Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1941

JfWÉEE BLAÖ VRIJDAG 7 MAART 1941 uit d ren ng Tw naar 11 h oMa ke Vffl urn oai N DR tie m andtr SS gnu aodM STJUISMEiniS f oeBditiiiff op de nieuwe omzetbelattiiig mvosaMMCB AOGUIOMM SnOMMX VOOB DBN iaiH ENSTAND h aB4èrzaInT iid B K Liee Jümé at idéUt de HiddeostandsSuSÜrmor OowU en omliMende teiSalaa i t t vcii4 oi dmk beSÉlt iMCcadering waarin de heer P 2tt Sdmtz incpeeteur der iii vo en accönïen alliier een uitgatoelSchtfaig gaf op de omzetbe MB walMiiiitwwid van den m A W l vwwiltter der fett de he r Sehutz uiteen èneeUxdMtiag b midder om de Doodigé finandSn te vw nog ouder is da de weg naar De Egyptenaren ki voor Cluis BomeinsdM ieta derge iogevoerde tte hi de 100 mUSofln Mnstredu 1000 omzetb taatlng i tl ± 6 Jaar na gi iB evoerd Vmden Smwc omzetbriuting 0 mt t P ongeveer ddn laar iiteiwiil aldus qnvKer is deze maf iMasting nieuw dé vroegere was a aanmaUge beffinglbU de braa en locdet het tegenqKwrgestelde BoWBdiea worden onder het huidige srriem naast de goedetentrannctiea ook de diensten benst waardoor iedere IKderlaiider die nkt rentenier of wetfcMner Is onder de omcetbelastinc vaU Tier graeicn Bdw helasitiig Bij de besprekinx van de vbomaamM punten der nieuw belasting behapMlde de heer Sehutz allereerst het I Htbaer gebeuren In dit verband hi uiteen da nu vier groepot de belastiaK vaUen fabrikanten lelaren Ueinhandelaien en die diensten verrichten Met Int Of q het tarief is het noodig goed IB t sAeriten wie fabrikant groothantriaar of kleinliaodelaar is Een faMkaat is die ondernemer diie oederen teortbrengt vervaardigt te vangt IsMifct of verwerkt of dait kat doen te oak de kunstschilder de vi chroofcaCtde tandarts de pensionhouder de büönwawer enz is faluikant Oraetlumdelaar is de ondernemer die foadaren zonder ze te bewerken of awiLilii II doorlevert als gronctetof oor dra fabrikant of handelswaar eor étsR handelaar Klcinltandelaar is de ondernemer die gaeiiRen van anderen betrekt en zondtr bewerking of verwerking doorte mi aan den consument Aan de hand van het voorbeeld dat ta papier grossier als hij pakpapier aan een winkelier in dat geval dus de vbruiker levert kleinhandelaar is Moegde spreker dat het noodig is zich by elke levering af te vragen lever ik ail fabrikant groothandelaar of kleinhanddaar en voorts te bedenken dat de levering niet ophoudt met leveren krachtens koopovereenkomst Leveringen krachtens ruil krachtens schenking enz zijn eveneens l clast Gelijkgesteld daarmede is vordering door de overheid en verder het opleveren van werk in roerenden staat Een kieer maker die een costuum maakt van een hem door den dienst i ezorgde lap stpf levert werk in roerenden è taat Een aannemer die bij het Ixmwen van een huis zelfgemaakte kozijnen gebruikt toet daarvoor ook omzetbelasting l etalen wegens het lyeschikken over zeUgemaakte goederen ten behoeve Van onroerende gctederen waarvan ze deel Mm uitmaken Zoo ook bU het betehiklcen owr goederen voor eigen gebruik een drukker die zijn eigen facturen drukt moet daarvoor omzetbeiHtiog l etalen Kaast dit alles staet het gloednieuweJpderwerp de dienst ging de lieeridiutz voort Daaronder vallen alle lestaties die niet zijn levering van eerende of onroerende goederen EenInUagUijke variatie van maatschapii ajk werk wordt er door omvat een oneindige re van beroepen valt èr onder Spr noemde