Goudsche Courant, dinsdag 4 maart 1941

1 15 1 25 2 50 2 75 O 67y 120 ADVERTENTIES elefonisch opgegeven orden uitsluitend aangenomen voorrisico van den opdrachtgever Ailverteiitiëii Met groot lesdwwen geven vnj kennis van het overlijden van otaen to otnstigen patroon JAN LEENDEBT VAN VLAARDINGEN Zün vnagedaditenis zal bü ona in groote eere blüven Het gezamenUik Personeel van de Firma H v VLAARDINGEN Gouderak 2 Maart 1941 Ue80 16 INKWABTIEBINO VOBOEIUNOEN DPITSCHE WEESMACHT De BurgMneestw van ÖOUDA brengt in herinnering dat de door de Duitsche Weermacht uitgereikte tokw rtftrilig liUJ liUJ iea vóór den tienden van e e kalendermaand volgende op de maand waann inkwartiering is gesdiied dienen te worden jngeleverd ter gemeenfe ecretane afd Militaire Zaken Betrokkenen worden yenodM nauwkeurig te letten op de Juiste en volledige invulling en onderteekening der biljetten Afwijkingen leiden tot vertraging of misvatting Niet door de legerondénieelen betaalde rekeningen dienen telkeök vóór den vyftienden van elke kalendermaand volgende op die der levermg te worden ingediend onder byvoéging van een op bovengenoemde afdeelmg kostejoos verkrügit aar gesteld formuKer Leveringen betreffende het inrichten van en reparaties aan huizen barakken ea vormen van onderdak werkzaamheden aanschaffingen en artikelen daar mede verband houdende mogen alleen door tusschenfcomst van i de Wehrmachtsverwaltungsstelle U geschieden diè tevens opdrachten voor de levering geeft w e bü de aan haar in te dillen rekening dienen te worden overgeI gd Goiuda 1 Maart 1941 De Burgemeester voornoemd DE WITT WUNEN lo B 0682 47 Voor direct gevraagd ih klein gezin flink Morganmeislc Vrtfdags den geheelen dag Joabertstraat 78 O 672 5 Vrü van Distributie MeUvMcduU Tapijtafdeeling VILTZCIL Mooi bedrukte dessins 183 c M breed per Meter VILTZCIL De bekende kwaliteiten BALATUM VOCALE M STRAOULA Ongeëvenaarde keuze per Meter 183 c M breed M9 per Meter 20O c M breed 1 BEDRUKT LINOLEUM De laatste dessins in groote verscheidenheid Per Meter 183 c M breed Per Meter 200 c M breed LINOBÈL De bij voorkeur geschikte staapkanierbedekking in fraaie patronenPer M ter 200 c M breed FLAMMÉ n HOUTNERF INLAID Bdkans onverslijtbaar in prachtige aderdessins Per Meter 200 c M breed KATOENEN FOIJERS 60 x 110 Modt rne en Perzische patronen per stuk 2 40 HALFWOLLEN FOIJERS 50 x löO Zeer geschikt voor Uw SLAAP of WOONKAMER per stuk S 25 ZUIVER WOLLEN FOIJERS 50 x 100 De ouderwetsche kwaliteit in de modernste dessins per stuk 5 2 KLEIWEG GQUPI spoed Gevraagd 2 gemeubileerde slaa kamers waarvan 1 zit slaapkamer met gebruik van keuken uneven met condities No 8955 AdvertentieBureau BRIL Mallienesserlaan 314 Rotterdam 06818 Officieele publicatie van het Departement van Handel üijverbeid en Scheepvaart INSCHRUVlNGSPLICHT BINNEN 1 DAGEN NA HEQEN VOOB BE ELECTBO TECHNISCHE INBVSTRIE EN HANDEL MET INBkGIUP VAN INSTALLATEDR8 DOCH IWET DITZONDEBINO VAN DETAHiHANOELAREN EN ZELFINSTALLEERENDE BEBBUVEN Blukens de in de Staatscourant van 4 Maart 1941 afgekondigde Besctukking van den Secretaris Oeneraal van het Departement van Handel Nu verheid en Scheepvaart is de Sectie Electrotech nische Industrie van het Hijksbureau voor Verwerkende Industrieën ook ingesteld voor installateurs Hieromler worden verstaan zü die zich als hoofd of nevenbedryf bezighouden met den aanleg en het onderhoud van lectrische installaties Voor derden Alle installateurs dienen dertialvè volgens art 3 van de Beschikking Verwerkende Indlistrieën 1940 No 2 thans binnen 10 dagenaan bovengenoemde Sectie schriftelijk het verzoek te doen henbü deze Sectie in te schreven door middel van e volledigingevuld en onderteekend aanmeldingsformulier dat voorzooyerdit hun nog met weid toegezonden bjij de e Sectie op aanvraag is te verkrijgen De InschrlivingspUcht slaat niet op z g zelffnstiiUeerendebedreven dat zun ondernemingen die alk regel den aanleg enhet onderhoud van hun eigen eWtrische