Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

erste blad ZATERDAG 22 FEBRUARI 1941 ARTIKEL BON DUUR HOEVEELHEID Bloem BI 5 U Febr t m 23 Mrt 59 gram roggebrood of 50 grjm ander bniod of rantsoea gebak of 35 graa meel of bloem g Boter of margarine Bo Bo Ut 05 t m 2 Maart 24 Febr t m 9 Mrt Vi p boter of margarine of 2 M gr vel 24 Febr t m 9 Mrl Op bon 02 en vet Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 09 24 Febr t m 29 April 1 ons Maizena èf Griesmeel of Püd dingpoeder A 10 24 Febr t m 20 April 1 1 ons Peulvruchten A 15 24 Febr t m S Mrt 1 pond Bttttenland Amerikaansche bombardementsvliegtuigen naar Singapore Marshall acht d n toestand in het y rv Oosten ernstig WELKE BONNEN ZIJN GELDIG Vierde periode K 11 12 en 13 K 25 t m 32 t m 2 Maart 100 gr roggebrood of 100 24 Febr t m 9 Mrt brood ot 1 rantso i fefe Br 3 Br 5 Brood A 05 A 12 Eieren Br Br H Gebak Gort Gortmout of Grutten A M 24Pel r tm 2eApril H pond 24 Febr t m 2 April Mi pond A A M en 14 Per 8 fer D A 11 24 Febr t m 23 Mrt H Pond 117 apart ftrsokic iet UBgewezen A 2 t g 2 Pew Z Mrt elm 1 Of vlaesch VI e VI e Urn M Peto t Mrt 1 rantsoen A 91 A Alg Distilibutiebonboekie Bi = biop mboi Bo = potWrbon De Jajransche minister van Buitenlaiidsche Zaktn Matsoeoka hteft in een uitvotrige uiteenzetting voor de Japansclie pers verlilaard dat hij geen ipeciale boodsclia met het aanbod eener vredisbcmiddeling aan Eden heeft gericht doch dat hij in een mededeeling uitsluitend vrijmoedig zijn standpunt gepaald beeft ten aanzien van kwesties die verband hou den met den aJgenieencn toestand in de Zuidzee en met de onderhandelingen tusschen Thailand en Fransch lr do Chir a Wanncer hy in dit verband ook de Japansche nieeningen over den w ereldvrede heeft aangeroerd ligt daarin niets wat als een bcmiddelingjaanbod in den EuropeeKhen oorlf g kan worden uitgelegd Irgaande op afzonderlijke vragen r irak de minister over teekenon die erop wijzen dat de Ver Staten Engeland Australië Nieuw Zeeland en Nederlandsch Indië in Washington over een gemeenschappelijke verdediging van den Stillen Oceann onderhandeld hebben Dit is des te onbegrijpelijker aangezien Japan nieta ondernomen heeft wat Engeland resp Amerika in den Stillen Oceaan kan verftntnif ten In liet verdere verloop vah zijn verklarin gen aan de perj betooffde Mstsoeokïi dat Enj eland en de Ver Staten voórziohti per met hun nrop Tanda moeten rijn Janan heeft zich in Frani rh iTdoCh na gehouden aan de m t ll inri gefloten overcenkopi ten Gevraagd naar den Inhoud vnn de ltota ï welke tup ïwi hen Tap n en Fngeland iin uitgewis seld antwoordde MaUsoeoka hierover zondpr to stemminir van Enreland n ets te kunnen pubiiceeren Nt echter de onderstaafssecretarii B itlfr reeds in het IKirlement van een beweerde bood schapgewag gemaakt heeft wil hij hel volgende zegyen De minister v n Buitenlandfiehe Znken F den heeft tegenover den Jaoanechen ambas ïadeur beweerd dat door dt Japansche beniddeline in het cenniet ti sschen Tliailand en Fr nt h Indn China de al emeene toestand in de Zuid verschemt is Ik aldii M t TeoVs heb hierop terstond de Fnp lw ie voorstelling rechtgezet Daarentegen heb ik noch een IjoodFchap noch irt van dien aard gezonden Ik heh irtc iit nd verw izende naar de door mii onderStreepte vreedzame bedoeiin en an Japan miin meenin sjr uit over kwesties van den werelcJ réde NadnO p liiV 70U ik willen vaststellen d t in niijn r ntï oord aan Fd n niets staat w at als een bemidddinffsaanbod in den Kurf e schen oorlog kan worden uitgele d IV geloof ook niet dn Fden een dergelijk misver sf nd o e keme is Ik zou hieraan willen toevoepn dat ik voor he verzendsn van mijn antwoord aan Eden maatregelen genomen h b om elk mLsyerslnn d of elke verk rde orjvf ttinïT Ie oorkomen Vfike hef zou kuVinen doen voorkomen alsof wij een Jden r i en stap me nstemTnine vpn Duits hland zou n rVvH Ti