Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

£ BLAD MAANDAG 24 FEBRUARI 1941 JD Moordrecht mwraow de bonk oi moordrecht B de beeien A P Boneen na C M Loef n C yfn Veen Os Uit de veirsUf en van de adrainiatrateiar bleek d t faaarve 8 878 48 bednait Tneitfke NnteaVaM Onder leiding van burgemeeater Brandt ia het vereenigSnffilftvtm van het Nutsdqwrtement gegroeid Het aantal leden en het bezoek aan de bijeenkomsten U veel grool gewonten Dit waa vooral Vnjdagavond te zien toen de gnxite xaal van Het Potthuu gehed gevuld waa Dez avond tmK3it een cabaretprogranuna waaraan ojn Kooa Koen medewerking verleende Het weiic van Kooa Koen en het 0 N at wdren f lweogen raat ipeel trtden van een t Kichelaar waren af en DALENDE WEItKLOOSBDD Het aanial werkloozen bedroeg in de afgeloopen week 172 Vorige week waa het c Ier 230 Haactrecht AASnUCBT BODEGRAVEN voor Ook zijn enkele ambtenaren van het Kngelsche gezantschap en verschil lende familieleden van andere If pn aangenamen en den band met het moevan het Engeische gezantschap leeds j Ierland te onderhouden Welke Nedernasr Istanboel vertrokken 1 kUtte B 8 e e 1 n ia 10 4 4 2 n i 10 10 s t s s o 1 10 4 4 4 4 3 O 11 8 12 2 7 3 4 0 0 97 I U M 14 1 3e kUiie A il 1 U 19 3 tl 17 M s 3eklaMcB i a 11 lU jW B1 WIV 3e IV 6 8 2 78 11 aa 19 IS w e o o 1 C 1 O U M I 7 38 7 41 11 S U in n m 0 3 8 21 31 18 13 M 3 19 m 2 18 iiutpunten in minderinc fOfM£BS VERCADEREN TE OODDA If dieellng Zuid Holland van den gliiauxa Zwembond houdt dit rS Zaterdag haar jaarvergade I It Gouda ffSEÜJK NIEUWS JBergambacht OOGER LOON VOOR LOS PERSONEEL lu lMtiii ch bedrijf heeft besloten wl xiD van haar loese personeel van 40 tot 45 cent MHEm taALVBERO i ie fgeloopen weck ia OH aantal iklooMii in deze gemeenM gedaald I H tot 33 Oorzaak van deze be i kt daling ii het heetten van SiMi in de tinuneifabrieken en f rBid wken ifUMS VOOR DEN KERKWEQ ZUNER Ortr een paar weken Uckt Ibdliet electrisch bedrijf vorigea I pteh toen het in Nümegen pal liun halen Voor het uitbreiden jiSekclrisch net met het weste IJiM van den Kerk weg thans kon succes waiV n geboet en j m men met paloi terug IHedca is met h t w ik jonnen en I r ai enkele weken zullen de Kerk bewoners licht hebben Bodegraven OEGERLM E STAND iGeboren Adriana Maria Henla i van A J van Veldhuyzen er I A C Bunnik Albert z van J Mant ea C M Botterop Anna d van Berpma en P Oudshoorn Josepha m i van G Roos en A de Lange lietrouw d A Schipper 46 j en KOudihoom 40 j J Steenbrink 32 j a M Pgnacker 31 j N v d Berg TJ en G A StolwUk 38 J lOverleden A van Wjjk 76 J tBiumr 77 j J Heeskerk 81 ï J 4 Wielen 85 j L van Dam 71 j U d Heden echtg van J H J j M de Boer wed van Ytliurzen 70 G F Boelrai IXAMBN StIRNiniERAnt 1 tet vergeiykend examen ralr der Registratie en Do I is geslaa en tevens als soo J ktnokind mie plaatagenoot de J G Sleyn LOOP DER BEVOLKING f wttgd M de Bruyn van LangeTodc C de Bruyn van Lange öde J Cohen en gezin van tam A Schipper van Un IK A RieUtra van De BUt C L Wtr van Den Haag B Vier aa Zierikzee C Plomp van W van Kruiningen en ge na Roosendaal H H Batelaan IWB Haag J H Uithol van I Ji B n C 3 Jongeneel van wkken J C d Berg naar y H V iMinen naar Laren Q I m aaar s Hcrtogenbaach EL a gezin naar Deventer G M naar llmitfoort D J Bl i uar MiUingot P A Blok en ar Antstdverai B W Vor naar Den Haag A Blaas naar