Goudsche Courant, maandag 24 februari 1941

rE BLAD MAAND QG 24 FEBRUARI 1941 BS IC BsmssBs BÜITERUND Werkspoor A Ito ISDN aatctnukax tflu 149 Wtiton r lew A WÏH 1 8 mta C ft 1 A lt7X UTh Wayan i F E VERHOUDING TOT JAPAN IBI en a u Am CHryalat ftAm Smelting C V A 41xStand Br C lOA e Ara IM Cy c V n A 3 R U Colg C V H A B n 1214 Gen BI Cy Cl 1 5 a R II 35U Huda liCC RJa SM KttÊp Mat T PI Corp C V A 9i N St C G A RU U Uult St Bubbel C V 10 a a a A N I El Mt A 2 B Dito Nat B T a 2B NX Gal Mit A 234 Dite N Baa v a 224 Tw C SI vEs a 224 Am Tel Tr K C T A IB14 163 aa4elmre B ctogett B C en H r A m Kh Bom S H M A 172 17 s Oeil AL H M d 185 Guntz en Sch A Ui t CrenRvRA282 30214 Linde en Tavaaa W Ned Wol MU A KIK Mt lilMiaw BdarBaadH ea Bil Mtt Ie nib A 49 Otto ar A 40 409 Boeten M Mtt a 13h t4l Singkep TJHU ns Pettel ondemeialage Did Ptr ICvA 2W K N Petr Mil f 100 Ond A Mh 222 dilo C V A 227 liaeara Entm A 26014 Tarakan PM A 337 341 Stand on 10 è 25 C V A V f 36 RvbberandemewAigeil Hessa Rubber a Ï32 Ind Hubb C 187 Java caoutch 146 Preanger R MIJ 6S Rotterd Tap 78 Salatn Plairt 78 Wai Sumatra 135 Zuid Preanger 71 1354 3914 232 232 225 72 hchpepvaart mk a tSf luppUcii 150 Fumcss SenAJi 1411 Uij Zeev aano lOd Niev Goudr A 3611 M DeMaasCvA 12 MiJ Oostzee A 186 Handel v A dam 40Ü lic 184 CnltmraiaatsebapMeB Krian Suiker A 83h Pagottan A M6 Suiker C t MU A 3iO Tjeweng Lestori Arenrfsburg 298 Besoekl A 77 Soek Landb A 68 Amst Ttice C A 68 Bïinl Thee Rn A 29 f Goalpara Cu MiJ 36Ü Pangkeolam Thee 160 PasirNangkaCJli Ronega Landb A Itt Sedep Cult A 144 Slndang Cult A 171 Vj 170 Telaga Patengaa 14 m 149t4 yf JavaTheeC M 6 Ins Cult Syndic n KaliTelioCull MiJ 23SK MichieT Arn 11 4 1674 WJavaKmaCMiJ 120 DiTana 64 j 61 166 123 4 123 101 10C 7S M4 ItBtt 127H 128 3SI 5jt 1064 Blau h Vries A Bijenkorf A Gem E W enW D to Pref W A Gouda Kaash i Houth Alberts A Houth Jongen A Kotifh Pont A Muller V H A Do 52001 75000 A N JU T Rav m A ZSab looOCvA Woolwoetb e Co Spaar ea Trai Dell Spoor A NJ Spw Ml A Atct T CTgAKansen C v AK CJSoutb B Co idem pref a Dito Cert V g A Vn Pac CvgA G Id Tramw MQ Kedirt SLtr M Mad Staamtr A Olto prc A Malang St tr A O Java St tr A Sem Jeana A Sem Chenbon A Soerajocdal 8t tr Prolongatie 7 H 7 i nu iTi 78 Ut 12 U 3H TK 7 18M MH 3 i 3H fooBenuaak I Vragen van den dac A J F 1 IS DtBUcbe e 7J4 7 45 BerichMs SniMisch 8 i Nieufcaheriïtlcn ANP Mi am fo nmuz ek 8 30 Berichten Eh elscli 8 45 Vastenavond programma 9 45 Eng l8chc berichten AJ P l NieuarsberSebten AI P atultine ILVERSUH B 3 1 5 M A VB Ok 7 30 Giamofoonmuziefc 7 4 Ochtend ymnas Uek 7 S Gian ofooni z ek 8 20 Ochtend gymnastiek ËJê Nieuwsberichten ANP 84 Gcaiiio o HunuXiek 14 84 Mo genwijdicg 1415 GrvuofooDinuz ek IfkJÜ Voor d ti uw 1 M OmroeporloeBt 1108 Uuislioudic iiJm üw hond en de mon L30 AVRO salon ortoest 2 M Modep aatje 2 44 LaioTelpi ogramma 3 48 Reportage 4 0 PhiUuir i nisch kwartet 4 45 Gramo o muziek SJM VPRO JeugdtntientJhig S 15 N eitw ecoromtsc icen beurabenchten AKP 5J AVR0 Amu setacntsarkast en solisten 4 25 Hulsarark eauacTle 5 45 Actue le reliortage an oioonmuziek Ij86 7 15 Vragen van en dag AjrjP sluiting BEURS VERZICHT T r beurse van Amsterdam w rd ée we op zeer karme ui g besloten ffr wareii geen nieuwe per pcdie en en m verband hiermede w a er een rroot g biek aan ocdets Een be paaMe Metnmine vieï n et op te peven Op de iotaAtf markt w rcn de koersen nM f met boencBBwaairdig Tcrwulerd xq het émr taak óêA de notoerin cn OMter bcursl d e n kïcinc n ging tot InzakVei