Goudsche Courant, donderdag 27 februari 1941

ponderdag 27 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN in Jaaigang No 20565 GOUDSCHE COUBANT Poftgiro 48400 Bor Markt IMrecteui F TIETBR IE GEBEURTENISSEN TE AMSTERDAM OtHcieele uiteenzetting BOTSUULEN AUS Stil AÏS De bewoners an een Engelsche stad aan de id Oost kust ge bruiken de rotsholen welke vroeger door de smokkelaars werdei benut als schuilplaats tegen luchtaanvallen Assodoted Pna Geen Amerikaansche torpedo jagers meer voor Engeland Verklaring van admiraal Stark Ook geen koopvaardijschepen meer beschikbaar Gevaar voor inval minder dreigend dan een jaar geleden aldus generaal Marshall Aanvullende defensiebegrooting omtrent de oonaken en den achter iif van het gi teren bekend géjï jkit bethiit van den weermMhtsl riiiebber in Nederland en den jcommistari voor de bezette Nel ndsche gebieden om de uitvoe p macht in de provincie Noord nd aan de militaire autoriteiten e dragen ontving het A N P van ggngelichte zijde de volgende uitMBietting b vervolge op politiemaatregelen H ter vergelding van een verraderpat overval op een Duitsche politie itiouiUe moesten worden getroffen Hgen een aantal Joodache elementen 1 in den toop van Dinsdag te Am0giim in een reelcs bedrijven parole siakingen ontstaan Een deel der Bfceiders en employé van genoemde Mirijvcn die blijkbaar de draagi te van een dergelijke onwettige letie niet volledig beseften heeft zich M het neerleggen van den arbeid liten opzweepen door raddraaiers die nU volgens de bekende methoden zoonel mogelijk op den achtergrond Heven Talrijke andere arbeiders en anployé s werden door dreigementen en herhaaldelijk ook door handtasteIjjke aanvallen gedwongen tegen hun wil aan de staking deel te nemen Onverantwoordelijke misdadige elementen poogden voorts van de op deze wijze ontstane situatie partij te trekInn door het op touw zetten van hiiperüen tegen de bezcttingsautorileiten en stelselmatig incidenten uit te Idüien Het het oog op bovengenoemde urvallen die in een bezet gebied bijBader ernstig geacht moeten worden m ook als alleenstaiftde actie niet kannen worden geduld hebben de Duitiche bezctUngsaulorieiten dienwereenkomstig tot tegenmaatregelen Woten Ofschoon de naast de Amsterdamidte politie opgeroepen Duitsche politie afdeelingen volkomen in staat WWen de handhaving van rust en orde tt waarborgen hebben de Rijkseainmissaris en de bevelhebber van de ttermacht het ter beveiliging van de Wangen van de Duitsche oorlogseeonomie en ook van de economische btbngen van de Nederlandsche bewtting in haar geheel doelmatig è dit de uitvoereg4e macht in de proïincie NoordHolland van de burgerilii e autoriteiten te doen overgaan op ten bevelhebber in de Luftgau Hollur d Tol J t besluit heeft de omstani tieij aanzienlijk bijgedragen dat Nopens de oorzaken van de boven Wtnelde ordeverstoringen werksta agen en andere incidenten bestonden Vfiori duidelijke aanwijzingen dat toy anti Duitsche ophitsers en be We Engelsche agenten de hand in Wt spel hadden en dat deze openlijke onderaarisehe raddraaiers in hoofd k uit Joojlsche elementen bestonden fchillenie ernstige incidenten die te de voorvallen van de beide laatste fen reeds voorafgegaan waren leve het ondubbelzinnige bewys voor Juistheid van deze opvatting Zooals men weet zyn reeds tussche T 12 Fri ruari ernstige botsingen in Amsterdamsche Jodenw ijk voor Uen In het verloop daarvan bleek Joodsche horden voorzien van nen stelselmatig overvallen pleeg op niet Joden vooral op nationaal Usten waarbij ook vrouwen en eren het stachtoffer van dergelijke BdtasteUjke aanvaUoi en miriiande f n werden vr groot aantal personen heeft e dagen als gevolg van deie Jood r exceasai min of meer ernstige tsuren opgeloapov Voorts is greeds is gemeld H Februari A m n Koot door een Joodsche n onistreeki dertig personen el 5 l oi en letterlijk vertrapt