Goudsche Courant, donderdag 27 februari 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 27 FEBRUARI 1 Stycende veilingprijzen vlotte afïet De veilingprijzen op de Boskoopsche veiling gaan in de laatste dagen weder omhoog De Azeleamollistakköi Ie irt brachten 34 40 et op per bak terwijl 2e rt per kg zuivere stikstot eveneens ze ioonend was n 1 16 23 et per bak Mede kon dit gezegd worden voor Prunus trilobatakken die tot 13 et per bak opliepen Ook Rhododendronbloemen PinkPearl bracht een behoorlijken prijs op tw 16 18 et per kop Voorts de Forsythiatakken waarvan een flinke partij ter veiling komt konden tegen prijzen van 15 19 et p bak verhandeld worden De Sierbessen Hisakura en Rosea deze vinden tegen prijzen van 25 30 et per bak graag koopers Al met al een bevredigende opleving Wi AT g AAR ANMEEU S Maart 7J tJ iiiir Bfaunre Knds ZitüBf Mciale vooriiditiivdieiwt Medcrlaiidfdw lAiie Kaaii 7 J Bor Ncd GcnC SprecU eurt da Jeh vm C Maart t Mir Daoia Oatas E HJB O m rcfea IJ MB VrtJe Ewpiliirfci QeaMnitc Bübeilezing ea Mdstond tl rckr 7 M mr Lecer ea HeiJijingsiamenkomrt 2S Febr S imr De Beorshlok Propaganda avond K S D A P 1 Maart Scheepjescollecte StiditingWinteriiulp Nederland I Haart 3 anr Het Scbaakbind Jaarvergadering afdeeling Zuid Holla n d NederiandKhe Zwemband 1 Maart 7 uur KiHt mt ii Uitvoering gymnastiek en atbleUekvereeniging Excelsior 1 Maart 7 uur Schaakbord SchaakWPditrüd en 7J0 lur bridgewed trijd Goudsche H B S verecniging Maart T t nar Reunie LiedeiaviBidvoor V lks xiiversit£it van zangeresHaiw Gruys JJet lied in vogelvluchtvan Scltubert tot Hindemith metbegeleiding door Tanja Tauaaon APOTIIEKERSDIENST Stceda geopend des nachts aUéén voor recepten Apotheek E Grendel Lange TScndeweg 9 en Prin Hendrikitraat IS Na uitgaansavond flets weggenomen IN HOOGER BEROBF VBIJGESFROKEN N J de G uit Gouda was des avonds laat met eenige vrienden in Rotterdam aan het fuiven geweest en in een autobus gestapt die bem echter niet verder bracht dan Capelle a d IJssel Hij nam een fiets weg reed er mee naar G da om n taxi te halen voor zijn vrienden maar verzuimde de fiets terug te brengen Wegens verduistering van de fiets legde de politieiechlcr te Rotterdam hem drie maenitm gevsnijenisstraf op In hooger b roeo vorderde de procureur S neraal bij b t gerechtshof in Den rnf bevestieing hiervan Het gerechtshof thans nit3i raak doende heeft hetgeen ten laste was gBle d niet bewp en geacht en verdachte vrijgesproken BBSTVVR VAN NIEVWB AFDÜBLINQ VAN NED BOND TOT BEDDEN VAN DRENKELINGEN Sterke vereeaiging mti ndm 250 leden In e r gisteravond in Central gehouden gecombineerde ledenvergadering van de voormalige goudsche reddinwübrigade en afdeeling Gouda van de Ned Centrale Reddingsbrigade is het bestuur gekoren van de afdeeling Gouda van den NederJandsehen Bond tot het redden van drenkelingen die uit fus e i tvree veresrigingen is gevormd Het bestuur werd als volgt gekozen F L L8feb r voorzitter P v d Hout secretaris A Appel penninpmeester A Ooms R den Haag K Rook en O Mtilder commissarissen De eerste viif bestuurs eden zün van de voormalige N C R B de twee andere van de vroegere G RB Medegedïe d werd dat de nieuwe afdeling ruim 2S0 leden telt en dat de fSnancieele toestand gezond is