Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1941

liwE m mja iVRIJDAG 7 MAART lft aa woal §m l as i s eehti xoo niet tnomHlgj 4m Mk Mftw aeer atoei Ic vooc 4 ac 4tm hMr De ChvaC opperde nwfrfpiieM IM liMlagleg m op wooiniai bcitaat feen rmto IM latte aWa 4 kacr M VUe oor ket BaqpHK iwiifiir a enoeken 4 mlMttgen tfeteUde xt iiUkc rfaic nn UM 4 vosdMleiii I drie faRn9De te SBvea dS Ae en Jentemide Idoosaa mtnagim Stet vDonW eri et a smecBe Op l tft Impt at 1 It bmfnk voonn Br 14 den Redl RolwtmtenboixT en dc VeinenfthK t c V rg Hegvor B M tHi éxa dMg le liMilfiiliiPiu wa i p UJ vow 3S aar te hcf predikandrt te BerkmwondS wf bera ligd R9 itsiid daarm e Ddioa etk Heedenvem Sedert I Xmiarf i k by vwoi eii0er b9 deu Hed I oCet tantestw tt Vttcdit Bodkoop PHUHJUUumN yocnc bokoaq Ned Hexv Kerk vm fiM en bjb 6 uur De Jacob Vjbh Do abediening GereC Kak tjn 1ft m ja Di Cl QeTe £ Kok vjm It 3 30 iMr pi Kleiaen Ben Cwpcl Kerk vjb 10 war Di Hoenderda van Ainhem Geref Getfty v m 10 en n m 3 uur Leefdienet ZONOAOHOUSKSV OOKtOKDf Voor a 1 Zondag zal de ZondagsdienM worden waargcsoBieB door dr P du Bur teld 40 VEBKoontfG ifommaa Op de gehouden verluioiungi to overtUan van notaris Groen aJbier is het woonhuis Zijdeweg 162 gekocht door den beer Jac Boo Ifbn aOüer WOT ƒ 9700 GOEDE urrVUtSttOfG VAS BABWnOE CONCOÊanA Odder leiding van liaar dirigent den heer Gregoire gaf Donderdagavond in liet RK Vereenlgingsgebouw de Chr Muziekvereeniging Harmonie Coneor dla een concert Het met zorg gekozen programma werd keurig en lot afgewerkt waarvoor dirigent en leden en hartriijk i Iaus kregen Ab aanrulling volgde tot idot een fibnvertooning vnmBaoif ctKxccn 0K Zie teeM MihwtHi tetohal i mtjitprntr Bier n e hii wribee uil Goadu e 4e tebfadk q aumrufm Adam BnraBiac io ntEBDomnREir vwm zoNDAa Kt Herv Kerk ftsa u D m De W de Veaci van d Stiaaten Ned Herv Gen B W u vjh b ajA It BJB c Sv a de Vatac GcKl Kerk lOJO u vju aa 130 u st Moordrecht gEBDnniEnEi Kai voos zohdag MeA Hetv Kok VJB Ma MD paiat dr M C viB Moiiiik aroekauték Gertf Kctk vja 10 en mm i Mar dB D P KaHmmi Herv Geref EvaageUsatie vjb iM ea Bjn 2 uur de heer H Okkerse Voor de competitie van de biljartvéreeittging Me ewto e t werden de volgende wedftrqden gespeeld J Bos vcrUeat vaa Y v d Éjul 4S 52 Het tusschen haakjes geplaatste getal geeft aan hoeveel de betrokken spder moe t italen A Bloot 89 verbeit van T de Pater 4 64r C v 4 Kaa wmt van J Bos 65 41 4 T de Pater 53 verliest van C Corbe t SI 161 C Cci beau speeït geluk met G v d Heiden 181 119 A Multum 98 verliest vaa i V d Kaa 86 53 v d Kaa wiot van A Bloot 82 78 51 C v d Kaa 47 veiUést van 1 C orbeau 45 105 BAMKX0B AHKHUWKSIT Van voor de competitie van de dam vereouging gespeelde partijen hriden de uitslagen ÜTaor echt V G de Bruin P Verheef 3 0 M Boere T Blitterswijk 0 2 J van Jeveren P Twigt I 1 B Boon P Twigt 2 0 B Booo Fr V d Heuvel 2 0 MOOSDRKOCT GOODBKAK or mETtsajAKt De biliartvereeniging Moordrecht speelt een wedstrijd tegen Gouderak Gespeeld wordt met een A en een Bploëg In totaat moet de A ploeg van Moordrecht 506 caromboles halen tegen Gouderak 454 en de B ploeg 357 tegen Gouderak 247 Krambolev r Niewrcrkcrk a d Lkael