Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

BLAD V ZATERDAG 1 MAART 1941 t 100 Ond A U 211 dito C V A 218 M Moeara Enim A Jfill Tarakan PM A 330 33 Stand Oi 10 Zï r V A ao 23 Bubkerondanwnüngaau Hessa RublMf a 130H Ind Rubb C 167 Java caoutch Preangcr R Ml OS Rollei d Tap 75 Sa U tri Plant 78 Wal Sumatra 136 Zuid Preanger 72 EN GOEDEREN 0 mn II9H 1 H 911 I4S 10814 116 UfcH S 4IK 41 h 7 iJ ö tl 36 5M 9 O 24 aSfc 361 H 236 OH 256 233 Handelsvereealglnfen a C en a g A Boru S H M A IT Mil At H M d Gunts en Sch A 118 117 l Cr enHvR A I11H I l Urde en Teves a 184 Ned Wol Ml A 7IIH MUnkounrondememlagea Bil Mü Ie rub A 4 4H 4ÏII Dillf 2e A 4 Boeien M Mi a n Ssjilkep TM a ITS petrol Mtdememintan rPtr IC VA 30UH N Petr MM H 173 108H 14 14H BethL st C V Wld W 4 7i4 Chrysl Corp C v A i Lurtlsa Wr Corp C V IdemGeneral Motor tdaraIntern Nickal Cjr C T 10 a Kennec C C V 10 A R ni North Am Av C V A R n North Am R A C V A Re Steel C r A tUn SUtes Steel id ckeepvaarunaataekapiiljen Furne s S enA M 140 14UH Mil Zeev aand Vil Nlev Coudr A Jil Jm M DeMaasCvA 110 Ml Oostiea A lU Handelsv A dam 7h CultuunnaatacluppUen Krian Suiker A 84H 4H Pagottan A Suiker C t MU ATjeweng LestorIArend burgBesoeki A Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Gnnlpara Cu Mt 36b Panekeptam Thee 150 Pa irNargkaC l Rongga Landb A 180 Sedrp Cu t A V SIndangs Ciilt A 17W 170 Telaga Patengan IM 13S WJavaTheeC Ml 5 Ins Cult Syndic 67H KallTe loCuit Mi 23 Mlchiel Am 186 WJa aKmaCJiJU 130 Dlvaraen 100 1S7 46 200 rJ 8B Blauwh Vries A 8t enkar A Gem E W enW I H I30H Dito Pret WA WH Gouda Kaash Mi 77 38 Houlh Alberts A Hou h Jongen A HOT th Pont A Muller W H 1 A Do SIOOl 73000 A trtf V Hav w A fab lOOOCv 166 103 131 130 I24i 126H JSS 24 23H 104 Woolworlh en Co s 36i aeren Trammgen Ddl Spoor A 84H 83 NI Sp w Mij A 411 491 Alch T C V g A J2H 23 KansC S C v g A d K C outh R Co 1 ti ide n pret a 7 H Dito Cett V g A 17 Un Pac C V g A 77H Geld Tramw MD I Kedlrl Sttr MU 68 Had Stoomtr A Dili pret A 1 Halang St tr A 43 OJava Sttr A 3 4 Sem Jpana A z Sem rherlbon A 18 Soeraioedal Sttr UM Prolongatla 3H i t h 6H 7 3 7 4S Berlchlen Kngelseh 8 00 Nieuwe tMjnchten ANP 815 OrainiOtoofimuEiek 8 30 Berlcbtm En el ch 8 41 VARA k jO I ri Minica roet planobege idmg 4 05 VARA orkettt 4 45 EnseHch berichten ANIP 16 H Nieuwsbertchlea ANT en auiting VXLX ERSÜM U 3 1 5 M NCRV 3 GramofoontrmTdek 7 45 Oetitendg mna itlek 7 55 Grwno oonty uaek I Schnftlrung en Medltntie 8 15 Thrl telilke Oratoiiumvareendging opn 1 8J Ochtendgymnastiek 3 Nimjwsbeitil tti ANP 8 45 Gra nirfoonimiTlek 4 15 ele 1a en errvble en fra wifoon trwzlck 1 3 Murgf VPJtO 5 Cyclus Het gerin In onzen IMd NCJLV 5 15 Nieuwe econoin whe en heursberi 4iten ANP 5 10 Zan met rinnobegete ding en gra moloonmuziek 600 Berichtin 01 Orgdrim eert 4 45 Actueler report ic of IT amofomi m l e4t 7 7 15 Ecwiomtache vragen van den dag ANP en fi uiting m BÉORSOVERZICHT Ui d èHuatlv ftp d ffw i lwtiwi k mt hoegcnaa ti4 gern vt randcrlnK rn uxA nü r KM factoren Fijn wHk tot initiwtW kimncn prtkkelftti slet h l er n nnar uit d t d handel Mrlantf een grootc vlucht zal nemen Vnoc iHAnds houdt het bcieKin tvtV pti Mli zflch p den aehtersirnnd pn te ft er df n VoorMnr tmn h i verloop van xalccn a n te kijkon Ook k teren a rr maar bitter w tniK te doen He koersver op van Wol tr e t w es oo etsn minder ifaninjeerde ste n minjf in d V r F i lxd Staten en aldiw be jttond er hoadetwflmd een ondei new4 nïï rtii tpn op ichte van d Ame Ikacnwfhe tondKcn ZeU rt laaJaandeflpn rn de V ipprwaartten werden op eer kleine ac a verhartde d Dr aalwaarden lEOlden m Iwvaai iciK Inner RMV wamn per 1 r1f to h niet t etl veian derd terwijt de kopcra ndf en le en oive vwT vorifpe iMzcii vierden affp nn D a oOTTiifW i r R vuren tiljna ffeh 1 ver aar i o d MM den h id l op iIb toc tmirkt wlide tiet hed n In het lEeheet riet lukkrn OWm werd n op on r veei de vorlffp topprtt j n