Goudsche Courant, maandag 3 maart 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 3 MAART 1941 ARTIKEL BON DUUR hoeVehjhep Bloera BI 5 24 Fcbf Um ZS Mrt 50 gram mggebrexid of M grsm ander breiod of H ranlsoefl gebak of 35 graa ntcel of bloem Boter of margarine Be Bo g H Febr t m Mrt 3 t m 16 Maart p boter of margatme of 200 gr rrt Op bon M geen vet mannen 30 KOSTBARE ZILVERV08 ONTVREEMD Eenige weken geleden werd ia aen bontzaak m het centrum van AnMterelam een zilvervos ter waarde van ongeveer 2S0 gulden ontvreemd De eige naar van de zaak miste het köstbaie stuk bontwerk nadat hu bezoek had gebad van twee mannen Het bleek ee n noeiluke affaire omdat ele dieven zich op den achtergrond hielden en aanvankelijk huh buil niet op de mai l schenen te brengen De rcchercheuis bleven echte eik spoor volgen en na eerugen tijd kwamen zu tot de ontdekking dat de zilvervos ver beneden den prut was verkoerht aan een cafehenidster Een tuïscbenpersoon had de vos aan ele vrouw aangeboden Het was de io jange fief knecht L die handjan gersdiensten had verricht en dus aK heler geze diende te worden Het gelukte den heler te vineien waardoeit men ook de dieven twee oueie beken den van de politie kon achterhalen De drie mannen zyn gisteren opge sloten Bmtenltmd punten natuurwoi natuurwolhoudend M punten i zude en natuunude en 30 n andere atoffen pyamas v j W 1C W pyamas lric fii breid voor vrouwen resp 20 si 20 punten winlërjekker voor 10 SO punten winteljekker voor resp 37 25 en 37 punten aan Bulgorije s toetreding tot het Pact van drie IriCu pakje resp 18 14 en 18 punten T Füof Bulgarije wil medewerken aan een rechtvaardigen en algemeenen vrede Ho zal Zuid Sicnrië reageeren Artike 2 In ïooverre de in artftel 4 van het Onemogendhedenpact vactgestelde gemeenMihappeluIce technliche commissie kwesties jehandelen welke de belangen van Bulgarye beWHen zullen ook vertegenwoordigen van Bulgarge aan de beraad3lagui en van de commissies deelnemen Artikel 3 De tekst van het driemogendhedenpact li aan dit protocol als supplement toegevoegd Het onderhavige protocol m de buitKhe Italiaansche Japansche en BuJgaarsche taal opgesteld waarbij tlkc tekst voor oorspronkelijk geldt Het treedt op den d ig der onderteckcning in werking In aansluiting op d plechtigheid af de Fuhrer een nocnmaai Reactie op de onderteekenlng De toetreding van Bulgarye tot het Onemogendhedenpact wyst erop dat de beweging voor een betere nieuwe ordening van Europa met uitsluitmg van den invloed an vreemde machten zegevierend voorwaarts gaat de builenjandsche pi rs I schrijft de Deut ïche diplomatisch politu e he Korresponde n 2 Ook Bulgarije behoort van nu af aan tot de gelijk gerechtigde naties van een nieuw Europa dat alleen zun eigen belangen en nooit weer de belangen van de vreemde machten zal dienen Het bericht der tnotrcdmg van Bulgarije tot het Dril mogcndhedenpact heeft in politieke en diplomatieke kringen vun de Joego Slavisohc hoofdstad stfrk de aanda iit getrokken aldus het D N B M n gelooft dat de houding van Bulgarije ook m JocgoSiiavic dat thans de eenige staat is in hot Donaubekkcn 1 it nog niet tot het Driimogcndhcdenpatt behoort hoewel d verantwoordelijke