Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

E BLAD VRIJDAG 28 FEBRUARI 1941 8HW 88J H nn 73 79 g 80 7 4 SJI ij i 8 x en m A mt tCTD rflloHl EFFECTENBEURS AMSTERDAM DSEN IVLUUlUUiV T Wla rMW t U ivtm w UK fiaeo I int ii8ie v l GneOoak M 8 s M88 1 88 8 obt Out iiuchr Otaottoak eH t laM IION t vmn fuwo t t im f io a i t t OnWteitin r t tMoalkaek obl IVi I8H bdië 1 1000 awt 19 lad t 1000 3 isn ladi 1000 A a OultMhl lYsnfin om 1000 30 8V OH 94 M 86 4 GtwL bBrt IM 113 Rol Bank 161 NKt Ind Handelab U3 Hed Band Mt C V A110 lU Mt KunstiUd Uale 9fti4 9 iWH mti Bctkel s Patent CalV OBet C Ceatr Eaikn rekkir 18 178 188K 171 W7K M8H soa 192 195 Lnu Bdm n Dal io M 217 4 KoreTT rf oof SM 9 S 701 f Grarnofóomtruiriek t I J 7 45 Berichten Enir KM Nieiiw benHCl len ANP 8 15 C cu II was er i M bu J B rvrWlen ïrmeUrti t4 KRO Kaïnerorkekt en solist 4 3 Vaatenviil lend njr S BiKieMehe berlrhfen ANP l W im wrs ï be iltMen APrP s nlttnff alLViatSlM BL IH VARA 7J Gjamofoonmuiiek t4ï OehfrnifipntMi iek 7 54 Grarruffoon 1 lïiek 8 20 OcMenr r n B üek 8J Niouwsbeclchlen AJUP 8 4 GtaniMjfbon muEl cSi V P Ito 4 MJ Mergenwijding V A B A 10 2 Voir de kirden n 11 30 F uit n pla o 12 0 Beuehten 12 ö VAJlA mfceW 12 4 $ N eiiw e ion Mie en beu Nbenichli n ANP 1 00 F mera da 1 45 Cvc ut Cte volks leven ZIN R Jimic ojkest 3 1 Tulnb iwhnlfmii jt 3 30 G i rfrrn niii 8ta De Rambl rs 4 40 AJtvioel en plane GEID EN 60EDEREII NAKKENNOTEERINei N Handefcmarken 41 Regiiteimarken 55 57 Reismaiken 68 Ondersteuningsmaiki n 43 ASSOCIATIE CASSA In de jaarjiiksche aigemeene ver gade ring van aandeelhouders vjrerd hr dividend over 1940 vastgesteld op 8 NV DE REJJTE C SSA De jaatlijitsche alge mi ene v gade i ing van aandee Ihoudi rs heelt het dividend over l HO vasi e teld op 8 De gezamenliiKC reser ts bcaragen thans ƒ 2 947 fiC7 56 A n JTFRDAMSCHE OLBin£N BANK NV In d gisteren gehou len algcmeenr vergadering van aandeelhouders dezcV eaoootsciap aren vertegenvBOordigo 183 aandcelen waarvoor uitgebracht wfcrden J83 itemmen Do overgelegde ba ans en winst en verliesrekening tCe dtn gciedc keunt met afgemeene stemmen Hel aftredende lid van den raad van 5 Cve us De Pffbe als boek 5 15 XiiPuws e 3onotTO rii en beureberle n ANP 5 30 Orüetepel 6 l exibï StSOra notoonm uniek 45 Aetuee e ll POTla of er mo ea utmielc 7 8 U V i léi n van den d i dimr Ai rp stmtmr BEBIfêOSËiZtCKT Op de beurs heeft men op het oogepbiil riet de bcMilukkuj over veel factuicn weJto eeiv aaaw ziJiK Jlroeiiten vormen voor de Heer joritw il ke tn v i S de na e toe4 otn V BIJ lelwe aaft g gevens wek d nect op de iitale ma kt mvlaetK roaden kiinrHn iljn wordt tegenwoordig dlkv Ij a ge aan op bet koeistfteloop var wkl leet I e beur Tun Ne r irlP rT echttr ook nle4 vee uvkM wan oiblBLSïJ e l oer liew öi Srrgio tlg en ttc schom ne ir en wetke ginder llel de Isc e nertol was het niet anden ge te d Een bepae de lemmln kon i t orderi aarfelteven de m f aandeelcnnoo lea waren m M w Ug iai w art oe gvven ee Irleine aifatfe ke aiwitcbowwe en k ndr n saef laibU een kleini h d verbetoien laer de ko T t wp toe van Bei e l aard De clleepvitaitmarkl was tU Sc h s iip s ap i t iailer fcv nW n e n HelRiphf d naar bo4ipn de ovc lim oMIe werejj v