Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

OUDSCHE COUBAr T erdag 1 Maart 1941 JgaigMig No 20561 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Portfira 400 Bur Hukt 31 Tel 1741 Oirecteiir T TIETBR plomatiek spel op den Balkan l enslagen voor de Öritsche propaganda Hoe zal het met Griekenland afloopeh he tuccéssen in Afrika nikt te hoog aangeslagen het leger van Wavell begin Pecejnber het door de Italianen veroverde Bntsche steunpunt Barani met een aanval terraste ge Balkan nog volkomen onder indruk van Franknjks capitulatie ders van het Italiaansche imperium T Churchill had evenweide pech om met zijn radiorede over dit onderwerp te verschijnen op een tydstip dat de Balkan door de beschrijving van reizigers die uit Italië kwamen bereids van het tegendeel overtuigd was De reusachtige demonstraties van de fascistische party en de ook door den tegenstander erkende dapperheid van de Italiaarche troepen alsook de vrymoedige taal van de Italiaansche pers deden het overige om de propagandistische leugens die hun golven tot op den Balkan hadden voortgestuwd te ontzenuwen Een beteekeniirijke bijdrage tot eén helder inzicht in den werkelijken stand van den oorlog hebben ook de militaire specialisten van den Balkan geleverd hoewel hun rustige 4n deskundige beschouwingen niet zelden m de hitte van den stryd der rteenitgen is ondergegaan Zij sloegen de tegenslagen van het leger van Graziani an Noord Afrika en de gevolgen daarvan voor OostAfrika lager aan met betrekkirg tot de nog m het geheel niet op den voorgiond getreden ware militaire en diplomatieke sterkte van de mogendheden van de spil Voor een deel zagen zij klaar het gevaar van een Ilandsche Zee door het optraden var Duitsche rs m Zuid Italië ook den buitenstaanders zichtbaar wcr den Om niet op het vrijc veld door den tegenstander overvallen te worden zoo nrofeteerde men hier zou Wavell m het defensief motten gaan of een riskant avontuur moeten zoeken MÖLDERS STAAT AAN DE SPITS Zooals gemeld heeft de luit kolonel Molders deze week zyn 59e en 60e overwinning in de lucht behaald Te zamen met zijn veertien luchtoverwin ringen in Spanje heeft Molders hiermede 74 vyandelijke vliegtuigen neer geschoten Daarmede staat hy aan de spits van de levende actieve jachtV liegers van alle landen HET TREFFEN IN LIBYE Zooals het legerbericht van 25 Febr meldde zyr den dag te voren aan de kust van Libye een Duitsche en een Engel ne gemotoriseerde verkenningsafr eelmg met elkaar m contact gekomen Terwyl aan Engelsche zijde een aantal voertuigen waaronder verscheidene pantserwagens vernietigd en tenige gevangenen onder wie officieren gemaakt werden werden er aan Duitsche zyde geen verhezen geleden Van welingelichte zyde wordt verklaard dat de Engelsche voorstelling als zouden de Duitsche eenheden aan de kust van Libye verdreven zyn van eiken grond ontbloot is Het staat vast dat de Engelschen met achterlatmg van gevangenen en materiaal verdreven zyn DE VERPACHTING DER STEUNPUNTEN Volgens Associated Press werd eergisteren m het Engelsche Lagerhuis een besprekmg over de verpachting van steunpunten aan de Vereenigde Staten verlangd Churchil deed de zaak af toet de woorden Ik moet er nadrukkelqk op wyzen dat wy in oorlog zyn ENGELSCHE HAVENARBEIDERS BN STAATSDIENST Naar uit Londen gemeld wordt heeft de muister van Arbeid Bevm meegedeled dat de havenarbeiders van LiVCTpool van 10 Maart af rechtstreeks in dienst van het mmistene van vervoer zullen staaiD De arbeiders zullen daar te werk gesteld worden waar zy noodig zyn Dezelfde maatregel Wil men later ook met betrekiunc tot de Clyde nemen De Engelsche schee psverHezen Het