Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

TWEEDE PLAD VRIJDAG 28 FEBRUARI Geslaagde demoiutratie bediïüfs Iuchtf e diav I EIOBN OSGAN AnK IN DE GAKENSPINNEKU Gütenniddac beeft in de fsbrieksfebouwen van d N V Goudschc ibdiüuüe Gaien Hiuireru asm den Turfsingel een demonatratie plaats gebad hoe in deze fabriek maatregelen On getroffen om in gevri van brand CB ongevaQen bij een aanval uit de Ineht terttond hulp te kunnen bieden Voor deze dcmon ratie was een bomfoflag verondersteld in de nabijheid der fabriek Terstond na het bekend orden daarvaii werd in de fabriek Iwt sein luchtalarm gegeven waarop fcet 500 ntan to ke personeel de machines deed stilstaan en ieder zich naar de plaats begaf die voor hem was aangegeven Wie geen post had bij de brandweer en de hulpverleening die daarvoor speciaal waren opgeleid ocht dekking m de hujlplaatsen in dp fabriek OnmiddelUjk kwamen de E H B O groepen m actie die met draagbaren en verbandmiddelen toesnelden om aan de gewondfcn en bewusteloozen hulp te bieden De fabrieksbrandweer was eveneens in nkple momenten gereed om met enkele stralen het vuur aan te tasten De oefening waaraan het geheele personeel heeft deelgenomen onder leiding van den directeur den heer F H Sixma verliep correct en snel Na een half uur klonk het sein dat bet alarm was opgeheven Tot slot dezer demonstratie welke mede werd bijgewoond door den wnd burgemeester mr H P C M de Witt Wijnen de politie en luchtbeschermin sautoritciten volgde nog een procfblusschen van een brandbom van k inhoud Met heen tweetal schuimblussehers waarSfl een koolsuur apoaraat in reserve werd gehouden gelnkte het gemakkelijk de fcl brandende bom te Wusschen Na aflooD bracht Mr de Witt Wijnen namens allen dank aan den heer Sixma voor deze demonstratie die hnd aangetoond dat de Goudsche Machinale Garénsoinnerij paraat is om hl ernstige gevallen direct in te grijpen en hulp te bieden Boom op voet gekregen By het lossen van een schip bü de N V Houthandel en stoomhoutzagerij JDe Hoop te Stolwykersluis is gistermiddag een Ixmm over de railing van het vaartuig teruggerold en op de voeten van den 33 jarig i werfknecht P Jongebreur uit de Derde Kade alhier terechtsekomen Per auto van den G G D is hq naar het Van Iterson ziekenhuis gebracht Waarschijnlyk herft hü een voetfractuur gekregen Eiervefling kwam 1940 goed door ONDANKS ALLE MOEILIJKHEDEN KEN caroonatB hizet De Coöp Zuid Hollandsche Eierveiling te dezer stede heeft blqkens haar jaarverslag in 1940 ondanks alle moeilükheden een bevrediget d jaar gehad Uit het VCTslag van den ecretaris den heer J v d Wel blijkt dat bet ledental met 12 tot 208 vermeerderde In de eerste vier maajMlen mocht de veiling litii in een steeds toenemende belangsteUing vanade zyde der pluimveehouders verheugen Het gebied breidde zich belangrijk uit Aan vele zorgen n de oorlogsdagen heeft de veiling dank zü haar directeur het hoofd kunnen bieren Door de gedeeltelijke afslachting van den pluimveestapel liep de aanvoer aanmerkelijk terug De prijzen nepen weliswaar op maar waren toch njef in st at de bedreven loonend te maken Eind October kwamen de eieren in de distnbutie Hiennede ging gepaard een algeheele ordening in den e erenhandeL Op aanvrage verkreeg deze veiling een erkenning als verzamelaar als handelaar en als grossier Een totale wijziging werd alzoo in het wezen der veiling voltrokken Door de vastgestelde verkoopprijzen was het veilen voortaan overbodig geworden Het gevolg hiervan is dat