Goudsche Courant, dinsdag 25 februari 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 25 FEBRUARI 194 Verklaring Br = Brood bon A = Alg Distributiebonboekje K = Kolenbon BI = ioen4 on Per = Periode Bo = Boterbon VL = Viccschbon DE REDE VAN MUSSOLINI over de andere gedupetrden verbiedlt echter verder te gaan dan en bö drage in deze schade Consequente toepassing van het beginsel der reconftructiewaarde is ook om andere reden bezwaarlijk aanvaardbaar Het zou tot groote onbillijkheden leiden Incourante gebouwen immers hebben een geringen verkoopprijs doch zullen zeer vaak hooge reconstructiekosten hebben Nu zal men opmerken dat het incourante karakter van het gebouw in aanmerking genomen kan worden en tot uitdrultking worden gebracht door een zekere afschrijving toe te passen Dan laat men hter het systeem yan vergoeding van de reconstructiewaarde los en komt men automatisch terecht bij het andere systeem vergoeding van de waarde op een bepaalden datum en ais meest logisch is dan de datum van 9 Mei 1940 gekozen Aanvutlingeq onvennUdelijk Indien menhet er echter over eens is dat de gevolgde methode welis waar niet zonder feilen doch in de gegeven omstandigheden wel de best denkbare is dan vloeit mimiddellijk de erkenning hieruit voort dat de omstandigheden zich zóó ontwikkeld hel ben dat hoewel de schadevergoeding uit een gemeenschap soogpunt te verdedigen moge zijn zij geen waarborg biwdt voor een onmiddellijken herbouw Om dezen herbouw welke economisch en sociaal zeer noodzakelijk is mogelijk te maken zijn zekere aanvullingen op de algemeene ifegeling onvermijdelijk gebleken Geen algeheele verhooging van de normen van de schaderegeling dus doch een regeling welke geval voor geval beziet en aanvullend optreedt om op deze wijze tot herbouw te kijfnen in die gevallen waarin dit voor het welzijn en de welvaart van ons land en volk noodzakelijk is Er zijn reeds enkele dergelijke aan vullingen welke door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw gehanteerd kunnm worden De hypotheekregeling 1940 biedt zekere mogelijkhwlen en ook de bou wpremie van 10 gaat in die richting Oplossing gevonden Een oplossing van de zich voordoende moeilijkheden is gevonden nu de secretaris generaal van het departement van Financiën en de algemeen gemachtigjle voor den Wederopbouw tot ovMeenstemming zijn gekomen over een regeling waarbij extra financieele hulp l an worden verleend n rar den aard van elk T ijzonder geval zelf door verstrekking van gelden a fonds perdu Hierdoor is het mogelijk in elk geval ten volle de billijkheid te betrachten Het spreekt vanzelf dat deze regeling tot verheugenis stemt Dr Ringers zal met deze regeling gewapend niet rusten voordat het laatste stuk materiaal dat in ons land aanwezig is verwerkt is en voordat de laatste mcin aan het werk is Door de Duitsche pers zonder voorbehoud goedgekeurd Zeer sterke indruk in politieke kringen te Berlijn Woorden van overtuigend mensch en soldaat aldus Italiaansch blad GEEN MELKPOEDER EN MELK VOOR BROOD ENZ De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij heeft het gebruiken van melkpoeder andere dan magere melkpoeder en van mellj andere dan gecondenseerde melk en ondermelk in den zin van artikel 4 van het Melkbesluit bij de bereiding van brood biscuit koek blanket beschuit er wafels verboden WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON DUUR Bloem Bl 5 M Febr t ra 23 Mrt Bo 02 Bo 05 t m 2 Maart 24 Febr t ra 9 Mrt Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vierde periode K 11 12 en 13 K 25 t m 32 t m 28 Febr t m 2S Febr t m 28 Febr Br 3 Br 05 f im 2 Maart Febr t m 9 Mrt Brood t ra 2 Maart 24 Febr t m 9 Mrt A 05 A 12 Eieren Br 3 Br 05 t ra 2 Haart 24 Febr t m 20 April Gebak Gort Gorlmout of Grutten A 08 24 Febr t m 2 April pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten 24 rebr t m 2 April V pond A 07 Kaas A 13 en 14 24 Tehi