t wei reeianeler f e liend a tnd isf tee en wa klein PhJllt ani v opemdan iet laeer mier fan ildk aiml eenige punten te ferileiiei a Akni I t rMcve ii Mreen op w r i i jnt ipo n ma e door eftandkr prV öe d In Indlache cu tuurfondien w8j bl n RftDSeNttttViS ai m d ag Mmrt lULvuuma n 3ai T l GramoCfSoarmizlek 48 OckAend rMn a uek 7Ji C am osnmuiie 8Ji Wij k mnen de itajF tt OetiWrrfgj iinalüeft 8 30 Nxtnv rteh n ASP k8 C aiwlo nwumjek 131 Tjk avoo draeht e aftne ro ie K Gra r mu7icft 1030 Sieti lik ocke l va Mad ichl 11 KI ViHTihofrte opo 113 Re gieiBze nwz ela gz pi i 1X88 Snmv3 ofynmeiiek ItlS KIKi M o i n II3 1ÏJ3 A manafc 1 4 V TVfeuwl eeeromlaekc e beo jerieMen AVP IM OTiTtofefrmtuïJek LB KROUeloilHtcn UÊtt Vaar itm Neder Vnd 3 89 lUf dansen F iUBa m na l h nrfci l en kr OT m v I Cramofoonmuüek 4 48 Durtirh e 5 8 Rococo oc et i IS N i t ec 4 e belira b etlt fc AKP J V iagt re tr J3 lodende cm Tl VIS Ba de Gwm 4 Cliwi yonn uritik k 15 WH I JSe eimKi veiscke n cai r e 38 Re IRleiia muaiek gr pi li CvTfu T n NeaerWnd Che ewmo n th 1 n d vnacpe pren Gr n tM ft ikaefje AITP 7 1 $ Aimapa 7 11 V S7 BDITEMUMD IN TURKUE Cg ebtiul uitsli teiMl iiefen idF g Uch in nu t van Bwtcn aiid TPSte j TOoraitter an de nationale ng en den minister van Biu h Zekm Generaal Dili be chef an den generalen staf K T ki u I en J plaats jr kolorelgeneraal Duendez al D 11 wordt veige tlcl door de k Mdlldby en Arthur Smltji j van tltn ïtad van hPt Wavellgn dtn vice luchtmaarschalk die de rei van de Brittche t iie door Anatolisch en Xh lurtije heeft meegemaakt en liM fl de minister van Buide Z il ter eere van de Engatt r etn groute rtctptie ge f gelegfn i d van het t ezoek van chnjft de afgevaardigde Nadan M Wad Cumhuriyet oa ondgen otjschap van Turkije met Mid lniudt werkelyk nieis in dat mal op een laat welke ook küMien ht fj derpn Bij ledtrc ge itiihii te Turksthe rc gefrmg liltïoe iif i finiit c karikler van licndginoot i hap bekend gemaakt ijien oorlog heeft Turkije geen wankel aie het moet laten gelden Het jUfhls up het behoud van de eigen Iheid bedarhl Ook het bUid Son P o s t a wiist jat de verplichtingen die voor j ïoortvloeitn uit het bondge hap met ÉKgeland uitsluitend nsief 71 n Turkije u voornemens vrfd te bewsren doch het zal n Bijeval een aanval op ii n veilig lóne en haar oniifhankclijkheid Eden i DiU Mi Ineunoe k president van d Turksehe i epuk heitl Ri termidddg den Engeltn mini l r a Buitenlandsche ZaEdcn en den chef an den Gene Staf üill op zijn kasteel m bui twone audiëntie ont ingen De INEUNOE ofo archief l feking n duurde twee uur De ksche minister van Buitenlandsche ton hfffi aan de besprekingen dcelIBMiien vBittchland en Bulgarye miLGAAKSCm rERSSTEM Jfct standpunt van Duitsche poli w knntïen ttgenovcr de in het JJ nlard verspreide geruchten over üehe invasitpiannen jegens Bul J e wordt dflSTdl Bulgaarsche bla op ei n opvallende wi ze gepubli en door het publiek met volding ntitvanpen De bladen brengen JWUv den wcnsch naar voren van Mlkanlanden binten het conflict ijvcn Mir wust m dit verband 7 1 üoi ogiigevaar dat ontstaan kan t h evenlueele houding van EnP d lUt blad scbruft Zou ge rj troepen un Afrika of van de J ljt ilandtn Aaar Griekenland rv wrbKengen