Goudsche Courant, maandag 3 maart 1941

TE BLAD MAANDAG 3 MAART 1941 EFFECTENBEURS AMSTElbAM LRIJKE Britsche schepen tot zinken gebracht Noteeringea vaa I Maart OBUGATUt SUaUlnnla a Z Mche Rb Bk4 Zuider Hyp b 2 uiU 4 D o er K U il ZJL Myp b RMl vcrpl ultl Si i Eerste Ned Sch verb 4 Ro Sell Hyp b 4 Olts 31 mi L K MM IMO Je J 100 1 M U SOO 4 i i ie r Ma 4 1 4 bU t 100 4 1 40 2e 900 4 1140 bU f 500 4 I 38 100 3 38 500 3 1837 I lOO S 500 3 100 3 31 j 1838 SOO 3 Si i I1 i OI 100 ai I 33 OI ƒ SOO Si ÏJ837 OI lao J 1837 O l I ttO l 1837 AO I t too 1 U 37 AO I ƒ SOO 5 ProT en Gem A dam 1830 3Vi Olto Ie 1937 3 i Apeld Ie 37 3i ArnJiem 1938 3 Deventer 1920 6 Oordr 38 3 2 3 Elndh 193S ll S D o 3e Ig 3 31 Geld 38 31 4 D BlO J Ie Ig a 1 Grhage 19X1 a Dito 1936 3t i Dito 1937 I 31 Dito 3 31 2 3 Gronlng 1930 a Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Dito 38 3 2 3 Helm 1937 SV H b 1937 3 HUvers 1938 31 4 Dito lO J 38 21 a Leeuw 1938 3 i eiden 1937 JiA N Ho11and 38 3 Do 2e 38 9 3 8 ito 8 38 iVi o 3e 10 J 3S2i Nijm 2el 37 31 R dam 1936 37 4 Do 1 en 3 37 31 Dito 1 1938 3V Dito 1938 31 2 3 Sctiled 3e 1 37 S j Tllb 1 37 3i 2 ülr Pr 37 S i D o gem 37 3 Zeeland 1937 3 Z HoU 1937 3 Zll Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG 2e 1 37 31 2 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O JVa Dito I 3 1 9 1 2000 3 N Bnkinst 5 4 ntr AJC U ouéêtmfmtmtmt obi gi i mit en Jurg Obl i7i Bükel Pat IV n OW 4 Levert Zeep MIJ Obl 4i7 Werksp KV U liyp obL 4 Wilton 41 9 98 94J4 981 RN S ii k i 8 M s 80H 8311 8 U 80 89 a2K 84M mi aoH 81 H 88M lOO IB OM UB ScheepTaartanaatactubppIJea Fumess S enA M 140 4 MIJ Zeev aano lUO Niev Goudr A 356 M DeMaafC vA 110 110 Ml Oosliee A 162 Handelsv A dam 387 4 380 lom 78 147X tmt om ia 180 BEURSOVERZICHT Zooals veelal februUoe IJk aan het Inde van de weck bad de etfectenbcun Zaterdag een aeer stil verloot VoM de aamieelénmarict waren maar w Mg orders beschikbaar en de handel was van geringe afmetingen De markt had een ecM Zaterdagsch voorkomen en bO gelMxk aan affah e lecden de koersen onder beurstijd een ult esproken Inclinatie tot revgeeren aan den dag en la dit oplucht luin de stemming dan ook lusteloos worden genoemd Een uitzon ietin werd echter gevormd door de beleggingaafdeeling De staatsfondeen tenminste waren goed gedisponeerd en vooral wae dit het geval met de obügatiën uit de ioncste 4 leening welke weiden verhandeld tegen prOzen loopende van 87 tot 971 h procent en met de ffelleening die niet onbelangrijk hooger was en voornamelijk werd afgedaan tegen 851 3 i BS iA c Ook voor de overige Nederlandsche schuldbrieven openbaarde zich op Ijescheidcn voet eenige vraag Deze vraag llleJd klaarblijkelijk verband inet remplacemenlen Uil hoofde van aflos ingcn en coupon belasting op de 3 3Vj leening kwain Zarterdag ongeveer een bedrag van in ronde cijfeis ciica 7 miliioen gid vrij waarvan op rekening van de aflossingen 44 nrn lsoen komt Een gedeelte van dit bedrag zai waarachOnltlk worden gebiuikt voor de definitieve betaling ver band houdende met de stoitltïg op de nieuwe Ktaatsleerün zoodat het zich laat aanzien dat de noodige beleeningen welke voor deze storting waren aangegaan zullen worden afgelost maar In ieder geval blijft er toch een flink bedrag beschikbaar voor herbeiegging en deze herbelegging moet dan ook worden beschouwd als de aanleldende oorzaak voor de koop ust welke zich heden voor Nedcrlandschrf staatsobligatiën openbaarde De gemeentelijke en provinciale fitaatsobligatlün waren prtjshoudend met geringe affaire Paridbrieven jwaren