Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1941

DE BLAD ZATERDAG 22 FEBRUARI 1941 Von Bobbie I en het griezelige $ pook Hoe een slordig jongetje zijn streken th is Iffeeg Bobbie wat een aardig gezellig Ikon komen Iifeeder had hem al twee kereltje van acht Jaar Op school leer keer g roepett an de laat e keer had ie hy flink thuis praatte hy honderd Bobbie uit z i bed bet licht aange Gouderak M STAND IrOtlVd J A Omtrom 25 J jtterspecr 22 j uit Ouderkerk s2dP Molenaar 29 j uit Out i umi m A Bo r M URTEN VOOB ZONDAO Li SUV Kork dci vjm lO JS uur f M VUit 4ti B m 240 uur Df f Uof tdt Ooudit Haattrecht bBOONO 4MABKt Bn AAI 0 OBl KSDU bestuur van de a ecUng t van Het Groene Krula U I aan de Jt ledenvergaide flte in Maart gehouden Ml een min ot meer feeiteUjk te geven ter herdenking van 3 8 Jubileum der afdeeling jTilldiomstandlgheden laten het bt urA der zaak niet toe het Si luuterrijk te herdenken zoo Mbet geval wai bU het 25 en wto txitaan der afdeeling Wat V fttneemU dat het bestuur op een omM rekent Moordrecht BEURTEN VOOB ZONDAG ui Berv Kerk v m 10 30 uur TSf M C van Mourik Proekman S Kerk v m 10 uur en n m 3 41 0 P Kalkman jLf Osret Evangeliaatle v m 8 30 g m n m 2 uur de heer Okkerae BAMWEDSTRIJD 0 DKECHT8TOLWUKER8I mS Pt dimvereenlglng Moordrecht eMe een wdstrijd tegen Stolwljiirtlölj en verloor met 18 2 De ultmUÜ mUÜA V d BïTg J Verhoef öf C Mol nsar G Twiift 0 2 G jürbier P Twigt 2 W VerhoeIh Admiraal 2 0 M Vermeulen tWB Jevïren 2 0 P Tom H Ver M A Boe D Alphenaar Z 0 vtB Dam J vaji J veren 2 J A fjitTr v d Heuvel 2 0 H van jUt Boete 2 0 BüJARTCOSlPETïTIE De biUartvereeniging M oordi echt ddl voor de competitie de volgende udlttijden J Bos M verliest van C ï i Kuü 40 S3 Hel getal tuSKhen bakjes geeft aan hoeveel de betrokIM ipeler moest halen B v d Kaa liil vsn IJ v d Kaa 63 87 29 A imraan 63 verliest Van T de Pater J G V d Heiden 110 verliest laC V d Kul 89 98 A Bloot 91 wÏMt van J Bos 87 M S Corbeau int van C Corbeau 161 8 180 T P t r wint van U v d Kaa 63 t C V d Kaa M verliest van AArreman 4B 66 BURGERLUKE STAND Overleden Maatje din Braber 84 J INLvan H Huurman I eonardua Cor leliiPsit 73 j echtg van M M A de lilt Qtboren Lijntje d Van Fr van Innen en P Vrooman DE LENTE KOMT Os verschillende plaateen In den Zuit aspolder ziet men reeda Jonge tameren in de weide loopen ilOE BOOMBN VAN USSELDUK GEVELD Wederom z n aan den Uateldqk I miie zwaï ipenboometi die door den I Mn waren geluiakt of door iepziekte umetasl omgehakt Elk jaar verdwöI ten r boomen uit dezen zoo fraaien OEVAL VAN VARKENSPEST Door den hsDr K is aangifte gedaBn nu het vermoedeiyk voorkomen van wkaispest onder zijn varkens IR ZAKEN TERUGGETROKKEN De heer D de Wilde die zyn alagerij Mgeveer 49 jaar he3 ft gedreven heeft tee thans overgedaan aan zijn zoon lmheerA H de Wilde Oudewater OKDEKZOEK DOOR DB JUSTITIE De Rottepdamsche Justitie heeft esn il ïOek te dezer plaatse ingesteld J U men weet Is in een Iwandstof Mak door de politie proces verbaal Konaakt naar aanleiding waarvan w leyeranaer uit Utrecht detwe t vier maanden gevangenisstraf ia Jwoordeeld Een 43 jarige inwonpr gemeente werd als verdacht van meed tydens de terechtzitting geJ teerd Na afloop van het onder ter plaatse waarbij ook de ver iiSer van den verdachte uit deze 5 eate en een drietal getuigd JWnwoordig waren heeft de justitie uize het mondeling vertioor ONDEN VOORWBRTBN Gevonden vulpenhouder en