aan den d g legden het gern klaarto ijke ijk moest worden toew sck even aan de afwengheid van affaire Da markt had een echt Zaterdags verloop en in enicele rubrieken konden voor de loonaamRe Vende aaodevlen B ccb t weinig noteiï ngoo tol stand iKMnen en Wer en dwr be f het ze fs tot een enkele trar clie bepeikt Op dt rwtro eumafdeellng weid nog iets gedaan ir o4ie = waarvoor eenlg aanbond bestond zoo dat de oers na weifelende opcpinc reapeerde lol 2 ii 4 procent WMriM ecliter Keni khci 1 mtersfa d werd gebodei Voor o urs vait den laat en tijd ttouv en ï m r dan eens eenfp BMibod waac te nemeiv a rtr het l eoM wardt dit ceRMkVe i k K b orbp mHHr de r e If n staat bet koe speil Icch me Aitmaal order lichten druk In srheet vaartpal eren was loo goed aï n t tp doen krhee TMrtunies waren e iveratnd ffd V o n d a booten kon het sl chts in de laat e taT e to ee notcering kownm w bii e teers ie gger kwam te ligren Met ike icaKKen wa hH niet beter gesteld Ook in HVA wen chls iT enkele ta cs a cen ff dMik ok fc e gjïig he kcers en k f nit ie d naar ben ï rn iy rtrt bera e fpc was iMI Amsler datn Rubbers bewegen z h op cgtvejpr be r e van e i Mffrt e kre wn van rt TmVnor dineou n mmriatm Mw4 Im pq nd n ar o De tabak aXIeejirj wr T 9 1 1 Voor o T e en Srnemmr 4ard cen avnbod fm 4fc k a e n w kwamc bredrn het i lat De affUi in rfid istrV en w c l wiaomf e r u 1 cm n u m In T i S V r f le ür I n Jd Vyf Wf JK dacht gw chof en ticW Ae ontopanninfl j t b bUiW ▼ Ver Hl Jipu meent men in pott taC Wasbingtan n lichlc i g te kunen wunenen kct eti at d Amerlkaaa j de Jayaiuchc verwütca 4 Amerikaansehe onuinKe jjen legen Japan weer rteot maakt Deze Hehie ont wocUt eral toegesehreven Kt aderbood tuaschen pccsident K fn den Japanschen ombas Itcneera Hoewel over den faITU dit onderhOTid geen btjz n j bekrnd aijn gema kt nceat mu in politieke knngen te j taslstellen dat de slee van Tfn ék betrekkelgk vriendseha t itwcnt de hoap eerechtrt dal een oorlog tusschen de guten en Japan ondanks de be bebuigentegcnstellingen veilig luu worden 0E STEUN AAN ENGELAND De besprekingen in den Senaat J De republ kfinec+ie senator Taft l ft ten adn i n van de wet tot hulp lihif aar Engeland in den Senaat iverklddrri dat door de e wet aan nik ler man de volmacht gegeven liorilt de Ver Stattn in een oorlog te htm Taft l I le voor Engeland een ii v n twee milliard dollar te vermguB v r dMi a nkooip sn oorjogs itenaal ir it Ver Staten en daai 01 het w t voors el m te trekken tt IS n fii dat de minister van S iiTi nr en de miniister an nine Kjiox in de e functies be ïïwmi ujn e ii4at beiden opkwamen nor een deelreming aan den ooilog liialuief eiinds het begin van den lorki naar gestreefd dat Amenkaan lÉe K hppt r nder k n ooi van Ame itaanscne m rkg chepen de havens liroorlcfvoprende landen zullen aan ll n Ztu Amerika de pohtiek van Ita minister van Manne gevolgd heb Ittn dan ze uden de Ver Staten zich limis reeds m oorlog bevinden Senalor Cdjiper waarschuwde dat lit wtt aar president Ro sev clt dicta Ihiale iDa l verleent De leider der liHiositie legfn de wet de demp ra IWie senator Wheeler verkJaarde Ienderwii r winnen wij aanhan its Het2elf ie veilUaaide de dense Imlisdit fractieleider en mede opstel llitvan de t tol huloverleening aan lliiplsnd pncitOT Barkley die als zijr liMSung te kennen gaf dat Woensdag It stemmingen over de amendementen Itil en beginnen Semtor Taft geloofde lüt de definitieve stemming over de tf e rbieden zal op Zaterdag van de JloiïiÉnde week EXPORXEMBARGO