Tot VM de orde moeü deAalTt in den nacht van 11 op 12 Februari de oude Jodenwijk reeds eenmaal tijdelijk door de politie voor het verkeer naar en van deze wük volkomen afgesloten worden Intusschen is het tot nieuwe excessen van de genoemde elementen gekomen Toen een Duitsche politiepatrouille in den nacht van 19 op 20 Februari een gelegenheid in de Joodsche emigrantenwijk in de Van Woustraat wilde binnentreden om een daar gehouden geheime vergadering op te heffen en de aanwezigen te arresteeren werden de Duitsche politie beambten vanuit het donker met zure en giftige vloeistoffen overgoten terwijl tevens pistoolschoten op hen werd i gelost Helaas gelukte het den meesten deelnemers aan dit misdadige complot in de duisternis te ontkomen Voorts zijn nog in den loop van de laatste weken op verschillende plaatsen van de stad door Joodsche elementen of door van hunnentwege betaalde leden van de onderwereld overvallen gepleegd op niet Joodsche en vooral pro Duitsche inwaners van Amsterdam Uit de opsomming van al deze voorvallen blijkt dat de verantwoordelijkheid voor alle incidenten en ordeverstoringen van den laatsten tUd onmiskenbaEir gelegen is bij Joodsche en andere elementen van anti Duitsche mentaliteit die stelselmatig de maatregelen en belangen van de Duitsche bezettings autoriteiten pogen te schaden én te saboteeren zonder consideratie voor de economische en maatschappelijke bel4ngeh van de ordelievende meerderheid van de Nederlandsche bevolking rustverstoringen en incidenten ontketenen en naar uit verschillende andere aanwijzingen blijkt nog andere dergelijke acties hebben beraamd De chef van de Amerikaanseke vloot operaties adminuU Stark heeft naar Associated Press meldt in de commissie uit het Huls van Afgevaardigden voor de militaire uitgaven verklaard dat het op het oogeablik niet raadzaam is meer torpedojagers aan GrootBrit tannië af te staan zooals Wendell Willkie heeft aanbevolen In Washington wordt naar de Amerikaansche bladen melden door de federale scheepvaartautoriteiten verklaard dat de Vereenigde Staten op het oogenblik aan Engeland niet meer koopvaardijschepen kunnen afstaan Alle Amerikaansche scheepsruimte moet voor een tijdsduur van minstens negen maanden gebruikt worden om de Amerikaansche bewapeningsindustrie van het noodige te voorzien In feite hebben de Vereenigde Staten zelf nog zestig schepen met een tonnage van elk 10 000 ton noodig om htm eigeii behoefte te kunnen dekken Het gebrek aan schepen is zoo groot dat de reeders in de komende week op verzoek van de federale sctreepvaartautoriteiten vrijwillig het prioriteitssysteem zullen invoeren teneinde het vervoer van bplangrüke grondstoffen voor de Amerikaansche bewapeningsindustrie te jjiraarborgen De koopvaardijvloot van de Vereen Staten bestaat op het oogenblik uit 1276 schepe met een Inhoud van 7 55 millioen ton waarvan slechts 331 vrachtschepen en 46 tankschep i met een totalen inhoud van 2 4 millioen ton voor het overzeesche verkeer geschikt zün In de Amerikaansche havens ligt veel materiaal dat voor Engeland bestemd is dodi dat door het Engelsche gebrek aan schepen niet vervoerd kan worden Doch ooit de voor de Vereen Staten bestemde goederen hopen zich in overzeesdie havens Hl daar de Amreikaansche vloot niet tegen haar vKzwaarde taak is opgewasfen WAT ZAL HET VOORJAAR BRENGEN Een strifd in snelheid en macht De Engelëche pers ert de dmkbootoorlog Stefani meldt uit Bern De wereld verkeert in afwa tingvan het komende voorjaar waarinmen ongetwyfeld groote militaireen politieke gebeurtenissen zal beleven In internationale militairekringen meent men dat de oorlogb eerscht zal worden door de volgende feiten van kapitale beteekenis Een strijd in snelheid enmacht tusschen de as en Engeland waarbij legermachten over de wereld verplaatst zullen worden dietot taak hebben de organisatie vanden tegenstander