Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 7 MAART 4 Br = Brood bon A BI 3 Alg Distnbuiiebonboekie = is oembop R Per = Kolen bon = Periode Bo = Boterbon VL = Vleeschbon BINREttUNO Vrgwillige hi pvei4ee nin an zieken en gewon den van oork gvoef nde staten WERKZAAMBSDEM BOODE KROtS OPGEDRAGEN AAN DEP VAN SOC ZAKEN In het Verordeningenblad is opgenomen een verordMimg van den RljkEcommissaris betfeffende de bevoegdhetd van het dfepartement van Sociale Zaleen op het gebied der vrywiUige hulpverleaiing aan zieken en gewonden bghoorende tot het legeft de v loot en luchtmacht van oorlogsvoerende HiaB i rdt het volgende bepaald r Artikel 1 De Kirg votir aangelegenhed betreffende vrywilUge hulpv kemng a n ken en gewonden belmorende totm leger de vloot of d 0uchtmadit van oorlogvoerende staten en betreffende de verdere werkzaamheden van de vereemging Het Nederlandicbe Roode Kruis is opged agen aan het departement van Sociale Z ken Artikel 2 De bevoegdheden welke met bedekking tot de m artikel 1 genoemde aangelegenheden ingevolge de tot nu toe geldende wetteluke vporschriften aan den minister hoofd van het voormalige departement van Defensie toeknamen zoomede de taak e y de verplichtiiïgen welke eveneens op grond v an zoodanige voorschriften op dezen rustten gaah over op den secretarts generaal van hèt departement van Soaale Z en Arfikei 3 Het bepaalde jn de artikelen 1 en 1 t niet van toepassing ten aarzien van het beheer van hoofdstuk 8 van de Rijksbegrootmg voor de dien£ljar i 193 en 1940 Artikel 4 Deze verordenig treedt met terugwerkende kracht tot 17 October 1940 heden in v erking WKMMEN OP aaBNT EN LOMBIN Volgens eeo oor den EngeUchen berichtendienst bekendgemaakt communiqué van het Enfeelsche ministerie van Lucfatvaart heeft de activiteit van het DuitKhe lachtwapen zich gisteren voornamelijk tot Oost en Zuid OostEngeland uitgestrekt Daarbij zun m East Anglia het graafschap Kent en het gebied an Londen bommen gewori en die een ekere schade an gericht en enkele slachtoffers g$eischt hetiben VccToeaerkegerkiiW la Engdaaa Het Bntadie mmistene van landbouw Iweft bekeid gemaakt naar de Kagdsdije beriditendienst volgens t DNB heeft gemeid dat met ingang vin S Apnl alle veevoedertoewijzingen tnet se pet worden verlaagd Daar deze veriaginc zeer zwaar zal drukken off de varkens en kippenfókkerti moet men rekmen op een achteruittggng van den varlrens en kippen stapel rMjMetbeiBiBagmg In £ ngeland De Londensche berichtendienst meldt dat de biljetten der Londcnstne tram en autobusmaatschappu voortaan een tweehonderdvljftigste Engelsche duim kleiner gullen zgn dan tot dus ver Daar jaarlijks ongeveer 200 millioen van deze kaartjes verkocht worden beteekent d t een papierbesparing Vlu 400 ton jaar FR ANKRIJK Onderhoud Darlan LavaC KINDERBUSLAG GELDT IN SOMMIGE GEVALLEN NIET ALS LOON Bij besluit van den secretaris generaal vap het departement van Sociale Zaken zijn in de Invaliditeitsviet de l L l f iL L n r tw gevTllentt l t zigingen aangebracht waarbu wordt bepaald dat als loon volgens die netten met geldt de kinderbijslag welken de verzekerde ontvangt ingevolge de Kmderbiislagwct of ingevolge een kind rb jslagregeling welke als byzondere regeltng in den zin dier wetten is erkend OFFICIEELE BERICHTEN Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Waterstaat IS met ingang van 1 Maart 1941 de ingenieur van den Ruks aterstaat in byzonderen dienst