Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

OUDS CHE COtBANT Vrijdag 28 Februari 1941 piaigang No 20566 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN o Pottgira 4M00 Bur Uurkt 31 T ST4B Directeur P TIETEB imerika moet de demoeratie verdedigen verklaart Roosevelt De nieuwe Amerikoansche ambassadeur naar Londen vertrokken bit ngewoon crediet van l a milliard dollar voor fensie Luchtstriidkrachten in Alaska versterkt ent Roosevelt heeft ter gele leiiJ van de bekroning der beste C kaa i h filmartisten van het Huis uit een rad otü ipraak geSten waarin hij het ontwerp tot Steriel ning aan Engeland etn Srfst belangiyke fa l vivjrdevtl V 1 U ocl liik h lfr i i Nieuwe laboratorium in t Westland Ex koning Alfons t van htt Westelijk halfrond Jatging Tc Naaldwyk Is een mcuw laboratorium gebouwd vóór den proeftuin van het Z H glasdistrict Het nieuw te iiouw ia dezer dagen in gebruik genomert Po Moe oii f o HET NIEUWE EUROPA n niets voor Zweden Geheel nieuwe opvattingen zouden de oudefi oeten verdringen wl De regeering Irqcht de klippen te omzeilen Het handelsverdrag met Duitschland NEDERLAND OP DE LEIPZIGERi MESSE Onze beteekenis op agrarisch gebied Fraaie inzendingen Suggestieve beelden over de Rotterdamsche havens EN 41 ebt les Zmie Hij sprak de meenmg uit dat IjVereenigde Staten alle dtmotratieen au bet Wi stehjk hal rond ahsmede de konut diT democratie zelve hebben rerdwligen Hij seide verder dit het lylelgk halfrond thans een lichtend oerbeeld vin mttr Arntrikaansche l anleit is Dp rpgtering der Vereer Slitea heeft een irstrumcnt geschapen jllifegrtSiende economische en cullu betrOtkingen met de and re lljieriliaansche republieken btvoidcrt den giest der intti Anurika ns he Dliiijnteit en der verdpfiu mg van het ftsielijk halfrond Roosevelt 71 idc jlthet de cerbte laak der Amrrikaan e ilmaitisten is dat ij dooi liun lMt de viilken van het Wt telijk Jjrond niidei tol elkander bienten John Winant nafir Engeland vertrokken De njeuwe Amerikaansche ambassadeur te Londen John Winant is per r vliegtuig naar Portugal verliokken om ich vandaar naar EngeImd te begeven Volgens Asfiociate d e verkLiardc hy vooi zijn Vf rtrik it president Roosevelt en hij het eens iworden waren over een pühtiek van Mteneele hulp aan Engeland Hij z iieiUcs te 7uUen dóen om deze pohttkaij te voeren Wat er ook gebeuie ilei hangt if van de Amerikaansche bireidwilligheid tot hulpverleeniijg in komende wtkon en maandtn JDe bassddi ur leist in gezelhehap van in hem dooi president Roosev It moe jHeven adviseur Benjamin Colien De Amfirikaansche defensie HelHuis vdn Afgevaardigden heofl bit gevraagde buitengewone crediet Wi i miUiard dollar voor legor en Ibot toegestaan Hel ontwi rp taal nu mr den Sen a£ t Mevrouw Rooievelt heeft in n pèrs Urview jan hel publiek gevraagd Kn iluniinimum voorwerpen en ulos te koi p n Om het bewapenings pregramni 1 tr steunen stelt zy voor in k plaat hiervan ehatkistbiljetten te knopen De minisler van Oorlog Slim son heh beki nd gemaakt dat de Amen k jnsche luchtstrijdkrachten in Alaska vtnterkt zijn Drie eenheden van het k tv pi n hebben onlangs reed s de lu I i p weg naar Alaska veilaten Ji dl I eenheden zullen binnen n 1 I in volgen elde StimsoTi mee dat I en met paiachutelroepen 1 veel iiieeh hebben gehad dat het r V I bataljons wil vormen Er staat nog slechts een bataljon para1 itblin p productie van bewapeningsmaleOW beantwuürit aan de verwachting maar het grootste dtel vin li ït Programma is nqg in hel btadium van Worbers idiingen Oe debatten over de hulp aan Engeland tldcns de Senaalhdehattbn ovf r de J t tel hulpverleerj ing aan Engeland e t gisUren als eciste spreker de porra it Chavez het woord gevoerd