Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 28 FEBRUARI Bt vtdand van de nieuw uitgereikte bonw gemeen reohl op het koopeiTiï gram toiletieep nieuwe same De aanvallen op Britsche schepen Ook vliegvelden gasfabrieken en watertorens door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen Lord ChatHeld pessimistisch gestemd Engelsch schip vermist of 120 gram huishoudietji of ar zachte zeep oude sttnenstellmL 154 voor 1 Januari 1941 of zachte zeep nieuwe samensleoajl nuari 1 4I of 300 gramïï na 1 Jan WELKE BONNTEN ZIJN GELDIG Gort Gortmout of Grutten Havermout Havervlokken Gort of Grutten 24 Febr t m 20 April i pond Macaroni of Vermicelh of Spaghetti Evenals elders vorm en inhoud der illusi van Churchill gewijzigd n raakt het Engelsche volk eraan gewend ook hier van de hand m de tand te leven Op het ongerijmde en holle der illusies van Churchill zijn politieke en illusoire propaganda afzonderlijk in te gaan zou vergeefsche moeite zijn Churchill s politiek kan nog slechts vergeleken worden met de treurige functie van een arts die om bepaaldej j redenen voor zyn patient he sterfuur j door steeds versterkte geneesmiddelen rekt Bij vlagen robeeit de Engelsche minister president zijn volk op te zweepen het met producten der fantasie die voor on steeds onbegrijpelijker worden den waren toestand te verdoezelen en zim blik af te leiden van den weg welke onverjnijdelijk naar het fataie einde voert Het feit dat de Engelsche regeering nog slechts van volhouden spreekt en haar vo k met een treurige d le hoof probeert te troosten kenmerkt den Ëngelschen toestand beter dan al het andere Het IS slecht gesteld met den oorlog van een volk dat nog slechts vecht ter wille van het volhouden Er bestaat biervoor een p cd n v n n t lang geleden de p jsitie van het Fran oehaald Maizena of Gnesmeel o Puddingpoeder 24 Febr tym 20 April 1 dns Peulvruchten 24 Febr t m 3 Mrt 1 pond 24 Febr t m 23 Mrt Vi pond Br K Per Vt Duilsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren 23 SOO bJ t tot zinken gebracht of beschadigd zoo verneemt het D N B Mierbu was ten koopvaard schip van sigeveer 10 000 £ r t dat door voltreffers zoo zwaar werd beschadigd dat aangenomen kan worden dat het verloren IS gegaan Een ander koopv aardij chip van 4000 b r t is in de Firtfa of Forth door bomtreffers eveneens zeer zwaar beschadigd zoodat het slagzij Blaakte Een schip van 4500 brt geraakte bij Great Yarmouth door voltreffers midscheeps in brand Een schip van 2000 ton kreeg bomtreffers op het achterste gedeelte waardoor zware branden ontstonden Een schip van 3000 ton werd in duikvlucht m de omgeving van Harwich aan de Bngelsche Zuidkust op een du ianige wijze met succes gebombardeerd dat het met Jagzij bl ef hggen Vliegvelden aangevallen Gisteren in den loop van den djg zuntwee vliegvelden in het Oostelyk gedeelte van Midden Engeland door Duit ihc gevechlsviiegluigen aangevallenwdarbij op ondubb 1 innige vvijzekorworden Vb dargenomen dal bommen optwee groole hangars terecht kwame en een andere hangar door twee jtreffcii die tijdens een duikvlucliivanuit zeer geringe hoogte weiden geplaatst getroffen werd De cokcsafdeeLng van een g i f ionik wird bij ci i handig u li e uk ihtt iviUilu uooi vcrichiiöt e bommen geiroffin Inverschilieroe piaal jei Hi der v tt tortus II e bi tU treffeno aangevajlm d T d i r üe ie mam ti ti oir j u m v i v u i waargrnometi ht het water weg troomd Downingstreet 10 vernield Het blao A M a i N a p hi eft u t Lon den beu lit ontv ngen dat t gebouu DowningMreet 10 hee ft opgehouden het hart te iijn van het Bntsche wereldrijk Sedeil het gebouw door Duitsche bom nu n is gelioffm heeft ChuichiU met ijn na i te iredewerkers een particulier palcis in Londen betrokke n waarvan de ligging natuurlijk geheim wordt gehouden De werkvertiekkin van den