ir W W E von Hemert te s Gravenhage benoemd tot hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat m buzonderen dienst NIEUWE COMMANDANT HAAGSCHE BRANDWEER In Den Haag wordt de politiebrand weer dopr een beroepsbrandweer vervangen Met ingang van 3 Maart is tot commandant van den b andweer be noemd de heer C W P Otten hoofd inspecteur van pohtie WELKE BONNen ZIJN GELDIG ART HpBU ♦ BON Bloem n s Bo es B M Boter of margarine Brandstoffen Vierde periode V fde periode K 11 12 en 13 K 15 16 en 17 K 25 t m 32 K 35 t m 41 Haajden en ka els Centrale If erwarjning Br 5 Br 06 100 gr roggebrood of 100 brood of 1 rantsoen gebak Brood A 12 A 11 Sieren 1 kippen of eendeeel Br 05 Br 06 Gebak Gort Gortmout of Grutten A 24 Fekr t m 20 Apnl Mi pond Havermout Hovervlokkeo Gort of Grutten A 7 24 i ebr t m 2S April pond Kaas A 13 en 14 24 Febr t m ia Mrt Elke bon 100 gram Toffie A 02 I Vlacarani of Spaghetti Vermicelli oï A 09 24 Febr t M 20 April 1 ons Maizena of Gnesmeel of Puddingpoeder A 10 2IFebr tm 20A wil 1 ona r 24 Febr tin 30 Mrt 1 pond Peu Pfuchten A 15 Per 9 Per E Voor de keukea I Voor verlichting t IRcr Petroleum Ru=t empcl gries of irut mcel eb oem A U I i J apart Un kl4 24 Febr t m 23 Mrt Vk pond chesi zeep 90 gr scheerzeep W tube of pot aiet aangeweaeii laolie lUiker A 06 1 kilogram Htïc A OB M gram Vleesch VI 05 t m 9 Mri U M pim ons vleeaei i Vleeschwaren Vi Oi t B r Hrt lt Mrt I rantsoen Z ep A 16 V erklaring SMffEpUMD BALKAN NA HET VERDRAG VAN WEENEN PtirrSCHK BSVEUIEBBER IN nVhGAKUK AAHGEKOMEN I De besprekingen van Eden De opperbevelhebber der Duitschc troepen in Bulgartte gentffatlveW maarsehalk List is gisteren toot een kort bezoek te Sofia aangekomen Telamen met den Duitschen geiant Von Richthofen JS hfl door koning Bons door ministerpresident Filoff eq door de ttinisten van Oorlog en Btutenlandich Zaken ontvangen De BRgelscke gezant in Sofia heeft aah een verslaggw van P o 1 1 t ik a na zijn beiBtik aan den Bulgaarschen ministerpreoident verklaard aUtis wordi u t Belgrado gemeld dat hu alles irt h t werk heeft gesteU om tot een samengaan lus schen Bulgarije en Engeland te geraken HIj moesit echter tot Z4jn leedwezen zeggm dat z ft taak hier niet gelukt is Naar alle waarschijnlijkheid zal hy Maandag of uiterlijk Dinsdag vertrek ken Aan n verslaggever van V r e m e verklaarde hu dat de Bulgaarsche nwnister president bu de ontvangst verklaard heeft van de overwinning van Duitschland overtuigd te zijn De ge lant bevestigde dat h j Filoff verrocht ha4 hem levens de diplomatenpassen te verstrekken voor de vertegenwoordiger der vonge regeéringen van België Nederland en Polen GemeenschappelUk zoud n zq don naar loonden vertrekken oÈ KEis Van eden Volgens berichten uit Athene heeft Eden na zijn besprekingen met de Grieksehe staatslieden te hebben geëindigd een onderhoud gehad met den Torksehen gezant te Athene Naar eerst thans bekend is geworden is de Engelsche gezant te Belgrado Sir Ronakl Campbell Maandag en Dinsdag In Athehe geweest vanwaar hij Woens dagmiddag met een speciaal vliegtuig is teruggekeerd Men neemt aan dat hlj van Eden nieuwe instructies heeft gekregen In Bigelsche kringen te Bel f grado wa gistermiddag en duidelijke zenuwachtighcid merkbaar In politieke kringen m Berlin noemt men het bespoedigde vertrek van den Engehchen minister van Bmtenlandgche Eaken Eden uit Athene symptomatisch voor de Engelsche politiek ten aanzien