Goudsche Courant, zaterdag 1 maart 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 1 MAART UITSLUITEHD OP SPECIALE VERGUNNING Aiiton Coops Drogist Wifdstraat 31 Likdoor tinctuur Likdoorè pleisters Eeltzalf Likdoornmesjes Keurig gezin zoekt dorpomfr Oouda VRIJ HUIS of ongem gedeelte 20 30 gulden per maand Brieven No Q 662 bureau v d blad 7 Gevraagd voor direct in het Centraal tehuis voor Israëlieten Huisknecht bekend met stoken van Centrale verwarming O 659 10 Aanmelden bij de directie OFHCIEELE PpBLIGATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART KLEIWEQ 46 DISTRIBUTIE VAN TERPEN TUN EN LUNOLIE VOOR SCHILDERS De Secretaris Generaal n het Departement van Handel nijverheid en Scheepvaart maJkt bekend dat de hoeveelhedtn terpentijn en lunohe welkeVop de door de plaatselijke distnbutiediensten aari schilders uit te reiken bonnen kunnen w rd i betrokken voor de periode van 1 Maart lApril 1941 als volgt zyn vastgesteld 1 hter kunstterpentyn per bonvoor terpentijn en 1 liter rauwe lijnolie of gekookteoUe of standolie per bon voor lunolie 6087 28 Gevraagil een MEISJE voor halve dagJn Zeugestraat 3 G 661 S ft Boden ooiaüaB ucfat o kaim OOM geliefde Vader BcJiuwdca Grootvader Behuwdbrosder en Oom de Heer aKRRIT KROCHC Weduwnaar van M Zaal in den ouderdom van b jna Jaar Uu aller naam M J DE JONG KitMk G J DE JONG RIETJE Gouda 1 Maart 1941 Graaf Florifweg 20 Laever geen bezoek Geen bloemen De ttraardebeatelling zal plaau hebben Woensdag 9 ifaart Vertrek vank Cr rk riaweg 20 pLm 2 uur a 668 24 Tot nader prder zal het praakuur van hel Consultatie Bureau r lubaraiilaa baaMIdlng Oaalhavsn SO Oaiida ederom gehouden worden des Maandags en Donderdags van 8 tot 10 uur O 37 10 MAAAAAAAAéAkAAAAAAAAJ Een blok ooB het bemi vormt een zelfde belemmering als de wasch wanneer die thuis gedaan wordt Verwijder die belemmering verschaf Uzelf meer vrijheid en gcrnali Laat ons Uw wasch b ehandelen Ons moderne zachte procédé maakt tevens dat Uw goed langer meegaat als het meegaat met De Modelwasscherij aoUDA Taiaiaen 20S4 Bedrljfswaler zoo lacht als regtnumter O 653 35 WEETU dat W Alg Coöp Begrafenis Vetetniging U A te Gouda hel e nlge dras is voor een rala klas uitvaart of crematie titgen hoalprila dus zonder livinatbalag T Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan F C A Lautfeman Zottlmanstraat 60 O 116 17 NAUMANN Htüshoud Nadimochines Adler Induslriemacliiiiei KNLADA uit voorraad leverbaar J H KICKEN OOUDA lotttaontlraat 0 642 10 WISfKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S n Gymnasium voor candidalen BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door Pa S DAUVILLIER o 114 10 HOND te koop gevraagd Brieven met opgave van ras geslacht leeftijd enz onder no Q 858 bureau van dit blad Effn Naniisitti zeer geschikt voorgtas gordqnen in écru en wit 90 c m br per Meter ♦ 55 32 Cf FiBtisii Mirivisitti smaakvolle dessins hoogst modern O cun breed per Meter 75 69 55 et Miniiiisitta voor Slaapkamers en Keukens 9a m breed per Meter r JLilt 35 29 22 Cf KLsiwao aouoA Geer loe Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 17 Maart 1941 v m elf uur m Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te GOUDA gelegen Onroerende Goederen WOONHUIS IJsselIaan 92 Verhuurd voor ƒ 5 p w WOONHUIS Prms Hendrikstraat 95 Verhuurd voor ƒ 4 75 WINKEL en WOONHUIS o 634 15 Heerenstraat 35 Verhuurd voor ƒ 4 40 pw WOONHUIS Heerenstraat 53 Verhuurd voor ƒ 3 pw WOONHUIS Heerenstraat 97 Verhuurd