staatslieden de overeenstemming met dit streven tol uiting gebracht hebben bepaalde terugslagen zal hebben Men is trvan overtuigd dat de ontviikkeling van den laatsten tud naar etn vi rsterk le samenwerking met het groot Duitsche ruk nofe bespoedigd zal worden Tenslotte nurkt men op dat deze gebeurtenis het juiste antwoord is op de oorlogsopliitsmg en plannen van Eden In de aan Bulgarije gren cnde landen MSTRIBUTIENIEUWS AANVULUNGEN EN VERBETERINGEN INZAKE TEXTIELGOEDEREN WrrTE BRUIDSKI KKDING NIET MlfcR VRIJ Duur van speciale vergunningen Naar aanleiding van mgekomen vra gen IS een nadere uij eenzetting verschijnen van de I lal ite handleiding voe r de distributie van textielgoederen Hie raan wordt het volgende ontleend Onder kleed ing en benoodigd heden voorn kinderen beneden 3 jaar valkn óükVwiegmalrasscn wiege dekens wicgelakens sloopjes en boxmatrassen He elfde geldt voor kinderwagen artikelen Deze artikelen zijn dus op de stamkaart van et khid verkiijg baar Tol d vrijgestelde artikelen be oorcn ook ï prfpa rd po fj1ockin damnfkr uklF narch K n ivtIj als Jabot rurheb ed wlf rpMl ni artikrirn i vaardistf u t av i tlrvr etbaiuj a cd trek iit 1 4uttlna hwpi taa dook lig rbbberdfwkt ïumnlachorlje word Tit t be Mrl miwd als Irvtjelt Ju hai lMerkïIollm ed nii evoerde Uici thand ttuH an ffn e n liand tilwwn jj imitatlehnnl al rarn rtr tapl u n ketipe ttpti en oop r v van pap i Karm c ulwiel hocr ei er wrKhfüen is tejitlelartlfc atoffen ken ne uk a LWi a e chik t voor d vervaard g rit van pa t tenten karpetU n ta ptjlen en Vooper sehorl uit hrte verv rdi r kaï penen tapt en en looprrs inelien trMet dan Se m pa per bevattend a e handvawrk saa eee U Dllfih art k erfen benefipn ï iri2 1 ard schoenen m l epbieide hrrfm iaM hrn dMk ken i aam c ia73k e lMiatz kje aHe e aKtl k eelset bip lei d voor lie vcrvaa Wllflnee van btrtlrbanden rselten en eor e ette ranapa anle MÏ kJw nr verva dtird uu z r kuru lrubbfr Nift vrugeslcl y zijn witte bruidskleedin kleeliing voor maclflne arbeihr restcoapon imilatiestiooken enafvalstrooken dT ereniIi f aan hel stuklil coisetittoffen ifier zijn nog op punten gewaar eerd Pyama s triCot of gebreid voor WELKE BONNEN ZIJN GELDIG Vierde periode Vijfde periode f n 12 en IS K 15 IC ca 11 K 25 t BL 32 K 35 t m 41 t m 14 Maart Urn 31 M art Vm 14 Maart t m 31 Maart t aL 14 Maart t ro 31 Maart 24 Frbr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart Br OS Br M 24 rebr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart A U A 81 Br 09 Br 06 24 rebrj t m 9 Maart 3 t m IC Maart 24 rebr t m 2 A prH pnnd A M 24 rebt lm April Mi pond A 9 tt Fcbr t m 23 Mrt Elke bon 100 gram 13 en 14 i t M IS Maart A 3 M r bbr tlm M tkrtt I ons A M A It H rebr t m 2 A rll t on 14 r br t ai 39 Mrt I pond A 15 ilFekr lm t AiMrtl 24 rebr m U Itaart rer 9 P r K l m tl Mrt MPebr A 11 111 a M trttMkJ t K Apen tm M A M t M nMa A S tm t M l 12 Mrt plfc 1 oas vleea VI W y m ttm Mrt lt trt t rarflMien ♦ um nm vi ir K PW n jB J7 eptember IMO in BertUn ond r land dakïöoa geworden In Bsgdad zelf ïhw cL fï te ï Ownu set zUn coen uuiiaehiand ItaiM n 3 pim jzeventlcn dorian volkomoi verwvMt A ts Atg Diitributiebonböek