Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

Het St Frandt piuzidkenhuia te Rotterdam MEDEDBKUNGEN VAN ttVti OENEESHBEBDOtBCTKUB De geneesheer directeur van het St Franciscusziekenhuis te Rotterdam schrijft Mede namens het college van regenten 4e eerw overste en eerw zusters brengen wU onzen oprechten dank aan allen die in den noodlotUgen nacht van IS op 16 Februari 1 1 met uiterste inspanning hun krachten gegeven hebben tot redding van onze slachtoffers en onze zieken In de allereerste oogenbllkken U door onze eigen medewerkers de eerste hulff verleend en zijn enkele zwaargewonden gered kunnen worden Op het onmiddellijk gegeven alarm aan de l randweer daarna uitgebreid tot aUe RotterdMDSche en Duitsche hulpdiensten is de hulpverleening onder de toenemende dreiging van verwoating door brand tiitgebarsten tot den waren burgerzin van het persoonlijke offer Onze eigen zieken hebben daarbij het voorbeeld gegeven door hun rustige overgave aan degenen die kwamen helpen Er was geen paniek er was weUra een georganiseerde evacuatie waarbij onze zieken toegedekt door het ruimsduMts aanwezige eigen materiaal en vervoerd door het even overvloedige transt ortmaterieeI veilig en weldadig in de andere ziekenhuizen aankwtmen Niet alleen voor de opneming maar eveneens voor de directe deskundige verzorging van deze voor den geneeskundigen en verpleegkundigen staf onbekende patiënten bclijigen wij onze groote waardeering Bovendien brengen wij dank aan de particuliere ziekenhuizen die onze geneesheeren in staat blijven stellen hun patiënten te behandelen Een bijzonder woord van erkentelijkheid voor onze omwonenden die met name vele kinderen liefderyfc in den eigen familiekring hebbai ondergebracht Tenslotte brengt de eerw overste dank aan de particulieren die vele eerw zuiders een gastvrii onderdak verleenen naast het niet te herstellen verlies van Vijf leerlingen en naast de ellende die onze ovenge slachtoffers en onze zieken doorstaan hebben niettegenstaande deze deernis moge wij gewagen van de grootsche demonstratie die deze nieuwe Rotterdamsche ziekenhuisramp aal edele menschlievendhéld te aanschouwen heeft gegeven De vertegenwoordigers van den Rijkscommissaris dr Volckera die namens den Rükscommissaris deelneming Is komen betuigen heeft ons diens volle medewerking toegezegd tot levering van het benoodigde materiaal Dankbaar zullen wij daarvan gelHtiik maken om ons Franciscus ziekenhuis voor Rotterdam onmiddellijk op te bouwen CONTROLE OP HET HOUDEN VAN POSTDUIVEN De adminiatraüe van het Nationaal verbond van Nederlandfiche postduivenhouders Amsteldyk 44 Amsterdam telefoon 917T6 en 91tÜ4 maakt in Verqand met de waarschuwing van den secretaria generaal van het departement van Binnenlatidifche Zaicen mhouctende dat vun 21 Februari af iedere houder van postduiven in het bezit moet zijn van een geregistrserde hoklyst en een lidmaatsehapskaort l ekend dat de postduivenhouders die aan hunm verpbchtingen hebben voldaan het li imaatschap ewijs by hun vereeniginsssecretaris in ontvangst kunnen nemen TREKKINGEN RYCKE TREK LOTEN De hoofdprys van de serie Rycke Trek Loten afd Zweefvliegsport van Ie Ned Ver v Luchtvaart viel in de heden gehouden trekking ten overstaan van notaris J C J Waldorp te s Gravenhage op lot nr 81042 Ter voorkoming van misverstand zij nedegedeeld dat de serie Rycke Trek loten no M niet op denzelfden dag heeft kunnen plaats vinden doch dat de loten no M aJ Woensdag 26 Febr trdcken t o van notaris Waldorp veneens met een hoofdprys van ƒ 9000 en eveneens 480 prijzpn De gezamenlijke trekkingslyst van beide verlotingen verschynt op Donderdagmorgen 