porte M le met inhoud Inliehtlngen bö jem politie JIKBEURTEN VOOR ZONDAG JJei Herv Kerk voorm lOH en uur ds P J StMübeek ueief Kerk voorm lOH en nam 3 i W van Dük BURGERLIJKE STAND erkden Theodoria Bode 87 J r van B de Korte Gerrit van S 83 j wed van T Hoeboer j e Duits 66 J d uwd m t M Reouwük VERKIEZINGEN POLDER RBEUWUK r alle vaeatiirea herateiamiBg Madlg j hotel Zemerzorg te Reeuwyk ie temming gehouden ter verkiezing ij ee bestuursleden van den pol Reeuwijk ter voorziening in de h t j ontstaan door de benoe big enlrf A de Vos tot voorzitter jj net overlijden van den heer J C uit ie vacature A d Vos werden ïetiracht 509 geldige atcounen graaf IM G v d KootJ 73 O vmj den MeuveUf J van SpenjM G KwakerMM n A di f a tt miBM zoodat niemand gekoz k werd en een hmtemmmg moet geschieden tnaKhen d betTM i a Koet at l p V d Graat r Voor ie vacature J c Hagen werden uitgebracht 508 geldige stemmen Hiervan verwierven G Kwakemaak J 2 G van den Heuvel 135 J P v d ï 1 ® k V i Graaf 23 3 van M J O Koot IX 3 H Dtoo i a Qaflthont 8 en A Q KerkvUet toodat ook hier niemand gdcoxen werd en een herstenuntag moet geschieden tusschen de heer CT Kwikernaat en O van den Heuvel Ook is gestemd ter verkiezing van eai lecommitteerd Ingeland ter voorawUng hl de vacature door het bei C J van Dam HUabedroeg het aantal uitgebracht geldige temmen 508 verdeeld over T Q Oalkhortt 285 J P V d Vis 104 G V d Heui el 1 J Ih Droogh 132 G van der Kooü 8 C J Hoogendoom 3 J G Koot 6 J van Spepgen 6 en L P van der Graaf 12 stemmen Ook dete vacature werd niet vervuld een hetttemming zal moeten worden gehouden tusschen de heeren T O Gaikhorst n 3 H Dropgh VI8SCIIBRU THANS LOONEND BeroepiTtaselieT kunnen aich seU bedruipen Doordat de vlschprijzen vry hoog zjjn kunnen de vele beroepsvisschers in deze gemeente in het bedrnf lelfstandig hun brood verdienen Met de thans geldende vischprözen is de visscherü vruwel toonend PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG N d Herv Kerk Reeuwijk vjn 10 en n m 3 uur ds W Vroegmdewey Ned Herv Kerk Sluipwyk v m 10 en n m 3 3 $ uur ds E B Damaté Oeref Kerk v m 10 en njn 3 uur ds P Waimraihoven TELBPOONSTATION NIEUWDOBP VBBOWUNT De aangeslotenen i deze gemeente waren ondergebracht In twee telefoonstations n l Reeuwijk en Nietrwdorp Z p By het inwerking treden van dfe autoijwtiseering zullen deze tw telefoonstal ions in één station Reeuv iik worden ondergebracht Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevond i voorwerpen zyn inlichtingen te verkregen aan het politiebureau tUverbon ring met eteen paar gymnastiekschoenen een paar lederen han dioenen twee sleutels portemonnue met inhoud passer paar wanten StoIwUk PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAQ Ncd Herv Kerk vjn 10 30 uur ds J D van Veen van Rijswyk Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 15 uur de heer Ciebrand godsdienstonderwuzer te Nieuwe Tcmge Waddinxveen BURGBRLUKE STAND Geboren Bastiaantje Styntje d ven H Bikker en P Honkoop Johannes Jacobus z van J J van Es en J M Piek Johanna d v P Noorlander en J Bulk Overleden W van Eyk 87 Jaar M B van Ree wed van P van der Zwaard 87 j GEVONDEN véORWERPEN Gevonden zakmesje by Wed Hofman Burgemeester Trooststraat 44 damesshawl by J B and Burg Trooststraat 111 blauwe overall 1 H var Os Brugweg 95 1 paar witte kinderhandschoentjes bü J Troost Jan Dorrekenskade 21 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAO