Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

tegen hoest griep bronciütls asthma Ing Med 0 64 40 N V B Afdeeling I Ie klasse A D O K F C Hermes D W S 2 1 2 2 Afdeeling H Ie klasse Xerxes D O S C V V V U C V S V Haarlem H B S Blauw Wit 1 4 5 2 2 1 1 2 Afdeeling IH Ie klasse Wageningen Hengelo Enschede A G O V V Quick N E C Go Ahead Heracles Tubantia Ensch Boys 2 4 4 0 2 4 0 3 3 1 Afdeeling FV Ie klasse N A C WiUem H N O A D P S V Limburgia B V V Eindhoven Juliana Helmond Jloermnod 3 5 1 1 A f yie e 1 i n g V Ie klasse AchiUes U S C W V V Be Qtlick G V A V Velocitas Heerenveen Veendam 3 3 0 2 3 3 Die Hoest bedreigt Neem dan slechts s IVere ds beste Hoestsiroop m 4e Mcvbeh door de MMtaodiclMdat op nse vfaeiuBarii ten scbaarseb is beeft de soetwatenriaseliert een o evlng onder TODdoi die vooral de Tissebers aan de BecBwijkscbe plassen die het in de laatste jaren niet al te dik hadden ten goede is gekomen De belangrijkste dezer zoetwater Ttitchep is wel dè Snoek de meest gevrawde roover van die Europeesche meren en rivieren die door den bekenden Franschen n tuuronderzocker en schrijTer Lacépède omstreeks 1780 de haai van het zoetwater en door Antonides de vgverwoU werd genoemd De familie d snoeken Esocidac uit de orde der zeenvischen omvat een tiental soorten van geschutxle zoet watervisschen zonder vetvin met klierachtig gezwollen kieuwen De bij ons bekende snoek esose lucius is de ecnige Europeesche vertegenwoordiger van dit geslacht Terwijl bij de hengelaars de snoek reeds vele jarei zeer populair is en ook door hen gaarne werd gegeten heeft deze visch pas nu ingang bij visch etend Nederland gevonden Groote snoekvissehen van Gebr v d Starre Een der grootste snoek visscherljen aan de Keeuwijks e plassen misschien xelfs in Nederland is het bedrijf van de gebroeders Van der Starre die reeds in de tweede generatie dit vak uitoefenen Reeds lang voor den wereldoorloghebben de gebroeders Van der Starrezich op de snoekvangst toegelegd Indien tyd werd deze visch met voor deNcderlandsche consumptie gebruiktMen sorteerde de snoek in groote enkleine soorten De kleine werd levendnaar Duitschland gezonden terwijl degroote in manden verpakt naar Frankrijk ging Voor de contingentelering der uitvoer kon ieder visehbedrijf zooveel naar het buitenland uitvoeren als het maar wilde Later veranderde dit De regeering stelde voor ieder bedrijt naar veriiouding der voorgaande jaren vast hoeveel visch uitgevoerd mocht worden De gebroeders Van der Starre b v hodden e n vergunning om maandelijksch 3000 kg tiit te voeren Het bedrüf der Van der Starre s omvat een groot complex water dat hun lelf toebehoort of dat ze in pacht hebben Het is te groot voor hen om er alleen de visch te vangen en zoo krijgen een aanital visschers uit de omgeving de z g broodvissohers de gelegenheW om in dit water te visschen en de vangst tegen vergoeding van Van der Starre af te leveren De prijzen die hiervoor betaald worden zijn afhankelijk van de markt prijzen die weer afhangen van den aanvoer Als het grootbedrijf een goeden prüs voor devisdi maakt proffteert ook de bnxjidvisscher hiervan die over het algemeen een hard bestaan heeft Zy moeten de visrfi met schakels en palirgfuiken vangen wat leer moeilijk is De groote vissohcrüen bezitten meestal kostbare netten de ï g zegen die de broodvisschers over het algemeen niet kimnen aanschaffen