zoodat men met vertrouwen de toekonwt te emoet gaat voor het doel zich tiltig te nrtaksni voor anderen Verhuizingen binnen ae gemeente W stool van Bleekerssingel 48 naar Boelekade 70 Wed h Linder van Hersogstraat 3 naar Joubertstraat 205 A A de Jagw van Burgvlietkadc 77 naar J V Renesstplein 14 J P van Oosten van Gsnssfraat 18 naar Jan Philipsweg 40 A de Groot van C Ketelstraat 33 naar Mosstraat 14 L C den Adel van Spieringstraat 21 naar P C Bothslr 13 D fe Mol van Boelekade 11 naar 159 C Amesz van Krugerlaan 23 naar 21 C Baggert van Reigerstraat 7 naar Tweede SchooWnst BurgerUjke stand Oeoof CU M Petouari Cornells zn van P Annaars en A Soesbergen Cappenersteeg 4 25 Ptebnnri Oiristina dr aa K Kalknuw en T van Vegtcn WeaterkadeM O Mowdt 26 Februari A van Veen en T Boa O Gcukes en G van den Heuvel M Gibbon en M Verwaai N Verkerken R E Renkel Ovetletau S Februari Johanna Maria Oeelder t90 J AOOOaOIONVIKBDIKaifa OPGBRICBT Ter dezer steée h een eoire aceordeonveieeniging opferidit KUIST El UHEREI rr LBV m vogelvlccbt van H n tSnm c n tzcd B Zif al met haar begeleidster 4a Vhimmi 6 Maart aj een vond caven getiteld Jlet lied in vMaOA VM Schubert tot Hinde mith SCHUBIKT TOT BNDBHRB PUUkTSELUK liEUWS ScKoonhiyrcn BIEBVEIUNG KinpcDcieren JO ƒ ftS ieren SJO J0 beide pei hCD majAéStb MENSCHEM GEVAIAUi TtoDW teeekt dUbeen aum bcnpbeen Dinsdag is de 70 jarige mej Hujzer wesMnde in de Nea terwul zq alleen in huis was op een zoodanige wüze l allen dat zti baaz zechterdijbeen brak Toen de buiagenooten thuis kwamen vond men haar op den keukenvtoer liggen Z is op dokters advies naar het riekenhnis overgebracht In bet Oudeliedenhuis is de 84Jariffe heer T v d Docd van een stoel gevalloi en beeft daarisij zijn heupbeen gebroken Ook bü ia naar hst Tiffc fmhiil overgebracht WEBKLOOZEN XHXEGTESBBN VOOR WINTBBBIJI F Waar wij vernemen zal de Winterhuto collecte alhier welke Vrijdag en Zaterdag gehouiden zal worden door werklooren gesAieden BOBGERLUKE STAND GeboreiK HiUeke dochter van A Verkerk en A C Prijn Overleden M J Okhuijsen oud 82 iaar echtgeioote van J Stckelenbiarg Boskoop OPLEVING IN BLWBEKERSBEDBUF COÖPERATIEVE VEREENIGING JD £ BOSKOOPSCHB VEniING 26 Febr Fotsythiatakken MO 1 70 Prumustrilobalakken Ie srt 0 90 1 30 idem 2e srt 50 80 et Seringenbloemen 0 53 1 10 Katjes 21 et Cerasus Hisakuro 1 80 3 C0 idem Rosea 1 50 2 20 Audiomeda 21 26 et Azelea mollisbloanen Ie srt 4 00 idein 2e srt 1 90 2 30 Balrozen 0 8S 1 00 Rhododöidironbloemen PinkPeari 0 85 IJOO alles per bos van 10 stuks Oudewater N CX ANDESTINE HAM Inijevolge de vleeschdiatributiebe schikking is bü een huiszoeking doOT de politie bij een inwoner een ham welke niet voorzien was van een goedkeurmgsmerk in beslag genomen Proces verbaal is opgemadtt BESMETTE KOE AANGEVOEKD Onder het rundvee dat in deze gemeente wordt aangevoerd om dan naar de slagers in de omliggende gemeenten te worden gezonden bevond zich een koe welke aan mond en klauwzee lijdende was Het beest is ar de centrale noodslaohtplaats overgebracht I oor de keuringsdienst zön ontsmettingsmiddelen toegepast HOOGE OPBRENGST VAN lEFBOmiEN Door de gemeente z n een aantal iepenboomen welke door iepziekte waren aangetast verkocht om gerooid te worden Kooper is de firma Van Dam te