t m 23 Mrt Elke bpn 100 gram A 02 t m 1 Maart Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 09 24 Febr tte 29 April 1 ons Maizena of Griiesmeel of Puddingpoeder A 19 24 Febr t m 29 April I ons A 15 Peulvruchten 24 Febr t ra 39 Mrt 1 pond Per 9 Per E 24 Febr t m 39 April 24 Febr tim 39 April Petroleum Rijst emeel gries ebloem of Gruttemeel 24 Febr t m 23 Mrt Mi pond in apart troskje t a 30 April Scheerzeep niet aangewcxea Slaolie A K t m 1 Maart Suiker A 02 t m IS Maart VI 92 t m tt Piebr 2 Mrt plin 1 ons vteeseh Vleesch VL 9il Vleeschwaren Urn 29 Fcbr 2 Mrt 1 rantsoen t m 29 Febr BOITENUNB AZIË THAIIJVND EN INDOCHINA WapeiutHttandsacctoord verlengd et waftntUMaidBMeeoTd ttnttbta Thailand en Francch Ind Cbina i net It daten verlengd D M Terlengiae ta ia een geneemtchappeiyk offlciect eommuni né van FraMch Indo China en Tballaod medegedeeld Hierin wordt a getcgd WegensVde om tandigheid dat de termijn voer de staking der vijandelijkheden ustehen Frankrijk en Thailand slechts kart was en er bovendien neg ver enige andere punten noodieakelijkerwUze beraadalaagd moest worden hebben de Jaiuuuiche vertegenwoordigen als bemiddelaars aan de FnuiKhe en Thaltandsche afgevaardigden voorgesteTd den wapenstilstand met tiea dagen tot het uiddagnnr van 17 Maart Japanaebe tyd te verlengen Dit voorstel is deiwelfden dag aangenomen De Japansch Indo Chineesche onderhandelingen De Japansche minister van Buitenlandsdir Zaken Matsoeoka heeft inden Rijksdag verklaard dat Jap nover verschillende eeonomische v aagatukken met Fransch Indo Cliina besprekingen voert en dat in de rijstSwestie le Jaoansche cischen doorFransch IndoChina aangenomen xijnen tians in de praktijk verwezenlijktwerden Kaast die over economische vra Stukkcn saan de besprekingen over de bemiddermg tusschen Thailand en Fransch IndoChina voort Hierbi i zijn echter no enkele mociüikheden te overvvinnrn In hot al r cmcen pozien is de houding van Fransch Indo China bij dde onderhanrielinRen tegemoetkomend Matsoeoka over lijn antwoord aan Eden De Japansche minisl r van Buitonlandschc Zaken Matsoeoka heeft gisteren in antwoord i O een interpellatie in de agerhuiscommis ie nadere mededeelingcn gedaan over h t memorandum dat hij aan Eden den Bntschrn mini tPr van Biutenlandsche Zaken gezonden beeft in antwoord op dieis verzoek om ihlichtin ren i etreffende de vredesconfenrentie te Tokio Van Britsrhe zijde heeft men het naar men weet zoo voorgesteld alsof dit memorandum een Japanseh aanbod tct bemiddtling in den Europeeschen oorlog bevatten Matsoeoka zeide dat hij geen persoonlij e boodschap aan Eden gezonden had doch een memorandum in verband met Je z enswijze die Eden tot uiting had gebracht waarschijnlijk op 7 FcbruEri in een gesprek met den Japapschen ambas sadeur Mamoroe Sjigeniitsoe ten aanzien van het Zuidzeevraaestuk en ook ten aanzien van de bemiddelingsconferentie inzake het Tha iland sch Indo Chineesrhe grensgeschil Daar Eden een oude kennis van hem is had Matsoeoka de gelPKcnheid te baat genomen om Eden te zijner informatie zijn r eds laiig gekoesterde denkbeelden omtrent den wereldvrede in het alRemeen uiteen te zetten Ir zijn gesprek met den Japanschen ambassadeur had Eden de bemiddeling van Tokio ter spnke gebracht er daarom had Matsoeoka naar hij zeide Eden geantwoord Hij voegde er aan loc dat in zijn antwoord niets omtrent een andere bemiddclingskwestie was gezegd De onjuiste opvatting van Engeland vond naar de mini stcr vermoedde wcUicht zijn oorzaak in de linsnede die Matsoeoka met betrekking tot dr vredesonderhandelingen te Tokio had gebruikt namelijk dat Japan gaarne maatregelen zou nemen voor het herstel van normale toestanden niet alleen in groot Oost Azië doch overal ter wereld Ter voorkoming van mogelijke misverstanden had Matsoeoka echter een afschrift van zijn memorandum aan den Britsehen ambassadeur overhandigd en dezen er op gewezen dat zijn