Jïwiesdc wat vandehand oimdat zil eVcr Staten m don oorlog zou storl Wanneer de Ver Staten zooals de etbfpaalt hun havens schepen eni Ji de oorlogvoerende mog ndheden beschikking stellen zou4en zy aanval uitlokken en een oorlogs ll be lryven Na Chavez sprak de r l iche senator Brown die de et Verdedigde republikein Danaher baarde op n door verklaring dat Willkie f vóór de presidentsverkiezing S aan een maaltyd by mevrouw 28en Reid te New York had uitgeJfjiten voor een algehcelc teut Wleening aan Engeland Pas na deze JMubbclzinnige verzekering hadden S de New York Timen en de York H srald Tribune W de repubhkeinsch eandidaten plaatst j democraat Sheppard plekje voor lemin van het ontwerp omdat 2 Wide hij dit ontwerp de verdedir Van Amerika dient on de Ver 8de Staten voor oorlog zal be n H j beweerde dat do apil lerdhcden h t bestaan d r Veiv de Statan bedreigden i 3 en werd verder gebaard door wpublikein Taft die bepleitte op het Congres uit te oefpr n het tot Mk een zoo gnel mogclyke eunng van het ontwerp te Öe rsguWikein Cabot LodKe stelde V rs ef n direrten steun aan jJWfarid U vj 1 iei nen en p is daar ontwerp te behand le n Pa nadat men Engeland werkelyk had geholpen zo i men de viaag kunnen bespreken of het ontwerp gevaar voor oorlog of dietatuur inhield Amerikaansche senator over den Europeeschen oorlog De vroegere senator Holt die in het opeiibaie lev 11 der Ver blaten een voüiaanstaande rol speelt heeft in een irde op een lo Lot Angelos ge hgudm massaveiguleung viiklaaixi dat hel er m dezen oorlog beslist met om giat de d inoera tie te icdden Want Engeland kan men niet als een democratie beschouwen Men moet e IS den Indiéis vragen of zy in een demovalie leven of d n leren of y m Engeland een democratie zien Een land waai in 39 millioen 457 milliocn beheeischen is beslist geen democratie Holt beschuldigde de anglophile propagandisten ervan dat zy in de Ver Statin de oorlogsslommmg trachtten aan te wakkeren In het bijzonder Washington is vol van deze uüilogszuehtige elementen De senator wees erop dat de Engelsche piopaganda in den weieldoorlog de elfde middelen heeft toegepast als thans Ook op den 5en Februan l 16 heeft htt Britsehe propaganda agi ntschap veiklnaid dat Engeland den stiyd van Amerika strydt en dal de dtnioeialie op het spel sCaat Ree ds toen weid geproclameerd dat de Ver Stalen voor de democialie moesten veehten Zeio niet direct dan zou dit later het geval zyn Verklaringen van Hall De Amerikaansche minister vanBuiteijlands he Zaken HuJl die naetn langdurige griep zijn beziighedcnheeft ht rvat heeft m eie peifcconferenljje geantwoord op de vraag of derei e welke de vroegeie Amerikaansche ambassadeur Bullilt heeft gehouden vooi de Overseas Piessclub IeNew Yotk tevoicn aan het defjartemttit van Buitenlandbche Zaken wasvooi gelegd Bullitt is niet meei indienf t van het departement van Builenlandsche Zaken en staat dus nietmeer ondei juri dietie van dat deparlement Huil ontkende dat de Amerikaansche regeering zou trachten invloed tekrygen op d vredesconferentie teTokio inzake de l ewering dat deplaatstvervangerde Argenlynsche minister van Builenlandsrhe Zaken deambassadeurs van H gelahd en deVercenigde Stalen zou hebben uitgenoodigd tot een bespreking over eeneventucele beslaglegging op buitenlandsche schepen merkte Huil op dathet initiatief tot deze bespreking nietvan de regeering der Veree nigdeStaten is uitgegaan De Amerikainsehe legecring heeft geen initiatieflot besprekingen over de kw slie vanvreemde schepen in Amerikaanschehaven genomen Men schryft ons Voor de achtste maal organiseeit de Economiache Voor lichtmgsdiensl te s Gravenhage een Nederlandsche inzending op de Lcipziger Mcssc Deze deelneming