Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

TWEEDE BLAD 2 MAANDAG 24 FEBRUARI Uit m Bger tüden GOUDA HOLLAMDIAAAH 4 1 Vlot spel met ruim overwicht der Gouwenaars Overdaad üan kansen werd slechts matig benut ▼ as B 4B W diar peneen In am gt HSmf van M at ruaivM M ÜMK gtMHigMiattiif ai vtffec av amte iiniuang w borgamMa tar dMr fiam trt t M JAAB 0EL8DKN i tot notaris binnen bet eiit HeercnvaeB ter standOamdiik mecnte Opsterland gpnqrt candidaat notaris te rk aan dea UiieL M JAAB OBLCMN Vit Moordrecht Gtotemacfat om tredu brif twee werd in de houtzaaemolMi met b behoorande meubelfatirieli J3 Snelle gelegen tuascfaen MoiHXlTedit en Kortenoord gemeente Moortlredit brand ontdekt die snel om ieh heen greep De genaar van den molen die beneden den molen met vrouw en drie kimlerett in diepe rust lag werden uit den 4aap cewekt en moesten hals over kop bet brandfiid PMeed verlaten tonder iets te kunnen rrfdden De molen en de fabriek waarm zich oek de Veraedschappen bevonden van tien daar werkzaam lUnde meubelmakers verbrandden gtdieel en wierpen in het nachteUjk uur een her rooden gioed tot ver in den omtrek Niets is kramen worden gered De eigenaar was laag ges ureerd De spuit uit Moordiedit is op het luiden der klok uitgerukt en heeft flink aasirtentie verleend waardoor het mogelUk is geworden het belendend perceel waarin de meesterknecht der fabriek woont te behouden Verstrekking van schoolkleeding VOEIO lAAB A MO KINDEBEN m LEnMNGSniKKEN UI EKEIKT In 1940 is evenals vorig Jaren kleeding verstrekt aan schoolgaande kinderen der q ienbare en btjzondere scholen voor lager onderwy Verstrekt werden klompen kousen n onderkleeding flanellen hemd directoire ondeitiroek en in de wintennaanden bovendien hemdrok en borstrok Katoenen hemden werden dit jaar niet verstrekt deze worden aoo goed als niet meer gedragen De gebruiksduur der verstrekte arti keien bedroeg voor klompen 6 weken voor kousen 3 maanden voor onderkleeding 6 maanden Het totaal aantal aanv bedroeg 1842 waarvan er 242 o werden afgewezen In November bleek bet bedrag ad 40 0 dat op de begrooting wat geraamd niet toereikend te z n Omdat de pruzen der goederen steeds stijgende waren werd de post met 1000 verhoogd Aan 012 v j 1000 kinderen werd achoolkleeding verstrekt waarvan 523 van openbare en 389 van bijzondere diolen Uitgereikt werden 1825 paar klompen 871 paar kniekousen jor ens 141 paar kniekousen meisjes 556 paar lange lichte kousen meisjes 261 paar lange zwarte kousen j en m 541 flanellen hemden jongens 825 flanellen hemden meisjes 829 directoires 635 oiderbroeken 299 borstrokken 308 hemdrokken Totaal 8191 stuks paar De kosten bedroegen ƒ 4 841 23 Het grootste bedrag dat voor één getin werd uiteeceven bedroeg f 42 97 vorig jaar ƒ 32 87 Per kind werd gemiddeld uitgegeven f8 J2 vorig jaar ƒ 3 08 terwöl het hoogste bedrae dat aan één kind werd beneed 114 0 bedroeg vorig Jaar ƒ 8 JB Feest in Ons Genoegen ZEER GEANIMEERDE THE DANSANT Elf SOIHEB VOOR DB SOatTBITSLBDBN Nb het do r de tijdsomstandigheden niet mo IHk was het gebmikelpe nstenavondfecst te organfaeeren heeft st bestuur der SocJlleSt Ona Geroegen haar leden en hidigenooten leren op andere wözc ri enheid boden n feest te vierea Eo dat ia n enthousiast feest gewerden waurïi i een