Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

EERSTE BLAD kAkkéUèééAAééèikéAéAi Deiamdvorm behouden mM een Conrt vaa VAN YPEREN Ideale pasvwwi Vafckaadige afwerking M Maartsche buitn Hoc na de wmcIi droof te ktÜMta om op lid ie iciMaeii itr en Wat een dnilrte llegual Ea waarom eifeaI4k7 Heuicl U i oedfroopcr uit all U oat de waacli meciieefl OaM modera ucWc rdaiflanmiddcicn ganodeerea Uw waaeh de beste bduuuiellBf War aad a laagar nM Be Moddwissciiirij OOUOA Tatotom I0S4 Btdriffmrultr too fdit ab ttgtnmaltt O SM 38 rVTTTTT f ▼▼ ▼ ▼ f 1 Anton Coops Droflitt Wiidctraot 31 Tonicum Rocha Toniciim Noury Tonicum Katwijk Orgcrtonicum BEfll iypflOOVCT 0 984 IS D nimuoe serie Schoonfccidtf r raten vaa ANE MOORE werd samengesteld op medisch cosmetische basis Daardoor zal iedere vrouw bij deze schoonheidspreparaten vinden wat ZM speciaal voor haar huid noodle heeft LfVIMWIIIIIiJIIIIDEII KUIWIG OOUDA O 507 52 Al Is het buiten nog vaak onprettig Binnenshuis kan het toch echt geselllg zijn dank zij BLOtMEN Een zeer groote verscheidenheid eerste soort O 569 10 BtOEMEN EN PLANTEN vindt U bij OLORIA MUNOI MARKT 4 Telefoon 3603 CwMtten Bustenhouders lia vr Q u yperen MARKT tS OOUDA 0586 35 Qrgel gsvraagd Pi me vraagt voor een harer ieerllngea een gebruikt huisorgel liefst met stttdiemuzlekboeken Opgaaf prijs no O 968 bur v d blad 6 Tweede Etage TE HUUR één graal en Iwa kiWlasra kamara en kaakan In centrum der stad op eersten stand Brieven onder No O 599 Bureau van dit blad 10 HEERENHUiS TE HUUR Regóntasseplantsotin io Te bevra en bg C A VERSCHUT 0 596 10 Doelenstraa t 26 Te koop gevraagd zoo mogeiyk centrum der stadeen Woonhuis direct of zeer spoedig te aanvaarden Koopprijs liggende tusschen 6 en 9000 gulden Brieven ond no O 582 bur van dit blad 12 Te httur Winkelbuis in het centrum zonder woning f 3 50 per week O 585 6 Noordegraaf Groenendaal 62 Halfwas Glasslijper gevraagd voor spiegelfabriek In het Zuiden des lands Vast werk goed loon Brieven no 594 bureau vaa dit blad 10 Boekhouder gevraagd Sollicitaties onder no D 591 bur van dit blad 8 Gemeubileerd Huis gevraagd of event kamers liefst benedenhuis omtrek Couda Brieven no 302 dv bur Keuzenkamp Rotterdam 6 Gevr FLINKE DIENSTBODE voor d of d en n die zeüfstaindig het huishouden kan waarnemen G J BROERE Stoiwijkersluis D 53 G 581 5 Gevraagd HUISNAAISTER ook voor verstelwerk Zidh aan te melden by Mevr P TH VAN EIJ K Regenteaseplantsoen 17 G583 5 fttiiravw xoekt plaatsing als Huishoudster voor een net gezin buiten of inde tad Van prima ge voorz Molenlaan 31 Hillegersberg O iST7 6 Gevraagd nimE tlEKSTIIIE voor den dag zelfst kunnende werken en koken Hoog loon Br no G 571 bur van dit blad 7 Gevraagd in oingeving vaa Gouda FLINKE OICNSTBODE voor dag en nacht geheel zelfst kunnende werken en koken Niét beneden 21 jaar Loon f6 Vr dags werkster aanwezig Aanbiedingen onder ao O 570 bureau van dit blad 8 Eevraaiil sen MEISJE voor halve dagen liefst van 2 30 tot 6 30 uur Brieven onder no O 580 bur van dit blad 6 SMiiteIn iadttttriam HuitiiNdieiioti Gevraagd met ingang van 1 Maart een vr hulp voor eenvoudig administratiefwerk Kunneade typen een vereiste Sollicitatie s voor 25 Februari te richten a d Directrice Oosthaven 68 O 573 lU QEVRAAQD een net Meisje voor de morgenuren Mevr REEDIJK Crabethstraat 45 O 59 5 CffnOEELE PUIIUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU INLEVERING VAN ONTVANGSTBEWUZEN VOOB EIEREN VOOR DE IN DE FERIOOE VAN 28 OCTOBER 194a TOT EN MET 3 FEBRUARI 1941 AFGELEVERDE EIEREN Het Rijilc ureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat iedere plujmveehouder de ontvangsttwwijzen voor eieren welke hy by aflevering van zija eieren in de periode van 28 October 1940 tot en met 3 Februari 1941 aan een verzamelaar van dezen heeft ontvangen uiterlijk 1 Maart a s moet inleveren bjj de plaatseÜjken bureauhouder waaronder hi ressorteert Nadrukkelijk zij erop gewezen dat het niet of niet tijdig inleveren van deze ontvangstbewijzen ten gevolge