Goudsche Courant, donderdag 6 maart 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 6 MAART 19 iUhrettentïgn Be Algemeene Verjaderiat voor de leden der Gouda n Oinalrekan it Oouda zal gehouden worden op Zatwda 22 MaaH 1941 t morgens te tO uur io het gebouw der K K Leesvereeniging Weat kaven Oouda De Agenda ligt ter inzage ten kantore 4cr tTocrenleenbank Ooathaven 49 O 691 14 REUNIE GOUDA T0I 2027 Vanaf Vrijdag 7 tot en met Woens dag 12 Maart De schitterende Revue perette met UAim Mnwn robibts JOHANNB UlMAf N en UNT MAUNBACH lat EEN HUWELIJK OP AFBETALING Vooraf uitgebreid Bgprogramma Toegang boven 18 jaar Vrijdag Populaire voorstelling ZONOAOOCHTKNU lOJO De Hollandsch Suécesfilm BLEÊKE lederen leeftijd Zaterdagmiddag 2 uur MATINEE lederen leeftijd met BLEEKE BET o 700 3 A DVERTENTIES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen voor risico van denapdrachtgever T HALIA HEA1 KWmgtO Tal MO o 701 35 Te koop Booterifiuis met Westontakel 3x3x7 Meter Prijs f 60 Br no Q 694 bur v d blad Te koop gevraagd Indian Harley motor 34 è 35 FREESE Lufbernackerstraat 20 UTRECHT a 695 5 FOTOHANDEL te Oouda VRAAQT illll SIEIEIIEIIDE ii gfi l leeftijd 13 17 jaar ter opleiding Ur no O 699 bur v d blad 6 GEVRAAGD een nette dienstbode voor dag en nacht Mevr Okkerse Speelgoedfabriek Waddiaxveen O 703 7 Flink meisje gevraagd voor halve dagen niet beneden IZ jaar Zich aanmelden Krngerlaan 06 O 69i 5 NEDERLANDSCHE REISVEREENiGiNG FDEKUHa 80UDA GEVARIEERDE AVOND op DInsdaa ft Maart a 8 in Qabouwr Concordia Woetiiavart Oouda Aanvang liaH aoht De bekende voordrachtskunstenares JULIA DE RUYTCII tal schetsep uit het Vlaairische land voordragen de heer J PANMAN Alg Voorzitter der N R V ui spreken over Pa N R V in IMl terwijl er verder prachtige films over Nederland zullen worden gedraaid Toegang vry voor leden en introdttcé et Kaarfen op naam ie verkregen bj de bestuursleden en bureau Ooudsche Courant Q 697 50 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA S MOOISTE THEATER T£L 3750 Vanaf Vrtl A0 7 MXART lot en met DINS A0 II MAAIrT FRITZ KAMPERS ILZE WERNER PAUL HARTNANN in een levendige vlotte verrassende Sim vol vroolijke gebeurtenissen j Bal Paré Het amusante hal ayontunr van een veiliefd jong meisje Een feest van lachendit schoonheid van vreugde jolijt en een beetje weemoed Vrijdagèvend populair prljxen Toegang boven 18 aar Aanvang der voorstellingen Vrijdag en JVtaandagavond 8 hht 18 Dinsdagavond 7 uur 18 Zaterdag vanaf 8 uur en 8 uur 18 doorloopend Zondag vanaf 3 uur 8 uur 80 en 8 uur 18 doorloopend Waansdagavond O E B N Blaacsap vaervtelllng U 698 70 É Last van concurp ntl Plaatst hlsiU in advarlenti OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUmi HEID EN SCHEEPVAART DISPKNSAnS VAN URVOEB VEKBODEN EN TEB EFFBNINGSCERTIFICATEN Het Crisis Uitvoer Bureau brengt ter kennis dat de hierna genoemde rüksbureaux elk voor de onder de desbetreffende instantie ressorteerende artikelen met Ingang vati 10 Maart 1941 de dispensaties van uitvoerverboden en de vereffeningscertificaten namens het Crisis Uitvoer Bureau zullen afgeven Kyksbureau voor non ferro metalen Lyceumplein 18 s Gravenhage Rijksbureau voor chemisdie producten Koningskade 15 sGravenhage met uitzondering van de tot de sectie teer behoorende artikelen Ter verkrijging van de bovengenoemde documenten dienai belanghebbende exporteurs zich