MMIWLUMJItmt VOOB ZOHÉAG Bed B rc Keck veom U ui en 30 UBT ds A H C VeOmwei Gcre £ Kark vooeak 10 ta nus 130 wtw dl G H Bpaoi Geref Gemeente voocm e 2 30 uur leesditfurt ▼ EKCABEBDm VAM MOf BAA0 De harti in kceft Ae leden van dea gtiiflfiiliiaiiit tegen Woensdag 12 ICwt naRL t wtr ia ptsbare vcrgadgiBg b caga we p eB TOBEKK mnAMDBUmN MOeBBiroON Daar de tem van raitniiniing voor dt onbewoonbaar veAZasitde woo igen ia de bmirtschap BItland verstreken ill terwgl nog geea wtmingen bescbikbaar zvn om de bewoncss op te nemen strïfen B en W dsa raad voor den tena von de ontniiming e veriQigen OaderlÉerk m d UsmL AtEIHKBBDBXEir VOOS ZONODAG Ned Benr Kedt vjb 10 mar de itccr A de RedeigkbcSd gAW djb a aar D GL WétidcEiBk Wl kgetauw vjn n ra I G yfo iöaA Doopatiet K eBing njn 7 o de heer A de BedeStrkheid g o Geref Kerk v m It uiar Ds D A Vogel n m 130 aar Leesditisiat TWEEDE SAKEN IW p Eff USEE GEPLAATST Op de lange krib in de rivier ter hoogte van de Kromme waarop reeds verschillende slepen omhoof voeren is nu behalve het lichtbaken dat aan den kop van den strekdam staat eea tweede beken gep iatst Bet is te hopen dat het scheepvaartverkeer nu afdoeiide bevéligd ia Oudew t PBEDIKBCtFBTEH VOOtt EONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 30 uur en nam 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm IftSO en nam 3 uur ds W van Dok Schoofrfioven WERKLOOSHEID GEDAALD Het aantal ingeschreven werkloozen bedraagt tkaas 7S tegen 97 aajb het be n der vonge maand Onder de ingeschrevenen z n 6 grondwerkers 14 losise werkUedeti 2 goudsmeden en 6 zilvnsmeden De i taOen waren aan het begin van Februari respectievelijk 11 18 a en 5 EDOKBEURTEN V M R ZONDAG aam Geref Gemeente vja l Mk aar Ds V Blokk vaa Utredrt CMleete Diaconie Hinderheidscp Geen dieMt Ned Btnr Kenc vjn 10 nur en n Bi 4 30 uur T s D 3 van de Graaf Leger des Heils Zaterdag non 7 oor BiMaod Zondag vni 9 mar Handleiding vnor de jeiq f jml 10 ur HeUigingsdicnst BJn 12 vntr S adaffi aol n m 3 uur HeilssamenkomiA voor de ieugd njn 5 30 uur Bidstond njn O uur VerlfssingHanienkoBist Alle rader leidiBg van I iit Boltennan B K Kerk vju 0 30 en vjn ILSO raar H Mis s avonds S varKjot BCKGESLDKE STAND Ondertrouwd A G Brugg nan 28 jaar en L Hooijkaas 25 jaar Overleden H C Loeve 9 nmd zoon van J Loeve en H A Jansoi Gebore Jan Wemard z van J W Heerens en J van den Doel Lena d van W Boon i ppel en H van Heteren Svert CorneBs z van E C Schtiek en J W Bron Waddinxveen GEVONDEN VOOBWEBPEN Oviaidcn étoi met volpeakonder te bevragen op het politiebureau paar kinderklpmpen bü P B van Gelooven Kerkweg 130 WINTEBHIJLP NEDEIILAN0 Weet ƒ SOt veer UndovoediBg De buscollecte voor Winteiluilp Nederland van 28 Februari en 1 Maan j I heeft ongebracht I43A welk bedrag onmiddellijk aas de hoofdadministratie is overgemaakt De burgemeester kreeg de toezegging dat ten derde male t 500 is dfsponibel gesteld voor de kindervoeding waardoor deze nuttige instelling voor bet loopende seizoen volkomen is gewaarbor Daarom richt de burgemeester met te meer vri aeedigbeid het veizorii tot de ingzetenen om ook voor de komoide collecten de noodige medewerking te verlceEen BURGERLIJKE STaHd Geboren Jan Jfifiem z van