Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1941

EERSTE BLAD l VRIJDAG 28 FEBRUARI J AdTcrtcnticB Heden ontsliep in voUen vnde kort na zijn Verloofde ten gevolge van een enutig ongeval onze lieve LOURENS op den lerftöd van 87 Jaar Gouda W METTAU amema Amsterdam KIE warTAU Gouda MIi2 TJE METTA U PIET METTAÜ ZUS METTAU Amsterdam JAAP METTA Gouda 27 Febi Crabethstraat Liever geen iÜIii De teraardebqjlf plaats tiebben baandag 3 Maart a s te 2 uur vanaf het woonhuis 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda a 647 31 Met groot leedwezen geven wij kennis dat door een noodlottig ongeval is overleden de Heer L METTAU Zijn nagedachtenis zal bij ons in aangename herinne ring blyvcn Wed KNOX it DORTLAND Gouda 27 Februari 1941 a 648 16 Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlijdeh van omen zoo sympatbiekm collega LOURENS METTAU aan wien wij steeds de beste herinnering zullen bewaren Personeel Wed KNOX Sc DORTLAND Gouda 27 Februari 1941 G 649 16 Hiermede vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven dat tengevolge van een ernstig ongeval plotseling is overleden onze zeer gewaardeerde getrouwe kantooremployé Mejuffrouw HENNY SLIEDRECHT Haar nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering voortleven De Directie N V DE GOUDSCHE MELKINRICHTING Gouda 26 Febr 1941 ü 2U TE HUUR OEVRAAOD ruime ZIT en SLAAPKAMER of ZIT SLAAPKAMER voor man en vrouw met gebruik keuken Nette stand Brieven onder No 664 Adv Bureau Louis Benjamin Bergweg 353a Rotterdam G 631 8 Hiermede geven wij met diep leedwezen kennis van het overlijden door een ernstig ongeval van Mejuffrouw HENNY SLIEDRECHT Zy was gedurende 11 jaar onze zeer ijverige medewerkster Haar nagedachtenis zal bij ons allen steeds in hooge eere blijven Het Gez Personeel der N V DE GOUDSCHE MELKINRICHTING Gouda 28 Febr 1941 U 10 Mesje lei Zit en SiiapkiMer ev voor 2 personen op goeden stand aangeboden Br No Q630 bureau v d blad 5 De verkoopkracht van kleine advertenties De Ind ntification Company specialiseert zich in ha vervaardigen van sleutelkpttingen in deri vorm van de rijbewijsplaatjes zooals deze in Amerika gebruikt worden Na é é n advertentie ter grootte van 20 regels in de krant stroomden de aanvragen binnen Hier Werd liewezen dat zoodra men vlug en economisch wenscht te verkoopen men automSlisch tot couranten reclame komt Cebuco Heerengracht 2 58 AmsterdamC J A f r ® 1 SPORT EN SPEL inde werifauze maken Uw lichaam irachtig en gezond en vormen een tegenxmht tegen een eenzijdige lichamelijke ƒ geestelgke inspanning Vervulling van Uw idealen 2 DEKUNST VOOR HET VOLK De oude liuzt wordt nu tot een daad de beste solistm en uitstekende orkesten speten 6ók voor U de grvstsle anisten doen otk U genieten rei Vreugde voor het volk na den arbeid Vreugde en Arbeid brengt niet met mooie woorden doch in daden Deze vervulling van Uw idealen beteekal levensblijheid want V eujrde en Arbeid opent den vollen rijkdom van het leven voor U en de Uwen Zit niet bij de pakken neer doch werk mee opdat ook U en Uw gezin de vruchten