derhalve van dien datum af uitsluitend te wenden tot deze bureaux alwaar de noodige aanvraagformulieren zoomede handleidingen nopens de te vervuUen formaliteiten kosteloos verkrijgbaar zijn Reeds by het Crisis UitvOCT Bureau ingediende verzoekm en aanvragen zullen via de bovengenoemde rijksbureaux v orden afgehandeld Te dezer zake moeten derhalve een nieuwe aanvraagformulieren blj deze instanties worden ingediend Voor verlenging van reeds door het C U B verstrekte dispensaties voor de onderhavige artikelen wende men zich alsnog tot het C U B 4630 53 Geen verspilling Couranten reclame bezit een zeer groot voordeel in het feit dat het mogelijk is de advertenties uitsluitend te richten tot hen voor wie ze zijn bestemd Wil men slechts een bepaald rayon bestrijken dan neme men de dagbladen die da ir verschijnen en gelezen worden De mogelijkheid bestaat tevens bepaalde verspreide groepen te bereiken terwijf vanzelfsprekend o6k het geheele land bestreken kan worden in al zijn geledingen Di zijn eenige vnn de bijzondere voordeden van doeltreffende couranten reclame Cebuco deerengracht 258 AmsterdamC Reken en Telmachines Schriffmachines C d ies JAN VAN DEN HEUVEL We rthav8n 19 Gouda Telef 3089 M ist modama r poroti tr ricliting Onderhoudtabonnamanten voor alia machinal 0693 30 I Moderne Schilderstukken IE ETALAGE JOH BAYER Hoogstraat 10 MUURTOOI U 8jti Officieeie pubiicati van het Departement van Landbouw en Visschery AFLEVEBING PIUmUCrEN VAN LANDBOUW EN VEETEELT Het Rijksbureau voor de Voedselvooiziöiing in Oorlogstiid vestigt de aandacht op het volgende Kr iChtens de verschillende bepalingen gesteld op grond van het Voef ilvoorzifeningsbesluit is het afleveren van landbouw n veeteeltproducten door den teler anders dan aan de daartoe vaa overheidswege uitdrukkelijk aangewezen Nederlandsche instanties lichamen en handelaren verboden Al zoodanig lijn onder meB aangewezen Voor granen zaden peulvruchtenr de Provinciale Inkooöcentrales van Akkerbouwproducten P I CA s Voor consumptieaardappelen de Provinciale Bureaux van de Vereeniging tot behartiging van den Nederlandschen Aardappel Voor goedgekeurde pootaardappelen voor uitvoer De Stichtin ter bevordering van den Export van Aardappelen B E A Voor eieren De Nederlandsche Centrale voor eieren en pluimvee Voor varkens boven 40 kg degene die ip het bezit is van een geldig vervoerbewijs afgegeven door of vanwege de Nederlandsche Vemoudery centrale Overtreding van het verbod kan gestraft worden met gevangenis B P hoogste acht jaren of geldboete van ten hoogste v ftigduizöid gulden alsmede met verbeurdverklaring van het desbetreffende product M Daar verschillende malen landbouwproducten door den teler worden geleverd aan instanties of personen die niet tot ontvangstbevoegd ZAJn wordt de aandacht van de telers er op gevestigd dat zy mdien zich een afnemer aanmeldt van wien niet vaststaat dat ht van overheidswege is aangewezen zich onvenyyid tot denProvincialen Voedselcommissaris moeten wenden ten einde daaromtrent zekCTfteid te verkrijgen voordat tot aflevering wordt overgegaan BUITENKANSJE VOOR DE GEMEENTE ƒ 5000 meer bij nieuwe ultkeering uit gemeentefonds Als gevolg ifim de invoering van een nieuweninkomstenbelasting is er wijziging gekomen in de uitkeeringen aan de gemeenten uit het gemeentefonds Voor Bergambacht is deze wijziging een buitenkansje de gemeente zal