Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

A ifEEDE BLAD ZATERDAG 1 MAART 1941 Boekenwuk J9 J kop met breedgeranden hoed voor De huisvrouw G v d N te tHJUoa jjPSCHLAND BUITENLAND I GERBEIUCHT VAN HEDEN £ a eUBd verloor ia Februari 740 000 M scIie Mmiinte a nAMMCMKNTEN AAN DE sscoE zoiD oosnrosT m opperbevel der weramacht t bekend 7hlBderl jk vliegende gevechtstoej hebbep ondanks den ongunstif T nioatMod havenwerken en da oorlog belangrijke doelen aan Zgttniie Zuid Oostkust doeltreffend jL f Bmmen bestookt HoordAfrika zijn drie isaven es in Cyrenaioa benevens op Bimi staaitde vliegtuigen met aangevallen jg ien afgeloopen nadit zijn aanvan afzonderlijke vlegtuigen op bewapeningsinstallaties in om Londen v g fijand is in den afgeloopen nacht j een vry groot aantal vliegtuigen Pnitsrhe Bocht binnengeylogon ijj ieeft op slechts enkele p atsen JlfoordWcst Duitschland enkele briL Hl brandbommen geworpen Er nd slechts geringe schade aan aven Naefatjagers en artillerie KBiirinc schoten elk een vijandelijk echtsvliegtaig neer je mari ie ea het luditwapen hebId den handelsoorlog tegen Engeland februari met zeer bijzonder resulut gevourtl De vijand verloor die l d in totaal 740 000 brt scheepsgliite der koopvaardij Van dit succes Iggit SSO OOO brt op rekening van de urine en 190 000 brt op rekening van Idluêhtwapen Bovendien zijn 67 vünielijke kuopvaarders zwaar beschaKJ Verwacht kan worden dat ook Ui deel van eze schepen verloren is AMERIKA iland en Indo China lANEIENUJKE ONTSPANNING Nur de Jomioeri Sjimboen ittBaaoi meklt beeft de gouvemeiui pmil van Indo China Oecoux na ttoaige besprekingen jnet de miliiétt bCTelhebtsers een onderhoud geIKJ met generaal majoor emita 1 hiJ de resultaten Öner éonferen mededeelde Men neemt te Hanoi n slibis de Japanscfae correspondent lit Indo China tot concessies jegens niiilnd heeft l esIoten om nieuwe tjmdel kheden te voorkomen De oz aldus zegt men heeft een iang Uqram naar Vichy gezonden en de mische regeering een tegemoetkoMode houding aanbevolen In Hanoi liiiKn van meenin dat er in den toeInd een anzien jke ontspanning is m De groobte goudvoorraad ter wereld V0 14 BmXUBO DOIXAB TEF nrrKNOX Onder strecge bewaking en geUmhoialing zijn baren goud ter arde van B A milliard dollsu van fc York naar Fort Knox in Ka teky overgebradit Te Fort Knox Iwiüdt zich thans de grootste goud orraad ter wereld een waarde tülielgk van ongeveer 14 milliard fcllu De Amerikaanfdie schatkist be kikl thans over baren goud ter Miie van 22 2 milliard doUar Het uwe goud is grootendeels af intig uit Europa en werd in de Wte maanden van den Europeeseben nog naar de Vereerigde Staten lebracht et goud van Fort MM alleen al is vijftig procent waard dan 1 het in de VerJJ e Staten drculeerende papierPl De voorraad w eegt niet minder a 14J00 ton fORTUGAL nant te UbMÜbon BIJ ZEGT NIET VEEL h J e nieuwe Amerikaansche ambas Jw te Londen Winarit is gisteren net CUpper vliegtuig te iJuabon jMekomen Hij zeide zoo spoedig i jk naar Engeland te zullen doorj en Hij wilde zich niet uiten over wetaontwup tot hulpvi leening Enceland Toen men hem vroeg feel tijd de Senaat noodig lou heb f het ontwerp te behandelen J Winant Dat is de zaak van den l en niet de mijne l en nipt Ar miins BIHNENUNO Vet lucifers jgretpeeld KnrajTE VERBRAND S l de moeder afwezig was t oudste van de drie kinderen artwider Keetman te Zuidtmte Steenwükerwold de zgn via twee jaar i zeven KKSL ezjcn een kaars 2 s te bemachtigen Met een 2rS kaars ia zü 1 de wieg gaan SS in braad vloog Ook het be tte vlam Toen de buren op de J JWnerkzaam gemaakt