Kunstmatige teelt Een der gewichtigste onderdeden van het Reenwijksehe bedrijf is het kanstmatlge telen van de snoek Reeds vele jaren hebben de Van de Starres hiermede veel succes reboekt Voor de teelt wordt ca half Maart de kuit en de hom boveü émaille kommen afgestreken Er ontstaat een massa die schoongewasschen en gespoeld wordt en waar een bevruchting heeft plaats gevonden Deze massa word t in trechters die net boven de waterspiegels staan gebracht De trechters staan onder water druk zoordat zij steeds door stroomend water doorspoeld worden om het jamenkleven van de kuit te voorkomen Wanneer het water b v een tempejatuur van 10 graden Celsius bereikt heeft de temperatuur is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het 1 1 4 11 dagen voordat zkh jonge snoekjes van enkele millimeters lengte ontwikkelen Dit is het sein voor de telers om onmiddellük de kuit uit de tredjters te halen want door de waterstrooraing aan de eerste snoekjes die reeds in de trechters geboren worden dood De kuit wordt dan u groote bakken die gevuld Un met Waterplanten gelegd binnen een uur zitten de bakken vol wet jonge snoekjes De eerste zeven dagen hangen de viscfajes aan de wanden van d i bak Dan beginnen ze te zwemmen en wbrden of verkocht of in de vischwaters van de telers uit öet Dit is meestal tydens de eerste w en van April Het mannetje heeft voor den groei een jaar langer noodig dan het vrouwtje ojji aan de maat dat is ongeveer één pond te komen Wordt U et gevangen dan verdubbelt het gew i t ongeveer per Jaar zoodat men altüd aan het gewicht kan vaststellen welken leeftijd het dier üeeit L Snoeken xijn eerste veel vraten De snoek vreet dagelijksch büna zijn eigen gewicht op Als men hem gevangen hoi Jt en ïun nooit verminderenden honger tracht te stillen kan men ïich een denkbeeld vormen van de ontaagli e hoeveelheid voedsel die deze Visdi yetimiikt Acht snoeken zoo verhaalt Jesse die ieder 2 kg zwaar waren verslonden binnen drie weken ongeveer 800 grondels kleine vischJ i en waren werkelijk niet te verzadigen Op een morgen wierp ik een van hen achtereenvolgens vyf gewone JoorM van ongeveer tien cm lengte joe Hu verzwolg er vier van greep ÜMi T L hield dezen eenigen V e l fk liet htm daarna eveneens door het keelgat glgden i nount m B da bekende AKKER a Abdtfslroop dte reeda looTele malen de hevt e hoestbttlea overwon verHf tlnff bncikt en de bMiAuwdheden aJe t wu g tooverde bU bsar ionre nbruikers Dawrom b U Kted hoest geeft het dan evenals vele andwva doeo n lepel AbdiJsIroop Toor het naar dioolgaan Het Is een s JilId Toor hun borst Abdijsiroop TsnrUdert de met zfektekieaan bessslde alUm uivert ea veneest de oiUstokea sllliKivUezen en verdrijft de slekten der adAnballngscH ganen Terecht segt men nu Werelds besta HoestsIrooiN Cenigeder SOkrutdén abdêJsiroop De hier vermelde uitslagen zijn de resultaten van het eente treffen tusschen beide clubs Messemaker Voor de huishoudelijke wintercompetitie werden de volgende partijen ten einde gebracht Groep I I C Kamer B de Mina 1 0 Groep II F Eynwachter J Brugganan O 1 W de Jong P v d Zouwen I O Groep IH H W M V Geelen W Boswinkel 0 1 H Dessmg P de Jong 1 O Ka C Gonda Hier werden de volgende wedstrijden gespeeld voor de huisboudelyke wintercompetitie Eerste tiental A de Zeeuw G de Bruyn Tweede tiental J Tom A V d Berg M Bnninga A v Maaren A P M Lafeber H Spruyt A ï d