Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

BLAD ZATERDAG 22 FEBRU 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FCNfOSEM ailktalcuilii B NMItflaBi UaOi Netceriai n 21 Februari owuoAvmt H I H B Ug t Z in R b I 4 N D orer 3 i Z R Hyp b ni l vcrpL lilt 3 i 8SH 84itCenta Ned ach verti H Mk Ito Sch Hyp b 4 se Dito 31 1 79 laasiii oaaannaUseB AXJU oM SVt UBM lOSjK Bergh s en Jurg F vd oiit r l Mrlul i Pat IvJ 37 OBl 4 K V K Kit M h m Vlii IM UK mi 1 40 Ie t 100 4 Ma 1 f i 4 1 W Ze 100 4 MO at W 4 mo bu o $ M I m 1930 SOO 3 1937 100 S axi I u a IB3 no 3 31 183S 500 3 31 1835 OI 100 31 1935 OI ƒ 500 3i z 1037 O I 100 1 1937 OI SOO 3 1917 AO I t ISO t 1937 AO I ƒ SOO 1 WK 511 n BEURSutfEftZICHT Hoewel de handel op cte Amsterdamsche effectenbeurs gisteren van beperkte afmetingen bleef WIS de stermmnc verbeienl Voortaamelijk moest dit worden toese chreveiv jun het herstel van Wa Istreet wat aooitls reeds eeider was uiteencecet voor de Amsterdamsche beurs tegenwoordig weer vaïi behoffrlijké beleekenia is Het verbeterde aentiment twam op de locale markt tol uiting in lK fei é noteeriiïgen Ry d o XAXHg werd op de meeste CdeeHmcen beven de pJijzigii van gisieren fehandek en in ver r acbcidenc evalen kon wKf en flink hcr 5l d worden waargenomen Wel had nadi en kleiiié inxinklnc plaats doch de markt v rt oMte toch de iwodi e veerkracht cjiper iBüAo WW bet t ot van de nweüte rubrieken hooier d n giateicn Van de petrol eummarkt wer len Oltea weïiËwaftr ia een open ItL k verhandeld doch de omzetten waren tfch nj t hoo Z4b goed p üshwideade opening ücp 4e koers een paar punten naar ooven doch latper op den rikiddas wierd toch voornameiMk and d omstreeks het m I van w inzet Van de Ameiikaansche pctroleumafdeelinc t l de Sheil Union k ne teêkeiien van aanwezigheid CuUmirmandcclcn war n goed vao toon De u ï ermuict was voor ü VA s en e brug naar de 400 Rren w id pemakl lljk gepasseerd zij het dan ooii ttot naderhand weer den terugweg werd rsi vaard Aan het ti i Je van de rckonln i itt echter n og e a vooideelifi vcr hU vanaenijle procenten over ve e lten met he vorti Sbot I e j iUHïerafdeeintf wa i ti Ain teriam flM vr werden in vaste hoilding hieexet maar kooiden il p bet vwboacde vm nfet fabecl handhaven Pf minder courante mtmten waren door elkander e K nien prijih u k kd Ia ti kkan ginC weinig dm Oude De rs liepen na gedrukte openlni eeuigc prncenten nsar b ven Senenibahs vcrttionden een vereeokoirii tig verloep De hande tn eeheepvaar apieren was sttl D cAemming was echter veel bet r en heider yammm M tot uiilng te de koenwB vaai adtrepwaartuni Oude Booten t Japanlii aen De affaire in uïtrieeljm va oribetëcfcencnd De bfkch ém toonaMDgcvende a w d c eteii Itewogfn ith H voornamelijk omstreeks het niwcati van de vorijKe tcppr zen De mjjDdiej otuiraolc sihvlen waren onregelmatig Door de Amerlkaane e fondsen werd tw f voorbeeld van AmaHka avoldd woorat rat de taalaandaelen betj éle Sleh niet c aar4 konden bervtcBea v n Q In mkiimi mui flshensi De envaetien wa en echter van feHj ge aAaatt cn Spoorweffxhar a wen we oU v rand td Op 4 afdte inf der ataatflfondJ i wa de demining aanvinke yk weHelehid voor de NedcrIandKhe ütaat pg ieren maar Ut r op dnn iMdddM werd de looA water Ben goad voorbeeldJkferVan ncrd i evwi voer 4e ffe 4 A De id iWc 4 ro ite ofeï1ffÉtl h waren Uk dnoTjnee or v raQd d n beV i iéa 3i MWdam 97 prweMtl waMtiQ de beiAe yr Mii Wmx op den midM Wdea gemMkt Voor bal ov r4 e kwamen een jnt