talrijke voorbeelden ais schoorsteenvegers behangers bankier notarissen Woscopen kappers fnj enz De hefflofsmaatsUf Bil de bespreking van den heffÈbg aatstaf merkte spreker ojn op dat Uk vroecer tödc BE i OOini8C0B CODKAirr 7S JAAB GEUEDEN Uit den gemeenteraad B m W stenen voor den minister van binoeni landsche zaken te verzoeken san de docenten der hoogere burgersdiool Butoriiktie te verleenen tot het geven van onderwijs aan de burgeravond sMool en wordt dit algemeoi goedgekeurd M JAAB OELCDEN De Goudsche debatingdub vierde op huiselijke wijze haar 25 jarig bestaaa Bij afweiigheid van den voorzitter mr J Fortuijn Droogleever schetste de heer H W P Bonte onder voorzitter in een inleidend woord de lotgevallen der veieeniging waarna de Men geztXÜg bijeen bleven waarbij de verdiensten herdacht werden van onderscheidoi bestuursleden uit dat tijdperk Vermelding vodient dat gedurende de laatste 21 jaar het presidentschap afwisselde tussdien de heereo dr W Julius n mr J Fortaiijn Droogleever eerste was 12 de tweede 9 jaar pte 25 JTAAK OKUEDEN Dooc B en W zijn aan den raad de balansen en de winst en verliesrekeningen van de gemeenteUchtfatuie ken dienst 19IS ter goedkeuring toegezonden Het voordeelig saldo der gasfabriek bedraagt 11 432 92 en dat der elèbtrlciteitsfabriek nihil daar de rekening van dit bedrijf sluit zonder saldo omdat de gefaeele explotatiewfaist zijnde f 17 017 00 wordt voorgesteld voor afschrijvingen te gelmiiken waarvan het l edrag volgens de voorschriften 28 000 zou moeten ziJn bij onder normale omstandi ieden tot stabd gekomen transacties de koopsom als maatstaf van heffing geldt ook bü huuricoop en aanneming van werk Bij niet normale omstandighe n bijv schenking of ruU wordt een normale verkoopsprijs of aannemingsBom geschsit terwül bij dienst de vergoeding als maatstaf geldt Onder den verkoopprijs verstaat men niet den in rekening gettrachten prijs maar het totale bedrag dat door den kooper wordt voldaan Over kwade posten hoeft dus geen omzetl elasting te wferden betaaki Men mag echter nm verKooiisprijs niet verminderen nvR de in den prijs begrepen omzetl elasting maar wel Bze in den prijs in rekening brengen d ter niet efzbnderlgk bijrekenen Afgetrokken mogen slechts worden de vrachtkosten i etaald aan andere ondernemers en hetgeen voor retour embaUage wotdt terugl etaahi Met betVekking tot het tarief verklaarde de heer Sehutz dst normaal 2V4 pet I erekend wordt ep voor den groothandelaar H pet levert een fabrilcSöK rechtstreeks aan den consument dab pet Verlaagde tarieven gelden voor die verl ruiksartikeleni die voor het levensonderhoud noodzakelijk zijn zooals brood e d en ook voor kostbare bedrijfsartikelen als macliines voor vervoermiddelen en de hedrijfshulpstoffen brandstoffen Dieasten weiden altijd met 2 A uct twlast goederen met versciültende percentages Een kleinhandelaar die aan een anderen kleinhandelaar levert betaalt over die levering hpt grossierstarief ± pet mits hij t§e zoodanig meer dan 25 pet VM zijn verhandelde goederen levert De wijze van betaling ging de heer S utz voort gescliiedt uitsluitend op aangifte per kwartaal men moet evenwel eerst l etaten en daarna het aan giftebiljet inzCTidett In verband met liet i estaan van de mogeliikheid i elasting na te vorderen wanneer bly kt dat er niet voldoende is l etasld wees sprelcer op de noodza kelijkheid voor lederen