Goudsche Courant, maandag 3 maart 1941

Ueede BLAD MAANDAG 3 MAART IMl 4 vaa en If I M jon I tti rt atv allen laart d cha ver xiu d sin lander I gram STADSNIEUWS den dc tet I wHiDEN JUBILEUM VAN DEN I Stt iL C POST ALS F0ND8 1B0D e VAN GOCDERAK C POST recht kan de heer U C Po t la dat hij vyftig jaar voor den geweest Gelukkig niet als ll t maar als de trouwe fondsbode IrJi loodanig vierde hu Zaterdag Il l jariK Jubileum Eigen Joto tuthik dat dr T Beekenkamp op Sart 1891 xün praktijk als geneesLf te Gouderak aanvaardde trad de uu Post als bode van het toen opjSiile doktersfonds in dienst Acht en Eug jaar was hy voor dr BeekenuBp werkzaam en sindsdien is hij het JJar diens opvolger dokter Werkman De montere 72 jarige jubilaris heeft h l wat voetstappen op den Gouderakdijk Joggen Vrywel dageluks is jichcrt StolwijkersWis en de grens Ouderkerk op pad om de vele te bezöekfn en hij is er een beidde en vertrouwde figuur geworden Ül met Gouderaksche land is verngekl al woonde hy vele jaren in zyn alKOTteplaats Moordrecht en is hij de lullte zeventien jaar inwoner van Ijooda Drie en twmtig jaar verrichtte de heer Post zijn bodetaak te voet giar sinds 1914 doet hij het per fiets nt niet weg neemt dat hu veelraültg van den beenenwagen gebruik gmkt Tal van woningen in Gouderak wil staan benedcnduks zoodat hu heel nl keertjes trapje af trapje op moet lun Daar gaan je botten wel naar lUan c gt hu ooluk Het schijnt een gezonde werkkring te Hja du bódevak want de jubilaris is g welgemoed en flmk man en oppwekt als steeds heeft hu Zaterdag dcjfenen ontvangen die hem kwamen jelüwenschen In de wonmg aan de Gouwe prukten vele bloemstukken en m deze fleurige omgeving hebben doltter Workman familieleden en kenjaam hem hun goede wenschen aanKfcoden Er waren mooie taarten geloaden en overigens was er voor geKirgd dat de heer Post hel niet zonder ma onafscheidehjke sigaar behoeft te itellen In den mtiemen krmg van zijn iamilic Is het voor hem een prettige iag gewecït Voortreffelyke uitvoering van Excelsior rRAAU PRE TATIES GELEVERD Zaleidagavond gaf de Goudsehe Bmmastielivereeniging Excelsior in iJCunstmm haar jaarlijkiche uitvoeBOfc die zich kenmerkte door een IW goede verzorging voor wat aankleeding en decors betrof en tevens den indruk maakte van een buzonder wieuze voorbereiding Deze indruk werd re s in het helm V n de tutvcenng gevestigd toen 10 Ononderbroken opeenvolging een ri vrue oefeningen werd gebracht de dne meisjesatdeelingen de denes do jongensafdeeling en de reB In al deze zes nummers werk mi de deelnmers opmorkhjk gehjk atig en foutloos teiwul zevstuk Wor stuk ondanks denzelfden aara der oefeningen toch een vru goede afwis elmg boden en het door de dames uitgevoerde door aantrekkelukheid uitmuntte De bijzonder goed verzorgde aan eding kwam lut den aard der zaak et meest bij de vrij talruke dars en TJlimische nummers naar voren Bu jMer van deze nummers hetzij door oe dames meisjes of jongens gebracht wg men weer andere costumes te Wonerori steeds even smaakvol en ei ekozen en vaak ook fraaie goed Jpassende decors Bovendien sprak hierbu uit de uitvoering van elk jammer de degehjke oefening want Jjniooi alleen is hel mogeluk te tep dat allen zelfs de klems e AT 1 AAR f ANNEER 8ebo wbarc BiowMp Het model Camilla Hom en Alexander Svèd Aanvanc 8 15 uur ThalisTbeater Parkstraat 13 met Olga Tschechowa Kilde Hildebrand en Ivaa Petrovichi Aanvang 8 15 uur Reanle Bioscoop De dubbelganger met Camilla Hom en Theo Lingen Op het tooneel De 6 Brox Aanvang 8 15 uur 5 Maart en 5 anr Gwef Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 5 Maart TM M nar Blanwe Krab Mtting