dan aoa er een toe otiMaaT welke door de as I ilii t met geiluld ou kunnen en 19 Erika Het Panamakanaal 1 iU N GESLOTEN GEWEEST l r teptt thanf vernomen wordt K 2 Wiam8kaai begin Februari voor jjCSwluur v n zn uur gefloten geff voor leder scheepvaartverkeer e 5 een ge o g van de door een Mngyrichtf Vchad aan de gsroote i De aafgerichle icflade heeft ni opgejrrerkt na de doorvaart ai Japan ch tchio i m ingsoÉilmten SrUB NB 1BW N BCN Mi een bencht uit Buffalo heeft iT by de Lackewanna fabriek f B thleb Steel C w tpanj tol Itf botsingen met de politie ge fscheiden personen zijn gewohd yikei p iten van bet C i e poognJV rkwiiligen den toe gang tot Wit envi te beletten AZI £ De vredesco ferentiein Tokio oruMsrsG vo r bdidb DBZEB WEBK Naar het btad Asabl Sjrnbaca eMt heeft de nwuche ambaaadenr ene Baay iMerca van Vidir aatweord ntmgea p het joacsU 3 fmK t beniddeliBgsvaontcl ib het ereaacoKha tonchen Thailand en uwefe bdcMSiliia Waarschijnlijk ü Bcary baehteaa deze nieuwe instrue B teeeBTeenrteilen doen Het blad chrQft fai dit verband dat de JaiKUi che receering vast besloten is voor het eh de van deze week een oplossing van de aangelegenheid te bewerkstelligen De bijzondere afgeyant van de regeering van Thailand minister Badakaroe B per vliegtuig te Tokio aangi komen Hij verklaarde aan journalisten mets te kurmen zeggen over de betrekkingen tusschen Thailand en Indo China z lartj de vredesconferentie geen resultaat heeft opgeleverd Thailand zoo zoide de nrunister hoopt op een spoedi en succesvollen afloop van de conferentie Naar fie Jomioeri Sjimboen meldt hWft minister Badakaroe belangrijke mstructies voor Tokio ontvangen Behalve deelneming aan de vredesconterentic zou zijn taak bestaan in de versterHmg der betrekkingen van vriendschap tusschen Japan en Thailand Domei meldt uit Hanoi dal de gouverneur generaal Decoux eergisteren in een bijzondere contirentie heeft gepoogd een beslissing te verkrijgen over het Japansche compromisvoorstel tot hglcgging van de grensgeschillen tusschen Thailand en Fransch Indo China Aan deze conferentie namen de opperbtvtlhebber van de Franwh IndiChmeesche strijdkrachten gtncraal Mordant en andere vooraan l nnji personen van het bestuur li Hanoi de 1 Over iet ri sultaat dii confi itntic is nog nif ts bi kcnd De toestand in BritschIndië TOENEMENDE ONGEREGELD HEDEN Volgens eer bericht van de Messaggero uit Kaboi 1 is na einstige onlusten in Britsch Inc ii woi bii door liietpaitijen tusschi n de po itu en Mohammadanen 27 eloodi n cii 22 ge kwetsten Ie betreurt ii viehii üj n de zijde der Biitsch Ind ei t ii 11 drodcn aan de zijde der politie de aat van beteg voui Calcutta i i oei nuee d De opstand m Waziriitan t orrfanks het Engeische ultimatum m omvang toegenomea Afdteurgi van de op roerige Siammen rukken reed op tigtn Vannoe vv aar geveclilt n met de po ttn van de daar gelegen Bntschr ca a te mka tni geleverd vvoracn Voor het tei t in de geschiedeni v fv deze opstanden zi de rebelleji er iti gesiaagd lot aan de poorten van een vaij groot stad op te trekken die door sterke Bri M hc I strijdkraihlen virdcdigd wordt De oproerlinger krijt en irder weg steeds vtrsterkms Ook in de one van Deracan is een ËrKoI che nederzetting