m m bloem bnn Be m Soterbon t In het y iUrtl Belvedere te Weenen ia Zaterdag njar reeds gemeld m den vorm van een öfficieeie plechtigheid Bulgtrue toegetteden tot het Driemogendhedenpact Op dezelfde ptaau waar voor enkele maanden Hon garije toetrad tot t pact in tegenwoordigheid van den Italiaanscheti minister van Buitenlandsrhe Zaken graaf Ciano van den Japanschen ambassadeur Osjima dm H ingaBrsehtn gezant te Berlijn bztojay dtn Roemeendchen zaak gelastlgd Brabet anu en deii Slowaak chii gezant L emak van den Bulgaarfihen miniiler presiden prof drFilof den legatieseeretans ia het Bulgaar che ministerie van Buitenlandsche Zaken jKiiischmanoff wcfd de opderteektning Voltrokken Evtn over drie uur kwamen de gas ten der Rijksrege in aan bij bet kanteel waar een eerelormatie was op f iiiteld De ryksminaster van Buitenand e he Zaken ontving na elkander op het mtt blo men versierde perron voor i t kasteel de uilgenoodigde vertegenwwirdigers van de in het Driemogentihedcnpact verbonden landen en begeIf uld heiv naar de gele zaal voor de officieele plechtigheid Daar stond de Diutsehe en opge itr ld De ryksroiriuittT van Bmtenlandsche Zaken beboette met een korte toespraak dl minifter ambassadeurs en gezarKn iler verbonden mogendheden en de eltle mede dat dte koninkliike Bulgaarscht rcgetring den wensch had iiiliproken om toe e trrdtn tot het Dritmoff ntlhe de r pact Verklaring van Filof Na d plee htige oiiderteekeninig vtin het protexol betreffenei de toetreding van Bulgarije lot hel Dfiemogendhedi npact heeft de Bulgaarse lie premier dr Filcf om het volgeneJe vir klaard Bulgariie treeeft tot het Driemogendhedenpjict loe bezield met den wensch eiiik lintr ljels zooveel t mogeliik is er toe mede te werken om ctn recht vaardii f en Wnvonde vr de te waarborgen Het blijft d iarbij troi J arT de vrt nd chftpiiverdragen welke het met iin nabiirtn gesloten heeft en is vast besinter de Iradilionecle betrekkincer vnn vnendse ap met de SovJet Unie voort te ieften en verder te rmtHikkelen Als getrouwe drelee noot in het Driemonjcndhedenpact heiopt Bulgarije ziin deel r toe bii te dragen dat een blIjveneJe vrede en een meer reehtvaardige nieuwe ordening gewaarborgd m g Ti worden Toespraak van Von Ribbentrop De fijksininister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop besloot de plechtigheid in de Belvédère met een toespraak waarin hij o m reide De ekielsteUing van de politiek der landen van het Drie mogenelheeJenpact was en ui altijd elczelfde gebleven Zu luidt virwr enlukmg en Waartiorging van het levensrecht harer volkeren m de hun van nature toegemeten d w met hun volk kr cht overeenkomende gebieden tegenover de mogendheden die zdf in eivervleied van gebied leven maar te emv ruchtbaar m onbekwaam ïün daarvan ten volle gebruik te I maken en desondanks zulks aan de jonge volkeren miagunnen Tegen de keimende even onafwendbare als gelukkige ontwikkclin in Europa en Oost Azie keert zich thans Engeland dat de en oorlog hchtvaafdig ewlketenel heeft en thans ziin eigen catastrophe i aankomem in een laatste wanhopige inspanning Maar Kim kracht M nii t meer voldeiende In werkeliikheid la run kracht al gebroken Wanheifiuj fcle