verwaarloosd Zooals gezegd had de locale markt een ongeanim H d verloop Op de petroleumafdeeling waren olies bÖ de opening pröshoudend maar ttidens het ochlendbeursuur zakte de koers een vijftal punten m hetgeen met zoozeer voortsproot uit overwegend aanbod dan we aan afwezigheid van opnemings ust De Amerikaansche petroleumafdecling wat prOshoudend De affaire in tndustrieelen was gering ook hier deed ziich het versc iijne van een kleine verslapping i oor Unilev rs gaven hiervan een goed voorbeeld want deze daalden tot In de naaste omgeving van de parikoers Aku s waren eveneens tets lacer De Philips aandeelcn vrijwel onveranderd De minder courante soorten waren zeer stil onregelmatig met slechts geringe variaties De seheepvawtrubriek rak nauwelttks belanastelllng De koersen warm daarbu lUe noemenawaatdic veranderd Ook voor Indische cultuurfondsen was e animo ver Ie Kwken Op de suikerafdeeltng kwamen HV A s Iets lager te en De tabakken waren patrwelHk wtJ l c f er aan e luten kant 0e rvMmtoaitmn wmen wt de Jneourant betreft WJn a Ml roo i tzaamd Amataniam rubbers kwainea bcaaden de 240 i De Amerlkaansch aMeeüng was veneenr z er st I Ze fs d staaHsn etel gaver hts k elne on Z ften te z n 13 SawTiing 1 httr ovar Ten eojTcvaa pHla h Wid ww l Piobmcatic f t procent SVOLLE AAN N OP STRATE0CHE DOELEN y ii0tHh € l ri ht ndieiut deelt pN £ meldt mcd £ dal Duit j tfff P venctwidene plaatsen Banvaüen hefcben gedaan Ueebied van Londen is driemaal I gemaakt Bovendien zijn op bord Oosten van Engeland aan mdemomei Verder is nog een jg Met Zuid Westen met bommen if Daarbij iij n branden ont Ook boven het Westen van En fljn bonsmen uitgeworpen rallen op convooien a agavond joo bericht het it Berlitn heibben Quitsche gewUegtuigHri aan de aan de N ord ai tkhotland twee sterli beBritschfi convooien atyige 1 DMi ij werden 8 schepen tot jebracht en vier zwaar bescha hebtirn Duitsche langeaf toMnemwerpers met sticcet vier diepen in den Noordeltflcen iiidxn Oceaan aangevallen in den loop van den dag naar h rt D N B verneemt jcfie gevechtsvliegtuigen vier Brit ïo p aardjjschepen met een tota iiih u l van 2A 000 brt tot zinken lil Een koopvaardijschip kreeg jt Shetlands een vollen treffer in i ll iinekaTn T waarop onmiddel len keteJontploffing volgde Het vmt Twee schepen van 8000 W OM ton die in convooi voeren I aangevallen en zoo zwaar be gd dat 21J na korten töd zonken iat vierde kuopvaardüechip van brt werd in het St Georg kanaal nomen en zoo hevig gebombar dal het chip pbinnen enkele Men zonk Aanvallen op schepen en steden Hel perlwvel der weermacht lit mede Gwechtsvliegtuigen der gewapende iemiing hel ben Zaterdag twee ifT ardü chep i van tezamen 8000 1 lot zinken gebracht en drie ancliepcn zwaar beschadigd Langetoidsverkenningrvliegtuigen hebben Ie lalc avonduren voor de Schot Oostkust twee convooien aangeiltn een koopvsardUschip van 8 0Q0 tot zinken gebracht en 5 grootc Icptn zoo zwaar getroffen dat Binanen kan worden dat zü verim Jijn Sterke formaties gevechtsleituigen hebben in den nacht van ap i Maart geslaagde aanvallen onttomen op strategische doelen in Cardiff Southampton en Greatmnouth alsmede op nachtvlieg in OostEngeland havenwerin NoordSchotland en verscheihavens aan de Britacbe Zuid en 0 Inist Itótiche gevechtsvliegtuigen heb met succes strategische doelen in luven van La Valetta op het ld Malta met bommen van elkiliber aansf vallen Op fortificatie I hnhtdoelbatterijen werden bom er geplaatst en een ponton met kanonnen werd lot zinken geBtbt Britache aanval op W Doitichlaild vijand heeft m