Goudsche Courant, maandag 3 maart 1941

De SPORTN I Eü W J gez daal geeft Xerxes nieuwen moed Dank zij goede tweede helft gelijk spel tegen D O S Dat Xancei mét Cagendaal nog heel at raaas la heeft aij gisteren bewezen door eea feaUJk spel van t ë U bevechten tegen D O S na bIJ de rust met a t te hebben achter gestaan Verjonging van een elftal Is nuttig en noodzakeUlk maar men moet daarbij toch het mes n le diep er in zetten men ffio t a g Vde geroutineerde krachten tegelijk aan den kant zetten en vervangen door jongeren die misschien aanleg hebben die misschien hard van stspel loepen maar die innerlijk toch niet voldoende Icracbt en evenwicht hebben om tegenslagen welke nu eenmaal niet kunnen uitblijven te dragen Xerxes heeft hiefvan weer een sprekend voort eeId gegeven Het nieuwe verjongde elftal wierp zich bij het begin van de competitie met meer energie in den strijd dan de oude beproefde krachten zouden hebben gekund Het ging best en sommigen droomden xeeds van een kampioenschap Maar met de tegenslagen kwam de kentering zoo zelfs dat in plaats van het verblindende kampioenslicht een flauw rood lichtschijn begon te gloren Om dat uit te blazen haalde men Lagendaal uit de lagere elftallen waar hi eiken Zondag zijn partijtje speelde en goed speelde en men was zoo verstandig het fiasco 9 1 tegen Ajax niet aan hem toe te schrijven Gisteren tegen D O S stond hij weer op zijn oude plaats en dat verhoogde het moreel van de zebraploeg dermate dat z zelfs onder de wel zeer abnormale omOTandigheden ontstaan door den fel strlemenden regen tot tweemaal toe een achterstand wist in te loopen Dtrecbtsehe doelpunten Die achterstand was eerst beslissend Dat dacht men tenminste en zeker niet ten onrechte Want in de eerste helft had Xerxes wind en regen schuin achter was zij vrijwel steeds in den aanval maar toen er gedraald moest worden was het 2 0 in het voordeel van Dumortier en ajn mannen In deze drie kwartier zat er niet veel In het spel van de zebra s dat perspectieven op beter bood hoezeer Lagendaal zich ook inspande en zijn best deed om zijn medespelers kansen te bezorgen En die kansen kwamen er dank za ook de nUdde linie die er goed achter zat e steeds den bal ret jumeerde Er l q rd ook wel getracht die kansen te gebrijfken maar de schoten van Hoevenberg waren meestal te slap of werden van te grooten afstand gelost om het invaller doelman Hakkert die zich Inmiddels uitstekend weerde al te lastig te maken ALLE VIERDA ENRENNERS TE BRUSSEL IN ACTIE De Nederlandsche renners die deelgenomen hebben aan den vierdaagsche te Antwerpen verschenen Zondagmiddag allen aan den start op de Winterbaan te Brussel Opmerkelijk was dat ook het koppel Schulte Boeijen niet ontbrak Bij nadere informatie werd ons medegedeeld dat de straf over dit koppel door den Belgischen Wielerbond uitgesproken pas Dinsdag a s zou ingaan zoodat beide renners vandaag nog konden rijden Zij hebbeil het evenwel niet tot een overwinning kunnen brengen Ook de beide andere Nederlandsche koppels moesten het afleggen tegen het sterke Belgische koppel Scherens Kaers dat op overtuigende wijze de 100 minuten koppelrace won waarbij een afstand werd afgelegd van bijna 72 k m Evenals op den laatsten dag van den