Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 5 MAART 194 BNINENUNI De Japansche bemiddeling tusschen Thailand en Indo China Thailand aanvaardt compromisvoorstel Frankrijk heeft enkele voorv aarden Uitvoeringsbesluit inzake de persoontbewvzen VOOR DS VABENOE BUDENDE OT ZWCBVSNDE BBVOLKING De Staatscourant van 4 Maart bevat een beschikking van den SecretarisGeneraal van Eet Departeinent van Binnenlandsche Zaken ingevolge het Uitvoeringsbesluit Persoonsbewijzen r waarbij wordt bepaald dat ieder gerechtigde die geacht kan worden te behooren tot de varende rydende of zwervende bevolking zich ter verkrijging van een Persoonsbewijs eigener beweging moet vervoegen ter secretarie er gemeente in welker bevolkiiullregister hij is opgenomen of indien hij is opgenomen in het Centrale Bevolkingsregister ten bureele van de Rijksinspectie Een verzoek van tot genoemde zwervende bevolking behoorende gerechtigden om uitreiking vati een persoonsbewijs wordt terstond In behandeling genomen zonder dat te voren een schriftelijke uitnoodiging wordt ge gezonden De vaststelling van identiteit nationaÏÏiieit burgerlijken staat beroep en signalement geschiedt ten aanzien van deze bevolking met meer dan gewone nauwkeurigheid De gerechtigde is verplicht desgevorderd de noodige bewij i omtrent zijn identiteit te leveren Voor verdere bijzonderheden verwijzen wy naar de Staatscourant van 4 dezer Voorts is bepaald dat aan personen die hoewel genomen in een der bevolkingsregisters van htt bezette Nederlandsche gebied als regel althans g edurende meer dan 60 dagen in een tijdvak van 90 opvolgentie dagen him nachtrust of de daarvoot in de plaats tredende rust genieten iHiiten het bezette Nederlandsche gebied tot nader order het recht tot het bezit van een Persoonsbewijs wordt ontzegd VLASBESLUIT UMI De secretaris generaal van het departement van Landljouw en Visacherij heeft het Vlasbesluit 1941 vastgesteld De gewijzigde omstandigheden maken een regeling ten aanzien van het verwerlcen en verhandelen van vlas m het bijzonder ten aanzien van maxi i mumprijzen wenschelijk Te dien einde is dit besluit opgemaakt waarbij het verwerken van stroovlas en het verhandelen van stroovlas en vlaslinten zoo gele d worden dat de bij de stichting Buvlaslint aangesloten groothandelaren de beschikking over alle in Nederland verwerkt vlaslint krijgen De stichting Buvlaslint verzorgt dan den verderen afzet Etoor de Akkerbouwcentrale werden daarna overeenkomsten met tussehen handelarencommissionnairs en met tusschenhandelaren aangegeven waarbij dezen zich o m verplichten zich te houden aan de door de centrale vast te stellen prijzen en de centrale van hun handelingen op de hoogte te houden UIT DE N 83 Zaterdag 15 dezer wordt naar het Nationale Dagblad mektt te Amsterdam zoowel in het Concertgebouw als in de beide zalen van Bellevue een groote openbare N S B vergadering gehouden waar ir A A Mus3 Tt spreken zaL WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON DUfUB Bloem BLS 24 Febr t ra 23 Mrt Be 5 Bo M 24 Febr t m 9 Mrt 3 t ra M Maart Boter of margarine Brandstoffen Haarden m kachels Centrale verwarming Vierde periode Vijfde periode K II 12 en 13 K 15 16 en 17 K 25 t n 32 K 35 Hfn 41 t ra 14 Maart t m SI Maart t ra 14 MaaH t m 31 Maart t ra 14 Maart t ra 31 Maa Br H Br M 24 Febr t n 9 Mrt 3 i m It Maart Brood A 12 A 81 24 Febr t m 9 Mrt 3 t ai 1 Maart Eieren Br es Br N 24 Febr t m 9 Blaart 3 t ra IC Maart Gebak Gort Gortmout of Grutten A M 24 Febr t ra ZtAprU Vt pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A fl 24rehr t ra 2 Aprti H pMid f 24 Febr t m 23 Mrt Elke bra 100 gratt A IS en 14 t n 16 Maart Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A 9 24Fcto t n 2 Apia 1 ons A 1 Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder 24Feto t ra 2 