door de Bul th lod e is genomen De huizen ajn in brand gestoken de inwoners als gnze aar metgenomen Op deze wijze v ei schaffen de Oproerlingen zich de mogelijkheid de aangekondigde Engelsche represailles met dezelfde maatregelen te beantwoorden De ernstige anti Engelsdip incidenten hebben zich te Calcutta voorgedaan w Sr 40000 Bntsch Indiers bij straal relletjes de Iramwagens omgooiden en er barricaden van maakten Talrijke ilectrischt leidmgen werden vernield In gefaeete wijken was er gepn licht maar wel voortdurende = ch Iparlijen zoodat de grootste paniek zich van de bevolking meester maakte De strüd in China JAPANSCHE ACnvfrBIT IN DE LUCHT Japansche marmevliegtuigen in formatie die gisterochtend een aanval ge daan hebben op Kotsjoe jn de provmQie Joenrian hebben daar een tmraffinadtru getroffen die zwaar lie chadifcd werd volgens het perscomnHinique van de Japansche vloot in de Zuid Chincescht wateren Een andere formatie marmevlie uigcn heeft den Birmaweg aangevallen en z are schade aangericht aan een brug te Hoeitoeng over den bovenloop van de i vier de Salwien DE AFGF7ANT VAN ROOSEVELT TE TSJOENfiKING De persoonlijke afg = nl van Roosevelt Lauchhn Cume die zon m ssie eTtjuengking heeft volbracl t i vertrokken naar Hongjcong vanwaar hijde reis naar de Verecnigde Staten zal V oortzfftten Come heeft te Tsjoengkmg met de vooraanstaande Chineesd e staatslieden onder wie den opperbevelhebb r van het leger besipreklni n pcvt over den econon hen toestand en de be hoeften van China FRA fKRf IK VRACHTSCHIP DOOtt ENGELSCUEN AANGKBOVDEN Naar het Fransche mmistene van Marine ntededeeH is hei Fransihcvra fillschip Fort Richepanse dat meieen lading bananen op weg was naar Casablanca voorde AfrTk3 r h kerstdoor En elsche zéestrudkradden aao gronden BINNENUND De Kinderby lagwet EENIGE WUZIGINGEN In de Nederlandsehe Staatscourant van gisteren a opgenomen een beschiIUing van den secretaris generaal vao het departement van Soeiale Zaken waarbU eenige wyzJgmBen worden aangebracht m de kinderbyalagwet met ingang van 1 April a s De voornaamste wij ging betreft die van art 23 waardoer zv d e keeringen berekend naar en verlie van aiDeidsgesciktheid van 70 proeeat of meer ontvangen Bepaald wordt dat artikel 23 tweede lid der kinderbijslagwet zai Viordgi gelezen als volgt 2 Oegene die letzij krachtens de verplichte verzekering geregeld bij de ongevallenwet 1921 o £ de Land en Tumbouw ongevallenwet 1902 een tiidelijke uitkeenng ot een ren bérefcerd naar een verlies aan aibeidsgeschiksheid van 70 ttn hondcid of meer ontvangt hetzij krachtens de Zeeongevallenwet 1919 een uitkeenng berekend naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 7ft ten honderd of meer ontvangt hetzu kiachtens de verplichte verzekering geregeld bij de Ziektewet ziekengeld ontvangt en die tydets zijn laatje dienstbetrek king arbeider was ot indien deze wet toen reeds m werking getieden ware arbeider zou zijn geweest wordt ook gedurende htt genot van vorenbedoelde tijdelijke uitkeenng renteuitkeering of ziekengeld a i ark eider in den zin dezer wet beschouwd Goede vangst te Marum EEN REIZIGER OPLICHTER De vorige week kiegcn velschillende zakenniensthen in Marum Leek en Niebett provincie