Uca van bete kenls vOflK GetneenteCtthe en prevIsda A abr atin waren eér a m na u wa mt t TSmdh l en verwaarlooad t Z ptccent lorrEmjun e rei van Eden 00t GEBEIttniINIGHEI Ae LfjndtnscHe correspondent Daglicht Allehanda jLfrii d reis van den Britjchen van BuitralaiKUcbe Zaken lir John DUl naar Cairo met te gfheimzinnigheid behanSTuondcn aldus de corresponWt hrt verbazing gewekt dat i rf e minisier van Buitenland Sen afwezig was toen de pan4b bet Verre Oosten toenam en Ci Bulgaarsche verdrag werd KcAt afgetreden itf UD VAN DE NOORSCHE EEKlNO TE LONDEN j Jj mtl r voïg ón het D N B i pw K rfit minister van SShnd he Zaken in de Noorsche 2 te I o den afgetreden Zijn jJSm Wild siEieren io de vergade5 n dw z g Noorschen Raad van if liiidw aangenomen Ip opwÏBer i benoemd Trygve Ik sue ie 1 Ü5 minuter van Jujtitie 2 wfvoltien m 1S39 minister van 1 en sinds October 1940 minister Syoedsilvcoriieuing en Sclieepvaart uitgeweken Noortche regeering tüxm cmuNE UIT amebika TERUG If Walter Citrine lid van het In che Lagdliuis is op doorreis naar ïjn pir Atlantic Clipper uitInr Yorli in Lissabon aangekomen ij heeft eenige maanden in deftttfnigde Staten vertoefd met bijgldtre opdracht van dj Britsche mesing SPANJE Kft de ramp te Santander jgLP IN VERSCHILLENDE VORM Pe opperbevelhebber der Spaansche l e admiraal Basterreche is aa h Mtd van den kruiser Canarias te Snttnder aangekomen Dé kruiser mrt sen groote hoeveelheid technisch M sal voor den herbouw en voor M herstel der electrische installaties M Het technische pewoneel van het idip ral bij de herstelwerkzaamheden WWlpzaam zijn Qe bank van Spanje heeft een miliolii pesct aE voor den herbouw der Ad beschikbaar gesteld De handelsbMk van Santander heeft eveneens MmiUio pesetas geschonken om de flsflcnen te helpen Ihdtehc hito v Hr Santander Öt pers maakt met groote koM enmdding van het bezoek van denMlschen ambassadeur Von Stohrer UB éen Spaanschen minister vanBattnlandsche Zaken Von Stohrerieldc den minister mede dat het oplieitexl der DuiUdie weermacht ten tilt het zwaarbezochte Santanderhlip te verleenen een volledig veld luitet mét een compagnie personeelWS compagnie technische personeel compagnie pioniers een gemolori tde transpoTtcokume met veldkeuk Bl en 30 OOO Voedselrantsoenen terkiKhikking van de Spaanschej utoiHlitcn heeft gesteld RUSLAND CENTRAAL COMITÉ DER OOMMVNISTISCHE PARTIJ BUEEN Gisteren is de gewone plenaire it van het Centrale comité der comauuiistische partij van de USSR geJMden Oc vergadering heeft de resoItta goedgekeurd die de Igde confeJliM van de communistische partij wrUSSR aangenomen heeft over het yort van MWenkof nopens de orga tMtorische taakvyan de partij op fc rin van industtrie en vervoer en tr het rapport van Wosnessenski Pois de economische oalans van 1940 et plan l4 t ontwikkeling van de Wlsche staatshuishouding In 19 41 W vergadering heeft voorts een J lutio aangenomen over het rapport Moiotof dat op deze zitting w ui leoiand en handelde over de invoeW van een umnietté el voor hit jiBende administratieve personeel de i£if f en werktujgkundige 1 in di wnieid en bij het vervoer voor ultWing van de staatsplannen in o £ w gestelden tüd De vergadering tt het noodzakeiyk dat op den j V w clutie concrete tellen worden geformuleerd om ÏW toekenning van premies in eiken V n gtndemde bedrijven t r vergadering wees Wosnessénski jyrbakof en MaUmkof als plaaU Wfangende leden van het politie Ban IJAKENFLAN IN RUSLAND ftriEN J jpukomatig d