Goudsche Courant, donderdag 27 februari 1941

fWEEDE BLAD DONDERDAG 27 FEBRUARI IMl Van het Kantongerecht MELKVERVALSCHERS zwaar beboet Water bij de melk kosf een Reeuwijker f 250 en een Zevenliuizensche f 300 Ontslagvarordening nief van toepassing geacht op foizoonarbeid in iandbouwbedriif De grealst besparing of Uw siraomrantseen v kri gl U doar hal gabnilk van d bwta n zuinigtta lompwi ooit deor Philips vwvoaidigd PHILIPS J otdadc CH Si ikttwuken GOUDA fi iedtren gotden wUnkeUer vtrkrijgbaaT STAOSNIEOWS toffer van ongeluk ie Nieuwerkerk uitgeiiragen M ODW DB HAAN VAN VUET 0 nK EU8TE GELEGD fli baren ign giateren en vandaag LaSiiUende gemeenten uitgedra IL r l chtoaen v n de ulfbu ft bU Nieuwerkerk a d Usael jJJ naar hun laaUte rustplaaU Hjfï er tede U Utermiddag op de S e BegraafpUaU l t stoffe y ver chot van nievr M W de £ VUct uit Eotterdwn ter BLÏ De Haan ia voor haar huweJSiiirende veertien jaar ala vrinSarouw bü de firma A Quant in nKking geweest en al zoodanig SKTvIlen haar gekend Na de ge 25nl en van 15 Mei toen haar Sm te Rotterdam vernield werd Sirfi bij een zuster te dezer stede liet was op haar dagelijkschcn Lm naar Rotterdam dat haar het Stok overkwam Uit het huis van Sinister is zü teraardebesield Tden hadden zich op de begraaf jrti verzameld om een laatsten groet Jfcrengen Onder hen waren haar ii nderwljzer de heer Ed van glbjff en en de heeren P J HazelSa a Bongaards en J L van 5ta rdcn als vertegenwoordigers iflTde feedersen careadoorsfirma rX van Es en Co te Rotterdam bij Mt de heer De Haan werkzaam is Iftt den toet waren de heeren temt medoifekomen en oo het kerkM llolen i e dsm s van het personeel m oiH collega s ztch aan Wer de twaalf bloemstukken ircn er van de fa Quant van het monefl en van de fa van Es CejerMapnoot beoft aan de groeve Kil trpffpnd p Scheirtswoord gesnroIM wfTin hii dank bracht aan de ftr ll Otiant die ziin vrouw i5 een HM h hO Wde san T vr Vlas te IWtonJsm die In moeiliike daeen de Itip roo heoft bii e ta in en aan llen di in deze w V hun mede1 tiebVx n getoond Het is ze de dp tn n H n het laatgte ja r voor im PO vliK ht geweest tot het tonen in Gouda werd geko en echter wij wikken miisr pen andpr bewhiM ft linoo besloot h i 8at God mii de kpcht zal even dit zware verlies van Bilin l ov vmu w tfl dragen Dl F W G Verh ul oredikant der SH M rvormde Gon pente alhi r iMf hipm dut dp e tiiden zoo welBtfl end ziin dat zU ren menschennmd overstemmen Wanneer iemand in inrake n t ver ta it zal hii door m men chp1Hken mond niet te b Ttll pn ziin Gort alleen is een toevlucht n HH is het inderda d D Verheul 16 hen d e de lieve doode he ben lieffeh d te luisteren naar het wiior van God Uit den BHb Ins hü J e d en des menschen ziin als het jWs om vervolpens voor te gaan in Mt bidden van het Onze Vader IET GLAASJE IN DE 8POELBAK Twee politiemannen te Gouda betrafcn op eon avond na 7 uur een café un den Tiendeweg toen zij bemerkten dit de kastelein haastig den inihoud nn een glaasje uitstortte in den spoelIxk ftider vermoeden dat hier een overtwding was gepleegd tegen de verorfcning waarbu het tappen van sterken drank na 7 uur is verboden wilden Ü het ledige glas dat de kastelein chler zich in het buffet had gezet püpen dxx h voor het zoover wa had kastelein het reeds in den spoelbak leworpen Zoo kon de overtreding niet worden nitgesteld Terecht staande ontkende de kastelein dat er in het glas jenever had geleten t Zou slechts port