Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

DE BLAD VRIJDAG 28 FEBRUARI IMl BINNENURD De distributie van rijwielbanden De oude band moet geheel bnbruikbaar geworden zijn Zeer strenge bepolingen voor particulieren DE ST KINGEN IN AMSTERDAM GEEN LOON OVER DAGEN WAABfMP WEB GBSTAABT 2ÜB die staakten mogen worden mtslagen De Uh n SS d Pt scaOrw wuuki f TCCccaiteBwiai act de bcTcOebbcr ia d Ldl n BoBaad b ciidt z Tea ccnfe Bet k Terbodea a wericMBicn dBe op K of 36 Fcbraari mi IwbbeB gceiaakt orcr de d ea wnrap werd fcstaakt looa mt te belalen Tea tweede Werkgever Mt dit berd nrertredea cnUea bestraft wordea Tea derde Het k geoèHodd arbeiders die op 25 ai 26 Fcbraari 1941 bebbea estaakt te oatdaaa Ontheffing op aanslagen inkomstenbelasting over het belastingjaar 1940 1941 DITVOERINGSBESCHIKKINO VERSCHENEN bt de Ne ferlandsd e Staatscourant van 14 Februari I94I is opgenomen de vijfde uitvoeringsbesdiikking loonbe lastm 1940 waarin de secretaris generaal Van het departement van ï aiciën de voor de uitvoering van Htikel 42 van bet besduit op de kxmbelasting noodzakelijke voorsdHiften heeft gegeven In deze voorsctiriften is voorertt bepaald dst degene die is aangeslagen in de inlcomste idasting over bet bdastingjaar 1940 41 uitsluitend terzalce van in dimstbetrekking verrichten arbeid en die tevena voor 1 Mei 19 1 inkomsten geniet welke a i de loonbelasting zijn onderworpen op ziJn verzoek een ontiieffing krijgt over vier maanden De ontheffing zal diia voor zoodanige aahgeslagenen in den re l en derde gedeelte van den aanslag bedragm Degene die daarentegen behalve voor opbrengst wan in dienstbetrekking verrichten arbeid tevens nog voor andere opbrengst is aamgeslagen vrkrijgt een geringere ontheffing De ontheffing wordt in dat geval tterekraid over den aanslag di den aangeslagene zou rijn opgelegd indien bij alleen optarengit van in dienstbetrekking verricfaten arbeid had fenoten Bij bet Torenstaande wordt opgemerkt dot aanspraak op onSieffing ook bestaat indijeo het thans genoten loon zoo gering ii dat hieroï geen toonbelasting wordt ingehoudoi Vergadering der drie centrale landbouw organisati OOK DB LANDABBEHHatSBONDEN VEKTEGENWOOBDICD De dageiyksche besturen der drie entrale latidbouwot anisaties zijn 25 Februari j l in vergadering bijeengeVomcn waarop voor de eerste maal de drie landarbeidersboodoi waren vertegenwoordigd De voorzitter de heer H D Louweshield een toespraak waarin hij zeide dat de samarwerking er een VM geleidelijke ontwikkeling is en dat daarin haar sterkte ligt Zij is verkregendoor niets te orceemi en daiurin ligtdan ook de zdceiheid dat zü denstorm dezer tijden zal kunnen door staan en dat zü voor verderen uitixHiw vatbaar is De organisatorische ontmoeting van landbouwers en landarbeiders was er tot voorkort een van loonoverleg met hel onmiskenbareelement van belangentegenstelling Zonder nu voor heden en toekomstdit element te willen verdoezelen kanworden vastgesteld i t eensdecte ditehnent zijn strq arakter gaat verliezen terwijl Imderzijds organen ter be sdiikking staan om bü de loonsbepaling het roaehtAegrip meer en meerte vervangen door dat der sociale gercehti ieid Daardoor is een sfeer gesdiapen waarin het agrarisch volksdeel en de agrarische vraagstulcken niet meer gezien worden in het lidit van een be langentegenstelling tussdien werkgevers en werknemers maar in de eerste plaats ato een ondeelbaar fdieel waarin de belangen n d plichten van boer en