eersien minister liggen in din kelder TiiOok zijn particuliere vertrekken die echter zeer comfortabel irg e ncht zijn Het Britsche kabinet Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Churchill by de beh inde liDg van een wetsontwerp m tweede lezing op gr nd waarvdn het Lager huisleden voor den duur van den oorlog zal worden toegestaan met handhaving van hun mandaat voor den oor log belangrijke posten aan te nemen ingegrepen De Britsche minister pre i dent keerde zich tegen de oppositie die o a toespehngen maakte op de benoc ming van den ambassadeur te Moskou Cripps en op de benoeming van den hoogen commissaris in Canada Macdonald Churchill zeide het volgende Het is in het belang van het land op het oogenblik waaj öp Engeland voor lyn bestaan vecht dat de regeering de volledige vrijheid bezit om mannen te benoemen cp belangrijke posten zonder door manoeuvres en intriges m haar vrijheid van haneielen belemmerd te worden Hij stelde derhalve de ver trouwenskwestie Het wetsontwerp werd daarop zonder stemming aangenomen Verklaring van Lord Chatfield Volgens de Engelsche berichtendienst heeft gioot admiraal Lord Chatfield gisterer in n te Londen geh v en rede o a verklaard dat verwacht kan worden dat Engeland in de naaste toe komst nog veel meer koopvaard jschepen zal verhezen dan in de afgeloopen vtreken De verliezen zouden tijdelijk zelfs een erontrustenden omvang kunnen aannemen Britsche aanvallen afgeslagen Vliegtuigen van de Bntsche luchtmacht hebl en op 25 Februan m totaalvijf aanvallen cp Duitsche koopv aarders m het Oosten der Noordzee gedaan Alle aanvallen mislukten tengevolge van het afwcervuur der lieschermcnde vaartuigen dat de Engelsfhetoestellen spfeedig dwong een anderenkoers te nemen Gisteren hebben EngfiBche gev echts vliegtuigen van liet type LockheedHudson getracht een aantal Duitsche patrouillevaartuigen midden op de Noordzee aan te vallen De aanval mislukte doordat de Duitsche afweer butijds in werking kwam Gen der pi itsehe vaartuigen werd getroffen Britsch vrachtschip gezonken B i een lerrassenden nachtelijken anval op de Engelsche Zuidkust heeft en Duitsche motortorpedoboot een iïÏÏ Britsch vrachtschip van 4500 ton tot zinken gebracht Het groote ui de wateren van OostAzie varende Engelsche is Siamese Punce dat behoort aan de FumeM Prince lyn u eenige dagen overtqd SOS seinwi van het schip die door Amerikaaneche zenders op 22 Februan zijn opgevangen laten geen twqfd over dat het schip gezjjrken is De Britsche vliegtuigverliezen Op 26 Februari en m den daarop volgenden nacht heeft de Britsche luqhtmacht alleen at bij luchtgevechten twaalf toestellen verloren Zeker twaalf andere vlicgtugen zyn door öe Dui sci i vliegtuigen vernietigd terwyl ZIJ op den grond stonden De Duitsche aanvallen op Malta De in het Duit che legerl encht van gisteien vermelden grooten aanval van afdeelingen Duitsche bommenwerper op de vliegvelden van Malta wordt q or den specialen correspondent van tSefam den belangrijksten aanval genoemd die tot dusver in dezen sectOT IS gedaan By den grooten aan vol van Woensdagmiddag weiden ongeveer 100 lonnp bommen door de Duitsche vlieV i verschillende doelen neergeA pe Oncianks het buitengewoon afweervuur konden de door de Duitsche en Italiaansehe jachtvliegtuigen vergezelde Duilsche bommenwiili UI updi i t jiel eel ven uilen Engelsche dokwerkers moeten aanpakken De 1 fcf sehe mm er van ArteidB v n neef tot de ookwerkers de ver rr r s fiicht naar Ue Enge che be meldt t t los en aadBntscï uvens me 40 pet en omdal Kngeland onder d h ii i ne omstandig eden mi 11 dan c e u i uit ziin koopvao oot moet ha f n De mn rs kondni e een nieuw dienstrooster voor de Enselsche dikvvfikors aan d it 10 Maart Hi werking trtWt ILLUSIE VAN CHURCHILL Artikel van Berlin Rom Tokio Het tijdschrift Berlin RomTokio bevat