S De New York Herald Tri lliiBeineMt uit Wa mgton dat Roo Iwlt in de eerstvolgende dagen l emt exportgcede en onder bcentie l aag 2ul plaatsen teneinde de ver I Aeping von mogely k oorlogsmateriaal i r Japan te ituiten DEMONSTRATIES VOOR HET WITTE HUIS Voor ht W tte Huis is het 2 terdag I women tot demonstraties van zes 1 nides organi aties tegen een deel jMniingvan de Vereenigde Staten aan l oioorlog In het Witte H uis vierd een jWHiuïerhardigd bfdruvighetd op Mekikaansche werven I Otficeji wopdt bekend gemaakt dat I n aantal arbeiders op de werven I i hït uiltireken van den orlog I oO proeenl is verhoogd MARINE LüCHTSTATION OP KEKMVDA EILANDEN De anne heeft opdrachten ten be l Vïr 915 milhoen dollar geplaatst I r de uitbreiding van een marineI U t iii op de Bermuda eilanden SSSTERKING DER LITHTKJUrOTEN OP HAWAL D llnri HdWi I gestationneerdc strijd I jrüÜl Amerikaansche s lil zijn Zaterdag naar Assol t i Honoloeloe meldt liaauii J l eK igen versterkt De I tef PI met het vliegtuig iJ ehip Enterprise naar Honrt I Vervoerd BE AZOBEN 111 j el Morison hooglecraar j J fhieden s aan de Harvard IrJ fi t te Chicago heeft m een lfi n t de Chicago DailyISiauT ch gesteld dat de Verl isa ntmen van de Azoren K fh motiveerde zu met te eilaftdengroep voor nJr ingiiJijBen en het Clipper 8l5iï rtïeT tusMlhen de Ver I sla2 Topa Yan bet grootste I SJ Vertel trachtte ho njn I yï eventueele mogel Aw Dmbiehe faezettmc T n SRXoni TAN wnUDB AK CUNA de AnwiBted Pnaa kccft 1 iLJ vnonnBw opgefincB md jf l e Ir brengen aan bet or BOTSINGEN IN PUERTORICO Volgent een bencht it San Juan op Puertorico i het in het marUieluchtïtation aldaar tot botsingen gekomen tusschen verscheidene honderden uiheerasche arbeiders en leden van de Amenkaanscbe marme De oorzaak is niet volkomen opgehelderd Associated Pren beweert dat de ar helders met steenen optraden tegen de militaire potten SPANJE MINISTKItRAAI BUKEN Ike Spaansche ministerraad die Za terdag onder voorzitterschap van Franco bijeen u gekomen heeft zijn besprekingen m den loop van den avond beëindigd I e minister van Buitenlandsche Zaken Serrano Suner heeft uitvoerig verslag uitgebracht over den internationalen toestand De minis terraad heeft verscheidene wetten goedgekeurd Zoo zullen o a 600 politieke gevangenen in vri heid worden gesteld Voor de Spaaniche werkloozen lï 2 miUioen pesetas beschikbaar gesteld Voor de slachtoffers van de ramp te Santander is eenzelfde bedrag uitgetrokken BINNENIAND VUFTIGJARIG BESTAAN VAN DENNEDERL KAPPERSBOND Op 23 Februari 1941 bestaat de Ncderlandsche Kappersbond AlgemBCT Organisatie van Kappeis een hali eeuw Nadat men m enkèje gemeenten in Nederland gekomen was tot plaatselijk vereenigmgen van kapperb m die dagen meer barbiers gehceten heeft men h t voor 50 jaar tot een organisatie gebracht d e een landelijk vereemgingsverbaivd legde Het kappersbedrijf nnet zijn specifieke eigenaardigheden leende zwh buitengewoon oeiliik voor organisatie dnr de bedriifso femren kleine elfstandigen iin die zoo gewend waren voor zich elf te zor en dat zij wantrouwig tonden teeenover eiken maatregel die ziin invloed op hi t bedrijf deed gelden De N d rlandsche Kaoperïbond die thins 1500 leden tolt en 80 afdeelin en m den Innde heeft brocht grooto H t 50 lans bestaan is m een HoofdV stiiursver dering herdacht het fee t oor de leden is met het oo op dp f id omstTndi h den uitgesteld Dit laar zullen jille leden een Gedenkboek optv oen waarin de esch odenis 1 1 laar weergegeven wordt terw 1 d resultiten