ondernemer om bode te houden waarbij hij tevens vele nuttige aanwijzingen gaf Na de pauze b andelde de heer Sehutz nog eenige meer practische dingen als de executoriale verkoop de b ooning in natura en gevallen waarin een winkelier tegelijk fabrikant is Uit de talrijke Voorbeelden die liü hierbU gaf bleek o m dat een fotograaf voor het ontwilikelen van een film en voor het maken van afdrukken het fabrikantstarief van 5 pet moet betalen evenals de bloemenhandelasr als hU bloemeu uit eigen kwee erij verkoopt Tenslotte wae er gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan een druk gebruik werd gemaakt m T fk AAR f ANMEEII 1 Thidia ThMrter Gier Wally met Hei dema ie Hatheyer Sepp Rist en Eduard Köck Aanvang 8 16 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag van af 3 uur Bennie Bioaooop Een huwelijk op afbetaling met Ralph Arthur Roberts Johannes Riemann en Leny Marenbach Aanvang 8 18 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur Bleeke Bet SelionwbiiTg Bioscoop Bal Fare met Ilse Werner Paul Hartmann en Fritz Kampers AanVang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf S uur Haart 4 S § nor De Zalm Ledenvergadering Vercenlging De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken Maart 12 30 nnr Kunstmin Vijfde en laatste Eintopfessen Duitsche kolonieen weeimacht en voor belangstellenden 1 Maart 8 15 nnr Qpt Schaakbord Jaarvergadering Vereeniging Veilig Verkeer 19 Maart 8 15 uor Central Jaarvergadering Goudsche Winkelienvereeniging 11 Maart 19 nnr Voorwillens 17 Open bare verknoping koeien en landbouwgereedschappen door deurwaarder B J N Akkersdijk 11 Maart 2 nu Ter Gouw Openbare verkooping inventaris scheepswerf voorheen firma wed A van Duyvendijk te Gouderak door fa Hendrik van Essen Maart IM nnr Coneordia ïevarieerde avond Nederlandsche Reisvereeniging voordracht Julia deGruyter filmvertooning spreker J Panman Maart 7 29 849 uur Blauwe Kruis Zitting sociale voorliChtingsdie t Nederlandsche Unie 12 Maart 7 39 nur Ter Gouw Lezing prof R CaSimir voor Vereeniging voor Paedagogiek onderwerp Waarom gehoorzamen onze kinderen niet 12 Maart 7 39 uor Ned Geret Gemeente Spreekbeurt ds Joh vanWelzen 12 Maart 8 uur Daniël Damescursus E H B O 13 Maart 7J9 uur Vrije EvangelisdieGemeente Bijbeltezmg en bidstond 13 Maart 7 39 nnr Leg r des Heus Heiligingssamenkomst IWaart 11 nor Veemarkt Premiekeuringen van stieren district Gouda Maart 7 uur Kunstmin Feestavondgymnastieken athleUekvereenigipgVires et Oeieritas 17 Maart 11 qnr De Zalm Openbare erkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 18 Maart 2 nor De Zalm BridgedriveNed Vereeniging van Öuisvrouwen 19 Maart 7 45 unr Nieuwe Schouwburg Opvoering door N V Het Nederlandsch Tooneel van Als sterrenvallen blijspel in drie bedrijven door Henk Bakksr 19 IWaart 8 nnr Daniel Cursus E RB O 22 Maart 10 nor R K Leesvereeniging Algemeene vergadering Coöperatieve Boerenleenbank Gouda en omstreken 22 Maart 7J0 uur Kunstmin Uitvoering mondaccordeonver Crescendo met medewerking van zang en showensemble De lustige zangers 29 Maart 6 nur Coneordia Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen 39 Maart 2 39 unr Kunsbnin Vijfde Nuts bijeenkomst concert Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding v Eduard Flipse solist Marinus Flipse APOTHEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 VBULOnNG DOOR LEB8ZAAI Onder