te breken Een strijd in snelheid enmacht tusschen de Engelsche vlooten de luchtmacht van de asmogendheden 3 Een strijd in snelheid en macht tusschen de vervoereapaciteit ter zee van het Britsche ruk en de vernietigingscapaciteit van de lucht vloot en duikbootmacht van de asmogendheden De overwinning hangt af van de suprematie vsn die drie factoren waarbij internationale militaire kringen aan de as een enorme macht toeschrijven en geneigd zijn haar de overwinning te voorspellen De Londensche correspondent van het Spaansche blad ABC schrijft dat de aankondiging van Hitler van het begin van den duikbootoorlog in de Londensche pers den grootsten weerklank gevonden heeft De Daily Mail maakt van de gelegenheid gebruik om een campagne te beginnen tegen de verwarring in het technisch bestuursapparaat van het ministerie van Handel Het blad schrijft Wij hebben veel meer schepen noodig die in serie vervaardigd worden De aanwezige scheepsruimte moet niet alleen ten volle benut worden doch zij moet ook op de juiste wijze verdeeld en beheerd worden Er moet een nieuwe energieke en met de materie vertrouwde minister benoemd worden die tevens deel uitmaakt van het oorlogs De bevoegde commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de aanvullende begrooting ten bedrage van 1533 milliard dollar voor het leger en uitbreiding van de vloot goedgekeurd Deze begrooting wordt thans bij het plenum van het Huis ingediend Hieraan waren onmiddellijk verklaringen voorafgegaan van den chef van den generalen staf Marshall en den vlootvoogd adnpiraal Stark Marshall verklaarde dat het gevaar voor een inval in Amerika thans minder dreigend is dan een jaar geleden De Ver Staten zyn thans aanmerkelijk veiliger dan nog enkele maanden geleden te verwachten was Stark verklaarde dat het bouwprogram van de Amerikaansche marine goede vorderingeir maakt De wet op de hulpverleening In de gisteren gehouden debatten in den Senaat over de wet tot hulpver leening aan Engeland verklaarde de republikeinsche senator Nye dat het wetsontwerp van het Congres een stroopoppen parlement maakt Bovendien zou het Congres gedwongen worden te stemmen voor Amerika s deelneming aan den oorlog Nye herhaalde dan zijn vroegere verklaring en die van andere senato ren dat de wet tot hulpverleening aan Engeland van ROosevelt een dictator maakt Roosevelt bevindt zich reeds in oorlog en enkele dagen na aanvaarding van de wet hoogstens binnen enkele weken zouden ook de Vereen Staten zich in oorlog bevinden Tenslotte plaatste senat Nye tegenover de waarschuwingen daMe Vereen Staten wellicht een invasie AiUen beleven de opmerking dat dit spoken van Roosevelt zijn Het is eenvoudig fantastisch om aan te nemen dat Duitschland Martinique zou bezetten het Panamakanaal zou bombardeeren of 3e Ver Staten te land via Zuid Amerika zou Innmen aanvallen De democraat Wheeler noemde 4e uitlating van Roosevelt dat vredesvoorstellen eost overwogen kiuinen werden na een Britadie overwinning Deze stagnatie kan echter niet verholpen worden daar er een tekort aan spoor egmaterieel is De FinancialNews legt er bijzonder den nadruk op d at alleen in Yorkshire een millioe ton steenkool op vervoer en distributie onder de verbruilfers ligt te wachten Een nieuw vraagstuk is bovendien zoo gaat A B C verder de invoer van goederen en levensmiddelen en de rechtvaardige verdeelïng hiervan die door een coördinatie van de versrfiillende ministeries gewaarborgd zou worden doch waarschij ilijk door den aangekondigden duLkbootoorlog volkomen in de war zal loopen kabinet De correspondent verklaart dat de perscampagne van de Daily Mail iederen dag belangrijker wordt want bovendien is er nog het dringende vraagstuk van het binnenlandsch vervoers en verkeerswezen dat nog steeds op een oplossing wacht Er is een gebrek aan goederenwagens om de steenkoolreserves naar de