Goudsche Courant, maandag 3 maart 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE llgndag 3 Maart 1941 JlJ CWK No 20568 CGIBANT PottcUro 840U Bur Harkt SI T l t7 Directeur F TIBTER DUITSCHE TROEPEN RUKKEN BULGARIJE BINNEN U lóeisd van toetreding tot Driemógendhedenpact Verklarifig van Filof In de Bulgaarsche Kamer Het bezoek van Eden en Dill oan Ankor d C nmnscMcmjH FmnscH bezit imntB ooa latDEfi smmwebm TAUAMSCH KZn ld AM seint nit Sofia 1 vernemen van wcUngeUcnte ciide Ob d Britsche bedoelingen nopens oortogsuitbreiding op denJ A B dwarsbopmctt ter bescherming van de BnlgaarKliellsigen hebben naar xc i uist gemeldt wordt de Duitsche tropenb MCrleg met d regeering van Bulgarije de Bulgaarsche grensHcnchreden Bet opperbevel vaiide Dvitsche weermacht deel mede lm besehernittg tegen de bekend geworden Britsche n iatregelen h Zddoost Enropa 4n na toestemming te hebben verkregen van de Iwlnlilijki Bnlgaarsche regeering sedert den tweeden Vlaatt afdeeligsn van de Duitsche weermacht Bulgarije binnengetrokken De MÉomende troepen worden door het Bnlgaarsche volk hartelijk li oct Het D N B meldt verder De historische zitting van de Bulgaarsche Kamer voor het aanhooren van een regeeringsverklaring inzake het towredei van Bulgarije tot het driemqgendljedenpaet en het binnentrekken van Duitsche troepen in Bulgarije is erikele minuten na 18 00 uur gehouden De verklaring werd door de Kamer zoowel als door het volk met de grootste spanning verwacht Een groote menschenmenigte was op het plein voor het parlementsgebouw bijeengekomei waar zij de Kamerleden en de regeering begroette Da ing werd door den voorzitter der mer Logofetof kort nadat alle en der regeering hun plaatsen hadden ingenomen met een korte toespraak geoperd Toen de regeering de zittingszaal binnentrad stond het meerendeel der leden van hun plaatsen op en begroette de regeering met geestdriftig hoeragroep en langdurige ovaties De voorzitter van de Kamer Logofetof wees na het vervullen van enkele formaliteiten op het historische ooger blife waarop deze zitting wend gehouden Hij deelde mede dat de Kamer byeengekom was voor het toetreden van Bulgarije tot het driemogendheden pact Toen hij hierbij zeide dat Bulgarije hierdoor thans bondgenoot van zij n hartelijkcn vriend Buitschland was geworden werd zijn rede door luide en geestdriftige ovaties niet alleen van de Kamer doch ook van de toehoorders op de gaanderijen onderbroken Ook het noemen van Italië en Japan werd met levendige toejuichingen begroet Door dit toetreden aldus zeide Logofetof verder draagt Bulgarije bij tot het bewaren van den vrede op den Balkan en neemt het actief deel aan het oprichten van een rechtvaardige nieuwe orde in Europa Hij verzocht de kamer met kalmte eti waardigheid de verklaring van mipisterpresident Filof aan te hooren Voordat Filof met zijn regeeringsverklaring begon zeide hij o a Door den loop der gebeurtenissen die zich rondom ons in Europa ontwikkelenv is een nieuwe toestand ontstaan waarmede wij rekening moesten houden en als gevolg waan an wij overeenkomstige beslissingen moesten nemen teneinde de levensbelangen van den Bulgaarschen slaat en van het Bulgaarsche volk te waarborgen Bewust van de zware verantwoordelijkheid die dit zwaarwichtige oogenblik met zich medebrengt heeft de regeering de toestand nauwkeiuig bestudeerd en haar beslissing geriomën vooral met het Verklaring van Filof De Bulgtarache premier professor ftut heelt gistermiddag inleen buiMfewona zitting van het parlement MB regeeringsverklaring afgelegd Ut luidde als volgt J e regoering van het Duitsche rijk hKft de regeering van Bulgarije toeilBnnung verzocht om Duitsche troetel naar Bulgarije te zenden Zü hteft daafbü verklaard dat de taak Nn deze troepen van tüdel ken aard il en handhaving van vrede en rust V den Balkan ten doel heeft De reIKring van het Duitsche ryk heeft Hn Bulgarije niets verlangd dat mei 4i vreedzame