Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1941

aa DONDERDAG 20 FEBRUA 1 Verklaribff vma driemanschap Tan de Unie Het onsterfelijke han Film over Peter Henlein en z n uitvinding van het horloge WWÊUM TAM Biour AanraXUn ophoop▼aardijschqtak ▼ TOBPEDOJAGEB Hf BBANl GETOBPCDBOtD Het opperbevel der weenoadit deelt tnede In het Zuideiyk deel der Noordzee heeft een motortorpedoboot in weerwil van den dichten mist twee gewapende BritMhe koopvaardüschepen met een ezamenlijken inhoud van 10 000 ton ot zinken gebracht TUdens gewapende verkenning hébben vliegtuigen gisteren ten Noorden van de Hebriden en aan de Oosten Zuidoostkust van Engeland oonvooien aangevallen en vier groote koopvaardijschepen zóó ernstig be chadigd dat zy verloren geacht moe t worden Bij Harwich is een torpedobootjager gebombardeerd en in brand gezet Afdeelingen gevechtsvliegers hebben met ucces aanvallen gedaan op vliegvelden in de Midlands havenwerken op het eiland Wight en fabrieken in Schotland In den afgeloopen nacht hebben afdeelingen gevechtsvliegers docks te Ijonden Swansea Plymouth en Chatham gebombardeerd In de Middellandsche Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen by aanvallen op schepen in de haven van Benghasi bomtreffers op twee groote koopvaardyschepen geplaatst In den afgeloopen nacht verschenen slechts enkele vijandelyke vliegtuigen boven het bezette gebied In de Middellandsche Zee zyn vyf vijandelijke jachtvlie hiigen neergeschoten Twee eigen vliegtuigen worden vermist De Ensrelsche bombardementen op Zwitserland EEN LATE BEKENTENIS De Duitsche bladen ziien in het feit dat de Bntsehe regeering na verloop van twee maanden de bombardementen van Engelsche vliegers op Bazel en Zurich toegeeft in een verklaring aan de Zwitsersche regeering een bijzonder opmerkelijke bekentenis Het is opnieuw een typisch bewys voor de methoden der Engekrfien schryven zij die handelingen in strijd met het volkenrecht pas toegeven wanneer elke mogelykheid tot loochenen en verbloeming jer feiten verdwenen is De pers wijst er op dat de Britsche regeering die Zwitsersche protesten aanvankelijk gedurende veertien dagen onbeantwoord liet om daarna den Zwitserschen gezant te Londen lakoniek mede te deelen dat aan de door Zwitserland voorgelegde bewijsstukken geen geloof geschonken kqn worden Als men thans te Londen na twee lange maanden de waarheid erkent aldus schrijft de Völkischer Beoba c h t e r dan doet men dat alleen omdat verdere leugens geen zin meer hebben ITALIË ItGKRBeRICHT VAN HEDEN De strüd om de Joeba AAN HET GRIEKSCHE FBONT WEINIG ACnVTTEIT In zijn weermachtbericht no 258 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Aan het Grieksche front geen Ictie lean by zondere bcteekenfc In Noord Afrika werd een tegenaanval ondernomen op een colonne vijandelijke gemechaniseerde strydkrachten welke getracht had onze stellingen in de oase van Cufra te naderen De colonne werd gedwongen met aanzienlijke verliezen terug te trekken Onze vliegtuigen bombardeerden en beschoten met machinegeweren talrijke gemechaniseeixte strijdkrachten en vijandelyke batterijstellingen Deze aanvallen hadden een doeltreffend resultaat Vijf vyandelyke jachtvliegtuigen werden neergeschoten Andere Duitsche vliegtuigen deden in duikvlucht aanvallen op vijandelijke schepen in de MiddeUandche Zee Twee schepen van 8000 en andiere vaartuigen van geringere tonnage werden getroffen met bommen van groot en middelmatig kaliber In Oost Afnka herhaalde de vijand zijn hevige aanvallen in den benedenloop van de Joeba om zich een doortocht te foTceeren over de rivier In d andere sectoren droeg de gevechtsactie een plaatsehjk karakter