de leden van de Openbare Leeszaal die vroegtijdig hun contriinitie betaald hadden zijn evenals vorige jaren eenige l o en verloot De prijswinnaars waren M UiUenbogaard te Haastrecht H v Leeuwen C W Wijkhuizen mej P Futselaar allen alhier Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen aan het bureau van politie inlichtingen worden verkreg l op alle werkdagen van 8 tot 8 uur Grijs bruine ceintuur licht lieigemantelceintuur zwarte ceintuur blauwe ceintuur l reed groene ceintuur witte hond bruine kop roodbrtiia hondje witbruine hond witte hond bankbUjet zilverfoon scfaroevendraaier paar wantjes blauw met bloemetjesbewerkt bruine kinderwant loodewant zware handkap zwarte dameshandsdioen donkergrijze heerenhandschoen groene want paar bruine glacéhandschoenen groene handscnrcn tüveren polshorloge armbandlioribge chroom gebloemd schortje blauwvest in pakje kwartiermuts blauw geInreide muts roode muts grijze heerenhoed slagersmes rood zakmes wit zakmes diverse portemonnaies zwarte rozenkrans bnöne rozenkrans beerenrijwiel verduisteringskapje diverse rijwielbelastingmerken zw gymschoen zwart kinderscfaoentje vulpotlood roodlialdcettinkje schakelara and tweewitte oorbellen witte brodie donkerbruine halsketting diverse sleutels br damestasch speefgoedpop benzinevatbril paardendekeivheerenparaplul bagageriemen fluitT grijze damesparapluie ALS STEMtEN VALLEN OpvoeriBf door Het Nederiaiidsch TMmeeL De N V Het Nederlandsch Tooneel directeur 3or van der Lugt Melsert zal op 19 Maart aj in den Nieuwen Schouwburg een opvoering geven van het blüspel in drie bedrijven door Henk Bakker Als sterren vallen onder regie van A Defresne Medewerkenden zijn Frits van Dijk Ank van der Moer Louis Saalbom Jaap van der Poll Louis de Bree May Volienga Willem de Vries Aline Markus en Myra Ward KUNST EN LEHEREN Volksuniversiteit afd Gouda MEJ HANS GKUTS LIEDEBEN EN TOELICHTING MEJ TANJA TAUSSON HAND Zaal Bennie Deze avond leent zidi ni voor het uitbrengen van n muziek critiscfa verslag Het was er een van groote waarde voor het bevorderen der muzielckennis en van het muziekbegrip Waar mej öruys n musicologe van beteekenis ir ons land elders voor de Volksuniversiteit haar stof verdeelt over drie cursusavonden is het te liegrijpen dat datgenes wat zij hier in één avond moest iH engen wel zelr gecomprimeerd moest worden gedaan De avond van gisteren voldeed geheel aan de taak die het Instituut in al zijn geledingen iich stelt n overzicht geven van den ontwikkelingsgang van het lied Hans 3niya stond geheel boven haar taak verldarend en uitbeeldend door de macht van haar expressieve voordracht en zanglcunst We hoorden liederen van Schul ert Hugo Wolf Gabriel Faure Ues Berceaux Schumann der Nussbaum Francis Poulenc La Carpe uit Ie Bestiaire Claude Debussy La Flflte uit Trois Cliansons de Bilitis en Maurice Ravel Le Paon uit histotres naturel les Ze liet uitlromeni hoe deze t eide Üatste Franschen oostersch georiëntieerd zyn de eerste impressionistisch van buiten naar binnen de laatste expressionistisch van binnen naar buiten maar meer jeer braal van de hersens uit dus Daarna t geestige JEteponse d une épouse sage van All ert Roussel waarin vooral de woorden de pointe vormen om na de pauze te verklaren en te doen hooren t lied SdilafeD schlafen uit Dem Schmerz sein Recht van den zeer modernen Oostenrijker Alban Berg nog net liggende qp de