geeen veilmgprovisie meer kan worden berekend en de inkomsten voortaan bestaan utt de wins tma rge welke door Bekbergen word vastgesteld Het geringe aantal kippen dat gehouden mag worden het dure voer en als gevolg daarvan de slechte inkomsten van het bedrijf ma£en de animo in de kippenhouderij niet beter Desondanks blijkt uit het verslag van den directeur der veiling den heer J C den Boer dat ondanks alle moeilukheden nog een grooteren omzet bereikt kon worden dan in 1939 Aari voerd werden 7 3S1 067 eieren tegen 7 200 838 m èet vorig jaar 150 229 meer dus Van de Zuid Hollandsche eilanden werden ontvangen 3 0 26 520 vj 3 448 841 uit Utrecht en omstreken 1 S36 634 v j 1 714 567 en uit Gouda en omstreken 2 0Z4 279 v j 1 600 781 eieren De grootste weekaanvoer was op 9 Mei met 286 000 eieren de kleinste op 21 November met 39 000 Op 18 Mei was de veiling met de meeste aanvoerders en wel 408 Het aantal eieren op deze veiling was 270 557 De gemiddelde pr js bedroeg f4 18 per 100 stuks tegen f 3 T0 in 1939 een verbetermg dus van f 0 43 De totale omzet der veiling beliep f 364 175 21 tegen f315 130 41 m 1939 dus f49 044 80 meer De netto winst bedroeg f 1 82S 19 tegen f 161 79 in 1939 Het saldo is aan de reserve toegevoegd die tbans f5099 96 groot is Politierechter te R 4lerdam MISHANDELING VAN BIM STIEFVADER Met zijn pet telkens zwaaiand bij wijze van gron was de oude baas uit Ckiuda voor dax poütierediteT te Rotterdam gesdireden Hij was mishandeld geworden door zijn stiefeoon die het huis reeds door een huwelijk was ontvlucht Bly dat hij er uit was bad hy toch contact met zij i moeder gehouden die zelfs voor hem een hoop brandhout op het erf had gereserveerd Wat den oude allesbehalve zinde Trouwena de verhotiding tot z4jn vrouw met wje hi ruim 18 jaar ruzie maakte was vanzelfsprekend evenmin rozengeur en maneschijn In de rondaarsbank zat de stiefïoon die beende zijn lastigeo stiefvader met een eind bran iout op het hoofd te hebben geslagen Want de oude was hon dreigend genaderd toen hij hem bij zijn eigen stapeltje hout had bezig gezien en had geschreeuwd Wat mot jij nog hier éoen Je hebt hier niks te maken En waarom ben je zoo verlHtterdtegei je stiefvader vroeg de rechter ndat hij al 18 jaar op de centen van m n moeder teert en sij eenslecht leven bij hem heeft Toen begon de oude En hij wijzende naar zfln stiefzoon vreet zelf zijn moeder op Enmijn huisdeur heeft ie open gebroken toen k er niet was En ik betaal dehinir Ik ben 61 jaar geworden en iklaat me door zoo Met zijn vuist doeg de verbitterde oude op het tafeltje voor den rechter Dan plotseling besloot hij Hq is half zacht wat ik u zegrechter Net als de konijnen zdter antwoordde de rechter Goed bekeken riep de oode verheugd Goed bAekai roünheer derediter De offider wilde in het midden laten wie in deze mverkwikkelijke familie oorzaak van de twisten is Hier heeft in ieder geval deze zoon zijn stiefvader met een eind hout geslagen en dat moest een tientje boete kosten De rechter heeft er vijf gulden van gemaakt waarop de stiefzoon opnieuw over 7ijn stiefvader begon uit te pakkoi Maar de rechter sprak Daar praten we nu niet meerover Niemand mag rijn eigen reehterzim Ga na maar naar huis De oude baas salueerde weer met zün petje en strompdde de zaal uit Zijn zoon er achter G rwiWKI MEI 8TATIEGBU VAN LEDIGE FLESSCHEN Glimladiend stond een lt arige pakhuisknecht uit Bodegraven Voor den rechter Hider verdenking dat hij zijn patroon den heer D Ooms te Gouda geduroide