ondernomen VliV TtuijB e naar het Verre Oosten De Britst he ambassadeur te Washington heeft beherxl gemaakt dat in de Ver Sf ten verraartUgde vliegtiiigon van de Westkust gestart ïljn n iar hrt Verre Oosten ter versterking van de Engelsche strijdkrachten aldaar Bliikbasr zijn dit Consolidatedr en L ckheedb mmen werpers 0 S P T meldt hierümtrent nog dat deNewYorkPcst uit Wafhington bericht dat de nieuwe snelle Amerikaansche bonivliegtuign over de Pacific naar Singapore zullen worden gevlogen Dit bericht is door den Britschen luehtvaartatlaché bevestigd De vliegtuigen zuilen zich eerst naar Hawaii begeven alwaar zij door Britsche vliegers zullen worden over genomcr en naar Singapore gebracht v orden De vergoeding die de bemanning voor deze vlucht krijgt ligt tus chen de 600 en 1000 dollar In Washington ziet men in dezen maalrege e n nieuw bewijs voor de verscherping Van den toestand in het Vere Oosten Bescherming van den weg door Birma S P T meldt uit Bangkok Aan de grens van Thailand en Birma zijn 2000 Chineesche manschappen met 21 pantserwagens aangekomen Naar i eriuidl zullen deze troepen tezamen met de Britsche strydkrachlen de bescherming van den weg door Birma op zich neni Marshal over den toestand De AmenkaanMhe bladen maken iutvoerig meidiifff n de verklaring dieiMarshal4 de chef van den generalen staf voer de militaire commis ie van den senaat beeft afgelegd Marshal aldtts SPT uit New York herft den toestand in het Verre Oosten ernstig genoemde Hij heeft zoo ordt femeld daarom v jor een versterking van de Pacific vkiot met vliegtuig n van de modernste typen gepleit De chef van den eneralen staf hcéfl vooru verklaard dat de legerlejdfng niet van plan i de huip aan Engeland e bespoedisen indien dit en L E rte wapening van de Ver e Stalen z n f t b gaan e New York Daily News schriiü laar aanleiding hierra o a De ver 1 Activiteit van de Jopansche vloot klaring van Marshall werpt een nieuw licht op den zenuwoorlog in het VeiTe Oosten Indien de chef van den generalen staf zegt dat het Amerikaansche luchtwapen in den Pacific versterkt moet worden heeft hij daarvoor zijn redenen en dan moet dit zoo spoedig mogelijk gel euren Japansche slagvloot in Indo Chineesche wateren VnitedPress meldt uit Bangkok Uier wordt gemeld dat gedurende dé Thallandsch Indo Chineesebe vrede onderhandellBcen te Tekia IS Jainasche vlooteenheden in de nabijheid Ta deiFranscbe vlootbasis Kohkong büb gestationneerd Deze eenliedeo zUa de helft van een slagvloot waarna de andere helft i het oogenblik voor Saigon kruist Scheepvaartv prkeer tusschen J pan en Australië Naar uit Kobe gemeld wordt zal het icheepvaartverkeer tusschen Japan en Australië thans nog slechts onderhouden worden door Japansche scheepvaartmaatschappijen aangzien de Britsclje en Australisclie reederijen het verk er tusschen Sydney en Kot p te Hongkong hebben gestaakt Uit het Japansche Hoogerhuis Het Japansche Hoogerhuis heeft gis eren eenstemmig de uitgebreide wet inzi ke algemeene m obilisatie incl de machligingsclausule onveranderd aangenomen Thans varwaclu men dat de zitting van den Rijksdag spoedig ge loten zal worden Hel nog op de agenda staande punt inzake de steunverleening aan de keizerlijke politiek zal zoo mogelijk zonder debat worden aangenomen VZIË De handelsbesprekingen tusschen Moskou en Tokio JAPANSCHE BLADEN VERWACHTEN EK VEEL VAN De bladen van het Asahi Sjirab oenconcern schrijven in een hoofdartikel dat veel verwacht kan worden van de handelsbesprekingen welke op het ooge biik te Moskou gevoerd worden tusschen Japan en de Sovjetunie en dat de poiitieke beteekenis van de economische samenwerking tusschen de beide landen de aandacht verdient De Asahi Sjimboen hoopt dat iiet welsiagen der handelsbesprekingen aanzienlijk zal bijdragen tot den algemeenen vrede en het scheppen van orde in het Verre Oosten terwijl de samenwerking tusschen