Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

E£DE BLAD ZATERDAG 1 MAART 1941 i van Schai Heerenmodas Hoogitr 3 Ingez Med U 060 42 gej n Dan keert de zan r naar Boed ipest terug verlan nd naar haar die hij niet kan vergeten ea dan vindt hU haar als de vfouw vun zijn besten vriöid De ontmoeting stelt het pro wgiu cic bteem n Moeilijke innerlijke atrijdl manier wordt uitgewerkt zoodat de lijk wordt men nog verrast hoewd men toch h t geheele onderzoek tot in de bijzonderheden meemaakt Een rol prent met een aUt geheel originieel g geven dat echter wel op een origineele Burgerlijke stand Geboren Jan zn van A J Lenselink en H A J te Boveldt Krugerlaan 161 Johannes Jaoobiui Hendrik zn van C Vooijs an M v Kemupen Bockenbergstraat 35 Wilhelmina dr v H J Buursma en M H Weekhout Sr van Bloisstraat 101 Catharina Adriana dr van J Karelse en G Rietveld Raam 125 Johannes Marinus zn van J E Groenendaal en J Launer St Josephstraat 31 Wilhelmina dr van J Feijtel en M A I Priem Boelekade 101 Ondertrou fd A van Dongenen S de Jong J Willemsen en A Rietveld P C flosloper en A Dortland Overleden Dirkje Schouten wed G N Kruisheer 82 jr Gerarda Nicoline Ningetje Kruisheer 51 jr Johanna Cornalia van Tellingen wed A van Maai eri 63 jr Henriette Kathanna Willemsfen 45 jr Cornelia Mai ia van Maaijen 36 jr Johani Bouwman wöld M Vermeij W jr Christiaan Binee 57 ir Heiïdriki OORLOGSSCHADE Inlichtingen over een verzekering bIJ de Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij worden gaarne verstrekt door de füMl Afd Makelaardij Tel 3444 2 lijnen 8UP8 i£BW8 propoganda avond N S D A P nfBANFBBBEB 8CHBAMM SptDCITSCHLAND S STKUD l Mcn hield liet Stuetzpunkt Gou Tde National Sozialistische Deut ifbeiler PaTtel in De Beuniklok ganda avond De zaal was geld met ruim 300 personen voorzitter d heer K Schwarze fagswoord sprak HU verweloa den Abteilungsfcommandant 0 VolJtmann en den Ortskomman B llauptmann Strümpfe woord waf daarna aan den S A Jlhanführer en ReichtagsabgeQ Schranun Het eerste deel van fSSe groote geschied Ea ebeurteniasen begon preker Sdvoor Duitschlaml als voor de werekL Deze voltrekken zich in J2 ea snel tempo dat iemand nau tlJd heeft er zich rekenschap Jj7geven Nieuwe waarden treden Zm plaat van oude en de uiterlijke fLaai passen zich hierbA aan In het zTymi Europa heeft zich een werkeE icvolutie voltrokken want een AriUke revolutie kenmerkt zich eppende daden Inplaats van Jl beralisme marxisme en kapita ff is het nationaal socialisme van S Hitler gnomen inplaats van de laöeratie het beginsel van den zich J ijjo verantwoordelijkheid bewusulaider inplaats van den klassen u de idee van de eenheid van het 2fc De gemeenschap gaat boven het l g van den enkeling Het nationaalgltlUune is hierbü niet alleen de verlUuwer van Duitschland maar ook m gehret Europa Sptelccr ging daarop de geschiedenis na he Duitsehe volk na en wees op rele tragische gebeurtenissen gKin De keizerstad leverde wel enlA groote gestalten maar de strüd ir was heeft gevoerd tot den 30jf en oorlog waarvan de ontwrichtaje invloed tot in dezen tijd merkhir is gebleven Bij den vrede van l dfalen in 1648 was 80 pet van het Mt e volk vernietigd en de overgeUewn 20 pcit was verarmd en verdeeld fiaikrijk was tot aan den Rijn doorgetoigen en het rijk vielpractiseh uitm in een groot aantal kleine staatjes bbitussch en had Engeland tijd en geItgnbeid ofn zich in het bezit van drieliHit van de wereld te stellen De taak van Adolf Hitler bij de BlAtsovememing in 1933 was ovwstögend moeilijker dan zün strüd mie macht daarvoor Er was ook veel KgKiwerking maar