pt men bij vreemde volkeren om hulp aan maar ook deze hulp wanneer lU werkeiyk zou geboden kunnen worden komt te Iaat en xou niet meer veranderen aan den gang van t noodlot Wanhopig neemt En K land stee weer nieuwe leugens te at n de werekl zijn werkeluke poailie te verbloemen en om het kanslooie van zijn str d te verbergen achter egn itluter van beloften of dreigementen van leugens erf verdraaiTngen net IMT IMI aal dc e alaier van kngcbdic prapMVBda definitief H kapol M bcMai Met kct komende VMtJaar mllca laala van Bagelarbe leagcaa weer DoHaehe feite komea De legers vaa e as Ub mceraiii ea tua klaar voor ca ayrwag ma Kagelaad vcral aan Ie pakken en te veralaan waar bet tich vertoont Aan het einde van at laabte worsteling echter staat de verwinnbHT van alle Jange ▼ eiken 4e d nHlevc bescherming vaa bon positie en ban levenacebied bi de wereld De tdk t van het protocol Bet pmtorol betreffende de toetre ioil van Bulgarije tot het Drlemofendhedeapact hwrfl den Volfendentnst De rFgeering van DultacWand ItaI en Japan eenent d en ele regeeitn van Bnlgary mitmi tellen hun ondcrfctctkenda ftvol ehtigden het volfenda vaal iJ ï 1 trtHi loe o fcet AZiÊ Britsche manoeuvres op Malakka OVEREENKOMST 1V ET TliJOENKING Volgens den Britschcn nieuwsdienst aldus tDNB is in Singapore een officieel conunuoiqué uitgegeven volgens welke vanaf Dondereiag as en ediTende ele daaropvolgende zeven Jagen op het schiereiland Malakka froote Britache manoeuvres gehouden j en worden waaraan de troepeft van alle legeronderdeeleh zullen deelnemen De steden in het gebied der manofuvres gullen zoolang de oefeningen riuien des nachts volkomen verduisterd ii in en de bevolking moet erop foorbereid zijn dat zich cenige vertragingen in de postbestellingen zullen voordoen Ook het spoorwegverkeer zal aanzienIgk beperkt worden Chineeaerhe troepen naar Malakka7 Uit onbegrupelijke vrees voor de Zuideluke politiek van Japan en voor een aapval op Hongkong en Singapore heeft Engeland naar de Tokio Nitsji uit Sjanghai meWt een militaire overeenkomst gesloten met ïsjoengking Engeland is verder voornemens n militaire samenwerking aan te gaan met de Ver Staten Nederlandsch Jndie en Australië teti behoeve van des omsingeling van Japan De BriUdte militaire attaché in Tsjoengkuig heeft Tsjang Kaï Sjek uitgenoodigd een deel dta 500 000 man omvattende on e lichtmgen van het Chmeeacbe leger in Zuidwest China naar Malakka Ie zenden waar zij zullen medeweiicen aan de verdediging van ele Britache bezittingen Het Engeisch Chmeeichc accoord twpaalt dat Engeland de voor Malakka bestemde Chmeesche troepen zal bewapenen en bezokligen aidua ID N B uit Toku MUTATISS BU OB JAPANSCIU WEKBMACar Het Japanaehc ministerie van Oorlog deelt mede dat generaal majeiar Takahasji benoemd is tot chef vaa den generalen staf der Japansche strgdkrachten in Korea Tot chef van den generalcn staf der tre pen op Formo sa is gcneraal nMdeior wacbi beneirmd terw l luitenant generaal Otaka benoemd is tot Ofvertte krijgsraad Generaal Hata opperbevelhebber van de Jayaiucbe Uocpea la China gewordetL ovauimoowBNO van bb ncnuk Door d overttroommg vin de Hgrii lm Noorden van Bagdad zUn lot dtiaver 20 000 