Goudsche Courant, maandag 3 maart 1941

MAANDAG 3 MAART Schoonhoven WINTERHüLP COlJbECTK De op Vrijdag en Zaterd ig fehaudcncollecte ten bate van Winierhulp Nederland welke collecte b ston i flit eenhuiscollecte die door de werkloozenwerd gehouden en een straatcollectemet scheepjcs speldies die dno eenigemeisjes werd erzorgd heeft precies ƒ 100 opgetoacht WEDSTRIJD GE8TA4KT De gisteren voor de voetbalcompetitie gespeelde wedstrijd Ddüa D V K Schoonhoven werd bij de rust by een stand van 2 O voor Delfia wegrns den regen gestaakt De ontmoeting zal nu opnieuw worden vastgesteld Waddinxreen KUKSFOSTSPAAR ANK Aan het pogffcantoor werd gedurende Februari ingelegd ƒ 2 160 87 en terugbetaald ƒ 5 040 5 Het laatste uitgegeven boekje draagt het nummer 4638 8CBAKEK A S C Gouda N R S V 2 8 Zaterdagmiddag werd in het clublokaal van A S C Gouda de wedstrijd A C Gouda l K R S V II gespeeld Dat A S C Gouda het tegen dit sterke tiental dat eenigen jd geleden nog in de hoofdklasse speelde niet zou kunnen bolwerken was te verwachten Met 8 2 werd deze jCTde wedstrijd voor de winter competitie van den Hotterdamschen Schaakbond verloren De uitslag aan de borden was A S C Gouda I N R S V HH V Leeuwen Z Lagerwaard O 1 G de Bruyn P Meyer O 1 P Lafeber W Göbbels 0 1 J de Bruin J G Muhring O 1 T de Jong Dr R Hiddema 4 A V d Berg M J v Heest 0 1 Ai M Nieveld J H Schroder Vt MJ Tom A J Tas I fl A V d Laan J v Lier O I jf Bemiinga H Bouwman O 1 Totaal 2 8 van Gouda had bord Het eerste wit DAMMEN PERSOONLIJK KA IPIOF NSCHAP VAN NEDERLAND Keiler heeft thans de leiding De uitslagen van de derde ronde om het persoonlijk damkampioenschap dat gistermiddag in café restaurant den Hout te s Gravenhage gespeeld werd luiden als volgt E Hartman J de Krijger 1 1 J Ham E v d Kraan 2 0 P J van Dartelen J Blom 1 1 R C Keiler J M Bom 1 1 De stand is thans als volgt R C Keiler 4 punten uit 3 partijen P J van Dartelen 4 pnt uit 3 p J Blom 3 pnt uit 2 p J de Krijger 3 pnt uit 3 p J M Bom 3 pnt uit 3 p E Hartman 3 pnt uit 3 p J Ham 2 pnt uit 3 p J Druyf Jr 1 pnt uit 2 p E V d Kraan 1 pnt uit 2 partijen REGEERINGSCOMMISSARISSEN VOOR AMSTERDAM HILVERSUM EN ZAANDAM Een heden verschijnend Verordeningenblad bevat een verordening krachtens welke bepaalde gemeentelijke organen buiten werking kun nrai worden gesteld en regeerlngscommissitrissen in de plaats naarvan kunnen worden benoemd Een tweede verordening verklaart deze maatregel van toepassing op Amsterdam Hilversom en Zaandam Tien dooden bü Engelsche luchtaanvallen ZES BOMMEN OP DEN HAAG Het A N P meldt In het afgeloopen weekeinde is het Nederlandsche grondgebied vrij heftig aangevallen door Engelsche vliegers die op vry veel plaatsen brisanten brandbommen hebben geworpen Verscheidene dozijnen woonhuizen zijn op verschillende plaatsen des lands mm of meer beschadigd talrijke andere gebouwen en woonhuizen Bersrambacht GEEN TERUGKEER VAN TREKHONDEN Hoe groot de daling is van hel aant trekhonden in deze gemeente blykt uit het feit dat bij de in het voorjaar te houden trekhondenkeuring slechts één hond zal aangeboden worden De vrees dat het gebruik van een hond als trekdier als gevolg van de tijdsomstandighsden weer zou toenemen is tot nu toe niet gewettigd gebleken EEN KRASSE FAMILIE Vier Van Buren s boves tachtig jaar Op 1 Maart herdacht de heer Marinus Constant van Buren alhier zijn SOsten verjaardag Thans hebben vier leden van deze fapiilie den leeftijd der zeer sterken bereikt Gerrit van Bu ren alhier is 81 jaren Maria van