Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1941

OUDSCHE COLBAr T 7 Maart 1941 fjiargang No 20572 NIEUWSBLAD VCX R GOUDA EN OMSTREKEN Portgiro 4 40o Bar Harkt SL TeL 8 t Oiteetmir r nSTES £ trekt er een duizendtal kinderen njet een al dagen tevoren uitverkoren extratrein naai Upiala oöi er onder ge okfieide aUe bedenswaardigheden van dit oude cultuurcentrum te bekijken eiken dag zqn er koatetooze rondgangen door de musea door het Paleis door een brouwery een fabriek van electrische lampen de centrale melkinrichting n groote wasschery en mag de jeugd eUs een bezoek brengen achter de schermen van de beide groote wareniMiizen Op de gemeentelijke ysbancn genieten dageiyks een paar duizend scholieren les in hardrijden scbooilryden bandy en yshockey in het groot stc overdekte zwembad probeeren een paar honderd kinderen de finesses van scho rfslag en crawl te snappen terwül een kampioen him die demonstreert in cuTsuazaaltje van de onenbare lübliotheek kimnen zwakke broeders en zuster by werken en meteen leeren hoe ze met de naslag werken van een biblioUieek ran moeten gaan En dan zyn er onder meer nog ski tochten korte voor de kleintjes langere voor meer gevorderden tweedaagsche met overnachting in een sport herberg van den sidbond voor de oudsten En duizenden kinderen gaan met deze tochten mee duizenden kinderen trekken eiken dag weer den witten winter in duizenden viflgen de blauwe sporen door de bosschen en over de golvende landen van Stockhobn s schoone omstreken waar de sneeuw ioo dik en zoo mooi ligt in dezen langen langen winter het toch weer hard begon te vriezen de jeugd zyn vryen tyd nuttig kan been de brandhout reserve aangesproken steden met den nadruk op kan want Vredesconferentie te Tokio geslaagd Beide landen tianvaarden het Japansche bemiddelingsvoorstel Ook inzake de details overeenstemming bereikt Wapenstilstand liep juist heden af WH dek en tat rt hedca V toC bi Ibepar xea htili ft d part vaa k U ea len ratec aat uur Ne he r r pi ders 4J liefc over i t iS c t W I ZWEEDSCriE FDSTAD IN DE KO De bmndg ffencommisaie en de hoerenalmanah of de hrandhoat reaerve die ixutoroor e strengste winter van de laatste 125 jaar Vrmdzame barricades in StodJiobna ttrtrten Wanneer wy eens het nageslacht moet vertellen van dezen strengen winter zullen wy behalve het verhaal van den Deenschen visscher wien t linkeroor van het hoofd afvroor nog een andere authentieke geschiedenis op kunnen diaschen de prachtgeschiedenis van de Stockholmers en hun brand hout Volgens de geldende brandstoffenregeling mogen de Stockholmers eigenlyk geen brandhout gebruiken de voor verwarmingsdoeleinden beschikbare steenkolen en cokes ziin gereserveerd voor de grootere steden terwyi men m de andere steden hoofdzakeltik en op het platteland waar men t bosch naast de deur heeft geheel ia aangewezen op hout Geleerd door de ervaring vftn den vorigen winter toen de strenge vorst eenerzyds abnormaal veel brandstoffen vergde en anderzyds de scheepvaart stremde en aldus den mvoor van steenkolen en cokes geruimen tyd onmogeiyk maakte heeft de Stockholmsche brandstoffencommissie m den zomer tienduizenden boomfcstammen in geweldige vlotten van Norrland naar de hoofdstad laten sleepen om een flinke brandstoffen reserve te hebben voor t geval dat er weer stagnatie in den aanvoer van teenkolen en cokes zou komen Aan welk soort stagnatie men gedacht heeft weten wy met maar biykbaar heeft men in vast vertrouwen op de onfeilbaarheid van den boeren almanak een zachten winter verwacht want toen gne ctoeflKmdent ia Sc Kltoavië J tona W ANNEER wij later t nageslacht vertellen van den winter van 41 Moala oivie vaders ons Id hebben van den barren winter S TO op 91 daa kunnen we een wl doen van een Deenschen vis die terwöl hü bü een gaatje in Hg van de Roskildeijonl zat te Jen opeens merkte a t hy zijn ooT kwyt was Na eenïg zoeken hu tab een klompje üs in de iw liggen maar hü holde er mee een dokter en die ontdooide