v nn eei kortelmps sphouden Hndplnke bedriifsonderzoek er m vi rwerVt wfilden ZWAAR US OP H£I USSt3jHE£R Hoewel er door de stormen van den laaiiten tyd wel wat luimte op bet ijaselmeer was gekonitn ia het ija toch nog te zwaar om de pobi ooten te laten varen De sleepboot En Avant die van Genemuidtn naar Urk was ver trokken is na een eer ware reis op Uik aur gekomen De boot heeft rum twee da en werk gehad en h eft een nacht tuaschen het kruiende ijs door gebracht Over een afstand van et k lometer voor de haven van Urk heelt de sleepboot 10 uur gedaan f wtt passagiers die aan boord waren kon den het eiland looperoe bereiken De post wordt nog steeds met een bak fiets over den Lemsterdijk v=ivoerd Intusschen zijn op het eiland de werkzaamheden aan de sluspuni her V at De kolennood welke op Urk heerschte is overwormen doordat de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend dat kolen van de Zuiderzeewerken onder de bevolking kunnen worden g distnbueerd DEELNEMING VAN OVERHEIDSmSTAOTIES AAN DE VOOEJAARSBEUnS TE UTRECHT Onder de auspiciën van den econo mischeri voorlichtmgsd en t zullen op de a s voorj arsbeurs te Utrecht een aantals stands worden ingericht in welke behalve genoemde dienst zelv e de volgende instanties zullen worden ondergebracht het nijksburaeu voor de voedselvoorziening m oorlogstijd het Riiksarbeidsbureau an het dcpar tement van Sociale Zaken de afv eeling volksgezondlieid van het departement van Sociale Zaken het Centraal Disnbutidtantoor de Rnksnijverheids dienst het Centraal Instituut voor Indus riahsatie en het Rijksinstituut voor brands effen eca mie Het Cen traal Burenu oor de E atistiek ne mi eveneens in coUecuef verband aan deze inzendingen dee 1 Het hgt in de bedoebng het geheel onder te brengen op de eerste verdieping wa r zooals bekend mag worden verond rsteld de economische voorbditmgsdiens en hel Centraal Bureau voor de S a st ek reeds sedert jaren exposeeren Aange zien het evenwel niet mogelijk bleek op deze verdieping een voldoende aantal aaneengeslo en stands te ver kragen zuHen het Centraal Instituu voor Industrialisatie en het Riiks instituut voor brards offen economie op de 5e verdi mg worden ondergebracht De bouw en inrichting van d diverse stands worden ontworpen door den heer C Pieck Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzorg z jn eigen stand BRAND IN MEVBELMAGAZUN Gisteravond om ongeveer half elf werd de Haagsche brandweer gealarmeerd voor een emstigen bmnentorard op de Amsterdamsche Veerkade Bij aankoraist van de motor i t van het bureau Prmsestraat bleek de brand te woeden m het perceel no 41 op de bovenverdieping van bet meubelrrya zqn De Bazar van de brma D Meyer Door het inslaan van de glazen toegangdeur verschafte de brandweer zich toegang en spoedig daarna was men den brand meester De teandichade is bet kVah gering doch de waterschade aam meu beb tta tmj groot FRAVDULEVS GESLACHT VLEESCH IN BESLAG OENOMEN Door de gemeentepolitie en ambte naren van den keuringsdienst wordt met kracht OBgttreden tegen het frau duleus slachten van vee Dezer dagen hebben zu op een dnetal plaatsen te Helmond succes gehad Op den Lieropschedijk te Helmond ontmoette de gemeentepolitie een man die op zijn Jiets een frauduleus geslacht kalf vervoerde De man die het gevaai zag naderen wierp zyn lading weg en nam ijlings de vlucht nog voor de poUtie hem kon aanhouden Het vlecsch werd in beslag genomen Voorts nara de politie bu zekeren van T m de Botersteeg aan het Bindersemd twee frauduleus