fnitezet Kakten dcama een kVintfheid In en Wven nadien kalm iicb m m Vn 7 ndr dat Uncluatle v n l mwke la u erden iif e Tnn 4tt D aclieepv ji Un M f nnachtzaMind en f diirende hft proo1 e de rterlt van den middajZ nd dr handrf fc n tfehecl Fill S flNeepva rj unlei Hepm nü prH f r ndend op n ng ren kMniXheld achleniit T R fcmi n n den fet Ja er voor oude bool n ï r séK v urt wm tm wfn n et m lV k IHk ofn twt mMwwMir crakcn Meï ïVM iw444e I rt i rWt et l F eld Umi T wtm W ï 1aff r vrn N Akii d f hJMp nurftifl i iieVn Kflren two h ed a1 on Wand d De Tfal fn d mtnder emirante ooTten waa vm Tr nl ♦ mwt niwm Kïrwm erhlrr e n aenbod Vnw er e e peefa MMton 9é tn tmt eT nJ r vraax De mvrkt¥tuafla ¥ w f erM r van d n aard d f hwt Ir yff i fipn y vnVf Ti t K v ittit wa nln e n ff sr t h n i r Der lEeMTSZAKER fj jlDOEMCHT VII pst HE IUJGl SrROKEN M K aiUkUcbt Du it he Landgerechl te S i elt g t reii terecht 3ag I t Vtlp dje m ril 1 omdat hem naar Tuiuig tl oncechte een geld Z Hl ukten was opgelegd ett i ï van dt Uuitacne Zatiidaï 11 Mei van hit N t rl ndsche krijgsge ZTiaoT Duitfche soldaten door ton t h tft de slager 2lai ht M aan de Neder juiiU w wont Uten uit fttn dJi net ht hem vroeg of Ml aan dé Duitschers mocht Ml l tiliagde geia gd hebben pied 1 dan moet je de t ïeigfti n Althans zoo Je aarltl rhi van den knecht y j patioon welke aankUcht K poUUB duor etn vrotgeren W 1 ï wtrd cmdersituna kfHaodel g voor het Lardgt jllit dl t zaak echter in eere 0jgr daM Kht ukende tin stelligste i Ittf t t 8 1 woorden te HteziKd en eide dat het wrsal iti ut bttruf van den t die ond Jutii wegent her raudi dior hem ib onlblagen Md 6W t vtrtordeeld ds tot norwaardilijki givangnisstraf neriraaidtn ir tol ji gcldbotle knecht M als getuige gchooftd 41 liiali le 11 e en iventenb dat het jn kant wel eenigsiins een em ng wa llij bkef ethlti dal biKlaagde de gele i ui l r tl a i i lijk geot lieeft MHi ii oijK It vrotgere Ut p bij de politic heeft verte toen kwam de e P als getuige fïorHi rii J tl dt verbijslerendt hdé iirg hiriei dat hij diWi dag lïtgehetl niet in den vunkiffl van dt wafr wce t tn dat e JJjnrifc bj d pi mie geliigi n waa iad r cdelijden gehad hnct M over mUlnï en op verzoek van M had och befeid verklaard een valsch kiwiv af li leggen ne wooixitn oritloklen rechter Hj uuordt b van afkeuring en dt h e de getuige toch tot zoo n U l kon komen Jeluije eide dat hu zijn mede füuilg gitifel uit medtlijden met M I toe t tgd ten einde den slagei itoe i t tl nopen om M toch ijn l ld tiMir U betalen Teen dit e bi lreiging met een aanklacht ilukle K de tanklacht gevolgd hij zijn valsthe verklaring ilgeiegd Bij de politie had hij luet zoo erg gevondtn maar nu m eed zou mfielen afleggen wil ii iijn geweten taarmede niet be i ll tt gÉnslaand f deze thans eerlijke ifenis bleef de bnUlagen k t wlhouderi dat P wel In den win was en de u tiating van den sla mmis gtlioord had ftnwrKomHig Utn eisth van den lUanwalt hteft daarop de iechter slagir vTijgesprokien aangezien hier H n wiaakruming t fl tei deslagerslinethl bovendien schul IS lan Uilli kktn tot meineed rtchter riemde het ongelooflijk hier IS gebeurd Wat M heeft m IS in hooge linate eigerujk en sviaardig Itrwyl P die zich plaiinig tiereid hteft verklaaid er Nmedp te werken dat iemand on plilig Bordl verw rdeeld eveneens N r te misprezen lage handeling Nt verrii hL aar ij verntmti zal de Staati alt die aanvankelijk onmiddelliike jMgenneming van M had willen Wpi du gival aan de Nederland juililie voorleggen ter vervol H Wïgtns t Uitlokken tot meineed Hc luixtcten naar verboden aden moet ophouden T rvolg ns stond lerecht hel echt van H uit Zwolle dat ein zaak xiKi artikelen drijft Aan den man l n laste gelegd dat hy herhaal P naar den Engelschcn zender W geluisterd en daarover met an FJ heeft gebroken en aan zijnJWCWoote dat zu heeft meegeluis J hit hooren van eenige getuigen eziak van den man uitgesteld t Bi de vrouw die