sociale voorlichtingsdienst ïletlerlanilacfae linie 5 Maart 8 oor D ël Cursus E H B O t Blaart 10 en 5 nnr Geref Gemeente Spreekbeurt ds A de Bloiff biddag Maart 7 nor Reonie Liederavond voor Volksuniversiteit van zangeres Hans Gruys Het lied in vogelvlucht van Schubert tot Hmdemlth met begeleiding door Tanja Tausson S Maart 7 M nnr Vrije Evan lbelie Gemeente Bgbellezmg en bidstond 5 Maart TM nor Lefer des Bella Heiligingssamenkomst 6 Maart 8 15 nor Concordia Vergadering Middenstandscentrale inleidingover de omzetbelasting 8 Maart 4 30 nur De Zalm Ledenvergadering Vereenlging De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken 11 Maart 10 uor Voorwillens 17 Openbare verkooping koeien en landéouwgereedschappen door deurwaarder 3 J N Akkerdük 11 Maart Z uur Ter Gouw Openbare verkoopmg inventaris scheepswerf voorheen firma wed A van Duyvendijk te Gouderak door fa Hendrik van Kssen Maart 7 30 nnr Concordia Gevarieerde avond Nederlandsche Reisvereeniging voordracht Julia deGruyter filmvertooning spreker J Panman Maart 7 30 nor Ter Gouw Lezingprof R Casimir voor Vereenigmgvoor Paedagogiek onderwerp Waarom gehoorzamen onze kinderenniet 14 Maart 11 uor Veemarkt Premickeuringen van stieren district Gouda 17 Maart 11 uur De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notansJ van Kranenburg 22 Maart 7 30 uur Kunstmin Uitvoering mondaccordeonver Crescendo met medewerking van zang en showensemble De Mtetige zangers Maart 6 uur Conconlia Propagandafeestavond Ned Bond tot het reddenvan drenkelmgen Maart 2 30 uur Kunstmin Vufde futsbueenkomst concert Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse solistMarinus Flipse APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraal 15 kleuters met zooveel rustige zckerhciid konden werken Een der fraaiste numV mers in dit genre was we Blumen Gefluster waarin de dames het leven der bloemen in lento zomer en herfdt uitbeeldden Maar ook de ande nummers als Ons Dansje van meisjes A Matrozendans van d jongens erz waren stuk voor stuk een lust om te zien Het omvangruke programma boodechter nog heel wat meer aantrel keluks o m een nummer brugensemble waarbu aan drie bruggen meisjes en dames achtereenvolgens bctrekkehjk moeihjke oeforingen deden die met een bewonderenswaardiggeraak en zekerheid niet in hetminst door de kleintjes werden uitgevoerd Voorts n ag het nummer rektumen van de heeren gpnoemd worden daarbu werden mjéerdere staaltjes fijn beheprscht maar ook gedurfd werk gedemonstreerd Jammer was het dat epn erkele maal de oefening wat te lang gemaakt werd waardoor vermoeidheid afbreuk deed aan de zuivcrlVeid Ook het zestal uitermate fraaie standeh in één nummer gebracht waren af en vielen zeer in den geest De fraaie kleurrijken slotst nd die alle medewerkers op het podium bracht en waarbij biedt dat Excelsior den laatsten t jd vele damesleden gewonnen heeft doch op l et sterk geslacht schynbaar minder aantrek kingskracht heeft gehad WM eeü waardig besluit van de voortrefielyke uitvoering Het zeer talrijke pubUek jffaarwy der zich de loco burgemeester mr H P C M de Witt Wunen en het eerelid de heer J J v d Jagt bevonden werd niet uitsluitend op gymnastiek onthaald er was ook een conferencier de lieer J Schoonderwoerd die ieder nummer met een aardig toepasseluk rympje aankondigde en met een geestig praatje en een liedje hrt publiek tusschen de nummers door amuseerde Bovendien zorgde het ensemble van Berkel voor goede muziek en een uitstekende begeleiding Met een uitvoering als deze leverde Excelsior een buitengewone prestatie waarvoor haar leider de heer W C Luynenburg alle lof toekomt De bloemenhulde