Japan en de SovjetUnie ook zou kunnen leiden tot verdieping der samenwerking tusschen de asmogendheden gezien de eographische positie van de SovjetJnie Als redenen voor zijn optimistischen blik op het resultaat der handelsbesprekingen tusschen Japan en de Sovjet Unie vermeldt het blad 1 De uitbreiding van defi Europeescjien oorlog en de pntwikkeding van4en toestand in het Verre Oosten heeft bewerkstelligd dat elk antagonisme tusschen Japan en pe Sovjet Unie in het Verre Oosten van alle beteekenis ontbloot is Er zijn integendeel thans economische en politieke redenen aanwezig om hun economische samenwerking te bevorderen De Europeesche oorlog heeft tengevolge gehad dat de Sovjet Unie zichtot Japan wendt en door bemiddelingvan Japan tot andere OostAziatischelanden ter verkrijging van machines nonferro metalen en ntbber Japan heeft den steun der Sov jetUnie noodig daar het door den ngelsch Amerikaanschen economischen druk gedwongen wordt eeneinde te maken aan zijn pnomischeafhankelijkheid van Kngeland enAmeiika lERLANa De lèrcclte havens engelajId wu ze als bases gebkciken Associated Priss beweert uitwelingelichte Engelsche bron vernomen te hebben dat dei Britsche regeering pjogt de Vereen Isuten en Canada te winnen voor een ifiitiatief datgericht is op afstand ia de Iersch havens aan Engeland Hoewel df Valera herhaaldelijk voor de neutraliteitvan Ierland gepleit hiecft staat mente Londen op het staridpunt dat Engeland de lenche havebs noodig heeft om zich tenen de Duitsche Itieht enduikbootaanraUen te V efweren DeVereen Sleten en Canada zotuten doorEngeland gemachtigd zijn tot de verklar ng dat Ierland na den oori pg zijnliavens kan terugkri en en tcv ndienkan rekenen op iniyving van Noordlerland by Eire i DUITSCHLAND De aanvallen op Swansea HEVIGE ONTPLOFFINGEN Over de aanvallen van gisternacht op Swansea verneem htet D N B nog de volgende bijzonderheden Verscheidene hevige ontploffingen werden waargenomen toen de door de Duitsche bommen veroorzaakte branden zich uitbreidden Een groote maalderij en een gasfabriek kregen voltreffers Behalve aan de haveninstallaties ontstond ook op het station en aan de uitgestrekte emplacementen aanzienlijke schade De aanvallende Duitsche groepen gevechtsvliegtuigen leden geen verliez n De afweer was slechts gering Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren naar het D N B verneemt bij hun verkenningsvluchten boven Oost Engeland ten Noorden van Norwich stationsemplacementen treinen en fabrieksinstallaties met succes aangevallen Enkele toestellen suisden in scheervlucht over autowegen ten deele op slechts tien tot twintig meter hoogte en bestookten met de boordwapens vrachtautocolonnes uiterst doeltreffend De admiral Hipper in actie De aanval op een Engelsch eonvooi op den Atlantischen Oceaan waarbij 14 schepen tot zinken gebracht zijn wordt thans van Engelsche zijde aan dèn zwaren Duitschen kruiser Admiral Hipper toegeschreven Dit bericht stamt van den correspondent van de Daily Express te Funchal Madeira De Duitsehe eorlogs correspondenten De rijkspers chef dr Dietrich heeft gisteren iiet woord gevoerd in een in het bezette Frankrijk gehouden vergadering van de Duitsche oorlogscorrespondenten De oorlog sterichtgever6 aldus dr Dieü ich heeft men het jongste wapen van de Duitsche weerroacht genoenrMt Zij vormen de geestelijke wapenen in den dienst van de oorlogvoering en strijden gelijk met hun kameraden naast elkaar Zij zijn echte soldaten Hun plaats is steeds daar waar de troepen In het vuur staan zij gaan mee ten aanval met het pantsei geschut en met de stootlroepen der pioniers zij zijn op onze duikbooten motortorpedobooten en krui sfrs zij vliegen met onze bommenwerper mee tijdens de doodelijke aanvallen Deze voortdurende aanwezigheid in liet voorste front heeft van de mannen der PropagandaKom panie zware offers geeischL De verliezen