Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 1 MAART I94 Diefstal van sigaren ZeSTIKNIAUOe JONGEN DE DADER Een zesUenjanfe Joogiongen die ai eens veroordeeld is tot voorwaardeluke tuchtsehoolstraf heeft op t spoorwegemplacement aan de Waldorpstraat in Den Haag ongeveer veertig kistjes sigaren gestolen Hu ging er mede naar een vriendje een 17 jarigen monteur Samen kwamen e jongens resp zekere J W en zekere J J M overeen de helft der partu voorloopig te verstoppen onder steenen bu een schuilkelder De andere heUt zouden ze trachten te verkoopen De dief kwam tudens zun leuren in aanraking met een berucht type uit de onderwereld den 24 jarigen koopman L R uit de Spinozastrjiat Deze Uet de sigaren brertgen naar een vriendin de 30ja rige mej G S een vrouw van niet bepaald reine zeden uit de Nieuwe Molstraat Geld kree de jongen echter met wel was hu zun sigaren kwut De koopman en diens broer de 28 jarige koop man F M R hebben met de juffiouw de sigaren voor een goed pnjsje verkocht Van de opbrengst maakten ze een paar dagA goede sier Het drietal is aangehouden evenals de beide jongens doch later weer op vrue voeten gesteld Ze worden vervolgd wegens heling Het verborgen deel van de gestolen partu sigaren is door de politie in beslag genomen BERUCHTE INBREKER GEPAKT In den nacht van Zondag op Maandag hoorde iemand van den Luchtbeschermingsdienst glasgennkel nabu het pei eel Nieuwe Haven 358 te s Gravenhage Daar is een levensmiddelen bedruf gevestigd Hu was zoo actief de politie te waarschuwen die verscheen met man en macht politiehonden incluis Het pand werd omsingeld Na een moeizameh tocht over schuttingen en door tuinen vonden de spoorzoekers geleid door de aanwuzingen van de schrandere honden en nadat eenige schoten in de lucht waren gelost onder struiken verborgen een tweetal mannen Ze sleepten een zak met pakjes thee en koffie mede Een anderen zak vol levensmiddelen hadden ze in de nabuheid neergezet Det mannen werden aangehouden M n bleek een goede vangst te hebtien gedaan De e ne is een 26 jarige bekende inbreker die enkele jaren geleden te Delft een brandkast heeft bewerkt a la sardine in Den Haag gearresteerd en daarna if t eenige jaren gevangenisstraf ver oordeeld werd In zijn gezelschap was een 20jarige los werkman nog niet zoo geroutineerd in het inbrekersvak Beiden resp zekere D M J O en P de P zun in het Huis van 6ewaring opges oten AFLEVERING VOGELZAAD Het Ruksbureau voor de voedselvoorziening m oorlogstud vestigt er de aandacht op dat de in de bladen van Vrijdag 21 Februari 1941 verschelen bekendmaking betreffende de aflevering van eenige soorten mengvoeders aldus gelezen dient te worden dat vogelzaad wel afgeleverd mag worden aan personen die niet op een klantenhjst voorkomen Het geplaatst zijn op een klantenlijst IS dus alleen vereischt ten aanzien van de aflevering van ochtendvoer en gemengd graan Het is niet vereischt buaflevering van ochtendvoer en gemengd graan tegen ontvangst van een witten bestelbon WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON DUUR 50 gram roggebrood of 50 gram tad brood of rantsoen gebak of 3S gisit meel of bloehi Bloem BI 5 U Febr t m 23 Mrt Bo 05 Bo M 24 Febr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels entrale verwarming Vierde periode Vyfde periode K 11 12 en 13 K 15 16 en 17 K 25 t m 32 K 35 t m 41 t m 14 Maart t m 31 Maart 14 Maart 31 Maart 14 Maart 3 Maart t t ra t m Br 05 Br 06 24 Febr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart Brood A 12 A 24 Febr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart Eieren DAGORDER VAN GORING De opperbevelhebber van de Duitsclte luchtmacht riiksmaar schalk Gonng heeft ter gelegenheid van den zesden verjaardag van de wederoprichtmg van het luchtwapen tot de soldaten van