aiiteider eng verlwnden lün binnen het raam van bet volk CHRISTELUKB TAKOMGANISATIE AANGEiOXyrEN BU BET 1 V V Naar de pendienct van het N V V meldt heeft het bestuur van de Cbristelqke Natkmale Voecniging van Werklieden in het Lmdbouw Tuin bouw Zuivelm Veenbedrqt aan den eotmnissans van het Nederlandscfa Verbtmd van Vakvereenigingen bcndit dat de vereeniging zich aansluit bq het N V V sdm faorgerlöke en militaire autoritei De vredesconferentie ♦ SlSiï rüffïlS SS te Tddo MOnr WtWINEN BBOJS Woordvoerder van Het voeriiefe 0MMIS8ABI8 iTBüsTt De oud hooMcmnmissaiia vm politie teRstterdaav de imer A H Siifea te gisteren in ém namiddag bg hét mttt fptD Bit cei A r ap J n Knenterdük te s Gl avenhage m rikaar gezakt en kortdajoop overleden De heer $ irks was sedert de opiichr ting directetir van den Centralen Crisis Controledienst in Den Haag IABI8 VAN OCD BOOVDCQl rounB BOITENUHD IXOZMBlMtCBT VAti HEDtN ffsral op het convooi JON TOI ZiMKBN caooLMm evel der camacht maakt jkboot heeft JtOOO Ju L Sifte koopvaaitUitoiuiage tot liii g t LABCc sfftBAdaboBBnicn 7 lêbben naar reeda in een af bericfat ia aaadegedeeh op t op 9M lun tcB Wecten vaa I m een beachcnng canvom Jfm in totaal SaOOO bj t tot gtbrscht Bovendien werden 3 zwaar beachaü iat him nüwel vast staat andere kregen zware bomtreffers A Kwapende verkmning in bet i d van Groot Brittannië heeft g macht op den Zien Februan Mten van leriand een koopvaar te van 10 000 hxX tot zinken fe n 12 groote schepen door bran zoo zwaar beschadigd dat eoi lijenran als verloren kan worden fMmiticï geveditsvliegtuigen heb I ijiteren overdag strategische doe JijiSd en Zuidoost EngeUnd aan op 6 vliegvelden talrijke vernield en zware booi eplaatst op hangars en ge Verscheidene voltreüen van wr oen verooTzaaliten een hevige ontJa in een vliegtuigfabriek J7f vijand heeft gasteren overdag en Ik jca afgelo q en nacht noch boven luiKk rijksgebied nodi boveii de beIlSrïthierfen gevlogen Je bemannmg van een gevechtsecrste luitenant Baumbacfa ïivebel Erkens en onder officior heeft tot en met S7 Februari in 24 000 ton vüandeUjke Inx dgtoiuiage tpt zinken gebradiL lALlË tMGKRBSmCm VAN H£D£N Mogadiscio ontruiiiid UHVAUJtN TB KOaUA EN gUASAB B ATCOSLAGKN d 5 Bet 2S6e wecrmaditbericbt luidt Am het Grieksche front geen Inrtaussen van büzoaider belang Een Intt vijandelüke baaim iwerpen onzer vUegtuigbases trachtte l it vallen is onderschept door onze dte een vliegtuig van hefl type lÉffire neerschoten Een tweede toeU werd door het afweer achut dnMriM neergehaald den in het weermachlbericht van föteB vermeldden aanval op vliegKlden op Malta ziun naar faen heeft tüen vaststellen behalve de opgeylwit vliegtuigen nog B andere toelellen op den grond vernield Id Hoord Afrika hebben onze vliegUfa en vliegtuigen van het Doitsche liejBtorps gepantserde strijdkrachten mdea vyand doeltreffend met bontirKD Hl mitraiUeurvuur bestookt Te loetni en te Dzjaraboeb hebfien onze toepen verscheidene vijandelijke aannllêi tfgeslasen In Oost Afrika in den sector van Owtn levendige bedrüvigheid van se sttillerie In Sgmahtland wordt v oed verte treden Onae trocpen die Mo tóio ontruimd hebben bjleden fel IWiitaiKi in stellingen ten Noorden tritid AMERIKA Russische ambassadeur bq Sumner Welles WK lAPANSCHE AMBASSADEHB ONTVANGEN Onderstaatssecretaris Sumner Weila heeft naar de New York erild Tribune meldt gisteren onderhoud grfiad roet den Sovjet Bbstsadeur Oemanskj Bovendien 1 bij den Japanscfaen nmhanwa