Aira 1 om A U Peulvruchten 24 Fekr t n l Mrt 1 pond Fcr 9 Per B 24Pekr t n 2 Apra 24 retar t ra Maart Petroleum R st emeel gnea ebloem of Gruttemeel A 11 S4 Fckr Urn 22 Mrt peed Scheerzeep SS r ut Biet aangewci Slaolie A K t rau Wl A te UulU Vleesch ra Ifat U Mrt PUB 1 vi H TLtf Um MM tt Mrt 1 rantiMB A U Urn WHaart Br K Per A = Alg Diitributiebonboekje BI = iiioembon Bo = Boterbon mrENuuiD ITAUII DZJARABOEB HOUDT STAND Hardnekkig verzet aan alle frmiten Luitenant lMlaoel CaaUgna de eom mandant van het garnizoen te Dzjarat oek heeft volgen Stefani op 2 Maart n elf uur des ochtends het volgende telegram verzonden Van 7 tot 9 uur heeft de vijandemke artUJene de stellingen der oase en de venperrintïposteo gebombardeerd Onze vooruitieschoven stukken beantwoordden het vuur Om kwart over negen en om kwart voor tien vloog een vyandelijk verkenningsvliegtuig boven Dzjaraboeb en wierp gtrooibiljetten uit waarin werd gezegd dat alle hoop op een terugtocht teniet gedaan was dat de verbindingsweg rwds versperd was en dat bijgevolg geen versterking konden aankomen Wij willen uw leven sparen aldus de t t u goed behandelen en voeden Geeft u thans over Waarom ten wanhopigwi str d voortzetten Legt de wapens n er Het antwoord is reeds gegeven door onze kanonnen die sedert het aanbreken van den dag zonder ophouden gevuurd hebbe Pe vijandelijke artillerie heeft het vuur op onze stellingen helpend Leve Italië Leve de koningkeizer Leve de duce Be mlHtaire pasttie Taa lUlië De Popoio d Ita lia wijdt in een hoofdartikel e n beschouwing aan de militaire positie van Italië Na er op gewezen te hebben dat Italië vier maanden lang het geheele gewicht van den oorlog heeft moeten dragen vervolgt het blad Het Italiaansche volk zet den strijd voort in de vaste overtuiging dat het og slagen zal ontvangen en er ook zal uitdeelen en in de zekerheid dat het den laatsten slag zal uitdeelen bi de Albaneesche bergen is de vijand er niet doorgekomen aaa de Djoeba heeft het pasteeren der rivier den En eischen twintig dagen van bloedigen strijd gekost te Koefra heeft het garnizoen langer dan een maand stand gehouden te Dzjaraboeb zijn de ngelsche colonnes er niet in geslaagd ean handvol Italianen te verdrijven ï c episode van Castelrosso is veelbeleekenend In Abessinië putten de Engelschen hun krachten uit telkens wanneer zij een meter terrein willen winnen en hun successen blijven beperkt lot de vlakten waar zij het voordeel hunner gemotoriseerde strijdmiddelen hebben Reeds dertig dagen versperren de Alperjagers de grenadiers de zwarthemden en de Askan s den Engelschen den weg te Keren De Engelsdien hebben de strijdkrachten die Keren aanvallen reeds tweemaal moeten vernieuwen Sommige belangrijke stellingen die tien maal door de Engelschen veroverd zyn zijn tien maal door de Italianen heroverd De Engelschra hebben t Keren enorme verliezen geleden Het befaamde Hindoeregiment Rafsane Rifles is volkomen in ide pan gehakt GEEN BUITENLANDERS IN ITALIAANSCHE LEGER Sedert Italié s deelneming aan den oorlog hebben de Italiaansche ambassade en de Italiaansche consulanlen m Spanje talrijke aanvragen va Spanjaarden om opneming m Italiaanschen krijgsdienst ontvangen Genoemde ambassade maakt thane bekend dat het Italiaansche leger geen buitenlanders neeint en dat deze aanvragen van vrijwilligers derhalve niet in behande ling genome kunnen worden BELXÏIE Verbetering van den landbouw MOGMAALS 10 MOiblOEN FkAnCS STBÜN De secretaris generaal van het Belgische ministerie van Landbouw heeft verklaard dat er thans in België nog een oppeivlakte van meer dan 50 000 hectare onbeoouwd land is dat ontgonnen moet worden bovendien is er nog een vry grooie oppervlakte die slecht bebouwd ia of waarvan de grond te vochtig lï Hiervan zou de productiecapaciteit door een rationeele bebouwing verdubbeld