den afgeloopen met sterke striidkrachten op cheidene plaatsen in West Duitsch woral in bet gebied rond Keu jisint en brandbommen geworOp verscheidene plaatsen wer Woonhuieen verwoest De schade militaire en voor de oorlogvoe Wanprijke doelen is onbeteeke Onder de burgerbevolking is antal dooden en gewonden in J aak bniien de schuilkeldras te Wen lelsche jagers terug reven gedre terdagmiddBg aldus het D N B wrlijn hebben ongeveer 80 Bril jsrhlvlieglujgen van het type Wire getracht jn de Iniurt van Ca Kaap Gris Nee op 6000 M P het bezette gebied binnen te Ws Bij het verschijnen van Duit Wgers die numeriejc in de min o I waren keerden de Britsche iiterftond om en onttrokken zich ï w stryd Bü de achtervolging het een Spitfire neer te schie Duitsche vhegtuigen keerdoi bases terwf gelsche aanvallen West Duitochland Ï S meldt uit Bnlijn l 2 tavond lijn tien Britache ïm boven Weat Duitschland 2 n waar enkele plaat S l bommen wierpen TOdie afweer door nachtjagers oelge chirt kon het mecrenil Üendelülic boaiin nw pers 1 om te keeren Onder de pa w het wrplecend personeel 5 ekeniiBM dat ernstig werd 1 ijn verscbektene dooden en gevallen en paar door i Bmen veroorzaakten branden j houtlcKKisen in een binnenj 3 i n de op het terrein van een ïaS W konden in den klem e ftiMeldorf h M i de weinige bomaien die uitgeworpen werden uit iitend woonwijken getroffen Er wenden enkele huizen verwoest waarbij verscheidene burgers in hoofdzaak vrouwen en kinderen onder de puinhoopen begraven werden Aan roilitajte of strategische doelen werd niet de geringste schade aangericht De R A F was door den Duitschen afweer gedwongen de bommen in het wilde eg te werpen n van de Engelsche bommenwerper die in den loop van den nacht tot het gebied or Keulen doorgedrongen waren is gistermorgen aan de kust door Duit che lurtitdoelartiUerie neergeschoten Een deel van de bemanning vond den dood De overlevenden zijn gevangen genomen Gobbets opent Leipziger Messe DOrrSCHLAND WIL LEVEN MAAR OOK LATEN LEVEN Ter gelegenheid van de opening van de Leipziger Voorjaarsbeurs heeft de Duitsche minist r van Propaganda dr Göbbels gisteren een groote rede gehouden waarin hij de reorganisatie van Europa op economisch en sogiaal gebied beschreef zaoals deze door de asmog endheden nagestreefd wordt Göbbels betoogde dat de huidige oorlog voor het Duitsche volk in den waarsten zin des woords een strijd om het bestaan is Hy wees er op dat het conflict dat in September 1939 uitbrak met eenigen goeden wil van de zijde van Engeland en Frankrijk zonder al te groote moeilijkheden voorkomen had kunnen worden Bij de uitvoering van de politieke en economische organisatie van Europa is de eerzucht van den wereldbekeerenden zendeling Duitschland volkomen vreemd Het gaat Duitschland louter om het leven van zijn volk Zoo vindt het ook het reëelste uitgangspunt voor hervorming van de economische betrekkingen tusschen de volken Wij Duitschers zoo verklaarde de minister doen niet aan autarkie terwfUe van de autarkie Wy zijn te allen tijde gaarne bereid tot het onderhoudeif van economische betrekkingen met ieder ander land dat het met ons eens wil worden op den grondslag geve en nemen Duitschland wil leven maar ook laten leven De Duitsche oorlogseconomie toont duidelijk hoe het nieuwe Duitsche procédé werkt Ook in het tweede oorlogsjaar draait het Duitsche bedrijfslcen op volle toeren De Duitsche oorlogsproductie is volkomen voorbereid op elke l omende gebeurtenis en de Leipziger Voorjaarsbeurs 1941 levert het bewijs dat de Duitsche exportindustrie zelfs rekening