politiek en zijn verdnpverplichlmgen jegens zgn bu en tegenspraak zou staan IntegcnM da regeering van het Duitschei k heeft uitdrukkelijk lekening geInuden met de bestaande vriendafcapsverdragen die wU met onzetaren hebben gesloten en tevens metil verklaring die wij oiilangs met Oen buurman TurkW hebben onierteekend een verklaring die op ituw de vreedzame politiek van deBulgaaiNihe Kgeering heeft onder Bl In deie sitiiatie heeft de re 7 ng van Bulgarije besloten nat l7i omstandigheden had afge 05 i in geleid door den wensch ttv nal de levensrechten van onsl iid en ona volk te beschermen ter Ul ZIJ rekening hield met de vriendttliap tus hen Bulgarije en Duitsch lA na verzriceringen ontvangen te W en dat de wetten en de bêstaan ome in den staat in de volste behouden en d belangen van igarye beschermd worden het van de regeering van het talsche rijk in te i illigen Harer Wj acht de regeering van Bulgarye t haar plicht te verklarens dat de wezigheid van de Duitsche troepen ket land geenszins de vreedzameNBtiek van Bulgarije wijzigt Bul fle blijft trouw aan zyn verdrags Wichtingen en is vastbesloten van grondslag der bovengenoemde dzame politiek niet af te wijken derhalve van eiken aanval n vanj maatregel af te zien die de MgeB van iemand zou kunnen igen Waar de Bulgaarsche reJ ng deze beslissing heeft getrofJ gelooft zij dat daardoor in de l positie van Bulgarije zijnJ 1 de vrede op den Bal het beste worden gediend De H ing van Bulgarije hoopt dat houding allerzijds juist opgevat door bet Bulgaarsche volk ge kt wo dt Kamer hoorde de verklaring J ï ilof staande en met geestdriftig eroep aan verklaart het D N B Katnervoonitter Logofetof loot historische zitting met de ver J Bg dat de Kamer met absoluteT erhcid de verklaring van den er goedgekeurd en aanvaard De Kamer hettt de regeering ta het bijzonder den premier voor uiteengaan nog een itkousiaste gebracht oog op de levensbelangen vart Bulgarije zonder af te wijken van deigrondslag der tot nu toe dobr ons gevoerde buitenlandsche politiek Deze beslissing der regeering betreft de toetreding van Bulgarije tot het Drie mogendhedenpact en het hiermede verband houdende vraagstuk over de toelating van Duitsch troepen in Bulgarije Hierna las minister president Vl ol het protocol over de loetreding alsmede de verklaring inzake het bin nentrekken van Duitsche troefien voor Nadat de Kamer de regeeringsverklaring had aangenomen bracht zij den mjnisterpresident langdurige ovaties Op de galerij zag men talrijke diplomatieke vertegenwoordigers o a de gezanten van GrootDuitach land en Italië alsmede de gezanten er zaakgelastigden van de bij het Driemogendhedenpact aangesloten landen Gezanten van Duitsch land en Italië bij koning Boris De Duitsche gezant te Sofia Freiherr von Richthofen is gisteren om 17 uur door koning Boris ontvangen De koning betuigde den Duitschen gezant zijn dank en tevredenheid over de toetreding van Bulgarije tot het driemogendhedenpact Onmiddellijk hierna werd ook de Italiaansche gezant te Sofia graaf Magistrati door den kraing ontvangen Hitler heeft koning Boris naar aanleiding van het toetreden van Bulgarije tot het driemogendhedenpact een telegram gezonden Von Ribbentrop heeft den Bulgaarschen minister van Buitenlandsche Zaken Popof telegrafisch zyn gelukwenschen aangeboden Een Etigelsche tegertspraak Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt ziin te bevoegder plaatse in Londen de t erichten volgens welke de Engelsche regeering bepaalde voorstellen aan de Bulgaarsche regeering gedaan heeft welke indien zij niet worden aangenomen ertoe zullen leiden dat Engeland zich met Buigarijc in o i rlog beschouwt gekwalificeerd als yolkomen uit de lucht gegrepen Duitsche persétemmen amsoK umoeossFcm aOTSCH BEZIT ACTIESTMLEH m SMIm De Völkischer Beobachter schrijft dat het binnenrukken van Duitsche troepen in Bulgarije in overeenstemming is met den zin van het