Bodegraven vodr ƒ 1835 VEBBETEKING VAN DISTSIBDTIEKANTOOR Het distributiekantoor aUiier is eenigazina verbouwd Er is nu een ingang en een uitgang gemaakt wat vooral bq de uitxeiding van bonnen aan het publiek een groote verbetering zal zijn Reeuwük WERKLOOZENSTECN IN IMO Over het jaar 1940 werd ia deze gemeente aan werkloozensteun uitbetaald een bedrag van ƒ 19 364 In deze kosten verleent het Ruk een subsidie van 85 UIT K EEBI NG VAN WINTERHin P Aan het einde van deze week zal het plaatselijk bureau van Winterhulp Nederland een belangrijk bedrag aan bdioeïtfgen oitreiken Aan ruim 10 gezinnen zal een gift in waardebons wor den verstrekt LAND El TUIIBOttW TWEEDE TOEWUZING STIKSTOFHESI TOVFKN SEIZOEN l9t 19U Het Rijksbureau voor de voedselvooeziening in oorlogstqd deelt mede dat de piödactie en de aanvoer van ttikstofmeststoffen het thans mogelük maken voor b q aalde gewaacen aardi j en suikerUeten koolzaad groen tenteelt en intensieve fruitteelt een tweede toewüzing van stikstaËneststoffen te doen uitreiken De provinciale voedselconmilssarJsam bclïien inmiddels de rielrtHjnen ontvangen roor het verstrekken van dear tweede toewgzing zoadat de landen tuinbouwers hierovear bni nnkort nadov mededeetingen zullen ontvangen Als richtlijnen voor deze tweede taeviiiiDg werden de hieronder vetadde vsrhoogingen van de tot mi toe gcUende normen aangegeven Aardappelen op klei zarnT mengrond respn 90 4S M kg zuivitc itikstot pei h a Suikerbieten en zaad 20 40 kg zuivere stikstof ree b a Koolzaad 20 kg zuivere stikstof per b a Grasland voor kunstmatig drogen 20 kg znivexe stikstof per b a Groententeelt en intensieve fruitteelt 30 30 kg zuiver stikstof per h a De provinciale voedaelccHnnussarissen kunnen voor bepaalde bedrijven van deze richtlqnen afwijken In het algemeen zal bij de toewijzing rekening worden gehouden met de op gemengde bedrijven vecjal beschikbare stahnest Maatregelen xQn getroffen opdat de aanvoer naar de bouwlandstreken vwagai t zoodat verwacht ma worden dat de stikstofmeststoffen voor de bemesting van graangewassen en hakvruchten tqdig zullen zijn aangevoerd Voor een uit het buitenland aan te voeren hoeveelheid stikstofhoodende meststoff i welige invoer de bovenvermelde tweede toewijzing mede mogelijk maakte moeaten aanmerkelijk hoogere prijzen dan de voor het Nederlandsctie product geldende betaald worden Teneinde echter de hoeveelheden van buitenlandschen oorsnrong tegen dezelfde prijzen als het Nederlandsche product te kunnen doen veehandelen zal over deze tweede toewijging een büzondere heffing dot de vertn uikers betaald naoeten worden bü het in ontvangst nemen der tweede toewijzing met bijbehoorende kunstmestbonnen welke bijzondere beffing ten goede komt aan bet LandbouwCrisisfonds waaruit de hoogere kosten van het buitenlandscbe product bestreden zijn Aangezien voor de uitreücing van deze tweede toewijziijg opk i ver een gelijke hoeveelheid stikstoXmeststoffr van Nederlandschen oorsprong beschikt kon worden is het mogelijk geweest de bovenbedoelde heffing voor het Landbouw Crisisfonds te beperken tot een bedrag van f 0 10 ITALIË B02TEXLA D UBGBRBEIUCBT VAN HBDKM aanval Grootscheeps Iie op Malta TBBITGTOCBrr Hf DE RICHTING MOGADISCIO Het 2fi5e weermaclit aricht luidt