industrie te kunnen vervoeren Nog veel minder kunnen de bestellingen der bevolking ten uitvoer worden gelegd Volgens Engelsche dagbladberichten heerscht er in bepaalde districten een groot overschot aan steenkool als gevolg van het verlies der continentale afzetgebieden een verontwaardiging wekkende verTilaring De president neemt daarmede een standpunt in dat ongerechtvaardigd is in zooverre de Vereenigde Staten niet bereid zijn deel te gaan nemen aan den oorlog Wheeler riep uit Ik constateer dat wij niet aan dezen oorlog deelnemen tenzij de president ons daartoe reeds verplicht herft En wanneer wij wel deelnemen aan dezen oorlog gebeurt dat met miskenning van de Amerikaansche grondwet Wheeler oefende vervolgens felle critiek uit op hel feit dat Roosevelt den Engelschen raad geeft omtrent hetgeen zü moeten doen De president heeft het recht niet den Engelschen een voortzetting van den oorlog aan te bevelen Bovendien heeft Engeland geen kansen op de overwinning wanneer de Vereenigde Staten niet gaan deelnemen aan den oorlog De democratische senator Clark verklaarde dat Roosevelt met zijn uitlating Dinsdag practisch heeft toegegeven dat hij de Vereenigde Staten als in oorlog beschouwt Na de aanvallen van Wheeler zijn de debatten in den Senaat zeer levendig geworden aldus het D N B De democraat Chandler beschuldigde de tegenstanders van de wet op de hulp aan Engeland er van dat zij trachtten het vertrouwen van het Amerikaansche volk ijl den president te schokken Ook hij Chandler hoopt dat de Vereenigde Staten aan den oorlog niet zullen gaan deelnemen Mocht it echter toch gebeuren dan kunnen al deze redevoeringen slechts schadelijk zijn Wheeler antwoordde dat hy er óp moest blijven staan dat deze oorlog niet de oorlog van Amerika is De democraat Brown verwierp even eens de opvatting van Wheeler volgens wien de wet een oorlogswet is Wheeler en de isolationisten zijn er voor verantwoordelijk dat in het buitenland de óraruk bestaat alsof het met de aanvaaraing van de wet gaat om een kwestie van oorlog of vrede Na deze woorden sprong Wheeler opgewonden op en verklaarde En toch blijf ik volhouden dat het hier om oorlog of vrede gaat De aan Amerika afgestane steunpuoten pellaties voorbereid welke zij willen indienen zoodra de k §lf der steunpunten voor den Senaat kö at Van bevoegde zijde in Wsshington wordt verklaard aldus verder het D N B dat het de hoogste tijd is dat Londen ingrijpt in de onderhandelingen en een einde maakt aan de reusachtige eischen van Britsche onderdanen En niet aUeen dat de Engelschen overdreven hooge prijzen vragen de Britsche autoriteiten willen ook de rechtspraak behouden over de Amerikaansche steunpunten Daartegen verzetten zich echter de Amerikaansche leger en marine autoriteiten op de krachtigste wijze Het inlichtingenbureau der Amerikaansche regeermg De crediet commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft goedkeuring gehecht aan het uittrekken van 1 5 millioen dollar voor het inlichtingenbureau der regeering het Office of governments reports De directeur van het bureau Lowell Mellett heeft verklaard dat in geval van een oorlog van den kant der regeering alleen de gebruikelijke militaire censuur maar geen censuur op de radio en de pers in het voornemen ligt Een andere zaak echter is de censuur die de redacties der Amerikaan he dagbladen zich zelf zouden opleggen m het landsbelang De vraag of het bui eau propagandistische doeleinden moet nastreven of een politiek instrument vormtjvan de regeering beantwoordde Mellett met een ontkenning hy noemde het bureau een clearinghouse voor regeerings informaties Het bureau werd tot 4lusver gefinancierd met subsidiegelden als bestanddeel van het Witte Huis Volgens een bericht van WBir agentschap uit Washington aldus het D N B dreigt de kwestie der landverpachting op ée door Enjgeland aan e Vereen Staten