Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

MAANDAg 24 FEBRUARI Canadian Cruiser tot zinl en gebracht BWNENUNO VrüstelHng van leges VOOR BEWU8 VAN GOED GEDRAG VOOR AR EIDSOICNST Zq die in aanmerking enschen te komen voor de vrijwillige dienstneming bu der op te nditen Neder landschen Arteictodienst moeten een bewijs van goed gedrag overleggen De secre aris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken meent dat het algemeen belang vor dert de verlangde bewyien luwteleoi te verttrelüien Hoewel vele legcsverordeningen reeds bepahngen zullen bevatten op grond waarvan vr atellmg zou kunnen worden verleend zal ten einde de noodige uniformiteit te bevorderen btj besluit de vrrijstellmg van leges ter zake vap bewyzen als hier bedoeld worden bepaald Aangezien het eenigen tyd zal vorderen alvorens dit besluit kan wprdjen afgekondigd ligt het m de bedoeling daaraan terugwerkende kraetit te verleenen tot 15 Februan IMl en daarbij de mogeUjWieid van terugvordenng van ten onrechte betaalde bedragen te openen In verband hiermede is het wellidit nogelijk de bedoelde bewezen thans reeds zonder h ing van leges te doen afgeven Het êchlp voer onder AmerHaamche vlag in den ndischen Oceaan Commentaar van de Diplo Extra winteruitkeering aan vluchtelingen OVEREENKOMSTIG BEPAALDE VOOR ONDERSTEUNDE WERKLOOZRN De secretaris generaal van het de partement van Binnenlandsche Zaken heeft aan de gemeente besturen be richt dat hi bepaald heeft dat aan de vluohtelingen die steun genieten wegene voorziening in eigen huisve ting een extra wmteniukeenng wprcÉ erstrekt op den vtoet als is ttepaaU oor de mdersteund wcrkloozen 1 PAARDEN VOOR P T T Zaterdagmiddag tegen twee ir arriveerde in Rotterdam © en ietwat vreemdsoortig uitziende stoet Zeven knalroode wagens voorzien v n de welbekende imtialen PTT reder Kottcraam binnen getrokken docff adit paarden Het is het nieuwe mï teriaaL waarmede de RotterdaijiaAe postenjen de dienst zal gaan cttldtr houden bij gebrek aan au1omaten il van de benzine terug naar de haver FENPANSMAAI TUD VAN ESVEHA EN WlNTERHt LP Zondagmiddag te 12 uur versoenen Tigeveer 1100 employe s van de pa Dier fabnek Esyeha te Roswijl m den dierentuin in Den Haag om aar een een pans maaltijd te gebruiken welke in het teeken stond van de Wjnterhulp Nederland WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON DUUB 50 gram roggebrood of 50 gram ató BI 5 M Ffbr t BS Mit bfood of Vt rantsoen febak of 35 pan meel of bloem t l 2 Maa Ba Ba 09 24 Febr Vm Mrt 24 Febr Um 9 Mrt Op bon 02 geenwt Vierde periode K II 12 en U K 25 t aa 3S 2t Febr t aa t Feb t B 2 Febr t m 2 Maart 100 gr roggebrood of 100 gr andS 24 Febr t n 9 Mrt brood of 1 rantsoen gebak Br 03 Br 05 A 05 A 12 t m 2 Maart 24 Febr Umt t Mrt Um 2 Maart 24 Febr t m 20 April Br M Br OS 24 Febr t aa 20 AprU ri pond A 8 24Fckr t4n Aprfi Vi pond A ¥ 1 24 i cbr t Bi 23 Mrt Elke Um IM rub I3S gra A 13 en 14 t m U Maart A 02 Wh Macaroni 6f Vermi lh ol Spaghetti MPekr t m 2 A A Maizena of Gnesmeei of Puddmgpoeder A 1 24 FeMTt LlO April 1 ons 24 Febr tm 3 Mrt 1 pond A IS Peulvruchten 24 Febr t m 30 AprU Vo r de keuken 94 Ftokr t te 39 ApsB Voor verlichting 2 Mtar Per 9 Per R Ri f emeeI gtin ebloem ht Gruttemeel 24 Febr t m 23 Mrt H pond m Ü niet f aangeiffBeB fm 30 April Scheerzeep Slaohe t m U Haart Suiker Vm MMMut t m 29 VktrVZ Mrt bnn I ons vlecseh V C t ttm U 9t Jt Mrt 1 rantsotn t m 29 Febr Br = Broodbon K = Kolenbon Per = Periode VL = Vleescbbon A = Alg Dist nbutiebooboekje BL = frraemboii Bo = Botcrb m EERSTE BLAD MiTEILAil DUITSCHLAND IXGVKBnUCRT VAM GISTEREN BriUdbc aehepen tot xxAcn gdbracht AANVALLEN OF DIVERSE FLAATSEN Di ENGELAND Het opperbevel lerwecnnacht maakt liekend Ten N W V r de