inslaUaUes door eigen personeel doen uitVberen In dit verbanfl Worlit j r met nadruk op gewezen dat de ohdernemmgen waarvoor ieie Sectie tot dusverre re s was ing teM derhalve die w lke z als hodfd of nevenbedryf beziglioudenmet het vervaardigen bewerken verwerken o veiiiandel n vanelectrotechnischei artikelen met inlyegrip v n hen die hü lenhandel in die araijcelen hun bemiddeling verleden doch niet uitzondering van detailhandelaren zich volgens bovenaan gehaald artikel reeds vóór y Decemtier 1940 by deze ecfie moesten lateninschryven Krachtens art 5 van de Be èli ltking Verwerkende Industrieën 1940 no 2 is Bet aan de ondernemingen waarvoor deze Sectie is ingesteld verboden ijlectrotechnische artikelen te koopen voorhanden of in vooiraad te houden te gebruiken te verbruiken te bewerken te verwewcen te koop aan te bieden te verikoopen of af te leverin tenzu de Directeur van deze Sectie hiertoe schrifteluk Vergunning heeft verleend Als overgangsmalatregö is in een afzonderlijke bekendmakingvan den SeferftanA Generaal voorloopjg aan alle ingeschrevenenbu het Bureau voor de Electrotechnische InduMne dispensatie vandit vertrad yerleend ƒ Tot dusverre zijn er nog verscheidene belaaghebbenden die aan den insohrijvingsplicbt niet Webben voldaan en voor wie 1 vengenoemde dispensatie dus niet geldt Dez ondernemingen handelen derhalve iff strM met de Beschikking Verwerkende Industrieën 1940 no 2Jwrell is genomen ter uitvoering van de Distributiewet Voor heh wordt alsnog tot 15 JWaart 1041 de gelegenheid tot inschrjjviDg opengesteld Ondeniemingen welke op dien datum nog niet aan den mschr vingspjicht hebben voldaan stellen zidi bloot aaij straxrechterl Jce vervolging en sluiting van hun bedrijf Betroly eneii wordt derhalve in htm eigen belang aangeraden om zich voorzoover zulks nog niet heeft plaats gehad alsnog vóór 15 Maart 19 te laten inschrijven by het Bureau voor de Electrotechnische Irtdustne Bezuidenhoutsphev eg 78 b s Gravenhage Rfate TrakUlMillii S I MMAfarilf t tun MMr t p uiK raiii ISa 0 rtf n Laaiai Lotlna Maait Mfcl JmI t Nkr 1 0 1 Mi w TMKUISTEN 1 0 ct 1 u hti bdiMd IrMMHi m KXJ4 K KX M Kém IvMldoA M op ll alMTrakOk 241 000 Nm O MtMnwMk MM fa m uHvwIbocM iC M rt MM4 m U NI w1 l r o OOOL 4BOPr lM i rt l l O H0 t ABONNEERT U OP DE I Goudsche Courant Zü btedt U dageiyks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het gefa ei gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbu Goed venorgd nJeuwi nit Uw eigen gemeente en omgeriii De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Goada f 2JiS per kwartaal f 0 75 per ma nd of 17 ceat per week boiten Goada bU onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 27 bü den heer W F Steenbergen de Langj van W ngaardenstraat 10 door onze l e o gers en by de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C171 GOUDEBAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 160 1 MOORPRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEDWERKEBKa dUSSEL C M Kauffeit Kortenoord 1 OÜDEWATER Firma Rahms Boekhandel REECWUKi S Slappende Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWIJK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergetee nde bestelt hiermede een alxinnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Naam Woonplaats en Datum Adverteeren doet verkoopen Ons Goedkoope Patroon ONDERJURK Maten 40 en 44 Voorjaarswandeltoilet ¥ an een fapon van t vorige iaar Deze onderjurk is vooral aardig vaa gemoesde kunstzijde maar ze kan nattmrlijk ook van ander materiaal worden gemaakt De rok Is met een gebogen Ujn die vanvoren aan weerszijden twee omhooggaande punten vormt t if des punten komen later wat tlguurnaadjaa aan den pas gezet die al o Biet met borduurwerk of kant kan worden gegarneerd Van deze onderjurk zijn patronen In do maten en M verkrjigliaar aan oa m u UtOit 31 De prijs bedraoft 10 cent Uit de practijk Al a t eenen ttnepotten van binnen aonalag vertoonen maakt men een nwegoel