Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

fjgEPE BLAP MAANDAG 24 FEBRUARI 1941 LF DOODEN bij autobusramp wilder NIeuwerkerk a d IJssel ij agen van den dienst Gouda Rotterdam door stuurdefeqt van den hoogen dijk in de rivier gereden Chauffeur en tien passagiers Iconden gered worden Drie mannen aas wier kordaat optreden een aantal passagen de red n dankt Van Unks naar recfats J C Huisman J Sctunitt en A v Ophuiaen M hd atnr nm wafm vaa dca dtoast Goada IwdM tUradktad ondn d fMMcntc Nkvwcrlwrk ffi UmA mm aatobMnap raa groolea oanrang rtsoonmtlkt Ia uil faart ttortta da wafaa Taa dca hoogca d dca Und ia De JgéÊ0U ca tlea fauitteadea sl a rtOit en wd op dca kaat iduMMa l di paaaagkn siHi Tcrdboakca Aaaraakdi koa a se doodcn wordea ca toaa aiMi tetfca hst rallca vaa dca avoad de bovea water had trof ne aoi yifl pedtoaca b het Tocrtni tercas de oaxekarheid die dca icl celea dag bestaaa had Jmw de Vraag lieeTeel penoaca ia de bas nfbn werd opgeheyca ongeluk De paaltjes geven den weg aan dien de utobus vol e Men net de sporen van de banden De bus is onder water verdwenen J Biiijit uit Dordrecht een eepboot met een aj boord gekMnen Verder hulp was J Sen kc het Den t u d ti k i R d a d jr aan oet van en 4 t hrtt niet r er ia 1 de DE GEREDDEN Gered i n de heer W Baas slager t da IJsselioan te Gouda met vrouw M i jang zoontje de 31 iange meuWmofcer W van I oon wiens vrouw tot d lerdronkenen behoort tnet tv docMertjea iMt 2 en 3 jaar de M JaHg n e r W Heifcoop v Uden a Moordrecht mej J C Kool M Kim k het IS jatig meisje M Holkmoii uit Moordrecht d 13jonge jmgen A Kunster uit het t deiik te Hoordrecht gevestigd Gere Weeshuisttt Rotterdam en de chau eur de 40ium T de Redelvkhetd uit Capelle d U el Van de gereddm zijn viw in het van mraon ziekenhuis te Gouda opgenop n de beer Van Loon die een hoofdJa een handwond heeft 2yn beide ochtertjes die niets mankeeren madr to olMervatie liggen en mevr Heikoopj a Uden die gescheurde handpeezen Voorts was naar het ziekenhuis Iwracht mej Kool maar deze had chts een handwondje en kon na ver wnden te zyn naar huis terugkeeren vyt minuten over half tien was de atobus uit Gouda vertrokken een dep Ë te aan veertig personen plaats ende wagens van het bedrijf van r van Oog uit Capelle a d Ussel FEUILLETON Nadruk vcrbodea HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN f Ja iri zQ aoo vaak ik hem r naar vroeg ontweek hij mil Nu beweerde hü dat zijn oudi rs l ejjBidt haddeo hi diarom niet had wmai spreken Dan weer vond hU W andere uitvlucht totdat ik wan Ouwend werd Wa ni ir wa dat vroec de com i i ria gemteresseerd Zij dacht een oogenblik na Ongeveer drie tnaanden geleden Aha zei hij en toen zü hem vrajNid aankeek wenkte hüi Gaat u wWer atatublieft om in KiadAw te komen dat niet opmerkte Uc was toeh eerat tai Berlijn en daardoor Wm S niet opmerkte De was loeft IP t het eerat tai Berlijn en daardoor het zeker dat ik l m uit het j y wat Jl vwtoor nt kwam pas een aa hmn in Kladow aan a bovpatiging van gverraoed i t aoderdrukte haar sKUcen Mijn wantrouwen giiig a voort rw rd zo Lgroot dat ik hem op een t heimelijk volgde toen liij weer fa naar huis ging Btf had loo n die dén dienst tusschen Gouda en Rottentam onderhouden Het was de eerste dienst op Zondag en ook de eerste dienst na vijf en een halve maand van den chauffeur T de Redelijkheid uit Capelle a d IJssel die ziek geweest is en na zijn herslel op dezen oag z n werk hervatte Met de gewone regelmaat slingerde zich op dezen mooien ochtend waarop het zonlichf zich door den nevel poogde te dringen en het landschap