de luchtmacht een dag volk Van liberale z de heeft men hem j rder gericht waarin hij hun z n Br 05 Br e 24 Febr t m 9 Maart 3 t m 16 Maart Gebak Gort Gortmout of Grutten A 08 24 Febr t m 20 April i pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 07 24 Febr t m 2 April A pond A 13 en 14 24 Febr t m 23 Mrt Elke bon 100 gram Koffie A 02 t m 16 Maart Macaroni of Vermicelh of Spaghetti A 09 24 Febr t a 2 April 1 ons Maizena of Griesmeel of Pud dingpoeder A 10 24 Febr t Bu2 April 1 ons Peulvruchten A IS 24 Febr t BLMMrt 1 pond Per 9 Per E 24 Febr t ra 20 April 24 Febr t m 31 Maart Petroleum A 11 24 Febr t a 2 Mrt k pond 117 MUI strookje t m M April iet aangewezen A K t m U Maart A t2 t m 16 Maart VI S t m 9 Mrt 12 Mrt pbn 1 ons vlee h VLOS tm lbt I2 Mrt I rantMcn A IC t m 30 Maart Br K Per VL Alg DistnbutiebonboekjeBioémbon Boterbon stèren BttlTENLAND JTALIt DE DOOD VAN ALFONSO Verscheidene bezoeken Onmiddelluk na bet overlijden van ta konuig Alfonso hebben Ulrijke Tooraanstaande personen een condofcantie bezoek in het Grand Hotel te Rome Tebracht Een der eerste bezoekers was de Italiaansche Kroonp in Kort daarop verschenen de onder taatssecretans in bet minister presidium als vertegenwoordiger van Musfolini en kafdinaal Maglione Is vertegenwoordiger van den Paus VoGrts la men den hertog van Bergamo ien hertog van Spoleto en den kabinetschef m het ministerie van Buitenlandsi he Zaken De laatrte oagenblikkcn Talnjke Italiaansche en Spaansche persoonlijkheden hebben liaar handteekenmg geplaatst m het bezoekertrcgiiter van het Grand Hotel Pater Lopez heeft het stoffelijk overschot gezee e nd Omtrent de laatste oogenblikken van den ex koning wordt nog vemo ni n dat hu na een rustigen nacht te hebben doorgebracht gisterochtend om half elf etn aanval kreeg De aan bet iitkbtd ontlxidtn professor Frugoni gaf twee adrenaline injecties doch Qt toestand werd desondanks erger waarop men pater Lopez ont bood die den zieke de sacramenten der tervenden toediende De ex koning wiens gthetle familie zich aan het ziekbtd b ond is tot het laatste oogenblik bij bewustzijn gebje en eii acht ontslapen De mtvaart De plechtige uitvaartdienst voor exkonmg AlfoiT o zal gehouden worden Maandagmorgen ab m de l trk van Santa Maria Degli Angeli te Rome In ansluiting daarop zal het stoffelijK overschot van Alfonso XIII voor oop g In de kerk van Montserrnt te Rome worden bngezet Dag van nationale rouw in Spanje Op l £vel van generaal Franeo is als gevolg van het overlijden an ex koning Alfons XIII 1 Maart tol dag van nationalen rouw verklaard Verder worden alle Stoffelijk overschot naar liet Esconaal Het hoofd van den Spaanschen staal generaal Franco heeft het volgende manifest tot het Spaansche volk gencht Heden is te Rome Alfons de dertien de van Bourtwn Habsburg en Lotharingen dic tot H April 1931 en gedurende een lange pejïiode der Spaansche geschiedenis ons volk ge regeerd heeft overleden De Spaansche regeenng neemt deel aan de groote smart over dit verseheiden Tcrwyl zij het volk de ongelukstDding mededeelt vervult zii tevens den smarteiijken plicht beschik kingen te treffen voor de rouwplechtigheden ter eere van den heeri cher die IS gestorven ver van het vaderlan d welks welznn hij zoo hartstochtelijk diende Te zijner tijd zullen de noodige maatregelen worden genoifien voor het overbrengen van het stoffelijk over chot naar den vorstelijken grafkelder van het Esconaal Krachtens du decreet bepaal ik Arükel 1 de eerste Maart is nationale rouw dag Artikel 2 van het oogenblik van onderteekening dezer verordening en op 1 2 en 3 Maart wordt de vlag op alle openbare gebouwen halfstok geheschen Artikel 3 In overleg met de kerkelyke aulorifeiten worden op 3 Maart te Madrid en in de hoofdsteden der provinciën rouweliensten