bewoner van net i atte De Japansche bemif deling VBANKBUrS ANTWOOKD OVEBHANDIGD De fldeeling vooilichtuig van de Japanacbe regeering heeft n een officieel immuniqué bekend gemaakt dat de Franiche ambassadeur Arsene Heniy gistermiddag den Japanschen mmister van Buitenlandsch Zaken Matsoeedca bezocht en hem het Franse e antwoord op het Japansche bemiddeliMSvoorstél inzake Thailanel en Ineio China overhandigd heeft Over den inhoud van de Fransche nota is nog néeta bekend gemaakt De omstandigheid dat de Fransche ambassadeur een uur bij Mataoeokai vertoef heeft wordt m politieke kringen liliwr beschouwel a a een bewijs dat M problemen van de vredesoonferentie grohdig besproken zun AMERIKA De hulp aan Engeland COÖRDINATIE VAN OPDRACHTEN De correspondent van deNéwYorK Time Turner Called ge meldt dat Hoe seveïi aan den minister van Buitenlandsche Zaken Huil den minister van Financien Morgenthau den minister van Oewlog Stimaon en den minis ter van Marine Knox opdracht heeft gegeven Veiorbereidinfen te treffen voor het verkrugen van bewapeningsmateriaal voor Engeland en Amerika de r gebruik te maken van het systeem van een enkele en m een hanel verecnigde opekacht Tevens moeien ve orkeurseechtcn voor Amerikaansclie en Engelsche behoeften worden ingesteld De vier minsten hebben tevens opdracht gelcreg n te fungeeren als adviseurs en uitvoerende instanties bij de economische sdmenwerking met Engeland waarvan men geleioft dat zij aan zienldjk kan weiden uitgebieid Debat over de leen en pachtwet In den Senaat heeft de democratische senator Wheeler in het vervolg zyner rede o a verklaard dat bevoegde regctringsambteraren hem verteld hadden dat het voimen van tutalilaiie re gctringcn noodig was om de totalitaire regeeruig van Europa te besltijden t f democratigche grondwet der Ver Sta ten ziou d in een autaikiscbe vei anücrd moeten worden Er ontctoiid ccn opgewonden debat met den democraat Cee die beweerde dat de Britsche vloot hel eemge ts wat lusschcn de Ver Stalen en Duitschland staat Wheeler antwoordde dat de Ver Stalen nog nooit ecnigcrlei hulp van de Bntsche vie of de Biitschf regeering hadden beke men Rn lsehe aankoopen In de V S Het departement van Buitenlandsche Zaken heeft medegedeeld dat de Russische ambassadeur Oemansky onder Etaatsseerretans Welles eie ver7ekering heeft gegeven dal alle m de Vereenig de Staten gekochte artikelen uitslui tend bestemd zyn voor de eigen toe hehcfte der Russische industne Oemansky legde deze verklaring namens zijn regeering af De stakingen in de Vereenigde Stateh NIEUWE UITBREIDING De groote staking bu de McCorm ck fabriek van de International Harvester Company is than overgeslagen na ar drie andere fabrieken de er maatschap ptj De arbeiders van de tractorfabriek te Chicago de Kidgcmondfabriek iri Indiana en do Rockfallsfabriek in Illi nois hebben geweigerd den arbeid onder de oude voorwaarden voort te zet ten De drie fabrieken moesten gesloten worden De bu het CIO aangesloten vakorganisatie deelt mede dat de stakingb de McCormiekfabriek volledig gislaagd IS Zesduizend arbeiders hebb nhier het werk neergelegd In totaalslaken bu de Harvester Company ntain 13 000 man = De minister