Buren te Polsbroek is 83 jaar en Teuntje van Buren in Schoonhoven telt 88 jaren Het viertal geniet een goede gezondheid WERKLOOSHEID GEDAALD Het aantal werkloozen is in de afgeloopen week met 6 gedaald en bedroeg Zaterdag 27 BIJ HET OPPOKEN VAN DE AUTO Toen de chauffeur Joh Graafland zijn auto oppookte hij heeft een gasgeneralor is de deksel de lucht ingevlogen en een twintig meter verder op straat terecht gekomen Gelukkig hepen daar geen menschen Bodegraven BURGERLIJKE STAND Geboren Johanna Antonia d v N J Stolwijk en W C Verwoerd Miesje Jannetje Irene d v J Mecrloo en P M Domburg LOOP DER BEVOLKING G e v e s t i g d J V d Pol v Amersfoort A H Reneman v Voortmrg Vertrokken R L Gauthey n Den Haag G A Stolwijk n Ouderkerk a d AmsteL GIFTEN AAN DIACONIE De diaconie der Ncd Herv ïemeente ontving eenige giften tot een totaal bedrag van ƒ 355 Heden overleed zacht en kalm onze lieve Zoon Kleinzoon Broeder Hehuwdbroeder Oom en Neef JAN LEENDERT VAN VLAARDINGEN in den ouderdom van 32 jaar J VAN VLAARDINGENN C v VLAARDlNGENv Eijk H VAN VLAARDINGEN j v VLAARDINGEN Roodbol JAAP C VAN VLAARDINOEN P VAN VLAAROINGEN Gouda 2 Maart 1941 Hooge Schielandsche Zeed 3 Liever geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 6 Maart a s op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek van hel sterfhuis te 2 uur Heden overleed zacht en kaïm onze trouwe medewerker JAN LEENDERT VAN VLAARDINGEN in den ouderdom van 32 jaar Firma H v VLAARDINGEN OoMderak 2 Maart 1941 Gouderak BENOEMING VAN DEN BEER BOMHOF TOT GEMEENTEONTVANGER De heer J A Bomhof ambtenaar ter gemeente secretarie alhier is door Ged Staten benoemd tot ontvanger van de gemeenten Moordrecht en Gouderak Gedeputeerden hebben dus de benoeming door den aad bskracJitigd WERKLOOSHEID STATIONNAIR Bij den agent der arbeidsbemiddeling staan 16 werkzoekenden ingeschrev gn tegen 17 in de vorige weck Moordrecht DE iftER BOMHOF rïMEENTEONTVANGER Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben tot gemeente ontvanger van Goudsrak en Moordrecht benoamd den heer J A Bomhof ambtenaar ter j meente scretarie van Gouderak Zooals men weet had in deze gemsenschapplijke betrekking Goudprak den heer Bomhof en Moordrcht den heer P H van Driel te Rhoon benoemd Dspr de gemeenten geen gelijke keuze hadden gedaan was de beslissing aan Ged HJuteerde Staten die thans den heer Bomhof hebl en benoenuL VELE VESTIGINGEN De vraag naar huizen in deze gemeente is bijzonder groot Er is geen huis onbewoond Tin onze diepe droefheid overleed op een dienstreis in de Vereenigde Staten bij een vliegtuigongeluk onze Reliefde Broeder en Zwager Ir B C M VAN DER HOOP echtgenoot van J B Waller in den ouderdom van 42 jaar A S VAN DER HOOP M JA MES van der Hoop Mr Dr K F O jAMES Gouda 27 Februari rP4l TWEEDE BLAD O N A Alphen 2 4 BINNEN DE iSOfDVt Ah EEN DOELPUNT D thuUclub die ▼ Willigen en Bies heuvel weer in de gelederen had waardoor van de Toorhoede weer ieer kracht uitging heeft uitstellend partU gegeven Het plaatsen van de voorwaartsen was echter slecht waardoor vele goede kansen verloren gingen Bü de tegenpartij daarentegen was het aangeven beter verzorgd Alphen wist de geboden kansen ook beter te benutten Het beste deel van de Goud che ploeg was de verdediging die de bzoekers weinig kans beeft gegeven Ook de invaller doelman kan op een goeden wedstr id terugïieij De thuisclub trapt af maar Alphen neemt het leder over De Hnksbinnen krijgt den bal toegespeeld en geeft binnen de minuut met een goed gc Ê laatst schot