Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

118 4 6 É i b i i W A P PP 16 i P B P ff St m B m w @ 1 8t m w m m 9 m m m m m d L i © w 1 HETAMSOM TRIO 14 s i s a T 4X e ao m 1B S0 n S5 14 14 20 Zwart laat w it nu rust g diens beoogde Jlankspel ontplooien terwijl hy hel met 14 19 kan afwenden Niettemin zou wit dan op het centrum eenig voordeel hebben overg ouden 28 45 10 5 10 29 49 14 10 14 30 32 28 17 22 31 28 47 11 22 32 33 28 22 33 33 39 28 Wit heeft nu een uitstekende stelling opgebouwd waarbij het centrumstuk dat hij aan den lankaanval heeft toegevoegd zwart s bewegingsvrijheid helpt beiemmeren 33 6 11 34 28 23T 8 rlV Hier Is 20 25 23 12 8 17 beter hoewefwit met 43 39 ontwikkeling door 17 22 met 24 20 en 39 6 kan tegengaan 35 43 39 Het vervolg leert dat 39 34 hier de aangewezen zet was zoodat na 14 19 23 14 9l20 geen damdreiging met 20 49 kan optreden Het spel blijft dan derhalve heel kansrijk voor wit DAMMEN Kampioenschap van Nederland IVaaman het noodlot zich üoltwk In d eerst rond vao den wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap van Nederland werd op 16 dezer te Amsterdam de volgende partij gespeeld tusscKn Ph J Ham Rotterdam met wit en P J van Dartelen Zandvoort met zwart 1 33 28 18 23 2 33 2 23 32 3 37 28 20 2S Veelal wordt de Chefnoeud opening met 19 24 39 33 14 1 en later 20 25 25 14 vervolgd Zwart toont geen lust om deze bekende paden te betredan 4 39 33 12 18 5 44 39 ïl 23 6 28 19 14 23 7 50 44 7 12 8 41 37 1 7 Een typische variant U hier 16 21 37 32 21 26 33 28 24 37 28 1 13 33 32 41 n zwart houdt de randschljf op 25 9 48 41 17 22 10 31 27 2 31 11 36 27 10 14 12 37 32 14 19 13 41 37 Op 33 28 kan 18 22 volgen welke zet to omzichtig spel voor wit dwingt 13 11 17 14 33 28 18 22 15 2 18 gedw 22 33 16 SS 2 13 31 17 37 26 Zwart heeft nu bereikt dat hij de eigen randschyf kan afruilen en dat wit een randstuk heeft gekregen Dit noopt wit op het centrum tot voorzichtigheid 17 19 24 18 28 0 25 14 19 39 33 9 13 20 44 39 7 11 21 42 38 4 9 22 34 29 12 18 23 40 34 13 19 24 34 30 Hierdoor ontstaat de dreiging 29 23 19 37 38 32 37 28 J3 4 en op 19 23 kan wit heel goed 26 21 en 21 23 laten volgen De textzet is in zo T re een positiefout datzwart met een afruil wit kan dwingen hef flankspel prijs te geven 37 14 19 38 23 14 9 20 39 32 287 46 47 48 49 60 Amor op de vrachtboot zoo ver mogelijk over haar bloot bruine baenen Opeens is het stil tusschen hen belden Dan klmkt zacht de stem van het meisje Ik ben nooit boos op u geweest Waarom ben je dan weggeloopen Ach dat kan ik je niet uitleggen En ze kijkt over het water met oogen waarm lachlichtjes zijn Waarom ben je gekomen Je was al lang in mijn gedachten alleen ik kende je niet EUen Hedwig zwijgt Wacht ze op wat Inj verdor zal zeggen Is het niet heerlijk zoo over de stroomen te treltkenï Tot aan de groote zee Wij komen altijd weer hier terug Weer wacht Ellen Hedwig Maar Peter blijft zwijgen Eerst i langen tyd zegt hü als in gedachten Ik zal telkens aan de kade komenom te zien of je er bent Vind je datgoed Zij haalt diep adem Anders wacht r nooit iemandop mij De maan kijkt al om het hoekje van de wolken en het water kabbelt stil Peter staat op en groet haar nog eenmaal van de kade af Ellen Hedwig wuift terug Laat dan haar hand als vermoeid in haar schoot terugvallen Ze voelt zich zoo vreemd