a d Run S Voordouw naar Bodkoop uv naMBOinrcDBSOS I elmUM van den tuinbouw5 Tujsbouwwhool itiia aan JrW unlato diptoma s uit1 3 V be OlCwnpeer en liLS V Boakoop en O van Rosa I2 jw veel rueht mej L J J rii Br Jos Straver iTiT r A Syucma te Botkoop fe O Knrter m Jaa Hascafraa te met vrucht teKIGINO EffiKENUDK Vl PLEGn 0 Lq r hiding van mr C M Lorf el Jteuf de jaarvergade f Jr van de vereenigliif li ttiïverplef ng De voorzitter C NNe dat IIMO een voordeeüR jSweest Voorts herdacht hg tas Ktt t den stichter der stuursUden werden heckioen de Haaabrecht den eenten retamwed8trl d en wel tecen Bodegraven Todi had dexe lange nut de spelen geen kwaad gedaan in tegendeel wie de d zw TteD het eente haU uur an het werk lag waarin ze een Mvig atfensief iazetteiii stond verrast bet tpA waa zoo goed verzorgd dat de rood baad M nauwd jks aan te pas kwanten Dat dit overwicht niet in eenige doelpunten werd uitgedrukt was louter aan pech te wijten Toch kon het niet uitblijven dat de score teopend zou worden Bet eerate doelpunt ontstond uit een penalty toen dè rechtsbadc uit nood de bal met de hand voor het hoofd van de rechtsbuiten wegsloeg De spil schoot in 1 0 De roodbroekjes lieten zich toen van 4en o Jen kant zien en slaagden n gelijk te maken 1 1 Hoewel na de pauze Bodegraven beteren tegenstand bood was de thuisclub toch steeds in de meerderheid Het duurde niet lang of de rechtslrinnen f rijn club de leiding 2 1 Nadien was het als voor de pauze steeds felle aanvallen met goede schoten maar het wilde niet vlotten tot een kwartier voor t einde plotseling alles i esineerd li to n was h t binnim vijf minuten 5 1 Bodepraven verkleinde één minuut voor tyd den achterstand S 2 Nieuwerkerk a d IJttel ORASDROGEN AAN DEN LOOPENDEN BAND Nieuwe vindlBg waankMHr ket gras na Hen mlnnteo gedregd en gepost kan werdm medegenomen De veevoederfabrikant W van der Bfo alhier die zich reeds jarenlang bezig houdt met proeven en experimraiten op het 4 ebied van veevoeder i samoiwerking met den heer Broers electrotechnicus te Lekkerkerk heeft een geheel nieuw systeem grasdroger ontworpen dat het mogeUlk maakt op r te schaal gras te drogen waarbij hoogste voederwaarde vei aegen wordt Het nieuwe systeem zal voor de eerste maal te lieuwerkerk a d Ussel in toepassioc worden gebracht door de Codp Ldndbouwvereeniging De tot dusver gevolgde methode van grasdrogen ging via een droogtrommel waardoor een capaciteit v 12S kg per uur werd verkregen Het nieuwe systeem is een droogband met een capaciteit van 500 kg droogproduct per uur Het is als het ware eoi grasdrogen aan den loopenden baikl Het droogveld dat een lengte van 34 eo een breedte van 2 meter heeft bestaat uit geperforeerde platen die middels scharnieren verbonden zijn Tusschen het droogveld zijn de warmteu tstralln sp pen aangebracht Het dfoogproces geschied in vier etappes Het gras komt onmiddelük van de wagens op het droogveld terecht waardoor een temperatuur van pim 300 graden het vocht grootendeels vcrdunpt In de nu volgende drie etappes vareert de temperatuur van 250 tot 150 graden Aargebrachte schudden op het droogveld wenden het gras automatisch De tempa Bturen kunnen automatisch geregel worden geheel naar jelang het vochtigheidspercentage in het gras De duur van het geheele procédé is hoogstens tien minuten In deze korte periode is het natte gras