Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

ffEEDE BLAD VRIJDAG 28 FEBRUARI 1941 Droevestoeten trokken door stad en dorp Slachtoffers van autobusongeluic bij Nieuwerkerk onder algemeen medeleven der bevolking ter ruste gelegd Jl op fft ep udcu f en Utefc ande daar af STADSmEOWS ifil aken reditbank l ii d heling oederen vanden Opbouwdienst MIU E TONNISSEN chtbank te Rotterdam heeft I itmuitspraak gedaan in de zaken l jS stel van goederen by den Op iSSnst te dezer gttxJe en wegens IjTier ontvreemde artikelen door l 2 ot aantal inwoners van Gouda J eeld werden ifHTiarige sergeant fouragemeester f an S alhier wegens verdiustcü ta dienstbetrekking van levens Sriea en goederen tot twee maan5 iiDgenis8tr f met aftrek van Süeve hechtenis overeenkomstig A ange F A W R te Utredit j Jdaatkok wegens diefstal van JLSTerv werkpakken ent tot ƒ STtabs 16 dagen hechtenis eisch Ji janden gevangenisstraf met af nfs jarige fourier C M H uit JZ wegens verduistering in dienstSjng van miliuire goederen tot JmMmden gevangenisstraf met afrL an preventieve hechtenis eisch IJiaaaiiden met aftrek Tji jarige bakkersknecht D G B iVjaiige garagehouder C M en de ttai groenteühandelaar alhier weStoüng ieder tot ƒ 40 sub lé daE ei ch tegen allen twee maandrai M jarige slager J P v d N al lu wegens heling en overtreding van ui Uddl8tibutiebe9cbikkln tot ƒ 25 J W dagen eisdt zes wek i ge ggfenisstraf de M jarige advertentie acquisiteur B i A H en de 33 jarige liüaalhouign 1 i S beiden alhier wegens u Bg Cl overtreding van de textielESutiebeschikking ieder tot ƒ 40 U dagen eisch tegen ieder zee idoB gevangenisstraf feM jarige mej M R H G alhier MM overtreding van de textiellinaBitiebeschikklng tot f26 subs 10 inm eisch ƒ 100 subs 20 dagen dl 3 jarige wachtmeester bij het teiiwieirijders J A de K te Vught mois verduistering in dienstbetrekjjag van een waterforhuis en een iMbdt tot twee maanden gevangenisttif met aftrek van preventieve hech gil overeenkomstig den eisch dt 3S jarige grondwerker H L B Amsterdam destijds soldaat te Gouia wegens diefstal van een waterforni en kachel en de 41 jarige loslerhman W H B alhier wegens heiajTan een kachel ieder tot ƒ 25 subs 1 dagen eisch tegen beiden twee undea gevangenisstraf dt 22 jarige kruideniersbediende C T alhier wegens heling van een bcbel tot ƒ 15 subs 6 dagen é isch zes wAta gevangenisstraf de 40 jarige kleermaker H B S alhier wegeiü hebng van een groot aanf td goederen tot twee maanden gevan Busstraf eisch vier maanden de 38 jarige vrachtrijder W M A D iBiia wegens heling tot ƒ 40 subs 16 ia eisch zes weken gevangenas tnf de 55 jarige vrachlxijder S H D en te 50jarige cliauffeur A van L beital alhier wegens heling ieder tot IS lUM 10 dagen eisch tegen ieder weken gevangenisstraf de 25 jarig6 chauffeur A van L en feiljange varensgezel I vaa L beito alhier wegens helin g ieder tot fis uhs 6 dagen eisch tegen beitai les weken gevangenisstraf de 55 jarige koopman W J Z alhier egens heling tot ƒ 50 subs 20 dagen iKh vier maanden gevangenisstraf De 46 jarige mej G v d N alhier fe wegens overtreding van de textielötributiebeschikking terecht stond WRl vrugesproken eisch ƒ 100 subs dagen De zaak tegen den 34 jarigen serWat majoor administrateur A J G Uer die wegens diefstal en verduisWng terechtstond werd overeenkonv den eisch naar den peCfiter eom uaaris teruggewezen VERGUNNING VERLEEND B en W hebben vergunning verw d aan A K E van Leeuwen