in vrlend lljken schijn zette de autobus over den dyk vlak langs den Hollandschen IJssel die in den rustigen ochteiKl m Lichte rimpels tegen dea hoogen dgk kabbelde Moordrecht werd bereikt passagiers stapten in en uit en voort ging het weer Twee en twintig personen waren het zooals eerst veel later vastgesteld kon worden die in de bus zaten 10 dames 2 meisjes 5 heeren 1 jongetje en 3 kleine kinderen benevens de chauffeur Er bevonden zich echtiiaren met kinderen onder en alleenreizenden en het waren voornamelijk slreekbewoners die op weg naar familiebezoek waren en ook inwoners van Botterdam die tudelijk elders wonen Het stnnr weigerde Talrijk sijn de iMtchten tassehen Moordraeht en Nieuwerkérk en vlaK voor soo n aUngering ontstaad te elrca tien mlantên voor tlea de ca Wat zag uT vroeg Hagemann hoewel het antwoord hem niets nieuws kon brengen Zy haalde diep adem s Ik aag Hilmar in gesprek meteen meisje dat ik niet kende Zi gingen samen den weg naar Havel op enÖc kon er niet aan tw elen wat er tusschen hen bestond Ik had het plan hem tot verantwoording te roepen maar ik wilde alles vermijden watieek op jaloezie Ik ging naar Ham bièrg terug ea pas Maandag daarop toen wü onze wandeling langs den Alster maakten vertelde ik hem eerly k wat ik had gedaan En hoe gedroeg Hilmar Vischerzich daarbij T Hij w s derst geschrokken maar boeifel het hem erg pijnlijk scheen tezü bestreed hU het niet en dezeeerlijkheid verzoende mij weer Ik hoopte toen nog dat het een voorbygaand Iets bij hem zou zyn Het vielmij alleen op dat bü vaker naarBerlijn ging Intusschen had hij mijreeda verteld dat dit vreemde meisje een dochter was van een buurdame Ingeborg Oegener Zü brak af En wat gebeu e er verdesTvroeg de coinihissaris onverbiddemk Het Icwam tot Iteftige nniea tuaselien cns Qc bezwoer hem dit meteje op te gevsB Qc liield van hem en ia het niet het recüit van de Uethebbende vrouw om voor haar liefde te steüden To n kwafn die laaM Zimdag Qc wist dat Hilmar naar ons tittaai ACHT DAMES EN DRIE HEEREN VERDRONKEN Da dooden xiJD de 61 jarige beer 4 J Marea winkeUer in Ijxervarai in de P e Booftstraat te CkHida en aljn jariga aclilcenoote D Maiee Maters 4e 4SJarige testleiailieMer A Kerver es xiin noeder de 7t jarige merr O Kwvervaa Bntam iMslden te Moordredit de 54 Jaiige mevr M Iff Petetaon en laar l jarig doeliter H Frtersim bddm oit BattcMaa de CO jarig beer H Nabbriing ntt Unaebotea da WJarige mevr ML de Haan vaa VHet nlt Botierdam da M jarig MVT A iraa LeoB Tolneabarg Bit Moofdrcebt het U farig meisje G t d Benrel t Moordrecht en de M jarige mej A Stam hniriwndster te Den Haag Da toestand van de vier in het siekeahais ovgenomenen ia gmstig tastrofe Op een kilometer vik het bij de rivier gelegen gedeeltr van Nieuwetkerk v 6ór Koitenoord gebeurde het Juist op de plaats waar de weg naar rechts buigt trad en defect aan de stuurinrichting op Vijftig kilometer bedroeg de saellieid de gebruikelijke vaart waÉrmcde de ervaren chaoffeius die den weg door en door kennen rijden De wagen luisterde niet meer naar het stuor reed recht door ea mrt onvraminderde snelheid sdïoot bij op een pont waar de IJssel vlak langs den dijk stroomt de steile billing van den zeven meter boven het wateroppervlak uitst enden weg af recht op het water toe Met een zwaren klap die tot ver in den omtrek hoorbaar was stortte de autobus tegen den ijzeren wand van een op tien meter uit den wal ▼ oor anker liggend seliip Door den sciiok teruggeslagen maakte de wagen een vollen slag op zijn zijde om om daarop in het water weg te zinken Nog even bleef bet