heeft kunnen houden met tallooze wenschen van de naties die economische betrekkingen met Duitschland onderhouden Aan de komende mihtaire operaties zoo verklaarde GöbbelS tot slot moet overgelaten worden definitief den weg te wijzen naar de reorganisatie ook van de economische betrekkingen van de volken onderling De Führer zal ook nog de laatste resten van jegens Europa vijandig gfzinde mogendheden terneerwerpen en daarmee aan het Duitsche volk en de wereld den vurig verlangden vrede brengen ITALIË LBGERBER CHT VAN GISTEREN Duitsche luchtaanval op Malta GRIEKSCHE FRONT GEBOMBARDEERD Het 268e weermadhtsbericht luidt Aan het Grieksche front te land geen activiteit van beteekenis Onze luchtformaties hebben met bommen van zwaar kaliber kampementen verdedigingswerken ravitailleeringst ases en verbindingswegen bestookt Een 1 langrijke vijandelijke vlootbasis kreeg treffers met groote uitwerkfng Vliegtuigen van het Duitsche vliegerkorps hebben met duidelijk zichtbard uitwerking de haven van La Valette Malta aangevallen Een groote met twee kanonnen bewapende pond werd tot zinken gebracht In Oost Afrika zijn vijandel ke afdeelingen op de vlucht gejaagd in den sector van Arresa en in het gebied van Sirgoli ten Z W van Asosa Britsche aanval op Castelrosso KO AND DOOR ITALIANEN HEROVERD In het Italiaansche legerbericht van Zarndag meldde o a dat in de Aegeische Zee etsn Engelsch expeditiecorps gesteund Aoor vfeotformaties op 25 Februari een maaaalen aanval ondernomen hedt op l t kleine Italiaansche eiland Castelrosso Dodekanesos dat een o q ervlakte heeft van 10 km2 en een garnizoen had van eenige soldalen en zeelieden Op het eiland was geen enkele basis voor watervliegtuigen De sterke vijandeüüke strijdkrachten die gemobiliseerd waren bezetten hei eiland na het te hebiwn gebombardeerd en na ons amizoen te hebben onderdrukt Op U Februari zetten onze torpedobooten met doeltreffende medewerking van onze luchtmacht een ontschepingsdetacbement aan land dat snel hel Engriache garnizoen vernielde en opnieuw ona bezit op het eiland vestigde waarbü gevangenen werden gemaakt en een buit van wapens munitie en een Engelsche vlag in onze handen viel ABESSUNSOHE STAMHOOVOKN BETUIGEN HUN TBOUW Gistermiddag hebben de stanihoofden van de provincies Galla en Sidamo te Gimmar in een groote samenkomst hun trouw aan Italië Ijetuigd aldus meldt t D N B uit Addis Abeba Tijdens deze betooging herhaalden de stamhoofden in hun eigen naam als ook namens de volksstammen tegenover den gouverneur der provincie het besluit voor Italiï te strijden en hun bloed te vergieten om hun schuld der dankbaarheid t 6 betalen voor den welstand en de cujtuur die de Italiaansche regeering huft gebieden deelachtig heeft doen Orden Deze regeering is er in geslaagd de wonden van de baH arü v4n den negus die thans door Engeland wordt gesteund te beelen De gouverneur verklaarde dat Italië zich na den oorlog de verdiensten van de stamhoofden en de stammen zal weten te herinneren DE UITVAART VAN EX KQNING ALPHONS Het stoffelük overschot van ex koning Alphons xni is gistermiddag om 17 00 uur in de kist gelegd Voor het sluiten van de kist hebben de ex koningin de prinsen van het koninklijk huis en de Spaansche ambassadeur bij het Quirii aal edurende langen tüd gebeden De koninklijke mantel en kleine zakjes die aarde bevatten van alle Spaan s he provincies werden eveneens in de kist gelgd alsmede de vaandels van de regimenten waartoe ex koning Alphons heeft behoord In de Ohapelle ardente zuUen hedenochtend van 1 tot 6 uw heillige missen