Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

EERSTE BLAD tgmmmmmKmaÊmMÊBB Heer m Menmnr j O ForaoRsr C POTHOIffiT huo harteUilua dank de vele blüfcen v a belangbli tiegenlMid van hun farif HmrelQfcsfeMt onder a Onvenhace Kaart 1041 V SUngelandtatraat 1 O 716 II i radio gramofoon Exp ositie ZATERDAG 8 MAART IS ml Week Trots de moeilijke tijden zijn wij er In geslaagd een buitengewone sorteering nieuwste Dameshoeden te presenteer i Zie de e week onze yecicde etalage vom Parijiche t Weensche MODE1 HOEDEN waarvan slechts van ieder model maar één stuk verkocht kim worden I LikdoornUnctuw Likdoorn pleister Voetbaden DROGISTERIJ DE GOUOSCHE GAPER Markt 6 Telefoon 2423 NAUMANN uil j ENUiDA Huishoud Ncicdmachines Adlèr Industriemachines Uit voorraad leverbaar J H RICXEN GOUDA ZontincuHtracit 4 o 642 10 Te koop gevraagd een net Burgerwoonliuis of Wnkelhuis voor geldbelegging Brieven no G 749 bur van dit blad 7 J FLINK Te buur aangeboden 1 gemeubileerde Zit en Slaapbatr stroomend water met of zondnj jiension v Tongerloo Krugeri te huur met bovenwoning aan de Kleiweg Brieven no O 739 bur van dit blad 5 lit I MODERNE B YOUTERIEEN zooob Armbanden Broches Colliers Ringen enz enz Adri VQI1 A OQTGII O 740 so BCUamede batiügeB wH harteU koi dank aan de heeren doktoren Planque n Van Woerdao en tevens aaA het verplegen4 peisoneel van het Van Iter msWkMdMtisi vooriie oede zorgen tijdens ziekte en overUfden be steed aan onaen dietbaicn Vader den Heer C OUWZBKERK JH aU r naam D C OUWERKEBK Oouda 8 Haart 1941 O TM 14 Tmkimn CnM iMfiaiwtii Vitnriii met toeatemning vaa de Kamer vaa Kooplundel te Oouda vaa verschillende artikelen van DONDKIIDAO IS MMKT 1041 t en mal 14 APRIL 1 41 NKLLY soKrms VAN BALCM BLANKEN 0 733 22 Ivorol Tandpasta 10 25 40 en óO et JONG OOSTHAVEN 29 TEL 3364 BAUO SCHEERMESJES STADHUIS GOUDA 45 cent par pakje 0719 m Twee vliegen la éa klap Ten eerste spaart U tijd goed geld gas en ten tweede wordt Uw wasch op een vakkundige zachte manier gereinigd zoodai slijtage althans hierdoor uitgesloten is U spaart Uzelf een hoop moeite en ons moderne waschprocédé spaart Uw goed Uw gaad gaal langer mee ala hat meegaat met De Modelwassclterij QOUDA Telaloon 2084 Bedrijfswater zoo zacht ahregenwater O 736 35 vcfBterker mat balaas 18 Watt Tootziea van een Kristal pick ap ea ongeCveaaardeJeaaeluMspreker in graate saloakast O I proci rt bdl Prlaragolatd o Onzcaleiiwa Waldorp stofzuiger Tcpof 7 eaalyar W Backer ilOl t 0 de Oroeneadaal TaMoeaSSIli 0 738 90 i l BERUTy pflODUCTS Schoonheids preparaten Make Up compleal 11 00 o 732 42 Uiver Scbeerinesjes wfnnen het altijd van de hardste baard Vraagt Uw winkelier Importeur O 739 10 W DE KNIKKER Kleiweg 14 Gouda TaL 2U7 EiRweliiiiiiiikiiiENmiliinvliiii gaat uit van de Biniiii in bin stilli priebt Houdt daarom steeds bloemen in Uw huis Een bUzondere keuze biedt U O 720 10 QLORIA MUNDI MARKT 4 Telef 3603 Maison Johanna i6r De Vele Wasehmaehlne Maatschappij N V Zet haar bedrijf onveranderd voort I lo waschmachines D b tto n bekendfto machlnM mat hel groottto wMcheHect M I aio bll arien Ka aio naaimachines Ha aio kachels en iornuizen 0 743 15 B aio rijwielen W ele meubelaldeeling Voor solide koopers gemakkelijke