H J de Graqter en R Gelderklom Cornells z van A J Twigt en A M Oskaón Pieter z van P van Dyk en M van Zwieten Jannetje d van T Rigter en J Wagenaar Marie Lotiise At iane d van G F Haspels en H E P Byi Nicolaas Adrianus z van W J J van Berkesteijn en J p A Toor Ondertrouwd A C Oppelaar en W la Grand WAAIMtC ffOT ttTO VAN BEN Da iKvtelt kiMadigliaten van de laatste dagen Mnaellik het ingooien van niitci gevan döi burgemeester aanlekUng een onsti waarschuwing te richten lat kat paUtek xiefa van dirg e lg fce miaderwaardige pract kcn te antkoodm aaiigaiian Ie dcse onwass ge haodeUngcn seer zeker ten str a mst e zollen Sb kdaas alle ktgeaetenen van in deze omstandigheden Iqkheden zullen oadervinden 3e men door dergeQjfce daden hade baiekkent aati de beliefeifnaren et iHuadcra bhmut aan de gemeente die deae koatan anet betalen De knrgeóieestar verwadit dal daae aarsdnnsiag niet tevergeefa s mult gedaan en men aal gevoelen wat iadeis ididlt kcm fai deze oplegt Woerden onrGE B4Muw EAiMjgmaniWT Ditgeqiroken Is het ftülHssement van A G Buk kruidenier ftouwstraat 4 Curatt is du A F v d Bosefa trrT DE PERS Nederltmdseh SociaUsnte en het Dvutache Nat Sodtdisme In het wedtUad vmi De Ncderlanèscke Uaie wordt gewezen op de tegenspraak welke er vet betrdtkinc tM ie vrye poüïleke witevocmBig ki Nederland te eoDstateeien vaM tBssdtcB eensdeels een aantal indertüd gedane nits aken van Rökseowanlssani dr Seyss Inquart en anderdeels een onlangs uitgesproken redevoolag te Haarlak van een propagsad st der RSJXAJ den ticer Sommer Laatstgenoemde verklaode toen unmos ojn Wu kuBOcn geen andersdenkenden aan onze grcnaen dulden want zg zour den evenveel bedieiging a voee ons én oase eenheid vormen Nederland heeft aleekti één mogelqkhcid een vrüe onafhaahflplte staat te zijn en dat is in den vorm van een nationaal socialistischen staat Onder vrijheid kan men vele ningas verstaan Het nieuwe aopa echter verstaat er voor aHes één ding onder de vri eid toe te treden tot het nationaal socialisme Naar aanleiding van cteze uitlatingen schrijft De Unie oJn bet volgende Wii willen er allereerst en ter bevordering van een mogelijk wederzijdsch hêgnp op ijzen dat er zid op het oogenblik In t tMH Eutoaa i aieiuwg voltooi da raring de ged hte d r voasgianéé Het nieiiwe gewas heeft ia D Spanje van rsUn gi sme Voor P i zou men kct CBnUuWwnn h noemen terwijl zicb in StowtritSe Roemen d dd Uiikdel5 pen MHUakarcn JOÊÊnm OmtërSS voren Mwoi In daaw wjtfd iS zoekt ékitêÊfUmé aWk n f S Een gdieel eigen plaats Want beer SomMer zegt dat Duitiiihwi geen anderadenkenden aan zQa snT zen sal diddoi dan Mcten w atlU BTiitL staan tnsaehaa SM r ajn g kwladt nnH aaaal aSS atanuncn nfai voivt lA ket 1 3 beter zijn dan de Dnitscfaers maar M wt wennli and er aalin oiboreaa getogen o and ra womi Desa ta schillen bekeaven Ugt echter i men ét tier aledMa te ai ti a 2 wil reqMCtecrsB en waasdcerca nZ enkele eonaak van baAtigiaccéS batiriBgen t ziikJirtegc èer Het oud g ii aa ai van aan verviakk interna tinnaHnne bcgccran wtfAZ eekta niet in nieuwen vsnn terag Een zede ab die van den beerS raer vonnt aoo bedint bet blad aM waardevoOa bijdrage voor het bewcS ren van een betere Onitach Nedertei