grens van gehoord te kumkeB wolden Alban Berg behoorde tot de Oostenrükache groep JScb5nberg die aamrankelQk dch rekende lot de adiool van Wamr Schfteborg heeft geprobeerd bot doflen zoovar te krijgen dat het wordt tot prekoi op toonhoogte en af den xooals wij doen als we sprelcen SdiSnberg kan men wat te vN tard vinden om ridi bij hem af te vragen wat moet t nu ziJn één van beiden spreken of zingen eMus mej Gruijs Tenalotte n uit zes verzen bestaande C opIa n Spaansdi volkdied vertaald door Hmdrik do Vrieo op nnudek van onzen Nederlandsehen componist Henk Badings die veelal schrijft met overmatige aeconden n compositie prachtig van uitbeelding maar waaruit toch de Hollander blijft spreken Geëindigd Werd met M Separation diant populaire hébralque nprachttf toonstuk van Darius Milhaud CMizen grooten dank aan het bestuur onzer Soudsche V rfksunivenilteltaf deeling voor dezen buitengewoon mooien on zoo Iseizamen muzikalen avond Alle hukie aan mej Gruys die rich n zangeres van formaat toonde en haar talentvolle begeleidster Tanja Tausson die beiden n bouquet bloemen geoffreerd kregen Jammer dat de Réuniefaal niet voller was d afwezigen hebben heel wat gemist i SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond PBOGBAHMA VOOB ZONDAG Afdeellng II 2e klasse B Fluks Excelsior V D L Overmaas O D S Vriendenschaar U V S De HoUandiaan S V V Gouda half drie 3e klasse C Woerden D C V Olympiai Steeds Volharden D H S Fortuna V F C Het Noorden Alphen O V V De Pechvogels O N A 4e klasse A Vogel Texas V V L V Tona Rouwkoop Teijlingen Lisse Wilhelmus Graaf Wülem II Archipel G S V L D W3 4e klasse C Boskoopsche Boys Donk Oudewatcr Gouderak Haastrecht Waddinxveen Bodegraven Ammerstolsche S V 4e klasse D Kranenburg ZwartBlauw V D S Wassenaar Rijswijk B T C Spoorwyk Ursus Schoonhoven O B Quick Steps DeUia D V K 4e klasse H Steeds Hooger Zwervers V D N Lekkerkerk D R L N H S Dilettant Bolnes XK C Dindua Reserve 2e klasse A A D O IV U V S H H B S III Gouda II V U C m H W H D ac in Scheveningen H Reserve 3e klasse B B M T II O N A H V I O S H V U C IV Laakkwartier m H B S IV Quick HI HV V HI R VC Celeritas II Reserve 3e klasse C G S V II Xerxes IV 11 uur Gouda IH Schoonhoven U Martinit II Sparta IV OJJ A HI Olympia H FROGRAMMA 18 MAAKT Voor Zondag 16 Maart as is een inhaalpTogranuna vastgesteld dat voor de elftallen uit Gouda en omgeving de volgende wedstrijden vermeldt Gouda O D S D C V Olympia O N A Woerden Archippel G S V jïouderak Haastrecht Waddinxveen Bodegraven Ammerstolsche S V Boskoopsche Boys Ursus Schoonhoven V U C IV O N A n Sparta rv O S V H O NA in Martinit II V V oAjODAN BOYS A S Waterdag is voor de competitie van de onder afdeeling Rotterdam voor Jodan Boys een wedstrijd te Ro terdam vastgesteld tegen V V O dat ongeslagen bovoiaan staat met één veriiespunt tegen mze stadgenooten acht PLAATSELIJK NIEUWS Stolwqk PREBiKBEuitTEN VOOB ZONDAG Ned Herv kerk VJn 10 4 uur Ds B J Kanis Evangelisatie v m lOH en n m 7 IS uur de heer Mouw g o te jSouderak Bargambacht caamsNXBAAD krd g II iwfiliiliik Jt Om b iHfit OMI WMBbM De raad kwam onder voorzlttencfaa i van burgemeesto J H Winkler i openbore vetndering bijeen In behandeung kwamen verzoek van A Kool en H Bhkeik beid wonende aan den Eigen DIflc om v hooghig vut de hun to Mcende goeding van reiskosten oor hun Ir pUcfatife kinderen die een school i zoeken die op meer