Groningen bezoek an een keuiig geklecden man die opgaf rci7 ger m bakkeisailikelen te zijn Vülgcms z jn zegten werkte htj voor een firma te Amcisfoort en wa Hj ook daar woonaditig Later bleek dat hy geen va le woonplaats had en dat hy de te Groningen geboren 46 Jarige A B was Onder zeer aauncniolijke voorwendsels bv dat hu een ciejietnota moest betalen v ist hr van vcrwhillefide lieden bedragen los te kujgen Htt zou natourhjk dit geld zeer spoedig terug betalen wat echter nimmer geschiedde De mare haus£ee te Marura heeft een onder ork ingesteld en B in een café te Nms gearre iteerd Hrj is naar Groningen overg€H racht en Ier beschikking van den offitiei van Justitie ge tekt BFKFDIGING DUITSCHE MARINL SOLDAXEN Voor den derden keer had dezer dagen op de markt van een stad in oos land de beëedigmg plaats van een root aantal Dui sihe manne soldaten Tijdens de gebruikeliike plechtig heden hield de commandant een toe spraak waarin hy wees op de beleeke nis Van Duil ehlands strijd en de eed afleggii g Spr zei oa dat Engeland en het veibonden jodendom er steed op uit zijn geweest om het va telanf van Europa in oriritst te houden In dit verband veiklaarde hij dat Duttsch land met de schanddaad is vergeten welke Engeland jegens Nederlandsehe vrouwen en kinderen in Afrika heeft b dreven De plichtigheid eindigde meteen Sieig Heil op dtn Fuhrer en onder de tonen van het Deutscblandbed NFD UNIE KRIJGT tlGCN VLAG In een schryven van het D re to raat Geneiaal van Politie weid a n dt Ned Unie medegedeeld dat de Be fehlshaber der Sicherheitspobzei geen bedenkingen heelt tegen mivoenng van het ontv erp van een nieuwe Unie vlag zooals wij dit by ons schrijven ddj 3 Deerm r ter goedkeuring heb ben voorgelegd Deze vla onstaat uit een goudgele leeuw op een blauw fond WERKGF SIFFNSfnAP VAN STUDENTEN Van de zyde van De Nederlandsehe Ume deeit men on mede In de s1e er waar een univ ersitcit iS hoofceschool gevestigd is vereenigen de studenten oielevens lid van ix i e derlandsche Unie zyn zich thans in het ader der plaatselijke afdeehng van de Unie tot studentenwerkgemccnschappen Hun doel is o m gezamenlijk dóordri ngen m het Unie rogru 11 e Unie gjezindheid bevoivleien tin deel name aan plaarsflirk Unie werk col portage spreckb urten en aan maatschappelyk weik Reeds nam deze aftivitieit te Delft Groningen s Grave nhage voor daar wonende studenten Lnden Rotter dam Utiecht en Waseiimgen een aanvag Ams frdam Tilbutg en Nijmegen volgen veldra HET LIBERALE WFEKUJU VERBODEN Op aanzegden van de Duifselie atrto riteiten el H e t L i b e r a 1 W e 1 blad vooiloopig met meer verschenen LUK VAN FP MISTEN SCHIPPER CEVONDEN pistere h e d s uit het Schuitend tp e G o ngen op h ald het lijk van demSÏjsrgen schipper A D gedomicilTeerd t Groningen De n an die geschfid i van zi nvrouw leef Sc nerd icd rt 28 Ü c mfcer 11 vermist Hrj is toen vermoeidelükonder deti mrlosd vsit sterken drank fengevelfe van de dtns erris aldaar tewater g lak Door die nge r den vorst 1 het 1 k on T het us vast Wi venZitten Cl e rst ipsferen aan de oppervlakte f Tcn Hel F voocldpg naar et r rh ZT Itenhu 5 o erge brtdi D onderauwk wordt ingtstetd Noteeringea 27 Feb OBUGAinB SUableralataB t lt SS K IMÊ leyiM nu £ I IM 