Goudsche Courant, dinsdag 4 maart 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 4 MAART 1S41 AT g AAR ANMEER i Op het raadhuis hebben B en W gistermorgen aanbesteed het verrichten van herstellingen aan het brandspuithuis aan de Oost Buurtstraat Ingeschreven werd als volgt C J Veqneer ƒ 289 A B LeeUwis ƒ 275 L Ver mca ƒ 269 Joh C Vermeer ƒ 285 5 oh l abergen ƒ 298 allen te Moor RUKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd in Februari ingelegd ƒ 1310 63 en terugbetaató 2477 37 wbwg Wmup t Het model Camilia Hinn en Alexander Srid Anw n 8 U unr Xhatte Theater FaikitrMt 13 met Olsa Tsehechov HiUe Hildefanuid tn Ivan Petrovkfa Aanvans 8 19 uur De dubbeljganger met Camilla Hom en Theo Lingen C bet tooneel De S Broz Aaovsig 8 18 uur Maart en t mr Geref Gcneente Spreekbeurt d A de Bloi biddag f Maart l tO 8 M rar Bhuwe Knris Zitting lociale voorlichtingsdienst Nederiandsciie Uois t Mnrt 7 38 uur Ncd Geref Oaataite Spreekbeurt ds Joh van Velzen f Maart 8 uu Daniël Cursua E H B O Maart 7 30 onr Bemde Lledera vond voor Volksuniversiteit van zankere Han Gruys 3et lied in vogelvlucht van Schubert tot Hindcmlth met begeleiding door Tanja Tausson Maart 7JS tau Vr e EvangdUehe Oeiaccaie B bellezing en bidstond Maart 7 30 nor Leger des Bella Heiligingssamenkomat f Maart 8 uur Concordia Vetgade ring Middenstandscentrale inlN4in over de omzetbelasting S Maart 4 30 uur De Zalm Ledenvergadering Vereeniging De Ambacht itchool voor Gouda en omstre ken 11 Mlart 18 aur VoorwOlena 17 Open bare verkooping koeien en land bouwgereedschappen door deurwaar d r B J N Akkersdök U têUit Z nor Ter Ooaw Openbare verkooping inventaris scheepswerf voorheen tirma ed A van Ouyvendüjk te Qouderak door fa Hendrik van £ sen U Maart 7 30 unr Coneordla Geva rieerde avond Nederlandsche Beisvereenigmg voordracht Julia de Oniyter ftlmvcrtooning spreker J Panman U Maart 7 30 nur Ter Goow Lezing prof R Casimir voor Vereeniging voor Paedagogiek onderwerp Waarom gehoorzamen onze kinderen niet 12 Maart 8 uur Daniël Damescursus K H B O M Maart 11 uor Veemarkt Premie1 keurmgen van stieren district Gouda 18 Maart 7 uur Kanatoitai Feestavond gymhastifk en athletiekvcreeniging Vires et Oeleritas 17 Maart 11 aur De Zalai Openbare verkooimig onroerende goederen door notaris J van Kranenburg jtt Maart 7J0 uur Kunstmin Uitvoering mondaccordeonver Crescendo met medewerking van zang en ihowensemble De lustige zangers S Maart 6 aar Coneordla Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen SO Maart 240 uur KaaatBiia Vtifde Nutsbijeenkomst concert Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse solist Marinus Flipse ATOTBKKERSDIENST Steeds ge 4 end dea nachts alléén voor recepten Apotheek S Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 mUANASLCIS In Febniari werden door de Juliana aluis geschut 1542 schepen met een inhoud van 202719 M en 2 houtvlotten metende 310 M PLAATSELIJK NI UWS Bergambacht BAAD8VERGADRUNO Tegen a s Woensdag des namiddags half acl t uur is een openbare iaads vergsdcrinc bele id BehandeW zullert o a worden Voorstel B en W tot verkoop v n 2 rietgorzet 2 pereeelen water en een d klielling van de gemeente aan de N V Timmerfabriek De Concurrent Voorstal B en W niet tot aansluiting van de woningen