dan 8 kon stand van hun waling Is gelegen gezien de utobustarieven zijn V hoogd Goedgevonden werd dat c vergoeding gebracht wordt van f op 13 per maand per kind Het voorstel van B en W om jaarwe e van den doodgraver meentewerkman te brengm van f 1 op f 1100 wegens de vermeerdei van de werkzaamheden van dien an tenaar doordat de vuilnis opha Idii is uitgebreid tot de Kadijkscfae la werd aangenomen Vervolgens deelde de voorzi i mede dat onUieffing is verkregen de verplkhtlng tot het doen oph van uvallen V Sn leveasmldd echter niet van het ophalen of d inleveren van dierlijke afvallen verordening werd daarom bepa dat dierlijke afvallen en de cada van honden en katten moeteii wori ingeleverd bU G A ie Mik aan Dijklaan alwaar zQ dOor de Gek worden weggehaald Uttbreldlag thnaMrtabr Daarna kwam aan de orde bet i langrijkste punt der agenda het V stel van B en W tot verkoop van t rietgorzen 2 perceelen water en diikfaelling van de gemeente aan N V Timmnrtabriek De Concurr voor uitbreiding dier fabriek De voorzitter zei dat de ondert delingen over dezen verkoop met makkelijk waren geweest Er zön partijen welker belangen hierbij troicken zijn nJ de gemeente als koopster De Concurrent als koops het bestuur van het zwembad dat één der te verkoopen gorzen lig ie N V Graan en fouragehandel v C Schouten tt Zn welker terrein i Oosten van de tinrunerfabriek d demping van de dijksloot van de f meentehaven wordt afgesloten Vt alle partijen is een bevredigende ref ling getroffen De Concurrent wil zorgen dat een nieuw zwembad komt op het te rein van de N V Schouten welk ti rein voor dat doel beschikbaar is f steld Het zwembad ontslaat de f meente dan van de verplichting huuropzegging de wsarde van 1 i assin enz te vergoeden De Conc rent zal zorgen dat er een nleu vaargeul achter haar fabriek komt ook het terrein v n de N V Schout raakt Deze vaargeul wordt eigend van de gemeente De gemeente k dan havenrechten heffen en heeft i den aard der zaak het onderhoud gemeente ontvangt voor den te V koopen grond f 1500 een zeer b hoorlyken prijs die bij publieke vt ko ing niet benaderd zal worden Zonder hoofdelijke stemmmg Ijeslc de raad hierop ca 1 26 h a grond t water te verkoopen aan de N V Ti merfabriek De Concurrent v f1500 vry van alle lasten IJet volgende punt van behandelt was het voorstel van B en W om n over te gaan tot aansluiting van h electrisch net van de woningen a den Opweg aangezien de aanslu kosten f750 xüUen bedragen stemmen staakten zoodat in een gende bijeenkomst het voorstd nogmaals m behandeling komt Onhoudbare woaingtoestanf Bij de rondvraag wilde de heer Graaf nogmaals de aandacht vesti op den onhoudbarr toestand op ninggebied Het vroeg of het mogelijk is dat op de enkele le staande woningen die o in de it meente wel eens zijn geen bc gelegd kan worden voor die gezini die uit hun huis gezet dreigen te den Dit lot staat b v een der in raad aanwezige faeeren die een gr gezin lieeft te wachten Al jareS jaren bewoont hij hetzelfde huis er er een zoon van zijn huiseigenaar getrouwd moet hij er uit De voorzitter zei van deze want standen alles te weten Het is Inu daad ten hemel schreiend Het irauv FEUILLETON toe Om mij em plezier te doen besloot hij a een compromis Hü ontbmf aan mijn grootvader voorstelde dat voor lijn moeder fn ik bij wijze vau iéilJezDelc naar Honoloeloe zouA den komen HU zelf zoti dan wanneer et