eemgen tijd bad benadeeld door te knoeien met het door hem ontvangen of terugbetaalde statiegeld voor kdige flesscfaen Het ging in deze vervolgiog om een bedrag vim f 2 60 De rechter zeide Nu sta je wel te gUmlacfaen alsof het hier dechts om ƒ 2 60 gaat doch het is veel Weer Het ergste is wel dat je ie baas na dope hem gepardon eerd te zijn onnieuw voor een flesch wijn hebt bestolen Als de boishoudster niet gezien had dat je de flesch in een gootsteeenkastje b g had dit misschien eveneens een tijdje door gegaan Toen verdween het luchtige glimlachje De joiifeman moest den rechter toegeven dat hij zün patroon op alle mo etijke manieren mei de fleöcheii had liedrogai De officier eisehte een maand De ret ter le le den jongen twee wdien gevangenisstraf op GfeBF NIETS N ONBEKraiDKN MEDE Een winkeBerster uit de Tollenstraat heeft bij de politie aangifte gedaan dat 7ij vorige week vier paar zijden dameskousen aan een onbekende heeft medegegeven en dat zij nadien noch den klant nodi de kous i heeft teruggezien SPORT VOETBAL Ned VoetbalboncL ntOGBAMMA VOOB ZONDAG Afdeeling H 3e klasse B OverTnaas Excelsior Vriendschaar Gouda U V a Fluks VJ U S V V 3e klasse C Steeds Volharden D C V Fortuna Olympia Het Noorden DJIS OJJA Alphen De Pechvogels Woerden 4e klasse A T O N A Texas V V L V Teijlingen Wilhelmus Rouw koi9 Archipel Lisse L D W S Gr Willem n GJS V VOGEL 4e klasse C Gèuderak Moordrecht Waddinxveoi OudewateT Ammerstolsehe S V Haastrertit Bodegraven Bodmopsche Boys 4e klasse D Wassenaar Zw Blauw B T C V D S Ursus Rijswyk OB Spoofrwiik Delfia £ i V K Schoonhoven Quick Steps Kranenburg 4e klasse H Lekkerkerk Steeds Hoocer N H S V N D Bolnes D R U DINDUA Düettant Zwervers OK C Reserve Se klasse A Gouda n BJB a H ttV V n H B S lü Sdie veningen U V U C Hl U V S VL D H C m H uur Beserve 8 klasse B V Ü C IV B M T n aB S IV V I O S H H V V m Laakkwartier ra Celeritas II Quick ni OJJjV U B V C H 11 uur Reserve 3e klasse C Sdioonhoven II G S V H Sparta IV Gouda lü Oljrmmipa II Martinit n GBOEN WIT JODAN BOTS Voor de competitief van de Onderafdeeling Rotterdam jpeelt Jodan Boysa s Zaterdag te lyitterdam tegenGroen Wit PLAATSELIJK NiEUWS Bergambacht TOCH EEN NIEUW ZWEMBAD N V Scfcooten sMt rietgors beschikbaar Naar oms ter oore komt is de N V Graan i fouragehandel vil C Schouten en Zn alhier b eid het rietgors gelegen ten Oosten van het zwembad dat verdwijnen moet voor de uitbreiding van de timmerfabriek JDe Concunent beschikbaar te steUen voor de stichting van een nieuw zwembad De zwemllefhebbers in Bergambacht zullen met eritentelijkhcid van dit vriendelijke gebaar vao de firma Schouten kennis nemen GEMOEDELim MAN IN DE WEBKVSBSCHAFFING HQ bleef weg om thuis de wasch te doen Vorige week Vrijdag werd een zgn zelfstandige dat is iemand die niet in loondienst is werkzaam geüleest die zich bij ll gemeoitebestuor om Ondersteuning aanmeldde in de werkverschaffing geplaatst De betrokkme was blijkbaar de raeening toegedaan dat een vrerkverschaffing een soort vrijwillige liefhebberij is waar je kunt komen wanneer je zin hebt en waar je vandaan kunt blijven wanneer je eens geen zm hebt s Middags wordt er een uur schafttijd gegeven rai alle tewerkgestelden versterken den mwendigen mensch op het werk Maar niet de nieuweling die gmg kalmpjes naar huis om te middagmalen hield zijö siesta en kwam zoo anderhsflf uur te laat weer op zün werk Het bruinste bekte hij het e hter toen hij Maandag heelemaal niet gezienwerd Toen de opzichter van de