worden opgedragen voor de zielerust van Alphons XIII De x koningin en de prinsen zullen de héilig mis van zeven uur bijwonen In de kerk van Santé Maria Degli Angeli waar de uitvaart zal worden gehouden is een rouwversicriiïg aangebracht BINNENLAND De werkgevers en de loonbelasting TIJDSTIP EN DE WIJZE VAN AFDRACHT Aangezien het is gebleken dat nog niet alle werkgevers goed op de hoogte zyn van het tijdstip en van de wijze waarop zg de ingehouden loonbelasting dienen af te dragen volgt hieronder een van bevoegde zijde vferiS rekt overzicht over deze onderwer pen Tijdstip van afdracht van de ingehouden loonbelasting De werkgever behoort de ingehoudai loonbelasting uiterlijk op den tienden dag van de maand volgende op die waarin de inhouding heeft plaats gevonden af te dragen Ten aar ien van werknemers die uitsluitend huiselijke diensten vsr k ichten dus ten aanzien van dienstboden werkvrouwen enz kan de loonbelasting echter worden afgedragen uiterlijk op den tienden dag volgende op het kalenderkwartaal waarin de inhouding heeft plaats gehad Wijze van afdragen van ingehouden loonbelastng De ingehouden loonbelasting moet worden afgedragen aan den ontvanger der directe belastingen ondel wiens kartoor de werkgever de loonbelastingkaarten bewaart Het afdragen van de loonbelasting aan den bedoelden ontvanger kan op drie wijzen geschieden a door storting van het verschuldigde ten kantirc van den bedoeldenontvanger b door storting of overschrijvingvan het in ehoudcne op dienst postrekening c door het ingehouden bedrag testorten op een kantoor der posterijen De loonbelastingaangifie Indien de werkgever de ingehouden loonbelasting ten kantore van den ontvanger of op een kantoor der posterijen door middel van een zoogenaamde postbetaling stort behoort hij gelijktijdig met deze storting een volledig ingevulde loonbelastingaahgifte formulier loorf elasting no 3 welk formulier hem door den inspecteur is toegezonden c q op aanvraag wordt verstrekt in te leveren Zonder dit formulier wordt de storting niet aangenomen De werkgever behoort op de loonbelastingaangifte zijn stamnummer hetwelk hem door den inspecteur is medegedeeld te vermelden Werkgevers met uitsluitend huispersoneel ontvangen echter geen stamnumjner in dit geval kan op de loonbelastingaangifte op de plaats van het stamnummer een streep worden gezet Indien de werkgever de ingehouden loonbelasting op de postrekening vanden ontvanger stort of overschrijft behoort hiJ op het voor dn ontvanger bestemde strookje te vermelden a zijn naam en zün volledig adres b loonbelasting c het tijdvak waarover de overgemaakte belasting is ingehouden d stamnummer of in het geval deingehouden belasting uitsluitendbetrekking heeft op huispersoneel huispersoneel De ontvanger zendt op denzelfden dag waarop hü de bijschrüving op zijn postrekening van het girokantoèr ontvangt aan den werkgever een bewijs van ontvangst loonbelasting no 15 De werkgever Iwhoort dit bewijs aan de loonbelastingaangifte te hechten daarna zendt hi zelf haar aan den inspecteur AANBESTBDOia Te N€ onl n is aanbefte d de bouw z n een pakhuis ann 2X grasdrcgarij ün hoofdzaak betonbouw voor da firma M V d Vaart en Zemen Hoogste inschr ver was Gro j en Bregman te nlhii zcn ƒ 9 6e5 ïsaiifts p t Vink en C Veenman Noorden f 21 800 Limb Steeakjn Obl 4 MH 82H 83 i Bat P Mtt O 4Vt 8t ld ld Obl Sl t 78K Nederl Obl 4Vj Moormann Cult On Obl 8 84 81 H S3H 88H 88H 85 ma 88 87 90 g Amst Grb b 5 MOIIer 3 Nat Gr bez 19 98K Idem 1939 4 93M Ned Gr b b 4 73 74 3 M 28K aoj Ned Ind Sp Ut 1802 ObL P BdisKans en