bekende dat P wl een had geluisterd als zij SJUig in de kamei was doch nooit PWra J ii had aaixgizet vorderde de TWaii lit vier maanden gevange r niu aftrek van het voorarrest JJ n aanden tien dagen heeft A ftchter verminderde de straf tot j vajiMlpn en twee weken omdat l nier met zoor emirtig geval bc w hel algonevn voegde hg aan 2 fi de opmerking toe dat het welyk uit moegt zijn met het j naar verbjiden zenders luwing aai iroer qie zien aan rboii niet stoort uch aan strenge Kil L t verbod een K IS van de cwrlogsmaatregc d it overtreding daarvan met los kan worden toegelaten De iJJ Kif daarom nogmaals de C wiivimg dat ieder fle zich aan ui niet sto HlllP NEDERUNO c OST VAN TONNIKGDf Isrdagavond heeft mr M M Rost gen een radiorede gehouden l J i werk van Winterhulp Neder lii r uidc 04I dat degenen dje U Iioogen nood gebukt zijn da wW famUlei die in d icn tHd door i 2 Jood getrofleo V n niet kunnen j op liet voltooien van een T orfwilMlie van den arbeid hjifO eni cent te vrcdestyd haar wtplooUbiff Jum ind v dag ikt dne nood laDger WrdMi luifidnYiduizcnden kioder in hiu geiond n hlnoJstelt rcid dwz m hun toekomstmogeluk heden aangetast Ik doe in het bijzonder een beroep op de moeders m ons Volk die in gelukkiger omstandigheden verkeeren dan de vrouwen dië de zorg voor deze door den nood aangegrepen gezinnen op hun schouders voelen rusten Als WIJ spreken van de eenheid van ons volk dan wordt deze leuze een U ugen als wg met bereid zun a n eiken volksgenoot den steua te geven Maarop hij recht heeft Wij moeten zijn van een ontembaar verlangen om elke verder aantasting yan de volksgefond held door de armoede te verhinderen De Winterhulp Nederland is de orga nisatie waarbinnen de ctnsgezindticid van ons volk op sociaal gebied 7ich zal kunnen vollrekk i Het bsginsel van de Winterhulp vferwtrpt de liefdadig heid De hudige organisatie mott bc sc houwd wordefi als een eerste opzet een be in van eèft groei dtr sociale eensgezindheid van ons volk In diert zin beichouwd ia de naam WiBtcrh P i cnluk te beperkt De bedoeling is dat de organsalic difS men op het oogenblik Winltrhu p Nederland noemt ztch op den dujr door de berjidwilligheid van alle N oderlandtrs die van goeden wille z jn ongtdcht hun ezin dhcid ontwik kelt tot ei n sociale ei meenschap voor hel gansthe volk in wmler en zomertijd Als wu na het einde van den oor og aan een werltelijktn arbeicfaopbouw van ons land kunnen beginnen aK wij maw de klachten v an htt he R volk rreeten verzamelen om deze op de o ri Jmatig te wijze in te zeilen vobr de pioductii dier goedtun waaraip c t volk behoefte heeft dan al het noodig ijn dat de krachten der honJerd uuizendtn werkers op dat oogenblie i in de toekomst onger pt zullen zi r ge bu ven Di i inslandht udmg vn elt volksgezondheid kan ichter niet ri den overgflijcn aan de verncdi oide en genadiglijk toegewoipen bcdeilmg Het IS de dure plicht van de gnheele volksgemi n hap om hirr mei alle krachten aait te werken De naasten zorg van het Nederland clie volk moet van de geboorte tot aan dm sterfdag tol de eerste plicht van dt hecle natie wordeh gerekend Als in de etrslvolgt ndt dagen in de straten en aan de hui en wedtrom voor hel groole doel Wordt ihge7amelcf bt denk dan dat elk dezer mzamelaais is tm vrywiliiger in dienst van zijn volk en dat alleen een waailiik offer dat let ontzeggen van eigm behoeftm op ligt een daad is dit in d ensi v iin uw volk wordt verricht De opstanding van i en volk lot tenbetere toekomst heeft immer m lijden van groolen nood zijnaanvang genomen Wij zijn m de jT pll tot 39 slet ds dieper van vntgire welvaartafgedaald Laten♦wij thans de handeninirnslaan en laat eins het nageslachtVan ons kunnen zeggm dat het Nederandschc volk in di n oorlog van httjaar 1941 am alle volkin der vvereldeen voorbeeld gaf van waarachtigeeensgezindheid en van bWedsaebondenheid J NIEUWE GHTEN Vo ens belli hl vin 28 Februa 1 van W niei hui i MdilciJdrKl