voor ƒ 2 60 p w Zes WOONHUIZEN Houtmansplantsoen 3 tot en met 8 Elk verhuurd voor ƒ 2 45 p w WOONHUIS Raam 115 Verhuurd voor ƒ 3 25 pw WOONHUIS Robaarsteeg 21 Verhuurd voor ƒ 2 60 p w PAKHUIS Speldemakersteeg 33 In eigen gebruik Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór Vcrkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9Vt tot 11 uur Betaaldag 18 April a s Breeder bu notities gratis b d notaris verkrijgbaar OOÖO 37 Vrijwillige Verkooping Deurwaarder B J N AKKERSDIJK Gouwe 152 154 te Gouda zal op Dinsdag II Maart a s Toorm tien nnr op de boerderij van de familie de Graaf aan de Voorwillens no 17 te Goada hoek Zwarteweg wegens be eindigmg van het bedryf publiek i contant varkoopin twee t b c VTye kalfkoeien en een tb c vriie versche koe twee ijzeren schouwen divers landbouw bouwen melkgereedschap kam kaasvaten wringtobbe kuipen enz Voorts cenig meubilair een partij dakpannen en een party straatkeien Kijkdag Maandag 10 Maart a s van 10 tot 3 uur G 638 23 Voor oude dame wordt vriendelijk eenvoudig TEHUIS gezocht met ecnfge verzorging bij voorkeur omtrek Burg Martenssingel Br no O 639 bur v d blad 5 VRIJWILLIGE VERKOOPING I L i i Rotterdam zal op Woensdag ï Maart om 2 uur m het Beursgebouw aldaar tveilina 1 i ingang Meent by voorl en def afsHg publiek v ki SCHEEPSWERF met optUIIen en water nabij Gouda voorheen eeexDloitwrd domde Firma Wed A v DUYVENDuk onder de Gem G lrferTkad secüe C nos 703 1089 702 lUl 696 en Ul o 61 02 A HSSM u7 dwarsheling vfnf i ï P J l l h volgens opgavl ovwm is ï i i L voor een lanèshellinf waar m 1921 een sch van 2860 ton werd gebouwd waarop ndw f r woonhuis met bygelegen fl £ zullen als perceel I worden afgeslagen de ovenle iiS Aanvaard en betalmg 1 Mei 1941 5f Jfht 3 i 5 en 11 Maart as 1 hetgeen kan worden afgescheiden wordt on 11 Maart 1841 R d m P r Hendfik varTinen te R dam met recht van naastmg door den definitieven koo r v m K tiJ le let lfie R d ÏS 0644 56 GOUDERAK 1941 Belangrijke Verkooping Firma HENDRIK VAN ESSEN G K Redermg Blie makelaar m mabhmerieën en metalen te ROTTERDHM zal op Dinsdag 11 Maart IMI des ajn te 2 uur precies in Café Rest Ter Gouw Bleefeersingel I te Gonda ten overstaan van Notaris Mr J W de Heer te Rotterdam PUBLUK VERKOOPEN den geheelen Inventaris van de Scheepswerf ▼ h Firma Weduwe A VAN DUYVENDUK te Gouderak Hierbij komen voor In goeden taal vcrke rende DWARSHELLING lang pi m 55 Meter met 6 HelllnüWagens Zware Ratls 6 HellingMeren Buigmachfnes PONSMACHINES KNIPMACHINES HOEKUZERKNIPMACHINES ZWARE PLATENWALS werklengte 2 M BOORMACHINES SLIJPMACHINES S MEDERIJ INVENTARIS ELECTROMOTOREN Electnsche Boortollen Geieedi chai5pen Klmknagels Takels Stropkeltinsen Dommekrachten llolblok Vlak en Rekblokken Cirkelzaagmachine Steekbank en enz Verder voor Amotle een HOUTEN LOODS De goederen iljn t bezichtigen op Vrijdag Zaterdag 8 en Maandag Maart 1941 telken van 4 uur alsiTiede op den dag der verkooping van 9 1 aur op de werf te GOL DERAK Uitgebreide cata ogus is op aanvrage GRATIS VERKRIJGBAAR Bij de FIRMA HENOBIK VAN ESSEN Beukelsduk 17a Rotterdam Tel as4 Tevens za de NoUri Mr J W de Heer te Rotterdam op Woentdag S Maart 1941 bij opl d en op Woensdag 12 Maart 1941 bu afslag telken te 2 nr njn n het Bcnrsgelivuw ti Rotterdam aan den Coolsingel ingang Meent Ie verdieping veilmgzaal no 9 PUBLIEK VERKOOPEN OE OPSTALLEN TERREINEtir KN WATER IB twee perceelen 2078 80 KIRUIDKUNOIGC MEVR TAVERNE h Midt elkea Waanadag Oenderdag Vrijdag en