w nomocra De oorlog ter zee AMERIKAANSCHE SCHETEIi VERLOREN GEGAAN iiscne nut oo MBcevallen jpr Jamaia Kheepvaartkringen te New York eoamon aan dat talrijke voor W Amenkaanactae schepen die laatsten tijd nder Britsdie vlag e en verloren gcsaan xSn Zoo t men aan dat de Oae Oihrey b r L den ISen Febroaii ten ilen van Usland getorpedeerd t 4 900 b r t groote sc Elnpire 2J f S waarschijnlijk op dezelfde het slachtoffer van een duikJW leworden Van het t a n ks ch ip f Otter 6 T0O Kr t vwneemt ll o dat het niet ver van het Bnxtol al op een mijn is gdoopen W wordt gemeld dat de PrinJ M ud IBM b r t begin Frtwuaii 5 4e Schotsche tout door Duitscha U MBwvallen Hetxrildc voor 0rJamaica Produca ÖIBAG Qr au der faptaaAt recconif Z2 B aaoaian van bet J ansdw rV a isvoantel verklaard dat dit OiHtief vrnnsM iê saraaitrent iT een bcf iniBg Btoet wtaitn it dat Vidqr het niet bcvcAti co DOCMnvfficicelaBt iTPftaa e refecvlDC ver fc Md Overlger wees hij er jp l Uubc noc mal kan worden ge25 Ike eooeliutes uit een even S nislokkbif der vndeÉMnte noesten Worden getrddcen ms SPANJE £ X KON G ALFONS XIH Als koning geboren als Jelling gestorven Bt ItSl BKED SU AFSTAND ▼ AN DEN nUHRf Als kcD g gebaren als balling Ceatorven dit is in dai mei bekn q ten vorm de levensloop van AHonao Xm van Spanje die den leeftvd beejkt heeft van sleriits 54 jaar Bijna dertig hiervan Iteeft hij op den Spaanachen troon gezeteld oaa daarna gedurende het laatste tiental arai van cön leven nadat te Madrid de monarchie had moeten plaats makoi voor de republidt als balling te vertoeven buitm zün vaderland meerendeels in Italië in welk hoofdstad hij thans den laatstsx adem heeft uitgeblazen Ent vlotte sportieve figuur Als zoo danig genoot Alfonso ais koning van anje een zekere populariteit in JhaopsL temeer daar tuü bewegeiyk en impulsief van aard vaak het Uadrileóiscbe hof ontvluchtte om veelal zelf aan liet stuur van zijn reisauto zich buitenlands te begeven naar Frankrijk Ouitsehland Oostenrijk Engeland EÖis heeft hij ook een bezoek gebracht aan Nederland doch dat was in Augustus 1931 dus reeds als ex vorst Hy bezichtigde toen o a het vredespaleis te Den Haag Zooals gezegd werd Alfonso op 17 Mei 188 leeds als koning van Spanje geboren aangezien zijn vader Alfonso Xll toen juist was overleden Zün moeder Maria Clmstma nam het regentschap waar totdat Alfonso in 1983 dus op It jarigen leeftijd meerderjarig vörklaüd werd en zelf het bestuur in handen nam Zijn regeeringsperiode is een aaneenschakeling geweest van woelige feiten en gebeurtenissen in de veelbewogen politieke feachiédenis van het warmbloedige paansche voUc Op politiek gebied hebben vooral het Marokko vraagstuk en de eischen van Catalonië den koning veel moeilijkheden bezorgd welke tezamen met binnenlandsche oneenigheid van velerlei aard het land weinig rust verleenden In 1906 was Alfonso in het huwelijk getreden met Victoria Eugenia Chritina prinses van Battenberg uit welke echtverbintenis vier kinderen twee zoons en twee dochters gesproten zijn Menigmaal heeft het leven van den koning gevaar geloopen doch steeds weer is hij aan de aanslagen ongedeerd ontkomen In het begin van zijn regeeringsperiode ontsnapte hij ternauwernood aan een bomaanslag toen hij met den president der Fransche refHibliek door Parijs reed En op zijn huwelijksdag werd een bom geworpen naar het rijtuig van het brnids paar zonder dat de vorstelijke personen gedeerd werd i Ooï het dictatoriale bewind van