door de kkeBn het huis waren bin igwi boffen zü het jongste 7 5M brandwanden overdekt in H25 Ilerül is het naar Zwolle TCht In het ziekenhuis is het r DOCMOLt iarigen leeftüd overleed te ae heer P Doom oud arecteur j Academie voor beeldende ktm Jf de Middelbaar Technische i r de bouwkunde te s Qra Verbond van Prote tettant ch CiirMtel9ke Werkgeveïr in Nederlapid nSLOTKN AABVKRGADEBINU Hei Verbond van ProtestantschChristeUike Werkgeven in Nederland heeft 27 Flebruari jl zijn jaarvergadeHag gefaoudoi in het Jaarbeursrestau rant te Utrecht welke een besloten httisfaoudelük karakter droeg Ve voorzitter de heer A Borst Pzn hidd een openingsrede waarin hij wee op de roeping van het verbond nL nu voMïl ie streven naar hetgetn samenbindt en bij de groei van een komende gewijzigde economische orde de beginselen van het Christendom te predilün ten opzichte van sociale rechtvaanUgheid en maatschappelijke orde Ieder streven om dea mensch te doen beantwoorden aan zijn goddelijke roeping tot arbeiden om dus den arbeid weer de eerepl ts te geven dien arbeid weer in de economische orde doel te doen zün dimt krachtig bevoi ierd te wonden Wü hebben den plicht om samenwerking te zoeken en pogingen aan te wenden om de beginselen van het Christendom reformatorisch te doen inwerken op het maatschappelijk leven nationaal en intemation aal Alle enghartigh iid dient te wonden afgele aldus spr Het gaaf in de komende worsteling om nieuwe maatschappijvormen niet om ons ook niet om onze chnsteüjke organisatie zelfs niet om g christelijk Nederland Vervolgens behandelde spr eenige organisatorische gebeurtenissen van het afgeloopen jaar In n namiddag werd door den secretaris een uitvoerig jaarverslag uitgebracht waaruit ojn bieek dat het leden tal thans op 1 Februari 1941 de leden der aangeslot i vereenigingen medcgerekend in totaal bedroeg 1883 terwijl het verbond in hel afgdoopen verslagjaar in het algemeen een zeeri opgewekt vereenigingsleven heeft ver toond De tijdsomstandigheden hebben den arbeid van Itet verbondsbureau zeer doen toenenen Uitvoerige mededelingen werdengedaan met betrekking tot de organisatie op economisch en sociaal gebied resp door den arbeid der commissie iWoltersom en van den Geformeerden j raad van bestuur in arbeidszaken I De aftredende bestuursleden W Tüfagenaar T Slavenburg tk H Botterweg weiden herkozen DOODEUnCE ONGELUKKEN Gisteren is is de lO jarige J Hoek uit Wageningen die nabij het landgoed Belmonte ret ts van den rijweg liep in de richting van Renkum in aanraking gekomen met een hem tegemoetrijdenden wielrijder Beiden kwamen te vallen Met het hoofd viel de knaap editer tegen een hem juist paaaeerende auto Hij was op slag dood Gistermiddag is de 58 jarige C J E uit Nieuw Fennep bij het rooien te Heemstede uit een boom gevallen De man was vrijwel onmiddellijk dood Twee hefboomtn ken ik die mij het teven hebben doen beminnen en m j een eindiceegs tot de sterren opoefceoen de ecne i het tezcn de andere heet het denfcen Fontenelte rOEN de Fransche wijsgeer Fontenelle 1657 17S7 wiens zwakgestel hem tot een vroegendood scheen voorbeschikt te hebben b na honderd iaar oudtoos hield hijertwn oon zi n ventter te zitten enwerkeloos in den tuin te staren Om hem he in kosten qp tafels en stoelen lagen de boeken isaaraon hij zijn tairifike jaren besteed had en die hem oltyd het lie 9fe ter wereld waren geweest ook hi zijn hand had hij een boek moar langduriger dan in jongere jaren kon hij het gesloten houden Nmneer bij zoo stil en glimlachend en terredcn naar buiten tuurde Stellig ja niet crmoeidheid van den