achtergedeelte boven het oppervlak maar snel zonk ook dit weg en een oogenhlik later verdween de bos om op den rivierbodem zes meter onder water op de wielen terecht te komen De wagen viel op het anker dat los ioeg waardoor het schip enige meten afdreef De autobas inram gedeeltelijk onder het vaartoig te staan In Azië wilde gaan en ik wilde dat alles voor dien tüd tusschen ons In orde zou zijn Iks ong bij hem aan maar hij was voficéfnen vervuld van het andlere meisje Wy hadden een afschuwelijke scène en scheidden l oos De herinnering aan dit oogenblik had haar diep ontroerd De totnutoe met moeite teruggehouden tranen kwamen tevoorschijn De commissaris wist dat het nu het verstandigste was haar te laten huilen Hij wist uit ervaring dat zij nu als hij haar hard aanpakte voor goed zoü zwijgen Het duurde lang voordat zij zich weer had beheerscht Hij knikte haar vriendelijk toe Spreek verder vroeg hij Zij droogde haar tranen en snikte een paar maal heftig t ea volgenden avcmd ging zij voort hoorde ik dat Hilmar onzeauto had geleend om naar Berlin te gaan Ik Vermoedde wat hij in Berbjn wilde doen afscheid nemenvan Ingeborg Degraer en bet meisje zou hem absoluut tot een bindende verplichting weten over te lialen Datwilde ik verhinderoi U reisde hem nat Ja met den avond D trein ea daardoor kwam ik nog vroeger fai Berlijn daa hi Oc giI naar Kladow en wachtte op hem Uc wachtte arenlaag en toen stond hif plotseling voSr mij Rij was buitengewoon verwonderd mij te zien Hij maakte mij de Jbeftigste verwiiten en beweerde dat Kraaig optredea Vaa i ddpper Even sluitu zich de iven dan verschijnen aan alle kanten drenk ngen aan het water oppervlak ipartelend in het ijskoude water om hulp roepend Het IS zooals achteraf zal Uijken een ernstig ongeluk maar er is to ih een groot geluk dat de helft der inzittenden het leven redde de aanwezigheid van een schip en nog meer het feit dat de sclupper J Schmitt uit Rotterdam het ongeluk ziet gebeuren en een resoluut man blijkt iie onmiddeUijfc te hulp koml Meteen springt hij in d rodboat en reeds na enkele meters is m l il de drenkelingen De steil oprijsende zware basaltetecnen liiedan w aig of geen houvast en men ia daarbm aangeweaen op de hnlp vaa het water alt ledor die kan kiemt sieh aaa da roeiboot of aan de toegestoken spanen vast Ook liaken iHe toegesnelde Iraeehten van den schipper toest en Irieden g ed dieajrtea Saéunlg drcnkeüagea IIHsehen aish op aadetea trairt da 8eldpp i binnenboord Zo veel als hij ar lean opnemen brengt iiij naar ijtt sehip waar aQn vroaw ea de opvareodea van eea tweed boot klaar staan om d gtredden ver te mxattk D roriboot kecri tenit want nog meer peraonen apaitalaa Om hnn teven D tweed todit brengt d redding voor de overige personen die aeg ia het wat r Ngcen én ala ook lÜ aan boord genomen dln Is er alemaad meer ia de rivier te siea Sndhnlp Het betreffend dijkgedeelte is os belrauwd maar de naastbu wonenden hebben dén klap gehoord en oolc eenige voorbijgaande fietsers snellen toe Van den kant of is geen hulp te bieden maar aafi boord is men terstond in actie Het publiek leeft in de veronderstelling door ont ekend ieid met de grensscheiding dat het ongeluk onder Moordrecht is gebeurd en door inzittenden van een van den anderen kant komende autobvs bereikt het eerst Moordrecht het bericht van het gebeur de Dokter J D van Westendorp laat onmiddellUk de geneeskundige afdeeling van den luclrtbeschermingsdienst requireeren en met deze mannen en de politie frekt hij er direct op uiL Gek de heer J Dirkzwager van de luchtbeschermmg gaat met zijn