geweest zijn De rechter zeide dat het hier niet liag om jenever of port doch om het Jet voldoen aan een vordering door ea ambtenaar in functie Dal begreep niu de kastelein even s en hy bofte dat hiJ een schoon Mad had want de officier vorderM ilechts ƒ 15 boete subsidiair 6 daI hechtenis De rechter veroordeelde den kastej met een waarschuwing voor de ekomst conform dezen eisch Ik dank u wel zeide de Gouwe Wr en ging tevreden weg De Kantonrechter heeft gisteren wegens melkvervelsching twee boeten opgelegd die lang niet malsch waren een van ƒ 250 en een van ƒ 300 De eerste die water bij de melk had gedaan was een 61 jarige man uit Reeuwijk Vijftien procent bedroeg het watergehalte Maar twee handje De verdachte gaf het toe maar zeide hij het waren maar twee handjes en hü demonstreerde hoe hü met z n hand tweemaal een schep water in de melktobbe had overgeheveld Meer was het niet voegde hü er bü als verontschuldigde hij een bagatelle Meer niet viel de ambtenaar van het O M mr G Kroner in U moet er heelemaal niets in doen In zUn requisitoir zeide de ambtenaar dat het in de eerste plaats niet te pas komt water in de melk te doen en in de tweede plaats niet voor iemand die al vüfmaal veroordeeld was want onthulde het O M uit de stukken verdachte U in 1926 1928 1931 1932 en 1936 ook al veroordeeld Verdachte Anders heb ik het nooit gedaan Kantontechter mr A J M Oonincx Dat merk n we wel aan je waschlyst Het O M meende dat gerust kan worden aangenomen dat de Reeuwgker al vüftien jaar knoeit Wat hü gedaan heeft is een der minderwaardigste overtredingen van voedselvervalsching Gezien de recidive vond de ambtenaar voor deze verregaande knoeierü een ernstige straf op zün plaats en hü eischte een maand hechtenis Ik kan thuis niet gemist worden klaagde verdachte is boete niet mogelük k Zal je nog een kans geven besloot de kantonrechter ƒ 250 subs 1 maand Dat kan ik nooit betalen klonk het Het spyt me wel repliceerde de rechter het feit is te ernstig ik doe er geen cent af Komt het niet in de krant vroeg de man die publicatie bUjkbaar nog het ergste vond Ik denk niet dat Je dat er uit houdt meende de kantonrechter en hy heei goed gezien I Door den golfslag BONERA De tweede verdachte een S5 jarige vrouw uit Zevenhuizen had het nog bonter gemaakt De melk van haar bedryf bevatte 35 pet water De vrouw had een schoon verhaal De bussen hadden aan den wegkant gestaan en toen bad het hard geregend en ze stonden dicht bü de sloot en toen was het slootwater er over heen gespoeld Door den golfslag zeker lachte de kantonrechter die van het geheele verhaal niets geloofde Toch kan het niet anders hield de Zevenhuizensche in haar Zondagsche gewaad verschenen voL Regelmatig wordt in sterke mate melk vervalscht zeide de ambtenaar Men iw t dat de keuringsdienst alleen de ocmendmelk op werkdagen komt controleeren en aangezien daarop blükbaar gerekend wordt zün de ambtenaren ditmaal op een Zondag eens komen küken toen men hen heelemaal niet verwachtte Er zat 35 pet water in Men zou riep het O M uit haast van vervalscht water kunnen spreken Daar het hier een vrouw betrof wilde de ambtenaar geen hechtenis vragen doch de daad noemde hü zoo ergerlyk dat hü f 300 boete subs 1 maand eischte Dat kan ik nooit betalen schrok de vrouw Dat had U eerder moeten bedenken aldus het antwoord De kantonrechter deed overeenkomstig den eisch uitspraak Axijn die geen aziia was In Waddinxveen was het met de azün niet in den