driemogendhedenverdrag waartoe Bulgarije is toegetreden Dit verdrag immers heeft niet in de laatste plaats ten doel tegen de Britsche plannen tot uitbreiding van den oorlog op te treden overal waar Engeland nieuwe ooriogstooneelen wil scheppen Dit was het geval in Roemenië en hetzelfde geldt nu voor Bulgarije Alle twijfel of Engeland den fakkel van den oorlog op den Balkan trachtte te ontsteken is weggenomen door de verklaring welke de Engelsche gezant te Sofia tegenover Engelsche en Amerikaansche persvertegenwoordigers heeft afgelegd en waarin hü zeide dat de Engelsche luchlmachtde Bulgaarsche verbindings lijnen zou bombardeeren indien Bulgarije zich aan de zijde der spilmogendheden zou scharen Deze verklaring aldus het blad loopt evenwijdig met de waarschuwing welke Churchill in zijn laatste rede in het Lagerhuis tot Bulgarije richtte In dezen oorlog is echter nog steeds bewezen dat de spilmogendheden op bliksemsnelle wyze den Engelschen plannen tot uitbreidmg van den oorlog voor weten te zijn Wij plegen niet af te wachten tot de Engelsche fakkel is aangestoken wij slaan die Churchill tevoren uit de hand De Duitsche flanken blijven beschermd hetzij in het Noorden hetzy in et Zuiden Het verbliff van Eden en Dill in Turkse Volgens een off ideële mededeeling aldus meldt t D N B uit Istanboel hebben de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken Eden en de cfief van den g eralen staf Dili Zaterdag een bespreking van ruim twee uren gejjad met den president der Turksche republiek in tegenwoordigheid van den Britschen ambassadeur en van den Turkschen minister van Buitenland sche Zaken Voorts wordt gemeld dat de Britsche ambassadeur te Mosl ou Cripps Zaterdagochtend irt Ankara is afuigekomen Omtrent het eigenlijke doel van de reis van minister Eden naar Ankara bevat de Zondagseditie van de V r e m e een eigen bericht uit de Turksche hoofdstad Hierin wordt gezegd Naar wy in welingelichte politieke kringen vernemsai Is het eigenlijke doel van de reis vanlWen naar Ankara de politieke voorwaarden te scheppen voor de bezetting vanrsynë door Engelsche troepen en ibp de gewonsclile verbinding tüsschen Egypte en Turkije voor den doormarsch van Britsche troepen tot stand te brengen Engeland acht de instemming van Turkije voor de verwezenlijking van dit plan onmisbaar Deze instemming moet verkregen worden in ruil voor een Engelsche belofte Syrië na beëindiging van den oorlog te ontruimen en aan de Turken over te laten De tot dusver nog nie uit den weg geruimde moeily lihedefi die zich in den loop der besprekingen hebben voorgedaan bestaan hierin dat Je Turken deze belofte op schrift gesteld willen zien terwyl Engeland me het oog Op den terugslag in Frankrgk een schnftelyke foimuleanng wil versijden In verband met de publicatie van liet communiqué betreffende het bezoek van Eden yzen de Turkscl e bladen erop aldus t D N B dat de besprekingen te Ankara met tot nieuwe besluiten buiiten het bestaande pact hebben geleid De regeertng stelt de nationale belSngen sedert twintig oorlogsmaanden bo en aües en blijft daarbij Ondanks het bondgenootschap meEngeland heeft ris Turksche poHt ek nooit haar onafhankelykheid verloren en zij stelt de eigen belangen boven iedere overweging Eden by den Griekschen koning Naar de Britsche berichtendienst meUt is de minister van Buitenlandsche Zaken Eden na zijn aankomst te Athene door den Griekschen konung ontvangen Het standpunt van Zuid Slavië Het D N B meldt uit Belgrado In leidende kringen van de ZuidSla viscl f hoofdstad beoordeelt men de toetreding van Bulgarije tot het driemogendheden pact met volmaakte kalmte Bijzonder gunstig verklaart men is de verklaring v n minister president Filof opgenomen dat de betrekkingen van Bulgarije met zyn buurstaten in d nzelfden vriendschappelijken geest worden voortgezet In politieke kringen te Agram verklaart men dat men in de toetreding van Bulgarije tot het