IJn in de pertoile van1 l m 22 Februitfi bij W H N de voIKendegiften blnrci i ekotnen ïkicht ng Blo Varantle Oord AnnUrdam Miei SI NV Zuml o e Lederwaienrr i7l n lïravenhaee SU Tliurkow ondi s Gravenhase lOlW Aanneti mgsbiKliijf Haiin fitkkensNV Naaiden lOOO INV Dordiec t I lOOO NV Esvoha l Ph S non en Co Graveiitlase 7I 74 K H R Enschede 750 C nfcctlefabilek Beier en Blikenh iitr Gooi 50 Eoncl dn nnde Mir en I teï sp lroons in Netferland Gravmhase W0 Nerf R4C Bond van 1 dglelers en lnteP p ljo n s Craverha ge I t Louw rtan en Paiqui i Graven Kii e 100 NV De Resldentiehod Gra enhai e lOO TB Roll T an 50 Garage M Ha rouw Utree t 250 Geineen e pKulie s Gravenhage 206 97 Gebr Beci en Roval Theater Hrei en 100 M F D Rotte dam 250 tladt Schanke Ap lerdam I 50 Artibemnia 1 Arnhem lOö M Ficken en Zonen Geldorp 100 NV Gr nennd bedrijf HaagEChe Tranm eg Mij s Gr i en iMim 500 fa B en J Wetber Gronin KCT 250 S A D Virorbiirg 100 PhlUp Cohen Venio 100 H A C Wa en Br 50 Zotm a Hand I ondPrneming Amileritam WO Ikvr N P van W s Or venh ge 50 NV Heifjrth en Co Ro rd ni 100 NN Vtnlo f JOO Ko ninklijkie Trleolf brtek G J Willink NV Winlen wljk 100 Watwn BedrIJfwnachl ne Mtt NV Am l rd m lOO NulKspa rb nk Appmgedam f W NV Vluch handel Trlti Sur Graven ia fe 50 NV Metaalworenfabrlek Ho Tiel 100 Dr W F telden 50 NVENRv hH Burgers D ven4 r WO fa J D I evipen en Zn s Gravenheffe ton F B Am le dam iro NV Sleer abi ek v h G v d Pol n to Eek en Wiel TIel I 0 Zui l Afi ikaansch Handelshuis Annterdam f 100 Coöp Suikerfabriek Haft G A Putterthoek f 500 Smit en Ten Hove Kanpen 100 H t dekei nat van Am 1er daTi Amteidam 100 NV AnphalKabr Wijhe WUhe 50 Modeho i l ommen N V Utrceht 100 Eerste Ned CoOp Beetivor tie suUwrfabrlek Se van Geijl 200 NV Confectlefab lek Apartado Adam IMt Intr aichélabrle Pax Holland N V Amster dam 100 N V Fabriek V i f hemisch Technische Pioductcn C J riahsen Emche d I 50 A de W Numan dorp 50 W van Amerocmen G A Zn Amslerdam f f Van Marltml en Middendorp Am sterdam 50 Med G o ersbond Amsier dan 80 Gemeentenolitte i Gixivenhage tgljil I ouwm n en Parqui s Gravenhagi 5 Dr F E P Gravenhace K NV d Renteka K Gravenbape 100Scliöl er Bleek iian Stahlwerke A G Rotterdam 50 NV C G Schuier Goefleretihandel Rotterdam 100 NV Nationale RijwleUabrlek Balo TIel 100 J van H B Buunw S0 NV v h J I Bruna Gouda ƒ 100 G varv G s Gravenhapc SO NV Hogefa Gereed chappen en Fabricage MIJ Rotterdam ƒ Balteril n fabriek C Herberhold Utrecht 100 NV Hotel van Gjtenbeek Zwolle t 50 Ned Pond vatl Handelaren in Grafiwhe artik rcn Amsterdam I 50 NV Kleedlngma ir van Wolf en H rtad h Heerlen lOO G H 1 America Stadt Echlnke AiMttrdan 60 Federatie an Ned Ver v d Kantoor boekhandel en nverwante artikelen AmOerdam ƒ 150 Comptabele staf Opbouwdlen v h detachement opsporing de fstoflen Ootmarsum f 97 5S J W Reuver 50 NV V eeücliwaréh en Conaervantabrtek V d Berg en Co W8 aar 100 Dr B C J de H Nljmeg n ƒ O J H Jan UUecb M NV Tapljllvandel v h Wed Met en Zn Rotte dOTn ƒ 100 SI da crb md NDmegen ƒ 100 NV Nederlardnche Cocosfabi ak Apeldoorn 100 H T Rotterdam SS NN Aalvt Waalle 100 NV Ntd Slgarenfabrteken hSp an en Bertram Amersfoort 50 Ev n T Amsterdam t MO Hel vial r cha der ieedtjkei van Ferwerderaileel Ferwerd 50 Brand MIJ Ami erdaffl v n 1780 NVAmarterdam f tOO Ned I d Riil bee enKoffie Cultuur fll t V Amsterdam 100 Mt van 0 l n Tn Ned In N V AmMer dam l 0 NV CpMmir MB Paioe Lemplt Anaterdatn ƒ MO Cultuur MIJ 1 dotWWeat NV Am eixlara t 100 Sum lr io ilrhout i lt KV Amatenten ƒ 100 De 1 n Zn AiBatardam J MO WerCe AmUcRhun 10 W K W K AmaMrdkm ƒ 1M WV P van Wytick er Cos Venk 100 GrootTiandel in Groentan WV Vlee aL l i w in i i en Corwwvehfabrtek v h nm Dam en Ca Leek Cr 1 t MO aibcrdaulUa Fi ina Rotieram t lOO V d nam MV v h d B n en n tr ni VGrM nliaa t aan rften beneden f m t 360S43 In alnal M ont incfsv 41 4aDJ6 VERSLAG IM DEB VEBZEKEUNGSKAMER Tatale vertèkerde twdnif i aiiUiart