Ned Herv Kerk v m 10 en n m 4 uur Ds L Vroegmdewey Ger Kerk 10 en 3 uur Ds W J Smidt Chr Afg gem 10 en 5 uur d N v d Kraata Rem kerk geen dienst BEJAARDE MAN VERDRONKEN Door dniataraii te water geraakt De 75 Jarige J Alphenaar is Donder dagavond omstreeks 10 uur echter zyn woning aan dê Zuidkade toen hy nog even buiten moest zyn door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken Pogingen om de levensgeesten nog op te wekken faalden WELGESLAAGDE RUITERAVOND De landeiyke ryvereeniging De Gouweruiter heeft voor leden en donateurs een feestavond georganiseerd mei medewerking van de R K tooneelvereeniging uit deze gemeente De talrUke aanwezigen hebben zich kosteiyk geamuseerd Den heer Van den Hout secretaris der vereeniging komt een woord van lof toe voor de wyze waarop hy dezen avond heeft georganis erd KUNST EN LEHEREN NEDERLANDSCBE STUKKEN BU BET NEDERLANDSCH TOONEEL Het Nederlandsch Tooneel directeur Cor van der Lugt Melsert deelt ons mede dat na de premières van l Arlesienne van Daudet met ie muziek van Blzet en Driekoningenavond van Shakespeare met de muziek van Humperdi ck opvoeringen van twee stukken van eigen bodem te verwachten zyn nl het met den prys van Amsterdam bekroondp stuk van Dick Oudendyk De weg is beter dan de herlierg en het in bedoelde prysvraag eervol vermelde Hfet onbewüondp eiland van A Detreane De rfgie van het eerste stuk i in handen van Cor van der Lugt Meiert terwyl A Defresne zyn eigen werk regisseeren zal GBOBOB lONNB dVnU£DEN Het D JT B acldt uit Brussel dat de Vlaamieh be lA i HnteT en teekMsaar George Minnen oP 20 Februari Jl aan de gevolgen van een trombose is overleden UrrVOERINQ MATTBABOSPASSION Zondagmiddag 6 April zal Us bet Concertgebouw te Amsterdam onder leiding van Willem Mengelberg de jaarlüksche uitvoering van de MatthaeuspatsioD van Jota Sab Bach plaats vinden KERK EN SCHOOL DS NUHOKUUBR KN HST KATHOLICISUE Het DJ B meldt uit Berlijn Naar yan betrouwbare züde bekend wordt heeft de vroegere predikant van Ber lunDahlem Martin Nlemoeller zich door de bevoegde katholieke instanties religieuze geschriften van den meest Verschillenden aard doen zen den met de verklaring dat hy ze voor studiedoeleinden noodig heeft De in aanmerking konv nde instanties hebben gevolg gegeven aan het verzoek van NiemotUer Zy weigeren echter eenigerlei verdere Inlichtingen te geven omtrenthet geVBl Nlemoeller in het by zonder over de vraag of Nlemoeller toetreedt tot de katholieke kerk of niet Tot dusver schünt alleen vast te staan dat de vroegere predikant van de beiydeniskerk in briefwisseling is getreden met toonaangeverde katholieke Instanties omtrent welker inhoud door alle betrokkenen het strengste stilzwugen in acht wordt genomen RECHTSZAKEN tANDGERECHT GEVAABUIKB FRAATJBSMAKBB VBROOBDUELD In d n laten avond van 18 Augustus van het vorige jaar keerde op den Buitenweg naar Futten een 32 Jarige vrouw op de fiets huiswaarts toen plotseling een man met een rood lichtje achter de bomnen te voorschijn kwam met de mededeeling dat zy moest afstappen omdat zy zonder licht reed De man gaf zich voor als iemand van de politie en wilde met haar een praatje beginnen dat haar al eenigszins deed twyfelen of hy werkeiyk tot de politie behoorde Doch toen hy daarop een penning toonde waarvan zy echter in de duisternis bet opschrift niet kon lezen geloofde zy diens bewering wel Bovendien zeide de man haar echtgenoote wel