kunnen worden Voor een intensievere bewerking v an het land en voor het herstellen van de door oorlogshandelingen ontstane sohade voor ecomnusclie bedryven beeft de staat behalve den reeds vroeger verleenden steun van tien miUioen fianca nog een bedrag van üen miUiden fran s ter beschikking gesteld De leeTlingen zullen worden verstrekt door het nationale bureau voor landbouw eenmgen Dp Belgische Winterhulp heeft aan kleine warmoeierijen een bedrag van les millioen francs ter beschikking geMeld De Belgis che bond van warnioeaeiuers heeft zich ten doel gesteld de braak liggende tuinen vooral in de steden en andere kleine stukken grond e gaan bebouwen Door de werkzaamheden van deze bond heeft men met medewerking der gemeentelijke autoriteiten aan de inwoners van de groote steden en industrieplaatsen reeds een aanzienlijk aantal moestuintjes kunnen verschaffen Tevens zijn stukken grond voor langen tud gepacht of gekocht en door c n rationeele w ze van fciewerken in een dusdemgen staat gebracht dat reeds dii jaar een njke oogstc ibrengst verwacht kan worden Kort € bericMmn Naar de BrilBche berichtendieiisl eldt ahhn H D N B is de ministerg idwit van Zuld Afrika generaalwnuta gistoicn te NairoU aangekoBieii Te Istanbocl is en onder de Pa vlag varend schip met 1700 w e emigranten aangekomen die aar Paleslmo aien doorreizen Van officieele zijde wordt uit Tokio medegedeeld dat de Franache joibassadeur Henry gisteren een onderhoud va een oor met Matsoeoka gehad heeft dat ia politieke kringen als uiterst belangrijk werd aangedoid Uit p ed ingelichte kringen verliiidt dat men gisteren een gemeenschappelijk compromis beeft geformuleerd dat het midden houdt tusschen het oorspronkelijke Japansche bemiddeUngsvoorstel het Fransdie tegenvoorstel en de lliailandsche eischen De gedelegeerden zouden davrop telegrafisch Bangkok resp Vidiy om instemming gevraagd hebben Thailand rou naar verder verluWt bereid zijn in het compromis toe te stemmen terwijl Viehy er in toestemt echter nog zekere wenfichen ten aanzien van de formuleering van het uiteindelijke verdrag geuit heeft Eenige bijzonderheden over de door Frankruk gedane concessies zijn tot dusverre niet bekend Aangenomen wordt echter dat het hier de behartiging Van de Fransche belangen in de af te stane gebieden betreft Naar men zich herinnert was gisteren de situatie nog aldus dat de Fransche ambassadeur Arsène Henry geeo volledige overeenstemming van opvattingen tot stand had kunnen brengoi met den Japanschen minister van Btiitenlandsche Zaken Matsoeoka ten aanzien van de formule voor regeling van het grensconflict tusschen Thailand en Fransch IndO China Woensdag de beslissfaig Uit Tokio In zijn gisteren gevoerde bespreking met den Franschen ambassadeur zou Matsoeoka erop hebben aangedrongfen dat het definitieve Fransche antwoord op het Japansche UlTSCHLAND Engelschen overvanen Noorsch eilandje LUCHTAANVAL OP BRITSCmi BAVEN In de ochtenduren van den 4en Maart hebben liofhty itsche aeestrijdkracht eeii niet versterkt eiland in de scheren van NoordNoorwegen overvallen Na een korte beschieting waarvan enkele daar liggoide visscbecsvaartuigen het slachtoffer werden werden soldaten aan land gezet die enkele Duitsche en Noorsche visschers gevangen namen Na een kort oponthoud verlieten de vijandelijke vaartuigen teneinde zich aan de Duitsche tegenmaatregelen te onttrdiken in voUe vaart de Noorsche wateren Het betreft hier naar het D N B van deskundige Duitsche zijde verneemt zonder twyfel een Engels e propaganda actie waaraan niet de minste beteekenis moet worden toegekend BOMMEN OP BET SUEZKANAAL Het Egyptische ministerie van Bin neix andsche Zaken deelt mede aldus 1 D N B dat vijandelijke vliegtuigen bommen t p het Suezkanaal hebben geworpen Sedert de vroege avonduren cijn naar het DNB vemeemt