steeds fanatieker MTtt de wil tot strijd en het geloof in AA lf Hitler van de nationaal socialista Venfolgens besprak spreker het releerinfïsbeleid voor de machtsovemeSngdoor Hitler Hebben wij dan niet CteSteü ik gehandeld riep hij uit door mm millioen werklooze aan werk en bmd te helpen Hét Duitsehe volk stond aan den rand nu een diepen afgrond maar de hand U den Führer heeft het voor den tegang behoed Het is een harde ilrgd geworden en het heeft zijn volgetogen hard gemaakt Zij ziJn bereid ante werken te strijden en te sterven ipdit het Duitsehe volk niet te gronde al gaan Wie niet bereid is offers te hwgen verdient niet zijn plaats op de WTnd Sm vcrdeeliiig van dé aarde komt H dke duiïend jaren aan de orde Wtschland is daarbü altijd t kort getaBen Adolf Hitler zal er voor zorgen lilt er uit dezen oorlog geen tweede MtnUand van 1648 te voorschijn tornt fcn groote opvoedingsarbeid tot werktak nationaal socialist is noodig Il eersche elementen moet desnoods l Bl hun wil tot hun eigen bestwil fttlieter inzicht worden gebracht De oorlog was in 1918 niet uit maar krindsdien voortgestreden en zal nu de eerstvolgende maanden beslist Mdra W8 danken Adslf Hitler zoo besloot dat hij het Duitsehe volk één Jttft gemaakt én dat wU nu met ge MW hoofd in bijna geheel Europa tot AMka toe ktmnen zingen DeutschW Deutsehlandv über alles Met het zingen van het DeutschlandWen het Horst Wessellted werd deze wd besloten Raminator bouwkundig opzichter fc heer H de Meer hoofdopzichter j Wneentewerken alhier is door de cilappü tot bevordering der J kunst Bond van Nederlandsche öutecten uitgenoodigd als exami op te treden bij de te houden Hens voor bouwkundig opzichter Uit vroeger tüde DR oinmcn cotnuNi MRLODB VS JAAR 08LBDBN Te oordeelen naar hel vervoer van boomen planten en heesters langs den rhijnspoorweg schijnt de aflevering uit Boskoop weder in vollen gang en zoo men zegt mogen de kweekers by een levcndigen handel en hooge prijzen vjn vele artikelen zich verheugen M JAAR GELEDEN B rit data We oeiande bahoefte om onxa j ihant uH t l t n Maar laai ont nwt voorbarig lijn Jwl grillig klimaat kan oni gamakkelljk partan ipalan Vooral das avonds is hat nog bahoorlijli ril Kom daarom bij ont aan lichla loapala voorjaart dami ullzoakan Da prijt zal zahargean balatsai zijn In de vergadering van den gemeeiw teraad werd door den voorzitter medegedeeld dat overleden was de keurmeester van vleescb en visc N Simans na eene getrouwe plichtsvervulling van dertig jaren Tot lid der commissie vaa toezicht op het middelbaar onderwü werd benoemd de heer H Paul SS JAAR GELEDEN A L J V OEER s KLEEOINGBEDRUVEN LlaBBiHlirtiMiwig fiuda De firma P de Gruijter en Zn uit s Uertogaribosch die in tal van plaatsen hier te lande grutterszaken heeft gesticht is voornemens in den loop van dit jaar ook hier ter stade een filiaal op te richten Deze firma heeft daartoe aangekocht twee panden aan de Markt no 74 van mej de wed van Luik van Schalk die daarin sedert ongeveer een halve eeuw een garen en bandzaak uitoefende en no 75 van den heer C van Vliet bewoon4 door den heer B v i Tonjferloo sdioenenwinkelier Beide huizen zullen tegen Mei a s ontruimd en daarna afgebroken worden Op de open komende ruimte zal dan terstond met den bouw van een modem winkelhuis een aanvang worden gemaakt Schooltijden Maandag U6 5 Weer normaal Se oc endschooltijden aah de openbare en Tiijzondere lagere scholen die in verband met de verduisteringsmaatregelen gedurende de wintermaanden later gesteld waren word met ingang van a s Maandag weer gewijzigd en ziJ worden nu weer gewoon