aan den Opweg aan bet electrisch net over te gaan wegens de hoofe koaten HUKSPOSTSPAARBANK Gedtirende Februari is bü de rqkspostapaarbank ingelegd ƒ 843 03 en terugbetaald ƒ 8 636 26 LOOP OER BEVOLKINC Ingekomen K den Boer van Lekkerkwk Kerkweg 57 H M S ing land van Amersfoort Ütrechtscheweg 266 C By kerk en gezin van Krimpen aan de Lek Onder de Waal 31 J F KeUer en gezin van R dam Bergsingel 231 a A M Molenaar van Utrecht Parkstraat 43 Vertrokken J Kooij naar Krimpen aan den Umi IJseM k M Both naar Willige Langerak Tieodweg BtlROERUiKE STAND GEBOHEti Suranna d van C Bykerk en A v d Weide OBHUWD Teunis Bot 29 j en Maaike van WynipMU den 27 j OPBBENGST V X WtNTEBHVLP De vijfde collecte voor de Winterhulp heeft alhier opgebracht ƒ 172 48 obvond en voorwebpkn Gevonden een porlemonnsie met inhoud lederen motorhanrfsehoen en woli handstlvoen alle te bevragen op het Bodegraven EXAMEN BEUSTINGCONSUUaiT Veor het exaniea van tea Bondf an Belastingconsulenten voor het boèdsdiploma belastingconsulent i geslijagd de iMer A 3 ven Spengen alhier Boskoop GOOP VEREENIGING DB BOSKOOPSCHE VEIUNG BOSKOOP 3 Maart Azalclabloc men 1 aoort jE 8 40 4 4 10 id 2e srt f 1 60 r f 2 40 Kftbododendronbloemen Pink Pearl ïij f 1 70 Fonytrintakken i l lO i lM Sneeuwballen f 0 80 f 1 30 Mahoniabad 16 23 et Andromeda 21 24 et Jerassus Ibisa hura Sierhuis f2 70 f3 60 idem Rosea f 1 70 f2 30 Prumus tribola takken Ie soort f 1 20 f 1 40 idem 10 stukf 2e aoort 40 80 et alles per bos van WERKLOOSHEID FLINK GEDAALD Het aantal werkloozen bedroeg in de afgeloopen week 124 van wie 71 boomkweekers Vorige week waren deze cyfers resp 170 en 110 boomkweekers BURGERLIJKE STAND Geboren Leendert z van J de Kooter en M Blonk Overleden Jacob Vermeul 36 j Jacobus Jan van Oosterom 58 j COLLECTE WINTERHULP De Vrijdag en Zaterdag gehouden buscollecte ten bate van WinterhulpNederland heeft f 149 21 opgebracht Gouderak CURSUS VOOR OPLEIDING VAN ONDER WUZER By het Utrecht aan het Zoótechnisch Instituut der Rüksveeartsenijschool gehouden toelatingsexamen tot den cursief ter opleidiitg van onderwijzer hoefsmid slaagde de beer C J de Bxuyn rylts gediplomeerd hoefsmid alhier BEGRAFENIS DS JP KRUYT Op de Nieuwe Oostierbegraafplaats te Aan de baar i de aula heeft de J G Hooyer Ned Herv piredJkant te Diemen allereerst gesproken daarna de heer J Jansen Ds L S den Boer van de Chr Geref Kerk te Amserdam memoreerde vervolgens de glorieperiode van ds Kruyt toen men van heinde én verre opkwam om hem te hooren preeken Spr herdacht het dien twerk van den overledene te Zegveld Sonderak Nieuwe Tonge Staphorst Chidemirdum Kesteren en Diemen waar hij toegerust met eminente gaven het Evangelie op indrukwekkende en tegelijk ruime wijze gepredikt heeft Aan liet graf heeft heer P J F L amens beroep i predikant van de Ned Herv Gemeente te Hellouw een slotwoord gesproken Moordrecht AANBESTEDING HEBSTELLINGEN BRANDSPUITHUIS Nieuwerkerk a d IJisel VERBETERING KEBKLAAN De straatmakers gebr Baas alhier zgn Maandag a gevangvn met opnieuw bestraten der Kerklaan De weikzaamheden worden zoodanig verricht dat het verkeer zoo weuiig mogelijk wordt gehinderd CENTRALE KEUKEN IN DEN POLDER In het wukgebouw aan deii Kana lvng en dö Pn ns Alexanderpolder is een centrale keuken