geslachte kalveren in beslag Procesverbaal werd hier opgemaakt Ambtenaren van den keuringsdienst deden voorts een inval in een perceel aan de Prins Karelstraat waar ZQ 235 kg itBuduleus geslacht varkensiv l esjf an den slager W S op spoord r Het vleesch werd in beslag gcnoni en procesverbaal werd op gemaJit NSTIGE AANRIJDING VrijdjIgSvond omstreeks zes uur speeldeWe driejauge L Timmcrs met een bioertje voor de ouderlijke wo nmg m de Oranjeboomstraat te Rotter dam Toen beide kinderen onverwachts den rijweg overstaken werden zij ge fiepen door een vrachtauto die be stuurd werd door den ohaffeur W V d B uit Rijsoord Beide kinderen werden tegen den grond gesmakt Zij iwerden door den GGD naar het Zuideiziekenhuis vervoerd waar de drie jarige jongtn moest worden opge nomen In den nacht op Zateidag is het ventje aan de bekomen verwpn dingen overleden BRAND TE AMERSFOORT Gisterochtend omstreeks zes uur is brand uitgebroken in een perceel aan den Leusdeiweg te Amersfoort waar in gevestigd is èen kruidenierswmkel van den heer T De brand was ont staan in de schuui waarin diveise wa ren lagen opgeslagen De brandweer rukte met volledig materieel uit en wijdde het eerst haar aandacht aan het woonhuis dat door nat houden gespaard kon blijven De schuur is geheel veiloren gegaan Dank zij het en ergieke optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden De oor zaak van den brand is onbekend WONINGHYGIENE IN NEDERLAND EN IN NEDERLANDSCH OOST INDIK De afdeeling voor Gezondheidstech nick van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft m Eten Haag onder voorzitterschap van den heer W F J M Krul aan bovenstaand onderwerp een drukb ochte bijeenkomst gewijd LUCHTVAART ITALIAAN SCBE LVCBTDIENST OVER DEN OCEAAN De Argentiinsche regeermg beeft aan de Ilaliaansche luohtvaartmaat schappij Ati verlof gegeven een vlieg dierst voor passagiers post en vracht te openen jsschen Rome en Buenos Aires over Afrika Brazilië en Uru guav De lyn kan tot Santiago de Chile worden doorgetrokken Iedere week zal minsters een vlucht m beide nch mge gedaan worden De ee lp V lucht zal bmnen zes maanden tyds geschieden in de desbetreffende wet wordt gezegd dat de rechtstreekscne verbinding door de lucht tusschen llalie en Argentinië moet dienen onwle traditioneele banden van vriendscBap tussHien belde landen te verstevigen JOEGOSLAVISCH VLIEGTUIG NEERGESTORT Drie dooden Een dnemolorig vliegtuig van Se Joegoslavische marme is Vrijdag boven Bratsj m de Dalmatische zee omlaag gestort Van de uit vier personen b éstaande bemannmg hebben drie den dood gevonden De waarnemer wist zich met een v alscherm m veiligheid te brengen CANADEESCH VLIEGTUIG VERRHST Een Caradeescri militair vliegtuig aan boord waarvan zich om de mede uitvinder van het insu me sir Frederick Banting bevond wordt naar uit Montreal wordt gemeld sedert Vrijdagmorgen verrrist Aangezien het toestel niet op zyn plaats van bestem ming is aangekomen en geenerlei draadlooze mededeelmg is opgevangen moet gevreesd worden dat de machine IS neergestort De Canadeesche autoriteiten hebben bevel gegeven tot het mstellen van een onderzoek W o TM GOEDEREir BRSTELLINGLN IN HET BUITENLAND Medcdeebog van Ncd Clearinginstituut Het Neri iiB i fh Clcrnï nstiluj deelt ons het navolgenae mede Ket koTOi rog 1 1 n voor f impot urs er toe ov ergasn bestellingen Ie p aotsen in hjt buitenlandah ores zich er van te hebben verge wist dat het deviezeninstituut c q I Tcd rhr r t de noodige veigunning verleent op grond waarvan de betaling