yan 9 tot 12 uur tegen thans van 9 30 tot 12 10 uur De middagtijd is steeds onveranderd van 2 tot 4 uur gebleven Het eenige verschil met vroeger is nu nog dat in verband met ie bezuiniging op kolen des Woensdags den geheeien cCag en des Zaterdags geen les wordt gegeven Het is te verwacliten dat over eenige maanden als nist meer gestookt woixlt ook dit norAaal zal worden waarbij er des Woensdags en des Zaterdags weer halve dagen school zal zijn TOT DE BEDIENING DES WOORDS TOEGELATEN De classis Gouda der Geref Kerken heeft peremptoir geëxamiqeerd en tot de bediening van het Woord en de Sacrantenten toegelaten den heer C van Breugel hulpprediker te Papendrecht beroepen predikant te Lekkerkerk T ChocoiadC ef Su ikuwtckth Kwaliteit K munt uit door Smakelijkheid BONERA GOUDA Bii iederen gotden winkelier oerhr gbaar in Vleit U 590 74 w AT AAR ANNEER m SehoBwbiirg BtoMau Het model CamUia Hom en Alexander Svèd Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur TbaUa Theater Parkstraat IS met Olga Tschechowa Hilde Hildebrand en Ivan Petrovich Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop De dubbelganger met Camilia Hom en Theo L gen Op het tooneel De 6 Brox Aanvang 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanslf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Nuri de olifant 1 Haart 7 uur Knnntmlii Uitvoering gymnastieken athletiekvereeniging 4lxcelsior I Maart 7 aar Schaakbort Sdisakwedstrijd en 7 30 ur bridge wedstrüd Goudsche H B S vereeniglng S Maai 7J0 8 3S oor BUawe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdieitst Nederlandsche Unie 5 Haart 7 30 uur Ned Geraf Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Haart 8 aar Daniël Cursus E H B O Haart en 5 anr Geref Gemeente Spreekbeurt d A de BloU biddag Haart 7 3 nar Reunie Liederavondvoor Volksuniversiteit van zangeresHans Gruys Het lied in vogelvluchtvan Schubert tot Hindemith met begeleiding door Tanja Tausson Haart 7 30 uar VrQe Evangelisehe Gemeente Bijbellezing en bidstond 6 Afiurt 7 3a nar Leger de Heïli Heil igingssamenkomsL II Haart 7 30 nor Concordia Gevarieerde avond Nederlandsche Reisvereeniging voordracht Julia de Gruyter fllmvertooning spreker J Panman J Z Maart 7 30 nar Ter Goaw Lezing prof R Casimir voor Vereeniging voor Paedagogiek onderwerp Waarom gehoorzamen onze kinderen niet 14 IMaart 11 uur Veemarkt Premiekeuringen van stieren district Gouda 22 Haart 7 30 aar Knnstmin Uitvoering mondaccordeonver Crescendo met medewerking van zang en showensemble De lustige zangers Haart 6 uur Concordia Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen Haart 2 30 dar Kanstmin Vufde Nutsbijcenkoipst concert Rotterdamsch Philhjrmonisch Orkest on der ieidingl vah Eduard Flipse solist Marinus Flipsf ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zijn van Zaturdflgmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur e consulteeren de doktoren H Reedijk Crabethstraat 45 telefoon 3132 en J H F Remme Fluweelensingel 59 telefoon 3003 APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachtb alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 DE BIOSCOPEN ir Schouwburg Bioscoop HET HODEL Als een sterk aangrijpend filmwcrk wordt t hoofdnummer van de Schouwburg Bioscoop aangekondigd maar het valt gelukkig mede men heeft geen zakdoek noodig want de rolprent behandelt het onderwerp niet al te zwaar en laat ook ruimte voor luchtige en zonnige momenten als is er veel sentiment in het nietN adeHJk oorspronkelijk gegeven Het is de geschiedenis van een schilder dfe in het joiïge meisje niet alleen het gewenschte