbij zij den na druk legden op de politieke zflde zon der de mogelijkheid eener neutralisee ring van de Turksche militaire macht te noemen Sinds het begin van dit jaar üi er van Engelsche ztjde intensief aan gewerkt de militaire betrekkingen met Turkije te verstevigen In de eerSte week van Januari heeft de Eugelsche regeering uiting gegeven aan de hoop dat een permanente Engelsche militaire missie haar zetel te Ankara zou vestigen ten einde een nauwe samenwerking te bewerkstelligen Na het vertrek van de beide hooge Engelsche officieren uit Ankara einde vorige week js er over zulk een missie niet meer gesproken Tevens meldden Engelsche correspondenten te Ankara dat de Turksche regeering in het Turksche leger een definitief en geen offensW middel ziet Het Turksche leger zal pas dan optreden wanneer Turkije zelf het slachtoffer van een rechtstreekschen en niet uitgelokten aanval zou worden In Londen heeft men op grond van deze berichten die 24 uur na een diepgaand onderzoek tusschen den Turkschen minister van Buitenlandsche Zaken Saradjogloe en den Britsc ien ambassadeur Sir Hugh KnatcholiU Hughesson ontvangen werden moeten toegeven dat de Turksche definitie in vergelijking tot vroegere verklaringen van Ankara een onverwacht novunjf vormt Over de uitweAins welke hel verdrag op Griekenland kam hebben was men het naar verluidt in Londensche verantwoordelijke kringlin wel eens Het ministerie van Voorlichting heeft althans Maandagavond aan de pers de aanwijzing verstrekt te schrijven dat de betrekkingen tusschen Turküe en Griekenland naar de meening van Londen door het pacfi niet getroffen zullen worden loego SlaWë e het pact De politieke sensatie van heel Joegoslavië is de afkeer van Turkije van Engeland zooals men te Belgrado de onderteckening van het pact noemt Het bericht uit Ankara is te Belgrado ingeslagen als een bom hoewel men reeds 24 uur van tevoren vermoedde dat een dergelijk ontwikkeling verw acht kon worden De toekomst wordt hier plotseling zeer optimistisch beoordeeld waarbij men vooropstelt dat Turkije de Maandag onderteekende verplichtingen ook zal nakomen De Dinsdagochtendbladen brachten de berichten uit Ankara en Sofia onder de grootste Jtoppen op de eerste pagina doch op last van het ministerie van Buitenlandsche Zaken onthouden zij zich vooTloopig van een redactioneel commentaar hetgeen in politieke kringen een niet geringe verbazing heeft verwekt In de kringen van buitenlandsche diplorAaten en der politici die nauw contact met de regeering onderhouden Bchynt men den mdruk te hebben dat het pact in de eerste plaats een succes voor de Duitsche diplomatie beteekent dat echter slechts mogelyk werd door de duidclyke en ondubbelzinnige bêl trekkingen tusschen Duitschland en de Sovjet Unie Men herinnert in dit verband aan de jongste openbaremede deeling uu Moskou waarin gezegd werd dat de Sovjet ünie zfch in geen enkel opzicht met het lot van Turkije militair vercenigd gevoelt Hierin zag men het eerste teeken dat het thans in handen van Turkije lag zich ofwel verder in het vaarwater van Engeland te brengen of een politiek in te slaan die in overeenstemming is zoowel met zyn aardrijkskundige ligging als met de tegenwoordige politieke omstandigheden AZIË De aankomst van De toestand van ex koning Alfons Australische troepen te Singapore TOKIO GEEFT GEEN COMMENTAAR UCBTE VERBETERING t het door professor Frugoni uitgew te n f n bulletin over den gezondheids toistfnd van ex kcming Alfons blijkt tat een lichte verbetering is ingetreden BALKAN HET TURKSCH BULGAARSCHE NIET AANVALSPACT Güerilla actie in China AANSlAG or GOEDERENTREIN Een Chineesehe guerfuabendc heeft nabij Soetsjau een geslaagden aanslag gepleegd op een goederentrein op het traject Nanking Sjanghai Door een ontploffing werden de locomotief van den trein en 13 met koeien gevogelte en levensmiddelen