zijn club de leiding O 1 lirect daarop een Qoudschen aanval waarbij Kogel vrij yoor het doel komt doch rijn schot gaat juist naast VoorJoopig is Alphen het meest in den aan val Maar ook O N A zit niet sttil de Kogel en v Willigen trekken er eenige malen snel tusschenuit Bij één dezer aanvallen loït v Willigen een vliegend chot wat buiten bereik van den keeper juist naast gaat Na dit korte Goudsche overwicht neemt Alphen het initiatief weer over De midhelf dpr bezoekers valt op door uitstekend opatellen afnemen en plaatsen Oök de Alnhenschp linksbinnen blijkt een stevit P doorzetter te zün De druk op het Goudsche doel wordt grooter maar de verdediging is o p haar post Geleidelijk slaagt ON A er in Ket spe te vert laatsen het Alphen che doel be ppft dan eenige gevaarlijke momenten Een snelle uitval van Alphen levert bijna een doelount op de van dichtbij ingeschoten bal wordt echtef door keeper de Jong fraai gekeerd Na eenige veru efsche aanvallen der gasten kriigf V Willigen den bal toegespeeld De keeper is uit zijn doel geloopen en met een keurigen boogbal plaatst de O N A speler het leder over den doelman heen in het net 1 1 Vlak voor de rust herneemt Alphen de leiding Onvoldoend wegwerken van de Goudsche verdediging bezorgt de bezoekers een kan wlke 7ii dankbaar accepteeren 0 2 Na de hervatting domineert de thuis club eenisen tild Dan trekt Alphen er nel tusschenuit en daarbii geeft de recht buitten ïoelman de Jong geen kans 1 3 Direct daaroD oasseert v WilliPen eenige tegenstanders komt Toor het verlaten doel maar de bal blijft in den modder steken en wordt weggewerkt H t is echter uitstel want bij een volgenden aanval deooneert cteelfde pler den bal in het doel 3 O NA valt nv fanatiek an de fensie der te ennartii kriii het zwarar te verantwoorden De snelle uitvallen der bezoekers blijven echter reer eevaarliik en verdienen alle aandacht Door den aanhoudenden regen wordt het veld er niot l eter op i ii en valnartiien komen dan ook veelvuldii voor Dan komt Alnhen weer in het offensief Uit een vriien trao on bet Goudsche doe verhoogt zii kort voor Imt einde de score Keener de Jong stompt echter mis zoodat den bal in lïet t vr ivtint ï G S V O G È L 3 4 n ON 4 NGENAI g BOEL He spel in deze ontmoeting was Iccht als gevolg van de zeer ongunstige weersomstandigheden en den slechten toestand van het speelveld Bovendien droeg de wedstrijd gedurende Jiet laatste kwartier een uitgespro keift onaangenaam karakter Van de gastlteeren werd zoowel voor als na de rust a n speler naar de kleedkamer verwezelj zoodat G S V een belangrnk deel van den speeltud met tien en de laatste zeven minuten slechts met negen man speelde Toch kan niet alleen hieraan worden toegeschreven dat de thuisclub geen kans zag dezen strijd te winnen De Hagenaars gaven namelijk van het begin af behoorluk partij en wisten voor de rust met wind mee spelend een kleinen voorsprone te bevechten Na de rust was de algemeene verwachting dat G S V het nu met windvoordeel wel beter zou doen Inderdaad leek het er op toen vrij poedig de gelijkmaker kwam maar V O G E L gaf geen kamp en wist den strijd in haar voordeel te beëindigen De manier waarop de Haagsche rechtsbuiten meerdere hoekschoppen uitstekend voor het G S V doel wist te plaatsen was bü dezen halven storm werkelijk bewonderenswaardig De G S V vleugelspeIers bleken op dit punt heel wat zwakker De gastheeren zün het eerst aan bod hun eerste goede aanval heeft reeds succes als Starreveld het leder goed opbrengt en