Tiehtsnoeren van EL u PtP fiwJat WlïtÜeomferentie t net ceniraie omitt van dé partij raad van Vottacommissarissen E gegeyen eeti algemeen econo Blsn v ir s Sovjet ünie gej ae de kantende vijftien Jaar op te JCAN ÖtOWWM NAAB BOEDArEST JlfJcego Slavttclie inUler van Bui S wl hee ZakcD Oacar Markowitaj w op 2 FtbniMi Jroor een bezoek C dagen in Boedapest aan om zoek aan M gntfo te beantwiwr 2L wiilen gfjtal Gsaltjr te tef n as Bttitwiandaebe Zaken t 4 ri $ Tw falcfantieMl van het wn Harljtowitd te Bce apest tatWcstift tdumd k van het rsch 4ö SIs lSche pact Tan ifcw P tUf wtJic worden FRANKRIJK De verwachte regeeringsMTÜa ginsr SnOCniBIEELE VERANDERING m UNIST£R ES Van weHnjJichte zijde vordt te Vidty vernomen dat na den terugkeer van adnuraal JDarlan de in het voornemen li gei 4c wiizigingen in de regeerinf wel ni t lang meer op zich zullen lat n wachten Bü deze gelegenheid zeu men ook een structurele wijziging willen brengen io bet ministerie Tan Financiën alsmede in dat van Productie en Arbeid Voorts zou een ministerie van Ifationale Economie en Financiën gevormd worden dat waarschijnlijk cnvcier leiding zal staan van den tegsrjvoordigen meister van Financiën Bouthillier Dit ministerie zal twee secretarissengeneraal krijgen en wel voor Economische Zaken en voor Financiën tot secretarisgenera 4 van Economische Zaken wordt waarschiinlijk Bamoud benoemd De candidaat voor het secretariaat generaal van Financiën is nog onbekend DE BÜtTENLANDERS TE VICHT DeOsservatoréRomano verneemt uit Vichy dat de 29 000 buitenlanders die dch 4e laatste maanden in de residertie van de Fransche regeering hebben gevestigd than aan de politie dp reden van Hun aanjiezigbeid te Vichy pauwkeiirig moesten ppgeVen Deze maatregel die krachtens een regeeringsdecreet het verblijf van buitenlanders te Viclij van een speciale vefjiiu nlng afhankelijk stelt heeft er toe geleid dat 5500 menschen de stad uit eigen be cging verlieten terwijl omstreeks 14pO werden uitgenoodijdl Vichy te verlaten en 600 met den sterken arm verw derd werden Doch 21 000 nienscheri hebben vergunning gekregen zich té Vkhy te vfcstige AMERIKA D © leen en pacHtwet STEM TEGEN AANNEüUNG Tydens de voortgezette Senaats debatten over de leen en pachtwetheeft de democraat Gillette volgenshet D N B verklaard dat deze wet de Ver Staten beslist in den oorlog zalloodsen en bovendien aan Roosevelt tot dusver ongekende volmachten zalverschaffen In welingelichte Senaatskringen te Washington wordt vervolgens een bericht van de International N ew Service beweerd dat te minister van Buitenlandsche Zaken Huil in het Senaatsdebat ingegrepen en dringend gewaarschuwd heeft deze wet niet te beperken tot hulp aan Engeland China en Griekenland omdat de oorlog zich nog kan uitbreiden WETENSeHAP BEH 4NDELING VAN GEESTESZIEKEN MET electbischï n STROOM Het bestuur der provincie Valonciz heeft de dokters Marco en Rio ge machtigd aan de universiteit van Ma drid hun nieuwe methode ter fcnezing van geesteszieken te demonstreeren Deze methode bestaat uit het toepassen van een electrischen stroom door middel van een toestel dat bij de patiënten een soort van epileptischen aanval veroorzaakt Het Spaantche Persbureau meidt dat in vele gevallen een volledige genezing het gevolg is In het krankzinnifengesticht te Valencia heeft men reeds een aantal zieken behandeld met zeer bevredigend resultaat ap GELD EN GOEDEREN MARKENNOTEERINOEN Handelsmarken 41 44 Registermarken 55 57 Reismarken 68 Ondersteuningsmarken 