T OJav St Al 6 SemarangJoana 1892 1901 id 4 A dam 1874100 3 td A dam Olynp 8SM sew SBH 80 88 OM 91 85 92 88 SHH 81X KH 86M 95 88 ma 8Hi H 80 8SH S7 SS tnn sox 85H 82X SI 92 88 i 98X L 100 3 mn 87 4 AANDÈCLBN en CreaietlartalliBgsB 112H 113M lllM lOSM ld W Kr NKV Het 1888 tBank 2UW 114K 220K 113 77J4 UiH 03 110 4 115K 123 122K ondernemlngea A d Bank aand Holt BankU dito Inc Bank dito Jav B r SOO V a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl BankA N B V ZA SOOd N H MIJ 2S0 a Rott B Ver aan TwentscheB A A Kfi Indust 1 H 123 Alg Norit uew A 346 A d Dr MV a ISOX A d Superf a 9714 Aut Screw W a 12714 Bat Marg Fabr 101 4 V dB 250 lOM G A 1 S v d B P WAIOM 116 Dito BMOOO 103 Berk s Pa Afge 70 Aanvullingen RypotheekbaJiltcn Alg Fr Hyp b m 2 verpl uiti Pandbr I3V2 88 Alg Hyp bserXY 4 86 A dam Hyp L 4 9e i Dito J 84 Amh MK er E F OTr=SVa 1H Bat Hyp B N N P P 4 94 Dito CD SVa 83X Dr H B d o 31 a 8 M Fr Gron Hyp Bank Pd 4 Do Da en Va 31 a D o p b 31 2 3 sGrav HB d o3Va Gr Hy pBPb 3 a Hl H Pjrer AC 4 Dito ser BD 3 a Holl Hyn B dito 4 Dito iél K 31 a Hyp b V Ned Ser M 31 a Insul Nyp b ser AB AA BB 4 D o er T TA 31 a MU V H Creï Pandbr 4 92 D o m 3 verpl uitk 3 2 81 N Hyp b 4 o 31 a ÜH N H p b Veend serie K 31 2 88 D o 31 dito 3 86 Noordh Hyp b Pandbr 3 i SB OverUss H b d o 4 SBK Rott Hyp b d o4 SOH ld dito 3Va 79H Sted Hyp b ler K L 31 j 80 Utr Hyp b 4 86 Dito serie K 4 UH Dito serie E 3V2 84 Dito 2 verpl uitk 3Va 84 Westl Hyp b EE IT S a aa i H 136 182 4 1614 167 215 314 226 144 138 64 lOOK lasH leo 157 4 88h 144 laan st c V aand 48 4 C en P F Scholte 0 Gouda stear dito 545 Gruyter en Zn A pref aand Dtto B winstd p Heemat aand Heinek aand Hero Cons aand Holl St m f a Hollandia aand Holt Bet Itlij A Holl dr en k k Holl Kunsti lfA Int Gew B dito Intern Vise Ai K P Beynes dlxo Dito pfef 4 M om 460 4 lOOH 100 81 91 88 H yé 88 12 s KonN E m b a 47 i K N Hoogov do 124 Kon N Zout I A 451 4 K Br Stheem do 236 Korensctioof I09H 108 lODH 101 107V 100 ii tOOH NV de dito 111 Lev Br en U C 100 c pr aand Dito 1000 C V prA Do 100 e C pr A Do 1000 6 C pr A Lyerapt U en Mf I1IIJ4 181 aleelf d Ned B 3 t4 33 M 92M 8IX N G en S Ned Kabelt dtto ata N Sch b ml dito 148 N Sf f Keyzer A l I 4 Phll Gloell ƒ 7 167 221 142 4 1524 98K 14744 127 132H 186 un afgest C V A Rott D Mtl dito 2 H Schelde K M dj 63K Scholten dito Smits transf f d Stokv 50 400 a Stokv 500 lDOOd St spinn Sp do Stork dito TwUnstra Pref A Otr Asph G A Ver BI Ib aaifd Ver Cll f aand 94H Dito pref 114H Ver Gif NB vA 147H Ver Pf V Gelder 135 Dito dito p aand 137 4 Ver N RVJab s 17 Ver Tou f to 114 4 Vllssingen KJ d UV RADIOMIEUWS ILVBMUM L 4U M A T R O 7 3 Gramofoonmuxhrk 7 45 Ochtendgymrrasüek 1 5 CaiillonbespeJiiu opn 8 00 Oramofoonmuuek S 2t OchtendgynrmasUek 8 30 fi uw 7erichten ANP 8 45 Gramofoonmuz ÏO M Morgenwljdtng 10 15 Gramofooinmuzlek 10 25 Voor de vrouw 10 30 Oi g lconcert 11 10 Hi ishoude ijke wenken 11 30 0 fi Romancers en soli te 12 30 Almanak opn 12 33 Oi elipel 12 45 Nieuws en economische berichten ANP 1 00 AVRO Musette ens4imble en giamofoonmuztek 1 30 Cyclus Uw hond en de mijne 1 40 AVRO AeoManorkest 2 20 Voor de huisvix uw 2 40 C bar et program ma 3 4 Cyclus In den sdiljnwerper 4 04 GramotooniTKizriek 4 15 Vragenuurtje voor de kinderen 5 00 Gramofoonmuziek 5 15 Nieuws ecoftonnsche en beur erichten ANP R V U 5 34 Boekbespreking A V B 0 fi OO AVRO Amusementsorkest tAt Almarwik opn 4 45 Actueele reportage cf gramofoonmuzie4f 7 04 Vracen van den dag ANP 7 15 Duitsche les 7J 7 45 Berichten Engelsch S 40 Nieuwsberichten ANP 8 