jware Duitsche gevechtsvliegtuigen gestegen voor aanvallen strategische doelen eener haven aan de Britsche Westkust Volgens mededeelingen der eerst teruggekeerde bemanningen werd een groot aantal omvangrijke branden en ontploffingen waargenomen Voor de week van 18 tot 24 Februari geeft de Britsche admiraliteit de verliezen der koopvaardij aan met 13 Britsche schepen met in totaal 53 834 b r t en een geallieerd schip met 7 834 b r t Geredde Eagelsohe sceUedCB Te Lissabon zijn 160 ovci levendai van het Bfltsdse oorrvsöi dat Duitsdie leestrijdkrachten 12 Februari bü de Azoren tot zinken gebracht hadden op Portygeesche schepen aangekomen een ier booten had de rest van de bemanningen van ses schepen aan boord nl 52 matrozen die o a mededeelden dat van de 36 man van een Britschen koopveiarder slechts twee werden gered Een ander Portugeesch schip bradit 108 schipbreukelingen naar Lissabon De Engelsche zeelui die nog zichtbaar onder den indruk van de ramp verkeerden verklaardeh dat veertien schepen van het convooi in de die ple verdwenen waren Reuter bad naar men weet slechts het verlies van zes schepoi brtend gemaakt VKX ADMIBAAL LOTHAB VON AKNAULO DB LA PERHaS TEB AARDE BESTELD Op het InvalidïBfriedhof te Berlijn is DinsdagaiViddag vice arïmiraal Lothar von Amauld de ia Perière plechtig naar zijn laatste rustplaats gebracht Grootadsairaal Rüder legde den krans va den mihrer en dien di Duitsdie marine bil de groeve Voort haddoi loensen gezonden de opperbevelhebber van het leger de chef van hst opoerbevel der weermar t de Italiaaasche en de Japansche marine bemiddelingsvoorstel uiterlijk Woensdagmiddag wordt overhandigd In welingelidite Japansche kringen wordt aangenomen zoo meldt het D N B dat Woensdagavond de laatste gemeenschappelijke conferentie der gedelegeerden kan worden gehouden voorzoover niet Frankrijk nog op het laatste oogenblik nieuwe bezwaren te berde brengt hetgeen echter in genoemde kringen wiwaarschijnlijk geai t wordt ThaUaad wil taitcB oariog blUvea Een lid van de regeering van Thailand Nal Vilat heeft volgens S P T in een interview verklaard dat Thailand Vastbesloten is buiten een mogelük conflict in het Verre Oosten te blijven Thailand zal echter maatregelen treffen om zijn neutraliteit te verdedigen zeide Vilat De Japansche courant M ij a k o Sjin boen verwacftt nieuw gevaar voor een verhoogde spanning in den Stillen Oceaan an byiegging van het grensgeschil tusschen Thailand en IndoChina Het blad vindt de krachtige Britsche propaganda die over crisis in het Verre Oosten spreekt belachelijk en schrijft ze toe aan het verlangen vrees voor een crisis te verwekken door middel van een zenuwoorlog De Myako Sjimboenberoept zich op den toenemenden militairen druk van Engeland op Thailand de politieke manoeuvres in Indo China die zich zoowel van aanhangers van de Gaulle als van Vichy bedienden evenals op het toenemende anti Japanscne offensief op het militaire en het economische plan In NederlandschIndië zoowel als in het Z W van het Zuidzeegebied vermeerderen zich de teekeren dal de wrijving tusschen de voorgestelde Japansche sfeer van voorspoed en de zone van Engelsch Amerikaanschen invloed in geval de Japansche bemiddeling in het geschil tusschen Thailand en Indo China slaagt dagelijks toeneemt ICELAND Concentratie van oorlogsindustrie TUIASSE BEPERKINGEN ALDVS LIDDLETON De Britsche minister van Handet Liddleton heeft gisteren in het Lagerhuis o a verklaard dat men er in Engeland naar streeft de oorlogsindusöie voor zoover maar eenigszins mogelijk is te concentreeren en er zooveel mogelijk uit te halen Daarom moet het verbruik van in Engeland geproduceerde goederen aanmerkelijk oeperkt worden Deze beperkingen zullen binnen afzien baren tijd nog trasser worden Kleinere fabrieken zoo betoogde de minister voorts worden