46 BANDAR RUBBER MAATSCBAPPU De algemeene vergadering van aandeelhouders in de Bandar Rubber Maatschappij heeft de jaarstukken goedgekeurd Het dividend werd bepaald op 5 pet De dividendbewijzen zullen zooalt gemeld ter keuze van den houder betaalbaar zijn èf in contanten öf in aandeelen in dier voege dat tegen inlevering van 20 dividendbewijzen één aandeel ad ƒ 1000 respectievelijk ad t 100 zal wordes uitgereikt S GSAVENHAAG6CHE CKEDIETVEREENIGING EN DEPOSITpKAS In de gisteren gehouden buitengewone aleemeene vergadering van aandeelhouders der RV de s Gravenhasgscbe Crediet vereirigiflg en depositokas te sGra ytóuiagè werd de heer na W J van Heel te s Gravenhage tot commissaris benoenwi Wegens bet ontbreken van het vereischtc quorum kon geen behandeling plaats vindsr van de overige punten der agenda virelke alle verband Welden met de overname en voortzetting van het bedrijf 4er N V de s Grawenhaa ch credietvereeniging en depoéitokas door de Ilollaodsche Bankunié N V Voor de behandeling dezer punten zal een tweede butteegewone algemeene vergadering van aandee bouders te houden op 19 Maart 1941 worden büeeiVferoepen DIDEXCUFKKS AANBBKLEM 1 Mwl it lW r bet Centraal Ba 4e fttatlstlek H t indezcüter vut koersen s dêeloi as stèren 138 © e omzet van aandeelen was or 19 Februari M BINIENLAND BEZOJEK VAN DB WEBER De leider va den bond van die eneedtundigen in Duitschland nr Weber ministerialdirektor bij het Du tsche ministerie van Binnenlandsche Zaken maakt thans een inspectierrcis door Nederland HÜ bezoekt niet slechts belangrijke inrichtingen voor diergeneeskundig onderzoek doch neemt tevens de gelegenheki U baat om met verschillende voor een deel hem reeds sinds jaren bekende per soonlijkheden uit de diergeneeskundige wetensdiap yi piaktük te ontmoeten FRAUDULEUS GESLACHT In aansluiting op het feeridit t etref fcnde de arrestatie van iemand uit Limmen door de Alkmaarsche politie inzake frauduleus lachten van een varken vernemen wu nader dat de man zich ook ehuldig heeft gemasikt aan frauduleus slachten van vee in liet Gooi In Na irdefl heeft k4J o a een koe geslacht en het vleesch daarna verkocht aan BuSsumsche ingezetenen Bü Zes BusEUramers heeft de Btissumsehe politie vleesch it beslï genomen een persoon iiiet minder dan honderd pond EEN GERECHT MAALTUD IN DEN HAAG Zondag a s zal om 11 45 uur in de groote zaal van den Dierentuin te Den Haag weder een een gerecht maallijd worden gehouden door de Winterhulp waarbü arbeiders van 4 EsvehaPapierfabricken in Den Haag hun medewerking zullen verteenen 8ECMTSZAKEN UTRECHTSCHE RECHTBANK JE BENT EEN HONSTI Hel begrip beleiwliSing is zeer rekbaar ea iedere polUierechtar weet uit ervaring dat er hpnderd n schakasringen zijn Van de meest eenvoudige tot de grofste belcedi£in£en pa eeren wekefijk de revue doeh dat een fotograaf töt een zijner klanteön zegt Ik wil jou niet fotografeeren want je bent een monster zal wel een der vreemdste beleedigingen zijn geweest welke de Utrechtsche politierechler mr Visser ooit te berechten heeft gehad Natuurlijk was deze zipsnede niet zoo maar op losse grond 2 uilgeepro ken er was wei degelijk een en ander aan vooraf gegaan Het was in den tijd dat het voor de fotografen een hemel op aarde was n l de periode van de identiteitsfoto s In den winkel van den Zeister fotograaf D J D waren wel dertie klanten bijeen geduldig waphtend om geholpen te worden Uren achtereen werden die pasfoto s gemaakt Onder de cliënten bevond zich ook H