en gelukkig Groote Peter fluistert zachthaar stem Ze staat op en kijkt lang naar de kade Kleine Ellen Hedwig heeft lief Voor d eerst maaL Vervolg van pagina S Ik wilde u nog eens zien zegthij dan en iijn stem klinkt vast Ikwil niet dat u l oos op mij bent Ikheb den geheelen dag aan u moetendenken Het meisj lacht stil n buigt zich wat dieper over haar naaiwerk U moét niet zoo hard praten Peter slaapt Zij ziet de teleurstelling in zijn oogen en vervolgt Peter ia mijn broertje Vanmorgen hebt u met hem gespeeld Ikmoet voor hem zorgen Onze moederis dood Opeens voelt Peter zich vroolijk uitgelaten vroolijk Hij weet niet waarom Misschien Omdat de kleine Peter is haar broertje en niet Misschien ook omdat haar stem nu zoo lief klinkt en haar oogen zoo n warmen glans hebben Ik heet ook Peter Opeens lachen ze allebei Dat had ik al gedacht zegt hetmeisje Die naam past by vroolykeoogen en zulk borstelig haar Peter strijkt eens over zijn weerbarstige lokken en denkt In haar oogen weerspiegelen zich de zon en de maan en hij vraagt Hoe heet jij 7 Peter kan geen u meer zeggen Er is te veel innigheid tusschen hen Ik Ik heet als de boot Mijnmoeder heette ook Ellen Hedwig Wat onzeker haalt Peter een pakje uit zijn zak Ik heb wat voor j u n voor kleinen Peter meegebracht Op haar schoot legt hij een speelgoedhond en een paar tijden kousen Zii bloost hevig en trekt haar rokje Dit Is e n allerau disst kunstje ïm op een getellig avondje te vertoonen Een kurk van een medicijnfleschje wordt doorboord en door deze kleine opening steekt men een strootje of een grasspriet van zoo klem mogelijke nuddelüjn De medicijnflesch die men ook noodig heeft wordt nu voor driekwart met water gevuld en met de doorboorde kurk goed gesloten het onderste gedeelte van den strouhalm moet bijna den bodem van de flesch raken D oud Ed keek hem over x jn brilleglazen wanirouteend aan STEVE Anscm reed fai galop naar Elkahead sprong voor Sen winkel van Beeson uit dan iad l m trad de zaak binoén Geef mij ham boonen n alk en kotfiel schreeuwde hij en sloeg met zijn vuist op de toonbank O ja tabak ook en wel met spoed l Een beetje vtugf oude mullezall Ed Beeson Uct het mes en het latje dat hij rond gcsnedoi had uit fzx n hand vallen alsof het gloeiend ijzer was Haastig begon hij het besteld klaar te maken maar terwijl hij bazig waa 4raald hij tich opeens om Heb Ie geld bij vroeg hijwantrouwend Een vreenjden klant kan ik g n crediet gevent Oa onbek id grijnslachte Pak je waren in oude ezell brulde hij Ik zil wel zorgen dat je hetgeen je toekomt krijgt De oude Ed keek hem ovci zijn brilleglazen wantrouwend aan spuwde op den grond en pakte een en ander in een zak welken hij den vreemdeling aanreikte Hier is het En nu betalen Betalen I brulde de onbekende 4 en hU pakte den zak op Ik heb je toch gezegd dat je ervoor zoudt kxijgén wat je toekomt Daar hebje heti Met een snelle beweging had hij eeti revolver uit zijn zak gehaald Ed Beeson viel geluidloos op den grond Steve Anson stak de revolver weer in zijn zak en ging naar de deur Een cowboy die het schot had gehoerd lit p in de deuropening tegen hem aan Toen de cowbojr vel dagen later in de woning van den dokter weer tot bewustzijn kwam bezwoer hij dat Steve Anson geen wapen iu de hand had gehad toen hij hem had oAtd kt maar da ij met elke hand uit een revolvcitop