gezqmenlijk verlies aan Britseh vlootpersoneel bedraagt sedéiö itbreken van den oorlog 12 669 man Het treffen tusschen Duitsche en Engelsche afdeelingenvin Libye Britsche torpedojager Verloren at 10 inge zd butie en t gen van btt naren en fa on n U nde an ni 011 i 2 ik E by o de correspondent van Das j h te Belgrado Deze indruk was Kwcldig dat de Engelsche opera S NoordAfrika louter en alleen uwd werden al een zwakke t om het prestige te redden omdat de berichten over de en de plannen van de Engeltoentertijd nog betrekkelyk jglrtch waren Het was de val van Süi en die van TobrOek die dedan dudePron tot een groote manoeumt er op gericht de Italiaan w he posiin Afrika te liquideeren En daar ook d n Grieken gelukt was hun iïj IMbanie te verplaatsen tot in berghnd voor Valona baarde hét he optreden in de hoofdsteden deil Ë ilkan niet het geringste opAllen erst deed zich het nog onde gevoel van angst kennen dat elijk de overige landen van het Oo ten daardoor ook het tooneel een gevvldige botsmg tusschen het jStwhe exoeditieleger en de legers m de spil konden worden een gevoel U nog gevoed werd door de herinneBijen aan het front van oloniki uit jRi wereldoorlog Van den anderen kant echter zagen fie knnRon d met de revisionni fcthe moaendtieqien vmpathiseerden gevaai opkomen dat de ggconceniKtrde Britsche ainval op het koloMf be7if van Itnlie on zim positie m Je Middell ind e Ze met zich kon limsen des te meer daar de verBchte tegenaanval uitbleef En tenWte werden de anglophiele trooémfn er door gestimuleerd en bepnen de nog overgebleven Britsche jBoaganda instanties onder iteund en jtjeid door de radio weer uiterst mu te worden Londen verbreidde konder de massa s der volkeren van k Balkan 7im parolen van een opWtn ziinde keer van de oorlogskans fc n ojivermndelnk gevols van de BDlintering van de Duitsche krachtaoB het uitgestrekte gebied van de M tot de Pvreneeen zou zyrt 0 k de üntwhe diplomat verzuimde met op Sielfde aambeeld te hameren en een fiste poging te ondernemen om met ifculp van Turkue weer vp tcn voet den Balkan te kriigen Voorel in Wgrado waar beoaalde mannen haar mgewilht oor leenden en m Sofia tt welke hotffdstad Churchill zich Icoonliik richtte KoUmd Donovan utl liol toevallig dat de Ameriiiansche kolonel Donovan in de iwdamgheid v an specialen gevol ichtigde van Roosevelt op zijn rond i ook den Balkan bezocht waar hy t het kond doen van zijn gunstige f nikken m het Afnkaansche front tspaai urn omging De informatie t Br u h News uitgegeven door n B i I n gezant Hendel te Sofia H 1 1 001 1 voorzien op de Bul tsrsclie publiekt metning hierby mca nog de w iiU sensaties van i Amer kaansclve agentsc aappen Het Rlukle den Engcli hen zelfs van de ar buiten gedemonstreerde neu a t vati de Zuid Oostelyke pers niei oler handigheid profyt te trekken Jhaar met opgeblazen overwinnings Whten uit Afrika te voeden beJtten die zelfs door den meest waar i getrouwen hoofdredacteur niet ond gecorrigeerd konden worden O ving op den Balkan tydelyk een lanige verwarring in de geesten Jj Iwhtgeloovige nienschen aan dat Bulgaaroche reg enngsbladen de Iking zelfs moesten vermanen een te vroeg oordeel te vellen en de Woiten in het Middellandsche Zee e i met te overschatten ie den Balkan kent verwondert niet wanneer deze dingen in n en dorpen op de hartstochte e wijze besproken worden Daar namen ook die brave zakenlieden nog een jaar geleden met de len V an de United Kingdom Com ial Corporation wel posten had3 afgesloten doch deze nimmer had ltii Uitgevoerd deel Ook de partyen Lf rj in de discussies de argumenten het voor en tegen gelden en 2 n de oppositie vergrysde exS iter het de