Aan het Grieluohe front niets belangrij ks te melden Ondanks de ongunstige weersgesteldheid hebben onze vliegtuigen verdedigingswerken en de achtezwaartache verbindingslij Mn van den vijand met bommen en mütiailleurvuur bestookt Een onzw vliegtuigen is niet teruggekeerd Duitsche boi i ardementsformaties die door Italiaansche en Duitsche escadrilles iages geëscorteerd werden hebben een grootaeheepschen aanval op de vliegvelden van Malta ondernomen Op den grond zqn tien brandende vliegtuigen waargenomen Talrühe andere werden ernstig beschadigd Hangars en haveninstallaties werden getroffen Bij Incbtgeverfiten zijn vier vlegtuigen van het type Hurricane door Duitsche jagers neergeschoten en twee door Italiaansche jagers In Noord Afrika hebben onze vliegtuigen vijandelijke auto s en kampementen gebombardeerd en met roimitrailleun beschoten Op den 25en Februari overdag hebben vliegtuigen van het Duitsche vüegertcorpa met bommen van zwaar kaliber een op de reede van Tolaroek Uggenden vijandelüken torpedojager autoparkeerplaats en artilleriestellingen in de na bijheid der stad getroffen Een afdeeling Duitsche torpedovliegtuigen heeft in het westelijk deel van de Midlandsche Zee een schip van 5000 ton tot zinken gebracht In Oost Afrika hebben de vijandelijke troepen die in het getwd van ZUmani Soedan een nederlaag hebben geleden zooals in het 202e weermachtbericht gemeld zich met achterlating van talrqke dooden en oorlogsmateriaal op Boma teruggetrokken In Somaliland trekken onze troepen zich na meer dan een maand verwoed tegenstand te hebben geboden aan sterkere vijandelijke strüdkracfaten zich al strijdende terug in de richting van Mogadiscio DUITSCHLAND Nieuwe geslaagde luchtaanval op convooi 102 iM TON TOT ZINKEN csMtAcenr De Duitsche luchtmacht heeft gisteren in den loop van den dag in bet zeegebied op 50 K M ten Westen van leriand van een convo H 18 v an delijke koopvaardijschepen met een totale tonnage van IO2 00O brt tot zinken gebradit en besdiadigd Negen koopvaatders met een totale tonnage van 58 000 6rt werden tot zinken gebracht 3 lux vaardijschepen van in totaal 23 500 brt zwaar besdiadigd en nog vier koopvaar Üschepen van 21 000 brt in totaal besdiadigd TURKUE Cripps naar Istanboel ONTMOETING HET EDEN EN UCB De Brilsche ambassadeur te Moskou Sir Staöord Cripps is vanochtend met een speciaal vb tuig naar Istanboel vertrokken In zijn gezetsiriiap bevbiden zich de anbassade sceretaris Bosacfi en de Britsche luchtvaart attartié te Moskou Huilawell Men neemt aan dat Sir Stafford Cripps te latanboel den Engelscben minister van Buitenlandiche Zaken Eden en den chef van den generale staf Dill zal ontmoeten BINMENLAND De onregelmatigheden te Abcoude WAT HET ONDERZCeS AAN BOET UCBT BRACHT Inzake de fraude bij de coöperatie Abcoude yemonen wq nog het vol galde Eenigen tijd geleden kreeg een vee houder in den Haarlemmermeerpolder bezoek van eenige ambtenaren van den Centralen Crisiacantröledienst Dezen ontdekten dat een party sojaboonen ver boven den officieel vastgestelde prijs was ingekocht en dat dit veevoeder buiten de distributie geleverd was door de coöperatie U bcoude Bij een onderzoek op het bureau van den provincialen voedselcommissaris in de provincie Utrecht kwam aan het