haak geweest Ér is geknoeid begroette het O M den verdachte Dat durf ik iiiet te zeggen luidde het antwoord Ik wel repliceerde de ambtenaar De azyn was gemaakt volgens het recept van den leverancier vertelde de man en van de zijde van het O M werd daaraan toegevoegd dat de keuringsdienst den betrokkene al eens gewaarschuwd had dat het recept wat de uitkomst van het extractgehalte betrof niet deugde en daarom had hü ef niet mede moet en doorgaan De eisch luidde ƒ 25 subs 10 dagen en dit werd ook de uitspraak Een entslagkwnUe Iets anders uit Waddinxveen was een ontslagkwestie waarbü eet eigenaar van een landbouwbedryf terecht stond Kwaliteit munt uit door Smakelijkheid Ing Med Ü 5lM 74 tiii 4 Ing Mo wegens het ontslaan van twee chauf feurs die hy tüdelyk in dienst had De landbouwer vertelde dat de chauffeurs tüdelük in betrekking waren voor twee vaste menschen Toen deze na de mobilisatie terugkwamen had hü den chauffeurs den vaderlük gemeenden raad gegeven om bü een anderen landbouwer die wel werk had te gaan werken zoodat er z i van ontslag geen sprake was Drie weken later werden zü by den anderen landbouwer ontslagen en toen Was de zaak aan het rollen gekomen De ambtenaar achtte bewezen dat de verdachte de chauffeurs ontslagen had en daarmede de desbetreffende bepalingen die voor ontslag een vergunning van de arbeidsinspectie verëischten overtreden had Wel wilde het O M in aanmerking nemen dat de landbouwer de betrokkenen aan ander w rk geholpen had en daarom vroeg hy eeif lage boete ƒ 5 subs 1 dag De raadsman mr S H Smit alhier achtte het ontslag geenszins bewezen maar hü wilde dit buiten beschouwing laten omdat hü op anderen grond verdachte niet strafbaar achtte In deze zaak is van groot belang dat het door de chauffeurs verrichte werk seizoenarbeid in het landbouwbedrüf was In de Duitsche tekst van de verordening van den Rijkscommissaris staat dat ontslag zonder vergunning verboden is voor Gewerbebetriebe terwül de Nederlandsche tekst spreekt van be dryven Pleiter was van meening dat lapdbouwbedryven niet onder Gewerbebetriebe zyn te rangschikken Bovendien wees hy op een arrest van den Hoogen Raad dat landbouwt edryveiy iet aan de gewqne ontslagbepalingen gebonden zün Op grond van een en ander pleitte mr Smit vryspraak t9p een vraag van ddn kantonrechter deelatde verdachte mede dat de beide chauffeurs uitsluitend in zyn land bouwbedryf en niet als chauffeur werk zaam waren gewee 4 De rechter achtti hel ten laste gelegde niet bewezen en sprak den land bouwer vry Clandestien geslacht Een veehouder uit Ouderkerk a d IJsel stond terecht wegens het frauduleus slachten van een varken wat insamenwerking met een ander was geschied Ik heb ietewat geholpen zeide hü t Mag met aldus het O M dat ƒ 25 subs 10 dagen vorderde De betrokkene was m deze zaak geen nieuw gezièht maar hi i kón er zich niets van herinneren dal hy al eens eerder veroordeeld was t Zal m n broer geweest zün veronderstelde hü maar de stukken wordsn op ivet kantongerecht goed bewaard en toen ze op tafel kwamen bleek dat de verd het zelf was Toen ging het om het clandestien slachten van een schaap Het varken was thans Van overheidswege verkocht Tachtig gulden had het opgebracht en van die opbrengst Vroeg het O M de verbeurdverklaring De kantonrechter legde ƒ 15 subs 6 dagen op met teruggeving van de opbrengst De arme kindertjes Ook iemand uit Nieuwerkerk a d IJsel had cJandestien een varken geslacht Hü