groot aantal leden heeft deel rnomen nder leiding van den bekenden p rencier Theo Moens zön er een lé dansant en een soiree geoi anl erd waaraan een uitnemend dansork t en meerdere arfisten hmi medewerking hdbben verieem Van hen bebben de bekende harmonkaspcelster lohanna van Eek en het danspaar lï xandra ei Norèl zich virtuozen op un terrdn getoond terwöl Theo woens ïk wederom als de enthou aste Mder en cabaretzanger heeft doen kennen Was in de middaguren het bezoek maar matig het avondfeest bracht drmnmen danslustigen in de zal i der kocjete t die dow de imicbting yn rm petfecto bar een ander en veel l vendi er cachet had grioegen Den ganKhen avond heerschten daar een e duidelijk bewua hAben geleverd dat de behoefte n een efhte ongedwongen feestvier r o A in t den di wij thans beIrvm beslaat en dat het bestnnr er umi aan he t gedaan dit feest te iniseeren fee virrenden vonden bet wat T dat d Vn van elf de sluiift r m gebood w AT 1 AAR ANNEER Bleeke Bet met Jobaa Beesten Aaf Bouber Sylvain Ftwoa en rientje de la Mtf Aan anc aJ8 vat MMmtAarfBlaMM rrtn Sizta met Gustav FMaUJch fjouudaka Kins en Ibe Wcmar Aanvaiïc IlIS uur natta IkMtir Concert in Tirol m t ée WustKt Slngerknaben Op het tooneel Niotna en Co Aanvang t lS ar 18 fMr MS Of VcfgadeiMMal flanf KetlK Vasadering dassis Gouda Geici Kerk 26 Febr 7 38 8 0 nar Blanwe Kmis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederiandscbe Unie M Febr 7 J6 oor Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen tM Febr S mr Daaiël Cursus E H B O 26 Febr 8 mir Central Gecombineerdeledenvergadering voormalige Goudsche Reddihgsbrigade en Ned Centrale Reddingsbrigade bestuursverkiezing nieuwe afdeeling Ned Bondtet het redden van drenkelingen H Febr S 9 irar Voenualig BeateSeiiiMWiibais Eerste zitting advinbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 27 Febr tAt nar Vrjje EvangelischeGemeente Bijbellezing en bidstond 27 Febr 7 38 aar Leger des Beils Heiligingssamenkomst 1 Maart 7 aar KoBstmla Uitvoering gymnastiek en athletiekvereeniging Excelsior 1 Maart 3 aar Het Schaakbord Jaarvergadering afdeeling Zuid HoUand Nederlandsche Zwembond APOTHEKEBSDIENST Steeds ge end des nachts alléén voor rechten Apotheek E Gr ideL Lange Tiendéweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 Voorschot voor bijzondere scholen De Lager onderwijswet 1920 bepaalt dat de gemeenteraad elk jaar op verzag van het bestuur eener bqzondere school aan zulk een instelling onder voldoende borgstelling een voorschot verleent beloopende per leerling het liedrag en berekend over het getal leerlingen in het afgeloopen Jaar B en W stellen den raad voor dit voorschoi op de exploitatievergoeding te bepalen als volgt voor de scholen der R K Inriditing van liefdadigheid Lo op S 13 580 53 voor de scliolen dtx RiC Inriditing van Liefdadigheid u Lo op 959 40 voor de Prinses Jolianasdiool l o op ƒ 3 721 94 voor de PrinaeM JuUanascbool u l o op ƒ 1 271 voor de Joh Calvijnschool l o op ƒ 2 374 05 voor de Joh Calvijnschool mXo op ƒ 848 70 voor de Groen van Prinstererschool 1 0 op ƒ 2 550 16 voorde Westerschool l o op ƒ 2 946 40 voor de Graaf Jan van Nassauschool 1 0 in bruikleen gegeven sciiool Op ƒ la640 45 Nuttige excursie van schooljeugd BEZOEK AAN MEUBELFABRIEK Zaterdagmorgen