Berg J Tom Het Witte Paard De uitslagen bij deze vereeniging e thans onderdak gevonden heeft m een lokaliteit aan de Veerstal waren als volgt Eerste ronde W Broekhuyzen P Wout K Korevaar ilL Veldhuizen A V d Berg J Ger iards P Spee J Verrtiyt Tweede ronde P Wout K Korevaar J Gerhards W Broelïhuyzen C Gerhards A Korevaar Deze competitie zal beslissen over het ctubkampioenschap der vereeaigingj PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des v m 10 15 uur ds J van Vliet des n m 2 30 uur de heer H Oljkerse uit Moordrecht Haastrecht BURGERLIJKE STAND eEBOREN Irene Louise d van Jac Stubbe en van J P Petersen ONDERTROUWD A Verweij 28 j Hoenkoop en N A Graveland 23 j OVERLEDEN J Janssen wed J M Achterberg 85 j M Sluis eclitgeri van Ct Kompier 78 j Moercapelle PREBIKBEDRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur Ds Verkerk Gereformeerde Jemeente vjn 10 30 en n m 3 uur Leesdienst COLLECTE WINTEBHULP De collecte gehouden voor de Winterhulp heeft opgebracht ƒ 14 52 Moordrecht PREDIKBEDBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie vm 9 30 uur n m 2 uur de heer H Okkerse BILJARTCLUB MOORDRECHT Voor de competitie van de biljartvereenigmg Moordrecht werden de volgende wedströden gespeeld Y v d Kaa 63 verliest van C v d Kaa 53 54 Het tusschen haakjes g Iaatste getal geeft aan hoeveel de betrokken speler moest halen J van Jeverèn wint van A Bloot 91 104 1 24 T de Pater wint van ET v d Kaa 87 53 70 C Corbeau wint van A Multum 84 181 73 J Corbeau wint van G V d Heiden 110 80 73 A Bloot 91 verliest van J v d Kaa 90 63 G V d Hoden wint van C v d Kaa 54 110 31 C V d Kuü wint van A Multum 84 93 75 DAMCOMPETITIE De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht zijn J Verhoef G Twigt 0 2 G de Bruin D Alphenaar 0 2 P Twigt M Boere 0 2 P Verhoef T Blit terswijk 2 0 H Verzaal G van Jeveren 3 2 G de Bruin J v Jeveren 1 1 1 0 1 0 0 1 I o 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 o I 1 fl PLAATSELIJK NIEUWS Bodesrraven INTERESSANTE NUTSAVOND De heer Van Ledden Hulaebos vertelt van ziin werk Onder zeer groote belangstelling sprak in hotel v Haatten voor het dep Bodegraven der Mij tot Nut y n t Algemeen de heer C J van Ledden Hulsebos politiescheikundige te Amsterdam over het hedendaagsche docunrentenonderzoek Voor de pauze behandelde spreker speciaal nrt documentenonderzoek en zette uiteen lw e papiersoort inktsoort karteling van randen liniatuur enz vaak aanwijzingen zijn voor vervalsching Na de pauze weid de toepassing van de ultravi ilstts stralen bij dit oijderzoek met vele in TWEEDE BLAD Sn06k de haai van het zoetwater hVL een gewilde schotel iSe Reeuwijksche Plassen een belangrijk vischcentrum in dezen tifd i Visschers vinden weer een honend bestaan Op bct Mfcnblik ta t de visek nuiat ie cevuixeB to naar den t In L tterdan waar lU Terkoeht wordL Ab er een aanvoer van leevtoeh is brenrt de snoek per pond tassehen de 35 en 44 cent op terwijl onder normale omstandigheden 25 cents ervo r wordt betaald Toen er og zportmogeUjUieden waren werden pryien van Q en 56 ets per kg bereikt en het is derhalve te begrijpen dat de groote visseherijbedryven verlangend wachten om hun exportbedrijf weer te kumien uitoefenen Voor de kleine broodvischers is echter de consumptie van de snoek in eigen land een groot financieel voordeel Zal in de opkomst de snoek door onze huisvrouwen blijvend