Onze vliegtuigen vielen vijandelijke strijdmiddelen on troepen in den Noordelijken sector van Erytrea aan Vijandelijke vliegtuigen deden een aanval op een van onze centra in Erytrea Een Britsch toestel werd door ons luchtdoelgeschut neergehaald Een ander vijandelijk toestel werd door een yan onze bommenwci pers aangevallen en stortte in den Bened n Soedan brandend neer AZIË JAPANSCH RtJSSISCHE HANDELSBETREKKINGEN De Jap nsChe regeeringspersdienst naakt kend dat krachtens de onlangs bereikte overeenkomst tusschen ambassadeur Tatekawa en den valkscommis aris van Buitenlandsche Zaken Molotof op 17 Februari te Moskou besprekingen begonnen zyn voor een handelsverdrag OPSTANDIGE AtTtE IN INDIK Tasa citeert een bericht van het Cngelsch Indische blad T r ib u n e volgens hetwelk in de Noordwestelijke provincie van Brit h Indië een groep rebellen op een straatweg een vrachtauto heeft overvallen waarin zich bigelsche officieren bevonden Een der officieren werd gedood een andere fiicier en diens oppasser gewond LBVENSMIDDELENPISTBIBPnE IN ATHENE De P o 11 1 ik a meldt dat van MaanMAJ af voor alle levenaniddelen in S JSlL5 f li tributtebonnen Uen worden ingevoerd ENGEL TD De vdUciiermtroepeQi KSN Cn8LAA H l y VEBVAI De Zweed che bladeó bevatten eige beriditen uit Jjooiea waaruit blykt d t het Britsche ministerie van Voorlichting den 1 Londen vertoevenden ooiT qxndentea der bmtenlandsdie pers opdradit heeft gegeven uitvoerig ta sduijvsn over de Engelsche valschenntroepen Zoowel S t o c k h o 1 m s Tidnijigen als Svenska I agbladet en Dagens Nyheter brengen in vrywel gelijken vorm berichten van hun Londensche corresponr denten over de Engelsche valsfchermtroepeo Daarbij wordt erop gewezen dat deze troepen tot dusver geheim gehouden zijn Tevens wordt door een voorbeeld de nadruk gelegd op de flinkheid van de parachutetroepen Onlangs hadden zy n l de auto van den Noorschen kroonprins Olav gestolen die aanwezig was bü oefeningen van de troepen Met revolvers in de hand hadden zü de auto omsingeld en voor den neus van de vergezellende officieren den wagen weggehaald De troepep zijn in overalls gekleed ENGELSCH CONTROLE STATION OF TRINIDAD Uit Londen wordt gemeld dat het ministerie voor Economische oorlogvoering bekend heeft gemaakt dat de Engelsche regeering voornemens is op Trinidad een nieuw controle station voor contrabande in te richten Daar zal de lading der schepen onderzocht worden die door het Panamakanaal varen Wanneer op Trinidad een con trolestation woidt ingericht zoo voegen de bladen hieraan toe geschiedt dit in overleg met de Vereen Staten AMERIKA Amerika én Japan SCHERPE MAATREGELEN GEfilSCHT In de debatten over de wet tot uitbreidinig van de vlootsteunpunten in den Atlantischen en den Stillen Oceaan heeft zich in het Huis van Afgevaardigden een anti Japansche stem geuit Vooral hoorde men critiek op bet feit dat de Vereenigde Staten de laatste twee jaar oorlogsmateriaal aan Japan geleverd hebben De afgevaardigde Andersen eischte tenslotte een volledig embargo op al het voor Japan bestemde oorlogsmateriaal De afgevaardigde Faddis eischte dat aan Japan zal worden meegedeeld dat de Amerikaansche vloot de toevoerw egen van Japan zal afsnijden en de Japansche steden en industriecentra zal verwoesten ingeval Japan tegen Singapore optreedt FRANKRIJK Frankrijk wenscbt o phelderin g ALLES GAAT TE LANGZAAM Frankrijk wenscht opheldering zoo schrijft de Matin Het blad spreekt die meening uit dat de vraag Waarheen Frankrijk gaat een snelle oplossing eischt Stellig staat aan het hoofd van het land een man die boven iedere verdenking verheven is men is echter eenigszms ontsteld omdat aUes zoo