der Duiische oorlogscorrespondenten zijn ver boven liet gemiddelde van de totale verliezen der Duitsche weermacht De Duitsche oorlogsbericiilgevers hebben vergeleken met de totale verliezen der Duitsche weermacht het grootfte p rcentage aan gesneuvelden De P K A artikelen van de Duitsche pers zijn door soldaten onder den felsten strijd met bloed geschreven Het Duiische volk zoo vervolgde dr Dietrich is doordrongen van de zekerheid der overwinning Wy hebtien niet alleen het grootste oorlogspotentieel en de beste leiding wij hebben ook het beste denkbeeld In de kracht van dit denkbeeld ligt de diepste rechtvaardiging voor de zekerheid van onze overwinning In de soldaten van het nat socialistische Duitschland zoo besloot dr Dietrich zijn betoog bestormt de Jeugdige bemanning van den nieuwen tijd de bolwerken vaji de plutocratische reactie De bolwerken vallen zij moe ten vallen want wie met de denkbeel den der toekomst optrekt dien zal de toekomst toebehooren JEVGDDELEGAnES NAAR DUrrSCHLAND Op uitnoodiging van den Rijksjeugd leider Axmann zullen in de komende dagen tahnjke delegaties van buitenlandsche jeugdorganisates een bezoek aan Duitschland brengen ter versterking van de betrekkingen met de Duitsche jeugd Een der belangrijkste doelen van het bezoek vormen de winterspelen der Duitsche jeugd te Garmi sch De meeste gasten zullen van 2 Februari tot 2 Maart in Duitschland vertoeven Jeugdorganisaties uit Italië Noorwegen Roemenië Hongarije Slowakije Finland Denemarken Spanje Zuid Slavië Nederland en Portugal zullen vertegenwoordigd ziJn Tevens zal binnenkort een delegatie van JapansrfiC jeugdleiders aankomen ter beantwoording van het bezoek der HitlerjeupJ aan Japan rTALIË Alphonso s toestand HARTZWAKTE DUURT VOORT Om kwart over tien Italiaanschen tijd is gisteravond een biilletin over den gezondheidstoestand van Alphonso XIV gepubliceerd waarin verklaard wordt dat de afgeJotopen 24 uur gekenmerkt werden door hevige h rtzwakte die nog voortduurt MVS80LINI ONTVANGT Dr CLOOIUS Mussolini heeft dpn Duitschen gevolmachtigden minister dr Clodius ontvanger die heiii rapport uitbracht over de economische besprekingen tusschen Ilaiië en Duitschland De duce gaf uiting aan zijn voldoening o vee de gunstige ontwikkeling der onderhandelingen en in het bijzonder aan zijn erken te ijkheid voorde werkzaambeid vin Clodius die niet alleen wordt beheerscht door de behoeften van de pil maar ook door gevoelens van harlslijke vri nischap jegens het fascistische Itaiië Korte berichten V buizend Britsch Indische vtouwen die eeh bo coging te Aj iicr b j woonden hebben in het openbaar dtn sluier alfielegd en yerilaard dat zijJ dien nooit meer zouden dragen De pres dente van de vröuwenconferent c inevTouw Satyavati constateerde da Je tmierdwang een scJiandelijJte led is handig door den man uitgevonden liet het doel de vrouw steeds in den j toestand van huissiavemö te houden BINNENUND Dr Wimmer in Noord Brabant BELANGSTELLING VOOR LAND EN VOLK In gezelschap van den gevolmachtigde voor de provincie Noord Brabant kringleider Ritterbusch bezocht de commissaris generaal staatssecretaris dr Wimmer van 17 19 Februari j l de provincie NoordBrabant en vertoefde o a te s Hertogenbo ch Tilburg Breda en verschillende kleinere plaatsen Tot zijn begroeting waren overal de burgemeesters en andere locale autoritejten verscbenenr Bü het begin der rondreis gaf de gevolmachtigde van den Rykscommissaris voor den commissaris generaal in zijn bureau te Vught een kort overzicht aangaande zün arbeid en de organisatie van zijn bureau De commissaris generaal reed ververvolgens naar de provinciale griffie waar de commissaKS i er provincie jhr mr dr A B C M van Rijckevorsel hem wachtte De commissaris generaal liet zieh door hem over land en volk voorts over de geschiedkundige en staathuishoudkundige ontwikkeling der provincie en haar tegenwoordige