het m tn naaide het weer aan het hoofd j Mi den visacher vast Ik geef toe dat a verhaal nauwelyks op kan tegen ttel mooiere veel romantischer slen die onze vaders vertelden den zeer strengen winter in hun 4 m o is niets aan te verande iiBze winieris niet romantis hy j Ie koud om romantisch te zün hy unieen maar koud koud eentonig B tnest van koude SH vonge winter was pok koud het pt nu zelfs of die veel kouder was Oat was Ae historische winter van Mfc e lang zal blijven leven in de lermg en in de verhalen van de hen van het Noorden Den winl van 41 zullen zü denkeiyk eerder itf eten al is ook deze winter dan bU der streng strenger zelfs dan de moest worden omdat de Oostfec vol Üs zat zoodat de kolenbooten er niet door konden toen bleek het dat het grootste deel van de boomstammen nog in het wate rlag of juister gezegd vastgevroren zat in het meer dan een halven meter dikke ys van de opslaghaven En daar zal dat hoo 4stedeiyke reserve brandhout bïyven titten tot de lente komt Naar uit Tokio wordt gemeld hebben de regeeringen van Japan Thailand en Frartfcryk weer een gemeenschai eiyke mededi ling over de regeling van het confSet tuaschen Thailand en Fransch IndcChina uitgeg en Deze mededeeling die deif vorm van een gememschappeiyk communiqué heeft is door de afdeeling perszaken van de Japansche regeesing gepubliceerd en vermeldt dat de Fransche ambassadeur tüdens zyn onderhoud van gistermorgen met den minister van Buiténlandsche Zaken Matsoeoka er k mls van heeft gegeven dat de regeering te Vichy de voornaamste punten van het Japansche bemiddelingsvoorstel aanneemt De byzonderheden voor de definitieve l yiegging van het grensconflict zullen langs den weg van onderhandelingen in de komMule dagen geregeld worden Hiermede is het Japanaehe bemiddelingsvoorstel door beide betrokken landen aanvaard daar Thailand reeds lEort geleden mit het Japansclie voorstel heeft ingeetemd Een nader bericht uit Toluo meldt dat d overeenkomst tusschen Thailand en Fransch Indo China die geschied is Lgrond van de Japansche bemiddelings J fVoorsteUrai door een gemeenschappelijke mededeeling van de vertegenwoordigers van Japan Frankryk en niaUand wordt bekend gemaakt Ver ditidaae détails die nog niet zyn opgehdderd zullen binnen enkele dagengeregeld worden In die omstandigheden gelooft men dat men den wap istilstand ttiaschen Frankryk i IndoChina die Vrüdagmiddag afloopt niet lielMeR te verloigen I Besprekingen Meaêoeofut Henry Na het reeds gemelde onderhoud van gisterochtend zün Matsoecka en de Fransche anmaasadeur Henry gister Bewoonluk krygt Stockholm de eerte sneeuw zoo omstreeks Kerstmis en Ifchts zelden kan er vóór een eind in liuari iets van wintersport komen twr de hoofdstedelingen die zich met n Zondagsch sportretourtje naar de hndien en velden van Sömland moeJm vergenoegen maair ditmaal konin we jn November de ski s al voor ri dag halen en werden de meeste en wanten en anoraks vóór vond gekocht Gewoonlgk is ri de echte wmtermaand de HO boeren almanak verlegt het BHdelpunt van den winter naar Maria l tmis naar den tweeden dag in pmari dus maar dit jaar hebben a in Januari volgens de secuur met laidïgraden rekenende meteorologen leen lagere gemiddelde temperatuur Aad dan m Februari van het vorige m Er zyn Stockholmers die het Mgneetje van hun thermomfeter zorgIMig hebben opgeborgen om te voor Wn dat de jeugd het minimumuit zyn recordstand van dertig onder nul haalt Er zyn op het ïknd boeren die met verkleumde BTS in den almanak geprent hebiW dat in den schemerigen morgen tkwik lager stond dan zü ooit hadte DiMgemaakt Er zün op verschel w f plaat sen in Denemarken en cien en Finland en wellicht ook Noorwegen al ontbreken ons daar 8 de gegevens temperaturen ge Wtateerd van meer dan veertig i Men onder nul op enkele plaatsen i iet Vwik zelfs onder de 50 gekomen dat niet m het uiterste Noorden W bu den Poolcirkel is deze winter y BP g tóe vniwel normaal geweest Rirtll juist in Zuid Zweden en in gWiP