gehouden voor de eeuwige rust van den doode Spaansche bUden over den dood van Alfons De Spaansche bladen publiceeren bladïydenlange artikelen over het leven en den dood van ex koning Alfons De M a d r 1 d schriift in haar hoofdartikel dat de regeeringsperiode van Alfons 30 jaar Spaansche pohtiek omvatte In dezen tijd een menschenleeftyd heeft Spanje op stoffelijk en igees teluk gebied een pnncipieele verandenng ondergaan Alfons had zijn land hertstochtelnk lief en met alle kracht heeft hg zich gewijd aan de bevordenng v an het welzyn van het Spaansche vroeger gaarne ajingevallen om zijn neiging tot autocratische regeeringsmethoden Wat hem verweten werd Is thans hel onvermudeluke lot van den heerscher geworden die herhaaldelyk heeft getracht door het gewicht van zun ambt de zwakheden van het liberahsme te compenseeren De liquidatie van het liberahsme heeft Spanje in den laatsten burgeroorlog zooveel bloed gekost Door het tegenwoordige Spanje dat een zwftre vuurproef heeft doorstaan wordt deze karaktertrek van den koning juist zeer gunstig beoordeeld Ook de A 1 c a z a r wudt haar hoofdMtlkel aan den gestorven vorst en constateert dat weliswaar het karakter van den koning vo de geschiedenis nog niet is vastgesteld dat het beeld van den doode echter voor de Spanjaarden door een aureool is omgeven omdat hu zun land zoo bef had en zijn geheele leven ui dienst van het vaderland Ifdde AFRIKA KONING FAROEK HEBVAT SUN AMBTSBEZIGHEDEN Kaar uit Cairo gemeld wordt heeft KMimg Faroek na een ziekte van cheidene weken iijn ambtsbezighewn hervat De koning ontvmg btenar = SyP i den Egyptischen minister DUITSCHLAND Rede van Rudolf HeM TOT DE BDIOPEBSCBI JEUGD In zun toespraak tot de Europeesche jeugd te GarraischPartenkir chen gaf de plaatsvenrange van den Fuhrer RudoU Mess uitUig aan zyn blijd hap de jeugd van een grcwt aantal landen te kunnen verweikewnen Hy verwees naar de Olympische Spelen van 1936 die het bewus geleverd hebben dat de innerlijke kracht en houding der volkeren ook in vreedJiamen kamp tot uitmg kunnen kune De Duitscher zoo vervolgde Hess verbond aan deze Sj elen de hoop op een versterking der vreedzame betrekkingen tussthen de RUDOLF HESS Foto archtefi volkeren Die hoojS is met in vervulling gegaan Engeland heeft het anders gewild Maar het is onze overtuiging dat Engeland ook hier den rol speelt van iemand die wel het kwade wil maar ten slotte toch het goede Ie voorschijn brengt Vervolgens gat Hess uitmg aan zijn overtuiging dat deze oorlog tot een werkelijke n en langduriijen vrede zal lei den Deze vrede cx zeide hij zal voor peruimep tijd niet alleen het lot d r beide bevriende oor og otr nde volkeren Du tsehUnd en Italië bepalen maar tevens dat van vel naburige en bevriende volkeren Want in dezen oorlog gaat het met slecnts om de toekomst van de asmogendheden en om de door hen vertegenwoordigde ideeele waarden maar ook en vooral om de toekomst van Europa en ziin be havmg Voor deze groote besliss n5 zim de krachten der b ide leidende volkeren oo roaximim spanning gebracht Een groot deel der andere Europeesche volkeren ziet h v asT het om gaat en staat behulpzaam aan onzen kant Die beslissing ziet Duitschland rust g en gelaten tegemoet Dat l ewi st ook het feit dat d ze winterspelen gehouden worden Oude afgedane denkbeelden en st lsols en hun aanhangers hebl en den stnjd pntketend l gen de Volkeren die iets nieuws en beters op de plaats van het oude gezet hebben Voor liet nieuwe en betere echter heeft de jeugd altijd een fiin gevoel Wij weten zoo besloot Hess zim toespraak dat deze nieuwe denkbeelden zelfs m de jeufd der landen die thans in oorlog tegen ons staan wortel geschoten hebben Denkbeelden die door de jeugd geschraagd worden hebben dr o crvvinnin voor zich Ik verwelkom in u de