van het ZO van Europa Het communiqué betreffende het verblijf van Eden te Athene is volgens de algemeene Duitsche opvattmg opvallend kleurloos In de kringen der buitenlandsche journalisten te Berlijn hoorde men gisteren na besludeering van dit communiqué de meening verkondigen dat de Gneken blijkbaar bhj zun dezen akebgen Engelschen gast weder kwgt te z n In de Wilhelmstrasse wees men in dit verband op de uitlating van Londen waarin men met bijzonderen pathos meende te moeten zeggeti hoe groot de bewondenng van Engeland is voor den moed en 4e dap perheid der Grieken Hier wordt naar men in de Wilhelmstrasse verklaarde de Engehche mentabteit gedocumenteerd die den trijd van huurlingvolken met niets anders dan sportieve belangstelling volgt om dan als de Engelschen 7ien dat het niet meer gaat terug te trekken FoUUeke bespraklngeii in Joego Siavie Prinl regent Paul h eft gisteren den premier Tswetkowitsj en den minister van buitenlandsche safcen Tsintsar Mar kowitsj in langdurige audiëntie ont vangen De gistermorgen aangekemen Jocgo Slavische gezant te Sofia Milanowitsj IS tevoren door den minister van buitenl8nd che zaken voor hel uil brengen van rapport ontvangen C ok de plaatsvervangende premier en leider der Kroaten dr Matsjek en de minister vat staat dr Koelowitsj zijn door den pnnsregent in gehoor ontvang Minister president Mackenzie King heeft in het Lager huis medegedeeld dat Bulgarije en Hongarije thans ook oehooren tot de landen die onder den handel met den vijand vallen HetI zelfde vraa reeds terder ten aanzien van Roemenie bepaald SABOTAGEBENlJIE IN lOEGO SLAVni GEARRESTEERD i In de Öalmatische havens Jd Split is dezer dagen een uu acht man be staande sabotagebende gearreoteerd zoo wordt uit Bcl ado femeW Uit hetgeen hieromtrent thans bekend is geworden was de Itide dezer bende de bekave OalmBthnsihe politicus en vroegere afgevaardigde Pasjtrowit die tot de Joego Slavische National Partu behoort De bende moest vi Engelsche opdrachtcevers vooral te Sjibenck en in andere Dalmatijnsche Ravens bauxiet ladende Duitsthc chep ii explosieve ïadmgen aftnbrtngsin Daar deze opdracht doon buzonde e omstandigheden met kon n orden uitgevoerd kregen de leden dar bende van hun opdrachtgevers beV l Italiaansche houtopsljigplaatscn aande Dnlma unsche kust in brand te sjeKen De polit e kon ook dit p an tifUig op het spoor kojnen er de ledfn der ben de arreatcejen Tcge ukern d wtrd een voorraad vaft veertig brandbommen en magnetische bommen mi Deaiag genomen AU opdrricntE ver noemen de ge arvMtcerden een anoiblen Ur van het Britsche consulaat te Agram IltidJion Obk de voormalige minister Andjelinowit dte eveneens tot de Icidilnï van de Jqego S avscbe Nationale Parbehoort achynt door de afgclende kiafingcn belast te wordcnü EMGELAN De Duitsche aanvallen AMERKA Boeven emigratie Q ar Mexifeo Zn VOELCN NIETS VOOR DUNSVPLICflT m DE VEREEN STATEN Het Mesieaaitsche ministerie van Justitie heeft de politferautonteiten van de bondsstaten gewttarschuwd De laatste weken is een aantal beruchte gangsters uit de Vereen Staten op onwettige wuze Mexico binnen gAomen t Departement van Justitl beeft de medewerking van dat te Washuigtoo ingeroepen om tezamen met de Meaicaansche pohtie en re d ter ch e het gevaar dat deze elemenlea alt de ondier wereld voor de Mexicaansche sameolevmg vormen krachtig te bestnjdeB Boo meldt SPT uit Mej ico In verband hiermee schrift