had een slachtvergunning vertehie hü en er was geen eten in huis voor z n drie kinderen en toen had hü de krulstaart voor den vastgestelden datum geslacht Na een eisch van ƒ 10 subs 4 dagen met verbeurdverklaring werd ook in dit geval de uitspraak ƒ 15 subs 6 d gen met teruggeving B t Iriflitj voor de donehwa Het glaasje bier voor de dorschers van een veehouder te Nieuwerkerk a d IJsel was in andere magen terechtgekomen Om naar goede gewoonte na afloop van den dorschtüd zün personeel een glaasje bier te kUnnen aanbieden had de patroon een kist bier In huls gehaald Nu houdt hü er ook een theetuin op na en toen er op een dag bezoekers waren gekomen was op hun bestelling het bier te voorschyn gehaald welke verkoop verboden was omdat de eigenaar geen Drankwet verlof heeft ƒ 25 subs 10 dagen zeide de ambtenaar Er gaat nog wel een beetje af meende de man en zün hoop ging In vervulling het werd ƒ 15 subs 6 dagen Geen priJslDst opgehangen Een groot aantal winkeliers in vleeschwaren meest uit Gouda waren gedagvaard omdat zü in hun zaak geen prüslüst hadden opgehangen Het excuus was in alle gevallen hetzelfde men had niet gelezen dat bet moesiT en men wist het niet Er was nog iets eender de boete die in alle gevallen ƒ 10 subs 4 dagen bedroeg De rechter nam hierbü aan dat er van een onopzettelük verzuim sprake was want bü knoeiery met de pryzen zou de straf veel hooger zyn Degenen die het tientje te veel vonden kregen ten antwoord dat het feit dat er geknoeid kan worden een waarschuwing noodig maakt Kregen dus alle slagers en winkeliers in vleeschwaren over de hoofden van de verdachten heen den goeden raad deze bet aling streng na te leven ook in een ander geval werd een algemeene waarschuwing gegeven Dat betrof de inwoners van Schoonhoven in welke gemeente de verplichting tot aansluiting aan de water i iding is gesteld De eerste overtr er stond thans terecht en aan de boete van f 1 werd de mededeeling toegevoegd d t dit een waarschuwende straf is welke ieder die dit betreft duidelijk maakt dat aan de verplichting tot aansluiting voldaan moet worden Zoo het niet helpt zullen zwaardere straffen worden gegeven De verkeerde verdachte Een onverwacht verloop had een verkeerszaak Op den ryksweg bü de brug te Waddinxveen voerde een auto grint aan voor de middenberm en voor de verkeersveiligheid had men er een man met een roode vlag neergezet die moest zorgen dat er by het oversteken van den grintauto over de rybaan geen ongelukken zouden gebeuren Er was niettemin een botsing ont staan en thans stond de chauffeur van den grintauto terecht omdal hy hoogst roekeloos onachtzaam en onoplettend de weg was overgestoken Het ging er om of de man met de vlag z n taak goed verricht had en in dit opzicht bleken wonderlyke dingen Men zou zeggen dat het zwaaien met de vlag zou beteekenen dat de weg niet vry was maar in dit geval was het net andersom de vlaggeman beschouwde het opsteken Van de hand als het leeken dat er zooals hy het noemde onraad was Enfin het scheen niet al te tydig en niet al te vlot gegaaif te zyn en de aanryding met een passeerenden wagen was er het gevolg van De fout zit niet bü verdachte maar by den vlaggeman die Juist z n getuigengeld staat op te stryken en die z n plicht verzuimd heeft door niet behoorlyk teekens te geven en zoodanig heeft staan zwaaien dat niemand er uit wys kon worden alöus gaf de ambtenaar den verkeersregelaar er van langs tevens tegen den chauffeur