driemogendhe denpact de normale ontwikkeling ziet In politieke kringen der Kroatische hoofdstad is sterk de aandacht gelrokken door een uitlating van den chef van de economische afdeeling van het Engelsche consulaatgeneraal ié Agram Evans volgens wien de dagen der Engelschen in Zuid Slavië gesteld zijn Nader meldt het D N B De situatie op het gebied van de buitenlandsche politiek die door Bulgarije s toetreding tot het driemogendhedenpact is ontstaan wordt in de Joegoslavische hoofdstad nog steeds rustig beoordeeld Kenmerkend hiervoor is dat de toonaangevende ministers alle in hun plaats van herkomst vertoeven De plaatsvervangende premier dr Maitsjek is Vrijdag reeds in geze chap van den Sloweensche leider dr Koeloveté naar Agram gereisd terwijl de prem ieS dr Tswelkowitsj Zaterdagmiddajl de Jocgo Slavische hoofdstad verliet en zich als gewoonlijk naar Niesj begaf BALKAN Larissa door aardbevinsr geteisterd TIENDt IZENDKN DAKLOOZEN De stad Larissa Griekenland is door een iware aardbeving geteisterd Een groot aantal gelmuwen is ingestort Omtreat liet aantal slachtoffers is nog niets liekead Terstond zün alle maatregelen geooniea om hulp te veriecneo Nader wordt gemeld dat de beving uu zes aardstooten l e6tond Tienduizend menschen zijn dakloos geworden Onder de verwoeste gebouwen bevindt zich het post en telegraafkantoor Een nieuwe aardstoot wordt uit de stad Missoionghi en twee stooten uit Saloniki gemeld De dagbladen te Belgrado publiceeret uitvoerige berichten over de zwareaardbeving die de Grieksche stad Larissa volgens de P o 1 i t i k a geheelvernield heeft Genoemd blad meldtuit Athene dat de stad Larissa eigenlyk niet meer bestaat Alle huizen zijnvernield met uitzondering van eenigebetonnen gebouwen De plaatselijkeautoriteiten eischen onmiddellijke intichung van 12 K 0 barakken voor de dakloos geworden bevolking Veertigduüzend menschen hebben geen huis meer Uit Saloniki meldt de Politika nog dat zich in werkelijkheid drie aardbevingen hebben voorgedaan Welke na elkaar optraden De huizen stortten ineen als warèn het kaartenhuizen Alle telefoon en telegraafverbindingen zijn vernield Ook in geheel Nóurd en Midden Griekenland is de aardbeving gevoeld Het centrum der beving lag m den Olympns Geheel Griekenland is diep onder den indruk Pe Dardanellen MELDINGSPLICHT VAN BUITENLANDSCHE SCHEPEN In scheepvaartkringen te Istanboel verluidt dat de Turksche scheepvaarlautorileiten bevolen hebben dat alle buitenlandsche schepen die door de Dardanellen willen varen zich van tevoren moeten melden en een loods moeten afwachten Overweldigende meerderheid voor Antonescu NIET MÉER DAN 15 3 NEENSTEMMERS De eerste resultaten van de gisteren gehouden volksstemming geven een overweldigende meerderheid voor generaal Antonescu aan Van de 1 654 610 Setelde stemmen antwoordden l lé3 045 met ja en slechts 1555 njet ne en De bladen melden in hun uitjmei ige berichten dat de stemming zonder incidenten verloopen is Zij juichen het yroote succes van Antonescu toe en TSWETKOWrrSJ NAAR BELGRADO TERUGGEKEERD Minister president Tswelkowitsj is gi itermiddag vroeg plotseling van zijn geboortestad Niesj waar hy gewoonlyk het weekeinde pleegt doof te brengen per vliegtuig naar Belgrado teruggekeerd Na aankomst begaf hij zichmet den minister van BuitenlandscheZaken CiilcarMarkowitsj naar prinsregent Paul met wien zy een langdurigonderhoud hadden Buitengewone liaisconferentie te Tokio BINNEN EN BinTENLANDSCHE POLITIEK BESPROKEN Gisteravond is in de ambtswoning van den Japanschen minister president Konoje een buitengewone z g liaisonconferentie lusschep de regeering en de weermacht gehouden waaraan door de ministtSr president de minister van Oorlog Marine Buitenlandsche Zaken n Binnenlandsche Zaken en van de weermacht door den chef van den generalen staf yan het leger generaal Soegijama alsmede door den vice chef van den marine staf vice admiraal Kondo werd deelgenomeo