hem na het laatste nummer voor de pauze gebracht was zeker welverdiend Ook mevr C v d Horst van Vliet kreeg bloemen Na afloop complimenteerde de voorzitter van den Tumkring Gouda en OmstielréRV de heer T Bontenbal Excelsior s voibrzitter den heer D van Hof mét het welslagen van de uitvoering Voorts deelde hij mede dat in verband met het 30 jarige bestaan van ïbccelsior welk feit deze vereeniging in Augustus hoopt te beleven besloten is de grOote jaarlüksche kringuitvoering in Gouda te houden Dader was al bekend voor dief talaangifte kwam JONGEN NAM ZELFS DE TEXTIELKAARTEN VAN ZUN HUISGENOOTEN WEG Een tuinder te dezer stede kwam gis teren bu de politie aangifte doen dat uit de schuur op zun tuin langs de spoorbaan tegenover de Jan v d Heydenstraat een blokschaaf twee sponningschaven twee hakbeitels fen een steekbeitel waren ontvreemd De politie kon het geval prompt oplossen want zu herinnerde zich dat er Zaterdagavond tut anderen hoofde een jongeman op het bureau was geweest die een beitel in z n zak had De naam stond genoteerd en zoo had men mets anders te doen dan den betrokkene te halen Tezamen met een eveneens aangehouden kameraad beiden zun negentien jaar oud loi werkman van beroep en te dezer stede woonachtig waren de diefstallen gepleegd De spulItjes had men verkocht en de opbrengst ten bedrage van één gulden opgesnoept De schaven en beitels zun bu een opkooper alhier die overigens te goeder trouw was in beslag genomen Toen de twee wat nader aan de tand gevoeld werden bleek dat zu zich ook schuldig hadden gemaakt aan den laatsten tud in wmkels gepleegde diefstallen van sigaren sigaretten koek er 7akkalenders Een der aangehoudenen had zelfs de textielkaarten van zu huisgenooten weggenomen en voor een daalder verkocht Na veihoor is het tweetal heengezon den BUREN ZAGEN DIEFSTAL PLEGEN In een winkel aan den Langen Tiendenwog itam Zaterdag een 18 jarige tuindersknecht uit Nieuwerkerk a d IJssel een pakje roggebrood weg Iemand die aan de overzijde van de straat woont zag door het bovenraam het feit gebeuren waarschuwde de politie en zoo was de verbaasde dader al aangehouden voor de wmkelier den diefstal ontdekt had Na verhoor is de jongen heengestuurd DRONKEN MAN IN HET DONKER TE WATER Dat dronkenschap en duisternis met rymen bleek gisteravond Achter de Vi sehmarkt waar om bu half twaalf een beschonken man m de gracht liep Omwonenden schoten toe en de heeren Kameraad en Bikkers wisten den drenkeling op den kant te krugen waarop de man bu een familie ter plaatse werd binnengebracht Hu was buiten kennis doch door toepassing van kunstmatijf ademhaling gelukte het na een half uur hem weer tot bewuslzun te brengen Op advies van dr Den Boer is hij ter observatie naar het Van Iterson ziekenhuis gebracht De politie zal tegen hem proces verbaal wegens dronkenschap opmaken TOT LEERAAR AAN RUNLANDSCH LVCEUM BENOEMD Tot leeraar in de wis en natuurkunde aan het Runlandsch Lyceum te Wassenaar IS benoemd onze stadgenoot de heer H M van Hofwegen Uit vroeger tüden OE OOCOSTBR COUBANT HELODE IS JAAft CELEDEN Uit éen advertentie Goedkoope en nuttige boeken voor burgers en boeren De tafelceremonieraeester of volledige verzameling van toasten of tafelcondities m proza by alle vooricomende gelegenheden Eene onmisbare handleiding voor genoodigden tot feestpartuen en maaltijden Prijs ƒ 1 Bnefstul voor mjnnende harten Volledige verzameling van brieven die bu verliefden in alle gevallen en betrekkingen kunnen voorkomen Prns 50 cent M JAAR GELEDEN Eergisteravond omstreeks half tien ontstond er m deze gemeente een gerudit dAt er op Stolwykersluit een hevige brand zou z