Beperkte oorlogsver Uoen Blijkens het jaarveraUg der Verzekeringskamer over 1939 tiestoad in genoemd jaar een voorkeur voor rentever èkeringen welke bij bmnenlandsche levensverzekeringsmaatschappiiien van ƒ 1 22 milliard tot ƒ 1 38 milliard toenam terwyl de aanwas der kapitaalver ekermgen kleiner was daar die van ƒ 2 43 milliard tot ƒ 2 47 milliard toenam en de volksverzekering van ƒ tOl milliard tot ƒ 1 03 milliard Het netto premie inkomen is zooals verder uit het verslag blijkt wat teriMjnprenues betreft toegenomen met ƒ 4 mill tot f 120 de koopsommen zijn evenwil met ƒ 35 0 mill tot ƒ 32 mill teruggeloopen De premie rtserve voor eigen r ke mng IS opgeloopen van ƒ 1 22 milliard tot f 1 28 milliard f De totale verliezen op hypotheken hebben bedragen op landeryen ƒ 1000 v j ƒ 2000 en op g bouwen ƒ 188 000 v j ƒ 428 000 Ten laste van de mnst en verliesrekening kwam ƒ 24 000 v j ƒ 20 0QO tn op andere rekeningen ƒ 165 000 V j f410 000 Op effecten is een verlies van ƒ 8 8 mill v j ƒ 26 mill geleden Hiesvan ird ten laste van andere rekeningen extra reserve dan de winsten verliesrekeningen ƒ 35 6 mill v j ƒ 2 1 miU gi bracht De daling der effectenkoersen moet aan don m September uitgebroken oorlog worden geweten Hel laat 7ich aanzien dat 1940 te dezen opzichte een geheel gewij agd liecld geeft De statutaire en anfere reserves zim van ƒ 96 6 mill tot ƒ 64 5 raiU teruggeloopen 4us van de pre mie reserVe van 79 S tot 5 De exira reserve B dus in 1939 belangrijk gedaald Houden wij er echter rekening mee dal telU laste dezer extra reserve is gebracht een afschrij mg op vaiite eigendommen van ƒ 2 millioen een verlies op hypotheken van ƒ 03 mill een verlies op effecten van ƒ 35 6 mill tezamen dus reeds ƒ 37 9 mill dan blijkt de ttra re serve met ƒ 58 mill versterkt te zijn zoodat de achteruitgang der extrareserve lot f 32 1 miJl kon worden teruggebracht Bovendien valt te memorcer n dat in den loop der aehter ons liggende jaren de premie reserve bolangmk ver lerklj ts geworden Wij meenen dan ook dat het Nederlandsche l evensverzeHeringsbednjf als geheel voor een behoorlijke veiligi telling der verplichtingen tegcnoVer de veriekerden heeft gezorgd Tot op heden hebben zich bij de Ncderlandsche Levensverzekering miitschappiien geen bijzondere moei lijkheden tr aanzien van het valuta evenwicht voorgedaan De door den oorlog geleden verliezen zim tot heden binnen enge grenzen betierkt gebleven terwiil bovendien door de bil verordening voorziene vergoeding door den Staat vnn oorlogsmoleslschade de oorlogsschade aan de beleggingen voor een groot gedeelte zal worden goedgemaakt Van hel totale van 10 Mei 13 Juni 1940 door overlijden verva Ien ver zekerde bedrag had 62 8 betrek kmg op overlijden tengevolge van andere oorzaken dan die veroorzaakt door oorlogsgeweld terwiil 37 4 van het totaal vervallen bedrag betrekking had op sterfte door oorlogsgeweld De Verordening Vtjandelijk Vermogen no 26 vafl den Rukscommis saris trfft m de eerst plaats rechtstreeks de Fransche en Engclsche maatschappijen welke hier te lande hctzii hun levensverzekering portefeuille afwikkelen hetzi het levensverzekeringsbedrgf uitoefen De Verzekeringskamer heeft dan ook hMTomtrent zoowel met de bezet tonde Mitoriteiten als met de desbetreffeiSJ maatschappijen overleg gepleegd Dit heeft er toe geleid dal aan twee Engelsche en twee Fransche maalsehappiien welke liier te lande het bedriif uitoefenen is toegestaan hunne bedriifsuitoefenmB met uitzondering van het afsluiten van nieuv ce verzekeringen ten aanzien van de verzekeringen waarvoor hier te lande gedoneerd moet worden gewoon voort Ie zetten Ten aanzien van de verzekeringenvan bovenbedoelde vier maatschappijen waarvoor op grond van hetK B van 29 Januari 1924 S 24 hierte lande niet b hoeft te voorden gedeponeerd alsook ten aanzien van deverzekeringen der afwikkelende Fran sche en Pngel whe maatschaopncnwaarvoor hier te lande evcnmm behoeft