volkomen droog en in balen geperst De aanvoerder van het gras kan na 10 minutoi het droge product meenemen Het gebouw dat in aanbouw is is hoog 7 meter breed 12 meter en leng 40 meter Het komt achter de bestaande gebouwMi der Coöp Landbouwvtreenigtng In het bedrijf zullen gemiddeld 15 m isdien arbeid vinden BU het ndeuwe systenn graadrogen wordt naar de ontwerpers ons mededeelden een voederwaarde van 18 tot 22 eiwit verkregen Ook te Krabbendijke in Zeeland heeft de heei v d Broek een bedrijf van grooten omvang in a ibouw waar eveneens volgens een nieuw systeem landen tuin bouwproducten edroogd zulen worden om omiiddellijk als meel gemalen te worden gebruikt voor de mengerij van veevoeder De heer v d Broek contracteerde meerdere hMiderden H A land waarop dit jaar mcrgkool zal worden uitgepoot dat in de drogerij en maalderij te Krabbendijke zaf worden verwerkt Daar mergkool een najaarsproduct is wordt op deze l derUen eerst vlas verbouwd en eerst daarna mergkool uitgepoot NOTIG AAN HET OOG GCnOFPEN Mej A de Bruin was Zaterdag bezig em piar houtjes te hakken Hierbij trof naar een stuk hout in het oog Bij medisch onderzoek bleek dat opn me io e i der Goudsohe Ziekenhuizen noodzakelift was Mej de Br zal waarschijnlijk het oog moeten missen BDRGERLUKE STAND Geboren Ares z van J Oudshoorn en D V van Vliet Gehuwd C M van den Bovenkamp 19 j en N van den Ouden 19 j Overledoi Adrians Cornelia Stam weduwe van Gosen Verkaik overleden te Gouda Arie den Outer 80 jaar LOOr DER BEVOLKING iDgekoraen C E van Leeuwen van Zcwen uizen J D Kiaassen met echten van Rotterdam C W den Hoed v BledceAsgraaf H de Knegt en A van RUn v Zevenhuizen Vertrokken P C v d Broek naar Krabbendijke P de Brum r Rotterdam wed Slob geb Suiker n ArkeL tmgetwtjfdd was een ieder voldaan Aan het einde bracht de burgemeeater ala voorzitter van het Nift het gezelschap hartdlUlf lank De leden Ueven noE eenigen tüd in sntilifen ki g biJecB Recuwqk TASTE KERN BU LUCHTBBSCHERHnNGSDUENST In de organisatie van den luditbeschenningsdienst hier ter plaatse is een belanip ijke wijziging gekomen Bij de vendiiUende diensten waren voorheen regelmatig een aantal personen werkzaam die na een bepaalden tijd werden mtslagen en waarvoor dan weer anda menschen in dienst kwamen BU de nieuwe regeling is het t ezoldigde personeel belangrijk beperkt en worden de verschillende dienstoi van den luditbescherming dienst niet meer afzonderlijk door verschillende përs H en uitgeoefend Er is thans een z g n vaste kern van vier man op arbeidscontract bij den luchtbeschermingsdlenst aangesteld en de dienst is zoo ga geld dat de verschillende diensten door dexe vier personen worden uitgeoefend Benoemd zijn de heeren F 3 W Smit S Slappendel C Jongeneel en N C Overdam HtnVELUKSBOOT WEER VLOT Wat niet veel in onze gemeente vorarkomt ia dat er in geen twee maanden een paartje is aangeteekend Thans is in dit Jaar het enste paartje voor aanteekening op het bureau v den burgerlijken stand versdmen Schoonhoven SCHOONHOVEN tDKK STBTE Na de eerste verkenningen gaat het spel op en neer en voor beide doelen ontstaan eenige gevaarlijke momenten vooral als de bal door de linksbuiten van de gasten wbrdt voorgezet en via den binnenkant van den paal in het veld terustuit Er ontstaat een doelworsteling waaruit tenslotte de bal door den keeper van Schoonhoven juist