memorandum niets met Duitschland te maken had JAPAN EN DE AMERIKAANSCHE BASES IN DE ZtlIDZEEx In den Japanschen Landdag heeft de onderminister van Marine Toyada gisteren een interpellatie beantwoord welke de aandacht vestigde op de tegen Japan gerichte Ainerikaaiische msingcUngspolitiek o a de versterking van het eiland Guam Toyoda leide dat het Amenkaansche procram voor het aanleggen van versterkingen in de Zuidzee een uitgave van WO miilioen dollar vereischt waaraan het Lagerhuis reeds zijn goedkeuring Beeft gehecht en waarin 4 400 000 dollar begrepen is door versterking iran Guam Japan zou zich in zijnhndsverdediging geensains ernstig be reigd gevoelen door versterkmgen ep zulk een schaal De onder minister oegd hier nog aan toe dat de Jalanschc mari ie reeds een plan had uitgewerkt waarin met zulk een ontwikkeling an den toestand ten volle rekening was gehouden OCEANIE VESTIGINGSGEBIED VOOR AZIATEN In het Japanseh Lagïrhuis h eft de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka bij de iiehandeling van vestigingsproblemen verklaard dat z i het groote gebied Ocanie met ziin 1200 mul van Noord naar Zuid en 1000 mijl van West naar Oost als vestigingsgebied voor de Aziaten bechouwd moet worden Dit gebied kan nog C i SOO millloen menschen bergen want er zijn wanende r ondstoffen voorhanden ben vast overtuigd zoo vervolgde t r S5 f h ofs door 1k f iSheid geschon l recht tot vestiging hebben In de rede van Mussolini wordt in de Duilsthe pers uitvoerig weergegeven en zonder voorbehoud goedgtkeuri Geweien wordt op de openhartigheid der woorden Van den duce alsook op den omiskenbaren wil van Italië lij aan zij met Duitscliland op te marcheeren tot de uitemdelyke overwinning De Bocrsen Z e i t u n g schrijft Met zulk een openhartigheid kan alleen een man spreken die zich van de militaire en moreele kracht vin zijn volk bewust is Italianen zoowel als Duitschers weten waarvoor zy vechten Dat waarliorgt hun geheel afgezieft van militaire en matericelè dingenV de superioriteit over een natie die op alle vragen naar het oorlogsdoel van haar leiders slechts ontwijkende antwoorden krjjgt Det Nachtausgabe verklaart WaniTs£r den Italianen deze rede slechts een bevestiging van hun opvatting is en vai hun wil te overwinixen dan heeft Churchill vergeefs een oorlog in het Nabije Oosten ontketend Dan is hij niet slechts in een val geraakt zooals spoedig zal blijken Hij heeft ook tegenoVier Italië in plaats van het zooals het parool luidt Van de as te hebben losgerukt een politieke en moreele nederlaag geleden He t Hamburger Fremdenb 1 a 11 is van oorcteel dat de afrekening van Muss olini er op de grondigste wijze toe bijgedragen heeft de volkomen onmogelijkheid van een Brit he overwinning op de asmogendheden te bewijzen DE DIPLO OVER DE REDE De Deutsche diplomatische poiitische Korresp o n denz mcrkti ten aanzien van de door Mussolini gehouden redevoering op dat in het Noorden zoowel als in het Zuiden het voorjaar niets anders ziet dan den vaö en wil om de afrekening met Engeland zoo grondig mogelijk uit te vo iren Daarmede zijn echter ook aUe Engelsche pogingen mislukt om vjn den tijd def successen gebruik te naken voor een propaganda lot hulp verleening door Amerika Waar het jewicht van den oorlog op het oogenblik het sterkste overhelt vindt de Bntsche tegenstander als iets vanzelfsprtkend beide bondgenooten gemeenschappelijk aanwezig Al poogt de Bntsche minister van Buitenlandsche Zaken door zijn aanwezigheid aan de Middellandsche Zee de betekenis welke bet Britsche rijk en zijn hulpbronnen aan dit oorlogstooneel nog zoo te onderstreepen de krachtige ITALIË LfCBRBER CHT VAU GISTEREN Aanval op Dzjaraboeb afgeslagen BRITSCHE AFDEELINGEN IN DEN SOEbAN TERUGGEWORPEN Het 262ste commi niqué van bet Italiaansche hoofdkwartier luidt Aan het Grieksciie front be ijvigheid van patrouilles en artillerie aart weerszijden Onze luchtmachtafdeelingen