ond r het opschrift IUui ies van Churchiii het vclgende hoofdal likel Zooals de Polemkm dorpen in de geschiedenis en spreekwijze van Europa ingang gevonden hebben zoo moet ook het begrip Illusies van Churcliill en De hersenschimmen van Churchill s pol tiek en propaganda eens als gevleugeld woord m de woordenschat van Europa worden opgenomen Deze illusies van Churchill zijn van velerlei aard Waar er een vervliegt toovert Chuichili een nieuwe te voorschij Zoo zijn daar bv de hulp van de VS het Zuidoosten van Europa dat de Britsche rtynister president bij voorkeur tot mogelijk oorlügstooneel verKlaart de verhouding tussrhcn Duitschland en Rusland waaruit Churchill steeds nieuwe gevaren voor Duitschland en steeds nieuwe voordeelen voor Engeland bedenkt de steeds weer bezworen solidariteit der democraten en van de Commonwealth en tenslotte het z g ontembare uitlioudingsvermogen van het dagelijks getiombardeerde ontredderde en m onbeschrijflijke sociale ellende levende verhongerende Engelsche olk en de oorlogsmoeheid van het s telselmatig verzorgde beschermde zegevierende en door een sterk idee gedragen Duitsche volk Een jaar geleden sprak Churchill met over uithoudingsvermogen Toen heette het vertrouwen m de overwinning zekerheid van de overwinning verplettermg van het nationaalsocialisti sehe rijk vernietiging van de natio naalsocialistische heerschappij en hoe de slagwoorden allemaal mochten heeten welke Churchill zich voor zijn oyerwinningspolemiek had uitgedacht op dit piilit worden ook die ToBc In het vorige jaar met de q roepen van Reynaud de godsdienst oef mgen en al de andere acties om vol te ióuden waarmede de Frajisdie regeerders hun volk tevergeefs bij elkaar probeerden te houden Engelands nederlaag is zeker Steeds meer volken en regeeringen gaan dit inzien Ook Amerika dat onthullen de op marktgeschreeuw gelijkende debatten rondom de wet tot huïpverleening aan Engeland wil geen overwmningswapenm doch slechts nog uithoudingswapenen aan Engeland in groote haast door ztin beursvnenden aldaar ter beschikking stellen opdat dezen hun geld gunstig in de Amerikaansehe wapemndustne kunnen beleggen en daarmede tevens de firma Engeland zoo mogelijk uitverkocht geraakt en voor altyd niet tot concurreeren in staat is wanneer de Joexische ophitsers het eiland ontvluchten en de dan nog overgebleven deelen van de Commonwealth in den schoot der alleenzaligmakende democratie vain Roosevelt vallen Steeds krachtiger wordt iJi de wereld het l ewustzijn van hetlfeit dat er aan de Duitseh ltaliaansche eindoverwinning niets te veranderen valt welke zich op der achtergrond der Engelsche illusie scherp afteekent Het is daarom bcgnjpelyk dat in deze omstandigheden de bereidvyiUigheid tot medewerking aan de nieuwe rege ling van de Europeesche vraagstukken en aan de nieuwe ordening in deze gebieden steeds grooter wordt Zoo kan het Zuidoosten van Europa thans over het algemeen als een min of meer gesloten aanhanger van de politiek der nieuwe ordenig beschouwd worden Ook andere lai den zullen m toene mende mate van het feit overtuigd geraken dat de in het verleden met Engeland aangeknoopte verbindingen voor een alliantie politiek sinds lang verbroken zijn en dat de belangen van hun volken beter beschermd 7ijn wanneer hun staatslieden rckémng Jioi len met de nieuwe werkelijkheid in Europa m plaats van te treuren om opvattmgen of combinaties welke door de gebeurtenissen al lang zijn achterhaald De macht van de in het driemogendhelenpact verbonden mogendhedanDuitschland Itahe en Japan en vande daarbij aangesloten staten en hetvernuft van hun nuchtere pohtiek kanen 70l ooit 1 de toekomst in toenem n lp male en tot inzit ht br tpuidie uit vree c f wanbegrip meendenhu svmpa ei n aan Fngeland temo en scli Desondanks 7j W n ton Churchill probceren hetEnpelsche