tot oprichten van eei vleeschrookerU Mt perceel Gouwe 7 Droeve stoeten tookken door verschillende plaatsen en zy voerden degenen die bü het autobusongeluk bü Nieuwerkerk a d Uasel om het leven zijn gekomen naar hun laatste rustplaats Nadat Woensdag te Souda Lmschoten en Nieuwerkerk a 4 Ussel in elk dezer gemeentöi een der slachtoffers was uitgedragen zijn gisteren te Gouda Moordredit en Rotterdam de overigen der elf omgekomenen ter rtiste gelegd Het was een sombere dag De storm gierde over het land en dreef den neerslag voort die van sneeuw en hagel overging in regen en het was alsof het weer den weemoed die over het geheel lag uitdrukte Editpaar Maree te Cauda teraardebesteld In 3ouda werden des middags op de Algemeene B aafplaats de baren van den heer J T Maree en zün echtgenoote mevr TL Maree Maters 61 en 69 jaaf oud die Zondag op weg waren naar hun doditer in Schiedam in één graf neergelaten Zeer velen waren gekomen om een laatsten groet te brengen Buurtbewoners vrienden en anderen hadden zich rond de groeve geschaardf waarin eerst het stoffelijk hulsel van den man en daarop dat van de vrouw aan de aarde werd toevertrouwd Bestuursleden van de Vereeniging van huiseigenaren Door eendracht stelt waarvan de heer Maree secretaris was hadden zich bü den stoet aangesloten Tien bloemstukken werden rond het graf gelegd als afscheidsgroet van familie van de Vereeniging van huis eigenaren van de blokvereeniging van huisvrienden en van buurtbewoners Op verzoek van de familie was ds H van Dijken Gzn predikant der Ned Hervormde Gemeente de eeni spreker Hij sprak namens de kinderen eerst een woord van groote dankbaarheid jegens de ouders voor wat deze voor hen geweest zün dankte voor de groote belangstelling en bracht voorts dank aan intieme vrienden in het byzonder aan de familie Boot VervoIg ns bad ds Van Dijken de fami ie een woord van troost toe Het is Zijn wil geweest dat deze menschen moesten verscheiden en Hü zal ook de familie ondersteunen en sterken en doen ervaren dat Zijn vertroostingen de Smarten zullen lenigen Ds Van Dijken schetste de diepe ontroering van hetgeen wU den laatsten tijd hebben gehoord van dit ongeluk Laat dit zeide de predikant een ernstige roepstem zijn schikt u om uwen Ciod te ontmoeten zoekt de dingen niet die voorbijgaan maar die welke waarde hebben voor de eeuwigheid en bidden wij dat allen een toevlucht mogen zoeken tot Hem die in Jezus Christus een levensredder heeft gegeven Die heeft gezegd Die in Mij gelooft zal leven ook al wafe h j gestorven Ten slotte las ds Van Dijken eenige gedeelten uit de oude profetieën van Jesaja O allen gy dorstigen komt tot de wateren Vier uitvaarted te Mg awlreoht Rouw was er ook in Moordrecht waar vier slachtoffers woonden die op dezen sturmachtigen dag zijn ter ruste gelegd Vooral in een kleine gemeente waar de bewone rs sterk met elkaar leven treft een ongeluk als dit en dat bleek wel uit het algemeen medeleven want bij de vier plechtigheden volgden velen hun dorpsgenooten op hun laatsten tocht en de algemeene getroffenheid vond mede uitdrukking in de aanwezigheid van burgemeester K H Brandt en zijm echtgenoote mevr A A Brandt Michon die alle teraardebesteUingen bijwoonden Er was nog iemand die telkens aanwezig was schipper J Schmitt van het schip bij Kortenoord waarbü het ongeluk ge t eurde en die zulk kranig reddingswerk verricht heeft Thans kwam hij hen voor wie zijn pogingen geen resultaat