15 Gramofoonmuziek 8 30 Berichten Engelsch 8 45 Omroeporkeiat en soliste M5 Engesche berichten ANP 14 Ï4 Nievwïberichten ANP en sluiting 341 5 M BlLVKftSUli n K R O 7 30 Gramofoonmuziek 7 45 OchtendgymnasUek 7 54 Gramoloomnuziek 8 00 Wij beginnen den dag 8 20 Ochtendgymna tiek 8 30 Nieuw berichten ANP 8 45 Gt amofoonmuziek 11 34 Reaigjeuze gramofoonmuziek 12 00 Berichten 12 15 Gerard Lebon en zUn mkest 12 45 Nifuws en economische berichten ANP 1 40 Grscmofoonmuzlek 1 15 Gerard Lebon en zijn qrkest 145 Gramofotmnvuziek 2 00 Vrouwcnuur 3 00 Gramofoonmuziek 3 30 Zang met pianobeg e eldtng 3 40 3 50 Gramofoonmuzi ek 4 00 Gramofoomnuaek 4 15 KROSymphonée orkest v r R o 5 00 Jeugduitzendénff 5 1S Nieuws economische en beursberichten ANP 5J4 Gramofoonmuziek S OO KROSym phonie orkest 6 45 Actueele reportage of gr mofoofwnuziek IJ 7 U Vr eii v i den dac ANP tn sluitlnf Opgave laatst uitbetaalde nummers pet 23 Fcbiucri 1941 Clearing met Duitschland Laatst ultttetaald nummer tegen guldensvorderingen 898 400 legen R ich TM rkvorderln en M512 3W 183 Clea ing met Chili laatst uitbetaald nummer nii Cleerfac m t Turky Laatat uitbetaald nummer Ai trtK eoe rl irinffrekenirir 4750 BJzo t sre clearintrekening 2431a c met ttaUft Laatst uttbetaad mun tier 2386 Wnkapoor A dtto IK Waateranllw to I4i wuton r a w A van 120 167 911 OH i k 8K 80H M 256 355 398 Dito C pr V A 119H Weyera I en U ISIi Am Chrystal Am Smelting C V A Stand Br 78 C V lOA Am Tob Cy e 13 95 A RH Colg C V lOA R n Gen KI Cy Ct 1 a k n Hudi MCC R n Keesp Mc T PI Cforp C V A N St CvGA RH Unit St Rubber 236 298 C V 10 a A N I ll Utl A Dito Nat B V a Hl Gas MO A Dito N Bes V a 33a Tw C St V Es a 223 Am Tol Tr K C V A 188 Haadelsverrenlglngea É C en H g A 86 Born S H M A 173 Dell At H M d 1064 Gunti en Sch A 117 189M I Cr enH vJl A 191 Linde en Teves a 184 Ned Wol Mij A 70 4 MDnbouwondeniamlngeii Bil MO Ie rub A 470 4 8 Olto 2e A 404 Boeten M MIJ 16 Siogkep T MU a 178 Petrol onderaemlngeD Drd Ptr I C vJl 20014 187 K N Petr MM 100 Ond A 215 211K dito C V A 218 21214 Moeara Enim A 260 Tarakan P M A 333 335 Stand on 10 a 23 C V A 22 130H 187 140 65 76 78 136 BubberondernemlBgem Ressa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R Mi Rotterd Tap SalaUi Plant Wal Sumatra Zuid Preanger 160 187 96 aso 77K 98 69 aw 360 Caltvarmaatschapptlea Krian Suiker A 84 4 Pagottan A Suiker Ct MO A TJeweng LestorlArendsburg Besoekl A 17U 136 65 ff7 4 238H 188 130 Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu MO 360 Pangkeofam Thee 150 PaslrNangkaC Mi Rongga Landb A 180 Sedep Cult A 3 6 Sintlangs Cuit A Telaga Patengan W JavaTheof MtJ Ins Cuit Syndic KaiiTelloCult Mi Mich lek Am WJavaKinaCMO Olversen BUuwh VlIcsl A BOenkorf A Gem E W en W Dito Pref WA Gouda Kaash Mij Houth Alberts A Houth Jongen A Hoüth Poifit A Muller W H A Do 52001 75000 A N M V Hav w A Z Sab 1000 C V A Woolworlli en Co 52 186 130 4 98H 78 lOS 130 126 4 S8 24 104 86 4 87 Spooren Traaawegea Dell Spoor A 83 83 N I Sp w MO A 49 4 49 Atch T C v g A 23 22 i KansCS C vgA 6 K C South B Co A Idem pref a 7x Dito Cert vg A 164 1 4 0n Pac C v gA 77 78 Geld Tramw MIJ 129 Kedtrl Mad Stoomtr A Dito pref A 12 Malang O Java Sttr A SH Sem Joana A 8 4 Sem Cherlbon A 18 Soerajoedal Sttr 13 4 Prolongatie 214 2M ACrriEVE FONDSEN m ff BK U ltM aa niot 4 Mt fltw 18U IIM 11 Oraattaek M Wt iaM i obl a Cert Y iucfar I Grootboek obl I IBM 1000 1 m8 8 J il U9T f 1000 t I N f 1000 t laVt Ba K CaitUteUcB t 1H Cnd Onwtbeek aiil Wt tISS Indi t lOM li i 1837 Indl rlOOO IMT Ind HOM A Oultsehl Ypunft Obl 1000 