generaal Primo de Rivera slaagde er niet ia de vele binneniandscbie meeililkheden te overwinnen en orderlijke toestanden in het land teweeg te brengen Als Primo zich in 1930 heeft teruggetrokken moet de koning zwichten voor den eisch naar vrije verkiezingen voor een volksvertegenwoordiging De re ublikeinen behalai de overwinning te Madrid wordt in 1931 de republiek uitgeroepen en Alfonso moet het land verlaten na een verklaring te hebben gepubliceerd inhoudende dat hij van geen zijner rechten afstand doet maar Spanje verlaat om bloedvergieten te voorkomen Shftdsdien hebben de ex vorst en zün gezin geleefd buiten zyn land meerendeels in Italié Toen generaal Franco de leiding veroverd had meende men aanifankelijk nog dat Alfonso weer naar Spanje zou terugkeeren doch zoover is het nooit gekomen Als balling is AUdnso Xin omringd door gemalm en kinderen na een veelbewogen leven in de Ilaliaansche hoofdstad ontslapen fs Bet overHjden van Alfonao Op het oogenbllk waarop ex koning Alfonso den laatsten adem uitbUes bevonden zich de koningin de prins van Astorië de hertog van Segovia en de prinses van Tcamcnlia aan het ziekbed Kort na het ovA lijden kwam ook de prins van Piemoit in het Grand Hotel aan vergezeld door de hertogen van Bergamo en Pistoja AFRIKA De Duitsche troepen in Ubye BOODSCHAP TAN DEN OmOUBBVELBKBBBB De opperbevelhebber der strijdkrachten in Noord Afrika heeft tot de in Libyë qpereerende Duitsche troepen de volcende boodsdiap gericht Aan de dappere soIdat i van het ntemrijke Duitsche leger die op Afrikaanschen grond an comen zijn De kameraden der strijdkrachten in Italiaansdi Noord Afrika heeten u hartelijk wrikom en wenschen n nieuwen Oem toe noot de gemeenschappelijke overvrinning De opperbevelhebber heeft liet Duit ehe troependetachement in tegniwMvdtghnd van Italiaauche én Dwt inspccteerd De commandant van het Dmtsdw korps in Afrika heeft warme welkönatwoorden tqt de DuitsAe soldaten gericht en veïklaard ovntuigd te zipi van de overwinning op den guuJsn scharoelüken vüand Hü besloot met de woorden Bü het begin van de Duitsch Italiaansche samenwerking op Afrikaansdien grond zweren wü alles te zullen geven voor de gaac ksehappelüke overwiiming vut CrootIhiitschland en Groot Italie Leve CrootItabë ve Groot DuitacjalandI t Kort € berichten Vanmorgen is de eerste Kamer van den 0 persten Sovjet de Bondsraad wederom byeengekr men ter voortzetting van het detat tover de begrooting vooï IS41 9Bi RECHTSZAKEI NSCBt RBCBTBAMK oordaanslag op jqfn dochter AOmAAB In verband met de per 1 Maart ingaande distributie van riiwialbanden kan nog worden trermeld dat de vorarwaarden waarop men een bud lal kunnen bekomen voor particulierenb bedrijven verschillend i n In vwband hiermede zijn voor deze groepen twee soorten aanvraagformulieren ontwor pen welke bij de distributiedientten verkrijgbaar zijn gest Als algemeene vctprwaaïde can voor een bon voor een rijwielband in aanmaking te komwi geldt dat de oude band welke md worden vervangen zoodanig is versleten da hQ gdiee onbruikbaar is geworden en niet meer bruikbaar te maken is Indien de aanvrager of één der leden van het gezin waartoe hij behoort dan wel het betrokken bedrijf nog in het bezit i van een nieuwen of bruikbaren lossen d i niet gemonteerden band welke inplaats van den te vervangen band kan worden gebruikt zal evenmin een bon worden afgegeven PartlcnHercn Aan particulieren lean slechts in de navolgende gevallen een bon worden verstrekt