27 Febr DOODELUK ONGELUK Gisteravemd is op den Weerseloschenweg te Enschede H Twente door een vrachtauto van achteren aangeredoi T viel van zyn fiets en werd toen aangereden door een vrachtauto uit Delft Met ernstige inwendige verwondingen is T naar het ziekenhuis overgebracht Waar hij eenige lu en later is overleden GROSSIERS IN LEDERWAREN In een dezer dagen gehouden vergadering van grossiers in lederwaren is opgericht de Nederlandsclje vereeniging van grossiers in lederwaren Het bestuur is samengesteld uit de volgenden heeren D J de Jong voorzitter A Langendam vice vóorzitter H Kalw eerste secretaris B Menko penningmeester n MUSSERT bezoekt LEHBURO De leider der NS B ir Mussert is Donderdagmiddag voor een driedaagsch bezoek in Limburg aangekomen Des avonds waren te Heerlen in den Stadsschouwburg en in de Hollandia Bioscoop openbare vergaderingen belegd welke door meer dan tweeduizend personen Werden bijgewoond en waar om beurten ir Mussert en graaf d Ansembourg het woord voerden Ir JAisert dealde in zyn rede mede sprekend over de terreur tegen de N S B in de oorlog sdagen dat van de vierduizend aanklachten die zijn ingediend ruim vijfhonderd van de belangrijkste binnenkort zullen worden berecht itADIOREDE PROF DR VAN DAM Zondag van 18 00 18 13 uur zal prof T van Dam secrptaris geiieraai van het i ppartement van Onderwijs Weten ïchappen en Cultuurbeseherming een adiorcde honden over EcniüP actuwle on STv iisvraaifitukkeo De uit lendin ecsoHirtt ow de lendcr H lver tmi en alle aangesloten distributie ictten rWEEDE BLAD BOITEiURO s vZll iooge oorlogtraad van Fransch IndoChina MOnUflCE XOnfAND INDIBN CSUU DRBBEEKT VlM admlrut Jean Decoiiz da fQU crMNirgeneraal van IVansch Indo blna heeft gisteren den hoogen oor g Md bÜeen geroepen Aanwezig s generaal Mordant de opperbevelebber van de strijdkrachten in ransch IndoChina terwijl verder ertegen woordigers van het opperbeel van leger en vloot de vergadering Hiroottdcn In welingelichte kringen getoott mat at de raad besprekingen heeft geoerdomtrent de houding van Franach ildoÖiina niet alleen ten aanzien au de vredesconferentie te Tokio laar ook lir verband met een mogeïke ontwikkeling van de beweerde risit in het Verre Oosten Van deeUde zUde wordt er op gewezen dat ra Och Indo China in een zeer moei kfm toestand zal geraken wanneer Ie fcg crijiis in het Verre Qosten mocht uitbreken tengevolge van vijandige ac et der Engelsch Amerikaansche in loeden in Singapore Nederlandschodië of elders tegen Japan Men acht ie resultaten van de beraadslagingen van den raad zeer belangrijk Na de ergadering van den hoogen oortogsaad te hebben gepresideerd zal Oe i oux op 23 Februari uit Saigon verrekken voor een inspectiereis in de renSBtreek tusschen Indo China en liailand Japan en Australië Het invloedrijke Japansche blad N itsj i Nitsji Sjimboen dringt r In een haofdartikel bij Australië op an kalm de ïapansche expansie in uidelijke richting te beschouwen door oed bedoeld begrip te toon en voor fapan s positit Het blad waarschuwt et Britsche dominion er voor een verktuig te worden van de Amerikaansche anti Japansche politiek Het i te betreuren dat de Australische penbare meen ing een ongerechtvaardigde opwinding aan den dag legt over ie Japansche politiek in Zuidelijke lichting welke met ongerechtvaardiglen argwaan schijnt te worden besdiouwd zoo schrijft het blad Interview met Jspanschen ambassadeur in Rome Het Turünsche dagblad Gazzetta 1 e 1 P o p o 1 o publiceert een interview mc t den Japanschen ambassadeifr e Rome Horikiri over actueele problemen Ten aanzien van de alarmeerende EngelschAmerikaansche propaganda