corner gewerkt kan wordtm welke niets oplevert Even later g t de lechtsbinnen van Quidc Step t r alleen tusschen uit maar hij wvrdt te hardhandig aangevallen binnen bet strafschop jebied De pecalty wordt door den nnksbinnen benut 1 Evenlater weer een keurige voorzet van den linksbuiten van Sdieonhoven en de midvoor deponeert daaruit den bal in de touwen 1 l Ev3E voor de rust redt de Schoonhovenschc keeper op fraaie wijze Na de rust als na 10 minuten de linksbuiten keurig voorzet geeft de rechtsbinnen Schoonhoven de leidmg 2 1 Dan gaat het spel we r eenigen tijd op en neer Bij een der aanvallen van de gasten woj dt een kans benut 2 2 Schoonhoven trekt weer ten aanval het sdMt van d i rechtsbuiten belandt te n de lat maar de snel naar binnen gekomen Unksbuiten vangt ien bal op en zijn schot is raak 3 2 Even voor het einde ontstaat er een hevige doelwor tc ig voor het Srhoonhovensche doel waarbij de linksbinnen scoort maar het doelpunt wordt wegens buitenspel niet toegekend Na afloop werd een foto genomen van het elftal van Schoonhoven welke zal worden aangeboden aan den keeper van Schoonhoven in verband met zijn vertrek naar elders De stand in SduKmhovent af deeling is nu Wassenaar 12 9 3 21 82 17 Spoorwijk 10 7 IS 35 33 B T C 13 7 18 39 30 Rijswijk 11 6 14 35 24 V D S 12 6 14 29 30 Ursus 10 5 4 11 19 18 Kranenburg 11 i 9 40 38 Ouick Steps 13 è 10 3 2 Schoonhoven iÜA 3 7 22 38 DB i 1 4 13 31 Zwart Blauw 11 2 8 5 21 41 Delfia D V K 9 1 2 Jl 38 VERGADERING 8P TCLDB Vrijdagavond is in het Nutsgebouw een ledenvergadering gehotiden van de voetbalvereeniging Schoonhoven Cyn kwam aan de orde de verkiezing van een nieuw bestuurslid in verband met een ontstane vacature In deze plaats werd gekozen de heer J A Oskam Besloten werd tot het houden van een feestavond zooveel mogelijk met igen krachten op 2en P a a sdi dy g in het Nutsgebouw Zevenhuizen WnmmCBIJLP COLLECTE De collecte van Winlerhulp Nederland heeft in d e gemeente 87 00 opgebracht iS JARIG AFDEELINGSSECRBTARIS De heer J v d Wel herdenkt heden den dag waarop hij voor 2S jaar werd beno nd tot secreUria van de Hol sndsdie Maatadhappij van Landbouw ifd ZevenhuizenJ oeikapell OmnWKUt VALDTAKOraSCM DCn NHIKBLAMOaCBK BAKS 4 Fcbruui V IMai iChrinelIJk en H Mnr Vork lS i u MJIXu Bar gB ttSM tiSjOi BnuMil Sa ll I M n urfa i ai 4sn mnhanHn ncrlijn f 0 84 Mc Vork lasi r I M Brunei IlSM iSOtfi Sloeliholm TS ♦ ttrlch Sia f43 S ks t DUITSCHLAND LEGBRBERfCmVAN HEDEN Nieuwe EngelBche cheepBverlieasen MPI AAGDR LDCHTAAMTALBN Het tvperbevd der weermadit dedt mede Een duikboot onder bevel van ka piteinluitenant Moehle heeft vier vQandd ke koopvaardijschepen net een gezamenlijken inhoud van SllOO ton tot inken gebracht In totaal heeft kapitein luitenant Moehle thana 19 v andeiyke koopvaardijschepen met een inbond van 111M3 ton tot dngoi gebradit Een anda rduikboot meldt het tot zinken brenaan van twee gewapende koopvaard Mcbepen met een l zamenlijken inhoud van 7000 ton In de Middellandsche Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen toi Noorden van Dema een vijandelijk koopvaardijachip van 10 000 ton in den gnmd geboord Ten Zuiden van Ierland is een groot koopvaardijachip zwaar beschadigd Het bleef met slagzij liggen Bij een aanval van sterke afdeeHinRen jachtvliegera op de Britache Zuidkust vermeed de vqand den ateQd In den