de Wew Yorksche correspondent van het in de Mexicaansche hoofdstad verschgnenèe blad Excelsior onder het opschiïft Pe misdaad met vacantia dat alleen reeds m de afgeloopen maand ruim 109 beruchte Amenkaansche gangriers in de meeste gevallen met hun gSlfinen een toevlucht in Mexico zochten Hiertoe behooren oa T6m Valetti de tegenwoordige staatsvuand no J een ünerikaan van Italiaansche afkomst berucht moordenaar en kinderroover Jerry Mc Tuoghty een befaamd brandkasten expert en John handy Jackson die zich met zijn t ende al jaren met goed gevolg specialiseert diefstal van eutomobiel i BSKLUN TOOi T WEINIG AANDACHT VOOB DERGELIJKE BESPREKINGEN Uit Vlchy Generaal Weygand die naar gemeld te Vicby is aangekemen zal hier een dag of drie vier bl en Gisteravond heeft hu inderdaad contact gehad met maarschalk Pétain en generaal Huntziger benevens met verscheidene andere lederi van de regeenng Vandaag zal hv waarsctujnluk een ontmoetmg hebben met admiraal Darlan die dam uit Panjs te Vichy verwacht wordt Admiraal Darlan en Laval hebben naar UP meldt gisteren samen gegè De leider va t fedei investigationdepartment te Washington zal volgensden correspondent de gevraagde as tentie verleenen en binnenkort efoi aantal g men voor korten tijd aande Mexicaansche politie leenen Zu zullen een klem arsenaal medenemen bestaande uit vuurwapens traangas eHuidere handgranaten enz evenals eengroot aantal dactyl scopische en anderebescheiden betrekking hebbend opeen aantal gangsters van wie men denlaatsten tud te wemig in de VereenStaten had gehoord De reden Voor die boevcn emigra tie IS niet een ingetreden slapte inhet bedrijf of verscherpt politietoezicht doch de meuwë wet op de dienstplicht waaronder een groot aantal boevenvalt Daar deze wet voorts meebrengt dat de antecedenten van lederen dienstphchtige worden onderzocht is velen leden der Amenkaansche onderwereldde grond tjtwrm onder de voeten geworden N huis bu Vichy terugkeeren Men bhjft zich te Berlijn zooVel officieel als onofficieel terughoudend toonen ten aanzien van de politieke ontwikkeling te Vichy zoo meldt het A N P De geruchten dat de plaatsver vangende ministerpresident admiraal Darlun ter gelegenheid van zi n jongste bezoek aan Parus ook Laval heeft ontmoet hebben te Berhjn slechts gennge belangstelling ontmoet Hierover t zooveel geruchten in omloop dat het niet mogehjk is aan al deze geruchten taandacht te schenken aWus het men zich in de Wilhelmstrasse uit De Duitsch Fransche politiek zoo verklaarde men veider wordt gtkenmerkt door twee etappes De eerste etappe vormde de honderd procent overwinning op Frankruk een over winning zoo volkomen dat zu in wereldgeschiedems nauwelukb h gelijke heeft De tweede etappe was ie van Montoire d w z de ontmoe ing van den Fuhrer inet het Ffansche staatshoofd Fetain De etappe Montoire zoo voegde men er in ifolitieke kringeh der rukshoofdstad aan toe s daarop door de bekende gebeurtenissen beginnend met den 13en Dec 1940 alleen door Vichy cnderbrokeo resp is er door Vichy een einde aan gemaakt Want de vertegenwoordiger van een werkeluke Duitsch Fransche aamenwerkmg was LavaL lUITSCHLAND DOI TSCIie BLADEN OVER DE REDE VAN ALEXANDER Een Britsche erkenning van dp ongunstige zeestrategische positie van Engeland aldus betitelen de avond De politie m verst ieidene Amenkaansche steden haX reeds opgemerkt Bldtis de correspondent dat de crHnfnaliteit de laatste weke aan