hadden gehad een laatsten groet brengen en bü de eerste uitvaart waren zijn vrouw en de schipper J C Huisman van de andere boot in zün gezelschap Naar plaatselijk gebruik droegen buren de overledenen grafwaarts Het eerst geschiedde op het R K Kerkhof dat bij den ingang van het dorp in stille beslotenheid aan den voet van den hoogen IJsseldijk ligt de teraardebestelling van de 76 jarige weduwe G Kerver van Hertum die op ziekenbezoek naar Rotterdam in de bus had plaatsgenomen Een bloemstuk van de kinderen dekte de baw In de kerk droeg pastoor A J van Schalk een plechtigen uitvaartdienst op Ook aan de groeve verrichtte pastoor van S aik de plechtigheden Groet van oud en Jong De drie andere begrafenissen waren op de Algemeene Begraafplaats Allereerst daalde de baar vam het 15 jarig meisje G V d Heuvel dat Zondag voor een familiebezoek naar Rotterdam onderweg was Vele vriendinnen waren er maar ook ouderen onder wie ds B Nieuwburg emerituspredikant der Ned Hervormde Gemeente van Mooi dre iit Acht bloemstukken werden neergelegd door familieleden door vriendinnen door mevr A van Westendorp SeidM namens de afdeeling van den Nederlandschen Bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen waarvan de moeder presidente is en van welke afdeeling de overledene een goed helpster was en door den heer M R van Maaren hoofd der openbare lagere school namens de vervolgklasse welke het meisje bezocht Prof dr M C van Mourik Broekman predikant der Ned HervormdeGemeente te Moordrecht gaf uitdrukking aan de gevoelens die allen ontroeren de jongeren omdat zy hebbensamengeleefd met hun kameraadje deouderen omdat zij zich saamverbondengevoelen met de ouders In dezen tijdspreekt ontzaggelijk veel tot ons en dediepe gröHd van dit alles is Godswezen Dat wl niet kuiA en loochenen Bloemen worden afgesneden en ook ditjonge leven is een afgesneden bloemom thans te rusten in de bedding vande eeuwigheid ïods Ons allen vervolgde prof van Mourik Broekmani heeft het gebeurde aangegrepen envoor de naasten was het een ingrijpendiets Wij als menschen kunnen nietsanders dan ons medeleven bieden dekrachten om dit verlies te dragen moeten zijn van een andere hoogereorde CiOd zij besloot de predikant unabijs God zii met de rouwdragenden God zij met haar die heenging God zymet ons allen Ten slotte strooiden de aanwezigen losse bloemen uit Vrouw die het srhoone en goede zocht Korten tijd later viyl opnieuw een plechtige stilte in de omgeving van het kleine kerkhof Thans werd de 27jarige mevr A van Loon Tuinenburg uitgedragen Zü was op weg naar familie te Rotterdam met haar man en twee kinderen welke drie gered zijn n thans in het ziekenhuis te Gouda verblijven Leden van de gemengde 2 3ngvereeniging Advendo waarvan mevr van Loon lid was brachten mede een afscheidsgroet De heer H Okkerse godsdienstonderwijzer en voorganger van de Herv Geref Evangelisatie te Moordrecht sprak aan de groeve God heeft gesproken zoo zeide hij CJod Die de Waannaker is van gerechtigheid en waarheid Ons hart gaat uit naar den man en naar de familie en bidden wij dat Hij Die geslagen heeft troost zal laten vloeien in hunne harten Uit naam van de familie heeft de heer Okkerse den burgemeester bedankt voor diens medeleven en de bewoners voor hun belangstelling De heer G de Vries uit Rotterdam directeur van de gemengde zangvereeniging Advendo gewaaede van de groote ontroering van dit tragisch verscheiden die allen heeft aangegre