erklaardc de ambassadeur dat zü Japan kalm om niet te zeggen onverschillig laat Eiigeland bevindt zich in len uiterst moeilijken zoo niet wan opigen toestand DaaTom behoeft men zich ef niet over te verwonderen dat i et grijpt naar alle uitwegen der propaganda om indruk te maken in De Japansche buitenlandsche politiek is gebaseerd op de overeenkom ten van Berlijn Het drie mogendherienpact ia met gesloten ten behoeve van een uitbreiding van den oorlog maar integendeel ten behoeve van de vestiging van een duurzamen vrede De versterking van Guam en Samoa door de Vereenigde Staten vormt voor Japan geen bedreiging aangezien deze ttrategische punten zeer ver van de liusten van Japan verwijderd liggen Amerika schUnt op het oogenblik onder den druk te staan van de Brit sche propaganda Alles hangt thans af van de beslissingen van Boosevelt Met Nqjlerlandsch Indië worden onderhandelingen gevoerd over de leve ring van de voor Japan onontbeerlijke grondstoffen rubber en petroleum Noch Enge nd noch de Vereenigde Staten hebben het recht zich daarin td mengen FRANKRIJK D9 politiek van Vichy VM WORDEN TE VEEL POLITICI VERSLETEN Marcel Deat schrijft in de O e u v r e dat in Vichy te veel politici versleten worden Het nieuwe regime heeft in za maanden tud meer ministers benoemd en afgezet dan het oude stelsel niet zijn groot gebrek aan stabiliteit Men vraag zich af of dit in Vichy slechts voorbijgaande verschynselen zUa t dat men met een chronische ziekte te doen heeft Aan den goeden wil van maarschalk PeUin wil men niet twijfelen Doch geconstateerd moet worden dat hü zijn medewerkers slecht beeft uitgeKoxen In de eerste plaats moet men thaiM wel weten welken weg de recening zal inslaan op het gebied der fcwneniMidsdie en buitenlandsche polittdc BlJ den toestand die nu te vkSty bestaat en met medewerkers als M thans heeft kan Petain niets anfier doen dan steeds van houding ver ndaren MonanERRAAo buben □ tl Ministerraad die Vrijdagmiddag tter chap van Maarschalk J Ue i is cekomen beeft naar 2 w tiet van Mnnenhmdseheor a ourrscHLAND De oorlog en de begrooting i i STBEHOSTB ZUDaOHEID Oe ministerraad voor de rljksver edifing heeft een verordening uitgevaardigd betreffende de begrootingsleidiiig in het rijk en de landen voor het jaar 1941 Daarin wordt bepaald dat de beveiliging van de voor de verdediging des rijks ncidige middelen avoorwaardelljk éai voorrang moeten hebben boven alle overige openbare uitgavMi D ramingen voor de rijksbegrootinf voor 1941 moeten derhalve vorens het gebod van de strengste zuinigheid opgesteld worden Verhoogingen van de voor de rykabegrooting voor 1940 goedgekeurde gèlé i en het OMtellen van nfeawe crecueten mag de rttkaniniatar van TtnanclSn op de rfksbegrootiag voor 1941 alleen toelaten iBzoover e zij mvermydelük noodzakelijk zUo in het dringende belaag van de rifluverdediging of naaf aanleiding van de hucbakeling van nieuwe gebieden aedert 13 Maart 1938 Hij moet derhalve een overeenstemmiog tot stand brengen met den lasthebber oor het vieljarenplan met he opperbevel der weennacht den algemeenen gevolmachtigde voor het rijksbestuur en den algeineen n gevolmacUtiijde voor de ecom ml De rijksminister van financiën wordt gemachtigd de algemeene begroeting voor 1941 by verordening vast te stellen Voor de landen treft de rijksminister van Financiën nadere regelingen DE NUNTIUS TE BBRLUN In leidende katholieke kringen te Berlijn wordt veel gesproken over den vermoedeliJken opvolger van den huldigen ambassadeur van den H Stoel nuntius Cesare Drsenigo die binnenkort uit zijn Berlijnsche functie zalvertrekken en zich naar het Vaticaanzal begeven Al wordt