het afnemen was Een verklaring kon aanvankelijk niet worden gegeven Tot dat benchten uit de on rwereld binnen kwamen dat verscheidene b ruch te misdadigers uit vrees voor mogelgke gedwongen recruteenng de beenenHaar Mexico hadden genomen Als gevolg hiervan namide misdaad m dit land toe en de methoden die daarbij woVden begepaét duiden erop dat men met zware jongens uit de Vereen Statef te doen heeft De Mexicaansche pohtie heeft bu de bestrijding van deze parasieten met de ervaring n haar collega s m de Vereen Staten Tenslotte schrijft de correspondent dat ook de Noord Amenkaansene imhtaire autoriteiten een groote belang stelling voor de Ji ex ic3ansche affaire aiib den dag leggen omdat men wel meVgroote waarschynlykheid kan aan nemenr dat behalve een aantal leden an de onderwereld tal van Amerikaansche jongemannen met een blanco strafregister met het oog op de dienst phcht de wgk naar Mexico hebben genomen Kr zal dan ook een streng onderzoek naar illegale reismogeiuk het n worden ingesteld TWEE AMERIKAANSCHE Hl ST WACHTSCHFPEN NAAR GROENLAND Da opperoevelhebber van Je Ai icri sn sche kustwacht scnout u nacht Wacscne heeft giitereu naar IDJJB uu Washmgton raeHt meageatcla di Ivife kjjstwachtschepen d Northland oriniana ouBciiuia aiau en de Comanche voor een opdracht in bladen de rede van den eersten Lord der Groenland worden uitg rjst De toch admiraliteit Alexander De Nachtwt rdt du voorjaar ondernoTf en Dete ausgabe sehnjft Lord Alexander heeft de werkelukc a tuatie van Engeloitd ter zee geken nerkt met den zm Met hetgvoog op dan stryd op den Atlantischen Oceaan die wel zeer spoedig zal beginnen heb ben wu ieder g am energie van onze arbeiders en n voortdurend toenemen de productie noodig Daarmede heeft bu toegegeven dat de Britsche viool niet in slaat is atm den komenden Duitschen duikbootoorlog met succes het hoofd te bieden en dat op zon minst nieuwe schepen noodig zun die nauwe i ks gebouwd kunnen worden Volgens zun woorden ligt de beslissing niet zoozeer bu de vloot dan wel bij de har dlavmg der oorlogsproductie in Enge tand Deze hangt er echter van af in vwelke mate Duitsche duikboolen en Ticgtuigen de toevoeren naar Enge land verhmderen DESERTIE ONDFR INDISCHE TROEPEN Benchten uit Bangkok melden dat3e ies rteurs v an de Indische troepenbij dD fin s ne sttudkraéhten d e a sjïvolg van de jawste versterk g der v rled ng van S rgapore aan drgiens tusschm f ila Ka en Thailand estJliaoeerJ njn in 4 0 toeenipnd aintal de grenirtaar Thai Tui 31 ischruden Va genWd z Ifde byorzul deze gt a n van Idesertie eengtvog van de veje weii f 1 gfo vangehoorzaamheid ondet fe IndiscueU epÉn iH Ma uk dje door ie Brit che I officieren kraci ig onderJnikt ornen aangelegenheid valt mtuiscr er onder net ministerie van Buitenlandsche Zaker dat daarover tot ducver mets heeft meegedeeld JTALIÊ Londen voor de keuze EEN BESCUOUWma VAN STEFANi Engeland ziet zich op het oo eiibiik geiteid voor de keu e Griekeni nd te V ei raden zooals het 2 140 anaere iwnagenooten heeXt v rraaen of zeer erniUge bciluiitn te nemen die met worc n goeagékeuiü ioor het Biusche op pèroevel in Ainka aat weet dat men in alle stcloren ii kenjug zal moeten houden met de Italiaansche struakrach ten waaivan de strijüliist n et is vermir J rd zoo schnjft Slefani in een be schouwmg oi er den toestand De mtemngsvLrschillen tusschen Griekenland en Eageiand boe epien de apil geen balMig in doch de