werkverschaffingen eens ng informeerenwat er aan de hand was bleek het datde man thuis druk bezig was met dewasch De man is geen tewerkgestelde meer hij is weer heelemaal zeUstandig FAABO OP HOL Een voor den w H gej waa van den vaahoudar C de Jg wa en op het haventerrein ij stroo werd gabideB ia op h De knedit van De Jong die HMtapekle viel vaa den wu i verwondinsen aan leacht C op Het honende paaid ghw laan op alwaar hét hU den £ tot stilstand gehradit kon J Het bestuur Tan de Vereeai i uitzendinc van kioderen na TfJl klnaba heeft bealoteD ui if contributie te heffen aangezi geen kinderen zijn iritgezondea ook in 1941 in verband met £ omstandigheden wel niet lal SCHOOLKLASSEN GECOft verrich na De OBderwyzeveasen van debare adbool z n bdden jap Jverfaindeoi hun werkaKhrtJ De Ie en de i ibineerd en een tijd is benoemd PSEDODinntTEN VOOH Ned Herv Kerk 10 30 vm n m Ds Ewoldt Ger Kerk 10 vjn en 2J0 a Terhaidc Uitgetrcdenen uit Ned Hen 10 v m en 2 30 njn Ds GriimL Gouda Boskoop PBEDIHBEUHTKN VOOR ZOHBti Ned Herv Kerk vjn 10 la j Jacobs njn 3 uur De heer J burg van Beeuwijk ïeret Kerk vjn 10 en nja J y Ds Petersen Chr Geref Kerk vjn 10 n i BS t 3 30 uur Ds Kleisen Rem Kerk Voor Vrijz Her iB v m 10 uur de heer J B Sdvan Delft BlTAL Geret Gem v bi 10 en n j lesedienst ZONDAGSDIENST DOKTOIBl M oar a s Zondag zal de ZoaÉ dienst wonien waargenomen iumk 3 Hambm telef 136 Nieilwerkerk a d Umi BEBOET TEGEN GBASDBOCratU INCESTEUt De keifcvoogdij der Neder Hervormde Kerk aBijer heeft ingesteld tegen het besluit van K W waarbi aan de Coöperatieve bouwvereeniging Nieuwerkeik K IJssel vergunning werd verleeirf MriM Bij oprichting van een grasdrogei electromotoren met een i iiiiiilafi vermogen van 55 P K Lily in Elfenland d fc v VqId en ec n vuurstèen WU hadden on doel bereikt Wt gespten onze rugzakken los en begonnen de tenten op te laan Onderwijl keken wi verlangend naar het vuur waarop de kok ons avondeten aan t bereiden waa WO bedden een flinke Biars achter de rug en rammelden van d bonger De ktRiklucbt kriebelde in me neuzen en wil liaastten ons met onse taak gereed te komen Het duurde niet al te lang of onze tenlea stonden overeind en alles was voor de nacht tn orde gebracht Toen achaardm wij on om t vmi en wachtten D kok Itep bedrijvig af en aan en roerde tn de grote soepketel H proefde eens en wat later nog eens en gaf eind elt k bet sein dat de eet aanval koh beginnen Eén voor é n werden onifceetketeltje gevuld en toen de laatste zTl portie in vangst had genoi en stond nummer én alweer bij den kok om nogmaals x n ketellje te laten vull Lang duurde het let of alle wa verdwenen en gezanjenUik sÉMinen w het eetgerei op te rul Toen gebeurde bctl Bert en Anton vlogen opeens naar voren en grepen bei He it werlfei fc keel ttmtkktl k om im ttttHt tefcewni Probeer ket maar w De cirkel teken ft am ttn ttnt Itet 1 ïi w 4 utmirm tifn n Wg My sii I r tekeningen x tm letMta i nmntHnt om d pr i ta ey f weke elcdex Bd I TWEE JONGENS Toen Bert en Anton aan het kamperen waren dee naar iets dat op de grond lag t Was een geel bruin voorwerp en niets meer of minder dan een vuurstèen Kn welke jongen vindt het met leuk een vuurstèen te bezitten 0 t gaf de noeiIQkheldl Bert en Anton badden de steen op t zelfde ogenblik gezien en er naar gegrepen Wie was nu de eigenaar Ze waren het er over eens dat één van hen beulen er afstand vad zou moeten doen Met Je tweeen kon Je niet één steen bezitten dus Ze vonden een jploflsing Ze zouden om de vuurstèen