geconcentreerd voor de oorlogsindustrie van Engeland en de oorlogs economische productie Mochten er fabriekseigenaren zijn die aan de regeeringsmaatregelen in dit opzicht niet vrijwillig gevolg geven dan moeten rij worden gedwongen Overigens beschikt de Engelsrhe regeering naar Liddleton tot slot opmerkte in het geheel niet over fondsen om zakenlieden te helpen die door den oorlog schade hebben geleden Slechts in bijzonder schrijnende gevallen zal de regeering uit eigen beweging mgrijpen CHURCHILL HEEFT BESPREKING MET JAPANSCHEN AMBASSADEUR ChurdiiJl heeft gisteren volgens den Engelschen berichtendienst een bespreking gehad met den Japanschen ambassadeur OndertHNid uasAen Hall en Halifax De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken HuW heeft gisteren een onderhoud gehad met den Britschen ambassadeur Halifax dat een uur duurde aldus meldt t D N B uit Washingtoib AZIË Zuivering in Chineesch commumstenleger ai MAN IN TWEE WEKEN Volgens berichten welke kortgeleden van betrouwbare zijde te Taijoean zijn ontvangen heeft volgens Domei het communistische hoofdkwartier te Yenan op grond van instructies van de derde internationale in het geheele co nmunisiische leger een bloedige zuivering uitgevoerd Aan deze zuivering die op 1 Februari is begonnen zijn in twee weken tfids reeds 1800 personen ten üfier gevallen FRANKRIJK LEAHY BU PETAIN De AaiferikaaaËcfae ambassadeur aam raal Leahy heeft gisteren een bezoek gebracht aan maarschalk Pétain BEN JBCONtMOSCHE POLITIE Bi het Fransche ministerie van Binnenlandsche Zaken is een economische poUtie epeericht welker taak het is overtreding van de prusbepalingen en de distributiebepalingen op te sporen De hiertoe speciaal opgeleide politiebeambten Miiliea aaowel in het bezette ah in het onbezette gebied dienst doen De econoitiische politiebrigade dié ter beschikking van de prefecten slaat zal 2 tot 3 000 rnan sterk zijn AMERIKA Hollsrwood hk een wolkbreuk BOULEVARDS ALS BERGSTROOMEN Onweders gepaard aan wolkbreuken hebben vele streken van Califomië zwaar geteisterd Ook de filmstad Hollywood heeft zeer geleden aldus meldt t D N B uit Los Angeles Reusachtige watermassa s die van de omringend bergen afkomstig waren herschiepen de boulevards in woeste stroomen waarin honderden auto s verzonken De spoorbaan van de Southern Pacific is door aardverschuivingen en hoog water vernield Dit geldt ook van den kustautoweg San Francisco Los Angeles STAKING OP VLIEGVP D Op het vliegveld Wright dat een der centra van het Amenkaansche luchtwapen moet worden is een staking uitgebroken waardoor de bouwwerkzaamheden waarmede een bedrag van 5 9 millioen dollar gemoeid is stil liggen Dit IS reeds de tweede algemeene staking binnen zes weken Het ministerie van Oorlog heeft in dit verband verklaard dat de staking de werkzaamheden tot uitbreiding van een der belangrijkste militaire luchtvaartcentra der Ver Staten ophoudt GRAANSCHEFEN NAAR PORTUGAL Behalve de graanverschepingen uit Argentinië naar Spanje zijn thans ook die naar Portugal aangevangen Van drie door de regeering gecharterde vrachtboote n is er een met haver reeds naar Lissabon vertrokken Een ander met 1500 ton mais zal onmiddellijk de reis naar Leixoes aanvangen Een derde neemt te Rosano 2500 ton mais voor Portugal aan boord BRANDEN TE BUENOS AIRES Terwijl onlangs het groote gebouw der intendance van het Argentijnsche ministerie van Oorlog door brand verwoest is is gistermiddag de machtige koet el van het raadhuis te Buenos Aires aan de vlammen ten offer gevallen De brand is te wijten aan de onvoorzichtigheid van een arbeider die op het dak aan het soldeeren was De archieven onder den koepel werden vermeld Een reusachtige menigte volgde met spanning het moedige optreden van een arbeider die met levensgevaar op de brandende balken lom om daar