lanaen oi den Balkan en ui het Nabue Oosten olgen ze met aandacht In mternatioale kftirgen heeft men oen indruk dat Engeland bc ig li een ander land te zoeken at bereid is de taak van Eiijelaiid n de veratdiging van GnekPntand op zicU te nfnuu Als Eden zulk een voik met vindt zal de zaak van Griekenland uiltluit=rd in overeenstemming met de Bntsch b on en gerct eld woroen zordar eenije ba i n kinccn van mor lïn asrd C rge ijke bederkiPfcn nji d Eigelsche mjftalit it vr komen vre md en tellen in de strekkingen lusschen En fland ep gud re landen absoluut niet mee aBOOiERC AABDAirKLnSLT Do secretaris eraal van het mi ni s ene van L i oouw en Voedsel voorzienmg heeft een cir u irB aan de b j j cmeesters gcoriéii aarui hii nsuv keurig vwj echrifien over de tce t vi n aar app en m Bet K mende vou aar ft Daaruit o ii t oit moi di l i re onen OD r yett n Vpi jluw v ui aardappelen Het verra d van Oran en dat vir Dakar gjpl jd toen de slagvelden nog doordrenkt waren van het blo i Ier Frenschen is k nmerk nd voor d eschicd nis van E eVnd en m n treft zoo iets fn d o c i nis f fen ander i nd ni Voor zulke gevai n r o t n t te n tot de Mid dekeuwen en tot f ïtipk tv s ten lunchen fsodafc Laronnen a J i ïtüfani B ï di ngr nieuwe b nve meesters en regeering coapoiatairicMïn VAM OEN BUKSCOMMISSARIS Cistennorgen heeft naaT t ANP nieidt de Rijksooromissaris voor het beeette Nederlandaehe gebied Ruks minister dr Seyss Inquart de op grond van artikel 1 van zijn verordening nr 3 1040 betreffende deTülöëTstm van de regeenngsbevoegdheden m Nederland benoemde burgemeesterstregeeringscommissanssen van Amsterdam en Haarlem Eduard John Votite en SLA Plekker beeedigd Tevens waren aanwezig de burgemecsterregee ringscommissaris van Hilversum jhr mr Ernst von Bonninghausen en C van Ravenswaay welke laatste tevoren reeds door den secretaris generaal van het departement van BinnenilandEche Zaken mr Frederiks was beeedigd Voor de plechtige be eaigmg wendJe de Rukscommissans zich tot de nicuvs benoemde burgemeesters en re gtenngsconrmissarissen o a inet de volgende woorden Gu hebt heden mune heeren wegens tiw benoeming tot burgemeester den eed volgens de Nederlandsche grondwet af te leggen Ik zou voorop willen stellen dat uw benoeming niet als represaille op de gebeurtenissen van de laatste dagen beschouwd moet worden welke wij van het standpyntj j n de bezettende mogendheid niet begroeten en die van het standpunt van het Nederlandsche volk te betreuren zijn Uw benoeming en de vervulling van iflfc taak is er op gericht dat dergelijke gebeurtenissen m de toekomst worden vermeden De voornaamste taak van de regeeringscommissarissen echter moet zijn ald is vervolgde d Riikseommissans het oor bu het volk te luisteren te leggen de behoeften van het volk na te gaan en het volk in zan eigen belang met sterke hand te Jeiden want het volk zelf wenscht den verstandigen en krachtigen leider 1 buitengewone maatregel van uw benoeming is uit den tegen woordigen toestand geboren Het is uv taak de be angen van het Nederlandsche volk m overeenstemming te brerjien met de noodzakelukhedtn welke uit het feit der be ettmg van het land voortvloeien Wanneer gij deze taak vermoogt te vervullen zult gu zeker eens de waardeering uwer landgenooten deelachtig worden Na het afleegen van den eed wenschten de Rukscommissans en de bu de eedsaflegging tegenwoordige commissaris generaal den nieuwbenoemden