over 1941 ruim ƒ 5000 meer ontvangen dan volgens de vervallen regeling RADIO DISTRIBUTIE OVERGENOSfEN De twee in deze gemeente bestaande centrales voor distribujtie van radiouitzendingen zun overgegaan aan het Staatsbe injf der P T T De door de concessionarissen bij de gemeente gestorte vvaaj rgsonunen zullen worden teruggegeven VARKENSPEST GEWEKEN De pest onder de varkens der veehouders F de Jong H Voorslui s en A D Oakam is weer geweken VERZEKERING GEMEENTEEIGENDOMMEN De j gemeente eigendommen waren tegen de gevolge van brand verzekerd tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 142il00 Als gevolg van de waardevermeerdermg van onroerende goederen Jis besloten deze som te brengen op 193 300 Boskoop SlilCCBSTOLLE UTTVOERING VAN T EANG ZU ONZE LEUS Woensdagavond werd üi het R K Veieenigingsgebouw onder eiding van hakr dirigent de heer Max Weil een zaiiguitvoering gegeven door de gemengde zangvereenigmg Zang zij ize leus De uitgevoerde zangnummers warden uitatëkend gezongen en oogstten veel applaus Ook de kinderoperette Zigeunerleven uitgevoerd door de mderafd De Kleine Stem had groot succes RUKSPOSTSPAARBANK Op de rijkspostspaarbank werd gedurende Februari ingelegd ƒ 15 457 73 en terugbetaald ƒ 18 575 56 Het laatste door de spaarbank uitgegeven boekje draagt het nummer 6723 COöP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING S Maart Forsythiatakken 0 90 Ijp Pianja trilobatakken Ie soort O 90 1 40 idem 2e soort 40 75 ct Audiomedablad 12 25 et Azalea mollis bloemen Ie soort 3 20 4 20 idem 2e soort 1 30 2 40 Balrozen 0 70 1 30 Cwasus Hisahura 1 50 2 30 idem Rosea 0 901 60 Khododendronbloemen Pink Peal ijo alles per bos van 10 stuks Jap Azalea s in ot 40 O et per stuk Moordrecht GEMEENTE ONTVANGER GAAT TE GOUDERAK WONEN Naar wij vernemen heeft de lieer J A Bonïhof die benoemd is tot Mmeenteontvanger van Moordrecht n Qouderak het voornemen zich te Gouderak te vestigen De vorige ge nfiente ontvanger wionde in deze gemeente luilbemiddelings btireau gevormd OH mnSMOEDEItS DIE WENSCHEN HEBBEN VOOR DE GEZINS KUEEDING MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN Onder de vele problemen van de huismoeders in de en tijd vraagt de kleeding er opgroeiende jeugd welzeer speciale aandacht want vóór de Cinke tcvige schoenen of sterke Om deze problemen op te losses fi l om een gnootere maat te knjgeA en het te klein geworden productief te maken hebben de afdeelinj Gouda van de Ned Vereeniging van Huisvrouwen en de Goudsche Vrouwelijke VriJwUUge Hulp besloten een ruil bemiddelingsbureau op te richtertom deze problemen pp te lossen en de vèr schillende huismoeders met elkaar in contact te brengen Op dit laatste valt de nadruk het bureau van de G V V H is uitsluitend tusschenpersoon Verhuizingen binnen de gemeente Wed T J Swaneriburg van Krugerlaan 23 naar 21 J C Mooijenkind Van Nobelstraat 39 naar 35 C H Hensbroek van R v Catsweg 100 naar Kleiwegstraat 21 P van den Dool van Kon Wilhelminaw g 189 naar Lijsterbesstraat 3 Verkerk van Kleiwegstraat 8 naar J P Heijestraat 7 G Geukes van Vlamingstraat 14 naar Staringstraat 31 C Winters hoven van Gouwe 49 naar Komijnateeg 20 M G v Leeuwen van Hel mersstraat 15 naar Snoystraat 77 M Baak vanG v Bloisstraat 6 naar Ooenendaal 109 J J M Busch van Markt 12 naar Burg Martenssingel 3 Wed F C Usselstijn van Spiértngstraat 47 naar Kon Wilh weg S51 Tl Blom