den Haagschen doelman passeert 1 0 V O G EL zet enkele aanvallen op die twee corners opleveren de bal komt gevaarlijk voor doel doch wordt weggewerkt Even later komt G S V weer opzetten de Haagsche verdediging werkt met moeite weg Brem krijgt dan een hard schot te verwerken van rechts er ontstaat een doelworsteling die echter niets oplevert Direct daarna kruipen de Gouwenaars door het oog van de naald de Haagsche linksbinnen lost een keihard schot Brem kan er niet bU doch de bal stuit tegen de deklat en kan worden weggewerkt Een klein half uur is gespueeld als de gelijkmaker komt van den voet van Slooteweg den rechtsbinnen die een onverwachte kans in een onhoudbaar doelpuit ozet 1 1 Ongeveer acht minuten daarna hebben de Hagenaars opnieuw succes Uit een vrijen trap wordt de bal goed naar den vrijstaanden midvoor geplaatst die met een kopbal Hjn club de leiding geeft 1 2 G S V moet Ue zeilen bijzetten om meerdere doelpunten te voorkomen Tien minuten is de tweede helft oud ls F Nuvelsteyn den slecht weggewerkteh bal voor de voeten krijgt en inschiet 2 2 Ongeveer tien mmuten later krijgt V O G E L weer een vrijen trap te nemen de rechtsbuiten plaatst het leder keihard in den A hot Brem te machnu a i P 0 Jt forscher Baars ateeds meer het nadeel beginnen te voelen van met 10 man te inoet i spelen Vnj onverwacht komt na een half uur het vierde Haagsche doelpunt Een snelle aanval de bal wordt van rechts bard ingeschoten en het is 3 4 De Gouwenaurs zetten nog de tanden op elkaar uit een vrijen trap weet W Slaman den achterstand te verkleinen J 4 De laatste minuten is de stemming in en om het veld zóó onaangenaam dat liet eindsignaal voor allen een opluchting beteekent Slechts vijf wedstrijden in de Onderafdeelingr MOEBCAFELLE KRAAKT BEBGAMBACHT Woerden II wint derby en schakelt V E P nlt De uitslagen van de gisteren voor de Onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Ie klasse Gouda rV Nieuwerkerk X 1 0 Moereapellc I Bergambacht I 11 3 Stolwijk I G S V ni 2 0 vj gestaakt wegens den regen Overgangsklasse Olympia III Groot Ammers I 1 2 Dilettant H D R D I DRD niet opgekomen 2e klasse A V E P I Woerden II 1 2 U N I O r o NJV V e O H gestaakt wegens den regen 2e klasse B Woerden IH Lekkerkerk Hl 0 3 o De regenval van Zondagochtend heeft bij de terreinafkeuringen door den consul er heel wat door den scheidsrechter gevoegd en de twee wegens het slechte weer gestaakte ontmoetingen die opnieuw zullen worden vastgesteld niet medegerekend zijn er slechts vijf wedstrijden gespeeld Daarbij was een belangrijke IMoercapelle Bergambacht in de eerste kl sse De MoSlKapellensren hebben wel heel i eslisRian Bergambacht de vorige week door de zege op Stolwijk ontstane illusies ontnomen door een zege die klonk als een klok 11 3 om zich aldus zelf fraai aan den kop te handhaven Bergambacht is hierdoor een stuk achterop geJcomen en het heeft er nu alles van dat het alleen tusschen Moercapelle en Stolwijk zal gaan Cïouda IV boekte een goede en nuttige zege op Nieuwerkerk waarmede de Gouwenaars zich op veiligen afstand van de laatste plaats hebben gebracht In de overgangskla sse won GrootAmmers verdiensteliik bij Olympia III In Krimpen kwam DRD niet op Er waren slechts vier spelers een gevolg van een misverstand by de publicatie van afkeuringsbenchten In de belangrijke derby V E P Woerden n in de 2e klasse A leverde Woerden fraai werk door deze moeilijke opgave succesvol te volbrengen en het elftal blijft zoodoende het leidende U N I O op den