Op deze conferentie die twee uur duurde zijn naar officieus verluidf de jongste vraagstukken op het gebied der binnen en buitenlandsche politiek besprokeik ENGELAND De Duitsche lucht aanvallen STAD IN ZVm WESTEN HEFTIG AANGEVALLEN Naar de Britsche berichtendienst meldt is een stad in het Zuld Westei van Engeland gisteren kort na het vallen ran de duisternis heftig door Duitsche vliegtuigen aangevallen FRANKRIJK Pétain sprak tot de arbeiders OORZAKI N VAN KLASSEN8IU1D MOETEN WEGGENOMEN WOBDEN Maarschalk Pétain heeft Zaterdagmiddag te Et Étienne In een vergadering van arbeiders gesproken over so ciaalpolitieke beginselen De rede werd over de Franscfae radio uitgezond den Pétain begon met te jierinneren aan zijn boodschap van fo October waarin hy verklaard had dat men den klassenstrijd niet kan overwinnen zonder de redenen daarvoor te hebben weggenomen Deze redenen zijn het spook van de wcrkloosheidj de nachtmerrie der ellende welke op de gezinnen drukt de woningtoestanden enz Er zal geen sociale vrede bestaan zoolang deze onrechtvaardigheden aanhouden Om het grogte werk van den socialen vrede te dienen zal een uitgebreid onderzoek worden ondernomen waaraan alle betrokkenen moeten deginemen Werkgevers en werknemersmoeten de mogelijkheid hebben hun billykc eischen te verdedigen en hun wenschen te uiten Daarom moet men organisaties oprichten die snel opkomende kwesties óf wel oplossen óf wel wanneer dit niet mogelijk is den staat de mogelijkheid verschaffen deze kwesties te regelen Dit punt zal het voorwerp zijn van een eerste wet over de beroepsorganisatie Deze wet zal enkelvoudige orga nisaties opriohtenf sociale commissies waarin werkgevers en werknemers gemeenschappelijk aan de oplossing der hangende problemen zullen werken De maarschalk deed tenslotte een beroep op de werkgevers en werknemers ijverig aan het we k van het nationale herstel op so iaal gebied mede te werken Pétain op teis Het staatshoofd m rschalk Pétain is gisteren van St tirtne raar Puyen Velay vertrokki n Op het progranoma van dezen dag slaa bezichtigingen en ontvangsten o a ial het legioen van ou i strijders den eed van trouw aan Jen maarschalk afleggen Gisteravond zou de maarschalk weder naar Vichy vt rtrekken Visschérsschepen vermist MÉÉR DAN IM KOPPEN AAN BOOBD Uit La SochelJe wordt gemeld dat van 15 visschérsschepen met een bemaïining van m totaal meer dan hon4erd koppen die twee weken geleden en gedeeltelijk nog vroeger zijn uitge AILE KANAAL HERSTELD De rechtstreeksche verbindmg tusschen Parijs en Gent is hersteld zoo wordi in welingelichte kringen te Parijs verklaard nu het Aile kanaal weer in gebruik genomen is hetgeen is geschi binnen het bestek van de maatregelen der Duitsche autoriteiten tot bevordering van het Fransche verkeers en vervoerwezen KUSLAND i 71 milliiird roebel voor defensie EEN DERDE DEEL VAN TOTALE BEGROO HNG In de Tweede kamer van den Op persten Sovjet in den Nationaliteitenraad is Zaterdag de begrooting voor 1941 aangenomen De bcgrootmg in haar definitieve redactie behelst aan inkomsten 216 8 milliard roebel aan uitgaven 218 05 milliard roebel Van de in totaal 70 9 milliard roebel die bestemd zijn voor de landsverdediging zijn voor rekening van leger en luchtwapen 58 3 milliard van marine 12 8 milliard voor het commissariaat van Binnenlandsche Zaken verder en het commissariaat voor de veiligheid van den staat zyn bedragen uitgetrokken van in totaal 7 3 milliard roebel BUeenkomst van OpperstenSovjet gesloten De Eerste Kamer van den Oppersten Sovjet de Bondsraad heeft de derde zittmg gisteren besloten met het aannemen van de begrooting over 1941 en de bevestiging van de door het presidium van den Oppersten Sovjet afgekondigde wetten Zont op 8 23 onder 19 22 Maan op 10 29 onder 0 10 JVfen is verplicht te verdnisteren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns van voertaigen moeten i nor na zonsondergang ontstoken worden