pen en stil geenaakt Deze vrouw is weggencanen in de bloeiende lente van haar leven uit haar gezin dat leefde in eenvoud en in den rijkdom van een groote liefde Na de Mei gebeurtenissen was zij van de groote stad teruggekeerd naar de vertrouwde sfeer van het klei don en hi keerde zü ook terug by het koor waar zg zocht de verheffing door beoefening van het schoone de veredeling door het schoone goede en zuivere Zoo bewoog zich haar leven rustig maar met rtjke vrucht in de veilige omslotenheid van haar gezin soms daarbuiten Wü vragen God Heer toon haar aan de andere zijde van de groote rivier in een land van eeuwige zon Uw eeuwige liefde en Uw eeuwige vertroosting Moge het eeuwig gewaad des geestes haar deel zün Het koor eindigde de directeur zal haar in dankbaarheid gedenken Onze deernis gaat uit naar den man en de beide kinderen vrien de heer De Vries alle liefde en vertroosting toewenschte Collega s droegen den heer Kerrer uit Weer schreed een droeve stoet door Moordrecht s straten Nu gfeschiedde de teraardebestelling van den 43jari gen heer A Kerver die z n moeder op het ziekenbezoek naar Rotterdam vereezelde De heer Kerver yyas sinds vüftien jaar wever op de Taoytfabrieken en bet waren collega s van de K V T die hem naar zijn laatste rustnlaats droegen De heer N Spaan uit Rotterdam directeur en de heer M Bongers te Moordrecht bedrijfsleider der K V T brachten mede een afwheidsgroet Twee bloemstukken van de familie werden op de baar gelegd We staan zeide prof drAran Mourik Broekman thans voor de derde maal op dit kerkhof en het is wel heel aanj rijpend en ingrijpend Eerst werd een long meisje toen een moeder en nu een man ten grave gedraien en het ia voor de familie wel treffend dat zü eerst aan de moeder en nu aan dit raf de laatste eer moet bewüzen Hier treft het lot van de vrouw en kinderen en allen leven met hen mede Bü ieder bestaat hetzelfde gevoelen van een géweldi gebeuren boven de berekening en de macht van den mensch die het hoofd heeft te buipen In overgave en vertrouwen heeft de mensch zich ovet te geven en zoo vertrouwen wü den Peest en de ziel v den doode toe aan God Almachtig Namens de directie van de K V T sprak de heer Spaan die zeide dat de tapiitfabriek met haar werknemersnauw verbonden is en met hen speciaalin deze moeilirke tijden zeer medeleeft In dezen medewerker Is iemand heengegaan die een oppassend man was enin zijn werk plichtsgetrouw Diep inrouw gedompeld moge het voor defamilie een troost zijn dat kunnenwy niet beerijpen hoe alles gesteld is in moeilijke tyden een toevlucht is by Hem die alles bestiert ten Zün bedoelingen heeft Ten slo tte zeide deheer Spaan dat de Tapijtfabrieken devrouw en de kinderen niet zullen vergeten Alle keeren heeft uit naam van de familie de directeur van de begraafplaats de heer C Wolvers woorden van dank gericht tot burgemeester Brandt voor diens medeleven in dezedagen en ook bedarikte hij schipper Schmitt dokter Van Westendorp en de E H B O Mej Stam rost te Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk a 4 Ussel is Woensdagmiddag het stoffelyk hulsel ten grave gebracht van de 54 jarige mej A Stam huishoudster in Den Haa die met de bus reisde op weg naar de ouderlyke woning te Nieuwerkerk om haar vader geluk te wenschen die Vrijdag 81 jaar is geworden Velen waren gekomen om een afscheidsgroet te brengen Tot de aanwezigen behoorde burgemeester F Jas en ook schipper Schmitt woonde de