ouderdom of doffer werkitig zijner gedachten oorzank van deze toenemende neioing tot ledigheid wie hem zooals hij daar zat in zijn grooten gekusseadenleunstoel zou hebben gadegeslagen moe daarmn spoedig overtuigd zijngeUilkt hef hooge voorhoofd fronste zich en trilde nu en don ols hield heteen wereld van gepeinzen in bedioang de oogen glansden opmerkizoam en leken eer oertoachting daw berusting of afstand uit te drukken En zoo geschtedde het eens dat hijeen bezeckcr den markies de Pombelle die crrojt opmerkte hem voorhet eerst niet in een boek verdiept te hebben aangetroffen ten antwooni gaf Jk kijk uit of er met een paradüs ogel in mijn stadstuin zal neerstrijken if en weet het moor nooit En daarmede was een con die gesprekken ingeleid waaraan men lUMMt kon terugdenken zonder te gevoelen dat men er ryker en wijzer door geworden was Wie dat niet kent sprak Fontenelle tot den bezoeker jdat getjael oan perujochting nu zol het gebeuren nu zol de deurknop bewegen en het toonder treedt mijn kamer binnen die heef tmtweUjks geleefd die Jteeff het geluk niet gekend Zander reruwchtingen kan de mensch niet tetwn zeker niet zonder de cerwochttng van dingen die bot en de dagel ksche uitgaan en oon het meer dan menschelijke raken Twee hefboomen ken ik die mij het teven hei ben doen beminnen en mij een eindweegs tot de sterren opgeheven de eene is het lezen de andere hret het denken H n volte teerking verrichten zij slechts te zamen Wie leent zonder er bij te denken en tT zich rekenschap van te geven oogst Vüf dooden bü luchtaanvallen ENGELSCH TOESTEL NKEROE8CUOTEN In tegenstelling met voorafgaande dagen vonden in den afgeloopoi nacht en morgenuren weer Engelschc luchtaanvallen op ons land plaats Deels werden deze door het actief tiidig ingrijpen van den Duitscben afweer afgeslagen Op een andere plaats wesrd een Engelscb bombardementsvliegtuig newwachoten dat geheel uitbrandde Aan versdiilleQde vliegtuigen gelukte het edito Nederlandach gebied binnen te vliegen Een aantal brisant en braradbommöi werd omlaag geworiJen In een plaats in het Westen werden drie woonhuizen vernield en vijf andefe zwaar beschadigd Hierbij werden helaas vijf civiel personen gedood vier andere zwaar twee andere licht gewond Voorts wenden op andere plaatsen een half dozijn woonhuizen evoieens vernield eèn dozijn andere zwaar beschadigd C een andere plaats werd een verkeers werk beschadigd Ten slotte werden besdiadigingen aan een aantal gebouwen teweeggebracht door granaatsplinters en door het springen vaii ruiten Eenige woningen weiden als voorziehtigheidsmaatregel ontruimd P hnlve de reeds genoemde vielen geen verdere dooden of gew ideo NED W A ENS S BATAUONNAAR S S BTANDARTE WESTLAND De Idder van de N S B ir Mussert heeft gisterenmiddag in de groote zaal van den Dierentuin te sGra veniiage ongeveer 800 man van de WJ en de S S günspecteeni en toegesproken voordat zü naar Hüntbea vertrokken waar zij zaSlsm worden ingedeeld bg de S S Stan darte Westland Binnenkort zullen nog 600 Nederlanders naar tfündien vertrekken waarmede dan het Nederlandsdie bataljon bij de Standarte Westland compleet is DAME AANGERAND DoMerdagBVond omstreeks kwart voor zeven reed n jutYouw Jp de fiets over deif Huizer eg te Bussum Nabij t Beatrixplantsoen werd zaü aangehouden door vier maniKn die van haar den sleutel eischten van den kruidenierswinkel waar zU werkte Toen zij dezen weigerde te geven grepen de mannen haar beet waardoor de juffrouw kwam te vallen en haar mantel scheurde Gelukkig naderden op dat moment juist eenige Duitsf he militairen De aanranders namen daarop