bestuurs organisatie tjltvoerig inlichfen Jhr Van Rijckevorsel gaf hierbij een breeder overzicht van den omvangrijken arbeid tot het winnen van nieuw land in den Biesbosch waar men meer dan duizeoid nieuwe boerenhofsteden hoopt te bouwen In dit verband liet de commissarisgen raal zich over de organisatie en de taak van het waterstaatsbestuur alsook over de verschillende waterschappen en de overeenkomstige organisatie van landbouwkundigen aard uitvoerig inlichten Tevens gebruikte de commissaris de provincie de gelegenheid om de onfvangrijke ontwikkelingsplannen te schilderen die thans in de provincie Noord Brabant uitgevoerd worden of bcgor nen zullen worden Ook de met de buitengewoon nci e industrialisearing van de provincie samenhangende bevolkingspolitieke problemen en problemen van bestuursbeleid konden breeder besproken worden Ten slotte geleidde jhr Van Rijckevorsel den commissaris generaal door de griffie en stelde hem de leiders der verschillende afdeelingen voor Den volgenden morgen werden de middelbare technische school en de anjbatht sschool 4 sHertogenbosch bezocht waarbij de leiders der schglen den commissarisgeneraal over ontstaan en ontwikkeling taak en 4oékomstplannen dez r inrichtingen mededeeüngen deden Hierbij werd de vraag van het verkrijgen van meer lokaliteiten aangeroerd In aansluiting aan dit onderhoud bezichtigde de commissaris generaal de scholen waarbij hij over de prestaties van de leeken en kunstnijvcrheids afdeeling van zijn bijzondere belangstelling blijk gaf en de beteekenis van het bijeenbrengen der practische technische en kunstnijverheidsvakken in één inrichtuig met waardeering opmerkte Voorts bracht de commissaris generaal een breeder bezoek aan de lagere school te Helwirt waar hij zich do3r de leerkrachten medédeelingen liet doen over de vatbaarheid der leerlingen en de resultaten van het onderwijs Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Havermout Havervlokken Gort of Grutten Kaai Koffie A M Petroleum Rijst t emeel gries ebloem of Gruttemeel Scheerzeep Slaolie Suiker Thee Vleesch Vleeschwaren erklaruig Ten slotte bezocht de commissarisgeneraal den Nederlandschen schilder R Pijnenburg te Vught in zijn atelier en kocht het olieverfportret van een Brabantschen vissehersjongen an Mede werd de merkwaardige bloemkweekerij van den heer Van Beunmgen bezichtigd Den volgenden d g trof meni den Ministerialdirektor van het ministerie van Binnenlandsche Zaken te Berlijn dr Weber aan die zich jn gezelschap van den deskundige voor veterinaire vragen in het cqpimissarjaat generaal voor bestuur en justitie Oberreigierungsrat dr Pschorr den eersten veterinairen officier in den staf van den opperbevelhebber in het bezette Nederland dr Ohl en den directeur van den Rijksdiergeneeskundigen dienst dr C van den Berg op een studiereJs door het bezette Nederlandsche gebied bevond Gemeenschappelijk vond de bezichtiging van de veemarkt te sHeT togenbosch en het tertinisch en hygiënisch uitstekend ingerichte stadsabattoir te Breda plaats Aan deze bezichtigingen werd behalve door den commissaris jhr Van Rijckevorsel ook deelgenomen door de burgemeesters mr F G van Lanschot van S Hcrtogen bosch en B W Th van Slobbe van Breda alsook door deo directeur van het abattoir in Breda Op de terugrit naar Den Haag werd Rotterdam aangedaan en te zanien met minislarialdirektor dr Weber en zijn gezelschap het aldaar zich bevindende rijksserum instituut directeur dy B J C te Hennepe bezocht B aRIËP GRIEP GRIEP P Door hun kou koorts en pljnuitJrijvende werking helpt hierbij altijd veilig en vlug een poeder of cachet van Mijnhardt Mijuhardt s Poedert per stuk 8 cf Doos 45 et Cachett genaamd NHJnhardtjes üoos lOen iOct Ingez Med le86 Teeltregeling Pluimveehouderij in 194 ILLEEN OP FOKBEDRIJVEN MAG WORDEN GEBROED Naar het Rijksbureau voor de voedselvoorzienjng in oorlogstijd ons