plechtigheid by Aan de groene voerde ds A H C VoUenweider Ned Hervormd predikant te Nieuwerkerk het woord die wees op het tragische van dit sterven op reis naar haar ouders was lAej Stam door den dood verrast Aller deelneming gaat uit naar de hoogbejaarde ouders en de groote belangstelling moge het bewys zyn dat de gemeeitte medeleeft met hen die zoo zwaar worden beproefd Ds VoUenweider zeide ten slotte tot de aanwezigen in dit sterven een roep te zien Voor he £ medeleven werd hierna namens de familie dankgezegd Begrafenis vaa den heer Nebbeling te Unschoten Op de Algemeene Begraafplaats te Linschoten werd Woensdag het stoffe Uit vroeger tu den DB GODDSCHB COUKANT HELODE 75 JAAB OBUmEN By beaijükking van den minister van binnenlandsche zaken is benoemd tot klerk by den ri stelegraaf E van Bochove te Moordrecht M lAAR GELEDEN Uit een advertentie De apotheek en drogistezaak der firma De Laat en Van Son is verplaatst van de Botetmarkt naar het huis aan de Markt no 139 vroeger bewoond door den heer Zeldenrük Aanbevelend H G W de Laat 25 JAAR GELEDEN De Coöp Kaasproducenten Vereeniging tot export van volvete Goudsche Kaas onder rüksmerk hield hier haar jaarvergadering De voorzitter de heer A van Wünen van Stolwük besprak in t kort den toestand der vereeniging die in dit korte tydsverloop reeds voor vele moeilijkheden had gesUan doch op beden in zeer gunstige conditie verkeert De kaas gaat vlug van de hand en voor goede prijzen een bewijs dat de vereeniging vasten grond krügt in het buitenland Uit het jaarverslag van den secretaris bleek dat de vereeniging was begonnen op 19 Augustus met 31 leden en dat het ledental op 31 December reeds 41 bedroeg De aankoop werd besproken van een perceel aan de Waditelstraat ten einde een nieu w kaaspakhuis te bouwen De vergadering gaf in deze volmacht a het bestuur xn naar goedvinden te handelen Ten aanzien van dit laatste wordt ons nog gemeld dat het bestuur besloten heeft het bedoeld perceel aan te jtoopen zoodat weldra een nieuw pakhuis der vereeniging daar zal verryzen lyk overschot ter ruste gelegd van den 69 jarigen heer M NebbeUng gepensionneeid portier van de Rykstandheel mndige kliniek te Utrecht die Zondag op weg was naar zün zoon te Zevenhuizen Met vele inwoners waren op de begraafplaats aanwezig de burgemeester van Linschoten de heer G v d Valk Bouman en dr B van As geneerheer aldaar Er waren een bloemstuk van de familie en een van de artsen van de Rykstandheelkundige kliniek te Utrecht Cïesproken heeft de heer W F v d Valk Bouman oud marlne officier zoon van den burgemeester die den overledene een goed vaderlander noemde Hy wees er op dat de heer NebbeUng in het bezit was van verschillende onderscheidingen welke hem wafen toegekend voor zijn verdiensten Als soldaat in Ned Indië Een week geleden had spreker den heer NeÖ elmg nog ontmoet en toen had deze gezegd dat hij wanneer de drie mariniers van Linschoten eens In het vaderland mochten terugkeeren aan de ouders toestemming zou vragen om hun een maal aan te bieden Dit heeft echter niet zoo mogen zyn Begrafenis dames Petenon te Rotterdam Te Rotterdam z jn gisrtermiddag op de begraafplaats Oud Kralingen in één graf bygezet de stoffelyke overschotten van de 54 jarige mevr J J M Peterson van t Hoff en haar 20 jarige dochter H Peterson aldaar die tijdelijk des nachts te Gouda logeerden en mèt de bus naar huis terugfeeerden Ook by deze pleyhtigheid waren heel velen aanwezig