Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

De speldjes voor de volgende Wi terlmlp collecte A D O r StormvogeH BU OE A S COLLECTE VOOR WINTERHCLP NEDERLAND welke op 28 Februari en 1 Maart as zal w irden gehouden zullen speldjes worden verkocht voorstellende schepen in verschillende eeuwen Van Unks naar rechts een Noorman ipnschip vlaggeschip van Michiel de Ruyter een Oost Indie vaarder een schoener en een modem mailschip Schtmmelpenningh BBN SPANNEND IJOMKNT VOOR HET STOKMVOGELSDOELTUDENS EN IN EN HAAG GESPEELDEN BELANGRl IKENWED TOIID A D O STORMVOGELS t 1 Polugoo i V IN DE SPURTSCUUUL Silt s TE SCHEViLiMNObn WLiCit de Nedtrlandsche kampioenschappen badminton verspeeld Na di damesdubbel mej van Bosse en jne van der Laan links Jegeii nitj Evers en mtj van Nouhui Polu§oon DE TORPËIM SLAAT IN Deze Engelsche vrachtboot werd op den Oceaan aangehouden Een geweldige waterzuil t ewi st den inslag van de torpedo Binneh eenige oogenblikken zal het schip onde de oppervlakte verdwenen zijn Jr fScherl CaOOTE DRUKTE IN GASMISCH FARTENKIRCHEN Terwijl in Engeland de sport bijna volledig stil ligt GISTERMTODAG WERD IN DEN DIERENTtnN IN DEN HAAG EEN CLUBMATCH OkHiHjUtJt VAN DE KYNOI OGENCLVB DE HOFSTAD Goliath maakt toilet voordat bij voor de keuring moet verschijnen Polygoon vinden in Duitschland groote internationale sportgebeurtenissen van den eersten rang plaats zij mogen nch in groote i eiangstelling verheugen Scherl atena KW h t et IS ee orlog arme lemd lor eenj nox b irioftj iai Irsani in jen SU 1 en dani lans rt Senate w f riale iposit sèhe Sende DEMC t aa lert let CO mmmm V r flBr iw UENLANODfO VAN K H DDIT8CH GBVECHTSVUMmnÖ IK DK WOKSTim titÉi machineheeft tJldens een vlucht naar den vijand op een Italiaansch vliegveld m de wocstim een tu schenJartdinggenaakt en wonSt door Itelwaï grondpersoneel van benzine voorzien Schery 1 4 AM 5 i f m W mi i BESi P 1 jpE rs t or RÓS Vmi de Amsterdamsche Rtttaig Mi te Amsterdam vertrok döer dagen een aantal met paard bespannen postwagens om in Rotterdam te gaan dienst doen De to vooraf gegaan door eenig reservepaarden onderweg PoIk VE Vol I ll