te worden gedeponeerd is ïoowel de premiebetaling aU óg uitkeerini stoogezet De Nederlandsclje magischipplien en het Nederlandsche bednit der buitenlandsche maatschaopuen hebl en met de Verordening Viisndeliikc Vermogen te maken in zooverre de verzekerden of begunstigden als vdanden tn rfen zin dier verordening moeten wordtin aani emerkt Overleg van de Verzekerini skamer met de Dmtsche piifiriteiten heeft er inmiddels toe geleid 4jt uit hoo de van volksverznV r iiMnolhsen uitkeenng aan viianden h er te Ipude tof en met n bedrag a an ƒ 300 kan plaats hebben zonder d t daarvoor sin de Duitc h rii nnt iton vergunning behoef te worden gevraagd MABKENNOTBFmrGCff Handt Ismarken IS 41 Reffisterm arken 55 57 F ismarken £ 6 Ondersteuningsmarken 43 INDEXCUFEK AAN0ÏELEN Mcdegedccld door bet Centraal voor de SUtl iek Het Indexcijfer van koetsen van aandeelen wai rxterY 137 4 HMf mlddeUe indexcijfer over Februari U 134 6 De omzet van aandelen waa op 75 Februari 872 en op 28 Februari 583 EFFECTENBEURS AMSTERDAM A dlta ar dito Wilton F gew A Dito C pr V A Weyers I en EL Am Chrystal Aai Sm UiMI C V A SUnd Br C V 1 A Am Tob Cy e A B R II Colg CvlÓARn Gen BI Cr Ct T 1 i a k n Ruda MCC R n Kaesp Mc T PI Corp C V A N St C G A R II Umt St Rubber C V 10 a A N t EI MQ A Dito Nat B V a NJ Gas MtJ A Dito N Bez V a Tw C St vXs I An Tel Tr K C V A rwseha HbBfc Zuider RypA II ultl 4 O O ser Ki V t ZH Hypb mei verpl uit Si i Eerste Ned Seh verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dlta 8 s winrtnSiai 96 83H Noteenaien van 8 Februari 8SH OBLIGATISa tlaalalcentafCB t K ma 99 T £ M 80 09 Intfostr ondemanUagaa Si ai 83 AX U Sb i t Berfh e Jura Fvlll at 7 Bcrkel I at v 37 Obl 4 Levers Zeep MH Werkap NV la hyp obl 4 WUIen 41 1 Umb SMcakm Obl 4 Bat P Mi O 4 ld ld Obl 31 Nederl Obl 41 Moormann Cult On Obl 9 Amat Grt b f MOUer 3 Nat Grbez IS S Idem 1S3 4 Jicit Grbb 4 Jed Ind Sp Mt 1801 obl 3 a Ml8S Kans an T O Java St Obl 5 SemaVangJoana 1802 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 id A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 H WK 9iK 97 MH MH H 7SU 100 2 M 94 9 KS MO ta 100 lt 0 ie f 900 IMO Ze f 100 4 l 40 bU f 100 4 IMO 2e f 5 4 IMO blf MO 4 ISM f 100 S IKH sog 3 U37 100 ï 1937 500 3 1S3S I 100 3 SI 1838 500 3 1935 OI t 100 3 1935 OI 500 31 l 37 O I 100 J 1937 O l SOO J 1937 AO I 100 1931 AOI 500 Pto en G m leaning S T z siH em 88 87 90 96 92 73 Hf 31 2814 30H lOSH 87h AANOEELKN Bank en Cr dieUnsteUlng B r 93 8S 8BH 81 no oiy nil 24 lllK 77H 144 103 109 lliu 121 A d Bank aand Holl Bankt dito Ine Bank dito Jav B f 500 V a Kaavereen dito N I J e m dlta Nederl Bank A NB V ZA Jna N n MIJ 250 a Rolt B Ver aan TwentseheB A A 10S aoM 113 14h W3H IWh 123 Indnit ondemamlagan 346 Alg Nnrit Pew A Ad Dr Mt a A d Siiperf a Ant Screw W a Bat Marg Fabr V d B 250 1000 G A V d B p w A 1000 DMn B t 1000 Berk R Pa Afge st c V aand C en P F Scholte Gouda itear dito Gruyter en Zn A pref aant Dlta B winsld p Heemaf aand Heinek aand Hero Con aand Hol SI jn f a Hollandla aand Holl Bet Mil A Hon dr en k A Holt Kun ii t A Int Gew B dito Intern Vise A K F Bevnesdlto Dito P ef KonNF m b a K N Honfïov do Kon N Zoutl A K Br Stheem do Koren ehoof NV de dito Lev Br en U O 100 r pr aand Dito lOOOCvprA 100 6 C pr A Do lOtm e C pr A vemof IT en MfMeelt d Ned B C V a 17 G en S F a Ned Kabelf dito N Sch b ml dito 148 M St f Kevter A 19W Phil Gloeit ƒ 7S af e C V A Rott O Ml dito Schelde K M d N Scholten dtto Smits tran r f d Slokv 4 a Stokv 1500 1000 d St fipinn Sp do Stoik dito Twijnslra Pret A Utr Aïph t G A Ver BI fb aand Ver Ot f aand IMto pref Ver Gif N B V A Ver Pf V Celder Dtto dito p aand Ver N R fab a Ver Touwf dito Vli lngen Ki d H WH 115 103 4SM 160 Ml 1341 H iH 146H 134 1 183 I82M 151 I51H U 5 IS7 217 215 313 314 Al 14 144 IIM 13V WH IOCS H h f H 126 134 4 H MH 226 111 IO H 110 HI7 HlH UO iniH lUlH ae 340 384H 101 386 33 H 19 a H iSO H ISC 2 1 143H K2 WH 