30 S Baak B Kol Bank 1 1 4 UIM Ned Ind Handelab Ut Ned Hand MÜ C A 112 IrtMtrlrfB Wji HJt a lag 170 mN in ai5 140 4 Al KunatiUdc Uu Barkal s Patent CalTé Oliat C few Centr aulktr Fokker la MOM tu IS4 MM B 14H iH H 46X II 77h 7 Lavar Bros en Dnle Ned Ford Aut Philips C B V i Dito Pref w A AU Ludl St C T 1 f a R U Am Bemberg A C 1 T S 10 g a Am B cv pref a Am Car and W C V Aand 27 28K 7877 4 70H H ah s ï4Msa 14 Ülrt 23 4 32 Am Enka C v ld Anac Cdpp C v ld Bethl St C T 10 ld Chrysl Corp C v A Curtlss Wr Corp C V Idem WH U MWN General Motor Idem Intern Nickel Cy C V 10 a Kennee C C v M A R H North Ara Av C V A R II North Am ïR A C V A t Rep Steel C v A t Un States Steel ld Dtratsea C C V ld 6 Cit Serv C South C V 10 A R n 17 ex North A Cy C y A Radio Corp C v A Oost Borneo MIJ A Idem pref Aand 202 Petr OBdameiifiW Dord Petr Ind MQ m 2is3igi 1711 12 4 33X Ull ltt Ott IB G Aand i 5 Kon Petr Mt idem 216 214 Cont 0 1 Cy C V 10 Idem Yiu MId Contlnental Pet C V A 12A PhU Pet C V UId 32M Shell Un C v 10 ld 11 HKT Wat Aas 011 C 10 Idem 9It 9 IcbeepraaitauutaebapMIeB Holl Am LtJnAand lOSM ltKK I06MINKJava China Japan 136 IÏ7 218 15BK Lijn idem 137 1311 Kon Ned St MU ld 186 Kon Paketv Mij id 317 Ned Scbeepv Un ld t57 lKu Rotterd Lloyd Idem 1J2 130 4 Stoom V Mij Ned ld 131X Int Mere Mar Cy C V 10 A 41è iBikereadcneaUofea Randelsv Amst A 392 389 387 383 lavasche Cut rnU ld 280 Ned Ind S Un ld 2S0 237 Ver Vorst C M 290 900 A KK mH lakakseadanieaüaaeB DeU Batav MU A 170 DeUMi nOOO C 213 183 v Idem 220 216 Senembah MtJ Idem tte Wilson e Co C v A 44 1 Speonregea Baltlm and Ohio C v idem She p E Ohio C T 40 S9X 14 14 4 34 34 4 10 $ 3S a Illinois Cent C v iU N York Centr C v ld Pennaylv B 10 è 24 K tSO C T A South Pac Cy T Idem lOM NK ld Railway O eer UK 4 Ideih 13i Canad Pac C v ld 4K BakfcereadaniaaUagaB An aterdam aifl R Cult Aand U 2gi Bandar Rub ml M IK DeU Bat R MU ld MO Kendeng Lcmboe Rub idem IKK Majanglaaden Veraen ld nostJavo Rubber MH Idem Ooatk MOC v M JSerbadJadl Sum R Idem UOK SItau Sum Rubber Hij idem IMH Sum Rubb Cidt ld 306 Ver Ind Cult Oad Idem I nterc Rubber Cerl i T Mem 4 Dnltsclia fondsen ami kettiagrerklarlag Du rootb ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld 70 70 70 p 1 40 e r 3 p 1941 e i r 3 1943 o t t 2 1 43 e I 3 1 44 e r 3 1949 e 6 t 2 1 46 c r 3 94 84 7S m mt w 13t M 80 s 77 61 4 a c 9 t 2 c 6 r 3 Konversions kasse obl 4 Dito Neue Ausf obl 3 Farbenlnd I G C T O Kail Synd £ 20 100 7 Dito e 30 100 t t Wmtershall obl i i Farbenlnd II C C v A Ver KorUnd C A Duitschl Becl RU 3 O t Ruhrv 37 Wi i t V O T t i Dito ae ivr s o D Rentenbank 39 T Ver O Stedenl O ï Bayr Hyp en W B Pb 7 D LInoleumw O 7 Gelsenk Berger OM RHGufehoffnungihlltte Obl 7 Harpener BergbaU Obl 6 Hhoenlx Akt Cea Obl 6 Rh Elbe Union ObL 1 Ruhrchemie A O Obl Siemens en Halske Obl V Stahlwerke Obl f 1 14 3 Dito serie A XS j ObL t s Victor Oew OW Vcgei D n K OM t Rhein ir Cl 39 Obl T Dito 27 Obl hagener StraacnlMbn Ob Farbenlndiutrle aaad Siemens en Balake uodVer Gianistotf Fabr wmdWlntci shall Akt Oaa Mud M mBmmmammmÊÊÊÊmmimÊÊÊm HHSIUBN HBIH BH AI M Ca CÜblIUMOIMRItOm KoeTM n voor stortingen op 3 Kaart IMI tegen verpUchtlnsen luidende in Reichsmarken f6 36 Belga s 30 1432 Zwil ersche francs 43M Uree liJ7 Deensclie krwien 3637 MnsdM knnMn 3Ja Bweedaehe kronen TstecMache kroaen eode ¥ m f Tsjechische kronen nieuwe adniMea Ui Olnai taude scbiddeni 3 43 piiMir inieinK sdwIdeBi 4JI TttHiaclie ponden IM t Fimca oude sthuldeo 3iJI Peng nieuwe schulden 46Ji Zloty oude sohulden aiJt ZIetjr nieuwe schulden tIMt