ons beiden daar beviel en er ook voor hem een bestaansmogelijkheid bleek te i later nakomen Maar nte IvieMHli d hooit verzonden WaiWn niet Gipsy Omdat er ieen ontzettend ongelukgebeurde Mijn ouders maakten eenpaar dagen later met een bevriendechtpaar een z ltochtje De bootsloeg in een plotseling opkomendenstorm om alle vier inzittenden knramen opi het leven Ik was blotselingwees geworden Wederom tastte Hunters hand naar d smalle vingers van het meisje In den Bmarielüken tijd welke daarop volgi e vergat ik mijn Ootvader en de reis naar Honoloeloe vervolgde Gipsy Eerst een tweede bripf riep alles wear m mijn borinne rinü tpru De inhoud was dringend Hü verzocht myn moed r onmiddellijk ov er t B kn lu Het eerst vertrekkende pchip n aj New York was zelfs aange nren en verder had hü het zou gereg dat mijn moeder daar door uwtBsman van n4 n groot worden afgehaaU dié haar dan oktt San Francisco naar Honokteioo zou brengen De naanï van dezen i aa was José Santos £ en van de t eide getuigen die ï u 1 Wat zoili je grootvader met dielaatste opmerking bedoeld hebben Gipsy Gipsy Dott aarzelde even Ze scheen iets te willen zeggen maar tenslotte haalde ze slechts haar schouders op Ik weet het niet en ik durfde Iv ook niet vragen Maar later heb ilvernomen dat myn grootvader nouitde bedoeling heeft gehad mün oudpr en mü Vfor goed bü zich in huls t4nemen C dat punt hadden we zünbrief totaal verkeeM uitgelegd Maar wat wilde hü dan viel Jim Fox haar verbaasd in de rode Wederom aarzelde het meisje met een antwoord Daarop zei ze Voor zoover ik het begrepai heb wilde müo grootvader alleen maariets met mün moeder bespreken Daarna zou ze em weer naar Rotterdam hebb n moeten terugkecren Jim schudde zün hoofd Daar kan geen mensch wüs uitworden Ik geef het op Herschünt dat je dus toch een geheim hebt geërfd Gipsy Ik weet het niet Jim Ik wootaUeen dat ik me in dat huis in HonO loeloe zeer mgelukkig voelde AIIe was dSÉr zoo zoo zonderling U0Bgrootv dbr hield er zeldzaam r irrimtrieke gewoonten op na De verlangd vurig naar een gelegenheid om wafte komen en toen deze zich een go den dag plotseling voordeed aarzel ik niet langer £ Wordc v t o dJ Nadruk Tarbodaa t GIPSY DOn ERFT EEN GEHEIM 4 Dat ia wel hooi wonderlijk vond Jim vertel verder Gipsy Wat geSourde er u enT Aanvankelijk heelemaal niets ü vader wilde er niets van weten tt Ung met hart i ziel aan zijn befoo ö t hem een bescheiden maaf zihi oog f aUeazins behobrUik be an opleveirde De idee dat alles te aoeten opgeven om naar een hem wödvreemd land te trekken vond hy jyoudig verschrikkelijk Mijn moe zou het niet zoo erg hebben ge ♦ fan inaur zü onderwierp zich aan l wenscli van mijn vader r En jij nU GipnyT f O ik waa nog en kind en niet Bel vrij van romaiitiek Misschien o dt nog wel een druppel van = avontuurlijke Cranenbur gsche zee5 i l H i bh t aderen Mijn OTge2j Me botaaie tooi erde mfl Jhxao y S blauwe kust ib al haaq tra cfaoociheid i vo tegiB 0Bd bestudèerdb ik dikke boef over de ZuMmc n retede ft nik 5 Hngora over den atlas tot naar Mija va fer kc ek in É 9 e tag Santos niet te Vlagen ging Gipsy voort Tijdens de lange treinreis naar San Francisco zorgde hü uitstekend voor me maar hü was een zeer zwügzame reisgenoot p myn informaties naar den gezondheidstoestand van mün grootvader kreeg ik slechts ten antwoord O met den ouden heer is alles in orde Dat verwonderde me Kan