bestaat uit dne gedeelten It de eerste plaats 7al een representatieve inzending een beeld geven van de beteekenis van Nederland op agrarisch gebied Ten tweede wordt het Nederlandsche handwerk getoond Ln don is er nog een collectieve inzxïnding waaraan enkele industrieele bedryven deelnemen In de zeer gunstig gelegen parterreruimte in het King Messhaus dicht by den ingang van dit gebouw bgt de zaal waarop Nederland thans bykans uu gewoonterecht aanspraak kan maken Deze IS door den architect Koen Limperg tot een geheel omgeschapen dat den indruk geeft van een zwierig landschap Enkele afdèelingen xootfls voor strookarton en aardappelmeel ïijn als grootere elementen in de ruimte uitgewerkt Zoo vindt men een speciale afdeeling waarin alle producten zijn uitgebeeld dio vervaardigd worden met l ehulp van aartlappelmeel Hier ziet men laliiiUe g bruiksaitikelen uit het dagelykstlie leven bij welke men de Uit I j me wordt gemeld dat ex koning Alfons XIII is overleden DISTRIBUTIE VAN RIJWIELBANDEN De Secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt mede dat met Ingang van Zaterdag 1 Maali aj een aanvang zal worden genaakt met de distributie van rijwiilban den Dit houdt derhalve in dat van genoemden datum at rijwielbanden waaronder alle soorten toerboltenbanden toerbinnenbanden tran sportbuitenbanden en transportbinnenbanden worden verstaan nltslul tend mogen worden verkocht tegen Inlevering van bonnen welke door de stributiedienstcn worden afgegeven Aangezien de voor de vervaardiging van rijwielbanden beschikbare hoeveelheid rubber betrekkeUik gering is zijn de voorwaarden waaraan men moet voldoen om yoor een bun in aanmerking te komen strmg gfeteld 1 i h CHHlaoH Zon op 8 27 onder 19 19 I Maan op 9 40 onder 23 06 8 Men u verplicht te verduia8 teren van zonaondergantf tot zonsopkomst S Lantaarns van voertaitien S moeten nar na zonaonderj gang ontstoken worden i fi toep assing van aardappelrne el veelal niet vermoedt zooals brood jams zeep tandpasta papier tabak limonade bri kettcn en Deze afdeeling werd doofden kunstenaar W De andere ataonderlyk uitgewerkte afdeehng nl Ivoor het strookailon werd ve i orgd door dcfc kunstenaar H Rose Hier ziet men op speciaal vervaardigde leekeningen d tallooze toepassingsmogelykhoden van strookarlon en golfkarton uitgebeeld bv als vcrpak ingsmaleriaal voor eieren glazen potjes groentendoosjes zaaddoosjes instrumenlenverpakkingen kantoorbehoeften blocnotcA boeken nz zelfs als boujvplaten voir de bouwnijverheid Eert derde sAleeling samengesteld uit groole ansparaiitfolo a op glas geeft suggestieve beelden van de be iryvigheid In de Rotterdamech havens Dit is een inzending van d Stichting Havenbelangen te Rotterdam Een vernuftige constructie van heldere en roodgekleurde glazen staven met geautomatiseerde llchtwiiaelingen teiont statistieken van de In en uitvarende scheepstonnages de tonnage verladen stukgoederen enz Qeze ofdceluig werd verzorgd door den Rotlerdiuiuk lie n kunstenaar Pieter dMf fi l JUot foto Van onzen VP B correspondenl Stockholm Fcbr 1141 Z WEDEN behoort tot dia landen in otm oude weneldejee 1 die tol op dit oögenbhk hun neutralileil hetfbcn weten te bewaren Het schynt Zwexien buitengewoon veel moeite Ie kosten om zich aan teSpassm aan de gedachte van een me uwj ordenin ooals deze zich thans baM breekt in Europa Dit is ge en ongewoon versehynsel by de volken in het Noejrde n hetgeen begrypelyk is wanneer men de ontwikkeling gedurende de laatste tientallen Jaren van de binnen en buitenlandsche politiek in de e gebiiden waarneemt Hier 13 eigenlyk geen sprake meer van aanpassing het geheele denken en doen van de e werk IS van den Rullerdamschen fotograaf Jan K imman Tcnlsotto zyn