licht dat het R K Kerkbestuur te Abcoude indertijd een beschrijvingsbiljet had ingediend onderteekend door den beer B d i gearresteerden directeur van de coöperatie Het B K Kerkbestuur te Abcoude bleek echter nimmer over vee te hebbm beschikt zoodat B niet alleen het beschrüvingsbiljc t doch ook de registratiekaart vervalschte Toen B in Decemlier vernam dat een verplichte veeleverantie ten behoeve van de vo dselvaorxiening in het leven we J geroepen voorzag hij dat alles zou vast loopen Dezelfde stal laa dan een dubbel aantal runderen verplicht moeten leveren Eind November stelde hij den voedselcommissaris er van in kennis dat hij ont lekt had dat hjj zijn veestapel in Voord Holland had behooren op te eveii Het opderzoek wordt met kracht voortgezet J Twee goederentreinen op elkaar gereden VERKEER CSBSTREMD Vannacht omstreeks een uur is te Nunspect een goederentrein komende uit de richting Zwolle en getrokken door twee locomotieven in volle vaart ingereden op een goederentrein waarmede gerangeerd werd De gevolgen van de botsing waren ernstig Verschillende wagons werden in dkaar gedrukt Er ontstond voorts brand in een wagen met hooi welke brand op enkele andere wagens oversloeg De Ix ndwcer kon het vuur blosschen voor het ernstiger onheil had aangericht Het verkeer op b de lijnen is gestremd Een der machinisten werd aan het iHiofd gewond Het opniimingsweri is met kracht ter hand genonicn Prüsopdrüvers achterhaald BtMBTEN VARIEEREIVD VAN t Ur TOT aa De inspectie voor de prijsbeheersching te s Gravenhage heeft in de week van 17 tot en met 22 Februari j l twintig gevallen van prüsopd ping tuchtrechtelijk bestraft De boeten die in al deze gevallen werden opgelegd v jrieeren tusscher ƒ 10 en ƒ 4000 Bovendien werden nog bijkomendestra fen opgelegd n l tweemaal verbeurdverklaring van goederen terwijl zesmaal werd overgegaan tot openbaannaking van de tuchtbeschikking Het zal vooral de huisvrouwen onder onze lezers belang inboezemen dat dt meeste dezerprijsovertredmgep betrekking hadden op bet te duur verkoopen van artikelen voor het dageUjksche levensonderhoud Zoo kunnen onder mee wordei genoemd verkoop tegen ongeoorloofde prijzen van brood koffie vleesch handschoenen schoenen rijwieIba den enz terwijl niet minder dan vijf veroordeelingen plaats vonden weg ns prijsopdrijving van roode kooL Verduistering van stikfetofzegels VERSCHILLENDE ARRESTATIES De politie te Utrecht heeft een 20jarigen kantoorbediende uit Maartens dijk aangehouden Deze waa werltzaam op bet bureau van den provinvialen voedselcommissaris waar hy oit een r bureauladen op het kantoor een 200 tal stikstofzegels recht gevend op een hoeveelheid van ÏOO OOO kg kmistmest had ontvreemd De jongeman bad dóe bons verkocht aan een fourage handelaar nit Bunnik vocuten bedrag van 470 gulden De kantoorbediende is in verzekerde bewaring gesteld Voorts werd de 48 jarige Bunniksche fouragehandelaar gearresteerd die de collectie distributiezegels weer van de hand had gedaan aan een koopman uit Beusichem die de zegels voor een bedrag van 990 gulden had gekocht Deze koopman op zijn beurt verkocht de waardevolle papiertjes voor een bedrag van ongeveer 2 000 gulden aan enkele andere gegadigden die thans door de politie woidei gezocht