van L Dwarsstraat 17 j naar WUhelminastr 41 J H Veris sluis van Crabe hstraat 32 naar Gr Jacobastraat 2 C Koetsier van Gouwe 136 naar Gouwe 95 A M VerkaaiV van Nieuwehaven 110 naar N v Goorstraat 29 wed Q Dortland van A Dekenstrslat 6 naar J Luyken traat 29 C W Wijkhuizen van Woudstraat 2ll naar Gouwe 59 A Th I Polet van v l StrijeK f aat 40 naar Karekietstraalt 19 I STAPSSPAARBANK In Februai is op de Stadsspaarl ank en stortingsdienst in 7274 posten ingelegd ƒ t2I 691 01 t i in 2782 posloi terugbetaald ƒ 131 529 99 meer terugbetaald f 9 838 98 Het saldo per Bltimo Februari bedroeg ƒ 833 967 13 In den loop der maand stee hét aan Ui spaarboekjes met 8 tot 39 B en het i aantal rekeninghouders met 6 tot 2096 ▼ KT BIT PAKHUIS ONTVREeW V ï ele van een banketfabri Lr JS pakhuis 50 K G bakkersv iOntvrecmd Uitreiking regenjassen en soep door Winterhulp BCHEEPJESCOLLEeTE BRACHT X ƒ 374 OP Het is den burgemeester plaatselijk directeur der Winterhulp Nederland mogen gelukken een kleine partij regenJMsen en ojiderkleeding aan te koopen voor vprdecling onder de Goudsche bevolking Deze uitdeeling zal op de gebruikelijke wijze via Winterhulp geschieden Door de medewerking van de Commissie tot uitdeeling van Economische Soep hier ter stede is tevens de beschikking gekregen over een flink aantal bonnen voor 7 è 8 soepuitdeelingen Deze bonnen zullen aan de hiervoor in aanmerking komende gezinnen door het plaatselijk bureau der W H N worden uitgfereikt Met dank aan collectanten en gevers kan worden medegedeeld dat de z g Echcpjescollecte van Zaterdag jl in totaal ƒ 374 77 heeft opgebracht Hoewel verschillende wnatandigheden ditmaal de collecte ongunstig beïnvloed hebben had de opbrengst toch beter kunnen zijn De burgemeester doet dan ook een hernieuwd l eroep op de Goudsche burgers bet noodlijdende deel onzer bevolking niet te vergen Er zijn nog honderden gezinnen die om ondersteuning vragen Men moet de armoede in deze gezinnen gezien hebben om het leed dezer menschen te kunnen begrijpen Alleen met een ruime opbrengst der a s collecten kan aan deze menschen hulp in het allernoodzakelijkste worden geboden 3ingels worden herstraat VERKEER VEERTIEN DAGEN DOOR DE BOELEKADE Mjl lngang van heden is dè Bleekers UJgel gedtirende veertien dagen afgefloten wgens werkzaamheden voor de herstraling van het wegdek Gedurende dien tud zal het verkeer in beide richtingen door de Boelekade worden geleid Ah de Bleekerssirtgel gereed is zal de Fluweelensingel verstraat worden Inmiddels is ook met de herstrating van den Burgemeester Martenssingel begonnen Emrgerlüke stand Geboren 2 Maart Joh a Maria 4 van A C Oompeer en M M Dongelmans Boschweg 38 3 Maart Cornelia Adriana d van W Etogterom en P A Lakwveld IJs sellaan 127 4 Maart Cornells Johannes z van Ph Looijaard en J J deVast Staringstraat 8 Jan Abraham z van J Roos en C Sliman 2e Rade 23 Eduard Jacobus z van J J A J van den Heuvel en J M van de Looy Joul ertstraat 82 Getrouwd 5 Maart M J Knook en f Anker 3 Njcuwenhuis en M K Blom J de Graaf en A Muller L W H Roelofs en J M ft Hendtriksse W Luijnenburg en W P Sloof Overleden i Maart Ctara ÏTieodora Maria van den Hoven 55 j Jan LeendAt van Vlaajdingcn 32 j xi Herijk van maten en gewichtrai De herijk d er maten oi gewichtoi zal dit jaar gesdueden van 17 Maart tot en met 17 April a s De goedgekeurde maten en gewichten moeten vó6r 1 