sche verstan Muding De g AeértemM en te AKmMtenkott D e W a a g merkt ki vcrbttd iBct 4t gebeorteniascsi te Amstodiaa en eldcn o a op Wel w3 het ans vasrikaBo dat ondCT de gegeven onastaadi dcn en ernstige verptiebtiag rust op het N V V Het zal oogctwnfeld niets oobeijatU wiU i laten oa baar leden duide Pi ti maken dat acties als werden gcorgaai seerd alleen asaar heiUnnaw gevaica kunnen hebben et dat wie a iMd menscben waarlttk van ficnst wu zm zidt verre dient te honden van derg Ittke ondememiBgen die alleen mas de bewonderkig plegen te wekken ei kunnen rekmen op de instenutting nm degenen die er niets mee te 3uk t hebben en veilig op bun kantooikrakjt of van aciiter bon lessenaar fam SMCi ontleenen aan het nooddooze remt van anderen Ook znDcn al die ettnicn ten opgespoord moeten w ord e n dh nog traditen in de vakveilianden haarden van venet te kweHben Dit kica te meer nu er sprake van sAgnt te dat de eonfessioBeele vaitvcrbanden n het N V V zullen warden ap g e nom saJ L JAAP EN JO£PI £ RAADSEI S En de sneeawmiiii TEKEN ZELF een dansende elf Kun je dat Diet eb wcL Ik sal je zeggen hoe Je neemt W niet al 1 hard potlood met een scherpe pont Kn aan vul Ja zorgvuldig elk vakje ta waarm een puntje staat Doe je dat nauwkcu ig dan zul je verbaasd zQn over wat er uit ie handen te voorschijn komt tt s mtn ier dl n een donMada alt cual Bcgia gauwt Daar gingen ze dan Daw baites om cca sneeuwmao te m ic n Een reusackUgel Dat was het plan tenminste Jaap greep verwoed in de sneeuw en JOeple blafte verwoei Want Jaap was em Jongen en Joepie een hond En wat vaor iénl Een echt wildebras en daarom was ie wtt in z n schik met dat sneeuwBiaa maken Hij danste om de romp van den meeuwinan en sprang er tegen op Hij hspte la da slakarmen van den witte ma i kn erbceldde itcti dat Ui tacli maar can tUaka hulp waa voor lUn baasi Af j dat dacbt Joapte en Jaap vtittaadlgc Jaap Uat Joep maai ravotten en hij werkte kalfipje door ffi Khaat eeht op Ru koB fel al aan het heetd bealaneB Ben boofd o groot ais de voUe aiasn wilde htl maken èé hii nUm ta aaeeowbal maar voort Zondar een ogcnfaUk ap te kUiEeD Bad bQ iat maar gedaan want Jo de sprong voor de bal en opeens was Joepie verdwenen Die lal me daar asauar la het inaeuwmannenhooW oe dal konr $ m dat soa ik ook wet ccaa wtUan le Maar dal bat feoa ila ep bet plaatje En Jaap rolde maar doo en Joepie beet in de sneeuw waal hij moest bi ic jtar geval lacbt beblwBf Ai m kon hel gebeuren dat het sneeuwKnannenhoofi BBaai irial frvicr wUda wnntan Want Jaap tolda an reldo maax Joepie beet ea trapt wat hl kon want M wilde er beslist weer uit En zo schoot bet heoAl niel Op l laatst was Jaap zo moe van t aa één stuk door gebogen lopen dat faij eei even moc t rusten en Joep as zo duizelig van z n draaimolentoertjev t faij ogenblik vergal te trappea ca t Dat was jammer Want la ééni was Jaap weer uitgerust en toen f Jacp nog net een béétje duiaettg en htl koa sicb niet meer ait bet aBceuwmanneaMoofd wutmea HIJ draaide alweerl Toea dacht Joep Baasje f ik zal je $ traks wel krijgen en hiJ hield ztch verder bedaard fti t hoofd werd nu erkelt k net eea voUe maan Jaap vond het een b ïtje gek dat t nu Pgss lukte want