vierdaagsche harmonieerde het koppel van Vliet V d Voort niet waardoor een slecht resultaat werd verkregen in de koppelrace De wereldkampioen sprinter zette evenwtl alles op den sprint Hij slaagde er in zoowel Scherens als Cools tweemaal te kloppen daarbij in de totale rangschikking op een fraaie eerste plaats beslag leggend Het koppel Wals Pellenaers behaalde de overwinning In den inhaalvi edstrijd over 5 k m vóór de 2 TSC Zeelan Belgische koppels Claesens Depredomme I en CJrisolle Bruyiand pen foto Lagendaal en ledioe banken Er wos een ttjd dat men er niet om gaf of het regende zls Lagendaal speelde Men liet er zel s zgn eten oor staan om hem in actie te iien De tijden en Litpendaal zijn veranderd Maar dat de held nan Parijs nog een teer behoorltffce part kan weggeven beuees hü gisteren tegen D O S regen wind tn modder ten ipiSt Hier ziet men hem in actie voor den Utreehtsehen doelman die zich echter niet door iijn gestalte Iaat imponeere Z H IJ B SCHENKT KEIJZER EEN MEDAILLE toto Sehimmelpettninph T thtPh 1 T P J Ceslofen fcrin pefiuldipd De coorzitter Zr z X t eSat o rh di4 de de IMrenaa een medolU e De uitslagen van de voor de competitie Nog geen jaar later slaagde de pogtag 5enr Wen van Irene van Feggelen te Amsterdam rB iS S J Xw SÏ h S ï r l i = = s v a 1 B z c inhacilwedstrijdén dootgegaon AD O maakte geea fout AldiBltLjte r jpbM jii er meer van 4n tnlwat Zondag teraeht lekomen dan mam aanvank k talhabbaa verwacht éJO O la than D B C twM puntan voor Mnan MJ em gaillk aantal wadrtni Wi dank m an nwuala au Mn ooieaMft b r if te 4 e Mf op te Koogen MC wit d da TMfarttaeonp Htt nu nwakta nak knat iMatn armas D V S bHlkt la nridcan na paar ongclukUg verlaqxn ontnuMmm Utt 1 4 00 D W 3 waarin Cal wliiiia Mr heal goad a aan da Dam IB aM U Wdde LagoulaM Xan nr can ulterat nuttig gelilk apel van tagm D O S an daar C V V t gen VM C nog uUt aan l 1 nadsrlaag inilaail kunnen de 2M ra ear at nw radamlialen lUBS verraste door ap aatnist ket sterkere Blauw Vit met a I te kloppen COMPETmESTANÖEN V Meellag I W M AOO 14 22 40 22 1J57 DHC 14 20 87 28 1 43 W8 14 IT 22 19 1 21 l aHe 13 IS 34 26 1 18 ore 14 IS 81 S 1 14 nam 14 14 38 27 1 tmitieord 14 14 27 Z9 1 Hl iiivogala 14 12 23 28 0 86 t tooi 14 T 20 33 0 50 mMv 13 1 12 1 12 47 0 08 AfdeellBS n West sv 12 10 22 33 13 1 83 Haariwn 18 17 38 24 1 31 SOS 13 IS 36 37 1 15 Wu 14 16 40 22 1 14 Mauw Wit 14 14 28 20 1 yvc 12 11 28 34 0 92 Bas 14 11 36 38 0 79 Xarxaa 12 23 34 0 75 PC 12 8 23 37 0 87 orr 12 S 15 40 0 42 AideJia m Oost MBO 14 10 1 28 47 1 1 64 araeles 14 4 1 22 40 12 lJi7 Tabantla 14 4 2 20 37 22 1 43 Bnaobcdé 14 4 17 30 24 1 21 WMBlngan 14 1 S 11 30 36 0 79 Oe Ahaad U 0 s 10 24 30 0 71 HensA 14 10 31 46 0 71 Bnacbu Boje 14 1 8 20 40 0 84 AOOW 14 yv 7 14 37 0 S0 f Atdeidim IV ZbM fHV V 24 49 20 1 50 KAC 14 18 28 18 1 3a idiana IS 20 47 30 1 25 UMtQA ia 20 87 28 1 25 atBdhovMi IS 18 36 32 1 13 KW IS 1 27 22 1 07 IWAS 18 17 27 33 1 08 wrv IS 14 2S 28 0 93 waiaran IS U 23 28 0 73 BalmoDd IB 4 g 10 17 36 0 67 Maermond 16 0 22 S4 0 60 Umburgla W 3 11 9 0 63 Udealing V Moord Xiukik 10 17 25 X 70 ▼ laeltas 10 M 19 18 1 40 baeuwardaa 11 IS 33 14 1 38 BC 11 16 24 18 1 36 aarenvaea 11 10 24 38 oait Mek 11 13 17 