DISTS01ITIEBONNEN GESTOLEN In het Centrale Distributiekantoor in de Vhetstraat te s Gravenhage waar de oude distributiebescheiden worden vernietigd vrerden den laatsten tijd meermalen distributiebonnen vermist Men koesterde weliswaar verdenking tegen iemand maar om zekerheid te hebben stelde hedenochtend in de vroegte een controleur zich verdekt in het lokaal op waar deze bonnen zijn opgeslagen TaI spoedig had hq succes want tegen twxr verscheen een tüdelijk werkman d 22 arige i C v R die een der fikken c icnsnecd en er oen party boterbonnen naar Uter bleek 103 siakt Bit nam Op dit eogenblik sprong de controleur uit zijn schuilhoek en greep den verbluften djof De politie werd gewaarschuwd d e den maa arresteerde De Nederlandsche textielindustrie op de Jaarbeurs CKWEUIO E BE MIIIVICaBKIl TE UTRECHT Te Utrecht heerscht in het Ja rbenngebouw een geweldige bedrijvigheid m verband met de a s voorjaarsbeurs die op 11 Maart haar poorten voor het Nederlandsche bedrijlslevei opent ï n van de voornaamste attracties zal ongetwüfdd zijn de groote demonstratie van de Nederlandsche textiel nijverheid die de geheele vierde ver dieping van bet derde Jaarfaetn ebouw beslaat Het wordt een unieke gelegenheid voor de vele duizenden in den lande die in de textiel branche werkzaam zijn om een overzicht te Icrijgen van de bdangrijke prestaties van hnn indwtrie in deze moQlqke tijden Nagenoeg honderd der voornaamale industrieën zullen haar collecties vertooneo in een smaakvol geheel De vier Nederlandsche knnatzödespinncrtjen demonstreeren in hare stands haar nieuwste prestaties op het gebied van knnstzijden garens rayon van melkwol en van celvezel en de groote verscheidenheid van artikelen van allerlei gading daaruit gefabriceerd Speciaal de resuHaten bereikt met de verwerking van het nieuwe product melkwol zullen een bijzondere attractie U ken Ook wordt er opgesleld een aantal apparaten uit de research afdeelingen van deze spinnerijen zoodat de belangstellende kan waarnemen welke accuratesK en zorg aan de kwaliteit van de geleverde grondstoffen worden besteed In de vendiillende afdeelingen zal een keur van de modrenste textielmachines de fatn icage vertoonen van stoffen band charmeuse gebreke goederen kOBsen en sokken uit Nederlandsche zavon kunstzijde De naaigaren fabrikanten zullen op een aantal machines de verwerking laten zien van hun meowe naai en mdustri arens nit tenax rayon een top prestatie van de Nedn landsche kunstzQde nijverlteid Ondo leiding van het prodstation votr de waidiindustrie zal een volledige wassdowtü de behandeling van kunstzö en rayon goedereu desnonstzcaen ioet zeep en met de nieuwe vervangingsmiddelen daarvan De textielscholen in Enschede Tüburg en in Eindhoven geven van haar bealugsteUing blijk in een eigen stand De bezoekers zullen kannen inf tnif maken met een groot aantal interessante statistische gegevens over de belamgrijke plaats die de Nederlandsche textiel industrie in nijver Nederland inneemt en van bet hooge peil waarop zij staat Maar de uitstallingen van de bijna lumderd textielfabrieken zullen in een overweldigend beeM practiscb getuigenis afleggen van vakkennis degelijkheid en goede smaak Haar producten uit rajnm zullen bewijzen dat deze bij uitstdi Nederlandsche