auto mede Burgemeester K H Brandt uit Moordrecht spoedt zich eveneens snel naar de plaats Vah de ramp en neemt de leiding van het reddingswerk De G G D te Gouda wordt gewaarschuwd en uit Nieuwerkerk komt dokter S J Hage als eeif der eersten ter plaatse Zoo wordt er vlug en goed hulp geboden Het UUkt dat men dertien per sonen aan Inmrd heeft onder wie ook de ch offeur Allen zijn verkleumd e nigen hebben water binnen geliregen en sommigen hebbtn bloedende verwondingen van glasscherven Voor vijf die gewond zijn of zooals de twee meisjes van twee en drie j ar die speciale venorifing be ioc ven is vervoer naar een ziekenhnis noodig De auto van den GG D br inBt hen in twee ritten naar het Vfin Iterson riekeahois ik Gouda Vijf andeVea en de chaufenr buiken er vrij goed afgekomen te sljn zij worden in de omgeving ondergebracht Twee dames zijn boiten kennis De n edlci trachten hen met kunstmatige ademhaling bij te brengen maar de levensgeesten sUn reeds geweke Bo niet te bereiken Terwul men zic h aan boord met de geredden bezig h udt gaan anderen met roeibooten naar de plaats waar de autobus is verdwenen en met lange stokken tasten zij de omgeving af zoeken naar andere slachtoffers en met dehaken ruiten en heit dakluik van de autobus inslaand om aan mogelijk nog levenden eenftuitweg uit djS autobus te verschaffen Het is vergeefs Zoo diepis de autobus weggezonken dat het onmogelijk is het voertuig te bereiken Slechts enkele voorwerien worden opgehaald Later verschijnen succ ievelijk vier lichamen aan de oppervlakte die terstond geborgen worden ttaar er Is inmldde ls zooveel tu l ve loopen dat men wel weet dat geen hulp maer baten kan Het zljnjomgekd nenen die door den stroont uitfde autobus zijn gestuwd Op baren ïi rden zij aan boord gelegd Dan begint het drorf transport De uit Moordrecht medegekomen auto van de loditbescherming brengt de ik hem naging en op dat oogenblik steeg een zinnelooze haat in mij op commissaris Hij keek haar wantrouwend aan En daarom liet u zich door iets van juw stuk brengen vroeg hij twijfelend Neen antwoordde zü ik rende weg Ik weet niet wat ik allemaal inde volgende uren heb gedaan Ik heburenlang door de straten geloopai totik s morgens in een cafe aanlandde dat geopend was Ik had hanger en bestelde een ontbijt Toen werd ikzeldzaam kalm Ik kwam tot een besluit Ik hield te veel van Hilmar dan dat ik hem aan een ander zou gunnen Ik besloot hem te dooden Geen spier in het gelaat van den commissaris vertrok Geen kleinigheid stelde hü vast Ik wachtte tot de winkels geopend werden ging zü voort enkocht dan in een zaak het was geloofik in de Joachimthalerstraat eengroot breed mea Toen ging ik naarKladow terug Maar ik durfde Hilmar niet openlük te ontmoeten De commissaris leunde een weinig achteruit en bekeek haar met openHjke verbazing Zoo zei liü na Immen wü aan het hoogtepunt van ow verhaaL Zü Iceek hem weUelend aaa Het leek haar toe als lag er spot in zün stem Haar aiü zag een ernstig gezicht Ik stond tegenover da villa van dachtotfers naar het RJC gymnastldcgebouw te Nieuwerkerk waar ae voorb ig worden neergelegd De helpers uit Moordrecfat krijgen inmiddels hulp uit Nieuwerkerk De burgemeester van die gemeente de heer F Jas Is ter plaatse gekomen om de noodig maatregden te treffen E H BX ers zijn er de rUksveldwacht van de brigade Gouda onder leiding van den t gade commandant A Jacobs verschijnt eveneens Het publiek wordt op een afstand gehouden het onderzoek naar de identiteit van geredden en slachtoffers vangt aan familieleden worden gewaarschuwd Aantal paangiers lang iml elcead