wan azQn en kculwiizaut en wrijft btermae den binnenkant dar potten stevig at Als tinnen voorwerpen er Icelük ga uitzien et dof worden rercanrt man si rageawater waarin ze ki schijven gesneden uien doet Op S liter waMr rekaot men een half pond uien tn deze vloeistof warden de tinn i voorwerpen uitgekookt Ala kristal mat n onoeglljk U eworden waacbt aaaa het met waiai napwatsr en apoelt iiat moi warm water na waaraan eea beetje borax fa toegevoegd De smaak van oanzige botar wordt beloncrijk beter ladlon aaon er earn stok wethottt in legt Het is heusch niet zoo n kunst om Cf eens een aar fig randje op te borduren waardoor de japort er nieuw en geheel anders uitziet I Z oo nu en dan hebben we al weer een warmen dag met veel zon een bewijs dat de lente in aantoctit is £ n oninlddeUijIc denlcen we dan aan onze garderobe want we willen op dergelijke mooie dagen liefst wat anders aantreicken wat anders dan we den geheelen winter hebben gedragen IPunten voor nieuwe HtUBSchenjurken hebben we niet over dus moeten we Iets veranderen aan de lichtgekleurde wollen lapon van het vorige jaar indien we die althans hebben Vooral wanneer de japon lange mouwen heeft of misschien een jasje er overheen kan men er gemakkelijk zonder mantel mee op straat leopen als het weer wat warmer wordt IVe veronderstellen dat de japon van lichtgrijze lichtblauwe of marlneblauwe atof is Donkere kleuren komen dus evenaoed voor dit eerste lenle wandeltoilet la aanmerking Waarschijnlijk lal de japon eerst een goede waschbeurt moeten ondier aan Daarna bekijken we ze eens goed en eventueele versleringen worden er afgebaald Vervolgens zoeken we wat wol In 4e woldoos op en borduren de schouders eventueel de zakken met het bierbll afgebeelde randje Hen kan het borduur d zoo lang en zoo breed maken ala men df wil maar aan de onderste rij komen In elk geval de kwastjes Bet patroontje wordt eerst even op de 6 rk üeteekend dit borduurt emakkeker Wanneer u no lapjes van de lapon M r hebt kunt u er eventueel zakjes op Mken De marlneblauwe japon wordt met asltte wol gebordwird Vooral als het rjaar komt wordt er altijd veel donkerblauw met wit gedragen Wit geeft aeo n zonnig voorjaarsetfectl Bü de donkerblauwe japon koopen wt en paar nieuwe bandanoenen wit of flonkerttlamr of donkerblauw met iela Mts De doBkeibimnn hoed van het vorige jaar wordt naar den hoedenwlnkel ebracht en met een wit lint of koord rslerd Wie handig Is zal dtt geld nitmaren en den hoed zelf opnieuw op Mlcen Het stroo wordt eerst flink achoongebonteld de oude linten worden mn den luMd gehaald Daarna wordt er k T een donkerblauw rlbsllnt omgenaaid É daarOveiheea een It laazend koordje nijfit auUea dit voortaar veel worI gebruikt veor de versiering van Ook van een donkerblauw én een wit at kan men eea aardige gamcering Mken Op het witte lint werden allerlei nluache of andere letten aetadMSKLl iii0 dee letters trft en maak het Bnt heel stijf met Arabische gom zoodat het nietkan rafelen Nu wordt het uitgeknipte witte lint op het donkerblauwe gelijmd endit wordt om den hoed gelegd U zult verrukt zijn over het resultaat Laat een paaruiteinden met letters flink lang aan denzijkant afhangen Tenslotte worden de wlt blauwe schoenen van Het vorige jaar opgeknapt Deze wlt blauwe combinatie Is ook In wit zwart uit te voeren Donkerblauw is alleen meer voor de lente en zwart voor den winter bestemd De grijze japon wordt met donkerblauw geborduurd en met een effen donkerblauwen hoed en blauwe handschoenen en schoenen gedragen De lichtgroene japon wordt met bruin geborduurd en hierbij behooren een bruine hoed en dito handschoenen tasch en schoenen Kleurencombinaties zijn nog wel te verzimieiL Kijk eerst even wat u nog hebt en ga dan pas veranderen Voedzaam gebak Het berdden vaa voedzaam gel k met weinig boter l inderdaad mogeltlk Men heeft rvodr noodlg n gr boter of margarine UO gr suiker 1 k 3 eieren afhaskeUlk van de grootte raap eo aap van V2 citroen 290 gr