October 1941 gestempdd worden met de letter n Voor de verdeeling der werkzaanqliieden tot bevordering van den geregelden gang van den herijk zullen aan de huizen der ijkplichtigen briefjes Worden uitgereikt houdende É gaaf van den dag en het uur waarop de maten en gewichten voor den herijk kunnen worden aangetxjden Zij die zoodanig briefje niet mochten ontvangen kunnen zich tot het v krijgen daarvan aan het lokaal van den herijk aanmelden De maten en gewichtert moetenschoon droog en roestvrij worden aangeboden de ijzeren gewichten bovendien ingewreven met een weinig gekookte lijnolie om onderzocht te kunnen wonden Betaald moet worden voor den herijk alsmede voor het justeerén van gewichten ten bate van s Rijks schatki De miUigram gcwichtcn kunnen niet op de herijkzitting maar slechts aan de ijkkantoren herijkt worden opzending per post franco met ingesloten postl ewijs groot ƒ 0 10 per gewicbtje De maten en gewichten moeten altijd voorzien zijn van een geldig en zichtbaar goedkeuringsmerk Maten en gewichten die gestempeld worden met het afkeuringanérk mogen niet in winkels ene teruggebracht worden VONNIS BEVESTIGD De politierechter te Rotterdam had P C M uit Gouda tot ƒ 200 boete subsidiair 200 dagen hechtenis veroordeeld wegens het verko H en van benzine tegen te hoogen prijs De procureur generaal ibij het Haagsche gerechtshof eischtc ƒ 300 of30O dagen Het hof heeft verdachte thans veroordeeld tot ƒ 200 boete subsidiair 200 dagen hechtenis SPREEKUUR WAARNEMEND BURGEMEESTER De waarnemend burgemeester is verhinderd op Maandag spreekuur te houden Dit wordt nader vastgesteld op Woensdag a s des morgens van 10 11 uur ƒ PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Rijn AliillENSCBE BANK De gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders der Alphensche Btuik heeft de aarrekaring goedgekeurd en het dividend bepaald op 6 pet V j 8 pet Als commissaris werd herkozen de hieer J A Bos alhier Bergatnbacht VEE EN VLEESCHKEDRING In de maand Februari zijn gekeurd 14 koeien 3 varkens en 315 k g uit een andere gemeente ingevoerd vleesch In de noodslachtplaats zijn goedgekeurd 2 koeien en 2 varkens en atgekeurd 2 koeien Aan keurloon wen ontvangen ƒ 125 30 4 Gestorven jijn 4 koeien 33 kalveren 25 varkens 22 biggen 1 schaap e 1 lam ve RUIM 71 Hni SLACHTINGEN Van de vergunning tot het slachten van een variten voor eigen gebruik is in deze gemeente door ruim 70 personen gebruik gemaakt Na 1 April zullen geen vergunningen voor het verrichten van deze slachtingen meer worden afgegeven NiiBuwerkerk a d IJss eL GESLAAGDE TOONEELAVOND VOLKSONDERWUS Voor een overvolle zaal gaf de afd Volksonderwijs een in ieder opzichtgoed geslaagde tooneeluitvoering inde zaal van den heer J Honkoop Nadat de vooi itter de heer Alb Dijksman Czn den feestavond geopend had bracht de afdeeling tooneel vervolgens Èr was eén steen houwer blijspel in drie bedrijven door J W v d Heiden en HenkBakker De dilettanten speelden vlot en met enthouaiasme Herhaaldelijk werd het spel onderbroken doorapplaus KERKLAAN TUDELUK AFGESLOTEN De Kerklaan is van de Algemeene Begraafplaats tot aan het begin s Grav nweg tijdelijk afgesloten Oudewater KLOKKENIST VRAAGT ONTSLAG De heer J W Robertz klokkenist van de Stadsklok alhier heeft in verband met zijn pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag aangevraagd BURGERLUKE STAND Geboren Jan