model voor zijn werk vindt maar voor haar ook een groote liefde opvat die wederkeerig is Een verkeerd uitgelegde situatie brengt een verwijdering ieder gaat zijn weg Met evenveel zwier als de kunstenaar zijn palet hanteert zingt hij met mooie stem ziJn lied en als de gef ierde zanger viert hij zijn triomfen ver van de Donau waar het meisje inmiddels leeft in de stemmige beslotenheid van een eigen wordt gevoerd waarin het besef zegeviert dat er plichten zijn die niet toelaten het huiselijk geluk te verstoren Opnieuw reist de man weg begrijpend dat zijn plaats niet naast de hare is en bij haar overheerscht de moederlijke liefde die haar zegt dat zü Sü haar gezin hoort Met het herstel ifiua haar kind breekt de zon van het geluk door en warm overatraali zü een blijde familie Camila Hom speelt het expressionistische model en de liefdevolle moeder en Alexander Swèl is de zanger wiens machtig geluid herhaaldelijk H klinkt Een kleine maar ook nu kftappe rol valt er te genieten van Tibor von Halmay levendig en beweegelijk als steeds In het voorprogramma gaat het journaal zingt Marcel Wittrisch uit de opera Martha en tenslotte biedt oen variétéfilm elck wat wil Thalia Hieater PARKSTRAAT li Parkstraat 13 is het adres waar zich in de gelijknamige film die deze week in ThaUa draait de geheele handeling afspeelt De bewoonster van liet pand geeft een feest dat schijnbaar normaal verloopt maar waarop velerlei kleine oorzaken een sfeer scheppeh van iets dreigend dat in de lucht hangt Terwijl men de gasten zich ziet vermaken groeit meer en meer de spanning Plotseli g komt de uitbarsting bijna tegelijkertijd worden twee misdaden ontdekt een moord en eep jdweelemroof Er blijken meerdere verdachten een misdadiger die zich onder e gasten gemengd heeft de gastvrouw zelf jonge charmante weduwe wier echtgenooten achtereenvolgens beiden onder verdachte omstandigheden gestorven zijn een harer aanbidders die alle reden had om jaloersch op t slachtoffer te zijn een vriendin van den ermoorde die kort te voren benierkt heeft dat deze de gastvrouw had willen dwingen hem als echtgenoot te aanvaarden een bediende die een graaf blijkt te zijn en geen vriend vjin den verslagene tegen wien hU evert voor de misdaad gepleegd werd de uitdrukkingen spion en verrader bezigde enz kortMn een heel gecojnpjiccerd geval dat den op het feest aanwezigen politieautoriteit en diens te ijulp geroepen medejverkers heel wat hoofdbrekens kost Tijdens het onderzoek komen verscheidene eigenaardige feiten aan t licht en doen zich frappante dingen voor waardoor telkens weer een ander licht op de zaak geworpen wordt zoodat men herhaaldelijk geneigd is een ander voor don dader te houden dan dengene dien men aanvankelijk verdacht Tot het laatst toe blijft men in het onzekere en uifeinde Aandacht steeds gespannen blijft De er in voorkomende personen worden uitstekend getypeerd Het vmeect op den voorgrond treden Olga Tschechowa Hilde Hildebrand Ivan Petrovich Thcudor Loos en Eh nst Dumche Reunie Bioscoop DE DUBBELGANGER Reeds een groot aantal detectivefilms heeft men in den loop der jaren kuniiea aanscbouwen en in wel zeer versdhillende gedaanten werd hierin de detsctiv ten tooneele gevoerd In J e dubbelganger is Theo langen d speurhond van wiens optreden won deren van moed en slimheid worden verwacht Maar daar lijkt het niet veel op ilperbus die zich de grootste de teptave van Londen noant kan zich aUeen maar beroemen op bet bezit van een flinken dosis eigendunk benevens twee vervaarlijk uitziende pistolen Deze laatste haalt hij te pas en te onpas voor den dag