n uitgebroken De lucht zag vuurrood een tweetal brand spuiten rukten uit en een massa menschen trok er heen Spoedig bleek hun echter dat de brand veel verder was n l in het Beiersche by D Trappenburg De woning is geheel afgebrand en behoorde aan mevr de wed C van der Kleyn Het vee is gered De oorzaak is onbekend Alles was geassureerd Op het veerstal de hanepraai envooral op Stolwijkersluis was de brandzeer goed te zien zoodat daar op ditanders stille avonduur een drukteheerschte van belang 2S JAAR GELEDEN Uit Gouderak Onder zeer vele blüken van belangstelling heeft gisteren dr T Beekenkamp zijn 25 jarig jubileum als arts in deze gemeente en als gemeente geneesheer herdacht Zoowel door het bestuur der gemeente de leden van den raad als van verschillende vereenigingen en particulieren werd de jubilaris ten zijnen huize gelukgewenscht en werden hem geschenken aangeboden Van zeer vele huizen was de vlag ontplooid uit sympathie voor den zoo ge ienen dokter NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP OPGERICHT Opgericht is de naamlooze vennootschap Scheikundig Advies Bureau dr ir H J de Wus te Voorburg Mej De Wus was vroeger hier teprÉfede werkzaam H B S ERS SCHAKEN EN BRIDGEN Een geanimeerde wedstrijd De Joudsche H B S vcreemging heeft Zaterdagavond in Het Schaakbord een schaak en bridge wedsirijd gehouden Er bestond fhnke belangstelling en er is met veel nimo gespeeld om de uit fraaie kunstvoorwe pen bestaande pryzen Aan de schaakborden maten acht leden hun krachten De pnjswmnaars waren 1 J Klarenbeek 2 F van Tongerloo 3 J Oosterom Bij het bridgeiu waren er 28 deelnemers In de Oost West hjn behaalden den eersten prijs G Dogterom en W van As en den tweeden J Sas en S Laugemara m de Noord Zuid lun den eersten mej B HuUeman en R Breeman en den tweeden mej H Valckenier de Greeve en J Breeman SPORT VOETBAL Eerste nederlaag van G S V KEURIGE VERRICHTING VAN OLYMPIA MET EEN ZEGE BU FORTUNA O N A U van de eerste plaats VoUedig IS de oogst ook ditmaal niet geweest maar het is toch dank zy den wind van Zaterdag medegevallen Wel kwam het door den regen van Zondag tot afkeuringen maar meest elders en de Goudsehe elftallen hebben er in de modderbrei gezellig op los geploeterd De verrassing van den dag was de eerste nederlaag van G S V dat aan de lange rust tol moest betalen en op eigen veld door V O G E L overtroefd werd Het is natuurhjk jammer maar wellicht is het een nuttige les De positie van de Gouwenaars is zoo sterk dat de verliespost er wel af kan De grocnwitten hebben nog drie verliespunten minder dan hun naaste buren zoodat zu de leiding behouden Er was aag em v rr stln a deae van prettiger aard Olympia leveixie d keurig prestatie uitspelend van Fortuna te winnen Dat is de derde ach tereenvolgende zege na de winterpauze der Olympianen di ar weer uitstekend in zyn ON A kon het tegen de nmner up Alphen niet bolwerken regelmatif verloren onze stadgenooten met 4 t Voor hen was het de derde achtereenvolgende nederlaag en het is met hen juist andersom als met Olympia OJtf A is er wat tilt Ook by de reserves viel een surprise te noteèren maar geen aangename O N A II werd op eigen grond met liefst 6 2 door R V C geslagen Dit slippertje kostte 4en voorsprong in de eerste plaats die door B M T Il is overgenomen Toch boften ée roodzwarten nog dat de concurrenten onderling gelijk speelden zoodat ze in verliespunten niet achter raakten en hun kana behouden hebben De overige resultaten waren wisselend Gouda II boek te de verwachte zege op BJi C II maar het kostte veel moeite Ook Oljrmpia s tweede dit elftal tegen Martinit II had succes en bereikte aldus de