hebben militaire installaties wegen bruggen en achterwaartsche verbindingen van den vyand met succes gebombardeerd In gevechten met vijandelijke jagers hebben onze jachtvliegtuigen vijf Glosters neergeschoten Drie onZer bommenwerpers zijn niet teruggekeerd In Noord Afrika zijn hevige vijandelijke aanvallen oj Dzjaraboeb opnieuw gestrand op den hardnekkigen tegenstand onzer heldhaftige troepen Onze vliegtuigen hebben met goed gevolg vijandelijke troepen en strijdmiddelen in de zone van Koefra gebombardeerd Afdeelingen van het Duitsche vliegercorps hebben eenige vijandelijke bases in Libye aangevallen Verscheidene zware auto s van den vijand geraakten in brand een vliegtuig werd op den grond vernield Een vijandelijke vlootbasis is op doeltreffende wijze gebombardeerST Een andere afdeeling Duitsche vüegtuigen heeft in het Ootten der Middellandsche Zee een opstoomend vijandelijk viooleskader aangevallen en een groote eenheid waarvan het type niet kon worden waargenomen zeer ernstig getroffen Dit schip is waarschijnlyk tot zinken gebracht In de Aegeische zee hebben onze vüegtuigMi met succes vijandelijke militaire installaties op het eiland Mytylini gebombardeed In Oost Afrlka hebben twee onzer compagnieën ten westen van Zilmani in den Soedan een aanval gedaan op numeriek sterkere vijandelijke afdeelingen die zich na hardnekkigen tegenstand moesten terugtrekken met zware verliezen aan menschen en materiaal Aan den benedenloop van de Joeba duurden de gevechten voort Onze vliegtuigen hebben vijandelijke installaties en troepen in de Joebazóne gebombardeerd Onze jagers hebben een vliegtuig van het type Hurricane neergeschoten FRANKRIJK DARLAN ONTt ANrT A AfFRIKAANSCBKN AMBASSADEUR Vice president Darlan heeft gi tei ochtend den Amerikaanschen ambas sadeur Leahy ontvangen In politieke kringen gelooft men dat het onderhoud betrekking heeft gehad op de Fransche levensmiddelenvoorziening d or de Verccnigde Staten die door de Engc rhe blokkade nog steeds zeer tjelemmrrd wordt er op den toestand m het Verre Oosten verklaringen van Mussolini toonen aan fff wereld dat Italië met ijzeren vast beradénheid zijn levensstrijd vecht in het bewustzijn dat de trouw aan zün Duitschen bondgenoot de waarborg is voor de eindoverwinning voor een rechtvaardige nieuwe ordening der oude wciielid met uUcobaJceling vam de aan het laad vreemde indringers DE BEACTIE IN BERLUN Vaii wélingelichtB zijde wordt vernomen De i de van Mussolini heeft in politieke kringen alhier een zeer sterken indruk gemaakt In de Wilhelrastrasse hoorde men algemeen Üe opvatting verkondigen dat deze rede ook het formeele einde van alle combinaties beteekent welke Tien in Engeland over den poiitieken toestand ih Italië ge maakt heeft Wanneer de Engelschen zich genoopt voelen juist commentaar te leveren op de zinsneden der rede van Mussolini welke betrekking hebben op het bondgenootsch met Duitschland dan herirtnert men van Duitsche zijde aan de stelling Samen strijden samen werken samen overwinnen Opmerkelijk vindt men te Berlijn voorts de Italiaansch Engelsche tegenstelling in de opvattingen over hulpverleeningen en de uitwerking daarvan Terwijl Mussolini verklaarde dat de Italianen dubbel zoo sterk zullen zijn door de hulp der bondgenooten luidt de stelling van de Engelsche staatslieden steeds slechts Amerika help anders zijn wü verloren Overigens acht men in Berlyn op het bezoek dat de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken Edeh thahs aan Egypte brengt DE ITALIAANSCHE PERS De Italiaansche bladen staan in het leeken van de rede De pers merkt op dat het geheele Itahaansc ie volk onwtinkeibaar achter den duce staat om den stryd tezamen met de Duitsche wapenbroeders tot de eindoverwinning vOort te zetten De Popoio di Roma constateert dat de woorden van Mussolini die van een overtuigenden mensch en van een soldaat waren De Piccolo verklaart dat de