Dan beginnen urea van pijnigende Maefcertidd Ue den ganschen morgen en middag duwt ea die ontstaat nit de vraag hoeveel mensdien er in de bus hebben gezeten Men komt langzamerhand al dnort het gemimen t jd voor de identiteit dtfiniUef vartgesteld is wel op de hoogte wit de geredden en wie de verdronkenen zijn maar men stolt eiken keer op de vraag hoe groot het aantal passagiers was De chauffeur weet het niet niemand weet het Langzamerhand dringt het gerucht van de ramp door Uit de omgeving komen de tjewoners naar den Usssldijk en ook verschynen er familieleden die op het hooren van het bericht naar Nieuwerkerk zyn gesneld Sommigen ontvangen het goed nieuws dat hun verwanten gered zyn andéten wacht m het Nieuwerkerksche getwuw waar de dooden voorloopig rusten een droeve ervaring Ook komen er famiheleden die noch bü de omwonenden noch in het zie4 enhuis noch onder de dooden hun verwanten treffen Zoo wordt hst vermoeden tot zekerheid dat er nog meer dooden zyn en later op den dag telt men dat het er nog vijf moetrat zijn De anto gelicht Het wachten ts op een diuker en een bergingsvaartuig die inmiddelq gewaarschuwd zijn Om 4 uur arriveerde een bok en een half uur later kwam duiker aa boord Het gmg nu vlug pm S uur al gmg de duiker water die rapporteerde dat er was inmiddels vloed geworden ze ven meter water stond Viermaal is de duiker afgedaald om kettingen wi takels om de bus te bevestigen om om zeven uur had men den wagen boven water Toen kreeg men zekerheid in t voertuig vond men nog vijf dooden Ook deze zyn m het R K Gymnastieklokaal opgebaard Ds autobus is een eind verder op den kant gezet Aan een zyde waren alle ruiten vermeld maar overigens was er uiterlijk met veel schade De wagen 13 ten behoeve van het onderzoek in beslag genomen en naar een garage gebracht Een sptuurdefect moet naar de bestuurder mededeelt de oorzcak geweest zyn maar of de stapg gei roken is of dat het wat anders was zal men by het nader ond zoek earst kuiuien nagaan Chanfienr vertelt Op eens was de bus stuurlooe vertelt de chauffeur de Hedelijkheid die re jarenlang op dU traject rijdt Hij was aanvankelijk gebel ontdaan maar medische hulp en d liefdevolle ver Vischer verborged door een boschje Qc wachtte daar een eindeloozen tijd en het was wel twaalf uur toea ik Hilmar eindelijk uit het huis zag Icomen Hy was niet alleen twee mannen vergezelden hem ik kende hen niet Daarom bleef ik voorloopig in mijn schuilplaats en dat was het domste wat Uc kon doen Waarom vroeg de commissaris Omdat ik daardoor mijn vergissing niet opmerkte antwoordde zü want toen de twee mannen eindelijk waroi gegaan sloop ik voorwaarts Hilmar stond met zün rug naar my toe en ik stakl Hy zei niets meer hijzonk dadelük op zyn knieën en vielopzy Pas toen zag ik mün afschuwelyke vergissing Het was Hilmarniet het was een andere man dien ikniet in het gezicht had gezien het waszün vader De commissaris bekeek ijieinzend zgn monocle dan maakte hü een handgebaar Juist over het belangrükste gedeelte van uw verhaal loopt u heen zei hü Vertelt u die moordscènetoch uitvoeriger Zü keek hem ontsteld aan Ik kan niet commissaris Ik was ook veel ta iq gewoi den ik weet geen détails meer ik Nu goed knikte hü wat deedu verder Ik vluchtte totdat ik een autobw ontmnptti welke mti naar de stad bracht t t ox ik moest og lang pleging bil kennissen aan den overkant van de rivier op den Ouderlcetkschen oever hebben hem ve l goed gedaan er hij is re da aardig opgdmapt als wii hün s ndddasi even opzoeken mD bas reed segt kQ mat d gdbmifceUjke saelheid na M SS K M m alles