brachten de leerlingen der hoogjte klasse van de openbare lagere school no 8 aan de Prins Hendrikstraat hoofd de heer J Torensma onder leiding van het personeel dier school een bezoek aan de in volle werking zijnde meubelfabriek van den heer J M Busje Onder deskundige leiding van den heer J Busje Jr werden de kinderen rondgeleid door de uitgestrekte zalen waar tientallen machines staan opgesteld en on efveer 125 man hun werk verrichten Hier konden de kinderen op him gemak zien en hooren uitleggen hoe van ruw hout de prachtigste meubelen zooals slaap en eetkamers tafela etc werden vervaardigd Na de beiichtigjng welke ruim twee uur duurde bood de heer J Bosje Sr de leerlingen als souvenir aan hun bezoek een fraai vulpotlood aan dat dankbaar in mtvangst werd genomen Voor de kinderen was het een prettige en leerzame morgen SPORT VmtTBAL Gouda s positie veel verbeterd MTLBVING VAN OLVMPIA HOUDT AAN GONCVRRENTEN VAN G S V VERSPELEN EEN PUNT Derde van GaaSa bQaa kan ioeB Er is gisteren wat de Goudsche elftallen betreft niet eens zooveel gespeeld want voor vier der negen wedstrijden bleken de terreinen tegen de winterattracties niet bestand Een i utl ge overwinning beeft Gouda behaald die haar van veel txagen bevrijd heeft Het was een gedecideerde zege en met de kracht van de roodwitten zal het schikken t ging er alleen om of ze over t nulpunt konden heenkomen Het is gelakt en de situatie is nu zoodanig verbeterd dat met no5 eenige punten de köu volkomen van de lucht is Ook Olympia is d inzinking e boven Na de opleving van vorste weak ïing het ditmaal tegen Het Kooriicr esmccrd met een mooie 5 O id wmissmÊsmsmmaamBBBaBgBssas goed werk eekveed OJI A kon bet bti het leidandie VJF C niet b rtwerkcn maar dat xat er in en overigois deert de nedeilaag webug j V speelde wel niet doch weer draaide baar molentje lustig want de concurrenten iveeldêai onderling gelijk hetgeen de positie der Ciouwenaan opnieuw versterirt heft By de rcaenres bad Gouda m een heete kluif aan de Olympia reserves met 1 0 kwam het net over de sloot Daarmede werd de tiende achtereenvolgende overwinning behaald en zoo fraai staan de roodwitten er voor d it ae er al hüna zijn Wordt a s ZonJag van Sparta IV gewonnen dan is h t kampioenschap een feit O N A UI is er na de lange nut griieel uit Na die van vorige week werd het ook nu e n dikke nederlaag met 8 3 bij Martinit n De standen zün thaaa 2e klaasa B Overmaas 7 8 0 1 12 u v a 11 9 0 2 18 40 15 S V V n 6 2 3 14 24 18 12 7 0 S 14 28 25 OJ3A 10 4 3 3 11 a 24 8 3 2 3 8 22 21 Gouda 10 S a 3 8 aa 27 FUiks 11 2 3 6 7 17 25 H iiBndiaa 8 1 2 5 4 14 23 VDX 12 2 0 10 4 M 46 Ie kl asse C V P C 12 10 2 0 22 21 Alphn 14 10 S 2 22 86 23 Fortima 9 5 2 2 12 25 15 Wonden 9 5 2 2 12 27 19 0 H S 12 6 3 3 15 30 26 Olympia 12 6 2 4 14 30 32 O N A 12 4 3 S 11 33 33 D C V 12 4 a 6 10 26 31 St Volharden 8 1 3 4 5 10 16 Het Noorden 10 1 2 7 4 14 38 Pechvogels 11 3 0 9 4 15 44 O V V 11 0 1 10 1 12 39 4 Ie kl asae A G S V 10 9 19 32 0 Ardiipel 13 m 8i 19 Rouwkoop 12 17 41 19 Wilhlmus 14 16 48 40 Teyiingen 11 12 46 30 V O GJÏJ 12 13 8 35 V V L 12 12 43 37 U WA 10 9 31 30 Texas 11 9 38 43 Lisse 11 8 S 40 Gr WllemH 12 0 11 a 4 72 T OJMA 10 1 ao 58 Gouda heeft met flink verschil van HoUandiaan gewonnen een overwinning