oogsten van Uw arbeid Levensvreugde ontspanning en ontwikkeling van lichaam en geest genieten van de hoogste uitingen van kunst en cultuur Van goede boeken con certen opera en tooneelvoorstellingen schilderen beeldhouwkunst reizen en trekken door ons eigen mooie land en naar den vreemde ziedaar in beknopten vorm wat de jonge organisatie 3 REIZEN EN TREKKENzitden Nederlander in het bloed Vreugde en Arbeid opent in de naaste toekomst voor ieder de gelegenheid tot reizen Uitknippen n mit brief inzenden man het Cenirmal Bureau van Vreugde en Arbeid Wetering ichem 106 Amsterdam NAAM Het groote vraaastuk LIEFDE JeugdlieTde Uefdohjsschen man en vrouw Liefde op rilperen leef ijd Do or Dorothy Dix vrij bewarkt door Henriétte van Eijfc Uifdotolrijke enthousiaste baiprakingsn Er is vaei uil dir boel e leeren Dagbl V h Oosten Dit boek is een koste ik bszif Nw Ron Crt Menige wijza les wordt gegeven RoHerd Nieuwsblad Bil uw boekhandelaar Uitgave van J FHlim KKUSflMAN Dan Haag AORESi Zeilend door Friesland door Piet Bakker en L J Kleijn Mei 32 orttote f to Qecart ƒ 2 60 Geb ƒ 3 65 UitR BrandenburKh Co Sneek WOONPL wanscM nadere IniicMingen omtrent VREUGDE EN ARBEID VREUGDE EN ARBEIS Romans Kinderboeken Boekhandel van Burk KLEIWEG 39 TELEFOON 2412 Bij aankoop van een Nederlands of Duits boek van minstens f 2 50 ontvangt U een bundel Novellen en Gedichten als geschenk 364 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL JVERHEID EN SCHEEPVAART toor Louise Henriettestniat Hte sGravenhage Voor ie iiip leverde bonneij ontvangen qvan het Centraal Di5tributi kantoor toewijzingen welke q ter controle zorgvuldig dienen te bewaren en op verlangen vaide daartoe bevoegde ambtenaradienen te tooneri De handelaren grossiers en dbrikanten zullen binnenkort nidere voorschriften betreffesi de herbevoorrading van tó Rijksbureau voor Rubber ontvangen 563 j Tm De grootste voorraad boeken GRATIS ontvangt ü een boek tijdens de Boekenweek at 1 8 Maart by aankoop van Nederlandsche o Duitsché boeken vdorten minste fl 2 501 DISTBIBDTIE VAN RUWIELBANDEN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt in verband met de per 1 Maart 1941 ingaande distributie van rijwielt anden nog het volgende tjekend Handelaren welke banden hebben afgeleverd tegen inontvangstneming van bonnen dienen deze bonnen Jer aanvulling van hun voorraad aan hun grossier of fabrikant in te zenden binnen vier weken na den op de bonnen vermelden datum van afgifte De grossiers dienen zich pp dezelfde wijze te herbevoorraden de termyn van opzending der bonnen naar den leverancier is daarbij op zes weken n den op den bon vermeltfen datum van afgifte gesteld De fabrikanten dienen de van handelaren en grossiers ontvangen bonnen binnen acht weken na den op de bonnen vermelden datum van afgifte in te zenden aan het centraal distributiekan Ven Teleioon 2I5S WUdMraai 4 Bij aankoop van een boek van minstens 2 50 orttvangt U êen bundel Novellen en Gedichten ten geschenke Het Boek van de Boekenweek De goedkoope druk van Mr A ROOTHAERT Dr Vlimmen Prijs geb ƒ 3 05 