kan hebben dat voor de volgende veevoederdistributieperiode geen voedertoewijzing wordt verstrekt Een ieder zorge er dus voor dathü zün ontvangstijewyzen voor eieren over genoemde periode tijdig inlevert 6030 40 Bekende merken en zaken verdwenen in den Wereldoorlog Heel veel producten stierven een vredigen dood m den vorigen krijg heel veel namen die in de huishoudens van 1914 alledaagsch waren riepen in 1919 slechts een flauw gllmpje van herinnering op alleen omdat zü gedurende den oorlog opiüelden te adverteeren Daartegenover staat het succos van vele anderen die juist in den oorlog begonnen Adverteerders kunnen de controle over de markt behouden door met verstand gebruik te maken van het machtige middel dat courantenreclame heet En als zij dat doen zullen zy het hunne ertoe bijdragen om het economisch leven van hun land te stabiliseeren STRAKS M s ssr paa abaa IssMaa aaksa HU Uw flats ts Msa asrisa s pIw iS H i SB rs ps i is na aat saësfs ristiirt ga STRAKS MsarsMUai sa spMzIsr IM isr ssli sts siias is NU asf s sa als vsaitesa KNIGGE S RMWIELHUIS LANaK TIBNOBWSa 73 OOUDA O 574 IS FLINKE BERGRUIMTE voor opslag van goederen in cantrum der stad baschikbaar Aonvrogm t richten onder no G 598 bureau van dit blad 20 I Te ham georaagd Groot Pakhuispand liefet of daarvoor lit te richten gebouw in centrum der stad Brieven onder no O 576 aan het bureau vaa dit blad 30 De Velo Waschmaehine Maatschappij N V Zet liaar bedrijf onveranderd voort lo watchmaclilnes O b t OT baliwidit cMnn Ml kat greststa i W Ê ele biljarten B g eie naaimachines Sb ele kachels en fornulsen V ele rijwielen V ele meubelaideeling Voor solide koopers gemakkelijke condities U 168 42 niiaal t G ttdai Long Tlaodawag Noteert U even no 3297 Voordeellg en vakkundig adres voor tiet naiian aohoonmaken en opiinapiian van Uw ilata LNe daar stellig behoefte aan heeft vooral als U ze dezen winter ia weer en wind gebruikt hebt maar ook als ge die hadt opgeborgen en straks weer wilt gaan gebruiken tmitkl IfAtl lAlsaae BOUWE laS Eén telefoontje la3l wall WWOCi en Uw flets wordt gehaald O 572 16 ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant zy biedt D dagelijks het laatste nieuws uft binnen en buitenland ea aantrel elijke rubrieken vbor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Gaed versorgd nienws uit üw eigen goneente en emgeving De al onnementsprQs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gooda tZ£S per kwartaal 0 75 per maand of 17 eent pa weeic boiten Gouda bi onse agenten 18 oent per weeic Abonnementen worden aangenomen aan het 3ureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de L ange van Wyngaardenstraat 10 door onze bezorgers en by de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT 3 de Bruin Hoofdstraat C 171 K DDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1601 MOORbRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEDWEBKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OCDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Kaadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 8TOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP Ck de Groot Zyde 320 MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat 121 ul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondérgeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Naam Woonplaats en Datum ZATERDAG 22 FEBRUARI r SCHRIJF boven Uw verjaarkalenden STin IO om U er aan te herinneren dot een goed portret altijd welkom Is onverschillig bq welke gelegenheid FOTO STUDIO PortrettM vcHi Uyvynde waarde V De Ne erl Lederwarenfabriek W BRUNT Ortolleaate aat 4I ha AmalarJam W vraagt Ie huur in OOUDA een fabriok of flinke workplaatt Hafst nst eBRiMi Isaavsas I wsabifSB vaar HtataS Hnmii O 575 22 Cho óladcutSuikccweckcH Kwaliteit munt uit door Smakelijkheid WNERk OOUDk Bij iederen gotden wMteUer verkr ghaar v a 590 74 Dog in dag uit e e e wordt het bewijs i Sfeleverd van de verkóopkracht van COURANTENRECLAME DE KWARTÜES RUBRIEK