grondstof niet alleen een prachtig materiaal is voor de vervaardiging van luxe stoffen en artikdcn maar aöt ook uitstekend leent ter vervanging van en tibt samenverwerking van katoen celvezel wol en melkwol Toen in 1938 het Internationaal Kunstzyde Verkoopkantoor aan deskundigen en publiek de gelegenheid bood om uit een serie van 10 stoffen waarvan 5 uit 100 Nederlandsch rayon kunstzyde en 5 uit 100 na tuurzijde vervaardigd Qp het oog en op het gevoel te bepalen welke de rayon en welke de natuurzijde was bldten er uit meer dan 3000 deeliieraers slechts drie te zyn die minder dan drie fouten maakten Het publiek zal nu tot de overtuiging komen dat het al haast even moeUijk is om het verschil vast te stellen Tusschen artikelen geheel of gedeeltelijk Bit rayon gefabriceerd en die van wol gemaakt Nieuwe weef en brcitechnieken hebben de textielproducten uit rayon ook warmte isolecrend gemaakt Goed nieuws voor de r M kers VERRASSENDE RESULTATEN VAN MAAS EN WAALSCHB TABAKSI DLT Binnen afzienbaren tijd zal de Nederlandsche tahakshandel weer over redelijke hoeveelheden behoorlijke tabak voor pijp en sigaar kunnen besctnkken Niet xooals van ouds oit het buitenland maar tiit Nederland lelt Tot deze condnsie kwamen wü deze wedi aldus bet BbId toen ij een vergadering van Maas en Waalsche tabaksteers bijwoanden die te Druten gehouden werd ter bespreking van de tabaksteeltmogelijkheden in het Land van Maas en Waal Onder leiding van den Rükstufnbonweonsulent ir H J A Slitx uit Vught zijn reeds versdieidene jaren op uitgebreide schaal proefnemingen verricht en de daardoor verkregen verbetering van de kwaliteit van de Haas en Waalsebe tabak is van dien Bud dat de vooruitziditcn voor een geweldigen qibloei van deze teelt met het oog op de huidige afzetmogelijkheden zeer gunstig genoemd kunnen worden Er moet met de oude verbouwing methode gebroken worden en de stalmest moet grootendeds vervangen vrordan door kunstmest van een bijzondere samenstelling Om aan de vele moeilijkheden van menging tegemoet te komen zullen A S F korrels aan de tabakstelers verstrekt worden Ook het telen onder glas moet aanmerkelijk uitgebreid worden Hiermede zullen weliswaar groote kost n gemoeid zyn maar voor het aanschaffen van glas en ramen knnnen voorschotten verstrekt worden Ook het spenen van de planten is een onderdeel van den tabaksboDw dat z cr niet verwaarloosd mag word 3v En óteindclük zal een maximum en een n nimmnpiys vastgesteld moeten worden teneinde den teler in de gelegenheid te stellen ten naaste bij de opbrjr st van zyn gewas te berekenen AFREMMINO VAN ZWAM MOTOBWITOlGiW In verband met het feit datmoton tuigen speciaal van i trekker en oplegger ösm L 5 e worden afgeroSmiddel van eenSerwo rwi Sïlz welke door middel r a ln t mSl cjruk werst veru rt de iagenTe ast met de inschryving an ly tuigen KT aanhangwagens hw gendc te miideo A Het is gebleken dat indien motorrytuig wordt gewyzigd tor wordt toegevoegd de Se Ï als boivenbedoeld in vele gevall meCT krachtig werkt althans 7 ÏÏ doende overwaarde bl kt te boJÏ om b v in drxik verkeer eenigr SP vlak na elkaar krachtig te werke geen uit den aard der zaaa gnS vareA kas leveren voera h C njden m drukke verkeerg cen Indioi dit euvel lica by een bta rnotorrytuig