te kennen die in Duitachland werkte en hy vroeg haar nu y nneer zy voor het laasst bericht van hem had gehad terwyi hij ook verder den indruk wekte dat h j haar w I inlichtingen over haar echtgenoot kon geven De vrouw wier belangstelling aldus was aangennoedigd liet hem toen aan het woord en daarby vertelde hu dat half Duitachland was gebombardeerd en dat ook de fabriek waar haar man werkte ernstig zou zyn getroffen Indien de vrouw wildf haoren of haar echtgenoot nog in leven wtis dan moest zi s nachts om twee uur by hem thuis naar den geheimen zender van de Sestapo komen Isteren aldus de man doch onmiddelliik liet hy hierop volgen dat in zyn woning anderen waren die niet zouden mogen weten dat hy de vrouw zou latea meeluisteren en dat hjt daarom beter was indien hij om naK drie dienzelfden nacht het te hooran nieuws by de vrouw thuis zou overbrengen Een en ander wekte opnieuw by de vrouw ernstigen twyfcl aan het verhaal dat haar werd oogedischt en zy werd zioh de werkeii ke l edoelinnen van den politieman volkomen bewust toen hy daarop tot handtasteliikheden wilde overgaan waartegen zy zich echter heftig verzette De aanrander liet daarna de vrouw los en toen kon zy zich naar huis begeven Aangifte harerzyds by de politic volgde en deze wist den vent spoedig op te sporen Vandaag stond de pseudo politieman voor het Landgerecht Het was de 81jarigp losse arbeider A J die reeds twaalf veroordeelingen wegens diefstal van rywielen en andere zaken achter den rug bhek te hebben vonnissen van twee tot acht maanden en een van twee jaren De Staatsanwalt noemde den verdachte een a sociaal en voor de gemeenschap gevaariyk etement wiens verwydering uit de maatschappy voor pprulmen tijd wenscheUik mocht worden geacht Spreker eischte twee jaren gevangenisstraf Verdachte verdedigde zich met demededeeling dat hy zyn leven hadwillen beteren doch dat hy dienavond onder invloed van sterkendrank was gekomen Minstens tien blazen bier zou hit toen gebruikt hebben en daima had de borrel hem van trosk gebracht De rechter veroordeelde den man tot twee jaren gevanttenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis NAAR DEN fïNGPï SrHIïN ZENDER GELUISTERD Het strenge verbod tot het luisteren naar een radio uilzending als die van den Engelschen zender scheen althans in October j l nog niet te zyn begrepen door de 62 jarige Haagsche moi iste die zich heden deswege voor den Tcchter had te verantwoorden Verdachte scheen een gewoonte ervan te heblsen gemaakt dezen zender thuis in te schakelen zelfs wanneer zy bezoek van eenige kennissen had Zy gat ter verontschuldiging op dat de Nedcrlandsche omroep nogal vaak gestoord was en dat zy dan den knop van het toestel maar wat verdraaide zonder benaaldfeUjk aandacht te schcnk Mra hetgeen zy daarna te hoorcn kr eg l6it het verjioor van een drietal getMggi teek echtw wel dat het volstrekt geen toeval was dat de Etj phehe radio vrywel lederen avond rt or de modifte werd ingeschakeld hoezeer een dezer getuigen sdhoon uit en eten kon hy ook wel reken maar Moeder zuchtte tenminste elke week dat er bonnetjes te kort kwan ien sn dat Bobbie maar weer een groot oord havermout moest eten Nu dat was ook al niet ergl Bobbie vond alles lelcker en onder t eten stond zyn mondje geen oogeU olik stil Byna altyd was Bobbie biy en vrolijk en van z n Moeder hield hij zoveel zo verschrikkeiyk veel dat hy haar vaak zomaar eens om de hals vloog en