van Arbeid mevrouw Perkine heeft onmiddelluk een conferentie van vertegenwoordiger van vakorganisatie en directie bijeengere epen ter bespreking van de mogehjkheid tot regeling van het conflict Ook bU de Buffalo Steel Company dreigt een staking De arl eiders hebben verklaard onverwuld in staking te zullen gaan indien hun geen nieuwe arbeidsvoeirwaarden gewaarborgd worden FRANKIUiK EN DE BBIT8CHE BLOKKADE De Fransebe ambassadeur Henry Haye heeft met onderstaatssecretaris W lie de kwestie van het eenden van Ame rikaansche levensmiddelen naar hel onbezette Frankrijk be sproken De Friguche regfering bUift streven naar vewrspraak der Vereenigde Stalen voor verz4Kbtiiig van de Bntscnc blokkade PORTUGAL KOLoran DfmovAN n salaxAr De peraoonluka gezant van Roosevelt kolonel Donovan Is Zaterdag te Lissabon aangekomen Hij wwd iloor den premier dr Satazar oinviuigen voor een onderhoud dal een uur tuurde HierbU waa Se AAierikaan che zaakg I tigae te Lisbon a n werig Terstond na het onelerhejud b f Donovan zich naar het vliegveld om metNeen extrai vlicgtulg door t rei len naar MadritL BINNENLAMD Pastduivenhouders melden zich in massa aan AANMELDINOSTERMUN VEBLENGD Ka vele maanden van vergeefscheWaarschuwingen is er eindelyk beweging gekomen in de ruen van duizenden postduivënhoudcrs die tot nutoe halsst rig hebben verzuimd zichte kwuten van den normalen plichttot aansluiting b het Nationaal Verbond van Nedcrlandsche Postduivenhouders ITeze gewijugde hoi iig is het directe gevolg ge eest van de deze r dagen aangevangen verserherpte ctmtrole door de daarvoor speciaal aangewezen officieele instanties wier instructie luidde dat na 27 Februari jl ledere postduivenhouder onherroepehjk in het bezjt moest zijn van een offKieele door de commisiiic Horn l a a mMnnerkte hokhjst en van een conWlbutiekaart van het nationaal vertxind Thans stroomen de voorgeschreven aanmeldingen vele keeren per dag bij honderden tegelijk het kantoor binnen op de Prinsengracht 407 te Amsterdam waar men wel gewend is aan mtensievcn arbeid maar uiteraard niet In slaat is om lawines van deze n omvang op korten termijn te verwerken De registratie van al de e nieuwe leden vordert veel tud en om nu tegemoet te komen aan de velen die zich zij het ook laat nu hebben aangemeld berfloot de bewindvoerder voor het Neder landsche duivenwc i n de heer Joh Hunistra den tcrmi ii welke 27 Ftbniari afliep mét enkelf weken te verlejigen Mitsdien wordt m verband hier mede de fatale termijn van 2 7 Februari verlengd tot 13 Maart as waarbij de betrokkenen evenwel rekening hebben te houdW met het feit dat zu reeds na den achtsten Maart be oek van de cnntroleerende anh e iaren kunnen tegemoet zien rtunner ijds 7a1 dan worden meeiegedeelrf dat di uiterste termun op de helft an de e maand onherroepehjk sluit waaVna bi in gebreken blijven proci s verbial vül jt met alle gevolgen hieraan verbon den met inbeslagneming tevin v n alle voorradige duiven VROUW 8TEFKT W Ml MAN MET MES In de G udble enistraat te Amtter dam 1 Zaleieiag een eehtpaar siaags geraakt De man bevond zich meX een vrouw in een tafe hetgeen door ijn wetUge etbtgenoote ontdekt werd Deze ging het cafe binnen om haar