al dan niet m comSZ met een jlegger at een aaiüS wagen voordoet d een z g VaönS pomp moeten worden ganonteerTS emde te aUen tyde verzekerd teS van den noodigen onderdruk vacnum ketel en daardoor ook va 2 juiste en krachtige beremming Voor de rem eischen wordt verim naar art 14 van het Motor en R 2reglement alsmede naar art 38 qujcs van de Motor en Hni beschikking BN UETB rAPOOtWOL De secretaris generaal van hel d urtement van Handel Nijverheid Scheepvaart heeft bcpaaW dat Z ieder die uit p ierwoJ vervaatS of doet vervaardigen alsmede m ieder die een marine of inslalljtk bestemd tot of gesctikt voor de a vaardiging van papijsrwol bezit tez ner beschikking of Ivoorhanden be verplicht is overeedkomstig de hm lingen van deze beriphikking hi opgave te doen aan den directeur m het ryksbureaa voor oude materialu en afvalstoffen Paleisitraat T u s Gravenhage Indien degene die tot het doen Vk opgave als hierboven bedoeU vu plicht is een naamlooxe vennootaAq een stichting een coöperatieve d andere rechtspersoonlijkhieid beztttta de vereen igiiig is rust de in dat likq omschreven veiiilichtisg op de l stuurders Aan deze verphditing moet woidt voldaan door iódieninc van e s atv waarLeid volledig en zonder voosb houd ingevuld gedagteekend a ondertediend farmulier De formulieren vorden op aanviaii gratis verstrekt door het genoöaS rijksbureau en moeten oiterlijk tanen S dagen na den dag van inw kingtredin van deze bescfaikkiB aldaar worden aangevragd De indiening der formulieren ISHI geschieden binnen 3 dagen na ta dag waarop deze v a het rijksburoi werden imtvangen Deze bcsdükkimg treedt hedea k vrerking GKP MAJOt N A BOVHAM OVEBLBDBN Te s Gravenhage is in 87 iarigBl ouderdom overleden de gep majoor tit N A Bouwman oud directeur van dt voormalige Koniid Qke Militaire kapd IVINTERH IU NEDERUNO GUNSTIGE INZAMELINGEN IN FEBRDARL De voorloopige nitkranst van él straat i huiscolleclen in de mas Februari wijst een totaalopbrcn aan van ƒ 592 979 96 Dit beteekent een aamnerk ia verfoetaing tm opóchte Iran de ctt leete la Januari en zeUaAen aaazi van de December collecte In Deoa ber 1 40 bracht de bmi en sbistr collecte ƒ 481 952 40 pji Men mag dus wjd aannemen iü het aociale doei van Wintertaril Nederland steeds in breedcre kriaga van bet Nederandsdie volk taigang begint te vbiden VermeMing vefdient nog dat jt naast genoemde collectes ontva J regelmatige giften voor Winterm Nedertand met in bewengemeMe M dra n zijn inbegrepen M IIKTBEIICITEN DKLrrSCHK VKBMAXKT ft Febr Autvoer 2 pa r Jen S 0 rulMl m re varkens zaO M en 32 icMI J laimnemk wcMe i Mute 3 bdcfcen VSaUAMMX aOCDA üwacvteni Sa t m JM tuk 12 bi en f 12 1 per rtuk Ï44 nnwj na en n rmejilere kstveran wrf f Mfg 1 b kk a en I V bJÜ lus GOUDA t KAA T Febr Geen aanvoer aomoiAHn cwroa r Ftar 0 n I 3SM tuks latn li Hir r at Z ni B0uu OÉKnBJM TE 60VDA HOMO MpelereB He Handel MABKENOI EBINGEN Handelsmarken 39 41 Registeimarken 55 57 Reismarken 43 Ondersteuningsmarken 88 omcatm t V Aurr K oaMg 27 fyetoi uaiï ValBtal KhrKteiy en Wl Snr rortt r I ir ttmri Ber t B 2a 1 HeMnW ISM ttt StoctkriW fUM l UÊ Zürtcla UJ3 isan New Tork f lap i f t H BraaaM i mti ttockhalin fJ M l J ÏUrfeh i T PrltHBl Kiiflmeton ISS f B vair a tlBOtm maacf vailten f 1 f M fia fia