voet volgen V E P s kans is nu goeddeels verdwenen en ook in deze afdeeling ziet het er naar uit dat het een tweekamp zal worden Nummer één in de Bgroep Lekkerkerk III noteerda door in Woerden gedecideerd de baas te blijven de negende achtereenvolgende overwinning Groen Wit Jodan Boys 05 Na het beginsignaal wordt het doel der Jodan Boys al spoedig op de proef gesteld maar de backs weten de pogingen af te slaan De Jodan Boys die tegen den sterken wmd spelen komen bijna niet voor het doel der gastheeren Toch hebben zij na een kwartier bijna succes als Hoogendoom doorgebroken is maar de bal gaat naast Na 20 mm had een bel van den Groen Wit middenvoor doel kunnen treffen maar door te lang talmen gaat ook deze kans voor GroenWit verloren De JodanBoys verdediging grijpt telkens weer krachtig in en weet zich steeds te handhaven Tien minuten na derust scoort Hoo gendoom voor de Jodan Boys uit een voorzet van rechts 0 1 T s drtik op het GroenWit doel wordt hoe langer hoe grooter Verburg passeert twee tegenstanders zijn schot blijkt te machtig voor doelman Otten O 2 Nog even probeert Groen Wit het met veiTe schoten maar Geelhoed is goed op dreef en stopt allo è allen Uit een aanval van rechts der Jodan Boys maakt Weber het derde doelpunt O 1 Het spelpeil zakt nu aanmerkelijk Verhurg neemt het vierde doelpunt voor zijn reken ns O 4 Dan denkt men d t Gro n W t zal scoren als de mjdvoor Van Nes is doorgebreken maar hij schiet keihard tegen de deklot Vijf minuten o r het einde brengt Hoogendoom den stand op O 5 ZWEMMEN Afd Zuid Holland vèn Zwembond bijeen DE HEER L POT VOORZITTER Zaterdagmiddag hield de afdeeling Zuid Holland van de Ned Zwembond te dezer stede in Het Schaakbord haar jaarvergadering De waarnemend voorzitter den heer L Pot uit Rotterdam deelde in zijn opening s woord mede dat door het plotseling overlijden van den heer G Langelaar by de vorige jaarvergadering de voorzittersfunctiè uit pièteitaoverwegingen onvervuld bleef en door hem werd waargenomen Het jaarverslag werd goedgekeurd Bü de verkiezing van een bestuunalid in de functie van voorzitter werd den heer L Pot die periodiek aftredend was bij acclamatie herkozen Vervolgens werd de agenda besproken van de op 30 Maart te houden algemeene vergadering van den N Z B De bespreking van de a s zome competitie leverde niet veel resultaat op daar in vrrbard met den onzekercn tijd hierover nog niet veel valt t zeggen BOUW NIEUWE TAPirWABRIEK BEGONNEN Nu de vorst geweken is heeft men en aanvang gemaakt met de werkzaamhtden voor den Ixiuw van de meuwe tapgtfabriek Nieuwerkerk d IJssel ZANG tN MVZIEKVEREEMGING BRENGEN SERENADE De gemengde zangvereeniging Perseverance met haar afdeeling kinderkoor en de harmonievereeniging Door vKunst Verkregen brachtH onder leiding van de resp directeuren de heeren K J de Beun Ckiuda en C van Gent een zang en muziekaubade bij den he Joh Boerop naar aanleiding van diens zilveren huwelijksfeest Na afloop sprak de heer Boerop de zangcrs ess i en muzikanten toe en dankte voor deze spontane huldiging Namens de vereenigingmi welfden eadeaux overhandigd als blijk van waardeering voor het echtpaar Boerop waar de vereentigingen reeds jaren haar repetitielokaal hebben KOSTELOOZE INENTING Maandag 17 Maart a s te 3 uur zal er ttn gemeentehuize gelegenheid zyn tot kostelooze inenting en herinenting Ouderkerk a d IJssel VERBETERING WEGDEK Het wegdek van het gedeelte van den rivierdijk tusschen den Lageweg en de buurtschap Het bonte varkeu dat vorigen zomer verhoogd