de vlucht zotider herkend te zijn t Korte berichten Gistermiddag is de 54 iarige woonwageni ewaner J D uit Westeriwrk in de Stoeldraaiersstraat te Groningenbij het oversteken van den r weg aangereden door een vrachtauto De man was op slag dood Het Ujk is voorioopig naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht 1 8 MAART niets don letters Wie van een boek zeggen kan oh dit is schoon en goed en wijs dit is fonkelend van geett en geurig als jonge Fnauche wijn ditheeft mij een stap verder gebrachtdan ik gegoon tras en mij verlost t n vooroordeelen van afgunst en van benauwde eigenliefde en ik wéét waarom het zoo is omdat ik mij door het boek heen noor het hort van lijnauteur en naar de roerselen van dat hart heb gedacht dte heeft de kunst van lezen geleerd dte heeft zich het wonder ujaardig gemaakt die beiioeft ook eigenlv fc niet meer uit te kijken of er een parodijsvogel in zv n tuin neeriviefct h richt den blik van zijn lectuur naor buiten en zie er is zelfsTr T dan dat de seraf nen hebben hun vteugets samengevoiucen en zijnfusschen zijn rozenstrttifcen neergedaald Er is niets toot on oo dicht bü het onkenbare brengt aiê een goedboek wanneer wij het met onze gedachten zoo innig omspelen dot hetzich overgeeft en zich geheel in de koestering daarvan loot opnemen Ér zijn altijd schrijvers geweest die dedrijfveeren den ddel en de boosheidder menschen dieper en bekwamergepeild hebben dan wijzelf hun boeken ziyn nooit zonder strekking mantzij zouden dan zijn als een statig manzonder eer een schoone vrouw zonderhart daarom kunnen loij uit hun werk dagelijks Iceren en boe meer en beter vrij leeren wat on leven beteekent en verlangt des te gelukkigerzijn wij Ik heb in mijn jonge jaren veel gelezen zonder er veel bi na te denken de uiterlijkheid der gebeurtenissen in een boek hadden meer mijn belangstelling don de innerl ke waarachtigheid of zelfs mogelijkheid ervan Eerst op den langen duur ontwaarde ik dat de schrijver die waartijfc een kunstenaar en een levenswijzeis zijn eigenlijke bedoelingen in hetwit tusschen de regel neergeschrevenheeft En minder dan ooit haast ik myrm na het eene het andere boek tegrijpen ik lep het uitgelezene op mijnknieën en kijk naar den hemel enreken na of de som uitkomt en schotde waarde van hetgeen er uitkomt en somt is de hemel vol engelen De markies de Pombelte die jeenmon van de jacht was en niet gaarne toegaf dat er kwetsbare plaatsen inzijn gemoed waren sprak luchtig enmet een glimlach Ziedaar hel voorrecht von uttverki en geesten wanneer iemand zsooal ik ooit een paradijsvogel zag vliegen zou hij snel zijnbuks von het gewei nemen Er z geen itverlfeoren en niet uitverkoren menschen antwoordde Fontenelle er zijn menschen die lezen en menschen die niet lezen Zij BONTDIEFSTAL OPGEHELDERD De Utrechtsche recherche is er in geslaagd n bontdiefstal veUce in den nacht van Vrijdag op Zaterdag 21 Februari by de bont en pelteryenlirma E G ven Hattum in de Nobelstraat te Utrecht werd gepleegd op U helderen Er zijn drie qumnen aangehouden een 29 jarïge kcermaker een 27 jarige sjouwerman en een 36 jarige slager die ten slotte na een scherp verhoor en bekentenis hebben afgelegd Uit het verhoor bleek dat de daders Vrydagsnachts over de schutting vanhet in aanbouw zijnde nieuwe pand van de firma zijn geklcnnmen waarna het bangs ot van het deurtje dat toegang geeft tot den hulpwinkel werd geforceerd Een der daders heeft zich hierop naar binnen begeven waar hij voor een waarde van ruim 37 K gulden aan bontwerk heeft meegenomtn De daders hebben zich dien nacht totden aanbrekenden morgen