vryspraak vragend Dan wordt u vrygèsproken zeide de rechter en daarmede had de verdediger het al heel gemakkelyk die voor hy aan het jvoord was geweest z n cliënt al vnjgesproken zag en toen uiteraard niets meer te zeggen had Drankellende De gevolgen van drankmisbruik bleken in een zielige geschiedenis uit Woerden Daar was de heer des huizes dronken thuisgekomen en het was er zoo fiksche toegegaan dal er geen stoel meer overeind stond geen behang meer aan den muur zat een deur uitgeslagen en een ruit vernield was De vrouw was de deur uitgeloopen de kinderen waren naar zolder gevlucht en de buren hadden de politie geroepen Ha we zyn gered daar komt de politie hadden de kinderen gezegd Nu stond de man terecht Hü herinnerde zich er niets meer van Ik was heelemaal buiten kennis en ik wist niet wat ik deed luidde zyn verweer Ik Uit vroeger tüden DB OOCDSCHE COURANT HBLOOBt 7S JAAB GELEDEN Men verneemt dat op Maandag dt 19de Maart aanstaande eene iMiitengewone feestelüke tooneelvoorstellinc zal plaats hebben in de sociëteit Oiü Genoegen in de Boelekade ten voordeele van den heer L Hartlooper tooneeldirecteur bü gelegenheid van zün jubilé of 40 Jarige tooneeldlenat Voor deze voorstelling zyn ook bc reids earige nieuwe sujetten geëngageerd om dit alle luister bü te zetten S JAAB GELEDEN Als eene büzonderheid mag vermeld dat bü Oudewater in den Use een zalm gevangen is en wel op eigen aardige wys s Nachts is namelük het beest in de schuit van den visscher P V d Knü gesprongen zoodat deze den volgenden morgen zün buit maar voor het grüpen had U JAAB GELEDEN Bü het comité ten behoeve van do slachtoffers van den watersnood In ons Und is sedert 24 Januari j l iagekomen ƒ 13 802 96 Het comité beschouwt thans zün taak is geëindigd UU Waddinxveen In de vergadering van den raad werd tot hoofd der openbare school aan het Dorp benoemd de heer G L van t Hoff te Ellewoutadük gebruik nooit drank en n t ik getraofeerd was kon ik er niet tegen Daar heb je het al weer zeide het O M Er is Üer no nooit iemand wegens dronkenschap geweest of hü waa getracteerd geworden n Bedroevende historie vond de ambtenaar die ƒ 19 subs 6 dagen eischte De uitspraak werd ook zoo en de man kreeg er de boodschap by dat hü er nog genadig afkomt en blü mag zün dat alleen dronkenschap is ten laste gelegd en de zaak niet voor de rechtbank is behandeld Vijftig jaar fondsbode DE HEER L C POST JUBILEERT Op 1 Maart aj hoopt de heer L C Post vroeger te Moordrecht en thans te dezer stede Gouwe 120 wonende zün 50 j arig jubileum als fondsbode te herdenken Van 1 Maart 1891 tot deze in April 1939 praktyk te Gouderak neerlegde 48 jaar dus is de jubilaris voor dr T Beekenkamp werkzaam geweest en sindsdien is hy het voor diens opvolger dokter Werkman Al die jaren verricht de heer Post zyn taak tot groo e tevredenheid en in vol vertrouwen van dr Bsekenkamp en daarna van dokter Werkman die Vol tof zyn voor de wyze waarop hü de belangen van het fonds bshartigt en met zyn uiligebreide clientèle om springt Politierechter te Rotterdam DE WEAAK VAN AFPONIA Apponia een 20 jarïg meisje uit Gouoa was ais dienstoooe in dienst by de vrouw van een filiaalhouder in haar woor plaats Met deze dame kon ïy niet erg overweg ep hel gavolg waa dat haar meesteres o r allesbehalve vriendelyk behandelde Dit eischte wraak fneende Apponia en om deze te kunnen koelen stal zü wat suik rgoed uit den winkel van haar patroon Het was een borstplaat een