geladen goedercnwagens tot qntóponng gebracht Het traject werd in den loop van den lichtend gezuiverd De Chineesehe pers maakt gewag van toegenomen guerrillaactie in het gebied van Sjanghai Nanking en Hangtsjau nadat deelen der Japansche bezettingstroepen teruggetrokken zijn In officieele Japansche kringen te Tokio wenscht men geen commentaar te leveren op het bericht dat duizenden Australische manschappen te Singapore zijn aangekomen Men wijst erop dat troepenbewegingen van het eene deel van het Brilsche ryk naar het andere dagelijks voorkomen De reactie te Londen GEEN NEtJTRAUSEERING VAN Turkije ENGEL8CHEN EN AMERIKANEN VERLATEN HANKAC NIET Oöchoon ond r de Britsche inwoners te Hankau onrust heerscht als gevolg van de jongste herhaling van den raa der Britsche autoriteiten om te vertrekken hebben de Engelschen na herhaalde besprekingen besloten geen van allen de stad te verlaten In deze stad bedraagt hun aantal meer dan ISO en hun zakenrelaties zijn meestal zoo omvattend dat met hun vertrek veel tijd gemoeid is Ook het vertrek der Anjerikanen uit deze stad vertoont geen voortgang sinds den eersten raad tóerfoe zijn er riecht dertig weggegaan Meer dan 140 Amerikanen bLyven in de stad en iv istig af zonder dat iets op duiüt Het Turksch Bulgaarsche nietaan valspact wordt in Londensche regeetingskringen nog voorzichtig besproken icint t AJJ P uit Stockholm Het pact wordt als overeenkomst gekenmerkt De Britsche ambassadeur in Ankara en de gezant te Sofia hebben q dracht gekregen terstond uitvoerige reporten over de eventueele uitwerking van deze nieuwe ontwikkeling naar L nden te seinen Inmiddels beperkt men zich tot de prognose dat het Ti sch Bulgaarjche pact den toestand p den Balkan niet ernstig zal wijzigen en verklaart men dat Duitsche commentaren welke van een neutraliseetiag van Turküe spreken volkomen nju t zijn In hef streven en beteekenis van het pact zooveel mogelijk te verkleinen wezen wocsrdvoerders van Downing reet er MaandaMvond op dat Turkije i J erhaal tel k ge1K éai heeft de Balkanlaadei tot j traal blok te VB igen mnede moet blykbaar de óubtik Sr5sJi 2 X t AN Pm alsof fa hS5 P L minsten haar beginstadium sue geha i BET SO OOOSTE OCTROOI DOOR DEN OCTROOIRAAO VERLEEND Het SO CÖOste octrooi is 17 Februari jl verleend aan den heer Louis van Stolk te Rotterdam voor een wissel voor monprailhangspoor met twee wisseltongen elk individueel behoorende bü een bejjaald railstuk De octrooigemachtigde hierbij was de heer H W Daendels Laan Copes van Cattenburch 24 a Grave ihage Het eerste octrooi werd verleend op 3 April 1913 het 10 000ste op 17 Aug 1923 het 25 000ste op Iff Augustus 1931 AANBESTEDINGEN Hedeni is te Arnhem aanbesteed het Ofiderhoud van de rijksrivierwerken van het Pannerdensrh kanaal den Neder Rijil en de Lek gedeelte 1941 In 4 perceelen Hoogste inschrijver voor perceel J was S H van der Pluim te Rosmalen voor ƒ 31 000 voor perceel 2 S H van der Tluim te Rosmalen vopr ƒ 17 400 perceel 3 gebrs de Klerk te Werkendam voor f 1 7 000 perceel 4 gebrs de Klerk te Werkendam voor ƒ 18 300 De laagste inschrijver voor perceel I was J S H Baumann te Grave voor f 22 900t perceel 2 J S H Baumann te drave voor ƒ 13 728 perceel v3 gebrs J Visser te Wcrk cdam voor f 11 200 perceel 4 gebrs J Visser te V erkendam voor ƒ 10 550 Verder werd aanbesteed het onderhoud van de rijl rivirrwerhen van den IJssel gedeelte 1941 in 3 perceelen Hoogste inschrijver voor perceel 1 J M Dekker te Papendrecht voor f 34 100 perceel 2 firma W van Hattem te ZaltbSmmel voor ƒ 31 834 ercpel 3 firma W van Hattem te Zaltbommel voor ƒ 23 950 Laagste inschrijver voor perceel 1 J van Loon té werkendam voor f 28 980 perceel 2 J S H Baumann te Grave voor f 25 400 perceel 3 J S H Baumann te Grave voot f 18 800 He hoofd van den dienst der Zuiderzeewerken heeft aanbesteed het bouwer van vier