hem vuurde nog voordat fl zak met den voorraad op den grond was gevallen Van dien dag af was er een prtja gesteld op Steve Ansons hoofd Maar hi trok zleh daarvan niets aan De vrederechter van Grass Valley was bang van hem en dat wist Anson die lachte om d politie Hij was n ongeëvenaard goede schutter zyn snelheid en scnotzejcerheid hadden hem beroen d gemaakt Men wist niet vanwaar hij was gekomen Maar hij plunderde roofde en terroriseerde de geheele streek Ruiters en honden zochten hem de burgers van Elkshead en Wickenburg werken samen en rustten vrijwiili ers uit alles echter tevergeefs Steve Anson bleef onvmd baar Vijf dagen yerliepeKsonder dat er zich iets bijzon i s voordeed en men geloufde reeds dat de gangster het land had verlaten toen hy weer opdook Maar ditmaal had hij twee andere mannen Bij zich die in niets voor hem onderdeden Drie gangsters die voor niets terugdeinsden Dat was te veel voor de stad De sheriff van Elkshead trad af Hij was tegen dezen toestand niet opgewassen In zijn plaats trad Bigg Bill Davis een ex farmer maar ook hö had geen succes Het Ansontrio overviel en geld transport doodd de begfeleidende mansahappen en roofde duizend doU r in goud Den volgenden dag terwyl de sheriff met een paar haastig gevormdeafdeelingen de omliggende heuvelsdoorzocht overvielen ziJ de Nationale Bank der farmers te Wickenburg en reden ongehftiderd terug eengewonden kassier in de bank achterlatend Dienzelfden dag reden de drie bandieten door Elkshead schoten all ruiten van de woning vaneden u fiil stuk en lieten het volgende briefje voor h m achten Woord sheriff Wij zijn i l maaE niet op j gesteld n tisthtn d tt j aftrttdt AU jt het ni doet zul je weldra tv nichen dat je het bijtijds hodt gt HoogachUnd Snak Le oi $ Steve Anson Dutch Kino lïet was op een middag in Grass Valley Ten Noorden van Elkshead uit het gebergte kwam een ruiter aanrijden door het modderige water van de Caynse Zijn paard liep tot aan de knieën in het water Een Isoosaardige glimlach speelde om zijn mond Steve Anson hoopte heel J at rijker by zijn kameraden terug te keeren dan hij was vertrokken Een zware baard omlijstte zijn gezicht hi scheoi nergens special zorg aan t hebben besteed behalve aan zUn vuurwapenen HU naderde in gemoedeUjken drafElkshead toen een wapperend stukpapier dat aan een boom was bevestigd hem halt deed houden Hijlas in vette zwarte letters zijn eigennaam Daaronder twee andere namen en een verklaring Met een rukhield hij zijn paard in en rich sich op in het zad l tcT Aason Snake Lewis Dutch King Bekendmaking Ieder van deze drie mannen dSe aaa Shuift William Davis de twee andere dood of levend uitlevert krijgt 1000 dollar belooning De eenige voorwaarde ia dat degene die de belooning ontvangt het land binnen 24 uur verlaat William Davis sheriff Steve Anson scheurde het papier van den boom en stak het in zijn zak Zoo n oude dwaas die sheriff mompelde hij Ik zal het aan de jongens vertellen als ik terug ben Daarop reed hit verder Hoe meer hij er echter over nadacht hoe meer hij overtuigd werd van het gevaar dat het plakkaat van den sheriff voor hem en zijn makkers beteekende Wat de sheriff zelf niet kon volbrengen zou voor Ansons mannen als zij hem wilden verraden al heel gemakkelijk zijn Was de beloomn groot genoeg om hen tegen hun aanvoerder op te zetten Diriiend