die baar stellig toekwam maar veel grootcr had kunnen zijn Bij een normaal benutten der kansen zouden de roodbemden zeer zeker dubbele cijfers geboekt hebben de scoringsgelegenheden die ongebruikt bleven waren vrijwel niet te tellen Niettemin heeft Gouda een goeden wedstrijd gespeeld Vooral in de voorhoede vlotte het uitetekend alHians tot men voor het doel stond Er werd snel en handig gecombineerd vooral op den rechtervleugel de bfiitenspelers werden veel in het spel betrokken en daardoor afwisseling en verrassijfig in den aanval gebracht In de eerste helft was het krachtsveiadiil niet groot Wel speelde ouda ook toen beter en was ze gevaarlijker dan haar gasten doch die kwamen toch verscheidene malen angstig dichtbij Gerritsen s heiligdom waar ze evehwel lieten blijken niet voor de thuiWub in het missen van kansen te wilden onderdoen Na de rust had xouda ineWdcre perioden van sprekend overwiènt waarin het Vlaardingsche doel ononderbroken be legerd werd Sleclita door alles op den aanval te zetten waai4 ü de backs tot bij de middenlijn opgedrongen met gevolg dat de Goudsche tegenaanvallen telkens op buitenspel strandden wisten de bezoekers zoo nu en dan een kort maar weinig beteekenend tegenoffensief in te zetten waaruit een doelpunt overigens onregelmatig ontstond Gouda probeerde ditmaal Kriege op de linksbalf plaats een proef die gezien het resultaat nog wel behaald zal worden Daardoor bezette Ottevanger zijn oude plaats in de vooitioedp weer en nam Grootendorst de rechtsbinnenplaats in waarop deze zeer goed voldeed zich zelfs den nuttigsten man in den aanval toonde IJsseutein was als rechtsbuiten veel beter op dreef dan in vorige wedstrijden De overigen van het rood witte team kunnen allen q een fBeden wedstrijd terugzien Schot aaavankelipt aoek Van weerskanten wordt onmiddolUk met veel elan aangepakt Gouda is het eerst gevaarlijk na handig werk van Multem schiet Ottevanger goed in maar v d Vlies redt verdieniteiijk Bij een direct er op volgende Gaudschen aanval probeert Ottevanger bet nogmaals doch nu stuit de bal tegen een der Vlaardingsche verdedigers Multem bemachtigt het leder maar zijn iran dichtbij gelost schot gaat rakelings langs hst doel HoUandiaan neemt hierna het initiatief over C Hofman lost een vliegend 3C iot dat bet doel maar weinig mist Even later is de te veel vrijgelaten linksbuiten der gasten opnieuw gevaarlijk maar nu voo omt Gerrilaen ergor door hem languit vallend den bal voor de voeten weg te stompen Nadat Boef door den door Naastepad voorgezetten bal corner te koppen een gevaarlijke situatie heeft gered verplaatst het spel zich Gauda is nu sterk in het offensief Uit een voorzet van Multem heeft Grootendorst maar voor het inkoppen hy mist echter Al daarop Rijke van Multem een kans gebod n krijgt blijft te klasse C Gouderak 7 6 0 1 12 40 M Aastrecht 711 IB SS 19 D OJ Jt 10 8 a a 14 2S Bbd raven 10 5 0 5 10 42 33 Waddinxveen 9 4 0 5 8 17 23 Ammerstol 4 0 S 17 28 MAV 8 3 14 7 31 38 Moordrecht S 3 0 6 e 21 28 Oudewater 7 10 6 2 15 44 Bosk Boy 8 10 8 0 38 Bes klasse A U V S n 12 11 1 0 23 54 ip H V V n 11 8 2 1 18 81 13 Gouda 11 12 8 2 2 18 46 28 H B S ra 9 4 14 8 48 a A D O IV 11 4 1 6 9 21 a V U C in 10 3 2 5 8 87 38 Scheven Il 10 3 1 7 22 30 D H C m 10 2 0 8 4 18 35 B