dienstwoningen en een diikmagazim te Komwerderzand AfsluitHiL Laa Hphrijvers waren A Postuma T F Tiggelaar te Harlitogen voor ƒ 41 376 BINNENUND Jas met ƒ 1900 gestolen DE DA0ER EEN IC JARIGE SMIDSLEERUNG Onlangs is in Den Haag uit een vrachtauto welke onbeheerd stond ten nadeele van epn kolenhandelaar een leeren jas gestolen inhoudende een portefeuille met ƒ 1900 De kolenhandelaar deed onmiddellijk aangifte bij de politie en hier vroeg men hem waar de auto al zoo onbeheerd had gestaan Dit was o a ook in de Fahrenheitstraat het geval geweest en daar in genoemde straat nogal eens veel opgeschoten jongens hun tijd zoek brengen die reeds eerdeïr met de politie in aanraking zijn geweest concludeerde de politie dat het niet onmogelijk was dat hier de jas was gestolen Het trok dan ook al spoedig de aan dacht van de recherche dat eefl 18jarige smidsleerling die ook veel in deze straat verkeerde royaal met geld omsprong Men ging de gangen van dit jongm ensch eens nS en toen bleek dat hij ook eenige dagen naar Rotterdam was geweest aar hij flinke verteringen had gemaakt Vandaar dat de politie eens met hem wilde praten en ze bezochtTiem daarom in zyn woning By dit bezoek vond men eenige duizenden sigaretten Op de vraag hoe hij aan deze sigaretten kwam antwoordde hij dat hij deze partij van een 24jari gen benedenbuurman die vertegenwoordiger was had gekocht De politiemannen gingen eens een trapje lager kijken en inderdaad vond men hier eveneens een hoeveelheid sigaretten van hetzelfde merk Maar men voiid nog meer nl een splinternieuw heerenrywiel dat veel geiyfcenis vertooijde met een rijwiel dat eenige dagen tevoren op de Laan van Meerdervoort was gestolen Het onderzoek in deze woning werd nu nauwkeurig voortgezet en hierbij kwamen nog twee pakjes bankbiljetten van resp ƒ 1000 en ƒ 400 voor den dag Een en ander was aanleiding om beiden naar het hoofdbureau van politic te brengen waar de 18 jarige smidsleerling reeds spoedig een volledige bekentenis aflegde ETIKETTEN OP POSTSTUKKEN In verband met de moeilijkheden die daarvan bö de behandeling in den postdienst worden ondervonden is bepaald dat voortaan etiketten en sluitzegels betreffende weldadigheid reclame propaganda en dergelijke n i e t op de adreszijde van te verzenden stiikken mogen voorkomen Zij zijn dus slechts aan de achterzijde der stukken toegelaten Indien dergelijke etiketten of sluitzegels op de adreszijde van stukken worden aangetroffen zullen deze aan de afzenders worden teruggegeven of indien deze laatste niet tiekend zyn onbestelbaar worden verklaard Uitdrukkelijk wordt er voorts de aandacht op gevestigd dat op stukken den openbaren dienst betreffende ook b v op de portvrij verzonden stukken voor het centrale girokantoor nimmer etiketten of sluitzegels mogen voorkomen dus ook niet aan de achterzijde Twee jeugdige kameraden van hem werden eveneens aangehouden tcrwü voorts nog bleek dat hij ook nog eenigehonderden guldens aan zijn 20jari gen broer in bewaring had gegeven Deze had evenwel op zijn beurt toen hij bemerkte dat zijn broer gearresteerd werd dit geld naar een 24jari gen vriend in Rijswijk gebracht Ook dit tweetal werdtfiangebooden LEERLING MACHINIST ERNSTIG GEWOND Vannacht omstreeks kwart over een is op het inSoorwegemplacement te Zwolle een rangeerdeel door e i verkeerden wisselstand op een naar Amers foort vertrekkenden goederentrein gereden Van den goederentrein ontspoorden drie met stukgoed geladen wagens waaiVan er twee over elkaar sclwven Van het rangeerdeel ontspoorden vijf wagens Een wagen kantelde de overige wagens werden evenals dé ontspoorde van den goederentrein ernstig beschadigd Aanstonds is men met het opruimingswerk begonnen De leerüng machinist van doi goederentrein de heer KjJoop uit Leeuwarden die tydens de botsing van de locomotief was gesprongen werd ernstig aan het hoofd gewond