een wedloop houden En zo gebeurde Een baan werd nauwkeurig aangegeven Bij de begin en eindstreep werden contrólepoaten opgesteld t Ging alles volkomen eerlijk en Anton werd winnaar en eigenaar van de vuurstèen Pat wa voor Bert muider prettig maar er was niets aan te doen en hij zou er zich dan ook bij hebben neergelegd als Anton hem niet had toegevoegd Ezel had dan ook een beetje harder gelopen D t werkt op Bert als olie op het vuur Het is begrijpelijk dat hij zich al wat aihteniitgezet voelde al was alles ook eerlijk gegaan maar dat ezel van Anton dét maakte hem wraakzuchtig HIJ kon het toch zeker niet helpen dat hij niet zo kon rennen als Anion Maar hij zou Anton wel krijgen Wacht maar Teken dit eens na Al t maar cent na fat wa En s nachts De nacht kwam In het kamp as alles rustig De Jongens sliepen en je boorde alleen het ruisen van de bomen Alleen het ruisen van de bomen Neen r nog een ander geluid Ie horen Een geluld van sluipeiMe steppen t Waren geen steppen van een of ander meuwsgierig geworden dier het waren duidelijk mensenstappen Maar wie zou daar nu midden In de hacht m het donker rondsluipen Eén van de Jongens Ja t was één van de Jongensl t Waa Bert Bert die naar de tent sloop waar Anton lilep Bert was op weg om zich te wreken op Anton die hem ten onrechte voor ezel bad uitgescholden Hii zoo zorcen dat Anton morgen te last op t appèl zou zijn en al hii dan een uitbrander zou krijgenjwu hij op zijn beurt ezel tegen hém zeggen Dan kon Anton eens voelen hoe prettig het is om ten onnrechte voor zo iets te worden uitgéïctlolden Want natuurlijk lou Anton er niets aan kunnen doen als hiJ morgen te laat wa Net min als hij kon helpen lït hij mindei kard kon lopen dan Anton Bert had e n p ari o d voorheri Antf Tl ZOU ffpen F h in vpn n h n morgenoclitend op t d op t appel te zün Z grepra beidea naar dot y de grond lag Hti Bert aoo Antons schoenen vullen met zand Propvol En verder zou hij z n broek binnenste buiten keren en de mouwen van z n blouae aan elkaar binden AatOB zou te laat komen ca flink ook Langzaam sloop Bert verder Langs al de tenten Toi hij bij Antcns tent kwam Daar kroop hij onhoorbaar na binnen Bti nam Abtons schoenen z n x roA en de vuunteen Bulten sou bQ de schoencn met S nd volscheppen de mouwen van de blouse aan elkaar knopen de broek omke en eli de vuurstèen die wilde hö meenemen als hQ Anions kleren weer had t uggelegd Maar wat was dat nu Waaromvolbracht Wj alles nu vlugj In hetpikdonker voelde Bert opeens hoe zijnwangen be omien Ie Bloeien Vanschaamte Wat deed htl hier Wat waihij van plan Hij wilde uit afgunstop een vriend dien vriend benadelenhij wilde zich wreken op een lafhartigemanier en als hh de vtnirsfeen meenam dan daa was hO aok n eendief Berouw M t een paar slappen was Bert weer in Anions tent De schoenen aaoöer zand schoof bu weer op aun plaata De blouse en de broek werden netjes neergelegd Ed bt het zien ran de vuurstèen knipte Bert met z n ogen Hoe llad hQ zulke idannen kunnen makm HiJ schaamde zich zoals hq zich nog nooit had geschaamd en even zacht als hij gekomen was sloop hij weer terug naar z n eigen tent Maat van slapen kwam niet meer onrustig vattitle Mi de mvgcB Op t appil stoiuieii ze naast elkaar Bert en Anton en ze zeiden ceen van béiden een woord Tot na bet ontbqt Toen stoof Bot op Anton af en hi vertelde hesa alles ran di nacht t Wfï schurk acht lÉ van me Anton Ik weet ntef hoe ft èli bU kwam beslaat hl eindeUk Ik ook met zei Antqn achoudcrophalend maar