dollar en geen straf dat was een goed zaakje Die sheriff had het wel handig uitgedacht Hij moest al die plakkaten maar vernietigen opdat zyn inannen ze niet onder de oogen kregen Anson liet zijn paard omkeeren en reed terug Elk plakkaat dat hij kon bemachtigen verscheurde hij totdat het hem eensklaps duidelijk werd welk e onnut werk hij deed Hoeveel plakkaten hij ook v racheurde een enkel waa voldoend om hem aan zijn kameraden over te leveren En hoe gemakkelijk kon hü er niet één over het hoofd zien wellicht hadden zi er reeds één gevonden terwijl hij hier al die moeite voor biets dee dl Het hlelj niet hij moest hun het nieuwtje m d deelen ea zien hoe zy het opnamaa Hoe gevaarlijk het ook was Lcwia en Dutch King waren de laatste dagen zeer onrustig geweest hij kon niet blindelings op hen vertrouwen Steve liet ditmaal het plan om d Bank van Elkshead uit te plunderen varen Hij keerde om en gaf zijn paard Üë sporen want vóór het donker was wjlde hü thuis zijn Hij Stevsk nsoh zou zijn compagnons verhinderen hem te verraden maar dat zou hem niet beletten dat hU hen verried Wat voor den één goed was was dat nog niet voor den ander overlegde hij Hij zou zijn mannetjes zonder uitstel aan den sheriff ovM leveren het geld opaischen en over de grens gaan waar hij niet langer door de wet achtervolgd Ih rust en vrede naar rijn eigen goeddunken van het geld kon genieten Hy grijnslachte en stak een versche sigaret op In flinken galop reed hy verder Dicht bij zijn doel gekomen steeg hü van zijn paard bond het dier aan een boom vast en zette te voet zyn weg voort Voorzichtig sluipend naderde hij de hut en gluurde door het venster naar binnen Dutch King zat met zyn breeden rug naar l m toe hij had een spel kaarten voor zich liggen Er heersehte doodsche stilte in de hut Een oogenblik later dook Snake op zijn gezicht was verwrongen door haat In zijn hand hield hij een aanplakbiljet van den sheriff Jou leelijk zwijn brulde Lewis terwijl hij het papier omhoog hietr Waarom heb je dat in je bed verstoptT Dat gaat je niet aan brak Dutch King los en hij sprong over eind Bulten in d duisternis vaa den nacht stond Anson en hoord het aan Het schijnt of die twee mi mijnwerk willen vergemakkelijken Hij was voldaan Dood of levend stond op het biljet hij kreeg de belooning in elk geval En hij bespaarde zich héél wat geharrewar Pak matfr aap jongensl Er oplos vuurd hiJ hen In gedachtenaan Als was het een antwoord barstte Lewis met vernieuwde woed tegen zijn kameraad los Jij wilde het geld dat als b loonihg iè uitgeloofd alleen verdienen brulde hij Leugenaar schreeuwde King eb sprong op hem toe Op hetzelfde oogenblik greep Lewis zijn buks Maar vlugger nog had Dutch King zijn revolver getrokken vrijwel op hetzelfde oogenblik knalden de schoten Even wankelden de mannen op hun voeten toen zakte King langzakm op den grond neer waar hij half opgericht bleef zitten tegen een stoel geleund zijn rug nog steeds naar Anson gekeerd Met schier bovenmenschelijke inspanning hield Lewis zich staande Het geweer wiebelde als een kompasnaald heen en weer in zyn rechterhand in zijn linkerhand hield hij het verfrommelde biljet vasf Bloed stroomde over zijn lippen maar hQ wilde volbrengen wat hij zich tot taak had gesteld Wankelend hief hij het wapen met beide handen omhoiSg Vervolg op pagina 7 uitvo rt OOI n 21 1 