langzaam verwezenlijkt wordt Frankrijk moet thans een nationale politiek voeren dSe afgestemd is op het nieuwe Europa dan zal het gered zijn Anders schakelt Frankrijk zichzelf uit Het blad eischt van maarschalk Pètain dat hij zijn gedachten preciseert en het land zegt waarheen het geleid moet worden Het gaat er om of vroegere vormen zullen worden aangenomen dan wel of de formule van den maarschalk geldig zal zijn Eén man geheel alleen verantwoordelijk voor de historie De maarschalk moet zijn voornemens bekend maken en Frankrijk is bereid hem te volgen Er is echter volstrekt geen tijd meer te verliezen Admiraal Darlan NAAR VICHY TERUGGEKEERD Admiraal Darlan is vanochtend per auto naar Vichy teruggekeerd Te Parijs heeft hij onder meer den prefect van he t departement Seine en den prefect var politie ontvangen Verder heeft hij een bespreking met een delegatie van vakvereenigingsvertegenwoordigers gehad BINNENLAND Dé salarissen der onder wijzerkloosterlingen KORTINGSBESLVIT VERSCHENEN De StJiatscourant van hedenavond bevat een beschikking van den secre tarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming waarin is bepaald dat met afwijking van de voor de ongehuwde leerkrachten bij het voorbereidend hooger en middelbaar en het lager onderwijs in het Bezoldigingsbesluit 1934 neergelegde regeling en met afwijking van de voor de ongehuwde leerkrachten bij het nyverheidsonderwys in het Salarisbesluit N O 1925 neergelegde regeling zy die in communauteit plegen te leven 80 pet van de volgens die besluiten aan het ambt of de betrekking verbonden bezoldi ging met inbegrip van ambtstoelagen verminderd met den aftrek voor ongehuwden en verminderd voor zooveel noodig het standplaatsaftrek zullen ontvangen Deze regeling gaat in 1 Maart a s HOnUUKHKIMKN ZUN OVEBWONNEN Het Driemanschap van de Nederland sche Unie deelt in het jongste nummer van De Unie aan de leden het vol gende mede De laatste weken zijt Gy verontrust door geruchten omtrent moeilijkheden welke tusschen ons waren gerezen Die geruchten waren deels onjuist en zeker alle verkeerd gekleurd Vandaar onze verklaring De versdiülen in inzicht die tusschen ons gerezen waren betroffen geenszins onze beginselen z9oals neergelegd in ons program Daarm zijn wü van den beginne af eensgezind geweest en gebleven Zij waren ook niet van persoon lijken aard Wy kunnen u thans zeggen dat wij de moeilijkheden welke wü te overwinnen hadden inderdaad hebben overwonnen Gy hebt ons in het vorig jaar uw vertrouwen gegeven dat wü u vroegen toen wij als ploeg nog moesten bewijzen wat wij waard waren Daarvoor ziin wij u erkentelijk Thans vragen wü uw vertrouwen en uw steun om ons werk in het belang van land en volk te kunnen voortzetten Door kolendamp bedwelmd EEN SLACHTOFFER Toen de melkboer zich vanmorgen meldde bü de woning van mej Van Zuuk aan den Tongerscheweg te Epe kreeg hy geen genoor Hij waarschuwde een broer van Van Zuuk die timmerman is en deze forceerde de deur Men trof de vrouw in bewusteloozen toestand aan Het bleek dat zy door kolendamp buiten bewustzyn was geraakt Bü haar konden de levensgeesten worden opgewekt Een tweejarig zoontje was echter reeds overleden Van Zuuk werkt in Duitschland INBRAAK IN DEN HAAG In de Hemsterhuisstraat in Den Haag is in 3en nacht van 14 op 15 Februari Ingebroken l ij de inkoopvereeniging St Hubertus Men had zich toegang verschaft door verbreking van de voordeur en vervolgens 100 pond thee en 25 pond koffie weggehaald Reeds op 15 Februari kwam het de politie ter oore dat er in een cèfé in de omgeving van deze straat gesprekken werden gevoerd over verkoop van koffie en thee Nog denzelfden avond werd een inval