er een aanl al ditails in de aal te vinde n die dienen als eiecoratie of ten gelieve van de bezeiekers zyn aangebi hl i iN twee feitomeinlagcM yan W Hm 1 li r i el van de deurposten een fiitimieitit ij e over fejiklore van den fiiteigra if C Oorthuys cen bar k voor d he eiekfis enz een diagonaal gei uit plafond indirect verin hl overkeiepelt d ge he ple zaal de Ncderlandsthe eiriekliur is m doorschynend transparant painer over het plafond gelegd Op de vierde v idicpmc treft men de Nederlandsche inze nding Kui t m Handwerk en Industrie lan Néi erlandwhe kunstproducten Alles wat hier wordt t enloongehleld zyn piiiduclen van levende en wer kende Hollandse he kiinslenuars of van industrieën die mit kunstenaars werken Do producten zyn dus hot ka S niet anders in zekeie ni ito aan nuKle ondcrwoipon In d nrehileetuur van de inzending vindt drt zyn weerspie ge Img Ook zt wordt gektnmeikt door een modieuzen stOl Dit streven cuhnineert in een iloorzichtig plafond dat onder het cigenlyke plafond Is aangebracht en is uitgevoerd m dunne door elkaar gevlochten figuren vierkanten driehoeken enz in lichtgrijze tint waarbO enkele figuren in kleuren zijn aangezet Aan de ondiensüde is het plafond door indirecte verlichting sterk aangellclvt zoodat nog een veirassend spel van schaduwen op het eigenlyke plafond van de zaal wordt geprojecteerd De wanden van de zaal z n overigens zeer rustig ea in effen grijze tint gehoueicn Bolialve de reed genoemde keramische kunstwerken en eenige door Ne Arlandsche kunstenaars ontworpen industrieproducten Is er een groote afdeeling met zg HindcloniJor ni Ubolen die tegen een chl rgrond zyn geplaat t elkM n indi uk gevit vtin een volken zou een radicale wyzigmg moeien ondergaan Men zou denkb titen en opvattingen overt oord ntjetcn werpen die mfcn tot dusverre voolkonaantailbaar had gehouden Htt kan geen verwonderjng wekken dal men in Zweden het vetste vcrwy derd 13 van zoodan igen ommekeer Zweden is hef land dat nog het minste te lyden heeft gehad van de gebeurtenissen van de laatste anderhalf jaar Dit feit wordt het beste belicht door een rede die de sociaal democratische afgevaardigde van den Rijksdag linden OHloirgs gehouden heeft over de Zwcedsche nqutralilcitspohtiek en nog meer door de echo die deze rode m de voorna mste bladen des lands heeft gewekt De rode op zieh elf opende geen niijuwc gi ichtapunton kamer interieur met een blik door een venster i p een zonnig landseh Uil laatite is bereikt met uit tripl gezaagde boomcn en zelstukken ovi 1 e e nkomstig de middelen waarmede men eip het tooneel decor opbouwi Daarnaast is een soort van triptiek eipgesteld met fotomontages van C Oorthuys gecomponeerd uitvNtderl mdsiho landscliaitoboclden en poppen in kleederdrachte n van verschillende provinciën vervaardigd door mevrouw La Cioi x Bil den ingang vindt men oen fotomontage van W ürusseV voorstellende VI isehillenele kuppiMi van Neslei hnd SI he ai bilde IS tii liuig rs die pypen leiok gpflaiikeeul deior een giemte vaiialic van üoudsche pypen in alleseiorte n afmetingen en modellen Daareindci een opstelling van Nederlandsehe klompen m verse lullende bewerkingsstadia Deze laatste inzending is afkomstig van het Rijksnijverhoidiilaboratorium De lentoongosteldc kunstvoorwerpen omvatten aareiewerk porcelein gla werk weefwerk liandgeschilderdio doeken emaillewerk gouden en zilveren sieraden van talrUke bekend Na derlandsche kunstenaar En tenslotte de collectieve inzending eveneen op de vierde verdieping van het Ring Messhaus Zij werd ont j rpen door ele heeren ir Brusse en Molenaar Vertoond worden reclameballon gummi handaohoenen tof uigcr strijkijzer elecr kaohela kookplaten brandblusschera achterlichtje choanen