hechtheid van de spil opnieuw bevestigd is waarmede alle kinderlijke en vaak smadelijke manoeuvres der Britsche propaganda gelogenstraft zijn SI fGELAND ENGELSCHE SCHEEPSVERLIEZEN Mislukte BfiUche aanval len in Noordzeegèbièd Duitsche duikbooten hebben een krachtig beschermd S nvooi aangevallen en na talrijke hardnekkige aanvallen 125 000 br ton tot zinken gebracht waaronder een ter bescherming aanwezigen hulpkruiser Het convooi werd verstrooid Andere duikbooten bra chten talrijke vijandelijke koopvaardijschepen deels eveneens tot convooien behoorend lot zinken Het totale esultaat wordt daarmede verhoogd incl de in het legerbericht van gisteren vermelde gedeeltelijke resultaten tot 192 300 brt Andere refeuIUten van zeestrijdkrachtei brengtn de thans gemelde verliezen van djen vijand aan koopvaardijscheepsruimtè op totaal 217 300 brt Acties van Engelsche luchtwapen Alle afzonderlijke acties die het Engelsche luchtwapen in de afgeloopen dagen io het Noordzeegebied heeft ondernomen zijn naar het D N B wordt medegedeeld mislukt Zoo wordt thans nog gemekl dat de hiarine artillerie op 22 Februari by Norderhey twee alleen vliegende Engelsche vliegtuigen heeft neergeschoten Evenals het dezen vliegtuigen niet gelukte de Duitsche bocht binnen te vliegen evenzoo is de aanval van een bommenwerper op een Duitsch schip mislukt Bij Egersund voor de Noorsche kust werd dit schip door een Lockheed vliegtuig ontdekt dat onmiddelijk tot een aanval met bommen overging Door handig te manoeuvreeren wis de kapitein de uitgeworpen bommen te ontwijken en kon het schip onbeschadigd zijn reis vervolgen Duitsche artillerie in actie De Duitsche marine artillerie heeft met succes verscheidene voandelyke koopvaardyschepen die in de buurt van Daver het Eagelsche kanaal trachtten door te komen beschoten De schepen veranderden van koers en verspreidden zich Engebcb vUegtn nccrgescheten Eon KngeHche Briitol BlenJieim is naar het D N B verneemt gistermiddag door een Duitschen jager twven de Fransche Kanaalkust neergeschoten BiNNENLANO De wederopbouw van door oorlogsschade vernielde panden TOEtICHTi C OP rfE MOGELIJKHEID VAN RIJKSBIJDAGE A FONDS PERDü Nu de mogelijkheid geopend is om in die gevallen waarin de wederopbouw van door oorlogsschade vemiCTde panden afstuit op financieele moeilijkheden met speciale voorzieningen op te lossen zie ons blad van gisteren heeft men ons van de zijde ven hetregeeringscommissariaat voor denWederopbouw de volgende toelkhtende Ijeschouwing verstrekt De stijging der materiaalprüsen Overal in ons land blijken moeilijkheJen te zijn in verband met de enorm estegen bouwkosten De rijksbijdrage in de mèferieele oorlogsschaden vindt zopals bekend basis in degtetax rde verkoopwaarde op 9 Mei 1940 Maar indien een tpovenaar onmiddellijk na den oorlog in 3 dagenons geheele land had kunnen herbouwen dan zouden velen waarschijnlijk met de schade gé1tag toehmoeilijkheden gehad hebben a omdat naar thans blükt tqen reeds eenvrij groote afstand tusschen bouwkosten en verkoopwaarde bestond vanzeer vele panden Jïoeveel te grooterzlJn die moeilijkheden thans na deorijsstijging zich in een snel tempoheeft voortgezet en tengevolge daarvan de verhouding van schadebedragtot hei bouwkosten nog veel ongunst er geworden is Nu thoÊt men de dingen goed onder hrfiden De grondslagen van de schaderegeling worden nog steeds al jemeen juist geacht Tegen de vaststelling op basis van 9 Mei is veel verzet gerezen en niemand zal beweren dat de thans gevolgde methode in alle opzichten ideaal is Er zijn zeer velen in Nederland die het rechtvaardiger en socialer zouden achten wanneer de belanghebbenden die huizen hebben verloren op een bepaalden stand en in een bepaalde omgeving soortgelijke huizen terugkregen op een dergelijken stand en in n dergelijke omgeving onverschillig of de kosten daarvan hooger of I njer zijn dan de verkoopwaarde op 9 Mei 1940 Deze