werd bleek na de vorst op verschillende plaatsen aan den buitenkant te zijn verzakt Er i een begin gemaakt met het bijhalen van deze verzakkingen Dit voorjaar zal het weggedeelte van een asfaltlaag worden voorzien SLINKENDE KOLENVOORRAAD Voor de kolenschuur van de fa H P H Heuvelman in de Kromme lag omsIot3n door een hek met prik keldraadafrastering een party steenkolen Hoewel de firma er zelf niet van verkocht werd de hoop zienderoogen minder hetgeen men wel wat verdacht vond Thans zijn de kolen in zakken geschept en in de schuur achter slot en grendel weggeixirgen VERANDERINGEN AAN LAGEWEG De Westelijke oprit van den Lageweg heeft in de afgeloopen week aanmerkelijke veranderingen ondergaan Aan de zuidzijde heeft men een flink aantal kubike meters klei gestort er het talud is dan ook nagenqpg gereed Aan de noordzijde voor de woning van den heer A W van Capellen is een begin gemaakt met het oprichten van n bekisting voor het storten van een betonnen muur Het ijzeren netwerk daarvoor is reeds gedeeltelijk geplaatst DAMCLUB L U T O Voor den ouderlingen wedstrijdvan de damvereeniging L U T O werden de volgende partijen gespeeld G Melgers B Bos 0 2 T Twigt J Doet V Leeuwen 0 2 Joh de Koning S Neef 0 2 A Kreuk A C van Pelt 2 0 S Neef B Bos 0 2 A C van Pejt A Kreuk 0 2 J D van Leeuwen J Twigt O 2 G Spoormaker A Dekker 2 O 1EV0NDEN VOORWERPEN Gevonden pakje margarine inlichtingen bij den Rijksveldwachter a d Kerkweg BURGERLIJKE STAND Getrouwd Jan Arie Oostrom 21 en Maria Otterspeer 22 j Prof Dr HUGO VFSSCHER JUBILEERT Vijftig jaar geleden in het predikambt bevesiUffd Prof dr Hugo Visscher te Nijmegen hoopt op 8 Maart den dag te herdenken waarop hij voor vijftig jaar tot het predikambt werd ingele d Hij deed op 8 Maart 1891 zün intrede te Sint Jansga en stond to Zegveld Delft en Oudekerk aan den IJssel Op 15 Februari 1904 werd hii tjenoomd tot hootjleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht Prof Visscher w rd in 1922 gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Op 1 October 1931 verkreeg prof Visscher eervol ontslag als hoogleeraar en was nadien nog bijzonder hoogleeraar van wege den Geref Bond aan de R iksuniversiteiten te Leidon en Utrecht Reeuwijk ER verkiezingen pol e eitwuk De heeren v d Graat Kwakemaak en Caikhorst gekozen In Hotel Zomerzfirg is de herstem ming gehouden ter verkiezmg van twee bestuursleden en een gecommitteerd ingeland van den pglder Reeuwijk In de vacature A de Vos die tot voorzitter IS benoemd werd gestemd tuèschen de heeren J G Koot en L P V d Graaf Uitgebracht werden 551 geldige stemmen waarvan 248 op den heer Koot ert 303 op den heer Van der Graaf roidat laatstgenoemde gekozen werd II de vacature ontstaan door het overlijden van den heer J C Hagen waren candidaten de heer C Kwakernaak en G V d Heuvel Uitgebracht werden 541 gcldi e stemmen Hiervan creeg de heer Kwakemaak er 317 en de heer Van den Heuvel 224 zoodat de heer Kwakemaak gekozen werd In de vacature ont3t ïan door het ontslag HLmen als gecommitteerd in geland door den heer C J van Dam ging de stemming tusschen de heeren T G G ikhcrst en J H Droogh Uitgebracht werden 556 geldige stemmen waarvan 331 op den heer T G Gaikhorst en 225 op den heer Droogh Tot gecommilteerd ingeland werd alzoo gekozen de heer Gaikhorst BOOMEN VERKOCHT De gemeente heeft een aantal ge rooide populieren boomen vc kochl voor den prijs van ƒ 140 Koopt r werd de heer S van Mourik te Gouda 1941 hebben glasschade opgelcopen v la at3 is een groote