as 20 Wegen de ilrelg ng 18 23 was du 44 40 ge dwongen en zwart kan b v vervolgen met 17 22 waarop 13 1 niet verhinderd kan worden want op S =SÏ haalt zwart door 18 23 en 20 47 dam met stukwinst 39 17 21 40 18 1 18 23 41 29 18 20 49 Door dezen slafzct zijn d rollen plotseling omgedraaid en heeft wit zijn voordeel prijsgegeven terwy zwart nu de beste kansen heeft Op 18 12 Is 49 3 winnend op 39 33 gevolgd door 43 38 want 42 37 38 42 48 37 verliest dan ook De beste iet voor wit is 39 34 want op 49 21 geeft 19 14 met dreiging 18 13 13 8 14 9 wellicht remisekans Voorts dreigt na 3 34 remise door 18 12 en op 49 35 14 35 81 42 37 heeft de dam vrijwel g n aanvalskansen De volgende textzet Is dus foutief 42 19 14 49 43 4 14 9 43 12 44 4 12 17 45 28 23 17 12 46 23 19 12 17 47 4 18 om 17 28 met 18 23 t pareeren 17 8 48 18 14 8 17 49 18 23 17 22 50 23 41 22 36 51 41 47 25 30 Vanaf den 44sten t m den Sisten zet heeft zwart op fraaie wijze wit tot de gespeelde zettenreeks geforceerd het opjagen van de witte schijt 38 naar 14 is daarbij zeer belangwekkend 52 42 38 30 35 53 38 33 36 221 Zwart wint nu een schijf want op 33 29 volgt 2228 Er volgde nog 54 47 41 22 39 55 14 9 3 14 56 41 5 35 0 57 48 42 40 45 58 5 46 45 50 59 42 37 39 8 en wit gaf op Zwart heeJt het emdspel uitmuntend behandeld n behalve van den 39stei zet van wit heeft hij uitstekend van diens 42sten zet geprofiteerd Een fontein in een weckflesch Het Anson Trio Vervolg van pagina 2 Doch ook Dutch King hoawel doodelyk getroffen vuurde nog eens De kogel trof doel doch d inspanning had King s laatst kracht gekost Hij zonk langzaam voorover het geweer gleed hem uit de hand Steve Anson drukte zijn gezicht tegen het venster en grijnslachte De stryd was haast ten einde en hij zou de belooning ontvangen Schiet wat op jongensl mompelde hij Vooruit Maar Snake Lewis was nog niet bereid te sterven Hy had nog een laatste kaart uit te spelen Met bovenmenschelyke in ipanning zyn gelaat wasbleek hief hy zyn wapen en richtte zoo goed als zijn bevende handen het mogelijk maakten in de richting van King en schoot Anson zag den vuurstraal uit den loop komen en hoorde een donderenden knal Hij voelde iets als een harden klap en ongekende verrassing sprak uit zijn oogen Hy wankelde greep naar de vensterbanl struikelde en stortte op den grond Lewis laatste kogel had niet King getroffen die dood voorover was gevallen Die laatste kogel had het venster doorboord en was precies tusschen Ar son s oogen zijn hoofd binnengedrongen bevindt is afgekoeld zien we een fijnen waterstraal door den strojbalni naar boven komen De krtrht van den waterstraal is soms zoo groot dat bet water tot aan den bovenkant toe spuit Dit hooger of lager spuiten kan men regelen met de kurk Hlc dieper en vaster de kurk in dei hals zit boe hooger de fontein spuit Nu neemt men een klein weckglas dat men van binnen boven de vlam van een kaars of het sas heeft verwarmd en zet dit over de flesch heen zoodat er geen lucht van bulten naar binnen kan dringen Dit bereikt menhet best door een soepbord t nemen waarop men een stukje vloeipapier legt Hierop komt eerst het medicljnflejichjc daarna omgekeerd de weckflesch Door den druk van boven op het inmaakglas is luchttoevoer uitgeschakeld Ku zal onmiddellijk de fontein gaan sgulten Zoodra de lucht welke slch 4n het inmaakglas 2