148H IJS l H 1 H lUIH I14 147H 136 136 179 llttt 1IS8 ItlH 98H 147H 127 132H iV UB 1I4H 136 13TH lies Adam 1 3 SV 83X Dito t 1837 31 83 ApeM Ie 37 SV rnhe f 191 3 Dev enter 1920 6 Dordr 38 3i j 3 Emdh 1035 3Vj Do 3e Ig 38 31 Geld 38 JlA D oio ie Ig ss 21 sGrhage 1931 8 Dito IlSs 3Vi Dito 1937 I Dito 38 3V2 3 Groning 193 3 Dito 2e 1938 3 Haailem 1938 3 Dito 38 31 i 3 Helm 1937 3V Hb 1937 31 Hilvers 1938 3i Dito 10 SS 21 Leeuw 1938 3 Leiden 1937 3i N Holland 38 3 Do 2e 38 31 3 Dito 8 5 38 21 Do 3e 10 j 18 21 tBH MH NIjm 2e 1 3731 2 95 Rdam 1938 37 4 88 Do 1 en 3 37 31 90X Dito 1 1938 31 2 ilX Dito 1938 3 i 3 m SchicdJel 37S1 J 80 Tllb l 37 31 iS 88H Utr Pr 37 31 2 H Do gem 37 31 ak Ze land 1937 3 7H Z Holl 1937 3 WH Sai Ie L U38 3 86H Dito 2e Ig 38 3 82 BvNGIel 3731 j SI Dito 1938 3 91S 9J B V Onr Z 37 4 SS Gem Cred m 9001 33000 0 31 MM Dito l a i i 1 2000 3 N Bnklnat 3 4 70 Aanvullingen Hj paUiecklianken Alg Fr Hyp b m 2 verpl ulll Pandbr ISV AlgUypbserXY4 88 88 86 A dam Hyp 1 4 96H Dito 3 84 H Arnh H B Ser SF Pbr 31 911 SU Bat Hyp b N N PP 4 94 M Dito CD 31 B Dr HB do 31 MH Fr Gron Hyp Bank Pd 4 WOH KIOH D 0 Da en Va 3i j MH 91 Do pb V i 3 14 Grav B do3i Gr HypBPb 3 j mti MH Hl HP ser AC 4 r 1 i Dito sar BD 3V Holl IIy B dito 4 92 Oito ser K 3V 83 löH H p b V Ned Ser M 31 2 86 ïnsul Nyp b aer AB AA BB 4 X D 0 er T TA 3i 81 Mtj V H Cred Pandbr 4 92K 92 D 0 m 2 ver pl ultk 31 2 a 81 H N Hypb I D 31 s Htlé N Hypb Veend ilarie K 31 2I 8814 88 Do 31 dito 3 m Noordh Hyp b Pandbr 3V Overljss H b d 0 J 93 H Rott Hyp b do4 sus sris ld dito 31 79 70 Sted Hyp b ter K L ffl 81 Utr Hyp b 4 Ml 96 Dito lerla K 4 WH WH Dito serie E 31 84 Dito 2 verpt ultk 3 M Wertt Hvp b ra FF 31 7 88 RADIONIEUWS Zondag 2 MaartHlIVtltSUM I 415 M KRO 8 O Wl beginnen den dag 8 K Granvtfoonnullek 9J Oce tnlijke muiiek gr pi 16 16 Hooginlii II 30 GramofocmiTHiziek IZM Declamatie 12 15 Gramofoonn U2 IZ45 Nie wsen ecunoinlache berichten ANP AVB O t 00 Ahnanak 1 01 AVRO An uiementoorke t ao Kt en de AVRO Glrl 1 45 Nederlandxch Vert and voor S bbekninde Wi en wat waren onie vityiouöerv lering ZOO Zang met pianobeffeeiding 2 35 C cliis Irf evi n en datk n onier Dixw iichtiu te reeheldm 3 00 NieU Kollandeeh Mrijkkuaitet 130 Uit Ber il n 63e Verroekvonci rl i oi de Duitsche Wi ermiacht 0 PiiMta or ke 1 30 Orgelspel 6 42 Almanak 6 45 Actueele repaitag 1 o gra nr ofoonnHit ek 7 80 Grainofooninu tek niet toelichting 7 15 Sport van den dastlJO Be lichten Eni Isrh 7 45 Veixo g van 7 I0 NieuK iberichten ANP 815 Grairrofoon murlek 8 30 Berichten English 8 4S Con certgebouworkeat koor en solisten otm 1 9 25 Dialoog 9 45 Engrl iche berichten ANP It Ml Nleuwsberchton ANP en s uitlnli HII VERtniM IL sti m NCJLV 8 M PaOKhberi oor xany met or k a to ege ldtn en NCRV orkest opn VPRO 8 45 Studio Vroegdlcmit HCB V 9 45 3raTnofoor i urIek II 10 Cantate opti 1 Il 30 Gewijde muziek opn 1 IZiO Rondomhe4 orjel KJtS Cjclu Kent gij Uw Bl bcl rpl 12 13 Nieuws en economlKhe b richten ANP KEO 80 Gramofoonmuziek 1 30 Viool en piano 10 GramofooJimui ek 2 25 Planovoordracht iM Radlotooneel met mutOek NCRV Kerkdtenat KRO 5 15 WekelUkjchc g dachtcn l lng ANP 3 30 KRO orkrst Id J Oramofooriimr 45 Actuee e repoita e rf gramofoor nuzick J 7 IJ Giramotoonn nl k en aluitinc Maandag 3 Maart HILVCKgOM I 13 M VARA 1J8 Gnmofoonmuziak 7 45 Ochti ndgvninas tiek 7 91 Gramofoonmuilek JJ Ochtend gvinnantiek 8 M Nieuwsberichten ANP A Gnanofooiwnuziek V r O UM MuaenwUdkK V AKA 1624 Planovoordracht en gramnloanmualek ï 9 Decla nat e I1 W Fwie a da en clH ta 1t VARA oekest IZ4t Alnuni UM N uwKen economtaeha berichten AKP IJ GramolaWMnnMk ru VJUUUOrkcst tn Zaïtf nat i l rKib iteleidin 38 Keukenl r Mlc 3 l flramoloónitruidek t H CTt4u De vrouw In haar tmroep 8 36 Gramofoonnu ek 4 80 Cia noloonmuilek mei to Ilcl tow 4 3 Vaar d kMtdonn tM Gnsnmfaonmujiak 6 11 NMiwa coooiMselM n liaans twrkltfen ANP i l eMmtralSriHi töun 13 OramirfaMinMUMi 