ongeveer vijf uur schuigehouden omdat zij bevreesd waren in verboden tüd opstraat te worden aangetroffen Df twee andere mannen hebben het gestolene dat in twee jutezakken wasverpakt over de schutting geworpen waarna men met de biiit een goed heenkomen heeft gezocht De gestolen bontweilcen zooals persianer bontmantels blauw en zilvervossen I kfllfFmoffen enz zgn op enkele na achterhaald VERLOREN OF GESCHONDEN WAARDnPAPIERERN BffeeleEivenieawiBgsbedidt 1941 vemdieiien Het Veroideningblad bevat een be sluit van de secretarissen generaal van de d artanenten van Financiën en VE Justitie tot vegeling van de vervanging van waardepapieren welke verloren gegaan dan wel in die mate geschonden zün dat zü onveriiandelbaar zijn geworden Effectenvernieuwingsbesluit 1941 Overeenkomstig de l epalingen in of krachtens dit besluit gegeven kunnen in de plaats van waardepajiieren welke in die mate geschonden zun dat zij onverhandelbaar zijn geworden of welke verloren gegaan zijn nieuwe exemplaren ter besdiikking worden gesteid waaraan rechthebbenden dezelfde rechten zullen kunnen ontleenen als aan de oorspronlKlüke stukken Deze ter besdiikkingstelling van nieuwe exemplaren geschiedt door tusscfaenkomst van een lot dit doel in te stellen Effecten vemieuwtogs bureau De staat wSarboiigt de verpUcfatingen van het bureau en kan aaa hetzelve kasvoorschotten verleenen Reebthebbenden op waardq apierrai welke in die mate geschonden zijn dat zü on verhandelbaar zün geworden en rechthebbenden wier stukken verloren zijn gegaan kunnen bij het bureau nieuwe stukken ter vervanging aanvragen Indien aan de hand van de overge dte nirt lezen zijn als bltnden in de woestijn want al onze kennis waardoor wij richting geven aan ons bestaan komt ons van het geschrevene Zij die lezen dot wil in den hoogsten zin zeggen ztj dte bij hun tectuur can Aesopus fabelen deze denkend toepassen op de werkelijkhetd en ze er aan afmeten zijn als ztenden in een bloeienden hof Er wiegelen duizend veelkleurige bloemen aan haar juist zoo ranke als sterke stengels er suist een lauwe koelte tusschen de teltes weidt er een ree J f paf riep de markies en bracht een denkbeeldig jachtroer in den oonslog Jtfaar ook het bruutste geweld aldus vervolgde Fontenelte Jcan den dcTtkenden lezer niets von ztjn schatten ontnemen Wat wij eenmaal gelezen en ons eigen gemaakt hebben is eeuwig en onaantastbaar Hij leunde ochterover in de gebloemde kussens von zijn stoel en een blijde en donkbare glans verjongde zijn bijna honderdjarig gelaat Jk heb een ondeugenden en strafbaren invol sprak hij tot besluit het verhoogt de heerlijkheid van het leven met begrip dot er lieden zijn als gij Te denken dat wij beiden hetzelfde boek uitgelezen neerleggen de Odyssee bij voorbeeld en dat gij er een reisverhaal in ziet en ik de schepping van een wereld Maar deze gedachte is heidensch en ik ban ze uit Laat mij u het beste toewenschen dot ik miJ een lang leven verworven heb de kunst om de doode letter waarin de grooten onder ons den neerslag van hun diepste ontroeringen hebben vastgelegd voor uzelf tot dezelfde levende intensiteit te wekken als die waarmede zij hun emoties ondergingen of betoomden De marktes de Pombelte ging peinzend naar huis Dte drammelsche Fontenelle hü joeg altijd iets in je dat niet zoo gemakkelijk onder schot te krijgen was Nu bestond er in dien tijd nog evenmin een joorlijfcs terugkeerende Boekenweek als een bijïonder tot het inrichten daarvan bestemde Commissie die ons trouwens het geheele jaar door aanspoort tot lezen omdat wij immers van brood olleen niet leven kunnen En