Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

Oud betonijzer is waardevol De geweldige brand te Santander 7 j V £ L lL iMH ef R n m m0 i Biaua Ra W f ti M m r ö feti fm 4 mti Éi 1 iJi SU mi ti I V rui T W M i si ï 1 Va ZNNiGHEID MET MATERIALEN Het bij het puinruimen te Rotterdam gevonden tietontjzer wordt op een terrem aan de Merwedehaven op geïmprovi eetde aambeelden let it geslagen daarna naar dilcte en lengte gesorteerd om bij den wegenbouw gebruikt te worden Poiyeoon HET GOEDGEKEL RUK UNIFORM VOOR DE NEDERLANUSCHE POLITIE Het nieuwe uniform dat in de toekomst door de Nederlandsche politiezal worden gedragen is vervaardigd van blauw laken öf blauw whipcord Op de platte pet z l het gemeeiitewapen aangebracht worden terwijl daarop een blauwe cocarde met de kleuren rood wit en blauw zal komenEenige agenten niet bet nieuwe utiifunn anderen met lange overjassen Poll gooi OE REUSACHTIGE BRAND IN SANTANDER welke gedurende den laatsten storm uocdd verwoestte een derde gedeelte van de stad Meer dan 30 000 personen ign dakloos geworden De Mendez Nunezstraat na den brand ScherIJ IN OE WATERRUKE STBEEK IN DE OMGEVING VAN LOENBBSLOOT verhuist men met zooals in de groote steden per as doch per schuitHet laden van een verhuisschuit m den Amstel fPolyeoon NU HET ySSELMEER VOOR HET GROOTÉTE GEDEELTEUSVRU IS TREI ÉN DE VOLENDAMMER VISSCHERS ERWEER OP UIT DAAR DE NETTEN DOOR HET US NOGALSCHADE HEBBEN OPGELOOPEN MOETEN 2X1 EENSEXTRA NAGEZIEN WORDEN fPWv9oon fHoffmann vliegveld in Italië TROUWE HELPERS Onvermoeid zorgt het grondpersoneel voor zijn beschermelingen een foto gemaakt op een ipich ig ho I dadd Wuige riung 1 tüeg deze y ekgeld t een t felu artiij it afg met een hij ZIJ aren Siettei luigenr Vüiho I was reven E veree atsan slag t liier l de I i IS ad De IPC It hier daan keuren Jitzinn e med liuldig o zeer ft VNaar alt vange agen t JU we Vervo ar va hidio ten Auk ieft £ srm il DE VEILING BU VAN MARLE EN BIGNELL ÏN DEN HAAG a G MBT DEN HAMER EN HET SCHILDERIJ VOORSTELLENDE tJE VADER VAN REMBRANDT ALS HOOGEPRIESTER WAS GEKOCHT VOOR 20 000 Polupoo KAritSm LUITENANT PRIEN KN lOIKSMAABSCH ALK GOtOÈb ftljKana AchaUc edciM begroet gedurende aesn zijner frontreizen den drager van het Ridderkruis duikboot commandant kapiteinluitenant Pnen i ottmann