gedaohtengang vergoeding van de reconstituctiewaarde schijnt nderdaad iWj ch en rechtvaardig te zijn maar meii zal ook hier door den schijn heen moeten zien Betaling door de gemeenschap ARTIKEL Koffie A 11 Thee A 91 Zcsp Om te beginnen is er tengevolge van den oorlog iO ons land veel meer schade geleden dan de vernielitig van onroerende en roerende goederen Voor dete schade waarvan de omang niet te overzien is wordt geen regeling getroffen en geen enkele vergoeding gegeven Dat er voor de vernieling van huizen en eigendommen een aanzienlijke rijksbedrage wordt Êegeven vindt dan ook i or een ni gering deel zijn oorsprong in de overweging dat deze schade psychologisch zoo sterk tot het volk in 4ijn geheel spreekt zoo schreeuwend is dat eén ieder het als een moreelen plicht voelt om een bijdrage in deze schade door de gemeenschap te lateflT betalen De billijkheid tegen Voorlichting m bioscont bedniif AAD VAN BUSTAND VOM NEDERL BIOSCOOPBOND Het departement van Volksvooriiri ting en Kunsten maakt bekend Met ingang van 19 Februari znn i den secretarisgeneraal van het dra tement voor Volksvoorlichting en Ku sten benoemd tot leden van den i van bijstand voor den Nederlandsch Bioscoop Bond de heeren C v d w den te Haarlem fabrieken van produ tie G J Teunissen te s GravenS kunstenaars dr B Kiinzig tg ij sterdam verhuur H J D Daudeytl Amsterdam theaters E J Verschut ren te Haarlem smalfilm J p Anrooy te s Gravenhage reclame èn propaganda A C van Dam te Rott dam financiën en belastingen en V P M Vermin te Maastricht arbiiragS Reeds in het besluit tot reorganisaS van het filmwezen was bepaald d de voorzitter van den Nedeclandschm Bioscoopbond terzyde zal worden ge staan door een raad van bijstand welk hem op verzoek in bepaalde gèvallea deskundige adviezen zal kunnen verstrekken op de verschillende gebiodea die het zeer uitgebreide bioscoopbtl drijf omvat Nu na de benoeming van den nieuwen voorzitter de grondige reorganisatie van het Nederlandsche film en bioscoopbcdrqf krachtig door gevoerd zal worden wondt tevens voon zien in de behoefte aan een zuo groot mogelïjH e voorlichting op ieder gebiat De he C Walraven COIHMISSARIS VAN POLITIE TE S CRAVENHAGE De commissaris van politie te Alkmaar de heer C Walraven die begin Januari was benoemd iot commissaris van politie waarnemend hoofdcommissaris van pohtie te s Gravenhage maar deze benoeming wegens ziekte niet aanvaardde is hersteld en al met ingang van 1 Iilaart jLS alsnog in functie treden OOK nCEILERS ÖTf IJTWÜIDEN TEK VISCBVANGST De zeer bevredigende resultate die fe loggers en andere kustvisachirs vaartuigen thans behalen hebtien enkele reeders van Umuider stoom treilers doen besluiten een aantal opgelegde schepen weer voor de visscherij klaar te maken De treilers dis ongeveer 150 ton meten zullen cvena de loggers de treUvisscherij uitsluitend langs de kust uitoefenen Begin Maart reeds zal vermoedelijk de eerste Umuider stoomtreiler sedert Mei van verleden jaar ter vischvanjsl uitvaren Deze uitbreiding van de kustvaart is van groot belang voor de binnenlandsche voedaelvoorzienmg NOODLOTTIG SPEL HOEVEELHEID SO gram roggebrood of 50 gram ander brood of rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem Vt p l oter of margarine of 200 gr vet 24 Fftr t m 9 Mrt Op bon 02 geen vet Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr ander brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eendenei 1 rantsoen 129 gram Voor de keuken Voor verlichting 2 liter 56 gr scheerzeep of tfibf of pot 1 kilogram 50 gram 1 rantsoen Zaterdagmiddag was een groepje jongens aan het spelen op een in de Leuvénstraat staande Magyrusladder van de stedelijke lichtfabriek te Leiden De jongens maakten een pal los ea draaiden aan den slinger waardoor de ladder die als wipplank werd gebruikt losraakte De 9 jajTgé P J C werd dojr het zware contragegewicht aan het hoofd getroffen en was op slag dood