gelegenheid niet voorJWUJ om de mannen van zyn regee JI op duistere voorspellingen te ptaten De zittingen van het Sor le te Sofia waren een nauwkeunge Jneter om de stemming en de n lank van de gebeurtenissen m Jï a af te lezen Het deed daarby f Jwaardig aan dat een deel van 1 uid Slavische pers bereid gevonJJ Werd de pathetische waarschuwin vsn de partypolitici van Belgrado Wioeeren ofschoon zy heel goed 2 e welke omstandigheden deze wleerd werden De Duitsche J lveeft overigens deze ontboezeiij n als kofflehuispraat betiteld Slerm die by het Ziud Slavische k mgang gevonden heeft De temgtlag U er mi OTevgebleven van deze ne propaganda De eerste tegen slag leed zu met de verhalen over een moreele afmattmg van den Italiaanschen soldaat over een revolutionaire stemming in Noord Italie en zooge naamde controversen tusschen de lei Conclusie Overigens heeft ook de Balkandiplomatie het spoedig einde v an de Britsche offensieven althans m Noord Afrika vooruitgezien Thans geven diplomaten met gezag hetzij grecophiel of greco De Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Donderdag 28 schepen met een gezamenlyken mhond van 146 000 ton in den grond geboord of beschadigd aldus het D N B Zestien daarvan behoorden tot het groote convooi ten Westen van Ierland de andere 12 werden aangevallen m het gel ied van de Zuidoostkust van Engeland tot NoordSchotland Behalve de reeds gemelde schepen van 10 000 4500 4000 3000 en 2000 ton werden getroffen een schip van 1000 ton teh Noordoosten van 4000 ton Oostelyk van Ipawtch dat van zeer geringe hoogte werd aangevallen en treffers midscheeps kieeg waardoor brand ontstond By Harwich werd een m convooi varehd schip van 3000 ton gebombardeerd en aan de scheepswand getroffen et bleef met slagzy liggen terwyl een zw aTe rook opsteeg Twee schepen beide 2000 ton groot die in een convoot ten Oosten van Southend on Sea voeren kregen zware treffers midscheeps by de bnig en op het achterschip Verder zyn twee schepen van SOOO en 4 lj 9 ton zwaar beschadigd 1J Ï UT S ÏÏ Amerika stelt verboden zones in President Roosevelt heeft een verordening onderteekend waarbl op zee z g defensie gebieden en in het luchtruim verboden zones worden 1 56steld waar schepen en vliegtuigen zonder verdunning van den minjster van marine geen toegang he bea Deze maatregel geldt voomamelyk voor de Stille Zuid e en Caraibische Zee waar voorposten van de marme zyn gelegen De zwarte lyn op het kaartje geeft de afbakening aan van de zone der Caraibische Zee aan waar de steunpunten van de marine gelegen zyn n 1 op Porto Rico en op de nieuw verworven eilanden die Engeland aan de Vereenigde Staten heeft verpacht De witte lyn is de neutraliteitszóne welke werd vastgesteld op 4 October 1939 door alle Amerikaansche staten zy sluit geheel Noord en Zuid Amerika m behalve Canada f Cartogra isch bureou t voor de Nederl Dagbladpers phoob toe dat Griekenland een verschrikkelyke catastrofe zal ervaren wanneer het m de huidige Imies blyft stdken Ten slotte wyst men op 3 irkije dat met het Turksch Bulgaarsch nietaanvalspact zijn wensdi heeft uitgesproken om van den oorlog verre te blyven en verder op de bemoeiingen van Zuid Slavie om aanpassing aan de nieuwe machtsvcrhoudmgen m Europa Tot de reeks van berichten die hier zelfs de grootste pessimisten ervan overtuigen konden dat er geen sprake van een Salonikifront zal zyn behoort een kleine maar in h et Zuid Oosten opmerkzaam gelezen meldmg volgens welke emde Januari de burgermeester van Tirana een dronk heeft ingesteld op de aldaar aangekomen Duitsdie vliegers VERLIEZEN VAN MANSCHAPPEN Volgens de Associated Press beeft de Britsche admiraliteit