E C n 11 e 0 11 0 18 52 Res Sb klasse B OJÏJL n 11 6 4 1 16 43 27 B M T n 11 8 S 1 18 41 23 V Ü C IV 11 6 3 a 18 30 28 Quick n 10 1 4 5 6 17 38 CeleritasH 9 13 8 6 21 38 R V C n 11 4 4 3 12 38 38 VJ O S n 11 4 4 3 12 34 33 H V V Ill 10 3 3 4 23 OT H3JI IV 12 4 2 8 10 39 30 Laakkw UI 10 2 2 6 8 32 38 Reserve 3e klasse C Gouda m 9 9 0 0 18 Vi lt Olympia II 7 4 12 9 23 20 Sparta IV 7 4 0 3 8 26 23 Hartinit H 7 3 0 4 A 18 23 Xerzes IV 8 3 0 8 6 3 2 OJfA UI 6 12 3 4 la 20 G S V n 6 114 3 10 17 Schoonhoven n 8 1 2 5 2 tpimten in minderi 11 28 twee winsi ng Reserve 3e klasse B O N A n 11 6 4 1 18 43 27 B M T II 12 8 5 1 17 48 27 V U C IV 11 8 3 a 18 30 25 V LO S II 13 5 4 3 14 37 36 R V C n 13 4 8 3 13 42 39 H V V III 11 3 3 4 a 35 30 H B rv 13 4 2 7 10 34 37 Laakkw m 11 3 3 8 7 26 39 Qukkn 11 1 5 8 7 21 39 Celeritas H 10 1 4 8 8 28 42 Reserve 3e klasse C Gooda m 10 10 0 0 30 51 16 Sparta rv 7 4 0 3 26 23 QJympia n 8 4 13 23 21 Martinit II 8 4 0 4 23 36 Xerzes IV 8 3 0 5 30 29 o Nji ra 7 13 4 15 28 G S V n 6 114 10 17 Schoonhoven 08 1 2 8 a 11 28 die door treuzelen ongebruikt Multem probeert het daarop alleen komt tot vlak bij de doellijn dech zijn schot taalt Uit een door Kriege goed genomen vrijen schop kopt Grootendorst in Aan den anderen kant keert Gerritsen met den voet een door Mosterd na een snelle doorbraak ingeschoten bal De strijd is nu zeer afwisselend want onmiddellijk hierna snelt Rijke met een vrij veld voor zich op het Vlaardingsche doel af V d Vlies keert echter het schot Nadat aan den eenen kant Rijke en aan den anderen kant Mosterd een bijna niet te missen kans onbenut hebben gelaten q eelt bij een Soudschen aanval Multnn Ottevanger het leer voor de voeten als deze wil inschieten wordt hem dat op ongeoorloofde wijze belet Uit den strafschop apent C de Jong zeven minuten voor half time de score 1 0 Gouda komt hierna weer in het offensief Een onverwachte ombaalbal van Ottevan er treft de lat Tot de rust blijft het HoUandiaan doel bjjna onafgebroken a gevaar Voin roBg sael vergroot Na de hervatting trekt Jouda direct weer ten aanval Reeds na vier minuten heeft zij succes een door C de Jong van voor het midden ingeschoten bal laat v d Vlies van zijn handen stuiten IJsselstem snelt toe omspeelt den doelman en scoort 2 0 De gasten reageeren met eenige vinnige tegenaanvallen By een daarvan kan Gerritsen slechts door vallende bet leer corner te slaan het gevaar bezweren Nog even houdt de HoUandiaan het initiatief dan verplaatst de thuisclub het spel weer Uit en corner ontstaat een scrimmage waaraan Grootendorst een einde maakt door over te schieten Bij den volgenden aanval richt Rijke beter het doelpimt wordt evenwel geannu eerd Voortdurend verkeert het VlaarJingsche doel in gevaar Als de tweede helft veertien minuten ud is heeft Rijke di den bal van jrootendorst toegekopt krijgt succes 3 0 Na keurig samenspel met Ottevanger schiet Grootendorst goed m doch vindt v d Vlies op de goede laats Dan drijft IJsselstein door alles cen op een meter afstand schiet hij chter langs den verkeerden kant van len paal HoUandiaan gaat er nu alles opzetten om den strijd te verplaatsen eel resultaat levert het evenwel met p en plotseling breekt Gouda door met een vrg veld voor zich stevenen Rijke en Multem op