zag Beit ik heb er nogeens over edacéit over die murs ecn En west je f was ook echt ge aicpig vu SC om Je VB ecti t Lilj naar bed riep manu Jaaai nep Li voor de zooveelstekeer Met een zucbl lei e ze baar sprookjesboek naast zich neer en vrceg ol ze nog een kwarUertje mocht op tiijven Maar t was al zeven ur geweest en dus hoog ttid voor een klein meisje van acht jaar om naar bed te gaar Ze kleedde zkh langzaam uit nog nagenietend vao het mooie sprookje Toen drukte ze haar neusje tegeu het raam eo keek nog even naar buiten Het snseuwde nog steeds fijn boor s Middags ha j ze ook Si zo iijn jn de sneeuw gespeeld Hé ze was eigenlQk wel rg moe Mams bracht kaar n iar bed en topte haar lelcxer m En toen ze er zo fijn inlag was ze toch blij Met grote ogen lag Lily nog een tijdje nlkar de muui te sUr n Heerlijk zoals dat meisje uit het sprookjesboek Dut mocfat zo craar met een elfje oie In h t bos Opeens wat was dat Lil luisterde aai achtig Ze boorde zachte muziek die steeds sterker wud en nu hoorde ze ook duidelijk klokjes klingelen Plotseling Ucp re 1X1 een bos waar de vogels hun hoogste lied zongenOveral stondeh prachtige bkiemen en se kon handen vol er aB plukken LUy luisterde eer die uuziekl Vhig Uep ze op bet geluid al Ze kwam o een open plek en daar Zag ze bet goed Daar dansten elfjes op de zachte muziek gn sneeuwklokjes Z onen allemaal een prachtig lang gckledïd kleedje aan riet een sjerp Eu kijk eens pracbuge glazen vleugeltjes LlIy keek haar ogen uit en stapte nog wat dichterbij Eén van de elfje kwam op haar toe Dag Vij zei het dfje ga Je met m toee Wat betekent dat Misschien heb je in je kamertje ri In je kast nog nooit zon rommel gemaakt dat ze tegen je gezegd hebben Zeg zou je die Augiasstal met een opredderen Als het ooit eens tegen je gezegd wordt dan sta je misschien vreemd te kijken omAit je niet weet wat liet betekent Lnteter De Anglasstal rdaigcn want as te de jui te uitdnddüng betekent grondige opruiming houden Maar boe koinen wc aan die uitdrukking Augias is een koning die thuis hoort in de sagenweréïd Hij had een gewe digc stal co dfe stal stond vol vee en dat vee nsaakte de vtal bar vuil want er kwam nooit iemand om alles op te ruimen Je begrvpt dus hoe die stal er uitzag Dat verveelde tenslotte de oude goden en ze droegen Hcrakles op dat zaajcje eens op te knappenHerakles voor geen kleintje vervaard le dde een rivier door de oti triiac stal o ht duurde niet al te lang of alle ongerechtigheden waten weggespoeld en de sul was keung Jaetje omdat je verlor Ik had net ao oadkunnen veziitzem tx daarom Bert i alsjelilieft bier heb Jü d vuursteea Je wilt hem toch wd hebben zeg BCT wjst niet oed wat te zegfce4 daarom stak hiJ z n Hand maas uit en Anton legde daarin onmiddelli de zijne en zo stoten ze een stilzwijgend verbond van Pthte trouwe joncensvriendwdmm Sn die ln lon hun leven laag Eefi lieerlijke dro Hn lily keek hed verwonderd maar knikte toen blij Zijn jullie d eUjes mt mtjn boek vroeg ne Het cUJe knikte en nam Uly mee Ze mocht bij de elfjes ritte i dM allemaal even lief l£gen haar waren We vieren feest vertelde het elfje omdat er een prinsesje Is geboren Lily mocht mee na ir de eüenkomngin en ook bet prinsesje zien Het was nog Ideiner dan baar kleinste pc laly vond het alUmaal pracbtig Ze kreeg allerlei lekkers en dronk dauwdruppels uit n heel k em bekertje Straks kpmen de kabouters verteldehet elfje en dan gaan we allemaal spelen De el enkoningm kwam er nu ook bij Zt ging naast Lily ritten en