F BIJLSMA S Boekhandel N V Lange Tiendeweg 5 Teilef 2330 Thans onder ieders bereflt do r den bijzonder lagen prijs 11 90 ing ti 0 ciOJ JAAPJE DOOR JAO VAN LOOY Alom verkrijgbatr u Ö28 62 A W SUTHOFF ÜITO MU N V LEIDBW Adverteeren doet verkoopen A de Nieuwe OosteriJegraafplaatg te Am sterdam plaats vinden KERK EN SCHOOL gemeen te bed ry ven de heer A de Redelijkheid godsdiraistonderwijzer Geref Kerk v m 10 en n m 2 30 uiu Ds D A Vogel directeur van de wetd benoemdi van Nielen Dorpstraat 47 rywael by W Metselaar Dorpstraat 68 zwart wollen handschoen by S Bjjlsma Pr Hendrikstraat 25 rijwielbelastingmerk bij P van Beek Pr Hendrikstraat 8 heerenpolshorloge Station Ned spoor wegen Op het politiebureau te bevragen etui met vulpenhouder en pak iqet inhoud o a dekens Haastrecht DE HEER BE VRIES TOT CONTROLEUR BU OEN WAARBORG BENOEMD DS P KRÜÏT t In den ouderdom van 53 jaar is Diemen overleden ds P Kruyt predikant derNed Herv Kerk I e ovj lediene diende de gemeente Zfgv Qpuderak NieuweTonge Staphorat Kesteren Hier werd hem om ge iK heidsredenen jnet ingang van 1 J 1931 eervol emeritaat verleend I £ Kruyt die tot den Geref bond jn Ned Herv kerk behoorde vc zich daarop metterwoon te Diein waar hij van tyd tot tijd in een k kring van geestverwanten nog vel placht op te treden De terraA debest Ving van het stoffelijk oVersihot Zaterdag op de Nieuvire OosterbegrM plaats te Amstndian plaatsvindeiL PREDIKBEURTEN VOOR ZOTXt G fled Herv Kerk 10 30 uur v m W de Voogd v d Straateo bediening Ned Herv Gcref Evangelisate 10 uur v m Ds K E de Looze Gouda n m 2 30 uur Dg D J van der GraaJE Schoonhoven SchopnhoTen Bq besluit vao den secretarisgeiie raal van het departement van Financiën is met ingang van 1 Maart 1941 benoemd tot controleur van den waarborg en de belasting der gouden en zilvereji werken te Schoonhoven de heerJ B de Vries thans essaieur by difq tak vwi dienst fredkbedrten voor zondag Minderheidsgroep Rem Ger Kerkgebouw v m 3 30 uur Ds W A Hoek van Amsteidam Rem Oeref Gem v m 10 30 uur Ds H C Luyt Liturgische dienst Collecte Kerk en inrichting t Geref Kerk v m 9 30 uur en n m 3 wnCaBdidaat J W Vlym van Utrecht Leéer des Heils Zarterdag n m 7 u Bidstond Zondag v i 10 u Heiliginjjbdienst s middags 12 uuT Zondagschool njn 3 uur HeilssamenkMnst voor de Jeugd n m 5 30 uur Bidstond njn 6 uur Verlossingssamenkomst R K Kerk v m 9 30 uur en m 11 30 uur H Mis s avonds 5 uur Lof Ned Herv Kerk v m 10 uur D J V d Graaf en n m 4 30 uur Ds N O Steenbeek jan Willice Langerak SPREEKUUR LOCOBURGEMlKS nSR G ref R 10 30 uur ea njn 2 30 De Iwjo burgemeester wethoudv JG Herfst hoopt spreekuur te houden a s Dinsdag ten raadhuize v m 10 urnvoor zaken het burgeriyk armbestuur betreffende en om 11 uui voor aangelegoiheden der gemeente Stolwük VERKOOPIN DOOR I OTARIS A T v d LEEDEN Notaris A T v d Leeden te Ouderkerk a d i iel heeft gisterochtend in het koffiehuis van den heer C van HuUem te Stol rykersluis verkocht heti woonhuis O 126 met sdiuur en ert onder de gemeente Stolwijk in het BeijeTsc e groot 5 A 80 cA Kooper werd de