de naam van den nieuwen nuntius ook nog geheim ehouden men wil in bovengenoemde kringen weten dat het een jongerevertegenwoordiger van de Vaticaansche diplomatie is die tot dusver nogïeen functie in het buitenland heeft bekleed Hy l ehoort als byzondere vertrouwensman tot de intieme omgevingvan den paus en is in deze kwaliteit den laatsten tijd vaak voor speciale opdrachten gebruikt Mexico en Engeland NAAR HERSTEL DER DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN Van toonaangevende 7ijdel erluidt dat de geruchten volgers welke Mxico stappen zou hebl en gedaan om de diplomatieke Intrekkingen met Engeland te herstellen niet in over eenstemming zijn met de feiten Ook de minister van Buitenlandselie Zaken heeft tegenover verslaggevers ear standpunt doen hooren in deze kwestie Hu verklaarde dat Mexico op het huidige oogenblik nog geenerlei stappen heeft ondernomen m die richting De mogelijkhoici eeper hervatting van de dip omatioke belrekkingen tusschen de beide land ri op den grondslag van de souvereiniteit en het meest lirikte e lerzydsche respect wordt echter van Iexl aansche zijde in sympathieken zin nverwügcn EMGELAND EDEN OOK NAAR GRIEKENLAND EN TURKIJE Volgens een bericht van S v e n k a Morgenbladet uit Londen verwacht men in de Engebche ho fdimd dat de minister van Buitenlandschp Zaken zich van Cairo ook naar Griekenland en Turkije zal begeven De strgd in Noord Afrika Sinds de ontruiming van Bengasi aoor de Italianen zijn de Brilt n verder opgerukt tot aan El Agheiia een plaats gelegen aan de golf van Sydra Verder zijn de Britten via Lebba opgerukt naar de zone van Dzjaraboeb en in de richting van de oasea Koefra In de omgeving van Bir ed Dakar gelegen tal Noorden van de oase worüeu tal ruke Britsche strijdkrachluii door de Italianen aangevallen en geUwongcn met talrijke verliezen lerug te trekken De Italianen te Dzjaraboeb hcuden al vèn W December 1940 af tegen de Britten stand die vrotger reeds gepoogd hadden van uit Siwa de stelling aan te vallen maar tot op heden werden d ior de Italianen alle aanvallen af s ag n Het kaartje geeft de lissini an vjn het operatie terrein in Cyrcnaka en ih de Lybische woestijn C trlhrr t nl ril h r aH l oor de Netlerl DagbtadjKr i BINKNUIID ï DE TERUGKEER VAN JHR DE GEER Toestemming van 4e Dtiitsi he autoriteiten GEEN VkUBEIDSBEPEBKlNG Het AiNJP meldt U aaniluiting op de Idailiig van Jhr de G w aan Hel VaderlandT Tencraan w i van lOnUMhe lijde nag tet volfüde I Da Ih v de Gmt vertoatt linda 8 Febniat i la Den Haa Ta vann had hV tlMt 4tajl B in Hwalw vartoeM HU IMC het plan witear naar JHR MR D J Iffi aSEK fFoto archief Med rlandseh Indië of naar de Verelenigde Staten door te reizen Nalaat hu echter te Lissabon den werkelilken toestand op het vasteland n in Nederland had leeren kennen besloot hij naar Nederland terqg te keeirea om daar in nuto te gaan aven Hij kreeg bij de Duitsche verlegeowoordiger in Lissabon spoedig jverj unning voor de reis tonder dat ihan vriiheidsbeperkingea zijn op geliegd De Engelsche propaganda he ft het voorgesteld alsof de heer dCi Geer lieh aan een officieele opdiiacht 00 hebben onttrokken en hfeft hem van desertie beschuldigd Van een dergelijke opdracht was geen sprake Slechts heeft jhr de Geer in Engeland hü het voorbereiden van rijn reis het plan geuit naar NederlandschIndië te gaan Van Duitsche zijde is lot nu toe over het geval gezwegen omdat Jhr De Geer den wensch genit had als ambteloos burger buiten den poliyeken strijd te blijven Nu de EngeLwhe propaganda echter beweerd beeft geheel in tegenstelling tot de vroegere besehuldiging van desertie dat hü bi Stuttgart in