a73 wrv 10 22 34 0 70 OVAT a 18 13 0 67 10 0 60 Vsendam 11 21 43 tJiS Klaa A gtauna 13 M 28 68 10 2 VW 11 40 22 1 64 Dlek M 46 23 IJSO Martintt 11 30 39 1 09 HW 13 38 S 1 07 BICT 10 2S 34 0 80 SUedredit 10 23 39 0 80 Vlo 13 28 46 0 75 NeptunuB 11 aO 28 om Spartaan 11 29 67 0 45 Cnltaa 13 33 48 0 33 M mmeM Nederland verliest een wereldrecord Tweede klassers RAGNHILD HVEGER VERBETERT DE 400 M SUGSLAG VAN IRENE VAN FEGGELEN Benauwde zege vanÜ V V Bleehte twee wedstrUdea kenden voor de tweedeklas eompe ltie orden gespeeld Daubit waren toevallig Bmms en C V V betrekken en de ststaad tasaehen deae twee elabs bleef deiettde Bmma behwtMe namelQk haar dertiende xege ea ook V V V wen het ook beBaa d aet g l na Vaitaa De handen v4 U V V bAoolde la de Doiotad een min ItJ sec 300 meter 2 min 44 4 sec 300 meter 4 min 11 1 sec 400 met 5 min 38 1 sec Met deze prestatie beeft de Deenscbe zwemster voer de 3Sgte maal een werddrecord verbeterd reeds In 1937 beeft zij het xtoatd op desen a taad op baar naam gehad toea xij op 4 Agtrfl van dat jaar te K q enbagen den door lUe Mastenbroek op 13 December 193C gemaakten tijd van 5 min 48 8 sec verbeterde foto Mhi RJf RAONHILD HVeOKR Tijdens nationale wedsb ijden te Kopenkaïwi heeft de Deenidie xwemster RagnUd Bveger het wettidrecord op deo 400 jillir rugsbig op S min 3 J see geHet oude record shmd im naam van aniR landgenoote Irene van reggelen met dan tijd van 5 min 41 4 aee en werd gejMlMgd te Amsterdam op 13 Februari é tass ttijd van de Deensche Hennes voorhoede faalde D W5 MET CALDENHO E WON 3 1 ea Biet talr k pubHek ga setiUge van ea elrttd 4iuacbcB Heraiea D V 8 ea BMM welke door Caldenheve die voer bet eeral aederi a a knie operslte weer van d partj was en t B mannen uet 3 1 werd ewonaca deehr eifCB kraoht deels door het falen vi de Sehiedansche voorhoede ea deeU daar vrouwe Fortuna die ziek dnideltfk aaa de sQde der caatea Behaarde D W S jKaa iyerigens verdiend Met vier invallers voor Dijkstra Slot Sr Wiertz en Trocken speelde ztj technisch beter dan Hermes Er werd accurater en sneller gewerkt en het spel werd minder kort gehouden Hermes was slordiger en haar voorhoede kon niet op dreef komen in weerwil van de groote stuwkracht die van de middenlinie uitging Er werd gespeeld in voordurenden regen en het was daardoor een moeilijke ware wedstrijd Het veld werd steeds zwaarder de balbehandeling lastiger maar toch wisten de spelers het tempo dat vrij hoog werd ingezet te handhaven tot kort voor het e inde toen D W S een veiligen voorsprong had van 3 1 en zich grootendeels op de verdediging ging concentreeren tegen de felle aanvallen van de Schiedammers d4e in den muur geen bres meer konden schieten De eerste he ft kenmerkte zich door over en weer goed opgezette aanvallen waarbij die van Hermes wat gevaarlijker waren en kansen opleverden 19 doelpunten die evenwel door treuzelen verloren gingen D W S daareiftegen wist van de haar getwden kansen er twee te gebruiken Walther en Bulder waren de makers van de doelpunten die snel achter eikaar werden gescoord Enkele doorloopballen van Lex Janse strandden op Caldenhove en toen het den Schiedammer eindelijk gelukte den internationaal te passeeren werd de bal door de paal gekeerd Paal