v d Vues af lultem s schot treft echter de lat Uit een vo gende a toqac sthiet Ottevanger van dichtbij ir V d Vlies stopt met moeite den ba maar kan niet wegwerken Een langdurige scrimmage IS het gevolg waarin Goi a s voorwaartsen verscheidene kan n krijgen die onbenut blijven Daarop ondernemen de gasten een tegenaanval C Hofman zet scherp voor GerriUen stompt den bal weg Visser slaat hem neer in de richting van het doel waar Mosterd terwijl de G mdsche verdediger als gevolg van dit hands eva voor ia rest zorgt 3 1 Nog twaaif mi nuten is er te spelen De tiiuisclttb gaat nogmaals tot het ofioisief over Na pied weik van de recbtervleugeL adiiet Ottevanger in Gaa trapt bet leder van achter de doellijn weg Dan krijgt Usselstein in buitenspelpositie den iial toegespeeld uit zijn afgemeten pass scoort Bijke van dichtbij 4 1 Gouda blijft het HoUandiaandoel belegeren Een doelpunt van Grootendorst wordt wegens hands geannuleerd Als Multem het leder nogmaals keiuig vrijspeelt biedt hU Ottevanger de kans deze treft den paal Olympia Hét Noorden S 0 NA BUST KWAM CTDISCLUB JSB UITSTEKEND IN In een prettig gespeelden tameiyk eenzijdigen wedstrgd heeft Olympia een klinkende overwinniof fetea t Van de vijf doelpunten werd het eerste gescoord eenige mnuten voor te rust de overige alle daarna Dit verloop geeft zeer goed het spelbeeld Weer want zoo zwi3c en oi roductief bet spel der Gouwenaars in de eerste belfi was 200 levendig en vlot was het na de rust Toen bleek men de juiste mtaiier te hebben gevonden open spel waarin regelmatig de vleugelspelers werden betrokken terwijl vele aanvaUen met goede en dikwijls wel gerichte schoten werden besloten Het Noorden had hier weinig tegenover te stellen in de eerste helft waren de Rotterdammers nog meermalen gevaarlijk rtiaar zoodra Olympia op gang kwam werden zij bijna steeds op eigen helft teruggedrongen In de Olytnpia voorfaoede mtbrak Hooimeyer wegens ziekte L Homeman bezette de rechtsbuitenplaats waar hy mitt wra verrichtte Het Noorden was niet zoo gelukkig met zün doelman Voesenek moest het na de eerste helft opgeven en werd toen vervangen door den wel zeer jeugdigen Van Smelt die hard genoeg werkte maar ondanks dat vier maal moest zwiditen Olympia is al spoedig aan bod als Malltm alleen voor doel komt docb z n sdwt stuit af op het been van een der toegesnelde backs Ook Het Noorden waagt eeni kansen maar de Goudsche verdediging weet er wel raad mee Uit een door Olympia genomen corner wmxit het leder hard ingeschoten en weer moet de rechtsback mgrijpen hiJ trapt den bal van de doeUijn weg VriJ regelmatig golft het spel op en neer Olympia kiMnt er langzamerhand wat beter in de voorhoede werkt hard maar het spel is te kort doelpunten hlQven nog uit Eerst vier minuten voor de rust hebben de Gouwenaarx succes van Zutphen geeft goed naar Breeman deze plaatst voot doel en MaUon kcmt in 1 0 Na de rust is het spelbeeM geheel veranderd Onmkidellijk gaat Olympia op het vijandeluke doel af Gravesteyn krggt een onverwachte kans en plaatst d i bal over den vallen n Van neet m de touwm 3 0 De Noordenmidvoor probeert het met een hard schot dat Dykxfaoom keui stopt O pia dringt steeds meer op Van Zutphen brengt alleen den bal op passeert verscheidene tegenstanders en maakt er 3 O van