daar straks had bit toch net eender geruid als nu en toea wou tnlel liAben è h l Klaar waa t hoofd Mn twee értm da stond bat op de raanp Jaap fiaa ean stapt achteruit en toen Hel grata ogen keek Jaap naar het siieeuwawnnenhoofd Dat horfd bewoog t at bootd aehevrde En kwam iets uit te voorsehtjn Iets t ar st Iets tevends i f rnidc inmr kma t Van i hnk rende Ja p naat hulA En trillend op s a benen vertelde h4 van dat Crl ieHge s wc eu w iiia nnenhoofd Je zate d ancauw t la ia iksaii bcMx n gadrukt iPiidar I Je b Dt sMcuwstek plaagde vad r Maar Jaap M nam a nog eens neen wmhjnltl vasi nte t wanl I wl uMWa aal afa mee lar Bwiw voor hhaa had gahaalik i oa mufr slBnaa Gn taMn 1 ea wa koo hQ lacl ooa mMr kMSR h n aiau t hQ de mm een kUcMi Ooed Be t vond Jaap en ar hn tca M r oob Mn aal vader eet atv v gasa u 1 Weel ecnafclaiia staan Wat was def VH het sneeuwmannenhoofd stak een kop De kop van Joepie En Joep haj het helemaal niet naar z n zin H had tkoud van jewelste want in welke bochten hij zich ook wrong hl kon maar niet loskomea Of Jaap de si w inf w du goed sanieiigelaiepen hadi Joepie sprong eoor de ba eij peens Joegl arme Joepie riepen za allebei tegelijk en in een ommezientje had Ja p Joepie In z n rn en THe kefte nog n iiè naar kroop toch dicbt tegen Jaap aan Ze brachten hem gauw naai moedeF jeé Sie wreef hem met een Maar die Jaap was toch zo geschrokkctt Eerst van dat beweeglijke hgofd en toenvan Je half bevroren Joepie Ook hij moestfbnk rerweAd Ook met een lekker hapjeen een p atifjc dtiht bii t j uur En cpt eind moesten ze allemaal lachen en Joepie sprong uit r n mondje en wilde warempel weer na buiten Maar d r kwaieBiato Van ia i Postzegelverzamelaars t zifti philaieiisien Verzamel je postzegel En plak ie se in e n daarvoor bestemde album of in eün acMHIL iwtjM gwTmfschfkt Dan komt er daar kun e i t od nkciien op cm dag jPu v end van eerf ouderer broei of zo Iemand en die zegt als tuj Je zp m t Je postzegels aan de gang ziet Aha Ook al philatelist Dan kun je n tuurUlk n et geen ineget hhefd zeggen Ik wwt nfet wat eea philatelist is en daarom z g Je ma ir Ja en Je oeeiBt Je voor zu gainv moiseHjk uit te vteden wat een philatelist wel I Urn daa kom Je er x hter dat een abUataUal po Qegcli cnameL ar tv DM vreemda en wat lastige woord stamt ala zoveel vreende en lastige K ard n olt hel Grieks Het komt nn philos dat vriend betekent Mn een vTz melaar l torh rekev wel eon vnend ie ao i en van bet teen bU vwuiueU ttWOOOft Het sneeuuTwanneifhoofil HET STEENTJE en het êlofje Op ea weelplaats lagen M gezellig naast elkaar het steentje ca het stolje Beid waren ze zo grauw en onaanzienlijk dat niemand op ben lette Hoogstens de bonderden kindervoeten die over hto hecnnepe Het is toch eigenlijk een schande datwH Mcr ao moeten bfgca n aas dooriedereen njoeten laten trappen die er zinte beetl zei de atcen legen het stotle Gdijk heb je antwoordde het atafje Wu moeten de meaaea acaa flinkkwaad doen dan zullen ze meer op onaletten en ons bog r achten Nn moet ik toch heus om je techenzei het steentje Wat wU ja nleUg stofJe iBa doen U0 Mtict je nauwelufcs Ja ala Ik nueei Bkts dcedl Ik kan midden op het padgaaWllggen zodat iederee over mij