gevangenschap MO vertoeven il men van Duitsche zijde deze propaganda aan de kaak stellen United Press berichtte dezer dagen alt Landen dat de heer Oe Geer in Lissabon door Dnitsehers zoo zijn ontvoerd en als gevangene in een vliegtuig naar DnitscUand zou zün gevoerd De Daily Mirror wist Ie vertellen dat de Dnitsehers den hrer De Geer met bedreigingen souden hebben willen pressen inlichtingen te geven en hem toen hü dit weigerde in Stuttgart in de gevangenis zonden hebben geworpen Deze berichten zijn naar nit de verklaring van den heer De Geer en uit zijn verblijf te s Gravenhage blijkt of wel moedwillig gelogen of wei berusten op een voblagen gebrek aan informaties omtrent hetgeen zich op het continent afspeelt gepaard aan verregaande llehtvaardigheid VEBEENIGO VAN HANDELAREN IN LANDBOUW EN ZUIVELWERK TUIGEN IN NEDERLAND VrUdag jl is te Utrecht de Vereeniging van handelaren in landbouw en zuivelwerktuigen in Nederland opgericht Uit de besprekingen is gebleken dat het dringend noodzakelijk is dat er een ordening komt op dit terrein Men besloot om ten spoedigste diverse punten te gaan bespreken opdat in den ehaotischen toestand welke liier heerscht spoedig een wending zal komen Het voorloopige bestuur zal thans alle maatregelsn treffen voor een vergadering welke in Maart zal worden gehouden en waar statuten enz nader zuilen worden vastgesteld Het voorloopige correspondentieadres is Plantsoen Laanhom 16 Am sterdsmZ AANMELDINGSPLICHT VOOR OFFICIEBEN Hel departohient van Defensie AfwikkelingsbuJau deelt ons mede dat de officieréBr die hun aanmeldingsplicht moeten vetvuUen een declaratie tot het ontvangen van vergoeding voor reis en verblijfkosten van hun woonplaats naar de hoofdstad van de provincie waar de aanmelding moet plaat 1 vinden en tetug overt cnkom trg het reisbesluit knrnen indienen biJ geiiuomd departement ONTSLAG VAN GEESTELIJKE SCHOOLHOOFDEN Zif moeten pltwta maken voor leeken Naar wIJ verneneB aal de aeatetaiiagcneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultnurbeadiemiing bbinenkort een tweede schoolbeslult attvaaidigeB waardoor alle rN nliere ea aeeolieie geectellfken met inaehtnaataig van een ovargaagstecBiIJn als aehoolhootden ea direetearea vaa oaderwttriarlehtlagea door leekea rallea wordea vervangen Als graad voor 4taea auatregel wordt aan tere voondtAiiten wotdea geepead Voorts wordt ervaa n t gegaaa dat de sehool niet In de eerste plaats eea laak vaa de kerk la De aehoelhoofdea betantta aaar het laiieht van de epatel Iers vaa het besinit la het algemeen belaag laiddea la het praktiaehe levea te staan ea oog te hehbea voor de problemea van ouders ea kinderen hetgeea eerder veroadertteld wordt hü hoi die self eea gezia hebben Het besInU sUat niet op de zoivere fctoostenoholea ea semiaarles De verlaging vaa de leerUngenaehaaL Naar ons van bevoegde zUde wordt medegedeeld zal de verlaging van deleerlingenst aal geschieden voor allevakken van pnderwijs waarvoor ook de verlaging tran de salarissen van dereligieuze ieer achten wordt doorgevoerd REDE VAN DEN COBIMISSARI8 DER PBOVINCIB UTRECHT In het gebouw van het provinciaal bestuur te Utrecht heeft de onlangs benoemde commissaris der provmcie Utrecht de heer ir F E Muller yandaag een rede gellouden In deze buceokomst waren aanwezig de Beauftragte ran den Rukscommissaris voor de provincie Utlecht leden van Gedeputeci de en van Provinciale Staten vele burgemeesters en een groot aantal gasten In ziin rede gaf ir MQUer zün opvatting weer ten opzkhte van de uitoefening van zijn ambt in dezen voor ons land zoo moeilijken tud HU ontveinsde zich niet dat hU gesteld is voor een moeiluke