heidebrjnj oorzaakt door brandpUatjes 70 hectaren lün afgebrand Verschillende brandplaatje teruggevonden in verband MMm de bevolking eraan wordt h U dat dergelijke brandplaaljes J lü gevonden worden met de i ÏÏ voorzorgen moeien worden ing jJ J Btjxooiler cwaar is dexen ke residenUe geiristerd waar oa binnenstad in n scer bevolkt es brisantbonunea neervitio daar eenige wooohiiiien vernidi of zwaar beschadgden Hierfc l negen bewoners en wel zes m J een vrouw en twee kinderen Mm 16 personen iwaar gewond n JJ licht gewond Het iLk iekeai Joannes de Deo dat zeer m H j de plaats hm de bominslagen J verkreeg glasschade en schade iZ scherfwerking BlfTNENLAND In verband met desen luihtui j is tweemaal Ivditalarm gegeven Hierby werd opgemerkt dat verachs lende verkeersmiddelen doorreden vrü veel burgers zich op straat blevej ophouden Van bevoegde zijde wordlt de aandacht op gevestigd dat tüda luchtalarm een ieder dekking moetaK ken en vooral ook vermyden moet dai door het openen van ramen of deurjn licht naar buiten straalt Ook andere plaatsen des i s het ben onder de luchtaanvallen geleden In een plaats in het Westen des lan is een aantal huizen vernield waarbfi een burger is gedood en een jongen k gewond Ook is crgens benedcnwaarti gericht mitrailleurvuur afgegeven dtt gelukkig geen slachtoffers maakte Eenige schade aan broeikassen was b het gevolg van In totaal zyn over het afgeloopai weekeinde tien dooden en 28 gewonden o w 16 zwaargewonden als slachtoflai van Engelsche luchtaanvallen te lxtreuren MARKTBERICHTEN EIERVEIUNO APEUIODRN 3 Maart Aanvoer 4S 000 ƒ 1 07 per kj EIERVEILINO ROERMÖNP 3 Maart Aanvoer SSOOOM atuks Kltlm eieren groote eieren en eendeneieren vo ios vastgestelde prezen KAASMARI T OUDEWATER 3 Maart Geen aanvoer Advertentiën Dankbetuiging Hiermede betuigen wij onzen diep gevoelden dank voor de groote deelneming en het medeleven bij het overlijden en de teraardebestelling van onze lieve Moeder G Kervervan Hertum en van onzen gtllefden Echtgenoot en Broeder A Kerver die bij het ernstig ongeluk op Zondag 23 Febr i l te Nieuwerkeik a d IJssel om het leven zijn gekomen Inzonderheid gaat onzen dank uit tot de gemeentelijke autoriteiten tot schipper Schmilt en zifn helpers en verder allen die ons leed hebben willen verzachten Uit aller naam Familie Kerver Itilianactraat 63 Boskoop O 675 20 Een Juffrouw op leeftijd biedt zich aan als HUISHOUDSTER met vergoeding Br no G 670 bur v d blad 5 Voor direct gevraagd n 6 7 30 in klein gezin flink Maro nmei Vrijdags den geheelen dag loubertsfraat 78 5 Kamer met pension door gezocht per 17 Maart a s ambtenaar Br no O 671 bur v d blad TE HUUR flinke sleenen GARAGE ook geschikt voor bergplaats Sophiastr 2 Te bevragen Sophiastraat 8 O 78 12 n 676 5 De landbouwer denkt er niet aan O 673 18 thans op te houden met het cultiveeren van zijn akkersi hij ploegt en zaait om een volgend seizoen weer te kunnen oogstten Adverteerders iets dergelijks geldt ook voor U Behoudt het contact met Uw afnemers blijft adverteeren blijft zaaien Wilt U oogsten adverteerder Blyft dan zaaien adverteeren lli tbe Zrtk loten 0 et i Llistan Trckkingan 21 F br 2wm vllasiport No 81042 Hooidprii w 6000 wi26F br LolNo M57331 evcn m Hooidpriji w I MOO bij d bekend adraisan limad Lotan 60 et van da Oard mn Mi tst Lotln0 SI Maart Mm aL 6 M 40 2 W 1 1 lin NiMwa HooMpriji w 6000 480 Prijzan Bontmantak 360 800 Kliek Trek Glre 241 000 Haa Dm ImmMm wmtk wmrmn a f olan itiivarkocfil Koopt bQtWds van za dmrjm en faafil Laitng O 7 T