conditlef C 168 42 FUIocil te Govdai Long Tl icUw g WED KNOX DORTLANO vragen een BEDIENDE niet beneden 21 jaar Kennis van het bank en assurantie bedrijf strekt tot aanbeveling Sollicitaties alleen schriftelijk G 737 20 Ook Uw oudjrdoet het nog best WINKELHUIS Als Uw oude rjjwiel door ons eens terdege Is schoongemaakt opgeknapt en hersteld doet het wellicht voor een nieuw niet onder en gaat weer j ren mee Breng het eens bij O 721 16 j en GIEL VAN WAAS oouwE i a Telel 3X07 RIJwialbaBdel Reparatie inrielMing j MARKT 70 GOUDA ▼ h Hoogstraat 189 Rottordaai O 750 300 Gordijnstoffen Zonder Punten Zonder speciale Vergunning Afgepaste kunstzijde glasgordijnen met kant en entredeux maat 90x210 on per stel 7 S0 Os Kunstzijden Marquisette Half grof weefsel Ecru m 90 C M breed per Meter 90 Effen Overgordijnstoffen Vty van distributie 7 95 130 cJH breed ondoorzichtig voorradig in Terragroen en bruin per Meter PIW lrJIJ H KLEIWEG GOUPA Q mn Ge ocht voor Echtpaar WiJDSTRAAT 13 gem Zit en Slaapkamer met keuken of gebruik van keuken Uitv brieven met opgave van prijs no O 722 bur van dit blad 6 Mw1 totl siend De we llaUl M Itpalingtj laa volj Mnehep saettej taachtenl ént met iaar Keuit van de j Engeland chepen l nkaan Vervoer orden DE KWARTJES RUBRIEK lk n Zaterdag plaatsen wij in de KwraiHlaa pubrlek klelBe advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bew snummec 5 cent extra Briovon kunnen ALLEEN wordon afgohaald etfcan dag van 9 tfur Zaterdag van 9 1 uur LAAT Fa G L s BLOEMEN SPREKEN Heer zoekt KAMER MET PENSION Br no 381 bur van du blad Heer zOekt ZIt SIaapkamer met pcBSton Wasch inbegrepen Br metprys no 382 bur v d blad Oagaii Kamer te koiu met kost ƒ 9 p w Centrum Brieven no 383 bur vaa dit blad Te koop gevraagd eoi sellboot Brieven met prqsopgave onder no 384 bur van dit blad PartMnlier blèdt ƒ MHr Vrpothe aao Ook te vcrdeelen m kleinere bedragen of woonhuiz i te koop gevraagd op netten stand Br no 385 bur van dit blad Ter overname aangeboden een goed beklante aaabtaaqwakdjk met fl è ƒ 10 v Aensten p w voor 3d Br no 386 bur van dit blad JuttrtHiw met zoontje vragen een waaiag i f i of kamers met kookgelegenlieid Br no 387 bur van dit blad A imK8CHononr voorradig tm 4 Vaa Hawsa SAaaak ▼ Uverstraal 10 Te kaap gevraagd waschmachme n goeden staat electr Br no bur v d blad Net meiste van goeden huize b z B voor de bnishoadlng bq voorkeur daar waar hulp voor ruw werk aanwezig is Br no 388 bur van dit blad D K W R T Motorrijwiel beneden 60 K G te koop gevr Brieven m prus jaartal en wanneer te zien no 389 bur van dit blad Te iioop gevraagd m goeden staat z nde RADIO Br no 390 bur van dit blad Biedt zidi aan Vertecmwoordiger of Wederverkoopcr Br no 391 bur van dit blad TM KOOP prima kampeert it 3 i 4 p ƒ 20 bagage tent dubbekiaks ƒ 7 50 Brieven no 381 bar van dit blad Gevraagd in klein gézia een flink MBISn boven 16 jaar voor de moTgenuren v t 9 tot half U s Zondags vrii Briev no 39 3 bur van dh Wad Heer zoekt gemeabHcerde sMdaapkamer met volledig pension Brieven met prusopgaat no 394 bur van dit blad e kaop aaageboden Gashaan Ford onderdeelen en Radio Burg U iteitaksgA4 Voor vakkundig OrgelsehaaqmakNi Stemmen Gebr Kooy OrgeUi Bo oop Rr J