4 SB IMt kU I ut t M SS 80H OH i B t 500 mui U lÜf I 90 4 i om r ion 8Bi 1936 f SM 3 BBH 100 3 WH 1 37 f 900 3 n f MO 3 131 Bi 1938 f 9 3 3V2 ItVi M3S Ol j na 3Va IS HU OI I 500 31 2 se 85 82H 1837 O I too 3 au 1 37 O I 900 3 6 1997 Ao i noo 1 m mr Ao i siKi S2 ProT n G K IteaiBtia A diiBi isae ji 34 3 Dit 1 IÏ37 ÏVj CSh ie t Apeld Ie m Sm Arnhem 1938 1 8 j Deventer 1920 6 Si Dordr ili I3i a 3 Kll Mi Zlndh 1338 Ji i Mi D o 3e Ig Si 31 K7 CcUi 3t 3i V O olO J ir Ig aa 2 l 9b w i Grliage 1 1 Dito 3 3 Dito 1837 I 3V lÖH 89 Dlta 3S 13V 3 m W Grontog 1938 3 83H Dit 2e 1931 3 lai i Baarlem Ml 3 kC Dito 38 3 3 tl Helm 1937 31 3 8S EHb 1987 31 2 am Itllvers tSJS 31 4 Sk Dito 10 j 38 21 a S Leeuw J J8 3 B tuiden I9J7 J1 2 4 N Holland 38 3 H Do 2e 18 131 3 MH Us Dito J 38 21 j sa ira 3e I8 2i i lE i Nijra 2e 1 J7 31 2 Rdam 1936 37 4 Ml © o l en J 37 31 9UK n Dilo 1 1938 31 il Uno 1938 31 3 BWé Stlu d3 3731 j SU Tïlb t 37 31 2 88 ütr Prl 37 3Vj 91H Do Bern 37 3 a Zeeland 1937 3 WH Z Hoü 1937 3 l Zh Ie 1 ISIS 3 S DUO 2e IK 38 3 0S avNG 2e 1 37 3 2 SL i DIU 1938 3 W B V Onr Z 37 4 Gem Cred = 81 9001 3 1 100 O 3 i J Dito 1 i i l 2 ifO 3 N Bokm t 5 4 eUi 7 ITvvotticekbMlti Alg lY Hyp b m 2 verpl uitl PaiMlbr U AlE H pl erXV4 Adam Hyp 1 4 I tto 3Vj Arih H B Ser E F Pbr 3 ï L Hvpb N N PP 4 Dito CD 2 Dt 11 B do 31 2 lY Gnm Hyp B nli Pd 4 Do Da en Va 3 Do Pb 31 3 MlravHB iToV Gr H pBPb 3 n Hl H P r A C 4 Dito er BD 31 nr ll HvpB 1o 4 Dito ser K SVa Hjp b V Ned Ser M 3 2 lUQl Nyp b ser AB AA BB 4 D o ser T TA 3 s Mit H Gred randt 4 D o m 2 verpi uitk N K p b d o 3 N Kip h Veend lerie K ï tro JU 1 3 Noorrih H p b Pandbr 31 OreriJ H b cTo 4 Rott Hvp b do4 li dito 31 Slee Hyp b ser K L 3V mr Hjp b 4 Dllo serie K 4 Dito ene E 3 Dito 2 verpt iMi I 3 h KrM p b ittrf 31 1 M 91X M 83H 3N 180H mm M i 9C i aa m 9 Ui WH Kb 4 HIN 7 totiicht de herr C G iverd hei kozen 87 t V 4 ZdïdëT l vh 941 mt 1 tttU I 4 Do ser KL SNs m m ZM Uyp b nwt nrpl vM V t lente r e L Set verb 4 Ra Cch Hy b 4 Dito 31 1 S ri MBh M9t fflH M AJCU obl Berghs en Jara Pvdl OM I 7i BerheCs Fit vf TT Obl 4 Leven Zeep Mil Obl mf Wcrlup NV I 97 m hyp obl 4 WlUas Vit Steenk m Umb 7 H g mi 7 UK 31H a x Jox Obl 4 Bit P Mtf O 41 ld ld Obl 31 NederI Obl 4i i 100 MoonTiaim OtR On Obl 9 AiiKt Crb b S MUller a Nat Grbez 19 Idem 1B19 4 Ned ai b b 4 Ned Ind Sp Mij J902 Obl 3 1 2 Misa Kar ett T O Java St Obl 5 Semai inR Jeaaa is iï ism ut t02rf t03 4 69 i BH A dam 874 100 3 ld A dam Oljmp L 18 I l W Kr NHV Het 1888 AANBESLEM Buk ea OfalMilntimBcea r 9B ni 223vi fl 7ÏH 143 I Kti 1 i m va A d Bank aantf Kolt BarkU 4a tnc Banfi dito Jav B f 900 V a KaEvereen Ut N L Esr nt d ta NederI BanJc A NB v Z A VI d N H Mij a Bolt B Ver n TwentscbeB A A lis Bi II n 524 V H 1441 treit 121 n4eme riac Air KorlV A 347 A d Dr A d Sirpei A lt lc rrw BbcC Ma P V d p O V d B p w A 1000 Di o bXiooo leu 1141 13 X 211 ill J3S 140 H m 174 1S 7 ia 156 217 Berlt e Pi A feeRt c V aandC en P F sch ♦ Gouda stear dito rA Gruvter er 7ti P ef mrdDlio B win 5 d pHeemaf aandHe nek aard Hero Tonf aardlloll St m f I Hollandia aandItoll Bet tH A Hnll en li A Holl Kvmïtz I A rnl Ofv B dHo JSKS Intern Vi r A 85 IC r Be iie dtto lOf S T to trrt 4 4 12S Jil Kon N B