F K die niet zooals de anderen kalm en met een zekere berusting iSjn beurt kon afwachten Hij nM de eerst wat sprak er schande van dat bet loo lang duurde eer hij aan den beurt was en m ende na verloop van tiid t moeten opmerken dat het bij den fotorrasf een rommpl was I e fotograaf die toch al niet h elema i1 oo rijn gemak was en op het oogenblik dat de onmerkjnir werd gemaakt juist een fototoestel stond te verkoonen werd oiidis liep op z in toekomstieen klant toe creeo hem br t en z ette hem vrij or p ht uit 7 in 7aak uitroepende Ik W l ion niet fotografeeren je bent een ter De onoed ildi e klant voeHe zich door dpt woord monster in zijn eer pn gp n na m üngetast en deed b de 7 ift ivMitie een arkladil w n eonvoivli btt dlfint Dp nolifiororhter t wid voor een moeiliik nrobl em hii beereCT aan 4m e n n kant wel dat de fotofrsaf door die bewuste opmerkin in rijn iek wj f hoten do mee V aan dfn anf ren k nt to h dat e bciroeVer zich wn der eli Vo rt+ ïnikkinR io Ki5 riin ion niet behoefde te ♦ 1 w evallen 1 ofiHtr van JoetHje mr C mi Vi e c tf do penvo e be edi wettie en overtuwend beweren doeh ic t r tfprband met df n eriniyen vji piilden subsid jr twee da e Sr l t lU De i oiït rechter vonnisle conform dezen eis h RADIONIEUWS ZM w n rckraul HILVIKSOM L étiiM $ M GmnotoMMnlui ek MJ Voor d kIMl ren V P E O 1 JI Voor O UaAnn MJ Viliz Pmt Kerkdienst V A B A 12 1 CramofpoiMiuitok ItM EwncnMa m solisten JZ Almanak 12 45 Nieuwe en ecoiwm iSi berlchien A N P l eo Zan b orgel 1 45 Ncd V erbond Voor SibbekunOe Lezing Wie en wat waren onae voorouders ic ii a 2 00 Causei ïp Voonang van het alscuneene w= yn 2 15 Pianovooidracht 2 30 2 50 Cyclus Lar d en volk Vin West Afrika 3 0n OaUckunv Musiea Oiviaa US UU Bmliiai fte Ve yt oe k eo f ie wt itaer d DuHsel e weermwht S M £ u eo Wolfl n zijn eoUaten t zsmiaotlst js Ac reportage Braroolownmuziek 7 a GMunofoonmuzlek 7 Ji ooit van de dat 5 1 B ri ten Engelscji T 4 Granioloonmuziek S OO Nietlwaki riGl l A I ts epoTlam S M Berlcblen tBiieelscbl 4 Aut pccaer fata f operece Wij uiten dm at4 M Cn ber c en AV3P MM Hieuwsberlclvten A NP uK ng ILVmaUH a 3 1 9 II ft VJtO SJ GnmofoonrouzSek S4S OemUllltm muick l r p C amofooninor ieV W ïi mroesorlt r KtoMltrhMr JEmhT m t pa vyttttit d n 11 05 OmroeporkcFl en so ist w o Cyöm OnM volksdlcht r U 2 A V11 0 WM SM 79 S Leven SEeep tlU Obf IV Werksp fV l ivyp obL 4 WH l 4 Wilton 41 Ifi0 t vam Umb BtiBCiAin Obl 4 v n Bat P MH O 4 h8 f s ld ld Obt 3 2 B 7SM Ptov en Gein eaiilii M 9i K Nederl OW 41 100 Moonnann Cult A dam 1938 3i s Dito Ie 1937 31 A e d Ie n 3 Arnhem 938 3 Oeremer KM 6 Pordr 3 Si 3 güldll U3S iVt t3 o 3e Ig 38 V t Geld 38 31 D oIO J lelg 3S2 4 s Grhage 1831 ï Dito 1M6 31 Dito 1937 I 3 Dito 38 3 Grontoi 1838 8 Dilo ïe 1938 a Haarlem 1 3t S Dito 38 131 2 3 UeLin 1837 i i H b 1937 3 Hilvera 1938 3i Dito I 38 T t Leeuw 1938 3 Lelden 1837 N Holland 38 3 Do 2e TS 3l j S nito 8 38 4 D 3e lO j a 21 5 HIJin 2efJI3i4 R dam 1938 37 D o 1 en 3 37 3i BIto 1 1938 31 ito 1938 3i z t Schied 3el 3731 1 Tilb l 37 31 2 Utr I r ST 31 i D o s n 37 3i4t Zeelaod 1937 3 Z HoU 1937 3 Za ie 1 1938 I Dito 2e Ig 38 I BvNG ae 1 37 31 Dllo 1 38 3 B V Onr Z 37 Gem Cred 9001 33000 O 31 Dilo l n l s 1 2 100 S N BnkMMt 3 On Obl S t3M Amst Grb I It KI f J tb K i 8 w il W 1 + 1 1 w Ktt 8H m n H 1 V 13 HH 814 nx BI Si 3H WH f5 4 6 8 KI ë 5 IK £ 7X KUH KU fe 81 S Ss m 4J Muller 3 Nat Ce bM W 9tit Wh Idem 1939 4 92 i K d Cr b b 4 8 H N d iBd ep Ma 19 3 bl