bloem US er koude aardappelen t Ut dL melk 14 pakje bakposder De Uoem tweemaal saven vermengen met de h a kp oed e r Aardivpelcn raspen boter muit ea halvaa I el bhwm schulmig roeren daarna suiker cltrc n ea sap i eren zoolang met de garde kloppen tot dat de suiker geheel ia opgelost het vlugst gaat dit met basterdsuiker Vervolgens afwisselend een lepel bloem en een lepel aeraspte aanlappeien toevoegen en het deeg met een houten lepel bewerken Flink opkkwMn waardoor het gelmk luchtiger wordt en af en toe een klein scheutje melk toevo en Het deeg moet luchtig doch stevig atjn eo mag niet van den lepel afioopen Het wordt overgebraeht in een goed ingevetten cakevoim en l ü matiaa hitte in een voorverwarmden oven gebakken Het gebak moet goed doortuicken Z n het woedt V een koade plaats weggezet Zuinigheid en onxe linnenkast N a zuinigheid met materialen in ieder opzicht geboien is is het voor de nuismoeder natuurlijk ook zaak om geregeld den mhoud van haar linnenkast na te gaan en te trachten hoe zij dezen In alle onderdeelen bruikbaar kan maken Nietwaar het gebeurt zoo licht dat men m een verborgen hodkje nog een stapeltje oud linnengoed heeft liggen dat eigenlijk niet meer wordt gebruikt en dat met eemge kleine verandermgen toch weer heel goed zij het in anderen vom dienst zou kunhen doen Daar hebt ge bijvoortieeld de bekende Interlockjea hemden pantaloUk onderjurken borstroicken ed die als ze eenmaal op bepaalde plekken gaan slijten hopeloos veel tijd aan stoppen kosten Waarom hiervan niet liever zooals reeds meer werd gezegd kindergoed gemaaxt waarbij men de gesleten plekken meestal gemalckelijk kan wegknippen Indien het met een beetje beleid geschieot kan Uit één oude onderjurk van moeder wel een tweetal hemdjes voor de kleine dochter worden geknipt Het best is de zijnaadjes met de machine te naaien omdat dit meestal ladderen voorkomt De halsuit snijding wordt met wiAf gekleurd haakearen netjes omgehaakt Ook Uit oud ondergoed van vader kunnen voor kleine jongens heel bruikbare onderkleeren worden gemaakt men doet laarbij wel heel verstandig ais men den bovenrand der broelijes en het stuitstukje der jongenshemdjes met een reepje katoen tegenvoert dat is steviger en sterker ledere huismoeder weet al sedert vanouds dat oude gedeeltelijk versleten tafellakens tot serv e iri en te verwerken zijn oude serve iften tot vingerdoekjes Maar dénkt ge er ook aan dat ge oude lakens heel goed een dubbellang leven kunt verzekeren door een eenvoudig trucje Het laken dat meestal in het midden begint te slijten wordt eenvoudig In de lengte middendoor geknipt waarbij men er dan de dunne gedeelten meteen uit wegkmpt Nu worden de beide lengtebelften weer maar ditmaal met de zelfkanten aaneen gelet terwijl men opzij tw smalle zoBinp es maakt Men zorge er hlabij voor dkt de middennaad zoo plat moaeüjk is Soms zijn op deze manier uit drie xeer oude lakens nog twee alleszlna bruikbare t maken terwtfl men overschietende stuklcen taitoen of graslinnan voor sloepen kam verwerkoL Hat eenvoudigste zün Aé doopmodellcn die iMstaan uit een zak i al een 14 aaa Iwide zakhelttea b i4n dan geen kneopea of knoopsgaten noodlg men doet bet kuasen in den zak en schuift de eene lip eenvoudig om het kussen en de andere Up m kussan plus sloop Het sloop is dan briioorUik gesloten en zal ook niet licht openjclueteo Badhanddoeken kunnen een poosje lang worden g e s to pt maar wordt de sHJtage té rg dan doet men wijzer met er de goede sttikken uit te Icnappen en die om te haka om die oms aakte neti vervolgens weer aaneen to naaien Ungs de haaiirandeiL Als men lileiMi wi ge bl e e ht of gekleurd katoen flcbmikt IcrQgt men een efteet dat heusch aardig kan zitn en bovendien sterke hand do eken die weer tegen een stootje kunnen In ir er opzicht troowena kan on e Het WapQ l dat velen vrouwen ontbreekt Onverscbilllg of we In steden of In dorpen wonen het is een feit dat de oorlogsomfitandigfaeden buren en