ingericht waar g middags warm eten wordt uitgereikt Er wordt reeds een aaoziailu kwantum afgehaald j Reeuwük NIEUW ORGEL NED HERV KERK Het nieuwe orgel in de Ned Herv Kerk tot welks aankoop het kerkbé stuur heeft besloten zal einde van deze maand of begin April geplaatst worden BBLASTINOOrBRENGST IN 1948 De opbren st van de plaatselijke belastingne over 1940 was als volgt veriichtingsbelasfing ƒ 1287 U9 raming f1200 verbeteringsbelasting ƒ 427 14 raming i4 vaarbelasting ƒ ï86 25 raming ƒ l iO0 bonden belasting ƒ 701 50 ranung ƒ 740 WB TEKHULP COLLECTE De Winterhulp collectc heeft in deze gemeeente opgebracht ƒ 89 47 Ouderkerk a d IJtsel GBVAA UKE STREKDAM Weer en leUp gertraad Ofschoon de toeichouwers op den d k door luW roepen den schipper op het gevaar trachtten attent te maken voer Maandagmorgen een motorschip bg hoog water acnter het lichtbaken dat op het eind van de lange krib m den kromme in den Ussel staat heen met het gevolg dat het schip midden op de krib bleef zitten Herhaalde pogingen van den schipnpr om het vaartuig vlot te brengen faalden zoodat hij genoodzaakt werd een volgend getij af te wachten uit de vele dergelqke gevallenv ü den laatsten tijd wel gebleken dat de Waterstaat bier andere maatregelen zal moeten treffen voor de velUgbeid zoowel van de sËheqrvaart ab van de krib De toestand is thans zoo dat deze krib in voortdurenden staat va reparatie verkeert De cene schade is nauwelvk hersteld of een ander schip vaart de krib weer tuk KEENIGING V O G Meer belangstentnc voor de geit Door de tijdsomstandigheden begint de geit als melkgeefcrter op den voorgrond te treden Dit bleék ook op de tweede jaarvergadering van de geitenfokvereeniging V O G De waarnemend voorzitter de heer P Albers sprak een woord van lof voor de wijze Waarop de afgetreden voorzitter de heer TrouwboïSt zich van zijn taak had gekweten Onder zijn leiding is de jonge vereeniging tot bijna 60 leden uitgegroeid Bij de verkiezing van vier bestuursleden werden gekozen de heeren E Hendriks L Rijkaart P Rook en Herm Stam Een voorstel vao den heer A Mourik om de dekgelden te verlagen en te brengen van ƒ 0 50 op ƒ 0 40 werd met algemeene stemmen aangenomen Vervolgens geschiedde de uitreiking der prijzen welke verbonden waren aan de zomer geitenkeuring Deze prijzen bestonden uit medailles LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Ammerstol Janna Kooyman naar A 268 Vertrokken naar Krimpe a d Ussel G C van der Ham en gezin van B 62 Naar Waddingsveoi H J Wióhgers en gezin aan boord BURGERLIJKE STAND Geboren Joban z van J Huisman en E Schouten I Gehuwd Jan Arie Oostrom 25 j en Maria Otterspeer 22 j Oudewater I7K80NTVANGBB BENOEMD Tot rijksontvanger Ihler is benoemd de heer Loose te Strijen BEDIENDE NAM GOEDEREN WEG De politie heeft tegen een 15 jarigën jongen werkzaam in een graanhandelaarszaak proce ver aal opgemaakt wegens diefstal van granen en cacao Tegen den kooper dier goederen is proce8 verl aal opgemaakt wegens yermoedelijke schuldhding Schoonhoven BESTUtm VOETBALVEREENIGING De bestuursfuncties van de JSchoohhovensche Sportclub zijn nu onderling als volgt verdeeld Adr Muilwijk voorzitter J A Oskam secretaris H Patijn penningmeester G van A peren 2e secretaris A Sterrenburg 2e penningmeester C