a Indien het rUwid agcQ awwdt gcbmifct ora lidi t thf de waning en bet werk of de sehaat Ie verplaatsen De afsti tawrhfu dewoning en bet werk de lekoelmoet langa den koiteten weg meer bedragen dan vijf kllameter Voor kinderen van tienJaar ot Janga wordt dcie afstandtot drie kilometer tcraggckiaAt Indien men voor vervoer naar het werk of de school gebraik smakt TM tram trein of bna dltnt de per itlwiel af te laggi aMuri van de Waning atdn Mehtstbüiündetiam ttehi of sttmslte eveneens minstens vUf kilometer te bedragen b Indien de verbraBcer het ritwlel dagelijks voor de nitoefening van lijn ambt l eroep at bedrijf gekfiflrt en iniien hij daarmede indoiwsnede minstens vQftien kilometer per dag aflegt Invaliden en zwakken dienen en doktersverklaring vcf ta leg gen dat sü het rijwiel at Invalide wagentje nnadig hebben om sieh famgs den ope n ba r en weg te verplaatem Bedrijven BiJ de behandeling van de aanvragen van bedruven overheidsdiensten en an dere instriüngei welke rijwielcB voor transport of andere doeleinden in hun bedrijf noodig hebben dient ïooals boven reeds is uiteengezet vast komen te staan dat de band welke moet worden vervangen volkomen versleten en niet meor bruikbaar of bruikbaar te maken is Tevens mag de aanvrager geen nieuwe of bruikbare banden in voorraad hebboi Het bedrijf dient een opgave te vejrstrekken van liet totaal aantal ia gebruik zijnde rijwielen en van het totale aantal banden dat hierop is gemonteerd Voorts moeten de in bedrijf zijnde rijwielen dageUjks warden gebruikt voor bedrijfsof dienstdoeleinden en moet per rijwiel in doorsnede minstens vijftien kilometer per dag worden afgelegd De geldi ieidaduur van den bon is beperkt tot twee weken na den datum van afgifte Na afloop van dezen termijn is de bon voor den verbruüier waardeloos geworden en mag hij er geen rijwielband meer mede koopen Tevens wordt er op gewezen dat op de bonnen uitsluitend banden mogen worden gekocht welltc voor het persoonlijk gebruik van den houder of voor het bedrijf bestemd zün Overdracht van bonnen in welken vorm ook alsmede bet te koop aanlneden of het ontievoegd vooi handen of in vocaraad tiebtien van bonnen is verboden Voor de aanschaffing van banden welke op nieuwe rijwiel i zijn gemonteerd gelden dezelfde bepalingen als liierboven zijn OTnschreven voor de aanschaffing van losse banden Derhalve mogen ook op nieuwe rijwielen gemonteerde banden uitsluitend worden verkocht indien hiervoorhet Vereischte a ital bonnsi wordt ingeleverd Met nadruk wordt er vocH de aandacht op gevestigd dat men verplicht is bij den aankoop van een nieuwen band den tniden niet meer bruikb ren band bij den handelaar biJ wien men den nieuwen band koopt in te le er i De handelaren mogw alleen een nieuwen had verkoopen indien zij den ouden i BDd innemen en deze geheel en al versleten en onbruikljaar is De ontyiaigea oude banden dienen zij te verkoopen aan de Iiandelaren in oude banden In een officieelc publicatie zijn de bijzonderheden betreffende het inleveren van de bonnen door handelaren grossMTs en fabrilunten vermeld Bnpe gemccBte Branaeen iieett in den avtmd vasi M OetolMe J L te 4Bjarice fatnt sarbeider a J Z reen moordaanslag fspleatd op b Jlocfater Het mei e had reete lan wrkeering met een Jongta nit de Imnrt zeer tegen den zin van haar vader Er was herhaaldelijk ooeenigheid geweest over deze vrijage en de ruzie Kep zoo hoog dat het meisje besioot de ouderlijke woning te verlaten Op den bewusten