Zaterdag zitting van 11 6 uur Wagenstraat I IS Den Haag Wat medebrengen o 117 12 Familie met twee scjboolgaande kinderen m kinderjuifrouw zoekt per 15 Maart lof 1 April voor een periode van 6 maanden Huis of gedeelte van Huis gemeubileerd of ongemeubileerd omgeving Reeuwijksche Plassen Brieven onder no G 663 bureau van dit blad 24 BAKKERIJ Alles wat een bakker bieden kan Maar goedkooper nog en beter dan Wafels koek ebak en brood En een sorteering o zoo groot NIEUWE MARKT 25 G 635 14 IN EN UITWENDIG schoonmaken van Uw fiets I VAKKUNDIG VLUG EN VOORDEEUG W RlJ iflelh ndel L van Oei iOUOA OOUWE 81 TELEFOON 3630 G 639 16 Gevraagd flink G6566 Meisje Heer zoekt KanBf nit volleilig pinsisn voor dag en nacht tegeh 1 April Aanmelden na 7 uur Ooéthaven 52 Brieven m voll inl en opg van prijs no G 665 bur v d blad 5 Wordt gevraagd een net Dagmeisje P G van 8 4 leeftijd ongeveer 18 jaarMevr Muuren Crabetstraat 70 boven het Station G 666 6 lo Udi Tost O Dü h gtm EgypOadi En eoenmin U het de Utd üan een Arabi$ehen krijgaxang Het u nvoudig FOTO STUDIO d naam di y onthoudan moet als U een portret wilt laten makt dat zoowel technisch alt aeithetitcl perfect ji FOTO STUDIO Gouda t moderate atelier MOLESTSCHADï Wi belasten oim met de bezorging vg Uw verzekering tegen Oorlogsschade Volledige inlichtingen en premie opgor worden U op aanvraag omgaand verstrekt M J OGIER Co GOUDA ASSURANHE AFDEEUNG TEL 3071 Q 54 3ll Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA ails BAK NU MET OethA BACKIN Cleehtf 35 pim vet en Mn djn er noodig bij bet bakken van dele lekkemijt Dat ia Toordreli bakken I Dal apaart brood en smeerboter uit Want roor aardappelkruimkoek ala aanmUingupüi ieder n te Tinden ook amoryeiu Bak nu eena dit niea e Dr Oeikar recept Doe d helft van jdlt beslag In en met vet bestreken spring Torm i 26 dl doorsnede druk dit goed aan en doe daarop den geschilden n geraspUn appel of de Jam iMi rondom een rand van 1 cM vrU JStroot over de vulling de renner kruimels druk de randen eon welntg aan Baktud ongevètr a6 minuten bd matigflinke M ADATIS op amvTiunf het IKMII9 nieuwe geilluêtreerde Dr Oetker boek Reecpten voor desea HiA achhéfnog heden 1 Racttpl voor AARDAPPELKRUIMKOEK 2B0 ffr bloem 13 T 4 afK tr tbeel Dr Oeüter Backin 225 ffr grekookte aardappel 60 fr ttfnsflwreven witbrood 1 sr suiker 1 pakje Dr Oetker VanUlesulker 1 fl Dr Oetker Aroma rum zout 1 el 35 gr boter margarine of vet of 2 eetlepels oiie VuUinff 500 fram appelen of aoo gram Jam Il VïMgl uttilurtend Dr Oathér Pudrfingl Ds oude onv r fld rd pfjiw kw li teH 1 3 pakjes op n bon P L J RArvikl Zeef In een schaaltje de mH Backln semenffde bloem en vermeng het met den fdngewreven aardappel en het brood Maak im het midden een kutitje doe er suiker kruiden en el aXs mede de gMmoUen afg ekoelde boter margarine vet of olie b j Roer alles goed dooreen Verdeel de massa met de hand of met 3 Torkert in kruimels Voeg loo Boodlg X teU wl water toe 2063 128 i n u V BHo m DE KWART JËS RUBRIEK Iken Zaterdag plaatsen wi in de KwraPtJas rabrlek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent vethooging Bew snummei 5 cent extra Brievon kunnen iU LEEN worden efaehaalci eiken dag van 9 0 uur Zaterdags mn 9 1 uur CLTVIA S IN KNOP vaiuU f 1 Fa G L JongennaD zoekt net eenvondis nnis met huiselijk verkeer feeA beroeps Br no 375 bur V d V d Dioiatbade voor dag en nacht zeUif kiinitKide wreken en kokra v g s v Br no 3 6 btir V d blad Bm Heiaie evraacd pUn 8 voor heele