taak te meer nog omdat op Ijet oogenblik zijn levenSbeschouwmg belangruk afwijkt van die van de mieeste zuner medewerkers Van sprekers kant kan men op een royale samenwerking rekenen maai daar staat tegenover dat hy van een ieder eei welwillende medewerking verlangt Zou deze niet aanwezig zgn dan zou alleen er het werk er in hevige mate onder lilden en dit kan spreker niet toestaan want z jn streven zal in de eerste plaats ztjn alles te doen wat in zijn vermogen ligt om Je beiafigen van de provincie en hare inwoners inwoners naar beate weten en kunnen te behartigen Spr zeido dat zijn eerste gedachte zal uitgaan naar het verkrijgen van een billijke vergoeding van de door de inwoners van de provincie Utrecht geleden oorlogsschade Met voile overtuiging is spr natio naalsocialist Hij kan het slechts betreuren dat zeer vele Nederlanders zich zo weinig moeite geven om een objectief onderzoek in te stellen naar hetgeen er in de laatste jaren in onze nabuurstaat is geschied en dat zü niet het wezen bestudeeren van een wereldbeschouwing waaraan deze prestaties uitsluitend zyn toe te schrijven Sprekers medewerkers zullen beseffen dat htj ook niet kan toestaan dat zyn medestrijders nog steeds kunnen worden achtergesteld bij de overige bevolking Wij Nederlanders hebben iilen gelyke rechten maar ook geiyke plichten en dan is het onsociaal een bepaalde categorie hiervan uit te sluiten Wy nationaal socialisten hebben thans lang genoeg laster hoon en spot te verduren gehad Spr staat op de bres voor al zijn medewerkers die biyk geven eerlyk het algemeen belang voor het groepsbelang en het persoonlyk belang te behartigen ONDERZOEK OP TRICHINEN In don naasten tijd en in elk geval voor 1 Mei wordt in een aantal Nederlandsche steden het onderzoek op Trichinen ingevoerd dat wil zeggen Dat in de bedoelde steden voortaan alle geslachte varkens niet slechts op de vleeschqualiteit maar op het voorkomen van trichincn gekeurd worden Hierdoor zuilen ook in dit opzicht eventueele schaden voor de menschclyke gezondheid worden voorkomen Om de inrichtingen hiervoor te be studeerr en de bedrijfstechnische inschakeling van dezen dienst te leeren kennen zal een aantal Nedcrlandschc directeuren van abattoirs in gezelschap van de directie van den staatsveeartseniikundige dienst een ondcrzoekingsreis naar Duitschland maken en verschillende abattoirs alsmede andere Ier zake van belang zijnde inrichtingen bezoeken DOOR DEN TREIN GEGREPEN E N GEDOOD Gistermiddag is de 16 jarige landbouwersknecht J J de V op den onbewaakten overweg onder Armhoede in de gettieente Lochem door een goederentrein van Zutphen naar Hengelo O gegrepen Pe ongelukkige was op flag dood De jongeman was verpleegde van de stichting Hoendcrloo bij Apeldoorn en was uitbesteed bij een landbouwer onder Markelo AFZET VAN KÜIKENS V Een heden versdien buitetigcwnne Staatscourant bevat aan vii iu Ri n door de Nederlandsche cniir ooi e reen pluimvee gegcv rekking tol den afzet van ZATERDAG 22 FErr UARl De yoorjaarsb in Keulen DE NBDBRLAND80HK WOORDIGERS Op de voorjaarsbeurs te welke van 30 Haart t m i Ai wordt gehouden zal ons land iL tegenwoordigd door een tand £ Economischen VoorlichtinesdiJ iJll ligt niet in de bedoeling raetiï i lectieve inzending uit te kot uitstekende naam dien de kuM 5l verzorgde deelnentlngen viuiSSIl dienst aan buitenlandsche tentoaSJl lingen hebben zal ook dit ms TÏ den hooggehouden Het centnleaS waardoor te Keulen een indr worden gegeven van de beteefcau J9 ons land is het water n h i l verkeer In de eerste plaats t aandacht worden gevestigd ob Jjwaterwegen die ons land mrffc 1Duitschland veit lnden