jeugd van de w ereld ROTIWFLTPmOHFn VOOK ADMIRAAX DE I A PFRIfrT De nagedachtenis van den bii het opstijgen v n het vliepveld Le Bourpel doodelirk verongelukten admiraal Amauld de la Per ere is gisterochtend eeeerd met een militaire rouwplechtieheid m de Madeleine kerk te Pariis Het stoffelijk overschot werd gisteravond naar Berlijn overgebracht dank betuigt voor hetgeen zi m het afgeloopen jaar tot stand hebben gebracht Voorts herdenkt hij de gevallen kameraden wier offer voor ons een aansporing is en ons de verpltiitmg oplegt te vechten voor de uiteindelijke overwinning NIEUWE JAPANSCHK AMBASSADEUR BIJ HITLER Op den Berghof heeft de Fiihrer gistermiddag den nieuwen Japanéehen ambassadeur Osjima die zun geloofsbrieven kwam overhandieen ontvangen De minister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbcntrop was daarbg aanwezig De Fuhrer verwelkomde Osjima hartehjk en gaf uiting aan zun voldoening over het feit dat de ambassadeur was terupgekeerdl op d plaats wair hq met zooveel succes gewerkt heeft BERLUN OVEH REVISIONISME Revisionnistische eischen en revision nistiache actie zun zoo verklaarde men ui Bcrlunsdic politieke kringen ten aanzien van bepaalde ZO Eurofpcesche problemen aangelegenheden die m groot Europecsch verbaijd gezien en gemeten naar de groote pi blemen die tegenwoordig een rol sl len vraagstukken van de tweede of de run Zu spelen natuurlijk een rol voagde men er aan toe en zullen z ker te zijner tud in het gezamenlijke om plex der Europees he orde iing vr standig en biuvend geregeld w den + KOU GRIEP PMN Door hun koa koorts en pQnuitdrijvende werkias belpen bierblj allDd veilig en vIbk een poeder of eacbei van Mijataardt te Zcial Mi nhardt s Poeders lier stuk cl Uoos 45 et Cachets genaamd Ml nliardl a Doos lOenVlcl Ingez Mcd 60S3 8 HTTLER VERLEENT ONDERSCHEIDINGEN De Fuhrer en opperste bevelhebber der weermacht heeft aan kapitein ter zèe Meisel Kapitan leutnant Mohle kapitan leutnant Lehroann Willenbrock öi aan den luitenant ter zee eerste klasse Tonises het ridderkruis van het uzeren knus verleend AMERIKA DE HULP AAN ENGELAND Een rede van senator Wheeler De leider der democratpn e i tegenstander van de wet tot hi lpverleei nng aan Engeland senator Wheeler heeft gisteren een rede gehouden welke vier uur duurde Evenals m zyn vroegere verlüarmgen betoogde Wheeler ook thans dat de wet die Ver Staten berooft van hun wapeös Roosevelt machtigt om de Ver Staten in den oorlog te stort en deri president tot dictator maakt Naar dé meening van Wheeler spreken de tegenstanders van de wet voor de overweaende meerdeheid van het Amerilaaansche volk Wanneer deze wet wordt aangenomen wordt het Amtrikaansthe congres tot een tragisch paskwil verlaagd Wheeler teweerde voorts dat de brieven welke hij uit het publiek ontvangen had overwegend tpgen de et tot hulpverleerjng aqn Engeland gek erd waren Met betrekking tot Wil Ik ie verklaarde Wheeler dat WiUkie het Trojaanschc paard vin de republikeinsche partu is f De Amerikaansche wapenDitvoer Het ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft een hjst gepubliceerd van de licenties van den wcrke ijken uitvoer van oorlogsmatferiaal m Januari Er zyn lutvoerhcentjes verstrekt voor m totaal 164 miUioefi dollar waarvan 118 miUioen voor Ejigeand De wer kemke uitvoer van oorlogsmateriaal in Januan bedroeg volg rs de wakrde slechts 32 6 millfoen dollar waarvan 18 5 millioen Voor Engeland AZIË Matsoeoka hij den keizer OM VERSLAG UIT TE BRENGEN Matsoeoka de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken is door den keuer m buzondere audiëntie ontvangen om verslag uit te brengen over de ontwikkeling van den internationalen toestand en over aetueele vraag stukken van de Japansche buitenland sche politiek MUNENVELDEN VOOR SINGAPORE