man tol de oide te roepi n Zy deed iii echter zoo hardhandig dat de genees kunejige dienst er bij te pas noest komen Zy stak hem n 1 nwt een mes in den rug en verwondde hem ernstig De man moest worden opgenomen lo het Binnengasthuis waar mtn coiv stateerde dat ele long gciaakt wa BIO VAVANTTE OORD Brandstoffen Haanden en kachels Centrale verwarming Breiod Eieren Gebak of Gr U ervlokkei tfort UurUnout Havermout Havervlokken Gort of Grutten Kaai Koffie t Macaroni of Spaghetti Vermicelli o Mntrena of Ufiesmeel of Puddingpoedci T Peulvruchten Petroleum Rust emeel gries ebloem ot Orultemeel Skill iaer epp bM Slaolie Vlecsch Vleea eh waren Zeep Verkliriiig Het seerelariaat der stichting Bio Vaeantic Oord is thans verpiaalst naar Spuistraat il den Haag Ule fooi 117281 netnummer K 1700 knoopbroekje S punten knnsii j slopzijde per 40 meter punt a loires korten dan 50 c m stof resp 10 6 n 8 punlen Voorts moeten de volronde artik wworden gewaardeerd als daarachi aangegeven J aoti m t beilero ah Japon en bo rr I badcdpe aLs badjaa of badnajit i kiT I voor Jongens ut tnelajai aL jm wolUn ongnoerde enmiiteinnni I ji ÏÏ 5 voerde zoin iiiantal aaap kk TS efioenen a a gebniOt sakkeii p km S clwriiïeni ala koeuvwten ov t j of vatl Doord en 1 paar m nclietl n a i2 h ind Indien met inaer los e l onl nuuuliatten dan rr a t n de pimiin viM Jf aiUuItn worilcn l t Maldl v ii j r itT Kltif Uiardpakje V K r tfsfnns lita boiaie Irandjaa fva ende ofwlw de ffrtr wol aj deM ls al fl i of 7omermernte strandjas deie leroepen als bodn èntel avnrvlh T i ijapon Katewnen fb pi isj skou n r n tt waardeeren op i punten en ebrei4 j i qiiard sportkousen op 7 if 3 punttn Alle speelaJe verguaoiagen 1 Febrnarf 1941 welke doeir 4 dMribotied e tsteB voer noeidiceniltei xija Bitgtrcibt BioetM voer IS Mair BA In gaederea xtia Mgezel Onder gebreide kousen worden vastaan kousen vervaardigd vjn hanj breigarens of grove induslnegareiiji ciowf I vervaardigd met de hand iatf g hiiisbreimacl tnes onder treat kousen kousen vervaardigd uit o dustriegarcns door de meirchinale brew rijejl I Gewone st fsel niet gedistribueerd SfiJFSEL IN PUDDING OF PIDDINGSAlISrOEDFR S WH De seeretaria geoetwil vaa hel ds parlement van Landbeaw en Vuscl rij maakt bet volgeade bekend RIJ de laatflte bonaanwijxinc vo grutterswaren werd medegedeeld dal de met 10 genummerde bon vaa ds T bonkaart algemeea o a recht eft qj het koopen vaa r slstij fel liasstyfels en kookstUfsai neze edrdwIhig heeft tirf misverstand aanleidiif gegeven Ret lag n l In de beetoeUni ilat ultilnitead de eeibtri ijfrlsehoertea g rQstzetineen welke nk i ah xemdaafg deieb In peddfng en paddingsauspoeder verwerkt werkt in den hamlel iljii op Irn tmt matsena aaagewesen bon kamieii warden gekoekt Eenheid vaste braneiatof 100 gr roggebrood of 100 gr brood of 1 rantse CD gebak joei I kippen of eendene I rantsoen m gram Vemr eie keuken Voor verUchling S Uier Vk pond M gr scheerzeep of tube ei € pot I kUegram 50 gram SS Breiodbon Kutenbnn Periode a VI ewhbon Stijfsel valt derhalve VDanoiMrcr dete niet ia paAUag of penMtncsaiupeeeleri is verwerkt b o i t e n dl etMribatie en kaa éma toiqler afjifll vaa een boa wordea grkeiehi