Hebriden mn den 19der Fefcruan hehaUe de m het legertiencht van 20 Februari genoem de BOg twee groote koopvaardoschepen v a den vgind ooor bommen zoo iwaar getrotfeB dat m ak verloren ku men worden beschouwd Den 22sten Febr konden ir hetïeffde zeegebied een ichip v n 7000 brl door bommen tot linken gebracht en twee groote koop vaarduichepen beichadigd worderu Lichte gevechuvljegtuigen hebben een vitegvtld in Oost Engeland aan gevallen n ten hangar alsmede vier 9P den grond itaande vliegtuigen vernifld Vhfgtuigcu dtr gewapende V r kenning hebben een Jabnek m Noord Schotland gebombardeerd en met de feoordwapeni etn tioepenkampement vcrscheitkne goederentreinen en gemotoriseerde kolonne ifl Zuid Enge land a nigevdllen In den fw loopen jtcht hebben ge vecbtsvliegtlïigen ondanks de onguft Stigc weersgesteldheid en havenwerken en straipgische aoelen m Huil met goed gfvolg met bomrAen bestookt In het Middellandsche Zee gebied hebben jjuitsche gevechtsvliegtuigen bommetA an middelzwaar kaliber ge worpen op een klem oorlogsschip op een groot koopvaardijschip en op de havenwerken van Benghasi In htt gebied ten Zuiden van Ageda bia iijn twee vliegvelden en troepenconcentratie roet succes met bommen en boordwapens bestookt De vuand beeft noch op den 23sten och in den nacht vaiy22 op 23 Febr boven Duilsch ryksgebTed gevlogen In het tijdvdk van 15 tot 22 Febr lijn m Juchtgtvechten en door lucht doel en marine artillerie 32 vijande Hjke vliegtuigen neergcwholen terwiil bovendien talrijke vijandelijke vliegtuigen op den beganen grond werden vemifW In dezelftie periode be droegen de Duit ehe verliezen 15 vlieg tuigen LaehtaniTal op Benghasi De Duitsche luchtmacht heeft naar het D N B xcmteml Zaterdagavond m de haven van Benghasi een Britsche monitor aangevallen Het schip kreeg en voltreffer midscheeps en een andere bom mtploftc naast den cheepswand Een chip van 10 000 b r t werd mt t goed gevolg met bommen van middelzwaar kaliber bestookt terwijl andere bommen de pier en kade instdllaticE troffen Omtrent verdere acties dtf de Duit che luchtmacht Zaterdag heeft onder nomen vemtemt bet D N3 no dat een bommenwirper ten NW van de haven Bournemouth een voorraad munitie in een munitiedepot tot onlplolfuig heeft gebracht Van het vlieg tuig uit werd waargenomen hoe groote hoeveelheden munitie ontploften en rook en vuurzinlen de hoogte m ichotcn Hetzelfde vliegtuig bombar deerde in hetzelfde gebied troepen kampementen en beschoot goederen tremen en utottolonnes met de boord wapens Ook m het Middellandsche Zee gebied werden Zaterdag Engelsche vliegvelden door Duitsche gcvechts vliegtuigen met succes met bommen bestookt Twee op den grond staande vliegtuigen werden vermeld en verscheidene hangars brandden af Een vliegtuig beschoot op den terugweg een korps kameelmifers en troepen ooneentriities m de woestijn De verkenningsvJiegtuigen van de Duitsche luchtmacht strekten zich Zaterdag uit tot de Noordpunt van Schotland De schijnwerpers van een vuurtoren in de Pentland Firth werden door machinegeweervmir vernield ter wul een fabriek m de nabnheid der kust door twee bommen zwaar ge troffen werd ITALIË LMGSRBSRICHT VAN GtSTBRSN Activiteit in Oost Afrika AAN CSBIEKSCHE front NIETS BBLANGRUKS Het sUi leKerbcncht luidt Van het Gnek che front niets bekngruks n melden Onze formaties bommenwerpcfs hcèben verscheidene malen met goed gevolg een der vtjandelQke vlootbases aangevallen Een vliegtuig u met teruggekeerd In Noord Afnka van het landfront mets belangrijks te melden Vlwgtiugen van het Duitsche vlie gerkorpt hebben aanvallen m duik vliidit onderr kiten op schepen welke In ee i der havens van Cjrrenaica laI gen Een achip wend door bemmen van zwaar en middelzwaar kahber getroffen