tweede overigens kanslooze positie weer Gedecideerd werd G S V Il in Schoonhoven geklopt waardoor het op de onderste plaats kwam De standen zyn thMs 4e klasse A G S V 11 1 1 19 35 13 Archpel 13 4 1 20 6 P9 4D59 Rouwkoop 12 3 2 17 V O G E L 13 1 5 15 43 38 Wilhelmus 14 1 5 16 48 40 Teylingen 11 0 5 12 46 3 V V L 12 4 4 12 43 37 Lisse 12 0 7 10 30 43 L D W S 11 1 6 9 32 37 Texas 11 1 6 9 33 43 Graaf Willem H 12 0 11 2 24 72 T O N A 10 0 1 9 1 20 58 3e klasse C V F C 12 10 i 0 22 49 21 Alphen 15 11 2 2 24 70 25 Woerden 10 6 2 2 14 34 19 D H S 12 6 3 3 15 30 28 Olympia 13 7 2 4 16 33 34 Fortuna 10 5 2 3 12 27 18 O N A 13 4 3 e 11 35 37 D C V 12 4 2 6 10 26 31 St Volharden 6 1 3 5 5 10 23 Het Noorden 10 1 2 7 4 14 38 Pechvogels 11 2 0 9 4 15 44 O V V 11 0 1 10 1 12 29 4e klasse C Gouderak 8 7 0 1 14 41 10 Haastrecht 9 7 1 1 11 16 19 D O N K 10 6 2 2 14 38 21 Bodegraven 10 1 0 0 10 42 33 Ammerstol 9 4 0 3 8 17 28 M S V 8 3 1 4 7 31 38 Waddinxveen 10 4 0 6 8 19 26 Moordrecht 10 3 0 7 6 21 29 Oudewater 8 2 0 6 4 18 46 Bosk Boys 6 1 0 S 0 9 38 Reserve 2e klass e A UVS II 13 12 1 0 25 63 10 H V V n 12 9 2 1 20 37 15 Gouda II 13 9 A 2 20 49 26 H B S IH 10 f I 5 9 22 27 A D O IV 11 4 1 9 21 32 V U C III 10 3 2 5 8 27 38 Scheveningen II 10 3 1 6 7 22 30 DHC Ill 11 2 O 9 4 16 44 B E C II 12 0 0 12 0 21 56 Reserve 3e klasse B B M T n 13 6 6 1 18 49 28 VUC IV 12 6 4 2 16 40 26 ON A n 12 6 4 2 16 45 33 RVC II v 5 5 3 15 48 11 VIOS II T 5 4 4 14 40 42 HV V III n 4 3 5 11 29 33 HBS IV 14 5 2 7 12 41 40 Quick II 11 1 5 5 7 21 39 Celeritas II 10 1 4 5 6 25 42 Laakkwart III 12 2 3 7 V 29 43 Reserve 3e klasse C GoudalII 10 10 0 0 2U 51 16 Olympia II 9 5 1 3 11 26 23 Sparta IV V 4 U 3 U 25 23 Martinit II 4 0 5 8 25 29 Xerxes IV 8 3 0 5 6 30 29 O NA Ill 7 1 2 4 4 15 28 Schoonhoven i 9 2 2 S 4 14 28 G S V II 7 1 1 5 3 10 20 twee winstpunten m mindering 2 j3 Loimn Fortuna Olympia VOLHARDEND WERKEN EtELQ RD Onder stroomenden regen en op een veld dat steeds zwaarder en daardoor moeiüjker te bespelen werd heeft de met twee invallers spelende Olympiaploeg haar volhardend zwoegen beloond gezien met een overwinnang op het eveneens met twee invallers spelende Fortuna Gezien de verhouding der krachten in het veld zou een gelukspel wellicht meer bevrediging hebben geschonken Het spel van de Gouwenaars was echter nuttiger Zu hielden hun aanvals VOETBALUITSLAGEN f N V a Afde Uact 1 kIaM AJï O KJ C 4 Hvmet IKWS 1 1 Afdeeling B la MasM XeiXM D Ca ï S C V V v u a 1 I HJa S BUuw Wit S 1 Afdeeling m Ie klaase Enschede A Q O V V Quick NXC 0 S Go Ahead Heraciat 0 4 Tubantia Ensch Boy S 4 Afdeeling IV Ie U sa NJ C Willem H 4 Noad JP S V 1 0 Limburgia B V V 0 1 Eindhoven Juliana t t Helmond Roermond S t AfdeelUc lekUMo Achille H S C I 1 Heerenveen Veendam I 1 spel steeds goed openy terw I de gMtheeren bU alle felheid waarmede z j hun attaques uitvoerden het toch onophoudelük op kort en peuterig pel hielden Het was een spannende afwisselende kamp waarin vrU hard gespeeld werd maar waarbij de verstand houding toch aammerkelyk beter was dan in het treffen te dezer stede Na wat heen en weer getrap komt Olympia er goed in Zy gaat tot den aanval over aanvankel k zonder succes maar als Gravesteyn na den bal uit een pass van Webster te hebben bemachtigd goed aan Mallon doorgeeft opent deze als er tien minuten gespeeld is met een hard schot de score 0 1 Direct daarop onderneemt Olympia op nieuw een fraaien en gevaarlijken aan val die echter door buitenspel op niet uitloopt Fortuna is intussehen eveneens op dreef gekomen Zij neemt het initiatief over De Vlaardingsche midvoor breekt in zijn eentje door