Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

fl De eerste gladiolen veiling Het Twisk zal worden ingepolderd W F ANUEBE LANDEN ANDEKE ZEDEN Ook Finland kent den speeltuin maar Inplaats vpn schompnels vindt men er dit houten gevaarte den zg dorpsmolen Holland MOSSt LEN EEN GOfcU fc N GütU KOOP V miSVOEDSEL Een zorgvuldige toebereiding is echtervereischt fffel ZuidenJ MEN IS BEGONNEN MET DE INPOLDERING$WER KZ AMUEUEN VAN HET TWISKE BU ILt eNUAM welk werk in werkverschaffing wordt uitgevoerd onder toezicht vanMe Ned Heide MiJ Men vangt aan met de doorgraving van den kanaaldijk teneinde de baggermolens op het werkterrein té kunnen brengen f De lienoodigde materialen staan gereed iPolwoom B K IKKAAN VERNIELDE HUIZEN De ruines van huizen welke tijdenl een orkaan op 27 Pe Cfsmlw 1840 in de stad ficjWTII op Cuba vehvoen vierdenf Meer dan 200 vvonmgac werden vermeld y Associated Prm 1 dooden en 150 gctaonden waren te betreuren ZELDZAAM SKELET In hèt Rgksrauscum vpor Ni ituurlijke Historie te I iden bevindt ïioh het skelet van een aan onze kusten zeldzaam voorkonlraijjj witsnultdolfijn Dit ex rtiplaar ts eenigen tijd feeledai ap t het faclfievüni igsche strand aangespoeld P lv90