medebewonefSinader tot elkander hebben gebracht We hebben met andere huisvrouwen veel meer gemeen dan vroeger want ire deelen allen hetzelfde lot zijn allen De moed van een eigen meening gebonden door de distributie der verschil lende levensbehoeften blaekt breikatoen onze linnenkast in deze dagen diensten bewijzen Er kan uitstekend kindergoed van worden gebreid dat prettig draagbaar is in den zomer en dat altijd door doctoren werd aanbevolen omdat het zoo poreus is Waarom zouden we in onze vrye oogenblikken dus niét aan het breien slaan Damesondergoed kmderkleertjes van de eenvoudigste tot de meest ingewikkelde uitvoeringen kunnen er uitnemend van worden gemaakt Voor kinderbroekjes en bemdjes brele ten in den ribbelsteek of in den gewonen tricotsteek één naald recht één averecht pasjes en teiUestukjes in andere en kunnen worden ingezet waardoor den kleedmgstukken tevens wat model gevto JAls ik een broekje brei naai Ik alöjd dlreet een sous bras in het Icruisje zei onlatigs een moeder Je hebt dan minder slij tage en t houdt tegen als er eens een ongelukje gebeurt Dit is stellig een tip die waard Is om eens te worden geprobeerd De sous bras wdfrdt natuurlijk gewoon met t broekje meegewasschen en behoeft niet telkens te worden uitgetomd Oekleurd breikatoen kan tevens worden gebruikt voor kinder bovenkleertjes zopals truitjes vestjes jurkjes blouses sokjes Waarlijk wie op dit terrein iets presteeren wil heeft keuze te overi Onwillekeurig wordt door de tijdsomstandigheden een kloof overbrugd Meermalen blykt dat we al wachtende op distributiekantoren la winkels of waar ook veel eerder dan vroeger geneigd zün een gesprek aan te knoopen met menschen die ons volkomen vreemd zijn Veel van hetgeen vroeger als conventie gold behoort tot het verleden De tijdsomstandigheden hebben ons doen inzien hoe weinig ruim onze opvattingen vroeger waren Persoonlijke gevoeligheden zinken volkomen in het met gezien m het licht van het groote wereldgebeuren Menschen die wij nader leeren kennen maken trouwens in menig geval een geheel anderen indruk dan die welken wij ons van ben hadden gemaak Kortom de gemeenschappelijke belangen en dezelfde zorgen die wq allen hebber brengen ons nader tot elkander Toch kan dit alles een gevaar In zich bergen dat wij met stuurmans kunst móeten weten te omzeilen Naarmate vrouwen uitzonderingen bevestigen als steeds den regel meer by elkander zun ontaarden de gesprekken menigmaal In gepraat over anderen hetgeen vooral hoog onaangename gevolgen kan hebben all men met verschillende bewoners in één huis woont zooals dtt m de groote steden veelal net geval is Menigmaal is het gebrek aan moed dat ons met anderf n doet meepraten we zijn niet flink genoeg om er een eigen meaning op na te boudeiL Het gesprek kan over een buurvrouw gaan die men trotsch vtedt Maar het behoeft geen onwil te zijn dat deze vrouw zich afzijdig houdt ziJ kan van nature teruggetrokken zun of veel leed hebben waarmede zij anderen niet wU lastig vallen leed dat zij zelf wenscht te verwerken Men zegt is het gevaarlijkste dat bestaat In een tijd als die waarin wj thaiia leven waarin wij allen veel be eo doorleefd hebben moeten we ons niet laten verleiden om mee te doen aan kleinzlellg gepraat Moed om een eigen meening te hebben zoowel in groote als in kleine dingen dat is een wapen dat ons vrouwen in zeer vele gevallen ontbreekt en dat toch vaak xoo onmisbaar is Er zit LENTE in de lacht I ai H n il ii i s n ii M heMon dtt paorhar tn groote kans o n slapen mmweee hun pmetttche bruikbaarheid Het Ml mo0 l k zfa ooic met de fcleeren die men hm t allerlei combinaties U nwlceis tondor dat doar dadelVfc et oordeel Wat tirfmd wat gezoehtr oeer toordt gmld Zit bVvoorbeeld dit aardipc owe sluttendt a ruitc Icsie op hst ntiiM fcioMbmd nkftl Hebt dM nkH ogr wat sfo otiar tet HiiTVm den e Mes langs het Hut da vormt d CMubimH cekor iin atheel En cor ar Monrt eoar n bV Mo aardl tiloc toUefie mttOat hptU ante teha ymf