valt Maar JÜ Ha ha ha Daar vatt aicta te lachen fiei belstKj nijd g wtll n we wedaca datk de mrn cn meer kan pinten dai Jij Ik v il met pleiz cr m t j wedden hoewei Ut Mvuic e dal flt het zalwinnest PaU dBM lag Bah op z n neusl Akelige steen L riep bij woedend enschopte de steen weg zover b kooMaar wal nu Z i n knre blaetWe Eenklein f8n atraa tje liep tan t n l ei Ophouden met ap len Oairïda di ht BobRiet n de oud uitwaasca aoala aiinmoeder dat altijd wilde daaivaor tm h J gr co gcdi i ïlij diaade maar gauwz n zaadoek om 2 n knie en speelde verder Dat b sl ie snmtlM m bet wmdje was aricrapcB daarvan hari MJ mets gcmeikt SM deed aDetiei leluke din n io bet oodje ei s avond wn B b s knie bc iemas dik en rood En de volgende dag moest h P naar den dokter Ik heb dan torl de wedstrijd ge zei Ptofje tevreden Nu kan ik de steen eens flmk uitlachen Maar nmer genoeg kon het de ateaa niel meer terugvinden die lag ergezu la en hoek van de speelplaats en schaamde 7ich ovfer zijn daad Want wraak ts é van de lel kale dingen di rt bestaan je komt er be Hat gehB stap verder mee t Enlce e er mee Bereikt Ie je iell vcio iueni De hond als geleider van blinde mensen héUk xoHthoad nooit al OB taal bMu iet aaa Wanneer wtj zo op straat voortsta v en CB op de drukste punten oventeken d nkea w er w iut aan dat er veten zU die o ao graag ala w UMiden wiUen doSa en met kunnen oudat y bhnd Ju a Laten wQ dat eens een ogeubUkjc indenken wèt hef moet zijn niet te kunnen xien Dua niet t weten toe pnchtig de stenen aan de nacbtfe nel kunnen glanzen Niet te weten hoe de zon aUes in gouden gloed kan zetten Niet te kennen de praefatige kieuran vm de bioepocn m e mrner noch de Ittc schobntieid vaa sneeuw en Us Te leven omgaven door een ondringbaar duister anet als enig lichtpunt de holp van mens of dier Ja zeker de bulp vm een dier Want sinds i t i worden honden aigericht voor het leiden van blinden Er Ls zelfs een geleidehondenschool Deze school is te Watergraafsmeer Zq ia de enige In ons land Per aar kunnen daai veertig honden worden afgericht Een bepaald soort hond is met aangewezen voor geleidehond alle soor en van een bepaalde grootte en sterkte kunnen worden opgeleid ats zij daartoe de ao b e geschiktheid bezitten De grootste moaliikheid ia echter voor elke blind de meest geschikte hond te vinden Het alrichten vm een geleidehond vordert meestal twee drie maandem In enkele gevallen vijf of zes Dat nangt af van zijn bevattingsvermogen Jougc boaden van één jaar tot hoogstens twee en een half zijn het meest geschlil voor geleidehond Wa zo n hond voor een btindNe kan bctecfcenm liehoeven we wel niet te zeggeel Een paar voorbed den die aan duidelijkheid hiata te wensen overlaten Haast nici ie graven ffct ï haast niet te gefooven rtiaar er tse s i biiii tc bandcl re fig r die sf n betoc§SjM a ev n goed uitoefent ala tn de tijd 041 h Q nog tiende wa Met zijn hond gaatyiij nsar vei ithillende steden De hond brnigt zi n baas op station waar hii wezto moet Hk zoeki een detde klas wogoiV voor heiu op t dier leent het ver hil tussen de verschillenda wagens n buvcndien aurgt hi er ook voor zijn baas th etn niet to dmk beïTPt gedeelte ïe brengen t ïs waar Ziek getveest