gedaan in een perceel aan de Mallemolen en hier kon worden aangehouden de 26 jarige loswerkman J A G Tydens zyn verhoor bekende deze de mbraak in de Hemsterhuisstraat gepleegd te hebben in samenwerking met de gebroeders B Hy had evenwel het meest werk gedaan en voor zün bemoeienis ƒ 15 ontvangen Den volgenden dag werd een der gebroeders de 25 jarige huisknecht P F B in zyn woning aan het Moerbeiplein gearresteerd terwyl dé andere de 22 jarige H L B van lieroep danseiu en wonende in de Wolmaranstraat zichzelf by de politic kwam melden Het drietal is voorloopig in politiebewaring gesteld terwül het onderzoek naar de thee en de koffie nog gaande is KERK EN SCHOOL De leerlingenschaal VAN 48 TOT 3 T Naar aanleiding van het eerlang te verwachten besluit tot korting met 40 van de salarissen der kloosterlingen onderwyzers merkt Het Vaderland nog op Terwyl het thans voorkomt dat 48 leerlingen in één klasse onderwys van één onderwyzer ontvangen zal dit aantal vermoedelijk op ongeveer 30 kunnen worden teruggebracht De oude regeling aangaande kweekehngcn met acte komt geheel te vervallen Zy zullen evenals de werklooze onderwy4ers krachtens de nieuwe regeling een volwaardig salaris genieten Concentratie in de onderwijswereld ALGEMEEN NEDERLANDSCH ONOERWUZERSVEKBOND OPGERICHT Dezer dagen is te Utrecht gesticht het Algemeen Nederlandsch Onderwyzersverbond een federatie van het Katholieke Onderwyzersverbond het Nedcrlandsche Onderwyzersgenootschap en de Unie van Christelyke onderwyzers Het verbond staande op den grondslag van artikel 200 der grondwet geUjkstelling tusschen openbaar en bijzonder fcnderwys stelt zich ten doel by de overheid de gemeenschappelyke belangen van de leden der aangesloten organisaties en alle aangetegenheden betreffende de zorg voor goed onderwüs te behartigen Ook in zaken betrekking hebbende op het verleenen van sociale hulp aan deze leden zal zooveel mogeUjk worden samengewerkt Het dagelijksch bestuur bestaatvoor 1941 uit de heeren L F Kleiterpte Amsterdam voorzitter WillemWiltschut te Arnhem vicevo yzit1eren A P Jungcurt te sGravenhage secretaris Het verbond telt ruim 22 000 leden NED HEBV KEBK Bedankt voor Wagenborgen Gr dr K Jansma voo anger dar Ned Evang te Bolsward Fr BOCHAMSTISCH CONGSC8 n ZAGKEB Vas ao tot 34 Mei zal te Zagreb naar aanlekling van het feit dat de Krcaten 1300 sar geleden tot het Christendom werden bekeerd eeo groot eucharistisdi congres worden gehouden Men verwacht meer dan 200 000 gasten De aartsbisschop van Zagreb dr Stepmac is naar Rome vertrokkoi om met het Vatici an de organisatie van het congres te bespreken DE FrLM Reorganisatie van den Nederlandschen Bioscoopbond DE HEEiT H M VAN TRIET VOORZITTER In het bestuur van den Nederlandsdien Bioscoopbond zün eenige wyzigingen gebracht waarby de secretarisgeneraal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten tot voorzitter den heer H M van Triet te Gouda heeft benoemd Zooals bekend werd het bestuur van dezen bond voorheen gekozen door de ledenvergadering terwyl daarin evenredig de vakgroepen filmproductie verhuur en theaters waren vertegenwoordigd In October van het vorige jaar werden de rechten van de ledenvergadering en den Ledenraad by verordening no 160 van de secretarissen generaal van het departement van Onderwys Kunsten en Wetenschappen van Binnenlandsche Zaken en van Justitie overgedragen op den secretaris generaal van het departement van Onderwys Kunsten en Wetenschappen die het bestuur van den Bond uit zyn functie onthief en de heeren C S Roem directeur van de fifmfabriek Profiti en Joh Miedema directeur van een reizende bioscoop en enkele theaters tot resp voorzitter en onder