der bestelde goederen inderdaad zal kuiwen gesteleden In verband daarmede word er nog maals de aandacht op gevestigd dat slechts m de c r n land zoomede hef protectoraat en het generaal gouvernement en m de cleann m t B e stor t vi zoodanige bcstellii gen zonder vooraf aarde v un r n h c viezen ins Huut kunnen p aats vinden Ten aanzien van de betaling naar aUe èrdre landen re dt het ioorsi I nft dat voor iwc handels ransicties slech i tct t li ken worden overgegaan nadat daartoe EFFECTENBEURS AMSTERDAM Z wsch Hb Bk4 Zutdft HyiLb 2 ara r t D e er K U Xl Z H Hyp b mei verpL UUI4 SVi Blrne N d Sch vtrk 4 o Sch H7P b 4 DUO 3 i Noleeringen van 22 Fcbfuaii 86 29 OBUOATIM MH WH H S H 9ë i n Sï 9Mi wi TSft m n tm BH rai M a I9M IMO IMO IMO MO IMO t33S 1S36 493T l i3T 1938 I93S 1935 1335 1337 IK 1937 1937 1 UO 4 AJtU obL M8H Bcrfbi en Jurg rv ObL H i Bcrkel s Pat V svr OM 4 Laven Zetp HU ObL Werksp NV Ie bJ P oK 4 Wlltos 4i Llnib SfcenliJn Obl 4 Bat P MU O 1 2 I L ld ObL h Nederl OU j Moormann Calt On ObL S Amat Grb b 5 MÜUer 3 Nat Gr bez T Idem 1938 4 Ned Gr b b Ned Ind Sp MU 191 ObL a 2 Miss Kans en T O Java St Obl 5 Semarang Joana 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 ld Adam Olymp L 100 3 ld W Kr ttmv Beti ma 87H tlH I Sdo 4 ic r 100 4 bir r 100 4 lm t ue bit r MO 100 s I soo 3 100 3 99 ms t sm 3 97M 100 It 98 un g3H 92 7 i t 100 3 31 t I 900 S S i OI I 1st 31 oi I sse 3v SU ffi 81 93K 6 1 O I I 100 3 OI 500 3 AOI ƒ IQS AOI 3 e Pr T n Oen SH 83J4 8SH ml T na Ml tn Ml St ttlH san SM UK 82H St ÖÜK m MV 3 S i WM iH a i H6 4 Sfi w S l iWU a 81 8 mn Hl sm 96 WM sw 8I H Süh St ari 8 H 37 84H m 28 30i 10211 68 AA NDEELiEIt Baak es CreiletllnfeUiBcCa Ad Bank Hl PK ItlK Hqll BankU dUo WH Ine Bank dito 113 ItJ JaT B r 500 T a Hl 222 Kaavcreen dltfr Itai USt i N I Esc m dilo 1 Nederl Bank A iMH 144 NB T ZA lOOd 105 106 N K Mi 250 a 114 1 Rett B Ver r YIH KH TvientscheBA A 123 t 123K rndvsf Alc reir t ew A Ad Dr Mtt a A d Supeif a Aut Screw W a Wat Mare Fabr V d B 250 1004 G A T d B p w A 1004 Dito B teoo B rfc s Pa Afgest c V aMH C enP P Scholte Gouda stear dito Gruvter en Zn A pr f a ni Dito B wnnstd p Heemaf aand Heinek aand Hero Cons aand Hol St m f a Hollardia aand Hall Bet Mij A HoIL dr en k A Holl Kunsti I A Int Gew B dito Intern Vise A K F Bevnes dito Dito pref Kan N E m b a K N Hoogov do Kon N ZoBtl A K Br Stheem do Koren=choof NV de dito Lev Er en O C 100 c pr aand Dito lOOOCTprA Do 100 o C pr A Do 1000 S Cpr A Lyempf TJ en Mf Meel f d Tfed B N G en S F a Ned KabelJ dlla N Sell b mij dlla N Stf Kevier A Phil Gloei T afgest C V A Rott D ttl dtia Sche de K M d N Sctinüen d to Smits tran f d stokv 50 4 a Stokv rsoo ioood St st nn Sp ds StPik dito Twijnstra Pref A Utr Asph f GA Ver B fb aand Ver Ch f aand Dïto pref Ver Gif N B V A Ver Pf T Gelder Dito dito p aand Ver N R fab Ver Touwf dito Vlies newi K f d Adam 193 1 3i i Dito Ie 1937 3i i Apeld Ie 37 3i j Qhem 1938 3 Oeviuter 1920 Dordr 38 3 i 3 Elndh 1835 3i Cro 3e Ig S S 4 G ld 38 3i D olOi Ie Ig 38 2 s Grhage 1921 Dito 1936 31 2 Dito 1937 I 3V7 rato 38 31 i 3 CToniBg 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 D to S 3Vi 3 Helm 1937 31 2 s H b 1937 31 j Hllvers 1938 Sl j Dito tOJ 3 31 Leeuw 1938 3 Leiden 1937 31 2 NHolland 38 3 Do 2e TS 31 213 Dito 8 1 38 3 y2 D o 3e 10 1 38 21 ï Nijm 2e I 37 31 2 RVam 1936 37 4 D o 1 en 3 37 3V Dito 1 1938 31 2 Dito 1938 31 2 3 Sthied 3e 1 37 31 1 Tllb 1 37 3Vj Utr Pr 1 37 3Vj Do gcm 37 3Vj Zeeland 1M7 3 Z Holl 1837 