Gnelit i $ pas tck gcwcaat Moest ia bedje hi ii a Dokter ging de hos koorts Met een dronk tterdr txaf MkU Lekkrr wn dat dnmkjie nMl Maar z aam het aioedfgi Moe sel AU ie t flnik auM Zakt d ksorta vk spo dial Su it Grteiie haast loccr klaar Zit rechtop m t bedje Al haar poppen om hoor keen t Is na tpeer een pretjet Kot een klein beclje eduU Dan mag ze weer buttcn t Zonnetje daar bKitea lokt Door d ci t Tnnt it Dierenspel Om beurtend moeten Jullie eea dier voorstellen maai tonder het geluid van dat dier Ie laten horeiL Dtt bewegingen en gedragingen aaoetao da andere medespelendea hunscn opmaken wal j voorstelt Achta r ecBvol gen stel Uaa vcnchlllende dlarea voor Hun namaa schnit vooraf op eao stukje papier Voor alk di neem je één mlauut De anderea schrQven de naam van t dier op flat ze menen te herkennen Winnaar is nattmrt degene die de meeste dieren goed heeft geraden HU is dan tevens de nietiwe drct2 directeur die areer een groep ander dieren gaal vcrtonea De eerst d uo dueetcor wordt bit loting gekoaen lijk een wonder tcneemcn en locb la het waar bagetijks trekken baas en hond er ap tut eik steeds baaua a4 h h ind a thuis Een andere blinde wandeld s morgens altijd met zijn hond door bet VoO delpark Iedere dag dezelfde weg Haaiop een morgen bemerkte de bUndc o een aan een bruggetje dat hij op eenander pad Uep dan gewoonlijk Een weinig ongerust vroeg Je blinde aan eenwaradHaar die hij toevallig hoorde aankomen i ïlk uitgang van t park deHond hem had gebracht u trot bet dat de wand taar juist de parkwachterbleek te zijn en de uitgang was de velff vsn elke dag Waarom de hond dan deze morgen van zijn gewone weg was afgeweken Omdat er op dat pad een pa r omgegfallen bomen lagen De h nd had Intijds de I4ü lernls opgemerkt en had een kleine omw¥g gemsaklL Htl nag even tets andera SEulloi JulUet erjhm denken dat Je een geWdebond nqplt moet storen H a hem nooit aan prl tniet tenen hem dat zcu de blinde h gwi r kunnen brengen en woani probeer de hond niel te helpen HU ent riin taak en ve $ st zich niet Leid dua iln aandacht niet af Zo heel gauw gebeurt dit wel atet want ook daarop is htl afgerirnt maar 1 sou hunnen gei x u cn er dat moeten wil r natuurllik voorkomen omdat er voor een l llnde Htaeiukks van sottdcn Ia de naam van deca i beroep verborgen en in het t zijn woonalaats WK te Ui ea waar waaai X hardriapei betsteen wtjo glas boom ard ztj tak Irap gaval Door nu wis s att sg no de tealsic letia grepen van deaa a u o i krii e M ecB nttjo andoe a Meiau Zoek n ceasl sxzzzzzz a a a a X idT o h we i eenlaUde at tttr huis riaala dsaa pimta links naar rechta de volgende woorica 1 niet wijd 1 longensnaam S groat aaalal v adhal sgrnamia b Wugcui a akl vruchten 6 waar je i ctCD op legt meisjesnasua b ingentcraad Op de MivcDst krulsiesrü komt de oaaO in een maand te staan op de ondenM Zó krijg je II driehoekral 4 V l j n heeft 7 knikkers ea Klaas O Be getallen tijn ondertbsar en al inaasM Jan J knikker houdl I r B tww maal aoveel als Jaa aadsék Nog ven paar v Xls een moleaaat in z b oialkn pJ zakken me I zeven katten en zeven J r katte zet b el voeten sQa r o molen elke rtac ti atot rsadT ma o irai d P 2jr iiaqq H oawm taaia £ dfuiss ao