Mesker ccanmissaris van ftateriaal ai J Voosluys algemeen commissaris Waddinicveen COLLECTE WnnVRHULP De collecte voor Winterhulp op Vrijdag en Zaterdag j 1 heeft opgebracht ƒ 143 20 De boete aanslag in Hilversum ONGEVEER 400 BELASTINGPUCHTIGEN ZULLEN PLM 28 PCT VAN HUN INKOMEN HOSTEN APSTAAN Zooals we reeds meUden is aan de gemeente Hilverium een boete van ƒ a 500 000 opgelegd Het blad DeGoQien Eemlander heeft nagegaan wi tot l etaling van deze boete verplicht zijn en komt daaA 4o de volgende com usie f Blijkens t verslag van den tsestand der gemeente over het belastingjaar 1937 1938 bedroeg het aantal belastingplichtigen met een inkomen van ƒ 10 000 en hooger 435 Van dit aantal vaUen de inkomens van precies ƒ 10 000 af ohidat men voor méér dan ƒ lO OflO moet zijn aangeslagen Het aantal belastingplichtigen dat voor den boeteaanslag in aanmerking komt zal naar deze gegevens dus ongeveer 400 Bedragen In genoemd belastingjaar bedroeg het totaal belastbaar inkomen van ben die een inkomen hadden van ƒ 10 000 en btfoger ƒ 9 688 835 Voor het door ons aangenomen aantal belastingplchljgen van 400 zou yerttoudin gewijs eoTtotaal belastbaar inkomen aangenomen kunnen worden van rond ƒ 9 000 000 Van dit totaal belastbaar inkomen berekerd zou dus gemiddeld pim 28 betaald moeten worden om het bedrag van ƒ 2 500 000 te kunnen opbrengen Zooals gezegd viardU de boete aai ag niet in dpzen vorm geheven maar in den vorm van een toeslag op de hoofds un der inkomstenbelasting Daar deze hoofdsom progressief berekend wordt zal de boete aanslag in procenten van het inkomen berekend voor de inl omens onmiddellijk boven ƒ 10 000 gelegen minder rijn dan 28 doch voor de hoogere inkomens méér den 28 ERNSTIG GEVAL VAN KOLBNDAMP VERGIFTIGING Toen hedenmorgen het dienstmeisje van den heer en mevr S V K wonende in de Amalia van Solmsstraat te Groningtcn aanbelde werd haar niet open gedaan Zij waarschuwde een voorbijkomende politie agent die tezamen met een passcerenden rechercheur aan de achterzijde van het perceel een ruit insloeg Bij onderzoek ble dat dé beide bewoners die al op leeftQd zijn bewusteloos te bed lagen bedwelmd doorkolendarap uit een geheel afgeslotenhaard Onmiddellijk werden twee artsen gewaarschuwd ie na toedienmg van zuurstof beider toestand van dienaard achtten dat onmiddellijke overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk was De toestand van den heerS V is ernstig Kath geestelükheid en N S B VEBVANCHNQ VAN NEOERLANDSGBS DOOR DUITSCHE GEESTELIJKEN Voor de Ortsgruppe Apeldoorn der N S DJU Arbeitsbereich in den Niedi lande te ApeldooM heeft Dond dagavcHid het woord gevoerd Gauhauptstellenleiter dr Eugen Honsberg uit Den Haag Van deze büeeiikomst geeft deN Apeldoornsche Courant een verslag waaraan het volgende is ontleend Fel ageerde dr Honsberg tegen hel politiek katholicisme Wie het Nederlandsche nationaal socialisme bant en vervloekt valt het aan aldus pt Daarmede verklaart men zich tevens vijand van de bezettende overheid Stuk voor stuk zijn de bolwerken van het politiek katholicisme in Europa gevallen Eerst daarna is het inzicht gekomen dat men van een en hetzelfde bloed is Wanneer Nederlandsche katholieke geestelijken nationaalsocialistische geloovigen weigeren de sacramenten te bedienen