gekocht worden vroegen wij de gebrs Van der Starre Zü ziJn in dit opzidit zeer pessimistisch en gelooven dat de snoek niet zulk een belangstelling meer zal genieten als er wear voldoende aanvoer van zeevisch is Hoc men de visch bet smakelijkst toebereidt Voor de toebereiding willen wü de huisvrouw nog verraden dat de snoek met de huid en de schubben er aan gekookt moet worden en dan moet men met een vork de huid er af halen en de visch stoven Op deze manier biyft de visch vet en het bezwaar van zo vfilen at de snoek altijd zoo droog i is opgelost Om de vele kleine graatjes weg te kragen zoodat men er bij het eten geen hinder van ondervindt noet men op dên rug van de snoek met een scherp mes over de geheele lengte vlak naast inkervingen maken en dan is ook dit euvfl overwonnen U heeft een zorg minder lis U zich door POLDERVAART laat verhuizen Meer dan 25 iari e ervaring en vuor alles VERTROUWD Oiensivflrrichting Mtubelberging URFMARKT l TEL 2534 OOUnA Q 499 8 Predikbeuiten ZONDAG 2 MAART emonstr Kerk V m 19 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver Vrijz Hervormden Vl m 6 uur ds G Westmijze Rotterdam Lathersche Kerk V m 10 uur ds J J Simon Ond Kathotieke Kerk v Vjn 10 30 uur pastoor G P Giskes Geret Kerk y m 10 en n m 5 uur ds J P C ten Brink Geref Gemeente V m 10 ai n m 5 uur ds A de Blois Chr Gcref Gemeente V m 10 en n m 5 uur leesdienst Ned Geref Gemeente Vjn 10 en n m 4 uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur ds Joh van Welzen Vr je Evangelische Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur By bellezing en bidstond Ver Calvijn V m 10 uur ds StelwaÈen van Opheusden Léger des Hells V m 10 uur Heiligingssamenkomst n m 7 uur Verlossmgsamenkomst Samenkomsten te leiden door komnrrandante M J v d Werken zendmgsoffireer Donderdag n m 7 30 uur Heiligingssamenkomst STIIDIiSPiUliBillIX 80UWE 2 HOEK WVOSriUAT Een verstandig spaarder tal zich bH de keuze van zijn spaarbank alleen laten leiden door desoliditeit der Bank Q 632 8 EERVOL ONTSLAG UIT MttJTAnteN DIENST VERLEEND Aan res kapit n mr J L J A van Mechelen alhier van het wap der infanterie is eervol ontslag iverleend uit doi militairen dienst GAARKEUKEN In Februari zijn in de Gaarkeuk in de zaal genuttigd 1755 en afgehaald 1041 porties totaal 2796 porties MALLEGATSLCIS Vorige maand kwamen door de Mallegatsluis 451 stoomvaartuigen met een inhoud van 28692 M en 149 andere schepen met een inhoud van 0938 M totaal 600 vaartuigen met een inhoud van 37 730 M Gouda Olympia en 0 N A voor lastige taak GJ3 V KM BESEBVES BEBBEN GOEDE WINSTKANSEN GoBda m kan kamfieen worden Na de vorstperiode is de voetballerij wel hervat maar er was door verschillemde teirreinafkeuringcn nog geen volledige programmaafwikkebng en in aanmerlang nemende ewat de velden dezie week allemaal te verwerken hebben gehad ziet het er ook ditmaal niet naar uit dat er over de geheele linie gespeeld zal worden Gouda wacht geen gemakkelijke taak in Culemborg bij Vriendenschaar en aUeen als dezelfde vlotheid als zoojuist plus wat schotvaardigheid getoond woiWen is er kans op één punt Een heele toer heeft mede Olympia uitspelend tegen Forluna Eet zal niet medevallen stand te houden Er is nog een lastige opgave voor O N A op eigen veW tegen e runner up Alphen Nu de Gouwenaars er wat uit zijn lijken de Alphensche papieren het best en alleen bü een fiksche opleving