of halve dagegj Aüm 718 uur Krugerlaan 49 V r ▼ Vrijx Ned Hervormden t Gouda Zondag 2 Maart as a av te 6 uufspreekt voor deze Vereen in de KfaiM Kerk aan de Peperstraat 138 Ds G Westnljse van RottMdam Onderwerp Het Ueht van den Avond n KOOr 1 Duivenhok 7 xtukt jprima pottduiven 1 Duivenklok Mdc Toilet 1 Ledikant met splntal 1 ïtameafieta Nieuwe Hnen aai Oouda Te koop vraafd RM Vwbt raUOONg KANO At o 3U bur V d tiiad ZONDER BON LeespoHefeuiUe van de Haagsehe Leeskring gratis Slechts geringe bezorgingskosten Inlicht Bijkantoor Steijnkade S4 Tel 3018 PHILIPS RADIO prima toestel 1 37 50 J Pielanen Weth Venteweg H 85 EEN DAGMEISJE gevraagd bij J v d WoOdoi Koekoekplein 8 Verloren een gooden Sdukelarmband herinnering Tegen beloonfng terug te bezorgen van B evern inghlaan 17 Gevraagd NET DAGMEISJE niet beneden 18 jaar Br no 372 bur V d blad De loodgieter voor VASTlS WASCBTAFEL8 Walestraat 12 Telefoon 2828 WECKOLAZEN in aUe maten De Kleine Wiaat Nieuwe Haveo 17 3evraagd NET MEISJE niet b i IS j AanM Maandagavond na 7 uur Kleiweg 87 PIANOLES Degelijk onderwas Zeer tHllyke conditie Hej VERZUL Oosthaven 38 Zrr SLAAPKAMEB te huur Br no 380 bur v d blad PLASHVISJE te huur gevr voor het geheele seizoen Br no 361 bur v d bl KAMEB met Ie klas pension aangeboden b dame Br no 382 bur v d M n KOOP Kiosk Oké te gebruiken voor piashuisje of schuur StoJwukersluis Een flinke Dag Dienatbode i IfMkster gevraagd Kattensing tt PIANO te koop aangeboden Kattensingel 42 Schoenen danr Draagt nu onze sterke handwerkklompen S van Mounk Boelekade 186 Te koop aangeboden lea aoo goed ab nlenwe schaar Te bevragen Reeuwitl D 103iw Beeuwijk MoziekschooUDeBeoa Westhaven BoekbinderU D v LEEDWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen eil muziek mi betalen de hoogste waarde voor uw oad goad S B v d BERG Groenendaal 18 PIANO en ORGEL gevraagd Br met omschr prijs enz onder no 280 bureau van dit blad Sloopweik gevraagd van Woningen Adres J VÖIK T itweg Stotwijfc Tel 20 Tentond gevraagd een gevorderd Bakkersleerling van 16 tot 18 jaar bO P BOER Brood ea Banketbakkeiv H erswoude Dorp Voor levering en reparatie van uurwerken naar W T Hoekstee Ruks gedipl Horloger Gouwe 51 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tm 48 Van Maaren s Schoenhandel Vuverstraat 10 Prima HAKBIJLEN en ZAGEN JAN POSTMUS Raam 142 Telefoon 3720 Te koop 2 HEEBENPIKTSEN in goeden staat Adres D de Groot B 171 S ouderak Te koop WUheUnlnahandnaaimachlne voor en achteruit m garantie J VET Groeneweg 10 HmSNAAISTER voor verstellen en stoppen heeft nog enkele dagen vrij Br no 355 bur van dit blad Te huur gevr kleine wiming voor 2 zusters of 2 kamers met keuk agebr en liefst berging voor inboedel bill prys in Gouda of omg niet veel radiotoestellen in de omg Br no 356 bur van dit blad Ie koop Radiotoestel in eikenh kast zuivere ontvangst en een Luidspreker te koop J Teekens Kamemelksloot 3 Kleermaker ster gevr keerwerk Pantalon st ƒ 1 50 colbert en vest f Jassrai ƒ 4 75 Thuiswerke reisvergoedmg Schriftel i Sanders Stationsweg 125 O Haag 2 dames zoeken 2 Ot GEM KAMERS of zoowel een heel huisje te h Ook genegen te koopen Brie No 335 Bureau van dit Er biedt zich aan een B K D bode v g g v voor dag en Br No 336 Bureau v d BI Landboawkalk A S F koRA zonder bonnen bij J TEPCENS Kamemelksloot 3 Te koop GELAKTE UNNENKASi Ridder van Catsweg 68 Gevraagd NETTE DXENSTBC v ggv Mevr J H do W Van Beveminghlaan 30 BASCULE met of zonder gewichten te gevraagd Tetet 2474