m II 47H K N Hsccnv de m Kim N Zoull A 4M K Br Sttieem do Z24 NV de dit r l ev Br en U C 1117 KIS 103 lUlH 100 c pr aa d le i Dllo SOOCTprA ltf7i Dot0 i r pr Jk 101 Do 100 S C pr A ll Lvemp U enUf U0 Meelt d N d B S aw C l 2 M G en F led K ef dtio 3M i 3Mh N Schb rrijdits MS MS H Stf Keyier A TS H Plin G oei ƒ 7Sl io if afpest C V A Rntt D Mil dllo 293 chF de K M d N Wji hol en dilo lii Smit tran f d 220 Sfolcv W40O 14 ïtoiiv 50 1080 li i4 1 ise st spinn Sp db 9S 9814 nrlt dito 147 I l Twijn trl Ptef A rj9 4 8 1121 JSB UtS IMU 1J4 I3T 117 IIOS 159 li S 9bV 103 M7 U5 13 1791 111 Ilarrenstein I t Ir At Ii f G a Ver B b aand Ver Ch f aand dto pref Ver Ctf I A Ver Pf V Ge der Dito dito p aand Ver N R fab a Ver Touwt dito Vlissingen K f d A Be ï 1S8 U8H Wettcnuika M M WUton r few A leOH 180 oil C ft V A Weyert I en B Am Ckiyatal Am SnMiUnr S C A Stand Br C V lOA Am Tob Cr s V A B a a JS Colt C e ISA R n Gen El Cy Ct v 1 8 a k n 8 se 80 Muds MCC RU Keen Mei T PI Qirp C V A n St CvCA RIJ Dnlt St Rubber M 256 3 aan 22l c V I e A N I El Mij A OHoi Mat a V NI Gas MiJ A Dito N B V Tw C 9t v JE I Am Tel Tr K C T A laOM 184 ItandelsvereenlglBcea m lOSM iia 196 U 7014 B C en R A Bora H M A 108H ma Den At B M d Cuntz en Sch A I Cr enHvR A laiufe eoTa e Ked Wol Mtj A lUakMiwMdanMiliBicn Blh Mil Ie rul A M4h Dito Je A 401 Boeten M Mi a Stnefcep TMÖ T78 PetreL nderaeeaiacea 208 s JI2 2i3ti 2 4 250 330 Drd Ptr ICvJ K N Petr Mij IVO Onid A dito C V A Moeara Enlm A Tarakan P M A Sta rel Ol 10 a 25 C v A Rubberonderncmlhscn 12 4 130 1 140 06 e5 7 75 7 136 72 Etesai Itubber a Ind BuMj C Java caootcti PrearRer R Mij Rotterd Tap Saai tri Plenl Wal Sumatra Zuid Preanger t Srheepvaartmaatscbappljen FuTTip a S enA M Ut Zeev aana Kiev Goudr A M De Bfeas C T A Mti Oostzee A Ilandelsv A dam lil IW tt 164 HO 251 IH 3971 CultuurmaabcHappUen Krian Suiker A 168 1 7 95 290 Pagottan f Suiker Ct Mg A TjeiMng LeatonAiend burg Be oeki A Wi 188 126 170 144 kb H7 23BH 186 120 Sock Landb A Am t Tliee C A BanJ Ttiee Ra A Goalpara Cu MlJ Paijgkeotam TVre 15e PiarrNannkaCJiJi RoRgga Lardb A Sedep rat A Emdangs Cult A Te aira PatenRan WJavaTheeCMi In Cu t Syndic KaltTelloCult Ml Mlcryi Am WJav KlnaC MIJ ua 1J3M KB Blaswil Vkies A B Hfikoif A 131 U4X 3 H 23K M4 2 Gen E W erv DU Pret Wh Gouda Kaa h Mij Houth Alberta A Houlh Jongen A 128 Kouth P Tt A 133K Muller 1 W n A De S2D01 7S nO A N M V Hav w A Z Sa 1000 C V A WooiwofUl en CIo Spoor en Traaswegea 2 h 78 I3G OeU Spaor A MHN I Sp w Mij A Atch T C V B A Kar rs Cv AK C South R Coidem pref a 77H IJS ra 4Z 7 I8li 13M 3H 2 vmoi Dtto Cert v g A tra Pac r V g A Ge d Tramw Mij Kedlei Stlr Ml Mad Stoomtr A Dto pref A WS aTig St rr A O Java SI tr A SeiLXoaDa A Sem Cherrtïon A Soerajoedel StU Prolongatl i 197 194H 139 22i 46 8U 78IS4 TOM 4IHi 23ii a 3 i i ir 81 W Ned Ford AbL PftUips G B V A Dito Pret w A AU Ludl St C V 1 ga 8 u 113 Am Bemberff A C 5 10 i Am B cv pret a Am Car and F C Amd 47 27 26 79H Am Ervka C V ld Aiac Cow C V ld Bcthl St c V lOld Cliryal Coip C v A CurtlM Wr Corp C V IdemGeneral Mottor idemIntern Nickel Cy 3 l i 33t 15 S 21 4 23 1 4 61 6 S C V ia a Kenjiec C C r 10 A R Ö Norlb Am Av C A R II Nort Am R A C A Rep Steel C T A $ Un stales