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG 2e 1 37 ÏV2 Dito isas 3 B V Onr Z ÏJ 4 Gem Cred 9001 33000 O 3Vi Dito Vi 1 2000 3 N Enkicst 5 4 Aajivulllngeli HypoUieeklimJikeil Ifi H 158 AJg Fr Hyp b m 2 0 verpl uitl Pandbr 131 2 88 330H A 1gH bserXY4 M 86 A dam Hyp 1 4 97 Dito 31 2 UK Ardh H B Ser E F Pbr 31 j JK Bat Hyp b N N MH PP 4 94 Dito CD 31 2 ta Dr HE do 31 2 t h Fr GroQ Hyp Bank Pd 4 vm 91 D o Da en Va 31 2 91 D o pb 31 2 3 sGrav HB d o3t 2 S X 84h Gr HypBPb 31 j 854 109K HlHPserAC4 Süfc Dito er BD 31 3 ÜH Ho l H p3dlto t tan Dito ser K 31 1 S3J4 Hyp b V Ned S M 31 e MM 87 Insul Nyp b ser AB AA BB 4 san D o ser T TA 3Vi SIX Mu V H Cred Pandbr 4 iSDo m 2 e verpi uitk I 31 2 8J N Hypb ddO 31 2 88 N H pb Veend ene K 3i 8i 8 S D o 3 2I dito I Noordli H p b Pandbr SVi S8 Overflss H b d o 4 Rott Hvp b ffo 4 91 ld dtto 3Vj Sth l ii£ted Hvpb ser K L 31 2 IX Utr Hyp b 4 94 1 Dito bene K 4 6H SS IMo wiie E 31 SS S Dito 2 verpl uitk 31 2 h Westt Hyp b E FF 31 j 8 88 een vergunning van het Deviezenmstituut IS verkregen Deze vergtmnirg dient te worden aangevraagd per for muller bij het Deviezeninstituut te s Grav enhage Ten aanzien van het betalingsverkeer met eerige landen ontbreken tot dusverre nog de gebruikelijke cl anrg regpler Tav d 7e lancen zal naar gelang der omstardighedetl het Devi 7eniniti uut be d en en op welke wyze vergunrmg tot betaling kan worden verleend Nadrukkeli k wordt er op geweze dat de omstandi eid dat goederen zijn besteld orderweg zijn of reeds zyn ingevoerd geenerlei mvloed kam hebben op de beoordee ing van de vraag of voor den betreffenden in voer al dan met een vergunning tot storting m de cleanri resneJ tievelijk een verguiwiuig tot betaling op andere wijze zal kunnen werden verleend Gelyk bekend kan de aanvraag om vergunnmg tot stertmg desgeweischt reeds voor het afsluiten der trans actie worden ingediend Bestaat tegen het verleenen der vergunfimg in bei msel geen bezwaar dat geeft het Deviezeninstituut een bindende toezeggmg af welke te ziner tijd door een vergunning kan worden vervangen Mocht de gelegenheid vooraf ee vergunnng of bmuend toe inaan te vragen ontbreken dian zal het noodzakeltjk 7ijn slccJits tot afsluiting eener nieutre handehln sactie over te gaar onder bet voon Hid dat de voorgeschreven vergwrT ng an het Drviezeninstitunt alsnog zal worden erkregen Pür r Kjpc j IMmidKc K Fabrvari RDtTEBSUM t 413 Ma Ksa 7 W GrBmofoöfiTrtiTiek 7 45 O litendffntina V t nmt i o rrraztek 1 Wj beBi r il d n e s 8 2 Ochten J nna tiek ï b c tl ANP 8 45 G a wf i l ek JJ K P 0 Kan rork t rpm f M r f r of o nuzcK 1130 Religieuze mur k r P 12 Cl Gi mofoonmurick 12 1 G n d f on en zijn oiAmsX ULJO SZOa Alm na K P I M Gramnfoomnvnifk 1 TS Ge a d I S N euw v en econo tiec ie berichten A b n en s Qr cv XM Gxvme mmÊÊKaaSe £ Voor cie ojw 3 M Cojocczts bouw blo Cls rO M CarrwftKnraTO elt 1S Vi a ren au Ue v jor d küuicrcn M € irar l ifk fr V V ecoxtfi chr en hv t V m e rk t n acl Alrrwnak t4S ActtMcSe rep M C of r anM ACTIEVE FONDSEN I Ne4l rlaiK UbW 49 IIMO 4 40 iioet 4 V M tmm 1 11 now 1 Grootboek atol im m M Out JliMkr t Qraotbock obl I ine I lOOO 1 im 1 1000 1 im 1000 m i CertUicaten t Orootboek obl tv 1 35 Indie 1 1000 Ji i 1937 Indie t 1000 9 37 IndM t lOOO A 1 DuiUallI tTauan ObL tOOO 30 Sl a Bank CB Kol Bank IG N L Ind Handelab USM Ned Hand MU 11 K iBdottriciik mt 47H t T luu 17Ï lUH315 mt 15 aiiH Alg Kunstatld Un Berkel 1 Patent Calve lef C awCaau Salkaa blakker IWM t ev T firaa en IMia Na Wt AjiL Philips G B V A Dit pref