UIlt EBRLID Domei meldt uit Singapore dat vol gens een officieele bekendmaking de mijnenvelden aan den Oostehjken mt gang van de haven zijn uitgebreid zoodat alle waterwegen van de haven versperd en slechts voor kleine vaartuigen bevaarbaar zun BALKAN DONAUCOMMISSIE BEËINDIGT BESPREKINGEN Naar in politieke kringen te Berlijn verluidt zun de sedert geruimen tijd aan den gang ziende besprekingen der Donaucommiss e thans geëindigd f adere bijzonderheden omtient het resul taat zijn nog niet bekend AANKLACHT TEGEN VROEGEREN FOLITIEPREFECT VAN BOE KAREST De politieprefect generaal Radu heeft tegen den vroegeren legionnairen politieprefect van Boekarest kolonel Zavoianu een aanklacht in gediend wegens verduistering van ambtsgelden daar h j uit het hem ter beschikking staai de geheime fonds 2 3 milUoen lei njet kon verantwoorden Kolonel Zajoianu bevindt zich wegens de gebeurfenissen van Januari in hechtenis FRANKRIJK DE HANDELSBETREKKINGEN MET DL ITSCULAND De nieuw benoemde gevolmachtigde voor de Duitsch Fransche economiscne betrekkingen Bamaud is van Vichy naar Parus vertrokken Over de draagwijdte van zun volmachten verklaarde hu dat zun opdracht luidt het contact met de bezettende overheid tot stand te brengen Hu zal alle kwestie van handel industrie en landbouw m zijn hand vereenigen Korte berichten I Generaal F ranco heeft gisteren den staatsraacK owier leiding van ge neraal Jordana ontvangen De Fransche staatssecretaris voorde Jeugd en de Opvoeding Carcopifta en de staati lecretans voor de Nationale Produc ie Pucheu zun gisterente Vichy aalieekomeo waar a faunfuncties bebbdii anvaard Het fransche transport hip Rose Schiaffine dat zich opyreg vanAlgiers naar Frankrijk bevond isdoor Bntsche zeestrijdkracliten aangehouden en naar Gibraltar gebrachtNabu deze havn wsrd het disor eenstorm op een nf geworpen en ver ging BiNNENUND De inkomstenbelasting 19401941 HET UITVOEBINGSBESLOrr TERZAKE ONTHEFFING Geluk wu gisteren reeds meldden is in de Nederl Staatscourant opgenomen de vufde uitvoeringsbeschikking loonbelasting 1940 In aansluitmg daarop kan nog worden gemeld Uiteraard zal het niet mogeluk zun dat de inspecteurs in korten tud op het zeer groote aantal verzoeken om ontheffing beschikken Teneinde te voorkomen dat de aangcslagenen daardoor in moeilukheden komen heeft de secretaris generaal van het depirtement van Financien den ontvangers medegedeeld dat de aangcslagenen die een verzoek om ontheffing hebben ingediend moeten geacht worden voor een derde van hun aanslag in de belastingen naar het inkomen uitstel van betaling te hebben cfntvangen totdat op hun verzoek is geslist Personen wier aanslag voor lètn belangnjh gedeelte betrekking heeft op andere inkomsten dan die uit een dienstbetrekking wordt echter in hun eigen belang aangeraden meer dan twee derde gedeelte van hun aanslag te voldoen aangezien de aan hen te verleenen ontheffing zooals uit het vorenstaande volgt minder d n een derde zal bedragen Ten overVloede wordt hierbu opgemerkt dat mdien te veel is betaald natuurbjk aanspraak op teruggaaf bestaat De aangeslagenen die een verzoek om ontheffing hebben ingeleverd behoeven den ontvanger niet om uitstel voor een derde gedeelte te verzoeken De ontvangers verkrngcn een opgaaf van deze aanges agenen van den inspecteur Nog door een anderen maatregel is den personen die aan de loonbelasting zun onderworpen en nog een aanslag in de inkomstenbelasting over het belastingjaar 1940 41 geheel of gedeeitelilk moeten betaler een tegemoetkoming verleend De secretaris generaal van het departement van Firancien heeft den ontvangers medegedeeld dat aan de aangeslagenen die op de vermelde w uze een verzoek om ontheffing hebben gedaan ten minste acht termijnen voor de betaling van den aanslag worden toegekend