piaatte beel vriendelijK roet haar Ze had een zilvinr stemmetje net als de sneeuwklokjes n prachtig lang blond haar De kabouters komen Op een teken van ttc koaingla kwtd de muziek op en zu zei dat nu de kabouters geroepen moesten worden lUn van de elfjes nam daarop een boora en blies er drie keer op En nu Lily kon haar ogen niet geloven Uit alle delen van bet bos kwamen de labouters aanhollen Bode puntmutsen en bruine schoenen met lange punt D hadden ik aan £ n al emaal hadden e een lange witte baard De eUJea xongen een weikomstlied en de Kat oulers Bepco Sllemaai langs de koningin en LUy h n om haaf Ie begroeten TBCB beaon de muziek weer t spelen Zachtjes klingelden de sneeuwklokjes en de kabouters en elfjes dansten in bet rond Lily vond het alleniaal heel moot t Was ia woDderUjk dat lelts de kleiiutc 1 mee dansten Dan kw men ze allemaal m de kcniugin been zitien en kregen lekkere beschuiten met muisje en Unwaade Na een kwartiertje waren allen voldoende uitgerust en er werden spelletjes gedaan waarbij pok Lily ken mee doen Ze vergai helemaal de tijd en t werd al een beetje donker zoal se peen to kaar scbrik bemerkte Lily hoorde ze plotseling luid roepen en nog eens Lilyl t is tUd om OP Ie staan Ze wreef baar ogen bil Waar wa ac En waar bleven nu al elfjes ca kabootertje Dan herinnerde ze rifb plotseling het sprookjesboek Ze had gedroomd dat ze zdf tn bet elfenland was en dat ze zdf met de kabouters en elfjes bad gedeeld Ja mams nep ze ik zal opstaan En aan bet ontbijt vertelde ze Nu ben ik zélf in EHenland geweest ca ik heb met de cUJes en kabouters gespeeld Er wa Juict een priaacsjc getwren Mams lachte haar toe Dan pekte Lilv bet sprookjesboek en iocht de elfjes en kabouters op Het was lau nu of zij hen persoonlijk kende En evdi laur was ze weer zti in baar boek verdiept at manu haar wel twee keer mest zfggen dat het iü was om naar school te gasnt OPLOSSING b a a g klip der lade nemo li e grotrspeer rede adel rompclitek oker teil mede eire pret k I cm De magnetische wijsvinger Je Ifegt twee lucifers kniiilings op W feL Dan wrQf je ja wtjsvinger Ukk tegen je moaw om wrtjvingselectrid telt op te wekken en laat dan ie wt vinger vaorxicbtig de kop van de b ven te luciffer naderen Je vraagt de te schojwers van te voren of ze er vMnl op wlllcB lefen dat Je de lucifers geen enkele manier aanraakt En warss pel als wc onze wüsvincer dicht genoeg bij de lucifer hebben begint hij plot ling te draaien en hij v de beweging vaa Je wDsvioger RAADSELS Hoe kan dat Ku da vai vlagselectriclteit is natuurlijk onzin dHt mee trekken we de trfikken van de Ie schouwers naar Je vinger Als iedercai gespannen naar Je vinder kijkt Blaua we voorzichtig tegen bet andere eioil van de hidfer En dan begint de ludfel te drtaien onze wösving r msfr ncttocb Het geheel is en spreekwoord mm M letter ven 1 4 I beqiottlnc Van S S ztjn vi Jagende roofdicica Van t H Is een klein woning Vsa I U i rcrk veer e brand n Vaa M a is i afkorttoc van een meisjesnstfs Vfa tl IS betekent e v cen Van M W Is een wateipat Van 27 30 la cenmaaL Boe luidt het spreekwoord X Hoeveel driehoeken bevat boven tsan4f figuur Het antwoord U v L KtJk een goed Nu een vraag boe koa Je door In rigaar Ma rechte lijn te settca bet i icboafctn inccas btcaaea cp U a Jn ca Klaas hebben elk een caniw knikkera najk zegt Jen zowel mijn aantal het jouw 2 endeelbeati Ja aRtWeril Ktaaa Ba al ft j van mi knikken gecC beb ik er precies tweemaal zoveel al JiJ Hoeveel kaikkcr heeft elk MHK