laarzen sigaren auto en rijwielpompen etc Een merkwaardigheid d er inzending i het Fotofries elat dmeir eleelrograflwhe vergrooting i ontslaan Dit geschiedt door een foto eleetrlsche cel waarmede ean verfspuit corre p iv deert De oei tast het te vergrooten beeld af en dia daardoor wisaelend alroeimaterkla jjeinvloedt de wrfspuitj die op papiar linnpn of een and r mM tcïlaal e n vergroot kiceki aanbrengt ff men is hier aan dergelyke klanken gewoon Het voornaamste was dat hij daarin hot standpunt verkondigde dat de nieuwe ordening voor Zweden natuurlyk weinig aantrekkelykhi ill ii Dczo meenmg die ook j I 1 1 Vordt door niet Marxistische wii 1sche bladen is niel zoo onlKgnipi lyk als zy op hot eerste oogenblik iehijnt V aniieer men zich de gi heele Zwcedsche houding in de taaiste jaren vo binnen brengt De leidende slaaUlicden van het Noorden met den tiinmaligen minister van Buite nlnnristhe Zaken San ller aan het himfl wirtn oo doortrokken van den g 1 tin de opvattingen van de Wiste rstlit mogindheden dat y een Fransch Hulsche goürienle erde politiek volgdi 11 zonder dal het BriUsehe iinperialisino hiertoe den stoot beh fte te gi ven Dat zy dus lid bleven vaa den Volkenbond met overtuiging ia met zoo verwonderHik al waren vele anderen van mtenmg dat de Veilkenbond j lecl 3 len instrument Wiis in handen van Fraiikryk en Enge land Evenzoo me l hi t niet als e e n bewijj viin hun eigen volgzaamheid tet opzichte van Londen en I arys woiden h schouwd dat y dielnumen aan U sancties tegen Italië doe i aan hun afkeer van het autoritaire syste em Hierian is het ongetwyfeld ook toe tu sehryven gtwi csl dat 71J het reiodu Spmje steunden De stoot tot lU 1 1 1 dergelgkt acties kwam elus lui t van 1 ovenaf of van builen uil denh van binnen uil uit de 11 boe e ni d vutks Wanne ir de heer Unili 11 ei lii den Maf brak over he t m de 11 I 1 imi 1 ii I iian den dag getreden ktuviii 111 de i eiod iki li ke conelusie te liekkin uil de 11 1111 imen toestand en veioi Z Vi ui een nil 1 nu t uitaluile nd uit n ii e 14 11 mill hl VI iliiiiiding tut alii li ri I i 11 II n a in h n van d ni iiv f I liliiiK 111 mop I n we I spi I lal U n 1 in H n e in l n ut ti li ki n ih ir 1 1 nw lil 11 er e Ifs il i s iit 1 hi ki int N y iD 1 g I 1 g t A I t e h 1 n d 1 de t loi h m geuite eipvatting van de ve d hi iituttilit ilspeililiik keiinfirKt il t 11 Willi I II ii ehlir tyd dm bh kt ru il lm luil alhin liiH ver i h 11 mill I lijk i rwM h i i IS van e 11 we ik Ii k 1111 uwe houding te 11 op ii lili van de heslissindi piobli ini n w n irvoor Europa itli zul geplaaU 1 T 1 11 si iii 15 de heer Undi n gewezen iiiini urvan Buitenlandsche Zakeii eieik me l d eerste de beste De regering tracht te schlpperrn De regie ring die lo waki n lm fl mm het wel en wee van het gein 1 v Ik dejet al hajr bi st eim elc zaki n 1 1 m 1 mate in het rechte spoor te liiiuin Daarvan ia het niiiiwe h iiiil laviidrag hot beste biwy Uit ia itge liite n lus f Sthen Zweden en I uits hlantl in I oogt het handelnvi rkeer tii i hi 11 bi ld landen te stimuUeren Nle i niiiil r dan 7Ü t van den Zweedw lie 11 huilen landi hen handel is op DuilMhland afgi Stenid en men verwaeht dat hit bedrag van de DulUich we 1 dsohi dealing dat vi rleden jaar reeds l milliard kronen hi dmeg da j lur uT tijgen tot 2 mtllinrd kriint 11 Van veel belang ib hliibli het eon tingent celwol dat Duitse hl md aan Zwedi n zal af laan Hit venli iR vormt de beste weerlegging van de 1 we ringen elergenen dn ih iimning verkondigen dal Vim 111 mal land niet aan geregekle handi I me t ee n auliri tairin staat kan denk i dani volrfoiu hon de sterkere autoriUlre staat aan di n zwakkeren staat de wet zal wiilei vooriichrUven Momm