Op den Sisten overdag hebben DiHtscbe vliegtuigen een der vhegttugbaM tn e der havew Van den V4 and hevig gcbamixrdeerd BovendMB heUkca zii trocpencolonjaes doeltreffend met mrtmileurvuur be tookt In Oact Afnka a ia het gebied van Camceua Fjythreal een viiandelijk aanval afgeslsnen In het gebied van de benedê Djoeba is op een gemotoriseerde e rionnc die getracht had onae stellingen te Tarba te naderen een tegenaanval ondeviomen door en onzer bataljons Amhara waardoor de vijand gedwongen wa zich met gevoelïgF veilieien terug te trekken Vü niteI4ke vbegtmgen hebben een plaatsje in Godjana gebombardeerd nonder belangruke schade aan te richten E4n vifmdelQk vliegtuig is moer het sHre Fce chut neergehaald ht grilled v B de beneden Dtoeba T v f n f or e Jagers IM e gvw uut i TWen een luchtaanval Of Ma heeft het afweergeschut twee V vlMrtuigen necroehasld Op den AtlaotiKheii OcMan heeft een duikboot onder bevel van vettenka Mtem Kccardo Bods een vijandel k tanluchqi van VSW ton gctorperdcerd on tot zinken gebracht 22 toliache taeateaca eeigeseiMtca In de laatje 4S uur heeft het Italiaansche luchtwapen 22 Britten neo geschoten zoo meldt Stefam Het Italiaansche luchtwapen zal haar prestatievermogen weldra nog zeer aanzienlijk verhoogd zien als nieuwe sterkere vliegtuigen m gebruik genomen worden die het toppunt van volmaaktheid vormen dat de vhegtuigmdustne tot nog toe bereikt heelt De toestand van ex Koning Alfonso OFFKaKEL BULLETIN Zaterdagavond om 9 aur is ver den teestaad vaa ex honing Alfonso van Spanje het voigeade BaUetia nitgegevcn 4 c groote zwakte van hart en ademhaling dnnrt voort De patiënt heeft een zeer aarasfagini dag gdnd Professor Fn foni heeft ita ex koning tweemaal bcaocht nMstand bliift ernstig De toestaVid van ex koning Alfonso van Spanje blqft zeer ernstig maar de patient is nog volkomen helder van geest Hij heeft b v een gesprek kunnen voeren met den korung keizer en de konmgmketjerin die hem Zaterdag een bezoek brachten Eiken ochr tend ontvangt Alfonso XIII de H Communie maar het H Oüescl is hem nog niet toebediend omdat men het ergste nog met vreest Zondagmiddag werd nog gemeld De toestand vèn ex konii4 Alfoi u on gewu igd iC Amerikaan8 he consulaten j esloten IN NAPELS EN PALERMO De Amerikaansctie consulaten m Napels en Palmno heeft de Amenkaansche regeenng een voorstel gedaan de consulalen te sluiten ortvdat de beide steden m de tot oorlogsgebied verklaarde zone liggen De Amenkaansohe regeenng heeft dit Voorstel aan vaard ENGELAND De aanvallen op Engeland HULL MET BOMMEN BESTOOKT Naar het D N B verneemt hebben Duitsche bommenwerpers m den nacht van 22 op 23 Februari strategische doelen in Huil met bommen van zwaar kaliber aauigevallen Talryke ontplof fmgen met hooge steekvlammen en een groot aantal brandhaarden werden waargenomen Alle vliegtuigen zijn van dezen aanval op hun bases teruggekeerd Britten vermeden gevecht Duitsche jachtvliegtuigen zijn giste ren in den loop van den tot ver boven het Britsche eiland doorgedrongen zon der dLat het tot omvangrijke gevechten m de lucht is gekomen Vrij groote groepen Bntsche jagers werden wel waargenomen doch deze vermeden een gevecht Toch werd er nog een af zonderlijk gevecht geleverd waarbQ een Bntsch vhegtuig van het type Spirfire werd neergeschoten De Duitsche afdeelingen keerdeij zonder vex liezen terug FRANKRIJK De Rassemblement National DE EERSTE BUEENKOMST Gisteren heeft den Rassemblement National Populaire ijn eerste majsavergadenng gehouden m de Wagram jai te Parys Ongeveer zesduizend toehoorders van de jonge revulutiwinaire bew mg vulden de zaal terwul duizenden niet meer konden worden toegelaten In een rede eischte Desphilippons waardeering voor den arbeid en voor deti