bekend gemaakt dat met den hnlpkroiser Jervis Bajr op 5 November na het gevecht met n Daitsch oorlogsschip 140 officieren en manschappen xijn omgekomen Bovendien zijn vijftien officieren en manscliappen tijdens het gevecht gedood of zwaar gewond en acht Ucht gewond Sinds het uitbreicen van den oorlog zijn 3522 man vlootpersoneel gesneuveld 2693 gewand 6259 Tennist 19 aan verwondingen gestorren en 114 gevangen genomen Het gezamenmite verlies bedraagt ISjStt man BRITSCHE TORPEDOJAGER TQT ZINKEN GEBRACHT De Britsche admiraliteit heeft mede gedeeld dat Dmsdiagnacht de Engelsche torpedobootjager Exmoor door een Duitsche motortorpedoboot tot zinken gebracht is De naaste verwanten der slachtoffers z n m kennis gesteld Zooals bekend heeft het Duitsche weermiachtsbericht van 26 Februari ge meld dat ten Zuidoosten van Engeland een torpedobootjager door een motor toipedoboot in den grond was geboord AMSTERDAM beboet met 15 millioen gulden Hilversum en Zaandam resp 2 5 en 0 5 millioen De commissaris generaal voor de Openbare Veiligheid en Politie S S Brigadeführer Rauter heeft aan de burgemeesters van Amsterdam Hilversum en Zaandam mededeeling gedaan dat op grond van par 1 van de verordening van den Rykscontmissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no 7 41 van 11 Januari 1941 in overeenstemming met den bevelhebber der Duitsche weermacht in Nederland aan de genoemde gemeenten wegens de gebeurtenissen op 25 en 26 Februari 1941 boeten zijn opgelegd van respectievelijk 15 millioen 2 millioen en 500 000 gulden De boeten moeten binnen een week na ontvangst van deze mededeeling op het conto van den Rgkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Praesidialabteilung Oberkasse by de Rotterdamsche Bank Den Haag Kneuterdgk 8 zgn gestort Dexe aanzegging wordt overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering gedaan Zoodoende geldt zij als bij voorraad uitvoerbare acte De betreffende genteenten zijn verplicht het gevorderde bedrag binnen zes weken na ontvangst dezer mededeeling van die inwoners dezer gemeenten die volgens den laatsten aanslag voor een inkomen van meer dan f 10 000 zijn aangeslagen in den vorm van een naar een gelijk percentage berekenden toeslag op de inkomstenbelasting in te vorderen Duitsche onderdanen zyn van dezen omslag uitgezonderd De èoorschriften van de Nederlandsche wet van 22 Mei 1845 op de invordering van s Ryks directe belastingen moeten naar analogie worden toegepast By overschrijding van de termyneri kunnen verdere vergeldingsmaatregelen worden getroffen TURKIJE Eden s bezoek aan Ankara GEHFCnTHEID AAN BONDGENOOTSCHAP BEVESTIGD Het Turksche Telegraafaentschap publiceert het volgende communique De Britsche mmister van Buitenlandsche Zaken Eden en de chef van den Britschen generalen staf generaal DiU die op 26 Februari voor een officieel bezoek te Ankara zyn aangekomen zyn door den president der republiek ontvangen Zy hebben vereer besprekmgen gehad met ministerpresident Saydam den minister van Buitenlandsche Zaken Saradjogloe en den chef van den Turkschen generalen staf maarschalk Tsjakmak Beide regeeringen hebben uiting gegeven aan haar gehechtheid aan het TurkschBritsche bondgenootschap De tegenwoordige mtemationale toestand werd op alle punten bestudeerd terwyl de Balkanvraagstukken die nauw verband houden met de gemeenschappelyke belangen van Turkye en Engeland het voorwerp van byzondere aan dacht waren De beide regeermgen constateerden de volledige overeenstemmmg harer politiek tén aanzien van al deze vraagstukken De vredesconf erentie te Tokio ft AANVAAUn FRANKRUK DE JAPANSCHE VOORSTELLEN r De Jomloerl Sjimboen meldt