afgestane steunpunten n storm te ontketenen in het Congres aangezien de Engelsche grondbezitters reusachtige winsten trachten te trekken uit de landverpachting De democratische senator lEUender verldaarde dat Engeland weliswaar torpedobootjagers heeft gekregen maar dat de Vereen Staten tot dttsverre nauwelijks iets daarvoor terug hebboi ontvangen In het bovengenoemde beridit wordt verder gezegd dat Engelsche staatsburgers tot 10 000 dollar eischen voor iederen morgen grond die de Amen kaansche marine wil hebben Verscheidene senatoren bebbes deiiiaTv inter Tijdens de Senaatsdebatten trok de Nye naar nader wordt gemeld vergelijkingen tusschen den toestand van thans in de Vereenigde Staten metalen in 1917 De maatschappelijke kringen zijn dezelfde als toen Dezelfde vrouwen die haar naam in de krant gedrukt willen zien vormen commissies en geven diners met danspartijen om tot den oorlog op te hitsen Langs de Atlantische kust heerscht dezelfde hysterie als in 1917 waarbij het opmerkelijk is dat de bev ners dezer gebieden die zulke voorstanders zijn van den oorlo £ het minste lust toonen orh vrtjwillig bij de weermacht te die1 nen ZU die het voortschrijden van Roosevelt naar den oorlog weerstaan wórden evenzeer belasterd als voor de deelneming der Vereenigde Staten aan de wereldoorlog Bankiers en financiers oefenen denzeliden pro Britschen druk uit en men verneemt dezelfde honi igzoete woorden voor Engeland Dezelfde inmenging van het tjrpe koL House is ook thans weer voorhanden Nye wees op de reis van den president der Harvard imiversiteit Connan die als nieuwe qiecials afgezant van Boosevelt naar Engeland lal gaan Toen evenals thans weigerde Engeland zijn oorlogsdoeleiiid B bekwid te nufceo DUITSCHLAND Mislukte Britsche luivalspogingen OP WEST DCrrSCHE DiDeSTfOEDISTSICTEN De R A F heetf getracht in dennacht van 28 op 27 Februari naar aanhet D N B wordt medegedeeld aanvallen te doen op West Duitsche in dustriedistricten Ofsdioon de weersomstandigheden niet ongunstig waren is het den aanvallenden Engelschenformatiesniet gelukt hun voornementen uitvoer te leggen De Britschevliegtuigen werden door het krachtigeDuitsche luchtafweervuur gedwongeneen anderen koers te nemen of uit tewijken naar groote hoogten zoodat zijde uitgeworpen bommen niet kondenrichten De in vrij grooten getale uitgeworpen brisanten brandbommenvielen voor het grootste deel op openveld Er ontstond wederom slechtseenige schade aan woonhuizen terwijlmilitair economische of militaire doelen niet getroffen werden Vers eidene burgers werden gedood of gewond I AZffi De vredesconferentie te Tokio SPOEDCONFEBENTIE TE HANOL De gouverneur generaal van Fransch Indo China viceadmiraal Jean Decoux heeft gisteren te Hanoi een spoedconferentic bijeengeroepen van IndoChineesche militaireen bestuursambtenaren ter bespreking van het Japansche compromisvoorstel dat ingediend is in een informeele vergadering van de Japansche Fransche en Thailandsche delegaties te Tokio op 24 Februari Aan de conferentie van gisteren namen behalve de gouver neurgeneraal Mor dant de opperbevelhebber van de Fransche strijdkrachten m IndoChina Pierre Delsalle chef van het bureau van de secretarisgeneraal de hoogfte residenten voor Tonkin en Cambodja en Mantovini directeur van het departement voor Politieke Zaten deel Thaiiandsck minister Baar Tokio De Thailandsche minister Badaluroeis per vliegtuig op Formosa aangekomen vanwaar hy naar Tokio zaldoorreizen Naar verluidt zal Badakaroe met bijzondere opdrachtenzijner regeering aan d vredesconferentie deelnemen Voorts verluidt hier uit betrouw bare bron dat Thailand bereid zou zijn van verdere eischen af te zien en het Japansche voorstel aan te nemen Zont op 8J0 oodcr 19 17 Mmb o 9 17 tmêfu 22 92 Mm it TwpBcblita vcrdmtcrca ▼ lOMOodcrfaBtf tol sonaopkoaut Laataant vU M faag ooMofcal wordaa MnNmiHMniHMawNMMMMa