avond had zij aan de politie gevraagd om zeven uur aan het huis te komen opdat zij onder toezicht haar dcendaaamen kon meenemen Om zes uur waa alla al ingepakt en oaar alles thuis rustig was verloopen wachtte zij de komst van de politie niet af Bij haar vertick riep de vader haar na dat moeder haar nog even wilde sprekoi Nauwelijks in de woning teruggekeerd loste de vader op nog geen twee meter Atutd een revolversdiot op haar WMrbij de kogel rakelings langs het meisje vkmg Door wild heen en weer te kwpen voorkwam de dochter dat de vader goed kon richten Het gelukte haar buiten de deur te komen doch ze was uauwelijlts buiten of opnieuw floot een kogel vlak langs de dochter heen Op haar vludit kwam het meisje in een sloot terecht De vader sprong haar na en sk eg haar met d revolver waarin blijkbaar geen patronen meer zaten op het hoofd zoodat zij bloedend werd verwond De politie die inmiddels ter plaatse was gekomen arresteerde den vader die intusschen nog een tanttrman had bedreigd en stoot Item in Eenige weken geledoi werd de booze vader door den kmitonredtter veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens het in zijn bezit hebben van een vuurwq en Vandaac stond liij wegens poging tot doodslag voor de rechtbank terecht Voor de reditbaidt leide de dader dat hü erg q Ut iw van het gebeurde O een vraag van den rechter ontkende h dat Si van te voren het plan had gdK esteid om zijn dochter te dooden Als getuigen werden de dochter en de buurman A Lananers gehoord Lammer was getuige van i et drama Hij vertelde dat de dader een bijzondere m vas De officier van Justitie achtte de p ging tot moord bewezen Hü wenschte nki in te gaan op de bijomstandigheden daar dese een ander licht op de zaak geven Hü vond de daad meer dan beestaditig Hoewel de dad in het rapport minder toerekeningsvatbaar wordt verklaard achtte de officier wel termen aanwezig voor een strenge straf Hü eischté adrt iaar gevangenisstraf met ter beschilckingstelling van de regeering Als verdediger was mr barnes uit Apeldoorn aan venla te toegevoegd Deze drong op een lichtere straf aan Uitspraak over ve tien dagen KUNST ER LEHEREN SCBILDEBU VAN BEMBBANDT VOOB M $ GOU EN Het scfailderü van Hembrandt voorstellende de vader van Rembrandt als priester met exp tise van dr Bf edius dat gistermiddag op de openbare verkooping bü Van Marie en Bignell in Den Haag geveild is heeft 20 000 opgebracht De Madonna met Und van P P Rut ens met expertise van prof Vogelsong ging voor ƒ 830 weg en twee zeilende schq en van S Ruysdael eveneens met expertise van prof Vogelsang vaor ƒ 1400 LUCHTVAART Amsterdam weder ▼ olkomen rustig Verkeersvliegtuig ▼ erongelnkt ZZVEN IMMIDEN verkeersvliegtuig Di TOTAAL 9 DOODEN EN U ZWAAB GEWONDBN r t Een verkeersvliegtuig van Eastern Air Line dat sedert sdieidene dagen werd vermist u gisterochtend geheel vernield in de on eving van het yliegveld van Atlantajfiftwéaf jevondcn Volgens ae i leontvangen berichten mn vier personen om liet leven gekomen Onder de gewonden bevindt zich de liêkendie Amerikaansche vlieger uit den wereldoorlog Rickenbacker De vliegtuigramp van Atlanta tieeft naar de Associated Press nader meldt m totaal aan zeven menschen het leven gekost Onder de sUcbtoffer bevindt zich ook de democratische afgevaardigde van het congres William Byron 0 de uit drie personen bestaande bemanning is langdcomen Critlek In den Senaat Het vliegtuigongeluk bü Atlanta waarbü zeven menschen om liet leven zün