en moest naar het Sophia ji enhuis worden overgebracht Spoorwegongeluk bü Zwolle RECHTSZAKEN LANDGERECHT BELEEDIGING VAN DE DITTSCIIE WEEKMACHT a zwftenhuis Kolendampvergiftiging te Almelo ECHTPAAR OVERLEDEN In de Begoijiastraat e Almelo heeft zich een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan waarbij twee oude menschen zijn omgekomen Buren kwamen vanochtend tot de ontdekking dat tegen de gewoonte in geen teeken van leven te bespeuren was in de woning van den heer en mevrquw rank Toen ook levwanciers na herhaaldelijk kloppen en bellen geen antwoord kregen werd de politie gewaarschuwd Zij verschafte zich toegang tot de woning welke alleen door het echtpaar bewoond werd Man en vrouw zaten bij den haard alsof zij sliepen Men nam een st ke kolendamp waar Een geneesheer kon slechts den dood bö beiden constateeren De man was 71 zijn vrouw 72 jaar oud VERBINDENDVERKLARING VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVER ENKOMSTKN Het College van rijksbemiddelaars heeft algemeen verbindend verklaard de collectieve arbeidsovwkomsten in het ixiekbinders papierwaren en enveloppenbedrijf in het bouwbedryf in Nederland en jn het steen en houtgranietbedryf in Nederland DR FISCHBOCK IN HET UMBURG8CHE MUNGEBIED De commissaris generaal van Financiën en Economische Zaken staatsminister ad dr H Kachböck heeft Maandag een bezoek gebracht aan de myn Maurits en aan eenige andere groote induatriebedrijven van ZaïdLimburg Een ambtenaar van het deparleilient van Sociale Zaken de 40ljarige M die Ijelast v ss met ae behlandeüng van aangelegenheden van de gesubsidieerde insteUin en Had by een ambtehjk be zoek aan een kleuterhuis naby Breda in October j l een in de Duitsche taal gesteld gedicht by zich dat een voor de Duitsche weerir acht m hooge mate beieedig ide strekking had Hij liet de directrice van het kleuterhuis het gedicht zien en deze vroeg nadat by het gelezen had er afschrift van te mogen nemen hetgeen M goedvond De directrice droeg toen haar assistente op vier doorslagen ervan op de schryf machine te maken ten behoeve van eenige aan de inrichting verbonden personen Een dezer een boekhouder die vajQ lyd tot tyd de administratie van het kleuterhuis kwam nazien en die tegelyk met den beer M daar aanwezig was nam het afschrift meer naar huisden topnde het daar o a aan zyn 17 jarigen zoon Met genoemden ambtenaar hadden gisteren de directrice de assistente en de boekhouder zich voor het Landgerecht te verantwoorden wegens verspreiding van het lied in kwestie M erkende een groote fout te hebben gemaakt door het Duiychvijan dige lied aan de directricfe an de instelling bij welke hyuit hoofde van zijn ambt op bezd eli f5Cte laten lezen doch hij voegde er aan toe niet de bedoeling te hebben gehad het te verspreiden en het dan ook niet aan anderen te hebben gegeven De directrice gaf toe dat zij de afschriften had laten maken ten behoeve van eenige aan de inrichting verbonden heeren en van de vrouw van den dokter Zij hield overigens alle politiek buiten het huis De assistente bevestigde dat zij het lied had overgetikt in vier exemplaren en dat zy welbewust van den inhoud Jiad kennis genomen De boekhouder t ad zoo zeide hy het gedicht aan enkele personen o w VESKORTE BALANS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N V 17 Februari Binnenlandsche wissels f 63 990 546 Papier op het buitenland 15 371 590 Beleeningen 282 214 902 Waarvan aan Ned Indié 57 977 188 Voorschotten aan het rijk Munt en materiaal goud 1 696 635 525 Munt zilver enz 19 513 714 Totaal munt en materiaal 1 116 149 238 Bankbiljetten in omloop 1 503 082 780 Bankassignatiën in omloop 23 871 Rekening courant saldi van het rijk 32 291 398 Rekeningcourant saldi van anderen 119 207 397 Totaal rekening courant saldi 15 498 795 Beschikbaar metaalsaldo 4P 471 7 Schatkislyapier bij de bank 35 000 000