vo k en de were d met znnillu ies te bUjvci bedn gen Wi herinneren h er aan het Engelschespreekwoord Men kan t keen somsnsehi Vi ns mia n i al e m n te kf = voor dn gek l ou de ok a Churchill 7al de lar hf I an dit t utkwoort nt t on gaan De ten Vo lu t dn n Kcclhf denpad en van de bij hem ainges oten landen bere Ifn r ch ee ter op de eirdi verwinrir voor De daarvoor benomiigde wap n zijn gesmeed Gewilt ig staan e deelen van de Duit sche weermacht voor den s ag geieed Vast aaneengesmeed sftaat het front van de stni c s en het thuisfront Vast aaneengesmeed staan tie verbonden tfgentand i = van Engelard a s een vastberaden levensgemeenschap met hun wapenen echter zullen zil de illusies van Church 11 als een schim verdrijven HTGERBERfCHT VAN GISTEREN Koopvaardijschepen tot zinken gebracht IN 3 DAGI N 33 BRITSCHE VLIEGXriGEN VERNIELD Het opperbevel der Weermacht deelt mede Een motortorpedoboot heeft aan de Engelsche ku t een bewapend kbop vaaiduschip van 4 500 brt tot zinken gebracht Bij luc itaanv allen op schepen in het zeegebied rond Engeland werden een patiouiUevaartuig en een koopvaardij schip van 2 OüU brt tot zinken gebiacht Een groot koopv aardijschip weid zwaai beschadigd Een aanva an lichte ge vtchtslormaties op t lleg eld Lympne nn Zuid Engelaiid nthttc aanzienlijke vei woestmgen aan Steike formatie gevechtsvliegtuigen en duikbommer erpers van het Duitsche fc iioips m Italië onder lei di g van den generaal der vliegers Geisler hebben onder bescherming van Duitsche en Italiaansehe Jagers een geslaagden luchtaanval ondernomen op het vhegveld Luca op het eiland Malta Tien vijandeluke kiommenwer pers werden op den beganen grond vernield een aantal weid zwaar be schadigd Twee vliegtuighangars ge bouwen barakken en brandstof opslag plaatsen gingen in de vlammen op Bij luchtgevechten hebben Duilsche jagers vier en Italiaansehe jagers twee vijandelijke jachtvliegtuigen neergeschoten In de Middellandsche Zee hebben Duitsche gevechtsvbegtuigen een vrachtschip van 5O00 bit tot zmkcn gebracht en e n lorptdojager m de haven van Tobroek in brand geworpen In den efgeloop n nacht hebben ster ke formaties gevechtsvliegtuigen ge slaigde aanvalWi op Londen en Cardif ondernomen m beide havens broken zware branden uit Bii aan allen om vliepvelden m Zuid Oost Engeland werden verscheidere vijandelijke vlitg tu gen boven hun eigen vliegveld neer gehaald Jachtv liegers en luchtdoelee sehut hebben gisteren ef n poging der Encelsehen e n luchtaanvaT op Calais re Tnndernempn venideld Hierbn ver loor de vijpnd ze vlieftuicen in lue vt v echten In den nacht Van 26 op 27 Februari heeft de viiand op e ni e plaatsen in West Dill tsch land lukraak bommen geworpen hoofd akeliik o domen Er ontstond slechts geringi materieele Sichade aan niet militaire gebouwen EVn ge burgers wetden ge dood of gewortd In het tijdvak van 23 tot 26 Februari hAft de Duitsche luchtmacht 33 v andelijke vliegtuigen vernield daarvan 18 m ki htgevechter en 3 door luchtdoelgeschut De restj werd op den beganen rand vermeld I dezelfde periode ginged 10 eigen vl egtuigen verloren Luitenant koton Moe ers h ft gis n 60e o ei winmng in de lucht DE NIEUWE BONS voor de komende periode Bonnen voor brandstoffen Bon 06 voor boter 81 voor eieren 06 voor brood en g bak 16 voor zeep recht geven op hef koopen van 56 tuks baggert urf De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscheru maakt het volgende bekend BOTER EN VETTEN Gedurende het tijdvak van Maandag 3 Maart tot en met Zondag 9 Maart a s geeft de met 06 genummerde bon van dè laatst uitgereikte boter en vetkaart recht op het koopen van 250 gram boter of margarine De met 06 genummerde bonnen die op Maart nog met gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Zondag 16 Maart a s EIEREN Gedurende het tijdvak van Maandag 3 