Een zeer groot aantal bloemstukken die op twee aparte rytuigen werden medegevoerd vertolkten de algemeene deelneming Bij het binnentreden van de aula speelde het orgel Neemt Gy myn beiden handen Er werd niet gesproken Aan het graf heeft ds W J Wegetrif predikant der Remonstr Geref Gem te Rotterdam het Onze Vader gebeden waarna de echtgenoot en vader de heer J Peterson voor het medeleven bedankte Breken van veer oorzaak van het ongeluk Naar wy vernemen heeft het onderzoek van de autobus naar de oorzaak van het ongeluk het vermoeden van een defect aan de stuurinrichting bevestigd bleek een veer te zyn gebroken w AT AAR ANMEER ScbMiwban IWm c b o Het model CamiUa Hom en Alennder Svèd Aanvang 8 19 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur TIuüla Theatcr Parkstraat IS metOlga Tschechowa Hilde HUdebranden Ivan Petrovich Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Bennie Bioseeop 1 dubbelganger met C amilia Hom en Theo Lingen Op het tooneel De 6 Brox Aanvang 8 IS uur Zaterdag 2 uur en vanaf 6 uur Zonddii vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Nuri de olifant 1 Maart Scheepjescollecte Stichting Winterhulp Nederlands l Maart 3 unr Het Schaakbord Jaarvergadering afdeeling Zuid Holland Nederlandsche Zwembond 1 Maart 7 uur Kunstmin Uitvoering gymnastiek en athletiekvereeniging Excelsior 1 Haart 1 unr Schaakbord Schaakwedstrüd en 7 30 uur bridgewed stryd joudsche H B S vereeniging 5 Maart 7J 84 nor BianweJ nds Zitting sociale voorlichtinifFdienst Nederlandsche Unie 5 Maart 7 30 uur Ned Gerat Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Maart 8 uur Daniël Cursus E H B Q Maart 7 38 nor Bennie Liederavondvoor Volksimiversiteit van zangeresHans Gruys Het lied in vogelvluchtvan Schubert tot Hindemith metbegeleiding door Tanja Tausson 6 Maart 7 38 nur Vrije EvanxeUsehe Qfmeento Bybellczing en bidstond 6 Maart 7 30 nnr Leger des Heitar Heiligingssamenkomst APOTHEKERSDIENST Steeds ge H end des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel tiaflge Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 H B S ers in actie voor zwemdiploma 23 DER 48 DEELNEMERS GESLAAGD Veertig leerlingen van de R H B S alhier hebben deze week In het Spaardersbad examen gedaan voor het zwemdiploms A uitgeschreven door de C C S Z Centrale Commissie voor Schoolzwemmen Er zyn 23 leerlingen geslaagd De eischen voor diploma A zyn vrüe zwemslag 25 M jongens 25 sec schoblslatg 25 M jongens 30 sec rugslag 25 M jongens 30 s sprong lage plank 1 bordje opduiken in 2 50 M diep water 20 M rugziwemmen met handen in kopgreep 100 M zwemmen startduik Geslaagd zijn G R Winkler klasse 1 Bergambacht tijden 18 1 26 2 25 4 sec W Scharloo klasse 1 CJouda tyden 20 5 24 27 2 sec F H Ge ne klasse 1 Gouda tijden 20 2 2S 27 sec F P Boekamp klasse 1 tjouda tijden 20 5 26 2 25 4 aec J H Zuidervliot klasse 2 Polsbroek tUden 18 2 23 27 2 sec F J Gautver klasse 2 Berkenwoude tijden 19 2 20 4 25 4 sec W J A Kettler Gouda tijden 16 1 ÏO S 24 2 sec A I Klomp klasse 3 Gouda tUjden 19 4 24 3 28 2 sec J Beton klasse 3 Schoonhoven tijden 17 2 22 3 22 8 sec G Oudyk klasse 9 Gftude tyden 18 22 23 sec G Scheer klasse 3 Schoonhoven tyden 14 4 21 17 4 sec A J Leest klasse 3 Gouda tyden 17 4 20 23 3 sec J Stuive klasse 3 Schoonhoven tijden 18 9 23 2 28 2 sec W H Carpkan klasse 3 Gouda tyden 18 4 10 2 23 sec H van Wyngaarden klasse 4 Bergambacht tyden 14 2 21 2 18 bec P V d Ber klasse 4 