lot 5 k Gevraagd MEISJE voor de ochtend van 8 30 tot 13 30 niet beneden de 15 jaar Joubertstraat 70 Flinke DIENSTBODE gevraagd niet beneden 18 jaar W C de Pater Westhaven S Gouda TE KOOP geëmailleerd Bad en 6 Jalouzieën met kappen KatteOb singel 93 Gouda Oevraagtl net Meiale voor halve di en niet beneden 16 jaar Aifrea Burg llartenssingel 73 De lood eter voor VASm WASOBTATELS Walestraat 12 Teltfoon 3826 OECXLLES bill cond vr ial M 3 REVET Conat Kqrgensstraat 158 Te iE0 9 een zoo goed als niawv meA Magneet met nikkelen v gen en prima banden voor 57 60 Adres JjmCbs Edelman Teanpal D 46 i TE KOOP Mandoline en 2 paar Voetl alsdioenen maat 40 Da Costalcade 44 DAltlESHANTEL maat 46 geheel nieuw ter overname aangeb Donkerblauw taiUeumiodel van ƒ 70 voor ƒ 35 Platteweg 331 Te Icoop gevr een in goeden siatat zUnde kinderwagen N we Haven 14 Prima BAKÜULElt ca ZACSN JAN POSTMUS Raam 143 lelOaon 3730 Te koop PLUCHE JAS Adres Kleiwegtatraat 25 JtaaaB Beaatera R ls yH Plaatak PrijsUjat iMrdt op aanvrage gratis verstrekL O Bendrlkaen Aditer Willeaf H l Zit en SlaapkamertJa gevia c4 met kookgelegenheid Brieven letter W Borichaodat Vecschoor Dubbele Buurt 3 Te koop VOLTS ACCU nieuw met gei krichtcr Te bevragen 4e Kade 115 Gouda Modeksdiool De Beaa Westhaven 39 BoekbiaderU D ▼ LEEUWEN Turfsingel 33 Het betere adres voor inbinden vao alle soorten boeken jaargan en en muziek Vm ketaicsi de iioogste waatdavaar r and goad S B r d BERO Groenendaal 16 PIANOLES Degrïijk onderw Zeer bill i£e conditie Me VERZIJI Oosthaven 88 Teratood cevraagd m g ewr i teid nsHrrmlrrrllic van 16 tot 18 jaar bQ P BOKR Btooé m BankeibaMwn Razerswoude Dorp WKCKGLA M In alle maten De IQefea Wtest lüeuwa Hkven 11 Schoenen duor Draagt nu onze sterke handwerkklompen S van Mounk Boelekade IM Koopt en laai uw norwerken repareeren in een reeds jaren besta ide zaak De Klokkenwinkel Kleiwegstraat 30 Opger 1874 HUIS TE HUUR GEVRAAGD plm ƒ 6 50 Brieven No 415 Bureau van dit blad TEKENBORD GEVRAAGD plm 0 8 X 1 M Brieven met prijsopgaaf No 416 Bur v d Blad Een NET MEISJE lüedt zich aan voor dag en nacht Br Na 417 Bureau van dit Biatd TER OVERNAIME Een wollen Baby Mq e en Kinderledikantje Kon WUhclminaweg 297 Te koop gev raagd een beate TREraiOND Adrer Reigeratraat 54 Gouda Te koop een BAKPIETS ta goeden staat Kleiweg 101 MEISJESRIJWIEL met torpedo ala nieuw 30 Kleiweg 101 TONGENnOIWIEL m toapedo nieuwe banden KfiO Kleiwac 101 Een Avaeiaia gevraagd B MarteoMingel 1 Te koop gevraagd Auto i motoren vanaf 1900 tot Brieven met omsdirijving W WILLEMS Hooglandstraat 138 a Rotl a Telefoon 42065 HaH Bakkers Prima Kalkeieren uit voob leverbaar Hoenderparfc JIüverheir Zwa teweg 54 Erkend Per 1 April gevraagd PLINKE DIENSTBODK voor d en n zeUst k w en phn 30 Jaar Aanmelden 7 Huiahoudschool Oosthav W X kaap Motorboot Pin P tafel en gr toim H n Rrugerlaan 30 Gewaag vrouw voor de wasch uit Krugerlaan 30 Naaliln bjiA Vo nheen Nieuwe Haven Nu Kulperstraat 7 Ie keep gevr Goed ooi Kinderwagen Kinderstoel dressoir GroenendaI i I el 1 Tutohuli en Weckketel ff 30 flesachen Nieuwe Hav Aangeboden een zoo go m nieuwe Av a japMi maat Staalblauw taft Te bevrsgw Walviislnut IX ing Mere de Maine Maei ooi susud Blwuwl viT