dan zal 4eze taak door Duitsche geestelijken overgenomen worden ALGEMEENE REGELING VAN Êfk NATUURBESCHERMING Naar de heer Plutzar Referent fi4r Kulturverwaltung bij den Rijkscommissaris ons in een persconferentie mededeelde is onlangs in een vergadering bij commisaris generaal dr Wimmer waarbij tegenwoordig waren prof van Dam secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurt escherming dr van Steijn directeur van het Staatsboschbeheer mr van Tienhoven voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten Oberforstmeister Hagemann gevolmachtigde voor natuurbesch mingszaken en de heer Futzar aanwezig waren door den commissarisgeneraal met waardeenng va gestêld dat zoowel van particuliere zijde als door Staatsboschbeheer veel waardevolks op het gebied van natuurbesclierming tot stand is gebracht Een algemeene regeling echter heeft tot nu toe ontbroken Ofschoon een natuurbeéehermingswet langen tijd op de agenda heeft gestaan is het daartoe nooit gekomoi De nieuwe organisatie van het departement van Opvoeding Wetenschap 1 Culuurbescherming maakt het mogelijk daar de belangen der natmu besdierming onder te brengen Nu alle parlementaire moeilijkheden uit den weg zijn geruimd hoopt prof van Dam dat hiJ in samenwerking met het departement van Landbouw en met Staatsboschbeheer een regeling tot stand zou kunnen brengen Aan het departement is een specialist op hei gebied van natnurbescherming aangMteld tw ir W G van der Kloot terwijl het de bedoeling is dat later een inspecteur der natuur bescherming zal worden aangesteld De nieuwe regeling zal niet alleen oog hebben voor hpt ongerept bewaren van natuurmonumenten doch ook voor een goede vcr orging er behandeling van het in cultuur gebrachte landschap Juist op het laatste punt is er in Nederjad wel het een en ander jnisdreven BAAGStHE POLITIE DOET ¥ EN INVAL De Haagsche politie was het ter oore gekomen dat in het perceel Wilte te Withstraat la in Den Haag de laatste weken bijeenkomsten werden gehoudendoor zekere personen en waarbij dan minder oibare practijken werden uitgeoefend Vooral in de nachten van Zaterdag op Zondag moest het er eïn vroolijke boel zijn De politie wilde hier wel eens meer van weten en zoo besloot zij Zaterdagavond een inval m het huis te doen Het genoemde perceel is gehuurd door de 53 jarige mej A W A M G en op de bovenste verdieping van dit pand is een groote zolder waar de feestelijkheden steeds plaats vonden Een inspecteur en eenige rechercheurs van de zedenpolitie verschaften zich in genoemden nacht tegen 1 uur hier toegang en troffen een gezelschap van 25 personen aan bestaande uit 22 mannen en 3 vrouwen Het vertrek was comfortabel en feestelijk ingericht Ook een borrel ontbrak niet Tegen 50 eert entree kon men in den kring worden opgenomen Het geheele gezelschap werd aangehouden en in arrestantenwagens naar h t hoofdbureau van politie overgebracht Een hoeveelheid bier vermouth en spuitwater werd in beslag genomen De mannen en de huurster zijn in verzekerde bewaring gestekJ terwijl de twee andere vrouwen voorloOpig vry ziJn gelaten Het onderzoek wordt nog voortgezet VAKGROEP GEZELSCHAPSDANSLEERAREN OPGERICHT Het departement voor Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede Gisteren werd in