uit Hanoi dat Frankryic zeer waarschljnl k het Japanscbe bemiddelendie voorstel ten aanzien van de grensgeschillen tusschen Thailand en IndoChina zal aanvaarden D4t bericnt is echter nog niet officieel bevestigd BULGARIJE TREEDT TOE TOT DRIEMOGENDHEDENPACT Naar van welingelichte zvjde wordt vemomm ral hedeivmiddüg om 13 uur 30 te Weenen in kasteel Belvédère hat pact worden onderteekend betreffende de toetreding van Bulgarye tot het dnemogendhedenpact De onderteekening zal geschieden door den rykmmister van Buitenlandsdie Zaken von Ribbe trop den Bul gaarschen ministeri esident Filoö den Itahaanschen minister van Buitenlandsche Zaken graaT Ciano en den Japansche ambassadeur te Berlyn Osjuna Ongeveer een uur later zal in het kasteel Belvédère m aanwezigheid van den Fuhrer ene dejeuner worden aangeboden Om 12 uur 15 is de Bul arsche ministerpresident met zyn gezel schap per vhegtulg in Weenen aangekomen waar hy op het vliegveld is ontvangen door den ryksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop HUIer t Weenen De Fuhrer is vanmiddag te Weenen aangekomen De bevolking bereidde Hitler by zyn rit door de straten der stad een geestdriftige ontvangst aldus het D N B De Fuhrer m wiens gevolg ïich de chei van het opperbevel der weermacht generaal veldmaarschalk Keitel en de ryksleiders dr Dietrich en Borman bevonden werd verwelkomd door den minister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop en den gouwleider en rijksstadhouder van Weenen ryksleider Baldur von Schirach AMERIKA De stakingen AANTAL STAKERS MET 6000 VERMEERDERD De by het CIO aangeslotep vakvereenigmg heeft in de Mc Cormickfabieken der International Harvester Company een stakmg afgekondigd Deze groote fabriek die aanvankelyk landbouwmachines vervaardigd werkte nu aan groote opdrachten voor de wapening By de staking zyn 6000 arbeiders betrokken De leider van het federale wapeningsbureau Knudsen heeft by de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden voorstellen ingediend voor de bylegging van toekomstige stakingen in de wagenmdustrie In de wapenindustrie aldus stelt Knudsen voor mag een staking pas geproclameerd worden wanneer iich 60 procent der arbeiders by geheime stemmfng voor het neerleggen van den arbeid hebben uitgesproken Zoodra een stakingsbesluit is genomen moet een commissie van het wapeningsbureau de geheele aangelegenheid onderzoeken en binnen tien dagen verslag uitbrengen Een stakmg mag pas dertig dagen na de uitbrenging van dit rapport begonnen worden By overtreding daarvan zoudon stakers al hun rechten jegens de bemiddelmgsautoritciten verliezen ENGELAND BRIEVEN AAN CHURCHILL PERSOONLIJK De Londensche correspondent van de New York Post meldt dat Churchill ich tydens de afwezigheid van Eden ook met Buitenlandsche Zaken belast Hy heeft aldus het blad aan verschillende ambassadeurs en gezanten geschreven dat zy Ijun brieven i et best onmiddellyk aan fiem kunnen adresseeren De onderstaatssecretarissen van Buitenlandsche Zaken Butler en Cadogan aldus vervolgt de correspondent kimnen nu uitzoeken waarom zy eigenlyk hun functie bekleeden DUITSCHLAND Engelsche vliegtuigen boven Duitsche Bocht STERKE AFDEELINGEN In den afgeloopen nacht zyn naar het DNB verneemt sterke af deel ingen Britsche vliegtuigen boven de Duitsche Bocht verschenen Zy trachtten m de riviermonden mynen te wer pen Voorts lieten ze een klem aantal beamen boven land vallen Eenige schade is tot dusverre niet gemeld 2oHU ltaa Zon op 8 25t onder 19 21 Maan op 10 04 onder 0 10 Men b verplicht te verdoiiteren van consondergang tot ontopkontt Lanttlmt van voertnltfea èuS h vat na consondcrgai jtlloken worden