ik me begrüpenl viel Jteihaar bij Je dacht natimrlük dathij doodziek was En wat gel eurde erverder Door al die nieuwe indruldcenhad ik niet veel gelegenheid om rustig na te denken Van San Francisco bracht een boot ons naar Honoloeloe Ik had gedacht dat mijn grootvaderons van de boot zou komen Ijalen maar dat bleek niet het geval Würedt met een auto naar Waikiici stond dan het lachen Grotere teleurstelling had ik me mbeilük kunnendroomen De zwakke bejaarde man dien ik zoo goed raogelük had willenverzorgen bleek slechts in mün verbeelding te hebben bestaan Müngrootvader was zoo sterk als een 04 deeik eneven vriendelük als een buldog Hü scheen niet bepaald verrukt overme tai zün en evenmin bd pefte tehebben aan mün liefde en foewüding Den eersten nacht onder het weiniggastvrüe dak van dit zonderlinge famiUelid deed ik geen oog dicht Denvolgenden dag was hü wat vriendelüker tegen me zoodat ik weer moedkrfeeg Toen ik hem van den tragischen dood van mün ouders wildevertellen zei hü alleen Santos heef me L New York van alles op deIwoglwt gesteld Het is een droevigegeschiedenis en we maken het er nietsbeter niee door er over te praten Ikhad lieVcr gezien dat je moeder gekomen was maar het noodlot heefthet anders gewild Nu je hief eenmaal bent mag je wel blüven Mearof dat vooï ou cii voor mü goed is weet ik niet Jim Fox s ohg verontwaardigd overei i All menachen Gipsyl Je moet me de oritiek op dat merkwaardige faroilleUd van jo met kwalijk nemen maar dat was toch wel een heel onvriendelükp ouwe kerel l at zeg jü er van Bob Hunty knikte en wendde zich daar Frederik Ulem Cranenburgs testament ond Uekend hebbenl riep Jim Fox verbaasd Het meisje knikte De brief ein4igde met het dringende verzoek aan mijn moeder ojttverwijld te vertrekken wanneer zijmijn grootvader nog levend wildeaantreffen Hij had haar vóér zijndood nog een belangrijke mededeelingte doen En ben jü toen in plaats van jeoverleden moeder gegaan GipsyT Ja want in Rotterdam bond mijnietsT meer Mijn grootvader was heteenige nog in leven zijnde familieUd Zijn brief wettigde het vermoeden dat hü ziek was en verpleging envrouwelijke hulp noodig had Hetkwam alles heel anders ult Jnaar datzal ik stiaks nog wel Vertelloi Toöi him nogpl te verwonderen maar dat WB3 tenslotte t grüpeluk Minder verklaarbaar was zijn houding toen ik hem van den tragischen dood van mün ouders op de hoogte bracht Hü intliield zich van elke betuiging v n 4eehieming en alles wat hü zei was De ben nieuwsgierig wat de oude man van uw verschüniag zal zeggen juffrouwl dod numer en jun ox Wat een onheU elijka kerelt riep e n verbaafiden bift eibverontwaardigdi JuUie zullen je kuiffiin ik in New York aanicwam stond José twaar het buis van mün grootvader Santos inderdaad op me te wachten nd en weldra bevond ik mif tégenDat in plaats van de dochter van atjH over hem In plaats van een zwakkan opdrach sever diens kleindochter ln gebrekkigen grüsaard dien ik mü had Amerika v f t aan wal zette schim voorgesteld bleek hij eep reus van onder borstelig grüze wenkbrauwen nam Hu mü onderzoekend op Zijn gezicht verried geen spoor van blüdsc mp over mün komst Hü begroette me aldus Je hebt geen Oanttburgsch ezteht WaarsehünUjkheb je meer van je vader den school Bob Hunter en Jim Fox wiaseldsa Hunteib verontwaardigdi O oyerigg bad ik over Joaé voorstel lm jong dat i het totü en n adir I o p tót het igejsje