T Tt 7 laiss Kans en T 4 0Java St 061 5 34 SemarangJtuna IWï lSDl ld 4 A dam i 74 100 3 9 l ld KÜMXxt Oiymp L 100 3 1 2A ItCil ld W Kr IMHV Het 1888 89K AANDEELEN Bank en CreOettaistcIllBCML ofitl 112 115 2Jt 115W 115 i A 4 Bank acnd WiK 118 Hou BankU dito Inc Bank dito 113 Jav 6 f soe V B Kssvereen dito I Esc m dito TH s Nederl eankA 143 1M4 NB 1 K A SBOa lfl6l lllS N H Mtj rZSO a 114 Rott B Ver aan I17 insj TwenttclieB A A 123 Va Indust ontf racnrt i ii Als Iforttsni A 34 3r A d Dr MU I I i A d fiiipert a 97 97i Aut Screw W a 128 12tl Bat Mare rabr NIM lOlH V d B 250 1000 O A 163 vd B p wAlOOO 115 ÖH DIts Bf tW MSBerk s Pa Afge t e V aand C en P F SchoUe 160 U4 i 115 136 IMii ISK 159K 3U9 AamnBbifCB Hypotheekbuilica Alg Fr Hyp b m a w veriU Hl Pandbr 131 2 Alf HypbserXY A m Hyp 1 mto av Arnh H B Ber B f P hr 31 Bat Hjpb NJI PJ 4 Dito CD Dr R B d o W i Fr Gron Hyp Sank Pd 4 D a Da en Va 3 p b 31 2 3 rayJlB d oSV pBPb 31 2 H P ser A C 4 BD 31 2 UHypBdito 4 Mr K yp b ï Ne f Ser 31 2 Inaul Nyp b ser AB AA BB 4 D o ser T TA 31 2 MIJ ï K Cred Piicdbr 4 D o m 3 verpi ultk 31 N Hypb do 3 2 N Hypb Veend lerie K 3 2 D o 31 s dlta 3 Noordti Hyp b Pandbr 31 2 OverlJSF H b d o 4 Rott Hyp b do 4 ld Idito 31 2 Steo Hyp b ser KL 31 2 Utr Bn k Dito Hrl K 4 Dito serie E Dito 2 verpl ultk 31 2 We tl Hyp b tEE FFl 31 219 as tb 17 SOM 8 84M HoII dr en k A 228 Holt Kuniti I A 14414 Int Gew B dito 137 u Intern Viae A S6 4 227 144H 139 67 WOH 49 K F BernMiUto UMU OojiuU itear ittto t40 942 Griiyter en Zn K pret aandDito B vHmti pHeemat aand Reinek aand Hero Cona aandHol St m f a Hollandia aand Hall Bet MÜ A 31 m 320 Dito pri 84 i t3 as 100 86 uv KoD N E m b wx K N Hoogov da laSfii 139 Kon N Zout I A 480 46414 leos 1 K Br Stlieem M 230 ase i Korensrboot NV de dito limi IWH t v Br en U C 8S H 93 t 83H SX h liM l Oc pr aand IW Dito lOmCv prA iUèii 109 101 Ulli lie liUH tin zn m V H i 3M H7 1 180 19Hi 3n ta 4ti m 152 158 2S4H t434 144 Itf san Milt H H 14 1 OslM t CpTJt Do 1000 C4 r A Lvennpf H en Mf Meetf C Ned B C T s 3 4 sa C4 6 N G en 9 r a Ned Kabelt dKe 385 M Scbb mi dito 147 N St f Keyier A Phjl GloeU W attest C T A Rott D MIJ dito Scbel le K M dJI Schol ten dito Switts tranaf f d Slokv SO 40 Stokv 0O l d St spinri Sp do Stoi k dito 13B 186 81 184 IIM TwUnstra l e A ias Utr Aaph tOA 138 Ver BJ Ib aand Ver Cb I aand 4 Dito prcf iUK 138 13 Ver GU NBv A Ufs Ver PI V Gelder 134 Dito dito p aand 138 Ver N R fab a IW Ver Touwt dito Mt Vllfslnren KI d 159 Amuaaioentiorkest en solisten 12 45 Nieuwten ecMMnntectM ticrlchten A VJP L4S Vaarv van 12J 1 3 GnamotoonnHiai tnat iKielichtma V A B A 2 Qe aamHeri t yt Badiotooneel J KJ iTou nkoar Vox Jubilaris met piano tjegeleiddn c jtv 4 3 WDd icswoord 5 15 Weke iiksche gedachlenwissein A N P 5 30 Vqor de kinderen VAJt A orkwI S40 Ct an tooiunuzick 6 45 Actuee e reportage of gramofooamuziek 7 a 7 U Gl Anu Saowuukiak uiUiH Maandag 24 Februari I MILVBMUH I 415 M M CJLV 7 3 GramofoönniujSek 7 45 OchlendO uuiastlek 7 55 GramoCoonmuziek S Schnftleting en Meditatie S IS Gewi de itutiiek sr plO S H ehtien ln n naiitiek 8 1 Nieuwsberichten A N P 8 4S Grainofoonmuxiek 1 Morgendienit IIJ Pianovoordracht 1 3Q Ctvr lectuur 12 00 Zang en orgel 12 42 Alma nak 12 45 Nieuws en economische Iwrictit n A N P 1 44 Am l S lonorke t en gram ntHiziek 2 00 Voor echolen 2 35 Amst Satonorkcst 3J5 De cultuur van erwten en peuten TüaachencuUuj n en Ba e teo causefle 3 45 Graniofoonmuziek 4 00 Handenarbeid voer