arken de afwUkmgen het grootst W In vele plaatselijke meteorolog registers die van omsrtreeks 185 1 Wen waren nimmer zulke lage JWIieraturen genoteerd als men nu e invullen En in de Stockhoimiche ers heeft men tot 1814 terug moejP deren voor men een koudere BB fimaand vond dan die van 1941 w in twee opeenvolgende jaren Wri zeer koud was zooals nu in Jl en 1941 is trouwens niet voorwomen sedert het begin van de vorige W nauwkeuriger 1 803 en 1804 en vilt dan ook niet te verwonderen de oude boegen almanak faalt jwjeer hy t over strenge winters l en voorspelt dat er op een ïen winter een zachte volgt geweldige maar vreedzame TMades van meter lange berken en yirenblokken zouden op 4emand die plaatje van in de krant vindt UKDuk kunnen wekken dat de olmers niet over de kou te r hebben Velen hebben ook niet £ aUgen niiaar dat danken zij vooral den portier stoker van hun hui fcet het rantsoen weet te woekeren wood ten ko l e van zyn nachtJJvyant een met hout gestMkte verJ ungdceM nweai meeatal om de 5J OUT bygevuld worden Haar er gw vele nulxen Waar de tempera i a de zeer koude periode vaker sSS dan boveü de twaaJf gradm w wa wanneer de yoorrMen en S aanvoer i ov t algemeen P toenikwMl Ob daa ik dat a a Tllnolg van al£t i boekingen in dstaMenverbirulk £ ger dan t P om ramen vaker dan eenmaal f ami niimmt of tiea oftsJ e vMtjde Stockbols t vertiod j Ai 4t hjS meestal J niLbfl de fiiiur i kihSoflÊt peM T0gad a b Ml Biet neer dan de kak M la gcwd de S Haar na deze nieuwe aanwinst voor de istematiooale ctdleetie v n kbatMc Kazu erme gereleveerd te hdbl Dl Kn we rechtvaardii idshalVK veriRlden dat de bmidistoffencant miwe alles gedaan heeft om haar teut te herstellen D t zU dit kón he ztf aan den houtrükdcsn van Zweden te danken C roote voon den bout tfe in de boBchdiatocten van het Nooïtet lagen om den volgenden wjnter te de kachels gest H t te worden zljo gMekocht en van de oelluloae fabtMcen die meestal toch maar op halve kracht werken zün eaorme hoeveellwAHl papierhoift dvergenomen wat tuiachen haakjes eën prima Ix andstot vormt maar in t stoken ook veertig procent duurder komt dan cokes Nu loopen er eiken dag verscheidene lange houttreinen met electriache loco uit het Noorden naar Stockholm i Gothenburg en andere steden Dag en nacht ruden taUooze vrachtauto op houtof houtskoolgas t welkome bran tout van de goederen nptaceraenten naar de huizen Tyd om behoorlek af te laden is er niet dé heele lading wordt daarom zoo maar op het trottoir g dpt alü dat kan zonder rui ten te breken en anders voor den srtoep op straat Wat nunder prettig is vqpr chauffeur en trambütourdei p Ka daar de op kolen of cokes of zdts stookolie berekende kelders niet groot genoeg zyn om dat brandhout te bergen mag het netjes opgestapeld op straat biyven liggen Dat Caeft de straten van t om zljn stnatreinhetd vermaarde Stockholm waar zeUa geen vuilnisbak op den stoep mag staan een heel vreemden aanblik De kolen$dtaarsAtet en de Undttai de deelneming is geheel vrywillig Tweekeer per dag staat de adjuBctdirecteur van het stedeiyk oudheidfcun dig museum onder de gewelven va hei vroegere klooster der Grauwe Broeders j mge Stockholmertjes te vertellen over de geschiedenis van hun stad om hiMi daarna mee te nemen op een werkeijningstQcht door de stegen en sloppen van de Qjide Stad eiken morgen ver En de scholen hebben weer voor een paar weken cokes vacantie wat de paedagogen nogal bedenkeiyk vinden maar de jeugd zelf niet Dit is trouwens een vacantie die met geen andere vacantie te vergelyken is want omdat dit geen vacantie is om uit te rusten is er door onderwijzers door de afdeeling sport van gemeentewerken door allerlei inetelUngeo en ondernemingen van alles georganiseerd opdat avond opnieuw bijeengekomen ten einde nog ikele byzonderheden van de regehng met tietrekking tot het FranschThailandsche grensgeschil te bespreken Een hieromtrent uitgegeven communiqué luidt Op verzoek van den minister van Buiténlandsche