Steel id DiTpmn cn Serv c c v M 5 5K c South C y 18 A Il nx 6 Norlli A Cy C V A Hadie Csip C V A Sij Oost Borneo Mij A 188 Idem pref Aand AU Peil OadecnemlagcB Oord Petr iud Mti 197H 219 s 211 l i 32 II è111 C Aand J9GU iCon Petr M idea at SM Cont Oil Cy C V 10 idem 18 MidCohlmefltat Pet C V A I2J Phil Pet c V 10 ld ja Siien Un C V 10 ld lls Uft T Wat Ais Oil C T 10 idem 9H tt Scbeepi Holl Am Lun Aand 108 107 Java liina Japan 14U 179 ia7 I3S 217 15t H 15 132 113 Lob idem I40s W8h KoB Ned St U9 ld 135 140 Kon Paketv tlij td 21 Ned Seheepv Un td 1661 57 Kotterd L oyd idem 13ll niH Sloomv MiJ ried ld UU Int Mere Mar Cy C v 10 A 41 Sulkeroideme M É agiia 383 11 381 230 111 HandelMi Amst A ai l JaTa ch Cni miJ td 330 Ntd lnd S Un ld 4viVer Vorst C M f 250 500 A m TabakspndanMaüaii Dell baiav MH A K it 174 171 Dci Mu 8 1000 C f Idem 2iaK II9 i 213H ia Seacmkiili t8ti idem 18 Itflu WUSoni Ce C V A 4 4 4 Spiorwegen Baltim and Ohio C V idem l i Siie ap A Ohio C v 10 2i A 36 ü9H lUmois ent C v w tH t N Voïk Centr C v ld 14 MS Pennairty R 8 50 C V A South Pkc Cy 3 4 MH 34 8 Idem aijt 9 i d Railway O gew Idem 14 i iK CZatiad Pac C v id 4 4S BaaaevoademcmiageB Amsterdam K Cutl Aand 338 341 HX MH Budar Rub mH id J98 DeU Bat B Mil id 1 B VU Kelideng Lemboe Kok id a 1M4 lk ajan Iii lcns Vereen ld l 81 loat Javo Ruhiber Mij Idem ï Ooalk a 9 aCT ld M Serbarfjadl Sum idem UM SUMi Sun Mikkdr MIJ idem JOJ Sum RuWj Cntt ld a Ver Ind Cult Oad Idem 186 Interc Bubber Cert v Idem ♦ 4 44 Dutt ebe fondsen mat acuingverkUTiag p IMO c 8 t X p 1981 c 8 r gp Wtae 8 I 8 p 1943 c 8 r I p 1944 c 8 r 1 p 1 M3 c 8 r 2 p 1946 c 8 r 3 p 1947 c C r 2 p 1948 c e r 2 kasse Dbl 4 Au g Obl 3 O 70 70 70 70 4 84 4 66 73 1I7 69 99 68 4 131 126 611 50 UM 4814 43 78 77 U14 groatb ld ld ld ld ld ld ld M ld ld ld Konvei uins ViVia Neue laibeitad IG C Ka i S snd i 20 100 7 Dito Jt 20 100 e i m aMrchall obl 8V1 laibennd IG C v A Ver Kol kind C v A DtutaelilBcil tBHV O r t Itadarv i Vf V O 1 4 Dito ao l r O 1 U Rentenlmll 35 7 Ver J Sleden O ïttiyr Ilyp en WsB Pb 88 7 H Lino eumw W 7 lsenK Bergw Obl 5 Rilesutehoffnungshatla OM T 14s peiler Betgbau tibl 6Phoenix Akt Cea Obl 8 IU t be Union Obl 7 Pulrrehcmie AG Obl 4 Siemens en HaaJu Obl Slah wer Obl TDtU serie A 25 OM S t tl tor Cew Obl 81 iVrgei D H K OW TRlein I BL S Obl 1 Ditl 37 Oht 8 Uagener Strasaenbaha Ob 8 liarbenmdvistrie aandSbemeas en Ha ïke aiMfVer CiaKutoa rabr aaidWlBteisbaU Akt Gaa aaod SHW iilel te doen Aineterdim RMbber konrfcn t tH ie b vtn he4 vorige peil Terlielfen odk de nunde ooiiranle soorteo wareri prDsbMl dend De Mbak afdecUng was stn 0c kleria al d e 5teAU r aikR ien waren n0 wel tk8 vuan4ei i In de sulkerTBbciek werden HV A if s iu Ber afgedaaa De l e efriï nrcardeelln4C wa kalm Vraag ed aanbod wiren o geeeer met elkander las ovfieen em nlnp In de nieuws 4 5 ob fcga dn weid mug geregeld m n Ktd n w arbtl m hODfdriWk weid gehandeld b da OBimi iffcMffce iM 4lie4d van r De gcKafleldi ieening werd team di prlHin van IMereil olMrd De everlM NederlindKlld Maat ïhntabc ïen k nden ilch g maklt tth han I ave eeena e de oblin tien Nederlandsüt I t Par l H Ten wieen veeo a IIt rad re neen e til en provtmjat a l1WlHt iSBv WP ive leid P