en lat waren trouwens D W S voordien al te hulp gekomen en zouden dat in d tweede helft nog eenige malen doen Kort voor de rust slaagde v d Have er in met een ver schot den achterstand te Verkleinen Ma de hervatting zette Hermes alles op den aanval doch op welhaast wonderbaarlijke wijze ontkwam het Amsterdamsche dpel eenige keeren aan doorboring Doelman Klein hield bovendien enkele goede schoten uitstekend Een doelpunt van Lex Janse na samenspel met Borrani werd wegens buitenspel afgekeurd en kort daarop rolde bij een Amstedamsc ien ujtval de bal In het Schiedamsctie doel Het tempo zakte Hermes bleef aanvallen wijzigde nog énkele malen haar opstelling maar niets l aatte Er was geen doorkomen aan en D W S verliet als overwinnaar het terrein T Veel beter was D O S ellswaer ook nl t zij legde zich er kennelijk éf toe om haai doel voor doorboring te behoeden en na de rust haar slag te slaan maar z j had het geluk dat doelman Damme den eersten bal welken hij te verwerken kreeg en die afkomstig was van Meeuwsen van zijn Iwrst in het doel liet springen en dat Van Leur eenlgen tijd later na een snellen uitval en een goeden voorzet van links met een welgericht schot den bal in het net joeg Het keerpunt Kansloos was Xerxes Het handjevol toeschouwers dat dekking zOcht bij de kleedkamers was het hierover roerend eens Maar tegen den wind in vond Xerxes plotseling de goede lengte werd bet plaatsen beter en kwsm er ook meer verband in da jiloeg Van eenig overwicht van D O S was geen sprake en Dumortier dte linksbinnen was gaan spelen om zoodoende meer ruimte te krijgen werd geen Ajkele gelegenheid geboden een behoorlijk schofte lossen een kunst welke zijn Medespelers in bet geheel met bleken te verstaan Lagendaal sjouwde en ploeterde en hij was het tenslotte die den kleinen Sjerp aan het werk zette Uit een hoekschop van hem kon Hoevenberg toen Lagendaal over den bal heen stapte den achterstand verkleinen en het was de ex intemat onaal zelf die door stevig doorzetten indirect voor den gelijkmaker zorgde Hij wrong zich namelijk door de verdediging omspeelde den doelman maar toen hij inschoot stopte de rechtsachter S ebes den bal vallend met d handen Louwe voltrok daarop bet vonnis onberispelijk en het was 2 2 Verdere N V B uitslageli Afdeeling I Tweede klasse Hercules HFC 0 1 Velox RCH 2 3 HVC Hilversum 2 1 Afdeeling II Tweede klasse Emma Spartaan 1920 4 0 UVV ünitas 2 J berde klasse ASC LFC 3 3 LaakkwarUer TONEGIDO 4 1 GDA VOC O L Terlaak Scheveningen 0 3 EDS VCS2 2 Fortuna Olympia 2 3 ONA Alphen 2 4 COA Excelsior 20 0 9 RDM LSV 4 8 SVW DDC 5 0 Leonidas The Rising Hope 2 3 Vierde klasse GSV VOGEL 3 4 Te Werve Postalia 3 3 Gouderak Moordrecht 1 0 Waddinxveen Oudewater 2 3 Bodegraven Bosk Boys Bosk B niet opgek Wassenaar Zw Blauw 9 3 Transvalia Flakkee 3 6 DINDUA Dilettant 2 2 Merwede SSW 1 1 OSS Papendrecht 1 3 Bes eerste klasse SW 2 VUC 2 2 0 DHC 2 Xerxes 2 5 1 Sparta 2 Overmaas 2 3 7 Excelsior 2 Hermes DVS2 3 2 Res tweede klasse Gouda 2 BEC 2 4 3 HW 2 HBS 3 6 2 UVS 2 DHC 2 9 0 Overmaas 3 Feyenoord 3 0 8 SW 3 Sparta 3 4 4 Excelsior 3 DFC 2 1 4 Xerxes 3 RFC 2 0 3 Neptunus 3 DCL 2 7 0 Res derde Wasse Alphen 2 HW 4 2 1 VUC4 BMT2 1 1 HBS4 VIOS2 7 3 HW 3 Laakkwart 3 4 3 