mededeelt ruimi onder normale omstandigheden iedefe pluimveehouder in het najaar een aantal kippen op om deze te vervangen door jonge hennen welke in het voorjaaf van datzelftJ jaar zijn geboren D kippen welke in het najaar als slacühtdieren van de hand worden gedaan zijn hoofdzakelijk overjarige hennen die meer dan een legpeiiode achter den rug hebben Als gevolg van de inkrimping welke de pluimveestapel in het najaar vam1940 heeft moeten ondergaan zijn op de meeste pluimveebedrij ven alle eenen overjarige hennen verwijderd Hierdoor bestaat do pluimveestapel welke thans nog aanwezig is vrijwel geheel uit jonge hennen broed 1940 Met uitzondering van de fok en vermeerderingsbedrijven voor welke in het élgemeen is voorgeschreven dat een deel van den stapel uit overjarige dieren moet beslaan zullen er derhalve op de gewone pluimveebedrijven dit jaar bijna geen overjarige hennen aanwezig zijn Vernieuwing van den pluimveestapel althans op de gewone pluimveebedrijven is daarom dit jaar niet direct noodzakelijk te achten t m 26 iKebr t tn 28 Febr t m 28 Febr s t m 2 Maart 24 Bebr t m Mrt t m 2 Maart 24 Febr t m 20 April t m 23 W 24 Febr t ra 16 Maart t m 23 Febr t m 21 Febr t m U AnU t m U Maart t m U Haart Vm SS Febr Br K Per VI Ir verband hiermede en gelet op de omstandigheid dat althans op het oogentilik jiog niet met zekerheid kan orden beoordeeld hoe de veevoederpositie in ons land het aanstaande najaar en in 1942 zal zijn is besloten dat er dit jaar ten behoeve van de gewotte pluimveAedrüven worden gebroed Zooal reeds boven is omp bestaat de pluimveesUpe o 1 en vermeerderingsbedryven V 2 deel wel uit overjarige dierenvernieuwing van den stapel nn bedrijven w enschelök is Wa L dien de basis voor een verl van den pluimvee tapel bij 4e r vermeerderingsbedrijven h wenschelyk moet worden gèiiSI deze bedrijven ook in de ge standigheden de door hen on taak zou goed moeelijk bliiv vullen is bepaald dat fokb vJr Tr houders van verroeerder4i gsbiii5 dit voorjaar een aantal kuikenT mogen betrekken n ia vaT hebben m Dit aantal bedraagt zoowej voor i ala vermeerderingsbedrij vee voor ver vrouwelijke kippenku k n s iJSï 60 van het toegestane aai i iT en voorzoover vrouwelijke lfn l l kens betreft 80 van hei u f aantal eenden Uit bovenstaande bljjkt i voorjaar alléén op de fokhHr vm mogen worden gebroed lU seizoen vangt aan op 24 Februari i2 en emdigt met ingang van 27 aS 1941 Algemeen is voorgeschreveniS de Tokkers aa houders van vermiTderingsbedrijven lecht vrou 1 1j k kuikens zulen mo op leveren Afschuwelijke moord te Hillegersberg PASGEBOREN KIND IN DK KACHEL GESTÜPï Een afschuwelijk drama h eh tó te HiUegersberg afgespeeld Aidyt heeft een 34 jarige dienst l i Je iiu pasgeboren kind in de kachel vaji en centrale verwarming gestop Toeï al lig werd het reeds half v rkoolijj lichaampje door de werkge fhter vonden toen deze de kacliei wilde oppoken omdat de centrale verwjj ming zoo slecht brandde D moedtr van het kind is na eenige Jai en een jjraaminriftiting te ziin rpleMl in het huis van bewaring te Ejiitteniaii opgesloten ERNSTIG ONGELUK In de Torensche Allee te Bruramea is de melkwagen van B uit L wvw heim in botsing gekomen met een auto zoodat liet zoontje van B van liai wagen werd geslingöid en rrjet een srcstige hersenschudding naar h jieltai huis te Zutphen moe t wopi n v voerd Het paard voor den wa en w l op slag gedood Huisvrouwen attentie Zond i M het de Uat te geUiéheidsda van Bon 4 van de hloenÜMart Bon 3 van de boter en vel k arti Eenheid vaste brandftol iBé 1 kippen o eendenel 1 rantsoen Elke bon 100 gram 129 gram Voor de keuken Voor verlichting 3 lUer 90 gr scheerzeep sf tube of pot 1 kilogram 50 gram en = UroüOoon = Kolen bon = Periode = Vleeschbon j ir 02 vaa de broodkaart Boos 19 32 45 en 58 van k alg kaart kaaa Bon 04 van de alg kaart eierei Per 8 petrokun Per D petrc wordt Iterd