Schoonhoven tyden 15 23 23 sec H G W Paape klasse 4 Qpuda tijden 20 22 2 30 sec H fiKKnraad klasse 4 Gouda tyden 18 3 28 28 4 sec J Benninga klasse 4 CJöuda UJden 20 20 25 4 sec W F de Jong klasse 4 Gouda tijden 10 3 22 23 2 sec M MaodaniëL klasse 4 Reeuwijk tijden 15 27 4 27 sac A Vermey klasse 4 Boskoop tyden 17 1 19 1 24 sec P J Stecnwinkel klasse 5 Gouda tyden 18 20 23 sec EN m FEUILLETON Nadruk verboden HET LACHJE IN DE GROENE OOG U kunt er van verzekerd zyn api V dat wü alles zullen doen om e i andaal te vermüden Overigens Jjj uw man nog leefde zou hem niets uren de zaak van zijn broer is al verjaard 8 j keerde zich tot den beambte discreet bü het raam stond Zal ik nu vroeg deze Ja stemde de commissaris toe engt u juffrouw Larsen hier flU bezon zich een oogenblik Verbind u mü dadelyk met den wnstdocnden commissaris t beambte bel en gaf den hoorn Hagemann Waarde collega hoorden de aan iigen hem zeggen er moet een ortwagen naar 287 poUtiepost J Uurd worden om daar twee gear eerde personen af te halen De inoeten my dan de een na de W voorgebracht worden Ja ik voorloopig nog hier 2 8de den hoorn neer en de be te vprwiiderde zich om zijn op t uit te voeren Mevrouw Vischer maakte een beweging Hilmar zei zü zacht hoe ishet met Hilmar De commissaris kalmeerde haar U hebt van dr Hellwig gehoord dat ilch intusschen een dame HerthaLarsen al daderes heeft aangemeld uw zoon zal nog vanavond vry zün mevrouw De advocaat zag er erg dom uit Ik begrijp niet zei hij v aarom HihTiar Vischer niet onmiddellijkvrij wordt gelaten juffrouw Larsenheeft immers haar bekentenis afgelegd In dat oogenblik was de onschuld van Hilmar Vischer toch bewezen De lormaUteiten nu als men wU gaat zooiets vlug Dus wilde ik dat niet lachte decommissslris je hpbt den spijkerop den kop geslpgcn Misschien bewe je ook nog dat ik gek ben Onwillekeurig moest Hellwig lachen Men zou het bijna gaan denken antwoordde hij voo ral als men allerlei dingen hoort Bijvoorbeeld datje Hedwig Ahlgmann in den tuin laatrdndloopen steeds maar door dommedingen zeggend De commissaris rferd eAistig Heeft zij je dat verteld Nu danwjil ik je wel zeggen dat ik daarmedemyn tweede bewys in de keten hadgekregen Mevrouw Hermine Vischer keek van den een naar den ander zij begreep niet waar de mannen over spraken Neemt u mij met Itwai k lieerde zij zich daarom tot den commissaris waarom construeert u nog bewijzen als de jonge dame aUes heeft bekend Hagemann wierp een blik op zijn armbandhorloge Ik kan u over een kwartier daarantwoordop geven zei hij Buiten in de gang weerklonken schreden Een krachtige mannenstap naast de lichte passen van een vrouw Heb je UUa opgebeld vroeg de advocaat nog haastig Zeker ik heb haar gezegd eenkoffeste pakkeh Morgenvroegbegintje vacantie want de moordenares isgevat Ik weet n st meende de advocaat maar het wil er bij mij nietIn dat dit meisje een moordenares Is Bij mij ook niet antwoordde de commissaris De deur werd geopend en in gezelscnap van een politiebeambte trad Hertha Larsen binnen Zij was erg bleek maar volkomen rustig haar oogen gingen door het vertrek totdat zij op mevrouw Vischei bleven rusten Hagemann die haar nauwlceurig in het oog had gehouden zag dat zij Ucht beefd Kom noodigde hij Hij opeaAe de deur van de naaste kamer den ging zelf zoo staan dat HeUwig noch mevrouw Vischer een blik in de kamer konden werpen Na een korte aarzeling ging Hertha Lars 1 hcrr voorbij Bil het openen eo