reeeeringscommissarissen en r eoieest rs succoi h i vervul iea vin hun verantuoordeluke taak IVINTERBVLP STEUNT GETROFFENEN VAN DEN BOMAANVAL OP DEN SAAG De directeur gen erasrl van ie Wmterhulp Nederland heeft voor de geiroffenen en nabestaanden van slacht offers van den luchtaanval op de binnenstad UI Dert Haag m den nacht van Zondag OJJ Maandag j I en bedrag van ƒ 5000 Ier bcschikk mg gesteld aldus het A NP Met de uitvoering van de ondersteuningen IS reeds een aanvang gemaakt DOUR M Febr Urn 23 Mrt M Febr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart t m 14 Maart t m 31 Alaart t m 14 Maart t m 31 Naart t m 14 Moarto t aa 31 Btoart M Febr t m Mrt 3 t ai 16 Maart 24 Febr t m 9 Mrt 3 t m 16 Maart 24 Febr t m 9 Maart 3 t m 16 MKUi t aL 16 Maart 24 Febr t ra 20 April 24 Febr tm 31 Vaart Urn 36 ATira t m U aart t ra IC Maart sr t ra 30 Maai Slachtoffers van dergeluke oorlogshandelingen bevinden zich plotseling in een zoodang noodlottigen toeètand ida zu de hulp van de volksgemeenschap met kunnen ontbere Secretaria ceneratl Atétitiè MM nieiC Het VerordeningcnUid van t bevat de T lgeii4e ven deim den RQksconttitaMns voor t zette Nederlandsche gebied Art 1 De erettris geaen het deportenient wm Justit gemachtigd binneh de greazej zun bevoegdheid beschikkinjjj geven welke volffns iwt Nederlandsche lecfat in d i van ea Kmtaki besluit worden gegewen Art ï OeilktJKUg met fc w smg bedoeld in artikel 1 ijTTsecretarisgencnal van het ê ment van Justitie bepalen dat Silop welk tudstip deze beslissing werkende kracht beeft winaeergezien de omgtaad jheden vaqgeval afzonderUdc noodig of r is tenigwerkende kwcht kan ec c met worden verleend tot vóór JBiS 1940 Art 3 Oe BSkacomsiissanss het bezette Nederlandsche gebied bi houdt zich het recht voor om a bepaald geval de in de arbkeha i 2 bedoelde bevoegdheden leU uit k oefenen Deze verordming is gisteren i Maart in werkint getreden VISCHTUD WORDT VEKLCNCi In verband met het feit dat door d langdurige vorstperiode de zoetwjt visscheru geruimen tud noodgedvo gen zoo goed als stil heeft gelegai hè ben vergchiUende instanties zidi het Departement van Landbouw b Visscheru gewend met het vena den gesloten vischtjjd in het vooijj te willen bekorten De gesloten vu tud begint in de drie NoonM provinciën op 1 Maait in de rest vu het land op 16 Maart Ten aanzien van de drie Noordel ke provinciën is thans reeds een bej smg gevallen Hier is de aanvanj va den gesloten tud van 1 Maart imr Q Maart verschoven dus een verlengioi van den open tijd met 14 dagen Vok t overige deel van het land a Dof geen beslissing genomen docli mt verwacht hier een soortgehjlte w chuivmg van deo sluitingsdatum mt 14 dagen dus tot I Apnl TOEWUZING VAN THEE AAN MR GROOTHANDEL Naar wu van t secretariaat der meerjiging van thee importeurs te Aasterdam vernemen wordt thans regeermgswege net het spoedig la den van een toewijzing van thee iiif stemd Er wordt naar gestreefd gn deze toewuzing te doen plaats hebtal op Donderdag 20 Maart as Aan belanghebbenden zullen bum kort nadere mededeeliagen omtMI de voorwaarden vrarden gedaan Humtrouwen attentie HOEVRQJiEID 5Ö gram roggebrood of 50 gram m brood of rantfOCA gebak of 35 rM tneel 6 bloem Ml p boter of maigarine of 200 p Op bon 06 geen vet Eenheid vaate ktmètua uHhr rantsoen 12S gram 1 rantsoen Ztmdai bet de laatste fid heidsdag Taiis Bon 05 boter ol iiiar ariM Bon 05 braad ei febak Boe U etere