zoo moest hiJ dus zichzelf wel helpen Op zijn tafel vond hij hef nieuwe boek van Verniéres Hsstoire de la Chasse dat zijn boekverkooper hem op zicht had gestuurd Achteloos bladerde hü er in moor na enkete oogenbltfcfcen hield een bladzijde hem vast Onder de groote krachten die de mensehheid voortdrijven stond daar en waarvan de voortplan ig de eerste is neemt de jacht de tweede plaats in men moet eten om te leven Het denken volgt hierop moor is de meeste van deze twee want de denkende onderscheidt den beer dien hij voor zijn moatt d schiet van den po radtjsvogel dte hem hef woud versiert Sopristi zeide de markies die jTion heeft meet in zijn mor don hn3ci en inufcntit En voor het eerst ging hij een boek ot de loittste bladzijde toe denkende i lezen legde testen identiteit en nummer van iet stuk kunnen worden vastgesteld en naar het oordeel van het bureeo kan worden aangenomen 4at geen deelen waaraan eveneens recht op een nieuw stuk zou kunnen worden ontleend zich nog eltiers bevinden zal het bureau tot afgifte van een overeenkomstig nieuw stuk overgaan Indien het te vervangen stuk in die mate is geschonden dat identiteit of numnter aan de hand van de overgelegde resten ntet meer kunnen warden vastgesteld of indien de waarschünlükheid bestaat dat deelen waaraan eveneens recht op een nieuw stuk zou kannen worden ontleend zich nog elders bevinden of indien het te vervangen stuk in het geheel ntet meer kan warden overgelegd moet de rechthebbende indien mogelijk onder overlegging van de In zyn bezit zijnde resten by de aanvrage ter verkrygmg van een nieuw stuk inzenden 1 Een door den aanvrager onderteekende verklaring waarin wordenvermeld de aard de hoegrootheid het nummer en evcniueéle andere essentieele köiteekcncn van hfet geschon jdtjn of verioren gegane stuk 2 Al zulke i ewijzrn of aanwyzingen Welke tet staving van zijn recht en van de gestelde feiten kunnen dienen Indien identiteit en nummer van het verloren gegane waardepapier niet volledig kunnen orden vslstgesteld iocn indien wel ten genoege van het bureau aannemelgk wordt gcmaikt dat een stuk van de beweerde hoedanigheid en hoegrootheid is verloren fegaan kan het bureau ten behoeve van den aanvrager een recepis uitreiken Na verioop van vijf jaren na dagteekening van het recepis zal tegen intrekking daarvan indien van bezwaren niet IS gebleken door het br reau een overeenkomstig stuk als het verlor gegane waardepapier worden uitgereikt AANGIFTE VAN BUITENLANDSCHE VORDERINGEN EN ANDERE NIET I N EFFE CTEN BELICHAAMDE BUITENLANDSCHE WAARDEN Ingevolge het heden afgekondigde besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën rust op ingezetenen in den zin der Dcviezenveitordening 1940 de verplichting vóór 15 Maait a schriftelyk aangifte te doen van buitenlandsche vorderingen en andere in het besluit nader omschreven niet in effecten belichafflnde buitenlandsche waarden waarvan zü op I Maart 1941 eigenaar of gerechtigde zyn Niet onder den aangifteplicht vallen vordoing en andere waüdoi welke betrekking hebben op NederlandschIndië Suriname en Curasao en op het Ouitsche Ryk waaronder begrepen het Protectoraat Elzas Lotharingen en Luxemburg Vorderingen en andere waard i betrekking hebbende op bet generaal gouvernement moeten dus wel worden aangegeven In verband hiermede brengt het Deviezeninstituut liet volgende oadgt de aandacht De aangifte moet geschieden door inzending van een behoorlijk ingevuld en onderteekoid formulier in tweevoud aan het Deviezeninstituut kantoor Elandstraat 42 te s Gravenhage Aangifteformulieten zijn verkrygbaau gesetld bü