afgeloopen nacht hebben afdeelin7 en gevechtsvliegers opnieuw voor den oorlog belangrijke doelen te Huil met oed gevolg aangevallen en ten vliegtuigenfabriek in Zuid Engeland alsmede docks en wanoifabrieken te Londen gebombardeerd Overdag nach des nachts in vijandelijke vliegtuigen bo n Dultach gebied verschenen In het bezette geMed waar onbeteekenende adiade werd aangericht is een klein getal personen edoad of gewond door nachtislUke aanvallm van enkele vijandelijke vliegtuigen ZIÊ DE BIRMA WEG VERSPERD 1 Tengevolge van bombardementen De pers afdeeling van de Japansche vloot ta de Zuid Chineesche zee heeft in een communiqué meegedeeld dat de Binna weg daar waar hü den boveiloop van de rivier de Mekong kruist volkomen versperd is aangezien de bruggen bij Koengkwo door de Itichtbombardementen vernield zijn Volgens de waarnemingen van vericenningsvliegtuigen zijn er geen teekenen d er op wijzen dat de bcidf hangi ruggen hersteld worden Japansche vliegtv cen hebben ook weder de Hoeitoeng brug over de rivier de Salwien gebom bardeerd OmtLOGSHAATREGBLBN INTONKm De tejpuMbe nNoritdlen In BMto M e iM luga ebet eld tegen imie die de Fransebe airteriteitM in Tonkin treffen De gonvaracnr genetaal vlce m trm i Jean Daeoas hc aan alle ps eeten in TsoUb de vdgende ta L Zieiimetheteagofhet de gevaar 99 tSI te hMdden 2 Aan alle Hebameltlk geaeUkte Jangeaaaaaea order te geven dch gereed ta boaden vaar een oge fce BMt ttmtie voor de bargerUfke vwdediglng Rapport nit t brengen ever de konwyndactca TaeMig FranadM vliwciB Ae te Bal aBg aün aangekooMB if op de nabU Saigon gelegM kaaes ingcdeeM Voetia wordt etten dag Franach oortogamateriaal van Haipong naar Hanoi De Thailandsehc gebicdseisehen De Jhallandache gebiedseisdien ten aanzieta an Indo China bij de bemiddelingsonderhandelingen te Tokio zijn naar in welmgelichte kringen te yichy verluidt naar Fransebe meening zeer vergaand Zij strekken zich niet uit tot de door de rivier de Mekong en de grens bij Tagae en Loean Prabang gevormde zakken doch ook tot andere gebieden der Indo Chineesche provincies Laos en Kambodsja in het bijzonder in de taaiste provincie In totaal hebben deze gebiedseischen be trekking op 700 000 vierk kjn ondanks het feit dat een aanMl eiachen naar men zegt op verlangjen van Japan reeds geschrapt is In Fi ansche kringen veiUaart men in dit verband dat op deze basis bezwaarlijk een regeling van het conflict tot stand gebracht m kunnen worden 3ALKAN De Engelschen Bttlcarye VRRmBK MAAB ISTANBOEL Het Engeische Instituut te Sofia he zijn lezingen gestaakt en 7ijn Bulgaaische personeel ontslagen De Engtische employe s van het instituut bereiden hun vertrek naar Istanboel BINNENLAND DE TERUGKEER VAN JHR DE GEER door het afstaan van eenige boekwerken voor dit doel Zij behoeven zich te dien einde slechts ia verbinding te stellen met het Rüksarbelddnireau Raamweg 90 te s Garvenhage dat vomf elke zendmg hOe geringook erköite i K 18 Drie maanden te Lissabon Naar het AJf P nader verneemt heeft jhr de Geer niet tien dagen zooals gemeld was doch on4 reer drie maanden te Lissabon vertoefd alsvorens hij naar Nederland terugkeerde Hij heeft zich pas vrü Iaat in verbinding gesteld met Duitsche instanties die hem geen moeilijkheden in den weg hebben gelegd Aangezien de spoorwegverbinding ver Frankrijk zoo moeilijk was is 4e heer de