riep O Moedertje wat bent u toch e i schati Geen één jongen op school heeft zo n lieve moeder als ik Meen Je dat heus vroeg Moeder dan vreleens Dat wéét u toch wel riep Bobbie Nu zei Moeder als je dat dan heus meent lieve Bobbie dan rnoet je ook eens echt tonen dat je veel van me houdt Weet Je wel hoe Je dat tonen kunt En dan pakte Hoeder Bobtae bij ziJn kin en keek hem ernstig aan En dan sloeg Bobbie de ogen neer en fluisterde Och Ja Moe dat weet ik well En soms bolde hij dan opeens de kamer uit want Ja nu ga ik Ja tets vertellen dat niet zo leuk en gezellig is Iets over de maar van Bobbie Dat wisten Jullie toch wel hè dat alle kinderen een maar hebben Wie van jullie heeft geen maar Ik geloof dat niemand die dit leest de vinger opsteekt en roept Ik Juffrouw ik heb géén maar Helemaal niet Bobbie had een maar en eei heel dikke Ja die Bobbe was een leuk aardig kereltje goed leren kon hy flink eten m hy ook lief voor z n Moeder was hy maarrr o wee daar heb je de maar al Maarrr Bobbie was verschrikekiyk slordig en vergeetachtig O wat was die maar van Bobbie een lastige kwaal Wat had die Moeder al veel verdriet i moeite bezorgdl Bobbie liet alles slingeren z n autoped lag soms zomaar dwars over de weg een heel eind van huis af zodat de oude meneer vfin de hoek er byna z n benen ov gebroken had Z n muts en jas gooide hy altyd in de gang als hy ulf school thuis kwam Als hy een gaatje in z n kous ontdekte hield hy die kousen toch aan inplaats van ze aan Moeder te geven net zolang tot het gat zo groot als een vuist was en Moeder vrel een half uur moest stoppen om het weer dicht te krijgen Of hy trok de kous i uit i stopte ze maar gauw onder z n matras zodat niemand ze terug kon vindenl Als Bobbie zich s morgens had gewassen leek het in z n kamertje wel een zwembassini t Zeil dreef gewoonweg het washandje lag nog in de komte zwemmen de tube tandpasta wasopen en lag juist op de haarborstel zodat die vol wit spul zat Z n kam lagop de grond of onder het bed z npjrama in een frommeltje onder een stoel lifest in de nattigheid zodat z n geduldige Moeder hem eerst moest gaan drogen Z n bed was niet eehs afgehaald en dat kunnen flinke Jongensvan acht Jaar toch al heel best doen vinden jullie niet maar de dekensslierden over de grond en onder z n kussen lagen een paar vuile zakdoeköi eindjes touw een tol een paar roestige spykers en nog meer rommeltjes Kortom Bobbie mocht dan al veel van z n Moeder houden erg tonen deed hy het niet En nu ga ik je vertellen hoe Bobbie van z n maar die zo n vreselxjke kwaal was genezen werd t Was winter en t vroor dat het kraakte Eerst twee graden tOMi zes toen tien toen ja ik geloof wel twaalf Eerst gingen de kinderen heer yk schaatsei yd i en toen werd t zo koud dat ze daar zelfs geen zin meer in hstdden Op zo n vreseiyke koude dag vond Bobbie het s morgens in z n bed zo heeriyk warm dat hy er haast niet uit zuster van de verdachte dit hinderde De Staatsanwalt vroeg z maanden gevan nisstraf onder aftrek van vier maanden welke in voorioopige hechtenis waren doorgebracht Het vonnis luidde vyf maanden met aftrek van preventiet waarby de rechter zeide dat in het belang van de bevolking alles moei wordMi gedaan sn het luisteren nair v ftK den radiouitzendingei te doen ophouden m Voor do Jottgd oevar inii dar wnMa d r iMgde da kan vomt ging om de Mnmt swUgend het bed at n BotMe tMOtta alles w wat imder en p d ata laf toen maakte moeder