in de roodzwarte gelederen is er een mogelijkheid oïl gunstiger resultaat Minder zwaar althans volgens de ranglijst heeft GS V het op eigen veld tegen V O G EJU en stellig kunnen onae stadgenooten zich aan de spits handhaven maar het zal vooral na de lange rustpoos toch aanpakken zijn Goede vooruitzichten heeft voorts Gouda II in den thuiswedstrijd tegen den hekkeskiiter B E C II Ook de O N A reserves die K V C II ontvangen kunnen het tot een zege brengen Een belangrijke dag is het voor Goude III Wint t elftal uitspelend van Sparta IV dsn is het kampioenschap behaald De Gouwenaars boeren zulke prachtige prestaties dat men vertrouwen mag dat zij de kroon op hun werk zetten Olympia ïl kan thuis Martinit H wel de baas blijven en G S V H maakt in Schoonhoven een kans op een gelijk spel Jat noodig is om boven d Lekstedelingen te blijven Moercapelle Bergambacht in OnderaldecUng In de Onderafdeeling Gouda is Moer capelle Bergambacht de voornaamste wedstrijd De Bergambachtenaren hebben zich Zondag j l met een klinkende 5 O op Stolwijk weer bij de gegadigden gevoegd en het gaat er nu om of zij deze positie handhaven dan wel weer teruggeworpen worden Moercapelle is een sterke ploeg die niet voor niets bovenaan staat en thuis favoriet geacht kan worden Stolwyk kan zich op eigen grond tegen G S V Hl herstellen Ook ditmaal biedt de vastgestelde wedstrijd uit tegen O N A IV D O N K n een kans en die heeft mede Groeneweg tegen Gouderak s tweede Gouda IV boekt tegen Nieuwerkerk weUieht een punt Paüzeeren in de overgangsklassen de candidaten in 2 A is er een pittig partiitje met de deity tusschen V EP en Woerden II beide runners op In afwachting van wit deze concurrenten doen aan het leidende U N I O het tegen O N A V wel plooien Mede hebben Overschotje in de Boskot sche derby en R V C de beste troeven handen Lekkerkerk II m 2 B zal Woerden wellicht meer moeite hebben dan de stand doet vermoeden maar uiteindelijk zullen de leiders zich wel handhaven De nummers één in de 3e klasse E S T O Moercapelle H en Lekkerkerk IV evenals de mede pretendent Oudewater II in de C groep WATERPOLO PROGRAMMA WINTERCOMPETITIE VOORMAABT Het programma van de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda in het Spaardersbad voor deze maand luidt 4 Staart Boskoop II S Z en P C G Z C IV AZC II U Maart G Z C b Elfhoeve Bos koop De Gouwe 18 Maart De Gouwe G Z C b Elf hoeven De Gouwe 25 Maart AZ C III Boskoop II De Gouwe Elfhoeven SCHAKEN Het blu ft spannen in Kring coippetitie BIG MATCH MESSEMAKER D O Z GESPEELD In Ter Gouw werd de belangrijke wedstrijd Messemaker 1 D O Z gespeeld voor de bekercompetitie van den G u dschen Schaakkring D O Z ig nog ongeslagen en wilde Messemaker I dé kans op de eerste plaats behouden dan moest nu gewonneii worden D O Z wist evenwel een 3 2 4 voorsprong te nemen en heeft verder de beste kansen De gedetailleerde uitslag is Messemaker I D O Z J J Jager H Oosterbeek 0 1 B A de Mirtk N Roest uitg I C Kramer uitg C P Hooymeyer W v d Kroef 1 0 B A de Jong G Sterenborg afgebr P Hekkeri L v Reeden 0 1 J Reneman i A Scheff s Mt ï H Juras J Verblij O l J Baggerman A v JaarsveM I O Totaal 2H 3ti Het eerste bord van D O Z had wit Voor den wedstrijd A S C Gouda I Messemaktr II werden gistera ond nogde volgende partijen gespeeld M Lugtenburg A H Kulik 00 1 H V Leeuwen L Joosten 1 0 De uiUlag is hierdoor 4 4 geworden