om zijn moed die wel héél gering is aan te toonen zijn grootste handigheid is hoofdzakelijk gelegen in het vermommen Het is komisch te zien hoe hij allerlei soorten van baarden snorren wenkbrauwen enz op en om zün gezicht bevestigt om daardoor een geheel nieuwe vereehijning op te leveren Het spreekt vanzelf dat nu Theo Lingen een zoo belangrijke rol speelt dit een film is die overwegend aan den vroolijken kant is Het verhaal is jor deze film bewerkt naar een roman van Edgar Wallace en vormt eer Saneenschakeling van de meest dwaze en onverwachte gebeurtenissen perso ns verwisselingen en dergelijke Z ker niet honderd procent origineel liiaar het wordt zoo vlot en in een zoo Igoed volgehouden tempo uitgebeeld dat er zich geen oogenblik bij verveelt Camilla Hom en Georg Alexander spelen op voortreffelijke wijze de hoofdroljin de eerste als het doortastende en iiïharmante nichtje de laatste al de man die voor zijn eigen dubbelganger wordt gehouden wat hem heel wat narigheden bezorgt o 692 40 Een aangename afwisseling in het programma vormt het optreden van het accordeonensemble De 6 Brox Het verrassende is dat deze muzikale familie vader moeder zoons en dochters uit zeven personen blijkt te bestaanv waar het jongste lid juist nu den vereischten leeftijd had bereikt om ook te mogen optreden Zü brachten op uitmuntende wyze een programma dat deels uitj eigen composities van Peter Brox deels uit araiigementen van bekende humiüers bestond Hun 0 tre den in een fleurige kleederdracht en met een aardig decor maakt een zeer g eden indruk wat uit het enthousiaste applaus genoegzaam bleek U herinnert zich zeker nog welhet korte bezoek dat i ik u gebrachthebt U was aan het pakken u wildeeen reis naar het buitenland maken niet waar Er ontbraken echter nogenkele papieren pas deviezen goedkeuring en zoo Plotseling veranderde u uw besluit U zag van allesaf en besloot h ls over kop op reis tegaan zulke overhaaste reizen noemtmen over het algemeen vlucht nietwaar Ingeborg Degener wilde opspringen maar een handbeweging van den commissaris hield haar in bedwang U had er geen rekening mede gehouden ging hij voort dat ik u onder toezicht had gesteld De naastepolitiepost was vlak bij uw huis Ikhad vooruit gezien dat u een domheid wilde begaan en u hebt mij nietteleurgesteld U hebt deze domheidderdaad gedaan TJ probeerde te vliichten en u werd gearresteerd Ditmaal Set Ingeborg zich niet meer verhinderen te spreken Xt bent gek krijschte zij en Hilmar Vischer luisterde verwonderd l aar de stem die lüj niet anders danzacht en vriendelijk kende Gek bent u riep Ingeborg Degener op welke gronden FEUILLETON tNadruk verboden HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN fti zaten zij met hun vieren in de ler Links van den commissaris MHertha Larsen tegenover hem Hil Vischer en rechts Ingeborg De er die tot nu toe geen woord had oken Hagemann keerde zich tot laai U weet waarom u hier bent juf Dcgener 8et krampachtig lachje op het smal tlStticht werd scherper Ik heb geen idee antwoordde zij weet alleen dat ik zonder vorm 5 oces op het station weitl ge ttWeerd S zichtte zich een weinig op j De protesteer tegen deze behan WS hebt geen recht mij vast te te a heb Een oogrnbük onderbrak de 9in issaris haar Het gezicht van Hagemann veranderde het werd hard en koud Ingeborg Degener zei hl metstaalharde stem u hebt Werner Vischer vermoordl Het was zeer stil In het vertrek zóó stil dat de hartslag der vier menschen bijna te hooren was Hihnar Vischer hief het hoofd en zocht den blik van Hertha Larsen die echter zijn eogen ontweek Op haar