de rood zwarte defensie doch voor het doel ge komen schiet hü over Even later kan van Zutphen slechts op het nippertje redden Steeds zwaarder wordt de dridc op het Goudsehe doel De gastheeren houden echter het spel te kort en daardoor krügen de rood warte verdediger telkens weer gelegenheid in te grijpen Eerst als er een half uur gespeeld is wordt het zwoegen der thuisclirt beloond door een goed doelpunt van den rechtsbinnen 1 1 Olympia wa hierop de rollen weer om te draalen Nu moet de Vlaardingsche verdediging alle zeilen bijzetten Als Gravesteyn van groeten afstand op doel schiet en de rechtsback bu zun poging om te redden de richting van den bal verandert verdwijnt het leder onhoudbaar m het net 1 2 Fortuna komt daiv weer aan bod Eon vrije schop biedt haar een kanSTmaar de bal vliegt rakelings naast Direct na de hervatting beleefL bU een aan Olympia toegekenden vfljen schop het Vlaardingsche doel eenlge benauwde oogenblikken Als het gevaar bezworen is verplaatsen de gastheeren meteen het spel De Olympitveste komt in gevaar Webster tradiè den bal n Og weg te koppen doch raakt hem verkeerd zoodat hij in eigen doel beland 2 2 Nadat uit een corner rakelings naast het Cfoudsche doel is geschoten brengt Duys het spel naar de andere helft Hy speelt Breeman den bal toe deze wringt zich door de Fortuna verdediging en scoort onhoudbaar 2 3 Aangemoedigd door dit succes gaat Olympia nog enthousiaster spelen Aanval op aanval wordt ondernomen De Vlaardingers verdedigen echter hardnekkig zoodat er geen doorkomen aan is Na geruimen tijd geeft Fortuna den toon weer aan Dykxhoom wordt op de proef geseldt maar hij en het backstel met Spek aan het hoofd geven eveneens ndet thuis ADVERTEERTZ IN DIT BLADS FEUILLETON Nadruk verboden HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN Dal IS een geluk daardoor ont n i wy misschien aan alle moeiwieden ik heb u van het begin af n niet geloofd Z was verbaasd Heb ik dan zoo slecht gelogen Hg knikte Herinnert u zich dat ik u mijn Penhouder gaf en dat u het dopje Ios kon schroeven Ik had het ter vast aangedraaid U had geen ht genoeg tcrachten welke vol le waren geweest om een moord en ihnar Vischer mengde er zich in ft ben nog heelemaal van streek J hfl u weet wat ik over Ingefc f eeener zei Maar dit hij schud net hoofd dH had ik nooit yoor elijk gehouden j fk lad reed dadelijk d v idoiv Verklaarde Hagemann o deie w rd sterker toen de haar opzocht Ik zag het lachje m haar groene oogen CD dit lachje was niet echt Het was de coulisse voor een waanzinnigen angst en Jdexe angst maakte mij nieuwsgierig En dan maakte Ingeborg Degtjner een tweede fout Zy ontkende beVriend met u te zijn geweest zij stelde het voor als een vluchtige kennismaking NiWt te gelooven zuchtte Hilmar Ei zy maakte weer een fout toenzü bev rcerde dat u Dinsdag niet ii Berlyii was geweest Ik had een aaiiAduiding geda an alsof u getuige vandai rhoord was geweest Zy hield v5 dat het uitgesloten was dat u hjer anTt Nu als u niet in Berlijn w g dai kon u ook niets gezien heb nietwaar Maar nog had ik geen tnotiéf gevonden waarom zij den mbordzpu doen Om te verhinderen d t uwVader zijn bedreiging volv moest u iets van die bedreigingnietwaar Hebt u er met ha gesproken Neen verzekerde HilmarV Dat dacht ik wel stemde decommissaris toe Ingeborg Degener heeft volgens myn meeiung nooitmet u over finaneieele onderwerpengesproken anders zoudt u wantrouwend I n Z hl lolde ueen groote liefde voor en daarhAJ S hoori tenminste in het begin dat men niet over zulke leelyke dingen als geld spreekt Maar hoe kon zij het anders weten Ik deed enkele experimcHiten in Kladow en