ie A AIL Lndt SL C V 1 ga R U Am BISTnberv A C 21H 47 a i4 nn 70 8 48 4 g 3 t IA Am B cv pref a Am Car and F C Aand Am Eoka C V uLAnac Copp C V ld HalhL St C 10 MChijisl Corp Cv A Curtlss Wr Corp C K Utem GenaLxal Motor idem Intern Pnckel Cjr C V 10 a Keaue C C v U A asK 3SA aN 34X 15 4 R nj $ Narth Ara A ¥ C V A B U North Am R A C 22X 23 00 4 33K IJ e A f He i Steal C v A Un SUtes Steel ld Dlvenen 6 Cit Serv C C V ld C Sc South C V 10 A II B S 17A 6 North A Cy C V A 17 Hadio Coip C V A 5 4 Oost Borneo 1 4 A 188 idem pref Aand Xe PcCr OBieraeinlageii Oord Petr Ind Mtl G Aand 205 7H 2a4 233 4 aajj u 1711 uu UH I2S 33 11 ft 11 iton Petr MU idem 227 4 234 Cont Oil Cy C T 10 idem Mid Continental Pet PhillPet C V 10 id SBiell Un C V 10 td ï Wat Ais OU C v 10 idem Ui SH SefceeyTsartMaalaehspyUm Hon Am LtJaAand U2H 111 4 UOM Java Chtna Jap B Lus idem 146 143 4 Kon Ned St MU id 4fi 4 146 4 14fi Kon Paketv Mij id 21 i Ned Schecpv Un ld 1 2 IM 4 ISHi ïtlti Botterd Lloyd idem 134 134 StoemT Ml Ned id 134 4 IM Int Mere Mar Cy C T U A 41 S4iHiena4 tB iniai Handelsv Amst A 401 3R 3W9 IJavasche Cul mg M 23 h Ned Ind S tin td IMH 338 Ver Vorst C M 39 l 50 A lUH 110 Dell Batav Mij A TTB ITSX 177 Deli MU è 1000 C V idem 227 330 Sh rnn m WUaoB Ic Co C V A 4ft ltt 4 Spoorwegta Baltim and Ohio C T idem 4tt H Shesap Otaio C v til $ 25 a sff SK 40 Ilhno s Cent C ▼ N YorkCenlr CvM MH i UH MK ï tmay v H 16 i 150 C T A itH 2 H 24M 24a Soatb Pac Cy i kUm 10 WH lOh UW d Raitway O gew Hmm 1 N Canad Pac C v ld 41t i ftübbecomdarBeaslBgaa Amsterdam R Cult Aand 347h 3M Mi JM Bandar Rub mU id 199 Dell Bat B Ml ld 192 190 Kendoig Lemliöe Hub Idea MW VciWD kt O Bubbel M4 Idan 1 Oostk 4 saoc V ld $ erb djadl Suiu B kallll Il l Sllatt Sum RofttMT Ittt Idem l XX Sum Rubb CaU HL K MM Ver Ind Cult Oad idem ie 4 H tnterc Rubber Cert V idem 4K 4k DBltMlM l aade e a net keMiiiwIiktlBC Dn rrootb p M e r I 14 IdL ld ld ld W id w id ld Id ld ld ld ld W 9 IMl e r 2 70 p 19 1 c r 3 7t P 1H3 e r a K p UH e t 3 n p liMS e I 2 p Utf c t t 2 M p tS 7 c t r 2 4 p IMI e r 3 84 KoRVVrbietta kasa oM 4 88 Dit Heisa Aoilg abl 3 78 Varkenbid L l C O mt Kali S iid £ 20 Mt 1 m Dito £ 20 100 61 98 Wlntershall obl i i mt Farbenind TG C V A 181 Ver Koikind C v A 128 DaltsehlBerl RHI 38 O Sl a du RbIkv M i H M V O Dita 30 i a i a O f mt D Rentcnbank 25 T T Ver D Stedenl O 43 Bayr lïyp en W B F M 7 7 D Linoficumw O V Gelscnk Bcrgw ObL 5 R n ju Gatehottnungshüi e Obl 7 jj Barpener Bergbau Obl 6 giu Phoenix Akt Ges Obl 8 52 Rh Elbe Union Obl 7 tUi RuhrchemIe A G Obl t 7 Sicraeiu en Halsk Obl e i V SCahiwerke Obl 7 Dito serie A 25 Obl 8i t uu Vlltor Gew OM 81 a tZli Vogel D u K 0 t T e Rliein w El 23 Obl 7 81 4 Dito 27 Obl 43 4 Ilacener StrassenbatlB Oto 8 42 4 Farbenindustrie aand 131 Siemens en Ha ake aar d 77 4 Ver Glanzstnff Fabr aand Wkrtctaball Akt a 4 aad 140 Cc erMetten p de Aaeerikawlache markt wa tn leer kMn BU de opening weid woor jreTer Hande mogelijk wa even beneden he4 nrifc slot atwlüMn waarbM de koersea onder beu atljd ïlch meerendeels Iets 00dc V f4 e4er it e ée lw eg ta mdMUn ttn bet anr kalm toe De meuwe 4 procents obllgalHn ie ataii eehser geregeld hl een pen hoek wr handcM n wasen ktl de oneninc Md Prtlf hosdend Onde bej ft jd kwam aler eenlg lerte awi e m rt tengrwilf Ittmrnm w koei t tr 1 7 pio ent dMlde Bt fM 1 n was goed Vim c B kr 1 I hg ce k lM wven j h 4 peil Tan de va je totnoteetiB vojr ove ï aiien geen m ti v n berte f v eir tenike en pr liiel bil a 1 r M houdend P id cl