vryer van speculaas marsepein en een paar chocoladeletters die zy gedeeltelyk opat gedeeltelyk toen zy zag dat vi ontdekt was weg wierp Nu stond zü voor den rechter en gat den diefstal toe Ik heb het uit nijd gedaan maarik heb er spyt van Zy was zoo leelyk legen my Maar ik ben er nu niet meer in dienst Dat begryp ik zei de rechter Je hebt bovendien met je wraak riiet j patrones getroffen doch de firm waarby je patroon in dienst is Dat zag Apponia nu eveneens in De officier vorderde ƒ 15 boete subsidiair 6 dagen hechtenis De rechter heeft er twee ryksdaal ders afgedaan Apponia beloofde nooit meer terug to komen FEUIL Mi AroN punik va HET LACHJE IN DE GROENE OOCm II Een bodelaar die reeds meeW Mlen bü ons had gebedeld zonk plot ing toen hü in de kleine garderobe de vestibule op warm eten chtte in elkaar hü had een hart lamming gekregen Hü viel een chrikkelijk gat in zijn hoofd aruit het bloed stroomde Maar Was het als had de hemel ons a man genmden Ik weet niet wie n MIS beiden het eerst op de ge chte kwam Deze doode ia de man die onJ werd gevonden nietwaar viel öwig in Ja stemde zü toe Wü trok2 bem hcImeUJk een jas van Wer aan en droogen hem dan naar de r op he t atuk land hierachter r volgend dag wilden wiü de n r in braad atekan moi lou dan r ritMddo noten hdibao gevalden 1 W in de haUtnerfacmdOjklaaiai die nün man hebben herinnd 4 Er iie dan al ergens tit het buitenï xw zHtw Dan soa ik die dM JJ tWcr van het gehede veTmos Oi iewardao aüea vm aofta Oofc hiervoor hadden wy alles geregeld Met de rest van ons vermogen hadden wü zorgeloos kunnen leven tot aan het einde van onze dagen en wü zouden we e i middel hebben gevonden weer met onzen jongen samen te komen die niet in deze plannen was ingewüd Het kwam echter anders Zü brak af en streek met haar zakdoek over haar vernweide oogen Den volgenden dag zoo ging zü voort kwamen twee mannen dievoor den valschen pas hadden gezorgd Het was Dinsdag Werner geraakte in een strüd met hen om den prüs Zü gingen naar den tuin omdat Werner hoopte dat men bmi daar niet kon hooren Zij moeten toen wel tot overeenstemming zün gekomen want een kwartier later zag ik Wemer detwee twüfelachtige gentlemen naar bet tuinhek brengen Werner ging terug naar den tuin en keerde niet terug Dr Hellwig zweeg buitengewoon verbaasd Pas na langen tüd vielen hem eenige kleinigheden in welke bü niet duidelük votid Wü hebben èen bekentenis van de daderes zei l j maar desondanlcskunnoi ook de beide mannen van wieu iprak de daden zQn Volkoman uitgeslotsn uitWDorddo zij ik zag hen van hier uit naar I atraatweg gaan waar da autobus iNx i j kont Or Hellwig stond ap U hebt mijn opdra t nanmerkeMjk verlicht zei hü en ilc moet u daarvoor danken Het spreekt vanzelf dat tegen mevrouw Degener een vervolging wegens cliantage wordt ingesteld Daar kan ik u niet voor t ehoeden maar ik denk dat er wel niemand zal zün dië de handelwüze van uw man zal veroordeelen Zü reikte hem de hand Breng mü Hilmar terug verzocht zü Opeens scheen zü een inval te kr gen Ik ga met u mee zei zij ikzal mün jongen afhaloi ik zal hemzeggen waarom hij Ingeborg Degenermoet vergeten En haar stem werdzachter ik wil het meisje ziei datzóó van myn jongen hield dat zü nietvoor een moord terugschrok Commissaris Hagemann liep met groote wiegende stappen in zyn kamer heen en weer U blyft er dus bü zei hij tot Hilmar Vischer die in elkaar gedokennaast de schrüftafel zat dat juftrouw Larsen de daad niet