heer B Boer te Stolwyk voor ƒ 2010 3 Waddinxrefen r GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden boodschappentasch by J Ouderkerk a d LIscël HET VOORJAAR KtNHT De enste InitebodeB Een schaap van den landbouwer F Goudriaan bracht vier lammeren ier wereld In de bloementuintjef bij versdiiltende irmvoners steken de eerste lenteBod j de sneeuwklokjes hu kopjes uit den bodem Predikbeurten voor zondag Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds J G WoeIderink I Wijkgebouw v m 10 en njn 1 uur BURCffiRUJKE S I AND Geboren Paulus Frandscus Maria z van J H van Pinxtei n en L W Spoel Johanna Margaretha d an J V J Kraate en G ofmaü Ci d van J Sanders er H F van LoraT Overleden J phenaar 74 j Ondertrouwd A v d Kraats en M Hofman NED flCBV KERK Benoand tot hulppred te VelR B H Geerling Jr cand en hulppred W N d Jdinr Bvang te Wonunels OEREP KERKEN Benoemd tot hulppred te MontliX C Gilhuis cand te Utnecht DE HEER O J GEERUVO 12U JAAB DIBECJIXUR der bEMEENTB BEDBUVEN Zaterdag 1 Maart a is het 12 jaar geleden dat de heer O J Geerling tot UITGAVEN WERELDBIBLIOTHEEK RUIIMTEI JEFLAST KINDEREN VAN DE MIDDERNACHTZON e doeUchwuk Mï bil RUk gein Oeb f 3 05 Boelende en belanf rljke beschrijvingen van het hoo e Noorden en I aptan HERMAN TEIRLINCK MARIA SPEERMALIE Levensgetijden op de Heerlijkheid t Homveld SM bli 3de druk Ceb f 3 SS Ben prachtix kunstwerk een measleepend verhul Utr Dagbl QODTHELP en op elk gebied vindt U by MIRANDE HET DIETSCHE LIED IN DE MIDDELEEUWEN 338 bil Geb 3 15 Bloemiezinji van de allerschoonste gedichten onzer Dietsche Mittèrkunde Prof Dr G S OVERDlrf HET NIEUWE BOEK VAN A M DE JONG PO ES K E Een Brabantsche roman PrIJ ƒ 4 70 F BIJLSMA S Boekhandel N V Lange Tiendeweg 5 Telef 2330 ONZE RENAISSANCE IN PROZA 33S blz G b t M Blbemleilng van he beste proza onzer renaissance de Groot v Mander Brederode Mftrnix Vondel Coornhert Hooft Stevin eA Catalogus W B kosteloos op aanvraag bij den boekhandel van Mr A Roothaert nu ook in goedkeapa f 4 uitgave in prachtb Koop het in de Boekenweek U 8 Maart mét Geaehank bij BoekhandelJ VERSCHOOR Dubbele buurt 3 Tel l 3438 PUAfSELiJK NIEUWS Goudernk DS P KRDÏTt k Ood predlkant t dexer plaatse In den ouderdom van 56 jaar is te Diemen overleden ds P Kruyt ran predikant der Ned Hervormde Kerk imr Ds W ErdmanQ Os Kruyt die op 8 Januari j l zijn Stt jarig ambtsjliWleum mocht herdenken aanvaardde zün ambt te Zegveld In 1913 vertrok hy naar Gouderak welke standplaats in 1916 met Nieuwe Tonge verwisseld werd In 1910 deed ds Krujrt zUn intrede te Staphorst om in 1922 voor de tweede maal aan de gnineentl NieuWe Tonge te worden verbonden In 1926 vertrok hy naar Oude Mirdtun om in 1928 te Kesteren jii intre de te doen Hier werd hem oüi gezondheidsredenen wet ingang v n 1 Juli 1M9 e vol emritaat verle nd Ds Kruyt die tot den Geret bond Ned Herv kerk behoorde vesttisle zich daarop metterwoon te Die èien waar hij van tyd tot tijd in een kleinen kring van geestverwanten nog Wel ll trad De teraordebestelljng van net oHelijk overseliot zal Zaterdag op m tot X