stelde vast dat nrien in den tuin alles uit den buurtuin kpn hooren Toen werd alles mij duidelijk Ingeborg Degener was plotseling bang geworden en ensceneerde een lucht waarbij zij mijn beambten ili de armen liep die ik voorzichtigheidshalve had gewaarschuwd De commissaris zweeg Eindelijk vroeg Hertha En wat gebeurt nu verder Hagemann keek op U zei hü kunt natuurlijkweggaan u was niet gearresteerd Als u op mijnheer Vischer wilt wachten dan staat de zykamer te uwerbeschikking De formaliteiten zullenzoowat anderhalf uur in beslag nemen Hertha Larsen reikte den commissaris haar beide hand hy drukte deze hartelijk Daarna vulde hy enkele formulieren in Ik word dus vxiJ gelaten vroegHilmar Vischer gedrukt Natuurlijk I Hagemann lachte Ik schrüf juist enkele noodzakeliike aanwijzingen Het spijt mij datO u moest arresteeren U deed vgr vlicttt ceauoikWriS Hagemann antwoordde Daarvoor mag u naar de voorkamer gaan om uw moeder te begroeten Hilmar sprong als geélectriseerd op Mijn moeder is hier Hij rukte de deur oiien en stond een oogenblik op den drempel dan vloog hij zijn moeder in de armen De commissaris bleef alleen met Hertha Even heerschte zwijgen tusschen hen en toen vroeg hij U houdt erg veel van hem Zy bloosde Ja knikte zij Hagemann leunde achteruit Hy is een beetje impulsief zeihy peinzend maar ik hoop datdeze verschrikkelyke geschiedenis eenheilzame leerschool voor hem is geweest Als ik u een goeden raad maggeven juffrouw Larsen laat het hemnooit voelen dat u van plan was eengeweldig offer voor hem te brengen Zooiets drukt een man veraclurikkelijk Maar ik weet immers nog heelemaal niet zei z j verlegen of Hilmar en ik H j De commissaris lachte Die loopt niet meer van u weg Hy stond op en nam haar bij de hand zoo bracht hy haar naar de voorkamer en stelde haar aan mevrouw Vischer voor Neemt u haar hand zei hij dit is het prachtigste meisje datik ooit heb leeren kennen Hellwig verzocht den commissaris te vertellen wat er intussehen gebeurd was Met enkele woorden vertelde Hagemann het hem en lachte daarby smakelijk om het verblufte gezicht van Hellwig Hoe is het mogelykl riep hy uit De commissaris sneed verder commentaar af 2k o nu is het hier afgeloopen knikte hij Mijnheer Visscher ikmoet u terugbrengen Uw vrijlatingwordt in orde gemaakt en de anderenkunnen hier wachten Hy ging terug naar zyn kamer en nam den telefoonhoorn op Breng me vrouw Degener hier uweet het de vrouw die vanmiddag inhet pension op den Kurfürsteodammwegens chantage is gearresteerd Laat in den avond zat de commissaris nog op zyn kantoor Nu brandde nog enkel de kleine schryftafellamp Een prettige halve schemer lag over het yertrek Hagemann sloot de oogen en voelde zich opeens erg moe Doch plotseling schelde de telefoon Hallol riep hy HeUwig Ah myn beste zoo gaan jullie morgenochtend weg En jullie neemt m vrouw Vischer mee Een schitterendidee Of ik meega Hy lachte zacht Noodig heb ik het wel maar ikheb nu geen vacantie Ook Hilmar egjuffrouw Larsen gaan mee En jullie gaan eerst naar Ham burg Natuuriyk Nadenkend legde hy den hoorn neer en ging naar de voorkamer De assi tent sprong op Ga naar huis riep de commissaris maar zyn stem was zoo vriendeiyk alsof hy hem grooten lof toezwaaide De assistent lachte Wat zegt u van het meisje Breekt u zich daar het hoofd nietover uw vrouw wacht op u Oe man keek zyn chef vragoid aan En u commissaris Mag ik my een persoonlyke vraag veroorloven Waarom bent u eigenUjk niet getrouwd De commissaris ging naar hot raam en keek lang neer op de straat Misschien antwoordde hy eindeUjk komt het daardoor dat ik totinogtoe geen jvttrouw Larsen ontmoetheb r SIM D M