het Deviezeninstituut te sGravenhage Amsterdam Rokin 127 loket 7 en Rotterdam de deviezenbanken zoomede by de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam de Vereeniging van Effectenhandelaren te Botterdbun en den Bond vocuden Geld en Effectenhandel in de provinci te s Gravenhage Verwezen wordt naar de gedr kte toelich ting welke tegelyk met het aangifteformulier wordt verstrekt Het niet of niet ten volle voldoen aan de verpiKhting tot aangifte wordt ingevolge de artikelen 27 en 28 der Deviezenverordening 1940 gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en of geldftioete van ten hoogste het tweevoud van de waarde der lichameiyke of onltcfaamelyke zaken welke het vomwerp van het strafbare feit hebben uitgenïa t dan wel met hechtenis van ten IWogste een jaar en of geldboete van ten hoogste vyf duizend gulden al naar gelang het strdfbare feit opzettelyk of niet opzettelyk is gepleegd NIET GEBE GISTRE ERDE DUn CHE EFFECTEN Het departement van Financiën deelt het volgende mede Injevolge het op 1 dezer afgenondigde besluit van de secretarissengeneraal van de departementen van Financiën van Handel Nyverhfiid en Scheepvaart en van Landbouw ei VisEchery wordt het verkeer met uietgeregistreerde Duitsche effecten aan zekere beperkingen onderworpen Als niet geregistrecrd worden aangemerkt effecten die niet hetzü reeds vroeger hetzü krachtens de nieuwn regeling per 1 November 1940 door de Vereeniging voor den Effectenhandel zyn geregistreerd en dienoverkomstig van een certificaat voor coupon respectievelqk dividendblad en een kettingverklaring of alleen met eén kettingvcrklaring zyn voorzien Stukken die voor registratie in aanmerking komen doch waarvan de registratie nog niet voltooid is vallen niet onder de regelii g De zgn Duitsche Auslandbonds vallen er buiten DAGELUK8CB INDEXCIJFER Medegedeeld door t Centraal bipeau voor de statistiek Herzieningscyfer koersen van aandeden van 26 Febr 134 0 Koersen van aandeelen van heden 133 1 Omzet Nederlandsche aandeelen op 27 Febr 594 KJNST EN LEHEREN KOSTBAAR SCBILDERUTJE GESTOLEN Ten nadeele van een kunsthandel aan de Zeestraat te s Gravenhage is stelt een schilderytje gestolen waarvan de waarde ongeveer f 4000 bedraagt Het is een niet gesigneerd werk van C Fabritius terwijl het een jongensportret KERK EN SCHOOL VRUZINNIGE THEOLOGEN JaarUJItache eonferenUe De VinenifinK vw r vrücinritm theologen heeft het ttgsioopm weekemdc tf Bilhoven baar JamWksche oonferentie gehouden Onderwerp was dit keer de Christologie Een groot aantal tbeotogen tüt ehed Nederland woonde deze samenkomst bij Na een openingiwoord van con ferentieleider tpnk prof dr P A Hde Boer ver de Messiaagedaehtc in het Oude Testament In zijn referaatbetoogde spreker dat Messias oorspronkelyk een ruime beteekenis haden hy lichtte dit toe dots tal von teksten Tenslotte moet men altijd bedenken dat de toekomstverwachting te verstaan is vanuit de Godservaring jodat de Messias als intermediair niet noodzakelijk is De tweede lezing liieki 4r C J BIceker over de Heilandsfiguvir godsdieost historiscii en phaenomelogisch bezien Uitvoerig schetste spreker den zin en functie van de Heilaodsfiguur en haar karakter als gtienswezea ornaat de Heiland zoovifel in goddelyke als mncscheUjke sfeer leeft Ook heeft hü het demonische als karaktertrek en tenslotte hoort hy zoowel in de toekomst Ibuls als in tieden en verleden z ch afvragende wat het karakteristieke an onzen Heiland is noemde preker Hij is tedcen der einmalige openbaring 2e verband met logosleer 3e overwegend ethisch heilig 4e Hy ii middelaar en verlosser