Zakoi Matsoeoka heeft de Fransche ambassadeur Arsene Henry gisteravond bm 8 uur opnieuw een bezoek au het ministerie van Buiténlandsche Zaken gebracht ter hervatting van de besprekingen die vroeger in den avpnd waren gevoerd De onderhandelingen over de zaak in kwestie hebben nog steeds voortgang Nader wordt gemeld Minister Matsoeoka en de Fransdie ambassS eur Henry zyn naar verluidt bjj miji onderhoud van gisteren ook ten aanzien van de byzonderheden tot volle Jige overeenstemming gekomen In welingelichte kringen verklaart men dat de conferentie daarom als geslaagd kan worden beschouwd In de komende dagen moeten nog technische byzonderheden worden besproken Omdat vandaag de wapenstilstand tusschen Thailand en Indo China aflo q t zyn gisterenv naar mai verder vhnneemt nog besprekingen gehouden over de maatregelen welke noodig zyn tot de onderteekening van het vredesverdrag Te dezen aanzien is zoo wordt medegedeeld een vriendschappeiyk accoord bereikt ParyMche per over het accoord Door de Parysche pers wordt bet accoord te Tokio toegejuicht De Petit Parisien noemt de overeenstemming van Tokio een ovtxwinning van het gezonde menschenverstand en van den zin voor w rSeIqkheid Het accoord is een felecitatie i aard hoe onaangenaam ook de i oncessies voor de Fransche eigenliefde mogen zyn Vergeleken met hetgeen een mislukking der onderhandel nger met zich meegebracht zou h bben zijri zij waarschunlyk betrekkelylfc f AMERIKA DEH0IPVERLEENING JUN ENGELAND Wel of niet buiten het Westelük halfrond DEBAT OVER HET AMENDEMENELLENDERS De Amerikaansche Senaat is gisteren verder g aan met de behandeling van Ellenders amendement volgens hetwelk het optreden van leger en vloot tot het WesteUjk halfrond beperkt zou moeten biyven De leider der democratische fractie Barkley sprak zich tegen dit mendement uit Indien het zou worden aangenomen zeide hy zou de nadruk wekt worden dat de Ver Stalen mèx zouden optreden oAi hun burgers en belangen ergess te eschermen zoolang niet andere mogendheden de Philippynen i andere Amerikaansche bezittingen op net Westehjk halfrond zouden bedreigen Het amendement zou door de wereJd worden opgevat als een verklaring v n het Congres over de buitenlandscae politiek der regeering Taft interrumpeerde hier met de vraag of een dergelyke politieke verklaring eenig verschil zou maken met de verklaringen over de buiténlandsche politiek door Roosevelt vóór zyn ha kieWng afgelegd Indien er geen verschil bestaat l an men er ook g en zwaar tegen hebben dat deze politiek m de wet tot hulpverleening aan Engeland bevestigd wordt Barkley antwoordde dat hy geen landeji met name wilde noemen doch de minister van Buiténlandsche Zaken is van oordeel dat het aannemen van het amendement zyn vryheid van beweging aanzienlyk zou belemmeren Wheeler wees er op dat Roosevelt gedurende de verkeezingscaftipagne heeft verklaard dat hy geen Amerikaansche troepen naar het buitenland zal zenden Indien de Japanners op de Philippynen of elders AmeqPSansche burgers zouden molesteeren aldus Wheeler zeu ik tot de eersten behooren die ze er it wenschten te dry ven De Japanners moeten niet den indruk krijgen dat myn woorden beteekenen dat Amerika m zoo n geyal niet zouden vechten Hierop antwoordde Barkley niet iets in de wet te willen brengen dat by een and e mogendheid de meening zou kun en doen postvatten dat de Ver Staten weliswaar belangen in de geheele wereld hebben doch deze niet zouden verdedigen Wy kunnen niet verklaren aldus Barkley dat buiten het Westeiyk halfrond andere mogend heden beheerscher der zeven zeeën zuU zijn De republikein Brooks zeide dat de verhoudingen sedert JH tyd van Theodore Roosevelt vtiBderd zyn en dat men de vloot nief meer de halve wereld rond kan zenden zonder dat zy beschoten wordt De voorstanders yan het wetsontwerp werken nu aan een compromisvoorstel dat het amendement van Ellender zou moeten vervangen en zou bepalen dat het wetsontwerp geen verandering zal brengen in