gezicht stond grenzenlooze verwondering te lezen V antwoordt niet vervolgde de commissaris goed dan zal ik het i1 u vertellen U waart slimmer dan uw moeder Ingeborg Degener U wfist dat uw moeder Vischer chanteerde maar het wa u tevens duidelijk dat iettaan dit bedrijf eenmaal een einde in lmoest komen Eens zou de dag komen dat Werner Vischer weigerde nog langer te betalen of een poging zou doen om aan de chantage te ontkomen Toen kreeg u een idee Zou het niet eenvoudiger zijn om snel aan het geld te kom i als u Hilmar Vischer trouwde Hihnar Vischer was de zoM van een rijk ipan en Werner zou zijn zoon bij diens huwelijk niet weigeren een groot bedrag ter bc Ischudung te stellen In geval van nood zou uw moeder daar wel voor zorgen HUmar Vischer keek den commissaris ongeloovig aan Maar van deze dingen heb Ik niets geweten bekende hij in de hoogste verontwaardiging De conunissarls knikte Natuuriyk niet anders zoudt u zich ook niet door het raffinement van dit meisje hebben laten vangen Luistert u verder eens op een dagwas Ingeborg getuige van een scènetusschen uw vader en u Deze strüdvond plaats in den tuin De commissaris lachte een beetje Men kon in den tuin van de Degeners alles hooren wat er in uw tuin werd gesproken ik heb mij daarvan overtuigd Een oogenblik moest de commissaris aan de verwondering van zijn vriend Hellwig denken die zich niet kon verklaren waarom hü Hedwig Ahlemann in den tuin had laten loopen en zinnen laten spreken Als Öellwig vermoed hr dat dit hem het laatste bewüs had jleverd Ja g g hU voort cq deze manier hoorde Ingeborg van de tcs tpiT i v i H rins Zij besloot te handelen en aaar z even weinig scrupu les had als haar moester handelde zij vlug Op een gcëisend oogenblik en dat was op dien Dinsdag drong zü heime lijlr in uw tuüi en stak Weifner Vischer van achteren neer Een kreunen weerklonk Ingeborg Degener was in elkaar gekrompav Elke kleur was ait haar gezicht geweken en de stralende oogen wier glans zoo fascineerend was waren dof Haar lippen beefden Hagemann keek haar nadrukkeUjk aan en op zijn blik hief zü de oogen op Ja zei zü zacht ik heb hetgedaan De commissaris zuchtte onhoorWar hü nam een vel papier en begi te schrijven Alleen het geluid van de schrüvende pen was hoorbaar Hertha Larsen keerde langzaam het hoofd om en ontmoette den blik van Hilmar Vischer Een stil lichten lag op haar gezicht Hilmar werd verlegen onder haar blik Hü voelde zich beschaamd Maar hü zag toch de hand welke zü hem langzaam toestak Reeds hief ook hü de band en wilde de hare grij pen Zoo zei de commissaris teekent u nu dit proces verbaal juffroi W H gaf baar z vulpeotooudtir In geborg wachtte een oogenblik dan boog zü zich vast besloten over het papier en zette met sidderende hand haar naam er onder Dfe commlssaria drukte op een knop De beambte die Ingeborg binnen had gebracht verscheai in de deur hü naderde Ingeborg Pas toen de ma vlak voor ar stond zag zü hem Zü begon te be ven moellük stond zü op en verliet met slepende paasai de kamer Achter haar viel de deur in het slot De commissaris keek een poos zwijgend naar de gesloten deur toen keerde hü zich naar Hertha Laraen Zün gezicht was vriendelijk Mogelük hebt u een aanklacht te wachten wegens misleiding van depolitie Stil ik weet natuurlijk om welke redenen u het gedaan hebt Het komt op het bericht aan dat ik er over zal uitbrengen misschien erkent men de redenen en houdt de aanklacht in De beslissing is niet aan mü Hertha Laraen zag er desondank geliustralend uit Ik dank u zei zü Maw mün bekentenis niet etOs genoteerd Hagemann lachte Slot oolirt