Geer op 4 Februari met een vliegtuig naar Barcelona gereisd vanwaar hiJ den volgenden dag naar Berlijn is doorgevlogen Op 6 Febrvari is hij toen met den train van Be n naar Nederland gereisd Niet alleen zuUen deze landgenooten een bijdrage leveren tot het behoud van e i goeden geest onder de Nederludaebe arbeiders oot een eoonomi S r van huia en hof VMwWerd Hun daad heeft wijder strekking het saamboori eidsgevoel van deze werken ia den vreerode wordt er door bevordenl AAN BEKOMEN VnWONDINGEN OVBRUOIRN De 75 arige K S woonachtig onder de gemeente Vinkeveen werd Vrijdagmiddag toen hij op den rijksstraatweg onder de gemeente Baambrugge fieute dow e auto welke uitweS aange retel en overreden In het ddcenhuls IêA Ddtomen verwondingen ENCatLSCBE LDCHTAANVALLRN Inhet afgekrapen weekeinde hebben de Bngelschen slechts aanvallen met afzonderlijk qipeerende vliegtuigen 3P Nederiandsch grondgebied gedaan Een woonhuis ia afgebrand door een brandbom Voorts is sehade er eenige glas De materiaalvooranening voor den Wederoi iouw BEN GCNSTKiE WUZKHNG Naar wü vernemen heeft een gunstige wijziginc in de materiaalpositie t mogem gwnaakt dat belangruke hoeveelhedói materialen speciau voor iea wederopbouw beschikbaar zijn 1 zullen warden gesteld Er worden nu centrale aaokoopbureeuz voor bouwmaterialen opgericht waar de zekeiiieid wordt veïkregen dat de materialen voor wederopbouwdoeleinden gereserveerd worden en zoo efficirait mofelijk wcrdec gedistribueerd Het ligt m de bedoeling deze centrale aankoopbureauz in te richten voor Rotterdam onder leiding van den JDiwero voor de Grebbestreek voor Brabant voor Zeeland en voor ZeeuwschVlaanderen Vorar het Grebbegebied is mes inmiddels reeds overgegaan tot de stichting van de Mavog materiaalveoniening Grebbe welke in Amersfoort gevestigd is Deze bureaux zullen ressorteeien ander het nieuw benoemde hoofd van de afdeeling materialoi van den dienst van den algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw den heer M A Schenk die als dief van den inkoopafdeeling van de Bataafsche Petroleum Maatsdiappij zijn sporen verdiend nerft op het gebied van contact met iiandel en mdustrie KERK EN SCHOOL Kloosterlingen geen schoolhoofden meer BESLUIT VERSCHENEN De SUatacounmt van beden bevat een beschikkhig van den seeretaris eneraal van bet departement van Opvoedfaig Wetenschap en Cultutn bescherming betreffende onderwü door geestelijken en klooaterlingen Hierin wordt bepaald Artikel Geestelijken A klooateriigen zijn niet benoembaar t t rector directeur of hoofd van een instelling van onderwijs in den meest uitgebrefalen lin dea woatb Dit verbod geldt niet voor scholen die door iderwijq evende congregaties worden bdieeid of die het onderwijzend personeel uitsluitend of voor het grootste deel uit leden van een kloosterorde betrekken Bij twijfel of al dan niet van tea school als in het eente lid bedoeld sprake is beslist de secretaris generaal vut bet departement van Opvoeding wetenschap en CMlttfflrbe ae l i e ru iing Artikel 1 De onregelmatighed te Utrecht COMMISSARIS VRIJGELATEN WAARNEMEND C IMJSSARI8 Naar wu vernemen is in de zaak van de onregelmatigheden bij het bureau voor de voedselvoorziening in de provincie Utrecht in zooverre een w iding gekomen dat de aanvankelijk gearreateerde vqedselcommissaris A Geestelijken of kloosterlingen die bij het m