arbeider bq den opbouw van de nieuwe gemeenschap van het Fransche volk en noemde htj de ineenstorting van Frankryk een defimtieven nederlaag van een oud overleefd systeem Namens de oudstrijders sprak Jean Goy Deze zeide Blngeland is het land Ldat ons in den oorlog heeft getrokken Waar zijn zijn vliegtuigen ebleven die het ons beloofd had Duitschland en zim Führw koesteren na dezen oorlog geen haat en hebbea ons de hand tot srmenwierking toegestoken 700 verklaarde Goy onder leestdnftige toejmchtin en der aanwerigen Na öy spraken La Gatinats en Davde Beide hekelden yooral den verderfelflken invloed van het internationale Jodendtmi en de vrij metsel nj Big de openme en het siniten der vergadering sprak Marcel Deat Htj schetste een beeld van de doelstel m en en de opgaven van den RassemKlement National P n ft Franknik van de tn Vomst m het I nieuwe Euroiia zal leiden KFRIKK DF 1NSF TIF S VAN CSNIRAAL WBT6AM De algemeene gedelrgiBetde van de Fransche re ga e ii rg in Noord Afink generaal Weyfaid is naar uit Algiers gemeld wordt aan een nieuwe lospeet rei begannen waarbg hy versctiefd ne steden in Hsrc ko zal bezoeken Het uiteindd4 k reisdoel van Wey gand IS Dakar p den Indisehen Oceaan hebben Dmlache zecsti ldkrachten den gewapenden Briiacisen koopvaarder Canadian Craiser groot 7118 brt tot sinken gebradit Het sciiip liad als eamonflage de vlag der Ver Staten gefaesehen en Amerikaansche merkteckens op den seiieepswand geschilderd soo meldde Zaterdag het DnitBelie Iqerbericht In dit verband wordt van bevoegde zjyde aan het DN £ medegedeeld Dit voorval is een tee cen des tuds De camouflage heeft het schip mets gebaat De identiteit van het ver kapte Bntsche schip is vastgesteld en de Bntsche koopvaardij werd een waardevol schip van ruim 7000 brt armer De Canadian Cruiser behoort volgens Lloyds Register aan de Canadian National Steamship Company en hoort thuis m Halifax in Nieuw Schotland Het schip is onder Brit clK vlag geregistre rd Het incident is m verschillende zichten ophelderend De Britsche scheepvaart voelt zich op de wereldzeeën met meer veilig en kruipt weg achter een neutrale vlag Dergelijke misleidmgsmanocuvres zullen de Ëngelschen nauwelt ks kansvol achten Daarom komt de aag op of de Engelschen een dergdelyke vlaggenzwendelanj in scène zetten in de hoop dat daaruit bij gelegenheid eenigerlei verwikkeling tussschen Duitschland en een neutrale mogendheid voortvloeit Wanneer het voor beeld van de Canadian Cruiser school mocht maken zou het een zaak dcT Amerikanen zijn om er zorg voor te dragen dat het misbruik van de Amerikaansche vlag door Britsche gewapende kpopvaarders de veiligheid van de Vreezame Amerikaansche scheepvaart niet benadeelt Van dit zakelijke gezichtspunt beschouwd doet zidi de interessante actor voor dat Canada zich klaarblijkehjk onder de vlag van de Ver Staten veiliger voelt dan onder de Britsche vlag Bij geleaemieid van den ruilhandel der torp doboot agers hee t de Amenkaansche regeering immers reeds voor vele maanden een hypotheek gelegd op de Britsche vloot Engeland moest zich bereid verHl en om zijn vloot naar Amerika te sturen zoodra de thuiswateren niet veihg meer zijn Dit perspectief a zaker niet zonder effect op de denkwijze van de Canadeesche reeders geweest die den gezagvoerder van hun schip by wyze van voorzorg bevolen hebben van vlag te veranderen Het incident toont dus hoe de kansen van het moederland in de Bntsche dominions aan gene ztjde van de zee worden beoordeeld De Diplo over de Canadian Cruiser De Bntsche koopvaardijscheepvaart 1 naar de noodlottige ontmoeting tusschcn het onder de vlag der Ver Staten varende itsche s s Canadian Cruiser en een Duitsch oorlogsschip aantoont tot een meuwe l jzmider