Maart tot en met Zondag 9 Maart a s geeft de met 81 genummeroe bon van de nieuwe uitgereikte bonkaart algemeen recht op het koopen van een ei De bonnen welke op 9 Maart nog niet gebruikt zijn blyven geldig tot en met Zondag 16 Maart as met dien verstande dat zij gedurende de week van 10 Maart tot en met 16 Maart me gebruikt mogen worden in hotels restaurants e d BROOD EN GEBAK Gedurende het tijdvak van Maandag 3 Maart tot en met Zondag 9 Maart a s geeft eik der met 06 genummerde bonnen van de nieuw uitgereikte broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood Voorts geeft elk der met W genumiherde broodbonnen recht op het koopen Van een rantsoen gebak Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijprodticten telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal giam nen B schuU 75 gram Biscuits en yJ teis 90 gram Sp t Ulaas I4d gram Andere koekjes 200 gram Koek 160 grartï Cake 300 graii Gevulft kien körstgebak bv amabdelbroodje 40 gram Ge u d gi oot kor tgebak b V Is otterletter 500 gratn Taart en gebafejeS 600 gramVoor geheel of ten tie t uit it eel o Votm ebakken producten we lke hierboven metgenoen d 7ijn gekit dal een lanKotn eenlw eveel bevat vvaarm 70 grain meel of b oem a verwerkt De op 9 Maart nog niet gebruikte bonnen blijven voorts hog geldig gedurende de week van 10 Maart tot en met 16 Maart a s met dien verstande dat ZIJ gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt m hotels restaurants e d De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend TOILET EN HPISHOIIDZEEP Gedurende het tiidvak van Zaterdag 1 klaart tot en met Zondag 30 Maart a s geeft de met U genummerde bon De secrefans göipraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekerd dat gedurende het tijdvak van Zaterdag 1 Maart a s tot en met Maandag 31 Maart as de bonnen no 15 46 en 17 van de bonkaSrt distributie vaste brandstoffen haarden kachels 1 de bonnen rto 35 36 fiV JSS 39 40 en 41 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen centrale verwarming alsmede de met brandstoffen éen eenheid vijfde periode en de met cokes een eenheid vufde periode gemerkte bonnen elk recht zullen geven op het kocpen van een eenheid vaste brandstoffen De bonnen no 14 van de lionkaart distributie vaste brandstoffen haarden kachels en no 33 en 34 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen centrale verwarming zijn komen te Vervallen en kunnen worden vernietigd De verbruikers in de groepen B C en D met een verbruik van meer dan 25 eenheden per periode dienen zich in de maand Maarftot de distribunediengten op door deze diensten te he palen ttrdstippemeTvendên ten e nde de toew iizingen m ontv angst te nemen De geldigheidsduur van de bonnen no 11 12 en 13 van de bonkaart distnbutie vaste brands offen haarden kachels en de bonnen no 25 tol en met no 32 van de bonkaart dis tnbutie vaste brandstoffen ccn ra e verwarming alsmede de met brand stoffen een eenheid vierde periode gemerkte bonnen wurdt verlengd tcjt en met Vriidag 14 Maa t 1941 Met nadruk wordt er echter de aandacht op gevestigd dat teger r evering van de bonnen weker pc d g heidsduur tot 14 Afaart is verlongd gedurende het tijdvak van Zpterciag 1 Maart 1141 tot en met y ijdag 14 Maart 194 geen turf mSg worden verkocht of afgeleverd Be geldiehcidsduur van de toewijzingen welke geldig vvai en ve k sard tot 14 Maart of een v roegerfn mits na 13 Februari gelegen datum wordt ever eens verlengd tot en met Vrijoag 14 Maart as Cïcdurende het tijovak van 1 Maart tot en met K Maart a s zullen deze toew ijzmgcn ev enm n rtcht geven op het koopen van turf Voorts wordt bekend gemaak dat gedurende het tijdvak van Za erdag 1 Maart 1941 tot en met Maandag 31 Maart 194 de met de woorden generatore anthraciet tweede periode ge merkte bonnen elk recht zullen geven op het koopen