de Jeu d 4 3k Molto Cantabile IS Hiauwa ecanomische en beurstoertehtcn A trj 53 CnOnofoonmlUiek 6J Berichten OS N C R V orkeat 6 42 Amanak 6 45 Act reportatge of gramofoonmuziek 7 06 Frie ch l raalJe A P 7 15 Gramofoonmuzlek 7JO 7 45 Eerichtcn Engel ch 8 00 Nieuwsberichten A N P 8 U Bel Canto mm J Berieb ten Enge schl 8 45 Utrechtsch Stedelijk orfeect lopn 8 55 Motorbtanilitatten e normale benzine kunnen vervangen causerl t BaclicaBtate opn HJefna elirtfljfiT p 9 45 r n n b rlchti n A N P l n Nieuws berichten A N P sluitirig MLVEMDat n StIJ M y A R A 30 Gra nofoonmuziek 7 45 Orh endsymna tick 7 55 Gran ofooniTiuzIek 8 20 Ochlcnd aKMtttek tJ Mlauwabcilctitan AJIJ Hierna gramofoonmuziek V P B O MJ MorgenwUdlng V A ajl M 1 Zaag mrt pianobeg elding en aranoloaomueiek UJ Declamatie 11 20 s ij emida B aollnten 12JS Berichten 12 15 Oi anioloonjfiuaask 12 45 9f euws eco vom ct e en l eurr twficfalen A MJ i a Schramnielkwaitet rn MUtie 1 20 0 fela el Arr remech strtHikwartét t 3S KiwIeeaMMU 3J Oramatfaott muziek 3 45 CitcUae a c vrouw In haar beroev 4 Cramofoenmtntet mat tctUcbtlns 4 3 Va r 4a MMtnm SJ V P AO t rdva Baiattiji ia ainaan tod fas Vieum m jeamswrl Itt k t Rfjn and TMCfeapnli 7 t f 7 15 Econtinlsche vraj van den d AJJ P aluitlnc ua uo lU ma Werkipaar A dito Waatuiulkw dits wut M r a w A A ax mis C n V A Weyera I en H Am Chtyiul Am Smelting C V Stand Br riH C M A Am 1W Cy T A J9 B n mt UH CoïcCvlIAMD G i n Cir Ct V It t s a li n Hu s mccinm Kewa mtfr n OKp Cw A N BtCvOA n umt St tli ibm C V I A N I I9 aiiA 353 4 m 222 DIte Mat B NL das il A Dlta M cs v a Tw C K JU a tlMAra tW ttt K C A UW4 152H B C en a f A SIH Bom 8 M S A 17214 173 Dell At H M d U4 106 QuntX D Sch A 134 I Cr en H v Jt A 202 204 Linde en Tevea al 1S7 Ned Wol 5HJ A TOM MUnknnrovderneialnfcK BIL MD ie jrUb A 0 Dito Ie A 4M Boeten M MU a 15 13H anitke TJia l tW PeAMi oadeEnemlttEcn Drd Ptr I C V A 2W K N Petr Mij 100 Ootf A S3i 23iK dito C V A 332 337 Moeara Enlrii A Mlii Tarakan P M A 337 Stand CHI 10 4 25 C v A 3514 iitk ro dCfa ialB eiL Heme Robber a tmn 132 Ind Rubb C 167 Java catatch lie Preangar B Mti Rotlerd Tap 75 76 Salatri Plant W Wai Sumatra 116 Zuid Preanger 70 71 SclieepvaartmaatBcftnppllen Fumesa S enA M 14 i 148 Mi Zeev aand lOB Niev Ooudr A 2SBI4 IK M DeMaaaC vA lU 116 MiJ Oostzee A 165 Handelav A dam B 400 CvBuitaasalMlMvptsa Kuan iiker A a2 83 4PagotUn A 166 Suiker C t MB A 300 Tieweng Lestori 93 6Arendsburg 388 Betodsl A Tin Soek landb A 88 KmnX Thee C A 68 Ban The Bu A 21 i Ooalpara Cu M4 3 Panckcotam Rice lA PasirNangkaC Mi Rongga Landb A 1 0 Sedep Cull A 344 Strnlanga Cult A UM Telaga Patenean 14SK 147 W JavaThecC MiJ 65Ina Cult Syndic 14 KaliTelloCull MiJ 238 i Mlchicl Arn leix 1 B 4 W Ja IClnaC MO 1 OlTecaen UK uu 7S 104 166 I2g 104 Blauwti Vrlat A Bijenkorf A I27 KIM 118 120 i W K KM 3t MM Cem E W enW Dito Pre W A Gouda Kaaeb Ml Houth Alberts A Mouth JonKen A HouUi Pont A MaUer W H A Do 52001 75000 K N W V Bav W A ZSab tOOOCvA WoolworUi ea Co Spaot en iTsawcfea Dell Spoor A 88 I N I Sp w Ml A 51 I Atcll T C v gA 23 KansCS C v fA 7 K C SouthR Co 6 idem praLa 7m Dlto Cert VSI A 17 77H I2t Un Pai C v gA H Geld Tramw Mtt Vb Kedirl Sttr MIJ 68 Mad Btoomtr A 13 Dlto praJ A 13 Malang Sttr A 42 O Java Sttr A SK Sem Joana A 7 ii Sem Cheribon A IPX 1S H Soerajaedal Sttr mi Protmcattc 3K M i la lao 4 to 3 1 0 t Ml 1 i M tl f MO p a Mat K OW 3 TTZ Cn V buwkt OÏÏM lo k M SairlOOO IW li 0S3 IM f ioÖO 3 I3l a Cartiatatan 