voorzitter benoemde Deze heeren werd de reorganisatie van den bond 4n handen gegeven welke thans reeds zoover is gevorderd dat de secre tarisgeneraal van het departwnent van Volksvoorlichting en Kunsten heeft gemeend de heeren van hif n functie onder dankzegging te ontheffen en tot voorzitter te benoemen den heer H M van Triet te Gouda In afwachting van een nieuwe regeling betreffende den Nederlandschen Bioscoopbond zal de functie van ondervoorzitter niet vervuld worden De secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten heeft bü de nieuwe beschikking overwogen dait de verdere reorganisatie dient te geschieden onder leiding van een voorzitter die geen nevenfunctie bekleedt en dus geheel vry staat van het filmbedryf De film Tropisch Nederland op komst ACnvrTEIT VAN DE NEDERLANDSCHE FILMINDUSTRIE Het doffe geluid van een zoemer weerklinkt Opg elet heeren opname Onmiddellük heerscht een diepe stilte in de studio die verbroken wordt door een tweemaal herhaalden zoemertoon waarop muziek opkUnkt met een Oostersch rhythme Op het doek verschynen filmbeelden uit Nederlandsch Indië Ernstig zyn de musici geheel er in dan weer drie zoemertonen en de muziek houdt op Overdoen er klopt iets niet Even wachten en dan herhaalt zich het gebeurde Men is bezig met de synchronisatie van een film over Nederlandsch Indië die binnenkort in vele Nedcrlandsche bioscooptheaters zal worden vertoond onder den tiffel Tropisch Nederland Men zal het vreemd vinden dat onder de huidige omstandigheden nu de verbinding met Nederlandsch lndië reeds zoolang verbroken is er een r ederlandsch Indische film in bewering is De oplossing is echter eenvou dig Polygoon beschikte over een schat van filmmateriaal verzameld gedurende verschillende reizen in den Archipel en wat is logischer dan dit materiaal juiit nu gezien de belangsteUing voor Nederland Overzee voor De staf van Polygoon heeft dus een selectie gemaakt uit de aanwezige filmstrodken hetgeen op zichzelf al geen eenvoudige taak was Immers uit niet minder dan 40 000 meter filmstrook moest de keus worden gedaan Hieronder bevond zich de bekende Mahacyclus de film in drie deelen over Nederlandsch Indic die indertyd in ons land zoo n geweldige belangstelling trok Gezegd kan worden dat men geslaagd is by het selecteeren want het resultaat is alleszins de moeite waard Binnen korten tyd zal het Nedcrlandsche publiek in de bioscopen de film Tropi sch Nederland kunnen bewonderen een film van ongeveer 2600 M lengte met een speelduur van circa anderhalf uur In deze film krygt men een volledig overzicht van Indië men ziet er de groote bevolkingscentra maar ook de kleinere eilanden zyn niet vergeten Naast veel interessants Uit het leven der bevolking is een plaats ingeruimd voor vrywel alle cultures suiker rubber thee enz Tegenover folkloristisch interessante beelden staan er die een indruk geven van het moderne Indië kortom m deze anderhalf uur krijgt de toeschouwer een volledig overzicht van onze schoone overzeesche gewesten Voor de syncronisatie maakte Polygoon gebruik van de studio s van Profilti te Den Haag By ons bezoek aldaar troffen wy de technici van beide firma s aan hard werkend aan dé technische voltooiing van de nieuwe film Zeventien musici leden van het Rotterdamsche Philharmonisch Orkest onder leitoig van d i dirigent den heer HaikesTJelgman zorgen voor de muzikale begeleiding van Tropisch Nederland Voordat men hieraan kon beginnen moest echter nog veel werk verzet worden Den avond voordat begonnen Slechts weinigen die hun horloge met de vanzelfsprekendheid van onze lochnische twintigste eeuw dragen zullen zich de menschen en den tijd kunnen voorstellen