een zuurstofcylmder weg te halen en zoo een ontploffing iC voorkomen MARKTBERICHTEN ROTTEJtDAMSCHB VEEMARKT Gisteren werdra ter veemarkt 3ang v oer4247 aKTen waaronder 660 gebruksvee Mt vette koeien as schapen 135 michtere kalveren 40 graskalveren 31 bokken 3 paarden 4 nU mmere 3 veulens 1 varken en 5 bL en PTijixn per stuk kftlfkoeien 540 430 330 melkkoeien 535 4aiK 320 varekioeiwi 345 275 M6 vvaraen 340 386 300 pmken 390 MO MS De aanvoer van melk en fcalfkoelen was kleiner me ka tnen haindel en de prezen bleven sttWormailr VareJcoeifn aanvoer iets korter me tamelUken handel en de pr sen warm ijsboudend ARTIKEL Kaas A n Koffie Suiker Thee Vleeschwaren Zeep Verklaring Vaaraen en piiricen aanvoer iet nrhyJer met trasim handel en cm veranderd prijzen De Nedei md ch Arbeidsdientt KN BUKKNaOMST VAN BBN TAF Om den geboortedag van den K derlandaeiien Aitieidsdienst niet Ï heel ongemerkt te toten voorbuw heeft de coounandant majoor Bn nesse zijn medewerkers uitgenoodS tot een bescheiden doch sternmS herdenkingsbijeeokanist in Dat Ha2 In deze bijeenkomst hield maiS Breunese een k te toespraak waiïï hij zün vreugde uitsprak óver 3 feit dat de Nederlandsche Arb dienst thans nog een zeer zwak pS is en dat er nog veel moet Word gedaan om het te doen groeien tot tn krachtigen boom doch ik ben optimm Wanneer wU ia Kederland hand un hand en wdiouder aan schouder w ken om tezamen deze ondememuiB i doen slagen dan zal hij slagen TliaM reeds is verdere groei ir li jS volgende week zullen er reeds du bhï zooveel kampen zijn als thans en October of November zal voor a 10 è 12 000 jonge masnen waanni wy den arbeidsdienst op vrijwillig basis willen starten legeringsruimlê zijn gevonden Deze materieele dingen blijven bij zaak het gaat om den geest en bovenl al een geest waarvan de leiding i $ bezield Wanneer in alle leidmgen een warm hart klopt voor het vaderlaiS dan zullen wij slagen Wij moeten in den opbouw van iea Arbeidsdienst toonen wat een Ned t lander vermag wanneer hij zijn schou ders onder eigen zaa zet iejer voor zich do met elkaar tot hdj van het dierbaar vaderland KOSTENOMSLAG VAN HET RUKBBUREAU VOOR UZES EN STAAL In de Staatscourant van gisteren heeft de secretaris generaal van htt departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart bekend gemaakt dat hij de regeling van den kostetiomshj van het rijksbureau voor ijzer en staal opgenomen in de Nederlandscht Staatscourant no S van 6 Januari j L heeft gewijzigd Voor bijzonderheden wordt verwezen naar hetgeen in de Staatscourant en ia de vakbladen i gepn bliceerd REGLEMENTEERDttJ WINNING UI VERDEELING VAN MOSSELZAAD In het Crisis moaselbesluit 1938 ii een nieuw artikel opgenomen betwelk de strekking heeft de levering verplichting van mosselzaad aan hst centraal verkoopkantoor van mosselm vast te leggen en het vervoer aan eca vergunning te binden Tegelijkertijd zijn ook de halfwa mosselen bestemd voor eendenvoer en landbemesting la de bestaandt regeling betrokken DOOR BLAUWE TRAM OVERREOOI EN GEDOOD Op den Raantweg ter hoogte vao bil K L M getiouw in Den Haag i gistermiddag omstreeks 12 uur de 25jarige mejuffrouw K den H uit dt d Aumeriestraat te Scheveningen door eigen onvoorzichtigheid door een motorwagen van de N Z R T M over reden en op slag gedood HOEVEELHEID 50 gram roggebrood of 50 giam ander brood of Vi rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem H p boter of margarine of 200 gr vet Op bon 06 geen vet Eenheid vaetc braixMaf lOO gr roggebrood tt 104 gr andtf brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eendenei I rantsoen 125 gram Vaor de kcukaa Voor vcrBdit 3 Btar tobe ot pot 1 fcUoftara 1 rantsoen = Broodbon = KolenboB = Periode = VlecKhboB Uit bet onderaoek dat de politi heeft ingesteld ia gebleken dat dea trambestuurder geenerlei schukl treft