van zo nde eij schuld In het slot van zyn referaat wees spreker op den sujritualistischeil kant van het vryzinnig Christendom dat dikwij 3 maakt dat er geen verlosh ser noodig is Nadat Zondagmiddag eerst de jaarlyksAe vergadering gehouden was hield mej C Boer een causerie ov Jeugdwerk in de toekomst De derde spreker was dr G Horrejis de Eteas over Moderne Christologie Zich bezinnend ot de vraag wat de uitgangspunten hiervoar zün vohd spreker dat O een uiterlgk uitgangspunt is in den Bybel Dat is Jefus Christus Het tweede is het innerliTke n l dat van het menaefaelüke oordeel U tvoerig stond spreker bü iiet ceJste stil ea betoogde dat in den Bqbel de christologie eitbedii gt is Acttter het evangelie staat de note prolTetisdie figuur die getuigt van eeo heilige geesteeorde waaraan de mciisch dienstbaar is De Ohristuswaarheid rust in zichzelf en is eeuwig waas Op alle referaten volgde een leirenr dige dilrwyls langdurige diicussje zoodat de conferentieleidêr kon bedititen met de opmeriunfc dat de samenspraak over de Christologie heeft gebK den wat raen er vma tuid ver a t MED W L Beroqsen te OUebro O van der Linden te Kootwük C REGNTSZMEN ÜTRJSCHrSCHE POUTIERECHrER vuBBfica ar biraat GKV a ENr De palltkrwlrfer getobde het niet Met den X8 jarigen melkrqder J H van R uit Hoo nd die een haU varken zoo maar op straat had gevondoi had de politierechter mr de I Visser heel wat te stellen Verdachte had zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Vleeadidistrjbutiebeschikking door in het iiezit zqn van vleesch waarvan de herkomst niet meer was na te gaan doch dat in teder geval zonder vergunning van genaar was verwisseld Politterechter Vertel eens verdachte hoe kwam u aan dat halve varken Verdachte Dat h ik in Hoogland ergens langs den weg gevonden edelachtbare Politierechter Aha u behoort tot die weinige grïnkkige mentehen die zoomaar halve varkens op straat vinden Nu ik kan u zeggen dat gebeurde vroeger niet at dat zal mi ook iel niet voorkomen u hebt trouwens by de politie verklaard zy het na veel leugens en draaierijen Vleesch m straat vinden nee maar die is goedt Verdachte En toch is bet zoo ik heb alleen maar tegen de controleurs die my bekeurden gezegd dat ik et vleesch had gekocht omdat ik bet zelf ook al zoo gek vond Politierechter Ja ja dat weten we uit de stbkken U bent een hoogst onbetrouwbaar persoon die er maar lustig op los Kcgt Troirwens ah u dat vleesch inderdaad had vonden dan had u daarvan aangifte moeten doen by de politie Dat deed u ntet dus strikt gentanen iieeft u zich schuldig gemaakt aan verduistering Ook de officier van Justitie mr Campfauis gelocrfde van het verhaal dat het vleesch gevonden zou zün niets en eischte wegens den ernst van het feit honderd gulden boete En alleen omdat verdachte nog ften blanco straf redster had verlaagde de politierechter dat tot vöftig julden subsidiair 20 dagen ROTTERDAMSCHE RECHTBANK DIEF8TJU BESTRATC erd vrijgesproken De Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren uitbraak gedaan in de zaak tegen een aantal personen die zich te Gouda aan kettinghandel en diefstal hadden schuldig gemaakt Dne personen die groote hoeveelheden goederen bdtorarende ot de Bitrtistmg van dai Opbouwdienst waarvan zü deel uitmaakten hadden geilen werden veroordeeld tot gevmgenisitraffen varieerde van zes tot twee maanden Zeventien burgers te Gouda die gestolen goederen hadden g ocht en U sommige gevaUen weer hadden verkocht werden veroordeeld tot straffen varieerende van twee maanden gevangenisstraf tot geldboeten van ƒ 40 f IS subs 16 trf dagen hechtenis