die ons deze uitvinding schonken De regisseur Veit Harlan heeft zich derhalve bü de vervaardiging van de nieuwe Tobis film Het onsterfelüke hart lot taak gesteld dezen merkwaardigen tüd uithet Nufnberg der 16e eeuw weer voor ons te doen leven en Peter Henlein het monument te stichten dat hem naast de andere groote zonen van de oude keizerstad wü noemen slechts Albrecht Dürer de plaats schenkt welke hem krachtens zyn beteekenis voor de cultuur toekomst foto archief Wel geen regisseur zullen Peter Henlein en z n Nümbergsch ei zooals het horloge ten tyde der uitvmdmg genoemd werd zoo a aan het hart UggeD j iii mist Veit Harlan Want z n Sder di óór ca 10 jaar gestorven dichter Walter Harlan schreef het tu neelstuk Het Niimbergsche ei welk stuk wel de eerste aanleiding voor Veit Harlan zal geweest zyn dit onderwerp te verfilmen Toch heeft Veit Harlan die ook het draaiboek voor de film schreef het tooneelstuk niet op den voet gevolgd doch er slechts gegevens aan ontleend Bovendien heeft hy zich zoowel ten opzichte van de historie als van het stuk eenige dichterlyke vrüheden veroorloofd ten einde de film werd aan het opnemen der muziek was juist een van de nieuwe Nederlandsche speelfilmpjes van Polygoon en wel Zeven maal zeven gereed gekomen en de Studio vertoonde een bonte verzamehng van decors en requisieten zooals meubels bedden enz Snel werd deze chaos opgeruimd en de studio veranderd in een orkestruimte Hard IS gewerkt en dezer dagen is men gere gekomen met de muzikale illustratie De film zal voorts worden voorzien van een gesproken tekst ter toelichting van het vertoonde die zal worden uitgesproken door den bekenden acteur Kommer Kleyn Zoo wordt hier door Polygoon een voor den Ne 4erlandschen bioscoopbezoeker gelukkig resultaat bereikt een werk dat er zyn mag zonder ophef doch vertrouwend op het succes Het resultaat zal doen zien dat deze documentaire film niet alleen een goede ontspanning is doch dat er tevens een groot instructief element in zit waardoor men zich een voorstelling kan vormen van hetgeen de Nederlanders in Indië hebben tot stjind gebracht VOOR DE VROUW Wenken voor de zuinige huisvrou w VoAF het wasschen van de k i n d e r e n wordt dikwyls een spons gebruikt Deze wordt echter op den duur minder frisch Bovendieo is het aanschaffen van een nieuwe spons vrü duur Het beste is daarom een waschhandje te breien van ongebleekt katoen Het liefst voor elk kind één met een ander gekleurd randje Dit waschhandje kan met de witte was uitgekookt worden en is telkens weer frisch Men breit dat op de volgende wyze 60 steken opzetten 5 ribbels breien recht heen en reclit terug daarna 19 cm recht heen en averecht terug breien Afkanten en onder en zykanten dicht maken Uit oude kousen Over het algemeen is reeds bekend dat men van oude kousen nog zeer goede bruikbare kleedingstukjes an maken maar hier volgen nog enkelej ideetjes Miss ien kan een der huismoeders er haar voordeel nog mee doen Voor een truitje voor een kind van ongeveer 2Vi jaar knipt men van een paar kousen de ach terpand door en knipt van de bovenkant van het eene beenstuk het rugpand en van het andere beenstuk het voorpand Uit de rest van de beenstukken kan men meestal nog net een paar lange mouwtjes knppen Het boord van de kous doet dan dienst als zoom De ronde hals en het splitje haakt men met felle kleurtjes om en op de zoom kan nog een steekje gewerkt yorden Voor een klein jurkje heeft men niet genoeg aan een paar kousen omdat de onderwydte ian te klein wordt maar kan men er heel best een gedeelte van een fantasiesok by gebrui voor een breeder publiek lo te maken Zoo laat hy byvoorbeeld i niet zooals z n vader