gedaanheeft Maar u geeft voor deze l ewering geen bewüs Ik Wü hebben intusschen vastgesteld ging de commissaris voort dat juffrouw Larsen op den bepaalden tijd niet in Hamburg was Hflmar Viacher keek hem gekweld aan Hertha Laraen was in Berl gaf hy toe Aha knOcto do eommissaris dus toch jMaBaMHHMHBBMK Neen neen schreeuwde de ander het is allemaal onzin zü is demoordenares niet Hü brak af De cpmmissaria scheen verrast Maar u hebt zooeven toegegeven dat De jonge man steunde hü zonk op zyn stoel terug Zü was in Beriyn gaf hü toe zü was in Berlijn en wü spraken elkaar buiten in Kladow Het was een laatste poging van haar om mü vanmijn onzaligen hartstocht voor Ingeborg Degener af te brengen Maar ikwas verhard ik lachte haar uit en züliep weg De commissaris ging naar zün schryftatel hü wierp een blik op den in elkaar gedoken Hilmar Vischer en nam plaats Dat zegt juffrouw Larsen ook begon hü opnieuw welk bewüshebt u om haar onschuld aan het lichtte brengen wü hebben haar bekentenis Het is er niet mede uit münheer Vischer dat u enkel beweert dat juffrouw Larsen onschuldig is Noemt uons de reden i waarom u dit volhoudt Noemt u mü voor mün part den werkeUjken dader als u dien kent Hilmar Visctier kedc op b staardA den commissaris lang aan dan ond hy van zün stoel op sa zei langzaam met nadruk U hebt gelijk de werkelijke dader die ben fic Corrnissaris Hagemann scheen niet verrast Gaat u toch zitten verzocht hü Hilmar Vischer werd door deze nuchtere woorden in de werkelükheid teruggebracht Ga zitten en vertel alles achter elkaar Hilmar Viscl er maakte era volkomen verwarden indruk Km Ik ik kan niet stMëlde hüDe commissaris wierp hem een weifelenden blik toe Nu goed stemde hü toe Ik zal u pen en papier laten brengen zoodat u uw bekentenis schriftelyk kuntdoen Maar eerst heb ik nog enkele vragen Hilmar Vischer keek hem vol verWBChtmg aan Alstublieft zei h U sprak van een onzaligen hartstocht welke u voor juffrouw Degener had opgevat waarom noemt u diehartstocht opeens onzalig Hilmar Vischer werd donkerrood van verlegenheid Ik omdat mijn vader had geluk Ingeborg Degener was mün liefde niet waard Zeer interessant stelde de commissaris vast en waarop grondt udeze meeningT Ik vertelde juffrouw Degener enkele dagen geleden dat ik tengevolge van de testamentaire iie s c hikk ing vanm n vader over veel minder geldkon beschftken dan ik gedacht had waart zü zei dat zü zich de luxe Biet kon pnrmitteeren om een armen man ie trouwen De commissaris knikte De appel valt niet ver van denstam merkte hij filosofisch op Hilmar Vischer begreep deze opmerking niet Wat bedoelt u daarmedeTCommissaris Hagemann wenkte Later nu moet ik u samen brengen met juffrouw Larsen u moet uw verklaring in haar tegenwoordigheid afleggen De jongeman beefae O neen dat niet kreunde hü enzijn lippen waren wit Hagemann haalde de schouders op Het spü mü zei hi maar ikkan u deze ontmoeting evenmin besparen als ik het juffrouw Larsen kan doen Hü verliet de kamer en de beambte in de voorkamer kreeg opdracht doch hy kon deze niet uitvoeren Ctmnmissaris meldde hy dr i Hellwig en me rouw Vischer zün inde wachtkamer De commissaris snelde naar do wachtkamer Ik dank u mevrouw begon hij dat u hier gekomen bent Mevrouw Vischer ging zitten In korte woorden vertelde Hellwig den commissaris wat l zelf pas had gehoord Het gezicht van den commissaris bleef donker Hy knikte nu en dan en gaf mevirouw Vischer een band Wordt twrpoIgdJI