de reeds bestaande volmachten van den piesidentj voor leger en vloot De stakingen in de Vereeniffde Sjtaten NTSOSTENDE tOESTAND De W a s h i n g t oX D a i 1 y News staat op het standpui t dat Roosevelt den omvang der stak igen in ie wapenindustrie bagateUise rt en or het publiek verzwygt dat in vele gevallen de belangrykste schakels van het groote productieproces door de siBkingen kwamen te vervallen WelisWaar is dit nog met catastrofaal aldus wet blad maar wel verontrustend Waarom streeft het wapeningscomité er oo angstvallig naar de staking in de electrisdie coitrale van Lanaing bü te leggenT Omdat zoo vervolgt het blad daarvan wapenordtfs tot een bedrag van mllliooien dollar afhankelijk zijn Waarom windt de luditmadtt van het leger zich zoo op over de Staldng op hCt vliegveld Wright waar twee vakorganisaties twiM hebben Omdat daardoor de organisatie der luditmacht op pynjyke wqze wordt Vertraagd Dergelyke voorvaUen hebbal zich ook elders voorgedaan Het land is vr slecht mee gediend wanneer men verlangt dat het de stakingen eenvoudig negeert Kaar nader wordt gemeld heeft Bllender thans een aitder voorstel ingediend in verband met het door hem opgestelde amendement op de leenen pachtwet In dit nieuwe voorstel wordt geëischt dat de wet op de hUp aan Engeland niet zal mogen worden beschouwd als een wijziging van de reeds bestaande wetten op het gebruik van de Amerikaansche strijdkrachten Alleen de fabricage en de leverantie van bewapeningsmateriaal aan Engeland moet veroorloofd worden in tegenstelling tot de tot dusver bestaanden bepaling Tot een levendige discussie Is het gekomen in verband met een voorstel van den voorzitter der senaatscommissie van Buitenlandedie Zakot die pWtte voor het c nemen in het wetsontwerp van een clausule die den pre sident het recht zou ontzeggen eigener lieweging oorlogsmateriaal aan Engeland over te dreigen Het kwam tot een beqireking van de vraag of het wetsontwerp de Amerikaansche regeering de mogeiykheid geeft om voor haar leveranties aan Engeland gebruik te maken van Amerikaansche schepm De genoemde voorzitter George verklaarde dat hy gekuit was tegen het gebruik van T erikaansche oorlogssche pen voor convoyeeri g Hy persoonlijk j vertrouwt er op dat de president niet van dien aard zal doen Direct d arap merkte George echter op dat dergelyke problemen reeds lang zijn afgehandeld aangezien de Veelal Staten reeds het risico voor de hillp aan Engeland op zich hebben genomen Hy begreej niet hoe men vrees kon koesteren voor de leverantie van materiaal wanneer men de bedoeling beeft Engeland te helpen De democratische senator Omahoney interrumpeerde George hierop met de vraag of hij met deae uitlating pleitte voor leverantie van materiaal door Am ikaansche schepen George antwoordde ontwykendi dat hy steeds gekant is geweest tegen bet gebruiken van convooien Wanneer echter de Vereen Staten Engeland willen voorzien vatt wapentuig dan 1 een dei at in den Senaat over de wijze waarop men deze materialen wil leveren overbodig Sluiting van eenige Italiaansche consulaten Uit OVERWEGINGEN DEK MA nONALE rOLmEK Het Amerikaansche ministerie van Buiténlandsche Zaken heeft officieel medegedeeld dat men uit overwegingen de mationale politiek besloten heeft tot het sluiten van buiténlandsche consulaten op i epaalde plaatsen De Italiaansche regeenng is uitgenoodigd haar consulaten te Detroit en Newark te sluiten en het personeel te doen vertrekken Huil heeft in de persconferentie mededeelmg gedaan van een nota die aan den Italiaenschen ambsiBadeur is overhandigd en die betrekRmg heeft op demondelinge mededeeling van den ambassadeur gedaan op 12 Februari Opdien dag verlangde de Italiaansche re geering dat de consulaten te Palermo en Napels zouden worden overgebracht naar een plaats minsters zooNoordelyk als Rome en niet aan dekust gelegen Huil deelde mede dat daarom een consulaat generaal teRome wordt ingericht Hy maakte vande gelegenheid gebruik om te verlangen