CoBielis Soeke znn van C vsui der Wolf en L Delcker G VAN dCHAIK t Ruim veertic Jaar wetlioader van Suelrewaard Op de R K begraafplaats alhier is liet stoffelijk overschot van den heer G van Schaik wonende in het aangrenzende Snelrewdard ter ruste gelegd De heer Van Schaik is meer dan 40 jarr n wethouder van de gemeente Snelrewaaid geweest en tal van jaren heemraad van den polder Zuid Unsdioten WEER EEN MEEVALLERTJE In de noodslachtplaats is weder een uit nood geslachte koe voor de consumptie geschikt verklaard en onder toezicht in he klein verkocht zoodat menig huismoeder een goedkoop stukje vleesch kon b nachtigen RAAD KOMT BUEEN De burgemeester heeft een openbare raadsvergadermg uitgeschreven op Donderdagavond half acht i COLLECTE WINTERHULP De Winterhulp coUecte heeft alhier ƒ 54 21 opgebracht GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden damesw nt van onderen vilt en van boven kaift en een zwaren vermoedelijk pakhuissleutel NUCHTERE KAlVeRPRUZEN De nuchter kalverejn brengen alhier een prijs op van 30 38 en 40 cent per kilogram Schoonhoven ZANG EN MDZIEKAVOND Veel betaagateUing en bUvai Giaterav nid gaf in de uitverkodxt Nutazaal t Scboonhovenach Gemengd Kout met de onderafdeeliag kinderkoor en fa t Schoonhovenach KlebMrtiesi aUes onder kiding van den hJ Wjtb Nieuwland van Gouda een luWfning Als erarste trad het Kinderfw op Vooral het speelbedje J e toovenliar oogstte veel succes Daarna was het orkest aan de beurt Voor het eersie deel uit de eerste 8ympH Hiie van Ludwig van Beethoven was het orkest bestaande uit tien man eigenlek wat te klein Bet tweede nummer de v fde Hongaarsche daoe van Brahms was beter op zijiu plaats en viol dan ook zeer in den geest van he f pulliek Vervolgens was de beurt aan het ge mengd koor Het nummer Fragmenten uit Psalm 95 door F Mendielsiohn vtoci bijzonder goed uitgevoerd Ook de m U teiun de heer W Bron deed zeer verdienstelijk werk al was zijn stem missciiien een beetje zwak Op t kout dat overigens heel goed zong valt slechts aan te merken dat de tenoren die weinig in getal waren zwak zongen Na de pauze trad het kinderkoor nog eens met veel succes op De avond m$t zeer geslaagd Iieeten BENOEMQfG TOT OÏWERWUZER De heer G A Kuylenburg kweekeling met acte aan de Chr UX O school alhier is benoemd tot onderwijzer aan de Chr U L O school te Bodegraven hoofd de lieer A Beversluis BINNENUND n B C M VAN DER BOOP t Bij een vliegongeluk in de Vereenigde Statot van Noord Amerika ii P 42jarigen leeftijd om het leven gekomen ir B C M van der Hoop Ir Van der Hoop as 18 Mei 1898 te Rotterdam geboren hij studeerde aan de Technische Hoogescbo Ü te Delft In 1925 slaagde ho voor mijnbouwkundig ingenieur Hierna was hij in BoUvië werkzaam bü de Compania Minera de Orura In 1929 trad hu m diensv bij de Hollandsche metallurgische bedrijven te Arnhem en in J931 bü de gemeenschappelijke mijnbou fnaatschapt ij BiHiton In 1937 ging nij naar Indië en in 1940 weid hij aangesteld tot leider van het Bondsbureau van de N V Nederlandsche Aluminium Industrie waarvoor hij in Zwitserland o m ariieid had te verrichten AANBESTEDING Te s Hertogenboschr is aaitbesleed het maken van twee viaducten in den aan te leggen weg no 16 van het rijk Hoogste inschrijver was H H Hermsen Willemstad voor ƒ 130 000 Laagste N sV Amsterdamsche Ballast ftfaatschaïfcij voor ƒ lll 600 ADVERTEERTZ IN DIT BLADS