Maar Ai dieper het continent IndriaSiZscheepsverbnidingen met hot IkII Main Donau kanaal als hoof keersweg zullen in beeld wordesTbracht De waterstaatkundige nr S ties van ong land komen tot ufidiS i king op een kaart van baggerwou m den loop de eeuwen tiitgeva n a in voors llingen omtrent de InoolC ring en gedeeltelijke droogmakiaV Zuiderzee DaarbÜ zal tevens gSLa heid ziJn op de nieuwgewonnenSZ den voortgebrachte landbouwpn ten ten toon te stellen Ook imuh landen tuinbouwgewass dièw export van belang zijn zullen vm2u getoond Voorts zal een gedeelte van de itnj in beslag worden genomen door j stichting Havenbelangen Hotlertsm Oe stichting zal in samenwerking lu den Economischen VoorlichtingidteH een overzicht geven van de beteek van de haven De in aanbouw lijndi Maastunnel zal eveneens worden uitgebeeld Hetgeen de stichting breaa sluit zich uiteraard zeer goed aas het centrale onderwerp AANBEST DINO Te Bruinisse is aanbesteed a herstel vernieuwing en ond houd tot 30 April 1941 van de aarde kram rijs en steenglooiingswerket aan de waterkeering van hel wat schap Bruinisse Hoogste i inschrijverwas J Hoogesteger te Wenrtldmge met ƒ 12 900 ttagste M van der Velden Bruinisse met 11 200 b Het maken van een buitenliein verdedigd met een betonb pkglooüii tusschen de dükpalen 62 en 04 over 189 m lengte Hoogste inschrijver was J Hoogestt ger te Wemeldmge met ƒ 20 300 laif te M van der Velde tè Bruinisse mei ƒ 16 700 EEN VERRASSENDE ONTDEKKDia De eigenaar van een vrg beneden huis in de Rosmarijnsteeg te Amsterdam ging eens in dit huis kijken o alles nog in orde was Tot zyn groots verbazing bleken onbekende personea zijn eigendom als opslagplaats te hebben ingericht Niet minder dan 15M pond melkpoeder lag m een der kamers opgeslagen De politie heeft dl gcheele partij in beslag genomen AANHOUDINGEN TE AHSTERDAH De politie van bureau Singel te Amsterdam heeft een man aangehoudea die een rywiel had gehuurd doch niet had teruggebracht nalar den eigenair In plaats hiervan maakte hij het l gelde en wendde het geld ten eigen bate aan Dezelfde man werd door d politie van het bureau Warmoesstraat gezocht wegens drie gevallen van ve duistering van rijwielen Een 38 jarige juffrouw is geairs teerd wegens diefstal in een werenhuil in de hoofdstad Vorig jaar is iet juffrouw voor een zelfde feit vero deeld tot één jaar met een proeftüd van drie jaar OFFICIEELE BERICHTEN Bü besluit van den secretaris generaal van het departement van Binnen landsche Zaken is J M H Klardie met ingang van 16 Maart 1941 tot burgemeester van de gemeente Gilze e Reyen benoemd met gelijktüdig e vol ontslag als b urgemeester van da gemeenten Bergeijk en LuijksgesteL MR L BINTHOVEN Blijkens een mededeeling In Dt Unie moet mr L Einthoven op medisch advies langdurig rust nemen EIGEN ORGAAN VOOB HET BECHTSFBONT De N S B persdienst meldt dat de leiding van het Rechtsbont is overgegaan tot de uitgave van een eigen o gaan getileld 1 et Rechtsf ront 3ISTRIBUTIENIEUWS Distributie van Petroleum BONAANWUZmO De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid Sdieepvaart maakt bekend dat gda rende het tijdvak van Maandag ï Februari tot en met Maandag 31 M a s de raet periode JE gemerkte troleumzegel recht geeft op liet koop van twee liter petroleum De aandacht wordt er op gevcstiP dat na 31 Maart a s geen petroleu meer voor verlichtingsdoe einden beschikbaar zal worden g teld zoodar de met periode K g merkte zegels komen te vervallen Voorts geeft geduretjde het tydvsk van Maandag 24 Februari tot en m Zondag 30 April aji de met mwkte petroietunsegel reoW op h koopen van twee lit petroMuni viiof kookdoeleinden