bat b d op en vadMT gtecp tUOhr b blik ft Jf W 5 vaagda de mat Ma beMt hH m BiMite 4natét da taka didbt oMa da UBdeiiotatel m tn toM Vnm m xwUgend naar batiedan an BoUiia kad tranoi in t n ogm van berouw Eon TorhcKil voor do klolit M HU kreeg gem straf meer voor t n slordSgiMid vnoit da tme bttUM b t a voorhooitd daitai al jMi anoi Denk je dat Bobbie nu opeens een on ba rls peiyk Jongetja waidT Naa hoor aooieta g ieurt alleen in da sBrD d Jei n dit ia een Acht verbal Maar ifn pynna ta t nat goeden en dan in een frommaltja laten Uggen nean dit deed hy niet men i Niet dat kS bang was dat die nog eens lou gawi spoken maar hy had eventjea hMI diep gevodd hoe vreeelyk het is als Je slordig bent en hoe èrg het voor een moeder ia om al die nangheid teBteaa weer micuw tegen t kotnenl R DE RUTOEB V dTCer Roetje in de neeme draaid en had geroepen Ja Muets ik koomi En toen was hy weer pardoes in slaap gevallen met z n hoofd diep onder de dekens k Zit te kyken voor myn ra Buiten is dê wereld wit Bomen struiken allea aaam Onder t wit vertxargan lit Kyk ons pikzwart poeaje Roetje Komt daar door de sneeuw gegaan Met liaar fyne zwarte snoetje Kykt ze me bedenk Iyk a n Tip tip tip een spoor van kuUtJaB Laat ze in het zachte dons Roet dat is niets voor jou zegl Roetje Roetje kom by onsl Op je ktissat achter t liaardje Rol je op en apin Je wijs Slaap Je straks en droom Je heerlijk Van een sneeuwwit iJspaieis MARIE MICHO f En toen eindtSyk t was al kwart over acht had Moeder geroepen Bobbie lig je nu ndg in je bed Kind waar biyf je toch En Bobbie was zich een ongeluk geschrokken was haastig z n l ed uitgeroki en had zich zó vlug moeten aankleden dat hy niets meer had kunnen opruimen Die avond was Moeder verdrietig Ze zei Luister eens Bobbie Ja lieve Moeder zei het aardige kereltje Praatjes zei Moeder 3ls Je my een lieve Moeder vond was je vanmorgen wel vyf minuutje eoder opgestaan zodat je Je kamertje befaoorU k kan opruimen En nu is vanmorgen Mientje ziek geworden Ik moest al het werk alleen doen en had dus geen tyd je kamertje op te ruimen en al die rommel die jy maakt weg te werken Ga dus zelf maar naar boven en zorg dat alles keurig wordt Over tien minuten kom ik kükenl Help uzelf met de afwaschkwast 3est Moe zei Boblüe en hü Uep gehoorzaam de trajp op want hy schaamde zicb vreselyk dat Moeder nu zo boos en verdrietig was om hem EEN MOOI STEVIG ESEMPLAAB 18 VLUG GEBAAKT We weien allemaal dat t veel beter is een kwast voor het afwasschen ta gebruiken dan een doekje Men kan dan liet water veel warmer nemen en hoeft niet met de handen ia het heete sop Vooral nu yre meestal met soda moétwv afwassen is dit een groot voordeel Maar de afwaschkwasten vooral de goede zyn schaart Daarom gaan we er zelf een maken We hebben hiervoor noodig ongeveer 30 gram ongebleekt katoen No 6 e i haaknaald No 3 en een rond stokje We beginnep met 60 losse steken op te zetten Ie toer 1 stokje 3 losse 1 stokje 3 losse Dit steeds herbalen zoo dat een gaatjestoer ontstaat 2e toer als de eerste toer Men moet ervoor zorgen dat de stokjes boven elkaar kom i 3e toer 50 lossen deze met een vaste op het Ie stokje vastmaken 60 lossen en met een vaste in het eerste gaatje bevestigen In dat zelfde gaatje nog vier van de ze lussen maken Dit steeds herhalen Het ziet er dam zoo uH als de teekening aangeeft De afwerking is ak volgt Draai de gaatjestoeren stevig om het stokje en naai de op elkaar