aanwezigheid van t hoofd van de afdeelmg theater en dans van het departement voor VolksvoorUchtinf en Kunsten den heer F Pnmo opgericht de vakgroep gezelschapdansigeraren onderdeel van het toontelgildc Tot voorzitter van het voorloopig bestuur werd aangcwi zen de heer H Kwekkcboom te Haarlem tot Viccvoorzitter de heer H M A Stoopman te Bussum tot secretaris de heer W J N van Dalen te s Gravenhage tot redacteur de heer C J de ffoag te Amsterdam Alle thans in Nederland werkzame Jansleeraren worden verzocht een aanmeldingsformulier aan te vragen bij den secretaris van de vakgroep Thomsonlsan 23 s Gravenhage KIND ONDEK EEN AUTO GERAAKT EN GEDOOD Gistermiddag is in de Brouwersstraat IC Alkmaar het vijfjarig zo itje uit hst gezin Koopol door een groote zeswielige vrachtauto overreden De knaap was op slag dood INSTELLING VAN EEN DUITSCHEN BUBGBBLUKEN STAND Zooals reeds gemeld zuUen voor Duitschers hier te lande eenige bureaux van den burgerlijken stand worden geopend In de desbetreffende verordening van den Rijkscommissaris lezen wij daarover o a het volgende 1 Tot de taak der ambtenaren van den Duitschen burgerlijken stand behoort onder uitsluiting van die der ambtenaren van den Nederlandschen burgerlijken stand het opmaken van akten van geboorte en van akten van overlijden van peisooen van Duitsche nationaliteit het verleenen van medewerking biJ de voltrekking van luiweljjken vanmannelijke personen van Duitsche nationaüteit De aangiften an geboorten en van overlijden zuUen schriftelijk worden gedaan indien hü dit tot f doen der aangifte verplicht is niet woonplaats heeft ter plaatse waar de ambtenaar van den Duitschen burgerlijken stand bureri houdt komen bureaux in Den Haag Am sterdam Zwolle en Heerlen VERBODEN VOOR JODEN De burgemeester van Zandvoort en de commissaris van politie dier gemeente maken volgens het Nat Dgbld bekend Ie De toegang tot cafe s en restaurants is aan alle Joden verboden Genoemde inrichtingen zijn dezer dagen reeds door van de straatzijde af zichtbare biljetten verboden voor Joden voorzien 2e Als café waarin Joden wel toegangen hebben is aangewezen bet café van G de Leeuw Stationstraat 9 aldaar 3e De toegang tot het strand e T de badinrichtingen wordt aan alle Joden verboden Dekjetreffende kennisgevingen zullen over eenigen tijd op de strandafgangen worden aangebracht AANBESIQIINGEN De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het maken van een brug over het Merwedekanaal in weg nu 15 van het rijkswegenplan 1938 onder de gemeente Gkirinchem met bijkomende werken Laagste inschrijver was B Bruil Jr te Bussum voor ƒ 314 600 Voorts is aanbesteed het maken van den onderbouw van de te vernieuwen brug over de spoorweghaven staatsspoorteug te L den met bijkomendje werken Laagste inschrijvw was H C Heemskerk te Leiden voor ƒ 31 883 Te Amsterdam is aanbesteed het gedeeltelijk vernieuwen herstellen en verhoogen van den walmuur langs het sGravelandsche veer Laagste inschrijver was M Assendorp te Amsterdam voor f 17 397 Hoogste G C van Hoften Amsterdam voor ƒ 18 000 Voorts is aanbesteed het vervaardigen leveren en monteeren van stalen deuren en kozijnen ten behoeve van het in aanbouw zijnde onderstation van het gem energiel edrijf afd electr aan den Karpcrwcg Laagste