Zoodo rde vervalt om een vooi bee d te noemen van een aanslag welke in November 1940 is gedagteekend de laatste termijn n et i p 30 April 1941 doch ecrs op 31 Juli 1941 Totdat op het verzoek om ortheffing is beslist vprvalt dus i del e naand een ach ste gedeelte van twee derde van den aanslag NON FERRO METALEN De secretaris generaal van hef de par tcment van Handel NyverheiJ en Scheepvaart maakt bekend dat in de Nederlandsche Staatscenirant van 28 Februari 1941 is gepubliceerd de prij zentieschikking non ferro metalen po 1 Voor 6IÉ voornaamste oude en nieuwe soorten aluminium lood koper koper legeenngen nikkel zink en tin vermeldt deze beschikking de prijzen waartegen deze metaalsoorten door groothandelaren aan verbruikers ten hexigste mogen worden te koop aangeboden of verkocht ARTIKEL Kaas Rust emeel gnes ebloem of Gruttemeel Scheerzeep Slaolie Suiker Thee Vleesch Vleeschwaröi Ze p Verklaring A BI Bo Voor gedetailleerde geg vens wordt verwezen naar het in de vakbladen opgenomen bericht REINIGING NAimON PAItSK Volfm taededeeiiOf van dei tans generaal van het dep van Handel Nuveiheid en St jj 3 m de Ned Staatscourant vu g treedt met inganc van 1 Mairt voor het geheele Nede land e j een onderneming in Werking lotw I reinigen van gebruikte natror ptrï zakken De firmanaaiti luklt Re r jirgj druf voor natron papierzak i qJ drecht s Gravendeel hed Onder gebruikte natron p ikkazun te verstaan zakken die p p met mmstens 40 pet natron sul 2celulosegehflte zun vervaarjigj een oppervlakte van ten muN iZ c M hebben Hieronder vallen jiie papier vervaardigde zakker a J mentzakken kalkzakken veevoajzakken meelzakken smk r akk kunstmestzakken en andere die v soortgel uke doeteraden iranj r iTbruikt Ongeremigde gebiruikte i j run pierzakken die ntet eder overeen komsitg hun bestemming gi At w den mogen van voortbrer gpi an aan het erkende reKMging i hinj g aan erkende handelden in ouj pap f afgeleverd worden Erkende handelaren m ou jp mogen ongeremigde patron j jd ern ken alleen afleveren aan he kenJ reinigingsbednjf Erkende tussohen en grotuhardeji ren in oud papier zyn vérp t tili natron papierzakken in goe undK klopten en drogen toestar i aip i biedtn AANBESTEDINGE N Te Haarlem is aanbesteed li t oaéa houd van de werken van he i Nooi zeekanaal ged 1941 m twee reisli en in massa Perceel 1 hexigste mschriji B U van Noordenen te Giessendan niDTIIO Laagste J van ter Vlies te SI drecht ƒ 91 980 Perceel 2 hoogste mschnj r Je Groot te Purmerend ƒ 36 64u Laagste J vin der Vlit te Sin drecht 319 0 In massa was de eemge m i hrijva 1 van der Vlies te Sliedrecnl voot ri23 900 B en W van Groningen hel b n van daag bu den Raad een voora Ticht ingediend betreffende Tiet verd r dem pen van het Boterdiep en he ui oirai van daarmede samenhangende orkeii De kosten van de reeds v ltooii l wisrken waren f 180 000 Voorgesteld wordt nu o a het aanbrengen ar ief dammen bestratingen en rioieer rgen De kosten van deze werken raamt mes or ƒ 673 000 De uitvoermg zal rvmalen twee jaar duren Gisteren is te Breda aanbesK ed dt i bouw van een ketelhuis bij deo nieuwen gashouder en het maken vjn rioleering en terreinophoog n ten Noorden van den Crogtdijk Hrogste mschruver was A van Beek Tilbur met ƒ 18 340 Laagste C van Meel Lage Zwaluwe met ƒ 13 650 Huisvrouwen attentie Morgen Zondag w het de laatste geldigbeidtdag van HOEVEELHEny p boter of margarine of 200 gr t jOp bon 06 geen vet Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr andtf brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eendene 1 rantsoen 125 gram Voor de keuken Voor verlichting 2 liter 50 gr scheerze of tutte of pot 1 kilogr SO gram 1 rantsoen = Brood bon = r Kolenbon = Penode = VtecsebiUn Bon 02 Boterkaart Bon 03 Broodkaart Bon 05 Eierboo Bon 02 Vleeschkaait