kenmerkende tactiek overgegaan schrijft da Deutsche diploma tischpolitisc4ie Korre spondenz De Correspordente meent dat de kwestie uiteraard niet alleen interessant is omdat hieruit blijkt dat de tyden van het alle zeeën be heerschend Albion thans voorbij ziin Niet zonder reden zoo zegt de Diplo hee t de betrokken Canadeesche reederij ZH juist van de Amerikaansche vlag bediend hoewel het haar stellig büékend is dat juist de Ver Staten zich steeds tegen een misbruik van hun vlag verzet hebben Ond r de verschillende landen van = Bntsche nik schijnt zich vooral in Canada de overtuigin te hebben vastgezet dat heden ten daee de bescherming van de Ver Staten meer waard is ytn die van het Britsche wereldnjk Nog sterker zal de overweging gegolden hebben dat het voeren van de Amenkaansche vlag indien het op de een of andere wijze tot een incident zou komen voordeelen 7011 kunnen opleveren welke wellicht ruimschoots tegen het verlies van het nD opwegen Vervolwns wijst de Diplo erop dat h H stee b de bedoelin van de Brit sf h polifaek ceweeat is in dezen en in voriw oorlogen geen middel onbeproefd te laten an haar cgen zaak oo vreemde schouders te laden Is het tot dusver het Faroneesche vasteland met znn verschillende volkeren geweest dat onder steeds n eiiwe constellaties telkens weer tegen den vijand Enoeland moest ojptrekken thans past dit in de eerste plaats voor de Ver Statep Albjd weer worden nieuwe midd len en wegens bedacht om met de methode der propaganda of andere trucs in ied r ral echter met behulp van vervalschmg en bedrog de Ver Staten bii dezen Ei elschen oorlo te betrekken Ook het eval v de Canadian Cruiser be Oort ten slotte in de e cate crie van de Bntsche aorloffipianjten thuis AanotJfen ap andere Bcltepen Duitsche laagK afMan Mioniinenwerpcra hebben Zaterdagochtend op den AtlanfaEchen Oceaan ten Noordwesten van Schotland een groot Bntsch convooi aangevallen een stoomsdup van 7000 brt tot zinken hepen van elk adigd Het af gebracht en twee schej SOOO tot zwaar beschai weervuur der Engelschen wak krach tig maar kon geen schade doen ontstaan Ook IS op 100 KM ten westen van de Schotsche kust een ander Bntsch convooi aangevallen waarbij twee tankschepen b or Duitacbc bommen werden getroften Volgen thans ontvangen berichten is op een van deze schepen een ketehnslallatie ontploft door een voltreffer terwijl ook de scheepswand door een bom werd ingedrukt Het tweede tankscfiip kreeg twee treffers c den achtersteven Duitsche lange afstandsbommenwerpers zijn Vrijdag ook tot de Faroer doorgedronger Zij ontmoetten een m Engelschen oorlogsdienst staand schip bij Thorshavn Het schip zonk na de ontploffing van een bom van gemiddeld kaliber binnen een minuut aangezien de bom het schip in het midden openscheurde Lichtere bommen werden nog geworpen m een fjord van de Faroer op een klem schip Van het resultaat kon echter mets wprden waargenomen Op de Middellandsche Zee bombardeerde het Duitsche luchtwapen in den nacht op Zaterdag en in den loop van Vrijdag Britscjie oorlogs en koopvaardijschepen m de haven en op de reede van Benghasi Een vliegveld 1 n de nabijheid van de kust en opruk 1 tende colonnes op eeA weg door den woestijn werden eveneens met boon men bestookt en met de vuurwapens beschoten De achttde aan het Suezkanaal Het te Cairo VE schiinende bla Al A h r a m publiceert bijzonderheden over de schade welke het Duitsche luchtwapen m het Suezkanaal heeft aangericht Hieruit bh kt dat men er nog steeds met in geslaagd is de aangerichte schade te herstellen Ooggetuigen die uit Port Said m Cairo zijn aangekomen deelen mede dat sinds 9 Februari het geheele scheepvaart verkeer door iet Suezkanaal stil ligt Sinds twee weken probeeren de Brit che autonteiten