ONA2 RVC 2 2 6 Schoonhoven 2 GSV 2 3 0 Olympia 2 Martinit 2 3 2 Hoek van Holland 2 The Rising Hope 2 7 3 DHS 2 De Hollandiaan 2 1 3 DHC 4 SW 2 0 4 HDVS 4 DHS 3 4 0 EDS 2 DCV 2 3 2 D Pechv 2 RFC 4 1 10 VOC 3 De Muss 3 1 2 DFC 3 SVW 2 1 2 Zwiindrecht 2 ODS 3 i i Sliedrecht 2 RFC 3 4 0 Afdeeling rv Tweedi klasse Kolonie WH 2 0 Palemig Liura 2 2 Kerkrade Miranda 13 Gr Ster Waubach 4 1 leyerheide Sp Emma 5 1 MW 2 SVB 6 3 Kimbria Sitt Boys 2 3 Standaard Almania 4 1 VW Tegelen 3 1 Sittard WUhehnina 4 3 Maurits Venl Boys 5 1 Wllhelmina Nevelo 2 1 SVD Picus 0 0 BSV Kolping SDW 1 4 De Valk WSC 6 2 SchUndeiBWbantia 2 0 TOP RKTW 1 3 Alliance Oe Baronie 1dia 2 2 De voorzetten van Sjerp bleven netjes voor het Utrechtsche doel dalen twee maal kopte Lagendaal t leder iets te hOog eenmaal sloeg een bal van den linksbuiten onder tegen de lat en toen werd het plotseling 2 3 doordat Dumortier die nu weer midvoor was keurig naar Van Leur passeerde en deze den bal via den paal achter Damme plaatste Andermaal leek de achterstand liesllssend D O S nam het Initiatief over maar opnieuw vond Xerxes de kracht om het el naar de andere zijde te verplaatsen En daar gelukte het tenslotte Lagendaal die zich resoluut door de verdediging werkte en den doelman met een kalm schot geen schijn van kans gaf de kroon op zijn werk en dat van zijn medespelers te zetten sobere maar verdiende overwinning van 2 1 op Unites Beide elftallen waren volledig en de thuisclub begon met den zeer sterken wind in den rug Desondanks slaagde U V V er niet In de score hoog op te voeren en zij moest zich met een voorsprong van slechts 1 0 tevreden stellen Goed spel was door de weersomstandigheden onmogelijk De achterhoede van Unites speelde een zeer goeden wedstrijd en vooral de doelman was ii puike conditie Na de hervatting bleef de thuisclub ondanks den tegenwind sterker en het was V d Lek die voor de Utrechtenaren wist te scoren Even late gaf Wels een voor zet die door den wind In het doel van U V V woeL Einde derhalve 2 1 voor U V V Sotsen WBsa EBii ZBCB vAif UHT mncun De wereldkampioen lichtgewicht Lew Jenkins verdedigde te New York opnieuw met succces zijn titel Htj sloeg zljn uitdager Lou Ambers in een strijd van vQftt i ronden op punten W ttpri coMpnmE zjLa S535 fam km I i SM a V TiWi 4t in Kam f ÉliwMi aa rkn l IgfcuhiilitrBi w koKMi kjn l JMi MteaiJT I i CMw a nghSr S M meter in t4JI ne Se lertaTl 1 V U C stelt zich veilig VUet TEN KOSTE VAN CV V Ung 1 van VUet 4 wTl ïl y Cool t S Koiipelwadatrtjd gedintedt ins tam 1 Scherenl ÉSnSslïïï 5 J SehuIt Boe rwi 4 FautSr Un 5 Claa ieB Depredonune iff main Raimon op 1 ondes 7 Thbf Acou op 3 rond D J AiiBar ïiS mere v Shnaers 10 GrisoH S i land 11 Coppene van KerckhevnT 4 ronden U van Vllet d Timi 1 IMif De Hock nütdagen CV V heeft het bU haar ai e M B lijk laatateo weditryd aaa do Klaverstraat wei heel sleeht getrottai Het eel veld verkeerde uit aard in zeer ilechtentoeatand en de straffe wind k am nu de moeilijkheden die de elen te overwinnen badden nog verhoogut Niettemla bonden beide ploegen In snel tempo den lijtd aan en het trd In da eerste helft Mts af en toe een Interesaante partQ aarMl de voorhoeden aan eeradjden vaak goede aanvallen opboUwden V U C