komende steken stevig vast Bevestig bovenaan het stokje een touwtje zoodat de kwast opgehangen ka worden Het gemakkeiykste kan men het touwtje en de kwast bevestigen door een paar gleufjes in het stokje te snyden Ga nu by het afwasschen als volgt tewerk t Spoel de vuilste borden en kopjea eerst met schoon water af Wasch daarna alles af in heet water met een weinig soda Gebruik biervoor steeds de afwaschkwast Na gebruik wordt de kwast in schoon water uitgeknepen losgeklopt en opgehangrai Deze afwaschkwast wordt weer ali nieuw door even uit te koken met zeep en oda Bobbie moest twee trappen op voor hy aan de zolder kwam waar zyn kamertje was Hy vergat benedm het lichtje aan te draaim en dus stommelde hy in donker naar boven Op de eerste trap dacht hy Die lieve Moeder toch Altyd ruimt ze alles maar zo netjes op en ik ik ben een akelige nare jongen Maar nu ga ik alles keurig maken Je zult t zien On be ris pciyk En op de tweede trap dacht hy Foei t is toch wel een beetje koud hier boven En donker o o wat is t toch dMiker Brrrr Wat kraakt die trap griezelig t Lijkt wel Ja t lykt haaét wel of t hier spookt En toen begon zn hartje te kloppen net of op fhol sloeg Tik tik tik tik En alle malle spookverhal i die hy weleens had horen vertellen buitelden door en over elkaar door z n hoofd Stap stap krak krak Bobbie was nu de Ixivenste trap helemaal opgeklommen en duwde de deur van zyn kamertje open klappertandend van angst en ook wel eea beetje van kou En toen 0 gilde Bobbie en hy liet de deurknop los en staarde voor zich uit want daar op de stoel voor het raam spookachtig beschenen door het maanlicht stond een kleine witte gestalte met een dreigend uitgestrekte arm O gilde Bobbie nogeens en met een slag gooide hy de deur dicht en struikelde de trap af almaar roepende van een spook een qpook O Moeder een spook En toen klonken tegclykertyd twee gillen van Iwneden i Vader en Moeder stoven de deur uit en Vader kon nog juist de arme Bobbie die in zyn angst de benedentrap af kwam rollen in z n armen opvangen Hy bibberde en en beefde huilde en snikte en wreef dan weer over z n hoofd waar twee dikke builMi op zaten en t duurde zeker wel een half uur voor hy helemaal bedaard was Toen ja toen moest Bobbie nogeens die twee trappen op maar Vader en Moeder gingen mee en zul je l heus aaii niemand vertellen by de deur vsun zyn kamertje gekomen kneep Bobbie zo n grote jongen van acht jaar héél styf in Moeders hand en riep Nee nee ik durf niet Wie nog geen abonné op de Goudsche Couront mocht zijn die gave zich nog Reden op oon het Bureau MARKT 31 GOUDA TllIP 27 5 of bij de ogenieinidari Maar Vader gooide de deur open en alle drie keken ze gespannen nair binnen En toen barstten Vader en Moeder in een daverend gelach uit want daar op die stoel voor t raam met één styf uitgestrdtte arm stond Bobbie s pyamajasjc styf bevroren En toen Bobble eindelyk begreep wat hy voor een spook had aangezien moest hy ook meelachcn Maar hy lachte wat witjes I d r dlc op d koogt wU U vea l Mt da GoucUwiia Cowmirtl En nu herinnerde hy zich ook opeens hoe t atlemaal gebeurd was vanmorgen Z n pyama had natuurUjk weer in de nattigheid gelegen en by t naar beneden gaan had hy die nog gauw even opgeraapt en over een itoel gegooid En toen waren de vorst n de yzigè scherne Oostenwin l f komen en die hadden vah zyn pyama een spook gemaakt R ei stil Rinssn vader en moeder an Bobbie toen naar binnen En moe