inschrijver was N V Grofsmederij en constructiewerkplaatsen v h Gebr hoogste N V Contstructiewericplaatsen en machinefabriek 3reda te Breda voor f 21 518 KUNST EN LEHEREN Dr GOEDEWAAGEN IN AMSTERDAM Een bezoek am de ateliers van Jaa Sluytcrs en Raoul Bynckes Na een bezoek van den secretarisgeneraal van het departement van VolksvoorlichLing en Kunsten dr T Goedewaag n met zijn echtgenoote en den chef van de afdeeling beeldende kunsten bouwkunst en kunstnijverheid den heer Ed Gerdes aan het Stedelyk Museum te Amsterdam begaf het gezelschap zich naar het Amstelhotel waar een bespreking plaats vond met eenige vooraanstaan de beeldende kunstenaars Tijdens deze bijesr komst werd de wenschelijkhcid tiesproken van een spoedige samenkomst van federatie en vereenigingsbesturen met dr Ctoedewaagen Na de lunch reed het gezelschap naar het atelier van Jan Sluyters waar men geruimen tijd vertoefde Dr Goedewaag3n stelde bijzonder belang in de ontwikkelingsgeschiedenis van Sluyters kunst en zoo werden te beginnen bij een schilderij uit het jaar 1906 tal van werken uit velschillende periodes te voorschijn gehaald Hierna werd de tocht naar het Gooi aanvaard Het bezoek gold den stilleverschiWer Raoul Hynckes Jp de verled sn jaar gehouden stillevententoonstelling heeft bü een stemming onder de tentoonstellingbezoekers het werk van Hynckes en dat van Jan Sluyters de meeste stemmen van het kunstlievend publiek verworven Met de grootste aandacht werden enkele van Hynckes laatste werken bel zichtigd Ha het middagmaaMen huize vanden schilder Gerdes werd de terugtocht aanvaard KOLONIËN Vrouwen verrichten oorlogswerkzaamheden OPLEIDING TOT VERPLEEGSTER KINDERVERZORGSTKR ENZ United Press meldt uit Batavia Alle blanke vrouwen in Ned Indië in den leeftijd van 18 tot 45 jaar zijn opgeroepwi om zich voor het verrichten van oorlogswerkzaamheden te laten registreereo Zij moeten in Samenwerking met het Boode Kruis veldkeukens bestieren en zich als verpleegster en kinderverzorgster laten ipleidcn Met de opleiding zal begonnen worden zoodra do registratie ten einde is JCERK EN SCHOOL Het mderw s in de taal Mi het vcKH ierdd hooger en M O COMBOSSIE VAN AOVIK8 INGESTELD Bij beschikking van den secretie generaal van het departement vja qJ voeding Wetenschap en Cultuin schaming is een conunissie ingaJJJ die voor zooveel betreft het oi ïïj in de Nederlandsche taal advi J hebben uit te brengen omtrent lJ plannen en de urentabellen voor 4 onderscheidene o penbare scholen JJ voorbereidend b foger en inuidcfeZ onderwijs en omtrent de afw üT die daarvan voor gesubsidieerde 2 aangewezen bijzondere scholen W voortiereidend hooger en middt onderwijs zullen kunnen wordaabL gestaan In deze commissie zijn benoeoid b lid en voorzitter dr W v d En JJ specteur van het middelbaar ondcM te Gravenhage en tot leden ptoté C G N de Vooys hoogleeraar atai Rijksuniversiteit te Utrecht prO J de Vries hoogleö aar aan de KJh universiteit te Leiden dr C B i Haeringen docent aan de School hi Taal en Letterkunde te s Gravenhm W Kramer docent in de methodiek n de Rijksuniversiteit te Utrecht dr A P Smit directeur der middelbot school voor meisjes te Deventer dt t U Beuken leeraar aan de R K E8 te Helmond dr L U van Dis lea aan de 2de gemeentelijke H B S B