toonde xlch In techniek en snelheid apoetfigde awer da re san dc attetdamoier ea mot den straffen wind in den A ag h t er naar uit dat zij spoedig eeniveiUgaa voorsprong zou nemen De Unkervleui Van Gelder De Harder leverde berhaaldeliik knap werk doch verder dn eenige lastige schoten die v d Oev r veUal tot hoekschop verwerkte bracht zij hA nlat De Rotterdanwdie voorhoede die dttaual weer met t ee andere vleugelspelera verscheen n L Van Wljnea en Stok brris verschillende malen zeer gevaarlijk door waarbij middenvoor De Bruin actief optrad lv sua i i 12 HHT 5 aa l HDM t Oool 4 1 NUibsto S hem 1 0 Upward Union l Z Deventer 04 Venio Push ï 0 Tffl r Zwart Wit 0 1 Promotieklasse HDM n Zandvoott i i SOS Victoria 3 1 ws Tweede klasse 0 3 HDM ni 5Mc HDM IV 3 2 GrowTi i n Gooi mT O S BHVIlIJ ROC Amsterdam HHYC n RHnrttt Lj Kieviten TOGO H 0 3 HDM m wjTÏ 0 5 HOCIU LeWen 11 S 4 SCHC n Gool mT Amersfoort Be Fat n O 8 BHV Hjf veraum III 1 2 Derde klasse Dordreèht Hudlto n j HHYC nr Hudlto I a l HCM D Na es geltjkopgaande periode volgde langzamerhand geholpen door den wind eenig overwicht voor V Ü C De druk op het Rotterdamsche doel was vaakyieer groot doch v d Horde en Mastenbroek weerden zich uitstekend Na 3S minuten leverdb een hoekschop V U C het eerste doelpunt op De Harder plaatste het leder scherp voor het doel en Jongeneel kopte onhoudbaar in 0 1 De Rotterdamsche verdediging wist tot aan de rust den Haagschen aanval in bedwang te houden en slechts voor enkele verre schoten moest V d Oever in actie komen VCL 3 1 a te Werve Alliance nüi A foort II Be Fair m 1 i f Vierde Masse Victoria IV Ronenha t 2 3 R dam UI Leonidas n l UaLz IV HCM m 2 3 HDS Leonidas IjJI SOS V VCL m 1 8 Or Oeel B wük ni 1 4 Cl te Werve H Leitoii 7 1 Lelden V DHC IH g 2 TOGO Ir HOC V S O VCL II Groen Ge 1 vn It HLC II Groen Geel IV 0 3 vCLiir SOS in O l HHYC Vm Or fl l 2 2 HDM Vni HHYC VI 3 4 HOC lU Togo V 4 0 Kieviten IV Kieviten mt Voordaan IiBe Fair IV B 4 Schaam in SCHC V 2 3 BHV Ui Laren IvTi Dames Westen Vlcterla Klevlien l1 HLC HHYC n 1 3 De Staart HCM lU Te Werve Hudlto 3 0 Victoria IIiS SOS niet opgek Kieviten II HDIIB 7 0 HHYC III SOS n 8 1 TOGO ft HOC II 5 O Kampong Mmersfoort H Schaerweyde II SCHC III 2 0 HLC DTOGO m 4 2 HHTC IV RUswIik Ui Kieviten ra HDM IV tt 2 SOS IH rÏ wUk II 1 0 HHYC V Kieviten IV t HLC III Leiden in 1 7 HHYCVI IMO V lo o HDM v vra n 3 0 tóoo HDM VI 5 0 HOC Hl Te Werve D 7 HCM ni Victoria ra 2 Leonidas Ttl Leonidas m 1 4 MOP Breda 1 4 bMi Forward 3 0 THOR III IMbo 04 HDS IJ THOh U 2 2 PeliksmfflTllburg m 1 5 Forward II Bfeka 51 Om HTCC ir 1 1 Den SS WDen Bosch U 6 iO BekerwedstrUden Unton HBM M HHYCHOC 0 0 De tweede helft begon veelbelovend voor CV V De eerste de beste aanval bracht het leder in het bezit vai De Bruin die een schuiver loste welke buiten bereik van den doelman in den linkerhoek verdween 1 1 CV V kreeg daarna volop gelegenheid den strijd in haar voordeel te beslissen Tot tweemaal toe miste echter Van Wijnen voor open doel een gemakkelijke kans Eenmaal had de doelman reeds zijn doei verlaten toen de achtertepeler Hendriks het leder nog juist uit het doel kon koppen Nog vele kansen werden om zeep gebracht en een drietal hoekschoppen leverde