Het Noorden aagt eenige snelle uitvallen waarbij Dykxhoomi meerdere malen redttend optreedt Na 35 minuten Wijft bij een Olympia aanval de verdediging der gasten staan wegens vermeend buitenspel Homeman neemt het zekere oor het onzekere schiet eerst tegen den keeper aan en weet dan toch te doelpunten i 0 De tweede helft is bijna verstreken als OIjrmpia s vijfde doelpunt geboren wordt bij onvoldoende wegwerken van de verdediging van de Rotterdammers krygt Mallon een goede kans die hy prompt benut 5 0 V F C O N A 5 2 GEHAVEND GOUDSCH ISAM WEERDE ZICH BETER DAN UITSLAG DOET VERMOEDEN Hoewel O N A met invallers voor Flier BrinJtnian Spruit van WiUigen en Biesheuvel aantrad heeft zy V T C toch veel beter party gegeven dan dé uitslag zou doen vermoeden Het ge havende team heeft in de tweede helft zelfs perkiden v overwicht gekend Wart n toen de aanvallen zoo goed af Tewerkt als ze opgezet werden wellicht zouden de rood zwarten een beter Bsultaat bereikt hebben Over het al gemeen was het ondanks het zware en gladde veld een snelle spannende kamp met vel fraaie momenten tcrwyi de verstandhouding voortreffelyk was In den aanvane ia V F C Iets sterker zy demonstreert een zeer snel aanvalsspel en een groote schotvaardigheid Reeds na zeven minuten heeft de thuisclub suéces als de rechtsbuiten een voorzet van link op fraaie wyze benut 1 0 VJ C biyft ook hierna sterker De Goudsche verdediging heeft steeds volop werk Een kwartier is er gespeeld als de linksbinnen een fel schbt üizendt De joudscfae doelman stomi den bal weg doch de midvoor der gaa heeren rctov meert het leder onmiddSUik 2 0 ONA neemt hierna het initiatief over Zy forceert eenige cor lers Uit een daarvan kopt Ouwencc ïoed in J l Dan komt VFC weer aan bod De Goudsche defensie wordt ir mopiii P heden gebracht een der balfs werkt onvoldoende weg waar loor de V aardingsche linksbinnen een scoringsgelegenheid krygt die hü dankbaar benut 3 1 O Nji blyft oed partij e tn Als er een half uur ücspoeld is speelt v d Broek zfch teurig vrij er verkleint den achterstand 3 2 iliema zyn tot de rust oeide pkiCKen om beurten in den a Vi zonder dat er echter resultaten gebopki wordai In d tweede helft heeft de thuisi l b aanvaniif k de beste papieren IlH 0 N A doei beleeft eenige gevaarlijke momen eii Na tien minuten treft ie V aardmgrche linksbuiten de roos 4 2 ON A gooit er hierna tfn schepje on zy dringt V F C geht i op eigen heif terug Herhaaldelijk zwemien de od iwarte voorwaartsen voor de Vlaardingscb veste maa tengevolge van de i cbte afwerliing der attaques blyft £ 4cc uit Gele l jk zakt het tempo IdiK h Sj s dr Vjasirdingsche rechtsbiQncn I na fve fn üilval den voorsprong verdroot rcft 5 2 voert O N A hef m VOETBAWITSLAt Af d eeli g I leUasae D W S t C o rf 3 1 Sparta D F C 3 1 OXUC ermtê 8 3 A O O tormvoge s 4 i K F C Feyenoord 2 3 Afdeeling OL Ie klasse V aV H B S 3 1 C V V Haarlem 3 2 D O S BlauwWit 2 5 R F C V U C nitfest Ajax Xerxes O I Afdeeling III Ie klasse A G O V V Hengelo 2 1 NJBjp Enschede 6 0 Heracles Quick 1 1 Enaeh Hvji Go Ahead 1 Tubantia Wageningen 3 l Afdeeling iv Ie klasse P aV NJl C 8 1 Willem IX Longa 2 0 JulianaM V V 3 0 Roennond Limborgia 3 3 B V V Eindhoven 0 0 Afdeeling V Ie klasse aieA H S C 0 8 tempo weer op De thuisclub wordt