weer sluiten van de deur hief Hilmar Vischer het hoofd op Hij zag den commissaris heelemaal niet hij zag alleen Hertha die vlak naast de deur was blijven staan Hilmar opende den mond alsof hij iets wilde vragen maar hij bracht geen geluid voort De commissaris liep intusschen bewegelijk rond en haalde nog een anderen stoel dien hij eveneens naast de schrijftafel neerzette Zoo zeide hij met een handbeweging wilt u plaats nemen Hertha Larsen zuchtte en nam op den stoel plaats Plotseling sprong Vischer op en sloeg met de vuist op de schrijftafel 2ijn gezicht was vertrokken van woede Ik verlang van u schreeuwde l bden commissaris toe dat u dezedame vrijlaat U hebt mijn bekentertis en dat moet voldoende voor u zijn HA is onverantwoordelijk van u Kalm kalm aan vermaande decommissaris en keerde zich zonderverder van Hilmar Vischer notitie tenemen naar Hertha Larsen i U hebtgehoord wat mijnheer Vischer zooeven heeft verklaard Een bekentenisen wel de bekentenis dat hij zelf denmoord heeft begaan Wat zegt u daarvan j llertha I arsen keell met groote verschrikte oogen naaï Hilma die langzaam op zijn stoel terugviel Oat is onmogeUjk commissarts ik heb Juist viel de commissaris iif u hebt een uur geleden hetzelfdebekend daaruit concludeer ik dat eróf twee moordenaars n het werkzijn geweest óf dA bekentenisvalsch is geweest pij keek van Hertha naar Hilmarals wachtte hij een verklaring MaarVischer staarde verbitterd voor zichuit De commissaris kc k nu nf arHertha Ik heb niets te zeggen fluisterde zij ik heb alles bekend Hilmar is onsohuldig ik zelf Hilmar Vischer sprong op Dat is niet waar schreeuwde hij zeg dat het niet waar is waaromdoe je dat Haar oogen keken treurig Hagenoann schudde het hoofd Zoo komen wij niet verder alsgeen van u beiden zijn bekentenis intrekt moéten wij opnieuw overgaantot een Verhoo wat een verschrikkelijke zenuw ipatining beteekent of Of riepen Hertha en Hilmar alsuit één mond Of wij moeten besluiten aan tenemeii dat uw beider bekentenisvalsch is Htrtha Larsen en Hilmar Vischer keken elkaar grenzenloos verbaasd aan Maar dadeUjk daarop 6oog bet meisje het hoofd Ik heb het gedaan zei zij met toonl ze stem Weer wilde Hilmar opspringen U gemann hield hem met een bandbeweging tegen ƒ U moet nog heel veel le eren i begon hij ir moet bijvoorbeeld leeren niet dadelijk aan iedere impulsieve ingeving te gehoorzamen Daardoor zult u zich ook in de toekomst het beste tegen onzalige hartstochten beschermen en menige teleur stelling zou u bespaard blijven De telefoon schelde De commissaris nam den hoorn op hij luisterde enkele oogenblikken vol spanning dan gaf hij een kort bevel en legde den hoorn weer neer Er heerschte zwijgen in de kamer het scheen dat de commissaris heel ergens anders met zijn gedachten was Er werd geklopt en wel op de deur die onmiddellijk verbinding met de gang had Op het binnen van den commissajis trad een groote tilam j me maltinnen vergezeld van een vrouw wier van angst vertrokken gezicht door het lachje dat zij tradhtte te voorschijn te brengen iets alsth welijks had Hilmar Vischer kee in dit gezicht en een kreet slakend sprong hij op hij week voor deze vrouw terug Hertha die onwillrtceurig was opgestaan keek venfast P het jonge meisje wier blikken htilpeloos door de kamer dwaalden omj et slotte op den commissaris te bl jVen rusten d z H Ingeborg Degefter beval s erp ga zitten IWoritvtTvilt Hij droeg den beambte op no stoel te brengen