evenmin het begeerde doelpunt niet op Ook aan de andere zyde miste de rechtsbuiten Holleman een eenvoudige kans toen Mastenbroek over en bal trapte De Harder werd daarna eer zeer actief doch in den steeds grooter wordenden modderpoel kon hij tenslotte niet meer uit de voeten Eindelijk na een half uur zwenkte Van Gelder van den vleugel naar binnen en met een hard schot gaf hij V U C weer de leiding 1 2 C V V gat den strijd toen practisch op en ook aan de zijde van de Hagenaars ging de vermoeidheid een woordje meiespreken Het laatste kwartier was de strijd het aanzien dan ook nauwelijks waard Het einde bracht een verdiende overwinning van V U C met 1 2 Scheidsrechter Hoistein had het niet moeil k de strijd werd in de beste verhouding gespeeld De elftallen waren C V V v d Oever V d Horde Mastenbroek Delfgaauw Arbman van Nugteren Stok de ürSaf de Bruin Ketting van Wijnen V U C Hulschenbosch Hendriks Bolles Hoek Stam Vaalburg de Harder van Gelder JongeneeI Bonder Holleman Iftefreniiefi Deheermetdenïbd Prachtige sprint van V VUet Iri de autobus De autobus stopte Twee jongens ili ten in gevolgd door een heer rael m bril De autobus ging weer verder Di jongens zaten druk pratend naast ebut De heer zat schuin tegenover hen en poet ste zijn beslagen bril Daar kwam de o ducteur Tot de eindhalte xei de heer et 1 taalde Nu kwamen dejongens aan de bert Waarheen VToeg de conducteur pmoedelijk Eindhalte zei de oudste van de twet Twintig cent zei de conducteur wachtte De jongens begoiinen heril hun zakken te voelep de Donducteui PU al vast verder De heer m bt den bril li l zich In de krant verdiept De conducW kwam weer bij de jongens terug I Hebben jullie t bij elkaar geknlrt Neen zei de oudste verlegen Dt b maar zes cent B Ik maar vöf zei de andere ft verlegener De overige passagiers ki geïnteresseerd toe De beer met de Wt hield op met lezen Dan moeten jullie uitstsppen ea Wder maar loopen meende de condudM De jongens keken Veracfarikt maar it den niet op Naar de eindhalte Is nog een vijf kUometer deelde de heer ihet daa Mi mede Minstens bevestigde zijn buunm Waar moeten juUle eigenlijk aOtoe Naar tante Frida kreeg hij ten i woord De conducteur ging maar verder Even afwachten wat de beW stelling van de passagleia mogelijk H opleveren i Hoe is het mogelök dat men kleine jongena alleen laai gaan en nog wd zonder voldomde geldl zsl oude dame verontwaardigd Misschien hebben ze het viopperde één van de passagiers Misschien kunnen wt hen hdj stelde de gebrilde heer voor en hs z n portemonnale te voorschijn r Natuurlijk riep een ander ea lu pok zijn beurs voor den dag EIgenlUk ben ik er tegen deelde oude dame mede maar ze opende a ook haar taschje Je kunt nooit weten Mogelijk opzet in het speL Hoe kunt u nu zóó slecht medemenschen denkenl zei de heer den bril verwijtend De passaglen brachten het ontbrrt geld bijeen en zoowaar as et VT aardig overachot De Ijeer met was van oordop dat zijn bljdrsl rust achterwege kon bUJven De coiwjteur scheurde de biljatten at en J in de tram keerde eer AUeen Smet den bril öieen nog eat op te moeten maken Jullie moet tegen je moeder dat zy juUle voortaan genoeg geeft jongens m Waariw het ant omd van de t geas luidde Ja vadert W taUat h W mt m m