werlting treden van deze beschikking in een functie als in art 1 bedoeld weiltzaam zijn worden uiterlijk met ingang van I Mei I94I van deze functie ontheven Artikel 3 Deze heaehikking treedt in werking op den dag barer jgffcondiging Artikel4 De bekendmaking van deze besdiik Q v voSTii Ï ÏS h S 1Mng geschiedt door pUatsing in de Ne erlandsdie Staatscourant echter niet wil zeggen dat deze vocdselcommissaris geheel vru uit gaat MARKTBERICHTEN KAAIMAMLT OtHMWAl SS Fctor Gmb aamvBT In deze zaak is thans gearresteerd de waamonend voedselconunissans de heer T In den loop van de vorige wedk zijn voorts in verband hiermede nog enkele aanhoiMlingen verricht Advertantifin Nederland zorgt voor ssyn arbeiders in in Duitschland Door een noodlottig auto ongeval ontvielen ons heden onze dierbare Oaders en Grootouders JACOB JOHANNES MARÉE ca DITJE MARÉE Maters In de leeftUden van 61 en 69 jaar Uit aller naam PlBT MARÊE Dea Haiv 23 Febr 1941 Tefaardebestelliag Donderdag 27 Februari ba op de Algemeene Begnafplaatt te Gouda a m 2 or MEER BOEKEN GEWENSC Thans werken ongeveer honderdduizenden Nederlandsdie arbeiden in Duitschland Zij hebben deze gelegaiheid aangegrepen om door werkm te voorzien in het onderhoud van zich en hun gezin Velen vrijwel allen hebben hun gezin achter moeten laten Het Ruksarbeidsbureau van het departement van Sociale Zaken laat geen middel onbeproefd Hn de belangen van de Nederlandsdie arbeiders ia Duitsdiiand te be iartig i u60t 22 Bevraagd door familie te Rotterdam man vrouw en vier Underen Wa iiia onverschillig waar Haar ongeveer 8 Meven te richten aan J Soeler Oleaaderstraat ItJ Rotterdam Zuid Q 005 8 Protos haarsnijmotor Wekelijks zendt het bureau ruim elfhonderd exemplaren van een achttal Nederlaftdsche geïllustreerde tijdsdiriften naar Duitschland In de gemeensdiappeliike tehuizen en kampen waar groote groepen Nederlanders bueenwonen circuleeren deze tijdscluriften geregeld met atoag hangend type OEVRAAQD O 803 bur V d blad Thans heeft het Imreau daartoe hi staat gesteld door een vruchtbare samenwerking tusschen de departementen van Sociale Zaken en VoatsvoorliditiDC en Ktuisten reizende bibliotheken in het leven geroepen om Nederlandsche boekrtt onder de Nederlandsche arbeider in DuitschUad te ateit circuleeren Br ao Voorloopig heeft men de beschUtking over 3000 boeken die over een 75 tal küten zijn verdeeld Orgel gevraagd Te koop gevraagd een huiaergsi Bioet beslist bruin van kicor zijn en eenigszins moderne kast Opgaaf uitcrsle prfls no O 800 bur v d bl 6 Staatsloterij Itfifl vM dMtorta p itr Ittaa Denderdae 17 Febr 11 trtktliv X4 HMrt De collectrice Mevr Kleber van der Sloot Tel 3563 Crabethstraat 13 Giro 378513 O 601 10 Door de welwillende medewerking van de Duitsche organisatie JCraft durch Freude worden de kisten verzonden naar de verschillende plaatsen waar Nederlanders büeen zyn Ten einde een overzicht te verkrijgen van de betrokken arbeiders ligt in e ke reizende bibliotheek een wenschlust waarop de arbeiders hun bijzondere verlangens kenbaar kurmen maken Indien deze wens en bekend zijn kan daarmede bü de samenstelling van volgende bbekenkisten rekening worden gehouden irt er willen een bijdrage schenkerf Ongetwijfeld zullen vele Nederlanders het streven op prijs stellen om op dit wijze het leven van de Nederland ïchp arbeiders in Duitschland te ver