tevergeefs de twee ezonkeii schepen uit de vaargeur weg e halen Htdp aan Canada gevraagd ARTIKEL Bloem Boter of maiganne Brjindstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Brood Eieren Gebak Gort Gortmout of Grutten Havermout Havervlokken Gort of Grutten Kaas Koffie Petroleum A U Thee Vleesch 7 Vleesdlwaren A 91 iZcep Verklaring De Britsche minister vqpr de Vliegtuigproductie Lord Beaverbrook he ift gisteren voor de radio een oproep tot Canada gericht waarin hu verivlaarde dat Engeland op zee groote verliezijn aan vrachtschepen heeft g Uden Het IS thans de beurt aan Canada om evenals de andere dominions Engeland te helpen Men verwacht van Canada dat het niet alleen levensmiddelen en wapens Voor Engeland ter beschikking stelt doch dat het tevens deze rroductcn met eigen schepen naar Engeland vervoert BELANtanjU TAAK ï ww HBITTERS KH VLas TOORRAMN De bctCekcnis van het v lag uhuidiMn tijd nu de aanv katMS vrijwel cnmogelijk iTL den sterk gestegen GehnÜ wev ers Cn touwfabrikanten S katoenen garens thans zij ig deels aangewezen op galens w Er zun derhalve veel gnxitSï veelheden van deze buinensltM wonnen spinstof noodig gew voorheen het geval wa De sterk vergroote behoeft een zorgvuldig gebruik van ischikbare voorraden Daarom fcnoodig dat de overheid over aH voorraden zeggenschap veikriiBtD toe werd onlann door de s t unen van het RijkstexUelboiM Arnhem een voorschnft uiteevaaiS dat verbiedt vlaslint en v asafw b V bolraap en vlasbaard en feii2en kaardenafvallen m vooraw hebben Dit verbod geldt niet voS geschrevenen by de t ederl ij Akkerbouw Centrale te 3 GraïTST of b de sectie Unncn van hel ifl textielbureau te Arnhem EvSSwanneer de voorraad vlailmt ollwafvalleh winder is dan KM fc Z ieder die niet 1 ingesehreven n Zvoorraad heeft van meer dan 10 IS vöplicht daarvsm voor 1 Mmh S opgave te doen aan de sectie ImjZvan het Rijkstpxtielbur au WüW plemlS Arnhem Dnhgend wordt aang a n de m gave zoo spoedig mogelnk te dooi b iVn met orze vlasvoorziening gn belargen gemoeid Door een goed Z bru k onzer voorraden wordt iS alleen bereikt dat de fabrieken kinnen voorwerken er dus geen arbeid behoeven te ontslaan maar ook ba dan voldoende oogstgaren worden vaardigd wat m staat ste t m ij zomrr mach naai te oogsten en te dot schen Ieder die vlug en duidelOtJn zijn verplichting tot opgave voMo werkt dtis mede aan het behoud v werkgelegenheid en aan een goedii gang van zaken op het gebied ds voedselvoorziening die bemoeifttj wordt wanneer de dorschmar hines iwt zoudon lnn en f raa p ECONOMISCH FRONT OPGEUCH Zaterdagmiddag is m het gelwif voor Kunsten en Wetenschappen ü Ltrecht het Economisch Front Ofi richt De vergadenng werd door ttmii I onderden aanwezigen bijgewoond Na een inleidend woord van den lader van den Raad van Volk nuishou ding der N S B den heer W O A K ter was het woord aan den heer ir W L Z van der Vegte leider vin M Economisch Front Ir Van der Vegte betoogde dat naaS de in een verbond gebundelde aiti ders naast de tezamen opgestelde btwerkers van den bodem m nauw w band met de middenstanders de onder nemers éen front moeten vomwD a lé Econoriïfecn Front Hierna sprak de heer F D Brmdi over het vervoerswezen m Nederlani MAN TE WATER EN VERORONIBI HOEVEELHEID V p boter of margarine of 200 gr vet Eenhe id Vfste brandstof 1 kippen of eendenei 1 rantsoen 1 ons 50 gr schecrze of tube of pot I kilogram 50 gram t rantsoen Vrijdagavond laat is de SI in l caféhouder A van Roosmalen van öt Prins Hendnkkiade te Rotteriak aldaar tengevolge vi de duistema ta het water van de Isjmingshaven loopen Hoewel d drenkeling enkele toegeschoten burgers uit W water werd gehaald was de dmt reeds ingetreden Het stoffeluk ovaschot IS naar het Zuidemekcnlna vervoerd