van 1 H L maximijBi 75 kg anthracietnootjes V ARTIKEL tl BON DUUR Bloem BL 5 24 Febr t m 23 Mrt Bo 2 Be 05 t m 2 Maart 24 Febr t m 9 Mrt Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vierde periode ijfde periode K II 12 en 13 K 15 16 en 17 K 25 t m 32 K 35 t m 41 t m 14 Maart t m 31 Maart t m 14 Maart t m 31 Maart t ra 14 Maart t ra 31 Maart Br 03 Br S5 t m 2 Maart 24 Febr t m 9 Mrt Brood A 05 A 12 t m 2 Maart 24 Febr t m 9 Mrt Eieren Br 03 Br t m 2 Maart 24 Febr t m 9 Maart Gebak A 08 24 Febr t m 20 April A 07 A 13 en 14 Kaas 24 Febr t ra 23 Mrt A 02 Koffie t m IC Haart A 09 24 Fcbr t ra 2 April A 10 A 15 Fer 9 Per E 24 Febr t m 2 Apnl 24 Febr t ra 31 Maart Petroleum Rijst emeel gries ebloem of Grultemeel A U 117 apart sUoolilt Scheerzeep t ra 39 April niet aangewezen Slaohe A W k m IS Rbart A 92 t ra 16 Maart V 92 VI 5 t ra 2S Febr 2 Mrt l n 9 Mrt 12 Mtt Vleesch VI 92 VI 95 t m 26 Febr 2 Mrt t m 9 Mrt 12 Mrt Vleeschwaren t n n Maart A IS Zeep Verklanng A = Alg Distributiebonboekje BI = fc oembort Bo = Boterbon De met de woorden genërator turt tweede periode gemerkte bonnen zt5l len gedurende bovengenoemd tijdvak zecppasta of 250 granï zefDÏ 5 600 gram waschpoeder l Volledigheidshalve wordt er wezen dat waschpoeder niet pm kan werden door het pubhef 4 1 uitsluitend wordt beschikbaar 31 ten behoeve van wnsschenjen 1 Voorts bluft de bepaling van lm 1 dat de oude voorraden zeea i l zeMwerkende waschnuddelen ea bare zeep welke zeepsoorten JM niet meer worden aangemaaktT l mogen worden lUlverkocht met 1 verstande dat elke bon recht miT I het koopen van 125 gram zt pvlSl l of 250 gram zelfwerkende wawhS delen of 200 gram vloeibare zeep De bestaande regelmg ten aanr de wasscheruen bltift onvermaSvan kracht De wasscherijen ön derhalve v t plicht voor elke twmtig kila droge vuile waich een leepbon vaj S publiek in ontvangs te nemen Zo S reeds voorgeschreven is d enenï wasschenjen eerst een bon van k klanten m ontvangst Je nemen en daarna een hoeveelheid van 20 W waschgoed hetzu meens hetjij bii S deelten m behandelmg te nemL n De wBsch van kantoren hotiU cair enz voor zoover het handdoek poets en stofdoek i servetten tajA lakens ed betreft kan ter behang Img worden gegeven ïonder aviav bij lionnen bciioeven te wo ilen a gegeveir Geen politieke activiteit ORDER VAN DEN LEIDER VAV NATIONAAL FRONT De heer Arnold Metjer de tader v het Nationale Front deelt m het N derlandsche Dagbl a d het wl gende mede In yerband met een daartoe strek kend VerzoeK van de Duit iche ovnheid gericht tot alle poliüeke partija draag ik de leden van Nationaal Fnmi m het geheele land op zieh tut naiief door my te gcA en order te oiithoiida van iedere politieke demonstratie a propaganda Dit houdt in dat va heden af geen vergaderingen in wd ken vorm ook zull i woixlen belejd en dat men zich onthoudt van ledat propaganda naar buiten met inbegnj van de colportage het toonen vaa raambiljetten en dergelijke Ook het dragen van insignes m het operbaarii tot nader order door mij verbixien NATIONAAL FRONT Arnold Meijer stelt in D e W e g voot dat de leden van Nationaal Front ziei voortaan zullen groeten met het wooiï JJederlatid Huisvrouwen attentie t Vandaag is het de laatste $ eU heidsda van de Zcepbon 01 HOEVEELHEID 90 gram roggebrood of 50 gram ander brood of rantsoen gebak of J5 gram meel of bloem p l ter of margarine of 200 gr t Op bon 02 geen vet Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr afldef brood of I rantsoen gebak 1 kippen of eend ei 1 rantsoen ti pond Elke bon 100 gram 125 gram Voor de keuken Voor verlichting 2 liter 50 gr scheerzeep of tube of pot 1 kilogram 50 gram pbn 1 ons vleesch I rantsoen 1 rantsoen = Broodbon = Kelen b m rr Periode = Vleeschbon De geldi heidsdnur yan de kolenboanea is verleiild t e iii 14 Matrt a mT Kh ab i e tra