4i Antanak A tutiai rnxBlaa oT iramariMiaMudaii TJ9 rrtaach prsatia ANP 11I Orwnofoanmui FONDSER N rtMH tmÊm SI mS 8 Bh ACTIEVE StaatalMBiBC iW la f i t 40 a 1 1 M 4 40 bu r 1000 3 4 73H 73 1 2 84h II ené taal M4 113 1811 1000 3i Grootboek obL K t IIM IMS ObL Cart Jnackr 1 GroolbaokaSi t 1 3 iKo a 1837 lUO S I 3 ftMO 3 t i Ccrtltleatan tVt Grootboek obl tVi J 39 IndI 1 1000 IVt 1837 Indl I teoo 8 1 37 indii nooo A I Dult chl Vounf OM 1000 C s Baak I 1H 114 Kol Bank Ned Ind Handatab Ned Hand Md cf ï A ütiiv ÜO i 188 171 Alg KunstzUda Unla Berkel s Patent Cslv Ollal C faw 11 Centr Sulkor rokker iet Lever Br4 a Unla lOTK lObM Ned Ford AuL 3UI 192 135 138 Philipa G B V A Dito Pret w A All Ludl St C V 10 ga tt II tm Bemberg A C wx 3 10 f a Am 8 cv I raf Am Car and F C Z7 3 K ny v Aand Am Cnka C v ld Anac Copp C v td 21 H 61I 61H Olvarsan CU Serv C C v ld 5i C South C v 10 A B II It 17 A North A Cy C V A 17k Radio Corp C V A 5 5dGou Birneo Ml A 186 Idem pief Aand 302 Patr ondarnamiagan Oord Petr Ind Ml 196 3K 214 H Si 334 IIHUX OS G Aand 1 7K iCon Petr MU idem 2J 217 Cont Oil Cjr C 17 ll t llti II 9 i 10 idem Mid Continental Pat C V A Phi Pet C V lOld Shell Un C V J ld T Wat Ass OU C V 10 idem gckee TaaMaaatwka Wlt Holl Am LUllAand I 6h I0 h 105 4 IMM Java Cbina Japan Min idem 140 139 137 13i Kon Ned St Ml td 137 I JS 136 Kon Paketv Mt ld 217 Ned Scheepv Un td l i Ue IS7 18614 Rotterd UQ d Idem 132 Stoomv Ml Ned W 1 13IH Int Mere Mar Cy C V 10 A 4l aulkeraadaménilBgaa Handelsv Amst A 3 l9i 304 392 389 lavaiche Cuimii d J30 r ed Ind S tin UL 232 230 Ver Vorst C M SOO A 110 lOB TakaktandoneaüBiaa Deli Batav Mt A 173 170 Dcll Mt IIOOO C ♦ l m 219H 231 £ 31 Sononttiah MU Idam b8i Ite Wm n Co C ï A 44 4 l 4 Spaarwcgoa B lllm and Ohio C 4H v idem She ap Ohio C V OH 34 34H 10i 10 8 4H 14 10 t 23 a Illinois Cent C v lU N York Centr C v ld Pennaylv R 10 A 30 C V A South Pac Cy t lOK 9 g idfm l d Railway O few Wlem 134 Canad Pac C v id 4S Amsterdam R Cult Aand i4l 343H Bandar Rub mU ld 199 Dell Bat R MU ld 1 3 Kendeng Lemiwe Rub Idom 188 4 Majanglanden Vereen td 88 Tost Javo Rubber MM Idam J Oostk SM C V ld Serbadjadi Sum R Idem HOH Sllau Sum Rubber m5 tdam 104 Sum Rubb tSüt ld 306 Ver Ind CulL Ond idam 1 6 Interc Rubber Cert r Idam 4AOoilacba faaisan aiat katltngvarkUrttig Du ffrootb ld ld 1940 e r 3 1 41 e r t ld td ld ld a s id ld Konvarslons Dito Neue rarbei ind Kali Synd ld ld ld ld 1943 e It 1 43 c r 3 19H e t 1943 c r i 1 W c rl 84 4 8 78 5 1947 e Sri lia e I r 1 kassa abl 4 Ausf obl S IG C O £ SO IOO 1 8H UI 13 Dito C 30 100 t Wintershall obl i Farben nd lO C v A Ver Korklnd C A DultschlBarl RO M EO 8114 78 4 77 72H 63 O v Huhrv i i i j V O m vu Dito 30 Vj Vs O t D Rentenbank 23 T Var O Stadenl O i Bayr Hyp en W B Pb D Unoleumw 0 7 Oclaenk Bergw ObL 8 IlGuteboftnuncshlltia Obl 7 Harpenor Berfbtn Obl Phoanlit Akt Oaa Obl iRh Elba imioti OM t Ruhrchamlc AX3 OM Slemena on Haisfee OU V s V Stahlwerke OW 1 Dito sorla A 23 i ObL Vlttar Gew OW i s H J 43H 43M Vogel D u IC OM t Rliein SI OM 7 Dito IJ OM ha genar StraasanbaRn Ob 8 Parbenlnduatrla aand Siemens en Halske aand ver GlansttoH Fabr and Vlnlaraball Akt Ooa nd bakken waii i aan den fodrukteii kant da Sumatra tioot ten Bak4en en kleinigheid In Op de tuikeraldee iM Uepen U V A s enkol punten chttniit hetgeen het gevolg wasraa het aanboS wan idacli4 oen paar Hikken ta de rultfiemtbrMi b a ii An ilar dam rAb e tem in hoo diaak rondom 1W O minder couranie soorten waien onrefalmallc net si t M4 ering k af tjktn Da belaMingHnarlH had oen rujtlf crloo de teii e 4 oMigaUün warm M da Pbnlng pi Ushoudend nadat aaimnk t k M chandeM tefen FT gaf da kovni e M r kiclne eofeanein van verr akklng maar m ttaunato bleeti het koriapell on a r t Ud O foatagfetda looiUng was prU houd nd ovtMgena kwamen geen hiulalles van belatkenl VDor In pandbrievtn tomaenlMIJba n Fi inclale iM4tMti M n ar aobf oMt Jen all IV4