verliep aangjud Taea ik bil t ingaaa vaa dea boekt aaar rechts draaide vedd Uc dat het staar niet meer lolstecd AatwtuUsch diaaid ik nog awer aaa het staar maar het hldp al t N g heh Ik de remmen aaageaet maar int ongelnk was alet te eorkonmi J e dijk week immen at ea de wagea ging redbMoor loedat al direct de wielen geea gnad meer haddea ea het vomniK vwvtdgeaa aaar Itieeden tnimelde Door de deur ben ik er uit gekomen zegt De Redelijkheid of deze opengesprongen is of dat ik uit gewoonte aan den beugel getrokken heb dat weet ik niet het ging alles zoo vlug Eenmaa iMven heb ik me aan bet soliip va geklampt tot ik gered ben en ook kr ik nog het in de tmurt drijvende je getje pakken Alles byccn heb ik v eenige minuten in het water gelege WeUioht zijn ook anderen door deur naar buiten gekonven Het is a met precies meer na te gaan en ook geredden kunnen het met zeggen Vi staat vast dat inzittenden nog ruitt ingeslagen hebben en ook hierdoor zijn er naar buiten gnomen In enlcele seconden gebeord Schipper Sclanitt die met zijn kordaat optreden zulk kranig reddingswerk verricht heeft zag het ongeluk gebeuren Ik stond achterop het vaartuig vertelt hij en keek naar de aankomende bus die de bocht niet inging maar rechtdoor de dyk kwam afzetten In enkele seconden was het gebeurd Voor de wagen het water bereikt had stond ik al in de boot en daardoor was ik er direct bi Het was gry pen die je gr ipen kon tot er niemand meer bij kon en toen naar boord terug om even later de nog overbUj venden op te halsn Hoe precies de situatie in het water was weet ik niet maar ieder die ronddreef is lueden de bus sténd diep en kon er niet bü komep ganschen dag groiepten menschen by de plaats vaa het drama samen het droef gebeuren besprekend Men wees elkaar de gleuf die de autowielen in de kleihelling Van den dyk gemaakt heeft en die het eenige is wat ter pla tse herinnert aarkdit ont aoht in rd heeft 4 is dat deze ege groote zettende ongsluk dat roi zoo meriige familie Uit e drama dat bet grootste streek zich heriioert ontroenng gewekt De heer Peterson direteur van dt cargadoorstirma Petersor en Hauchmann te Rotterdam wiens vrouw en dochter tot de slachtoffers behoofen reisde toevallig zeU niet met de bus De familie logeerde s nachts te Gouda en terwyl de dames met pe bus waren gegaan had de heer Peterson ditmaal den trem genomen Bij het lichten van deri wagen is ook de nvieipolitie te Rotterdam die op verzoek had gezor dat het l ergin0H materiaal na ar Nieuwerkerk kwam met een mototboot aanwezig geweest De Rotterdamsche verkjeerspolitie zal de autoiius onderzoeke 4 trein v md8 was ladelük weer die eerder fit er intua moed toe de hü en nu wachten voordat er een Hamburg ging Pas s ik weer thuis Ik ging uit en zocht Hilmar op was teruggekomen Vertelde u hemschen gebeurd was Neen daar had ik Zeldzaam antwooi verborg hü zün spot niejt meer dat u nog moed vond Hilmkr te ontmoeten na zulk een daad qa een moordt i haar in ver elf niet meer llang aarzelen Deze woorden brach warring Ik begrüp het nuzei zü eindelük na Ik weet alleen dat oi s gesprek ergkalm was Ik had het euttelooze vanmyn strüd ingezien De commissaris antwoordde niet Hü keek haar alleen met een zonderllngeo blik aan en drukte op een schelknop Dadelyk werd de deu der voorkamer geopend en de beambte di buiten dienst had kwam binnen Hé gemann keerde zieh naar hem toe Hilmar Vischer moet hier gebracht worden Ja commissaris Toen de deur gesloten werd voelde de commissaris plotseling Herttia Larsen s hand op zün arm Wat wilt u dot Hü scheen verwondi id te zün tWonit vervolge