31 1 Qroo ak abl t a 1 35 IMIM f lOfl 1937 imilt f 3 1 31 ttltfIS 10 A a Duitsthl VailM ON 100 sT Kol ank 1S3 UIM Ned Ind RandaUb XO Ned Und M l G v A lUM IMwtriaiK g 7 X IT UIH IMM US m 1 M 38H IB Al Kiuutxljda Uma 7M 4 Berkal a Patau 47 Calvt Olief Centr 6uik r rokkar in Uvar Broa an Jala KKH riMM Had Hard All £ 12 iHlpli O 8 V A l 4 l r Olio Piel w A Mi All Unix C 10 MM 15M 28 27K 41 W14 77J4 a n 38 Am Bembarg A C1 v 5 10 g a Am B c v pret a Am Car and J C Aand Am Etika C V hL Anac Copp C T 14 Bethl St C V 10 id Otarysl Corp C v A Curtiaa Wr Corp C 48 i 3S 34X 3li H 4 33N 32 4 l t V idem 48 G n ral Motor Idenn Intern Nickel or C T in a Kannac C C v 10 A R II 3 33 asJ4 North Am Av C V A a U IM North Am B A C V A 33 m Rep Steel C v A 23H 23K Un SUtes Steel id 6OH 80M Clt Sarv C C Id C South C V It A B U J 174 6J rorth A Cy C A 17 Radio Corp C v A 54 Oost Borneo Ml A 186 idem praL Aand 302 ra f Osrd Fetr lad Mlj 2116 a27H G Aand 206 17 33 4 iCon Petr Ml idem 228 4 223K Cont Oil Cy C V 10 Wem Uid Continental Pat Y 1 33K Phti Pet c vi ioiiL Sliell Un C V 10 Id T Wat Am Oil C V M i em M l iTilirimaartiaaaliiaaftJli 1131 UlM I4 t43 i 145 4 IAM 318 ï W ieox 134 VMM Holl Am LtinA n4 lU HlOM Java China Japan Lijn idem 142 140 4 Kon Ked St Mi Id 141H 1UK Kon Paketv Mil id 216 i 2U 4 Ned Ccheepv Un Id 158 1 0 Rotterd Lloyd idem 132 131 Stoomv Mi Nad 14 132 131 Int Merc Mar Cy C 10 A 144 401 3 7 238H 338H 111 4 Balkeraaaiwrniliipaii Haodelsv Aiast A sa 3 2 Java ehe Cul mtJ Id 338H Ned bid S Un Id 23 Var Vorst C M 250 500 A 113 UO TabaktoadaniaBlKaa Dell Batav Hi A 178 17SI4 DeliMi a 1000 C 331 330 MiJ4 l V idem 330 Senerabab Mil idem IM 197 WUsaa Co Cv A 4j 4U avaarmfan Baltlm and Ohio C V idem 4 1 Staaaap 3c Ohio C v 10 3 35 a 38H Illinois Cent C V U K i HH 1 I 34K 1 M l 4X N York Cenlr C v ld 14 UjJ Penniylv R 10 S I50C Ï A 24 24i South Pac Cy v klem lOH 1 4 Railway O aw idem Canad Pac C v 14 Soakaraadan Amsterdam R Cult Aand 241 344 a 7M3 MBandar Rub mH 14 WH Deli Bat B Mil 14 1 0 1 3 Kandeng Lemboe Bub idaiB WH IMm Majanclanden Vat i td 6 lost Ja Rubber MtJ Idem Oottk 0 C 14 JaiiMdJadi Sum R idem 11 IMK Sllau Sum Rubber Ml Iden Mt MW Sum Rubb Cult M 3 Ver Ind Cult OaC idem 1 3 Interc Rubbar Call V idem 44 44 4N 4M Sattacaa loadMB aaat kettiBgvarklarllig p 134 e i t 3p 1 41 c t 3p 1 43 e r 3p 1 43 e S r 3p I M r 3p 1 13 a t 3p l 4 e i t 3p 1 47 c r 3p 1 4 a r 3 4 Auag obl 3 O Da trooib 70 70 30 M M M 4 73 s 9 m 125 id id id id id Id Id id Konvaralona Dito Naua Farbcnlnd I O C Kail Synd e 3 M 1 Dlto iC 20 100 ei a Wintershall abl C i Farbenind II G C A Ver Korklnd C A Dultichl Berl RH 25 O Ruhrv 27 li Vt V O atJ T ♦ 4 Dlto 30 1 3 1 I O f D Rentenbank 35 3 4 N TI 73 4 a IM S2 4 47H Var D Stedenl O 5 Bayr Hyp en W B Pb 7 D Linoleumw O 3 Gelscnk Bergw OM S KIICutehoUiiungshUlta Obt T ripeiiar BngiMii OH Photnix Akt Get Obl Hl Bb Uaitaa OH t Rahrdiemle AG OM iSleatenz en Kalska OMi4l iV Stahlwerke OM T Olt aerie A 39 ObL W iYleJor w OM i Vo el D n K OM f H Rlieln w B Qkt 3Dlto I OM Racaner B t rsa wrn Main Ob 131 BiaiM a n BaMke aand Ver ClaasflMf rahr aaa4 WM4arilun Akt Oaa Sand SMWKSeM MBMnLAMMea Koerwn M itorlSasan op 33 n tegcn vetplichttocaa laktaoM M ichemarkaa SJi ZwIuarKiba ö anca nat tirea m Deenacbe knnen 3 JI Hoaraebc fcra na 4 Sl 2Rl kSSSi wïia MU mm ouda aehM t g i d BHpe MMWtn a e hal da 4A Tai iiw wMan 14 i f MS ouda MltBMen MM MM nieuwe a Msa iM Zloty oiide schu den 3S 3 y n liiwe achuldcn 3733