gekomen heeft in het CMigres tot een l vendig detat geleid aldus het D N B Vooral de luchtvai rtb alingen wotien aangevallen In den Senaat deelde de voorzitter Clark mede dat thans de büzondere commissie in actie zal komen die is ingesteld na het ohgeluk van het najaar waarbü de senator Kundin is omgekomen De democratische Senator Mc Carran noemde KOLORIEN De besprekingen te Batavia Van bevoegde zijde wordt gemeld De toestand te Amsterdam kon vanmorgen overal weder geheel normaal worden goioemd Reeds in den loop van den dag van gisteren had het Amsterdamsche stadsbeeld zqn gewoiM aanzien herloegen nadat ook in die openbare en particuliere bedrijven waar Woensdag het werk was stUgclegd het personele weder voltallig aanwezig was Noemenswaardige incidenten zün niet meer voorgekomen CONnSENTIKS DIOtEN VOOST De conferenties tussdicn den Japanschen consulgeneraal den heer Isjizawa en het hoofd vm het economische departement te Batavia den heer van Hoogstraten duren voort hetgeen een aanwüzing is dat de beqnekingen een vlot verloop hebbeo aldus Domei Men verneemt dat de beeren Woensdag geduxenBe dne uur geconfereerd hebben en gisteren een nieuwe bespreking hadden In welingelichte kringen word gezegd dat Isjizawa en van Hoogstraten de volgende week de besprekingen zullen voortzetten Ten gevolge van politioneel cq treden op verschillende plaatsen dat in de voorafgaande dagen in de stad Amsterdam en omgeving noodig was geworden zün aan de zijde van ordeverstorende elementen negen dooden 24 zwaargewonden en 21 lichtgewonden te vermeWen Ook verschillende pojpstiebeambten hebben verwwidingen opgeloopen TBEKKINGEN BUCKE TBEK U TBN het ongehik een gelegaliseerden moord waaraan de bestasDde hidttvaartbepa Ten overstaan van Notarts J C J Waldorp vond heden de trekkmg plaats van de Rücke Trek Loten De hoofdprijs t w v ƒ 6000 viel op No S7331M MARKTBERIGHTER Trekkii plüsten zün vanaf Zaterdag vorkrijgbaar bü de bekende ver i jgen schuld hebben Zoolang de bur katqpwadrtsscn gerlu tvaart onafhankelük was zeide L I hü gebeurde er in 17 maanden geen DBi r scBS caomisHvuuMO Friiruari AluUJvie M OS UJS per ISS kf T ïWertJ SO 8 JO p r IflO bo wltMK li ll nM prr 100 kü VCBBDIEN8T ENMOIEEN I g j ongeluk Sedert echter Roosevelt gTAV EN GESTAAKT he orgaoisatie fan het luchtverkeer n S Met ingang van vandaag wordt de opdroeg aan het ministerie van Handel veerdienst Enkhuiién+Stavoren + vol deden er zich met minder dan vijf ledig gestaakt DBUVEND LUK OFGEBAALD De G G en G D te Amsterdam vervoerde naar bet Wilhelminagasthms het stoffélük overschot van een 68jagrigenAan dat drüvende in het Water landUs 2e Koetverlorenkade nabü de Kimünrug was aangetroffen MENGOBklO xi FUmiNCB De dirigent van het Amsterdamsche Concettgebouwoikest Willem Mengelberg hëleft gisteWvcnd in den Stadsschouwburg te Florence een concert gedoigefTd dat Weer veel succes iud ernstige ongelukken voor orricusut vALUTAKOsassN BBB MBDKaUUWBCnS BANK rebruvL iriMsl iduiftcUlk ra Ml trsaucIlM M rorfc r t ss 1JS BiJln IliM inM nraMi JSJi fsril HitelBkl CQHdl I il BsafcMPl BcrlQn t1 i tn3t Key Vork IJS i BnnKi WS W Stocfclioiita H4 M Zflrtch 43JS In het Huis van Afgevaardigden verlangde de republikem R 4K dat het Congres ëen streng onderzHH zou m steUen AMBB AANSf E B MiMENGKVALLEN Zeven ver misten Uit Paijama wordt gemeld dat in de golf van Panama een bomi enwerper der Arperikaansche luchtmacht brandofid is neergestort De zeven ihzittenicn wonteii vermist