zoodat de resteerende twee partijen de beslissing zullen brengen Voor den wedstrijd Messemaker Hl A S C Gouda II is de partij H W M V Geelen A v d Berg in het voordeel van den he3r van Geelen beslist wiardoor de uitslag op 5 3 voor Messemaker ni gekomen is ZATERDAG 1 MAART BpRGERLUKE STANB Geboren Aagje Antje ri Trouwtorst en W Flier ji t G Anker en C Visser Overleden Johanna CotBrt Kaadstenie 71 jaar echtgenoïï Gerrit MareUsse Wlé teressante proeven aangetoond De spreker wist het publiek op desea leerzamen Vond zeer te boeien FREDIKBEeRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds Klüsener n m 4 uur de heef Dekker Oudewater Geref Kerk vjn 10 en n i i 3 uur ds Dam £ v Luth Kerk v m 10 uur Hallewas mt Bergen op Zoom BOBOERLUKE STANB Geboren Hendrik Cornelu van G E Brouwer en G de Gnw Overleden Güsbertus wV Hoogen 80 jr Samuel de KrS jr weduwnaar van M Roodhair Adriana Alida van Bunnik elf JL PREDIKBEUBTEN VOOR ZOHftj Ned Hery Kerk v m 10 30 ea Evang kring Beursgebouw v m 10 uur de heer Prattenburg uit Driebergen Boskoop Pad ging nJet alt over rozen maar no veel waardeering In hotel Neuf is de rozencommissie onderafdeeling van de vereeniging Boomea Plantenbeurs ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan gehuldigd De heer Beunschoten voorzittervan de vereeniging Boom en Plantenbeurs wenschte de rozencommissia geluk met de resultaten die in dejpfgeloopen 25 jaar zijn bereikt Hierna sprak de heer D Vierman voorzitter van den C B T B zyn gelukwenschen uit Hij wees er op dat de certificaten van de rozencommissie groote waarde hebben De heer W van der Meer voorzitier van den L T B bood eveneens zijn g lukwenschen aan a ierop nam de voorzitter van de rozencommissie de heer Anth Kluis het woord Hu merkte op dat het pad der rozencommissie niet altijd over rozen is gegaan In t begim ondervond men weinig medewerking van de kweekers Langzam and is het echter doorgedrongen dat de commissie alleen trachte het algemeen belang te dienen De heer Joh de iRuyter sprak vervolgens eenige woorden tot de commissie als oudste bestuurslid van de vereeniging Boomen Plantenbeurs De heer W C Hage richtte waarjeerende Woorden tot de leden die 25 jaar in de commissie zitting hebben Terslotte sprak de heer A C Vuyk als jongste lid van de rozencommissie COÖP VEREENIGING J E BOSCOOPSCBE VEILING 28 Febr Forsythiatakken 85 140 et Andromida 15 26 et Cerasus Hisakura 3 00 3 60 et idem Rosea 1 4ft 1 70 et Prunus triloba Ie soort 90 1 20 et Wem 2e soort 35 S3 et Azalea moUisbloemen Ie soort 260 3 40 et Idem 2e soort 1 40 1 70 t Bolrozen 70 1 10 et Pink Pearl 1 00 1 70 et Alles per bos van 10 stuks Gouderak VITSLAG VERKOOPING Notarissen Frans L Hartong en mr P Donker Ie Rotterdain hebt en gi terochtend in het café van de wed Ooms alhier verkocht het pand en erf met open grond IJssekiijk A 10 te Gouderak groot 3 A Kooper werd de heer 3 Hupkes te Rotterdam qq voor ƒ 200 BURGERLIJKE STAND Geboren Johaxi z van J Huisman en E Schouten RAADSVACATPRE NOG STEEDS NIET BEZET Thans de heer Blanken benoemd De heer P H de Vries heeft voor zÜD benoeming tot hd van den gemeenteraad bedankt Thans is beno md tot lid van den gemeenteraad in de vacature J v d Vlist Jzn de heer P G Blanken ROZENCOMHISSIE BESTAAT 25 JAAB 3 uur ds P J Steenbeek Ge ef Kerk v m 10 30 uur 3 uur ds W van Dijk BITTERE CHOCOLADE Een 17 jarige jongen alhier die