k Haarlem en dr B H £ mé leeraars het Christelgk gynmasium te Utiaél Tot secretaris is benoemd W J J Nm dijk te s Gravenhage RECHTSZAKEN HAAGSCHE RECHTBANK POGING TOT DOODSLAG De Haagsche rechtbank heeft fü spraak e ssp m de zaak teg a 4a 39 jarig kok W H G die W schuldfgd was van poging tot it slag Bij een conflict met een amUr naar ian de Arbeidsbeurs beeft l dezen d n 56 jarigen C A A metM koksmer aangevallen en ernstig f wond Twee psychiaters brachten M rapport uit waarin beklaagde 1 gevaar voor de maatschappij m genoemd en aanbevolen werd W ter beschikking te stellen van de geering ter opn ning in een krot zinnigengesUcht Dit werd door dacfate bestreden De officier van J title requireerde terzake van lèhandeling ontslag van rechtsverwlging plaatsing in ean krankzinmgau gesticht den tijd van een jaar niet H boven gaande en daam ter beidAking stelling van de r geering De rechtbank veroordeelde vet dachte heden conform den eisch DIEFSTAL EN HELING VAN DI8TBIBUTIEKAARTEN Een jaar tegen ambteaaar geèiseU De rechtbank behandelde vanmorgm een zaak betreffende diefstal W eenige honderden distributiekaartea B de heUng daarvan Allereerst stond terecht de 27 jaii i gewezen tijdelgke ambtoiaar van distributiedienst te Den Haag Hi i beschuldigd als amt tenaar belast Ml de mtreiking van distributiekaatiiXi op 13 Januari jL 200 kaarten Si 9 broodkaarten 50 t loankaarten vleeschkaarten en 50 algemeene diiöibutiekaarten zich te hebben toel eigend en deze aan J D te hetW verkocht voor ƒ 100 C p 15 Januari U leverde hü D nogmaals 100 kaartoi B van elke soort voor ƒ 50 Verdachte bekende het ten laste 0f kgde 1 gaf toe dat tevoren was eengekomen wat er voor betaald worden De officier van Justitie noemde een zeer ernstig feit dat een naar op dergelijke wgze de distri in groote moeiUjkheden brengt fl eistSite een jaar gevangenisstraf last tot onmiddellijke aanhouding het uitspreken van het vonnis De verdediger drong op de ui clementie aan Vervolgens stond terecht de 32 j iil koopman J D te Den Haag thans r detineerd die bekende de kaart hebben gekocht van den ambtenatr Hij had deze weer afgedragen aafl keren L D W die hem de helft vs winst zou betalen Later ontvini N uit dien hoofde f 68 57 en 125 fri De officier van justitie ncemde rol die deze verdachte heeft gesp ernstig Hij heeft pressie op R uitC oef end om hem tot zijn daad te breïlj Spr vraagt veroordeeling tot een P en zes maanden gevangenisstraf De volgpride verdachte de 43 jal chauffeur L de W te Den Haag et eens thans gedetineerd heeft de JJ ten verkocht voof ƒ 850 en ƒ 1 Tegen dezen verdachte eischie de cier van justitie een jaar en zes nu den gevangenisstraf Tenslotte stond nog terecht de jarige Haagsche caféhouder J H die geld had verschaft voor den J koop van 100 kaarten Hij verkl niet uit winstbejag te hebben g deW De officier van Justitie eischte i hem éen gevangenisstraf van 6 iW den De uitspraak in al deze werd bepaald op 18 Januari a s 6ELB EN GOEOEREl FA AN GELDER ft ZONEN Naar wif vernemen rullen de eenigde KoninkHjke PapièrfabW der firma Van Gelder Zonen T jaarlijksche vergadering van a S houders voorstellen over het l en boekjaar een dividend van 1 v j 8 op de gewone aandeel 6 8 procent v j 6 4 op de pref aandeelen uit te kccrcD