dat alle ambtenaren der Italiaansche regeering in de Vereenigde Statenhun reizen beperken tot het gebied waarin zy hun functie uitoefenen Dit verzoek geldt niet voor het diplomatieke personeel van dé ambassade teWashington De regeering zou hetechter op prijs stellen als de ambassadeur het departementr van BuitenlandSI he Zaken voortdurend op de hoogte zou willen stellen van de reizen kran het militaire en marinepersoneel ier ambassade voltrokken Het N p meldt EenVbod die te Amsterdam biljetten waarin tot staking werd opgewekt Aanplakte werd op heeterdaad betrapt en gevangen genomen Door het krijgsferecbt te Amsterdam werd hij ter dood veroordeeld Het vonnis is gisternamijddag met den kogel voltrokkeik CHtHaoH op 8 14 Mdcr 19J9 H 1X05 oader 442 M B b v r dcbt te Terd i ▼ u soMonderCaf tm lat nm vaa voerloUea ta Vi mmt m aoasoacwr tet b werdcfl ww w w i I EX KONING CAROLS VLUCHT NAAR P ORTUGA L Met valsdM passen over de grens OE KANNRUNO BBAK ZUM WOOBO Bet offideele Spaansché peisbureu Oïm kenmwkt de vlucht vao ex i njng Carol van Roan ni8 naar Lllia bon als woordtnvuk daar hij zidi ikvor is hem verlof tot vestiging m leend was verplicht had Spanje nM t verlaten EX KONING CAROL Foto Archief De vroegere koning bewoonde meb mevrouw Lupescu een reelts kamers het grootste hotel van Sevilla Op i eerewoord had hij zich teg ver Spaansché autoriteiten verplicht p g tot vluchten te mdi en het Spaansché gnmdgebied niet verlaten Krachtens dit eerewoord was een aanzienlyke vryheid vaa toegestaan Carol kon in bet hotel k Hnen cngriiinderd bezoeken ontwi gen telefoongesprekken voeren uitstapjes in groote Amerikaanscl auto s maken Kort voor zijn viaebii had hij ontvangen van een uit Portugal to menden vreemdeling die lion en mi Lupescu van valsche passen voorzaj Met deze papieren is het bUjkbaar gi lukt de SpaansclM beambten aan grefls naby Badajoz te bedriegea Nadat hun de passen waren ove handigd verwyderden Carol en nevi Lupescu zich uit het hotel te SeviU onder het voorwendsel een wandekni te willen gaan maken Zooals gebnifce lyk werd Carol door gtheime poHti vergezeld Het gelukte hem echt des bewaking spoedig na het verlaten vai het hotel van zich af te schudden Kor daarop zag men hem aan het stuur val een groote auto op den hoofdverkeers weg in de richting van de Portugeesch grens ryden Veertig kilometer voor di grens stapte Carol uit den Chrysler w en wakiinhy met groote sn eii naM de grenspUiats Roüla de la tera gereden wu in een andere k staande auto ower Ongehinderd pi seeiden Carol en mev £ Lupescu di Portugeesche grens Hoe het gelukt is alle eenigszins gi makkehjk te vervoeren voorwei van waarde zooals de juweelen vi mevrouw Lupescu en zelfs de kosti collectie El Greco s van Carol in di auto te brengen is voorloopig nog ni opgehelderd Het hotel te SevUU zi n g met een onbetaalde rektming vi 10 000 peseta s en Carol s eigen neel dat te Sevilla is achtergeWevi komt nog twee maanden salaris te koi S P T verhAh nog het volgende VH MaOna Korten t v6 zUi itvhicbting was Carol in honfK king gegaan om pre ie op de Spai sche regeerins uit te oefenen en doeodt de beBandellng van n vrage vpor eea tiitreisvergunning te I spoSaigen Nadat hij vernomen had da zijn Poolsche vriend in Portugal zyij ontvluchting voorbereidde heeft Cara de hongerstaking opgegeven Het gebeurde d t mi officieel itt Madrid 1 bekend gemaakt heeft veai opaien gebaard en men vraagt fich at waarheen de ex koning mevrouw Uqteseu zidi zuUen begevw In krinr gen waar Carol te SjeviUa veel vertoetr de gelooft man dIÉt V naar Londen zuUen gaan De I gewezen menarcii he zooals gon de Andalusia Palace bet ftitnvte hotel van Spanje wrlMen zonder de rekening van lO OOi peseta s te beUIm had hy dit wei get daan d i zou natuurlijk achterdocht zifn gerezen Behalve eentge kleedingf rtukken vaq mevr Lupescu hebben d vluchtelingen nog twee kostbare honi de ach mnlaten De infant Doa Ala fom van Bourt n herft ïlöt wmc df dieren tfermd i