gen tüd geleden bij een broodhiS voor een niet gangbaar gelda waarvan hü wist dat de waarde mem was eenige stukken chocoül kocht is veroordeeW tot drie msjiu luchtschoolstraf De vriendjes to £ chocolade hielpen opeten kregen m geldboete van twee gulden Reeuwijk ELECnUFICA HE GEMAAl POLDER AUDDELBUKG H bestuur va den poldor Miüd burg is vöomemdns den polder W trisch te gaan bernalen ter vervanBi van het thans in bedrijf zijnde loc gfmaaL ONDERLINGE VEEVERZEKEUNG De Onderlinge vereeniging voor v venekering hield haar jaarvergidoL Uit het jaarverslag bleek dat vfk vereeniging zijn verzekerd 375 koda 6 stieren en 70 pinken met een S menlijke verzekerde waarde tu f 87 De reserve der vereMüoM bedraagt ƒ 1361 55 Als bestumS werd herkozen de heer W L v Leg wen en tot taxateurs werden tej noemd de hecren G de Jong en K t Zoest FSEDmBEURTEN VOOR ZONBii Ned Iferv Kerk Reeuw ijk vjni en n m 3 uur Ds W Vroegmdewjj Ned Herv Kerk Shiipwijk v n en n m 3 30 uur Ds E R Danuté Geref Kerk v m 10 en n m 3 w Leesdienst Schoonhoven jEVONDEN VOORWERPIeN Omtrent onderstaande gevraidei voorwerpen zijn inlichtingen te aikrijgen aan het bureau van politie huissleutel zilverbon diverse htadsdiöenen en wanten n een dam po temonnaie met inhoud NIEUWE BRUG IN VEERSTRAU BUNA GEREED Men is thans zoover gevorderd met den bouw van de nieuwe brug is ik Veerstraat dat zij binnenkort voor htl verkeer zal kunnen worden openfesteld De brug maakt een modeiBO mdruk De rflweg is ruim anderhiKmaal zoo breed geworden Voor it voetgangers zijn trottoirs gelegd UITKÉERING WINTERHVLP Donderdagmiddag is de tweede uit reiking geschied van de ƒ 1000 de burgemeester van Winterhulp kid ontvangen Deze ƒ 500 de andm ƒ 500 waren reeds verleden wel uitgereikt zijn aan ongeveer 100 behoeftige gezinnen uitgekeerd VERKEERSVERBETERING In de Ie Olivier van Noortstlrt wordt de situatie bü den zeer hin Ivken vooruitspringenden hoek tbai verbeterd De onooglijke houten scheidmg is reeds verwijderd M thans bezig het trottoir te vcrbreedai er een nieuwe afrastering aan te bW gen Stolwük PREH BEURTEN VOOR ZONVAO Ned Herv Kerk v m 10 4 ve Os B J Kanisa Evangelisatie v m lOVi en 7 15 uur Ds Hooykaas van Ben fc KERK EN SCHOOL DE NED HERV KERK TE WAGENINGEN Het ligt in de bedoeling de tMe de ooriogsdagen verwoeste Ned fti kerk in haar vroegerei toestand herl uwen Het collegian kerkv den heeft daaromtren Piet den Jfmeen gemachtigde voor den weosiwbouw ir J A Ringer overeen ming verkregen De aanbestcdiiUI waarschijnlijk in de volgende m plaats vinden Omtrent de herbouwing vema wü de volgende bijzonderheden J leelijke ijzeren ramen die de kerkj ontsierden en die uit het middpnj vorige eeuw dateer den zullen mogeUjk in hun oorspronkelijlte J stand waarbij zij waren voorzien r zandsteenen tracheeén worden t g gebracht Bovendien wordt in d e g de indeeling van d zitplaatsen gewijzigd waarbij er naar gesj zal worden ook hier den oorspr lijken toestand zoo veel mogelijk Wv te komen Ook zullen de houten ten die op verscheidene plaats schèn de pilaren en elders warea ïebracht achterwege worden JJJ Ten einde een voldoende aaant plaatsen te verkrijgen wordt het geoordeeld om twee galerijtn a brengen Ten slotte zal het verbn orgel door een nieuw instrument den vervangen ame Tha Mnde iim Idcom On htimh lard Xew ttOar De idiikt Ward nieuw komst wste aorlog verg Knox meer Wi Md a l POR De