b heel tot verdedigen gedwongen Sle £ met eenige uitvallen wordt verdefi ging een enkele maal wat ontlast Dl corners kopt Ouweneel meerdere nula goed in maar zonder resultaat ONDERAFDEEL JVG Eerste nederlaag van Stolwük en Zwervers IL MOEBCAPEIXE NEKHT LEBMNfi m HOOFDcauffiP over Beeoid ega v a MBfneapeUe 3 O i De uitslagen van de Zcmdag voor dl Onderafdeelii g Gouda van den Netav landschen Voetbalbond geqieelde 4 stryden luiden Ie Uasae Bergambadit I Stolwijk I l Gouderak H G£ V m 8 4 Overgangsklasse D R D I Ldckerkerk U GreotAmmers I Zwerven H M 4 1 1 4 3e klasse A WaddinzvecD H CSooda V 3e klasse B Stolwük O Lekkerkkerk UI 1 1 Ammerst S V n ÖJÏA V OiNA niet opgdiomen Gowia VI G S V IV i 3e klasse A R V C n 4 juj n 8 1 V EJ 1I 4J OJÏJK V 1 3 Overschotje n Moordrecht ra i 3e klasse B Hoércapelle H Goud rak ra 31 4 3e klasse C Lekkerkerk IV Haastrecht m 3 j Tot dusver verUep de competitie t4I rustig maar ditmaal waren er een paai verrassingen ten koste van pretendeaten In de eerste klasse was de ve rassmg de nederlaag van Stolwijk tegen Bergambacht Iteze eerste nederlaag kost StolwQk den voorsprong ca de bovenste plaats welke Moercajpellt heeft overgenomen Maar ook overigens is de spanning vergroot Bergamtadit doet nu weer terdege mede en het beef dus wel zijn kans benut Van de staart groepers maakte Gouderak 3 een nwcesvoUe beurt waardoor het elftal lat het gedrang is G S V 3 bood biykeu de 8 5 anders geduchten tegenstssd In de Overgangsklasse had Lekte kerk 2 een goeden dag Zelf won bet vrywel en daarby bied de concuneat Zwervers 2 niet langer ongeslagen eea besliste hederlaag in Groot Amnen braéht de CapeUenaren drie punten bü de leiders ten achter In 2 A de negende nederlaag v n Waddinxveen 2 toegebracht door bet vqfde van Gouda welker zesde generatie in de B gro p in de lift plaati nam Hier kwam het leidende Lekkerkerk 3 met een stoer behaalde achUt achtervolgende overwinning neg varis aan den kop O N A 6 verspeelde basr beide winstpunten door niet op te komen n geiyk by het ganzenboidoi moei het nu opnieuw beginnen In de 3e klasse een recorduitslag vet Hefst 21 0 kreeg in B Gouderak 3 er van nummer één de MoercapeUe rescrves die hard op weg zyn naar de honderd doelpunten er van langs Dat w wel een heel groote schotvaardigheid die trouwens dezen dag toch niets te wenschen overliet Het in C leidere Lekkerkerk 4 verspeelde onverwacM een punt het eer en dAt bren t de Oudewaterschc concurrenten at dichterby De standen zyn nu Ic klsssc Moercapellel 10 7 3 O 17 4 S Stolwqkl 9 7 1 1 18 S5 J Bergambacht I 9 8 1 3 13 34 H Nieuwerk kf 8 4 13 19 1 Gouderak U 9 4 0 5 8 17 J Gouda IV 9 3 14 7 16 3 O N A IV 8 13 4 5 17 1 Groeneweg I 8 2 15 3 14 JJ G S V m 9 13 5 8 24 48 0 28 1 14 3f 8 5 25 S4 W as 17 J il 13 44 D O N K n 9 2 0 7 4 30 5 Over gans sklasse Lekkerkerk H 9 9 0 0 18 Zwervers H 9 7 1 15 Groot Ammers 9 4 5 8 Olympia III 8 3 4 7 Haastrecht n 7 2 4 5 DJIJ I 9 2 5 6 Dilettant H 8 2 5 8 Moordrecht n 7 1 3 2e klasse A UN IO I 8 7 0 1 14 Woerden II 9 1 A 1 IS V EP I S 6 2 13 Overschotj I 9 5 2 13 R V C I 9 5 3 11 O O N K 3 7 3 3 7 Gouda V 10 3 7 6 Bosk Boys II 9 3 6 4 OXA V 1 6 4 Waddinxveen II 9 0 0 e 0 VI Boy PIMI Ikei SM I iHedesli I18t IGeba r ca 4L i A C 3t I Ber § l iria peiB i i pa ipb $ 5 neü