het uit de 18e eeuw spreken msai i onzer dagen hoewel mulam decor en de costuums volW overeenstemming met den tttd Het is geen toeval dat vZ T bezetting m deze fihn een gromlyke artiesten is uitgekozenmen die slechts zelden by elluj film zal aantreffen Heinrich r Peter Henlein Paul WetiwiSchedel Paul Henckels 5 beek Michael Bohnen Mm haim Eduard von WinterstehTiedtke enz Een keur van artiesten doet hi alleen een historisch gebeureT ons herleven doch verheft je é beteekenis van Henleins striid lïj het niveau van een simpel ei ï hoogte van een cultuur histonschT beurtonis die ook in onzen m t van haar beteekenis heeft mgeboeL De beide vrouwen die de itiojiL taak hadden zich in deze kruTÏÏ ruwe mannen in het oude NiiniiJ bewegen zyn en dit mag toeval heeten de oudste en i schy nlyk de jongste der Duitsche fjT artiesten n l Auguste Prasch GteiT berg die gedurende de opnamen ki 86sten verjaardag vierde en KrliS Söderblaum die maar neen 4 zullen wy niet verraden Haar bWa de verschyning en stralonde jeMi sprek jm vooj zich zelf Deze IweeyraT van de eene Henleins grijze moeden de andere z n jonge vrouw Ev dm moesten zooals te begrijpen üi al hun talent ontplooien om naast fa krachtige manlyke figuren staaal u blyven en niet zooals men it noemt van het doek gespeeld k worden En het resultaat bewijjt ja zü beiden hierin verrassend goed k slaagd zijn Daar in Nümberg nog ten huidijs dage de oude burger en gilde liuói staan als in de zestiende eeuw bi hoefde men niet z n toevlucht toto lissen te nemen Neen Het onstollyke hart kon onmiddellijk op k plaats der handeling worden opiag men en het was een wonderlijke et lie door de straten der oude franki stad te dwalen getooid met vanai n ken door er van deze tricot midden1 voor een baantje tusschen te zettetl van ongeveer 7 cm Men bewerkt kd streepje of figuurtje van de sok waf met felgekleurde wol of zijde Ma kan er dan meental nog net lanj mouwtjes uitknipflfen De hals van W jurkje van een tamelijk donkei kleurde kous kan afgewerkt wana met een vuurrood gerimpeld lintje zoodat toch een fleurig geheel verkrégen wordt Als men in het bezit is van een goal patroon voor k in d erk o usjes ka men die ook heel goed uit de beetstukken knippen Men stikt ze raadii naai m elkaai en werkt de naadjes if door smal driemaal langs te stikken n dan de naad precies langs het stik l af te knippen Deze manier is trouweia de beste afwerking voor alle atikiri van tricot ook van verstelwerk Md behulp van een goed patroon kan ma er trouwens de versleten ondervii le van overigens nog goede kuuSen h l goed verstellen Vooral aU men teen hiel versterkt door ze dubbel te knippen bhjkt dat erg practLwh Faillissementen Opgeheven wegens gebrok aan avt 31 an M Verhoef f RotterÜa Kbrenaarstraat 55 Gedeponeerde uitdeelingslijsten 4 Febr C Borghart H ilegersW Geëmdigd door het verbindend der eenige uitdeelingslyst Uitk nM aan conc crediteuren MARKTBERICHTEN VEEMARKT GOVDA ao Febr AaxitKevoerd in totaal js waarwan 136 magene varknia 25 w biggen 10 14 per stuk Hande lug 2 0 rumJeren 255 nuchtere JiT genomen door de regeertng 3 boUK Seiten Xffeea noteennff KAASMABKT GOUDA ae Febr 3 en aanvoer BOTERMABKT GOUDA 30 Febr Geen aanvoer EIERENMARKT GOUDA ao Febr Alftvvoer 200 stukB elertn rirg sprljzen Handel vluc COOP ZVID HOU raERVEIU n OOllDA ao Febr AuMner 000 klpeU OmCMELI VAUrtAKOBRSjW prat OTmERtAKOSCHE BAHfc 20 FelM uart g t Valata a cltrlfteiaite en UiL aV Kew York I IXf it t IMf nt Berlijn 75 2S H a BnuKl 30 11 f 30 n Relink tiM tt H Stockholm t tJH l tt Zttrich 4M f 43 71 Bukpwier BerIJjn inM ITtM New ork IMi r f IJm t BraMd 304 10 30 Stoekhaim 44 7S 4 J ZOricb 4 JS 43 verit G